Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 17. maj 2017

Mødelokale F 6 kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Beslutning

Hans Andersen (V) orienterede om de aktuelle forhandlinger på Christiansborg vedrørende den fremtidige uddannelsesstruktur, der bl.a. indeholder forslag om dannelse af 25 moderinstitutioner på tværs af landet og opfordrede til, at Frederikssund Kommune arbejder offensivt på at få etableret en moderinstitution i kommunen. Økonomiudvalget tilkendegav bred opbakning til forslaget om at arbejde for etableringen af en moderinstitution i Frederikssund. Borgmester John Schmidt Andersen (V) kontakter borgmestrene i omegnskommunerne med henblik på en indledende drøftelse af fremtidig uddannelsesstruktur.

Administrationen om fælles infrastrukturindsats sammen med de øvrige fem kommuner i 6 kommune-samarbejdet.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) gav en status på indsatsen vedrørende kommunal udligning.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 22 og 24.

Sagsfremstilling

Kasper Andersen blev på Økonomiudvalgets møde den 23. april 2014 valgt som næstformand for Økonomiudvalget.

Kasper Andersen meddelte den 28. marts 2017, at han ikke længere er medlem af Dansk Folkeparti, og at han i resten af byrådsperioden er løsgænger. Kasper Andersen er på den baggrund udtrådt af Økonomiudvalget.

Der skal derfor udpeges ny næstformand for Økonomiudvalget. Valg af næstformand sker efter reglerne om flertalsvalg i den kommunale styrelseslov § 24, stk. 1.

Næstformanden varetager i formandens midlertidige fravær formandshvervet, men indtræder ikke automatisk i formandens plads, hvis formanden udtræder af udvalget.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. 

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Der vælges en næstformand for Økonomiudvalget.
Beslutning

Hans Andersen (V) blev valgt som næstformand.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Sagsfremstilling

Likviditetsbeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomi. Frederikssund kommune er i lighed med landets øvrige kommuner, underlagt en kassekreditregel som betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommunes økonomiske politik indeholder et mål om at den gennemsnitlige likviditet, ikke blot skal svare til dette minimumskrav, med derimod udgøre minimum 100 mio. kr.

Gennemsnittet for maj 2016 til april 2017 udgør 119 mio. kr., hvilket betyder at kommunens økonomiske politik også pr. 30. april 2017 er opfyldt.

Frederikssund Kommunes kassebeholdning har i perioden 2014 og frem været nedgående. Dette skyldes store planlagte anlægsinvesteringer. I løbet af 2017 forventes dog en stigning i likviditet vedr. salg af byggeretter i Vinge, idet der forventes at falde en aftale på plads med udviklingsselskabet i 2. kvartal. Fra medio 2018 forventes igen et kraftigt træk på likviditeten som følge af store planlagte anlægsinvesteringer. Medio 2020 og til ultimo 2021, som er der likviditetsprognosen løber til, er kassekreditreglen nogenlunde stabil og udgør ca. 140 mio. kr.

Det tekniske budget for perioden 2018-2021 og den nye aftale vedr. Vinge som blev behandlet på Byrådsmødet d. 26. april er indarbejdet i den nye likviditetsprognose, som fremgår af vedlagte bilag, og medfører en forbedring i forholdt til sidste måneds likviditetsprognose.

For at sikre at kommunen overholder kassekreditreglen er det særdeles vigtigt med en stram økonomistyring, der sikrer, at de nødvendige forudsætninger overholdes eller, at kommunen korrigerer rettidigt, hvis forudsætningerne ændres.

Der henvises desuden til bilaget, der viser en oversigt over den forventede likviditet frem til ultimo 2021, uddybende forklaring på forudsætningerne, de vigtigste opmærksomhedspunkter fremadrettet samt en økonomisk status pr. 30. april 2017.

Økonomi

Økonomi og Udvikling har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har tidligere efterlyst en overordnet ledelsesinformation på økonomi- og personaleområdet.

Blandt andet på den baggrund præsenteres udvalget for en overordnet ledelsesinformationsrapport baseret på Fælleskommunalt Ledelses Informations System (FLIS), der er udviklet af Kombit under KL. Rapporten er vedlagt som bilag.

FLIS er en fælleskommunal løsning til benchmark- og ledelsesinformation, hvor data hentes fra kommunerens fagsystemer på de respektive områder.

Der er tale om den første FLIS-baserede ledelsesinformationsrapport, og der fokuseres som sagt på overordnede personale- og økonomidata til og med 1. kvartal 2017. Rapporten skal således ses som første skridt i en indførelse af en ensartet automatiseret tværgående ledelsesinformation på tværs af kommunen. Der arbejdes derfor pt. med mere områdespecifikke rapporter på følgende store velfærdsområder:

 • Skoleområdet.
 • Voksen-handicap området.
 • Ældreområdet.
 • Området for udsatte børn og unge.
 • Dagtilbudsområdet.

FLIS vil de kommende år blive udvidet med sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Den ensartede automatiserede tværgående ledelsesinformation baseret på FLIS er tiltænkt på sigt at kunne anvendes på alle niveauer i kommunen.

Grundet en omfattende indsamlings- og kvalitetssikringsindsats ajourføres FLIS først med martsdata ultimo april - og så fremdeles, hvorfor ledelsesrapport for 1. kvartal først kan forelægges Økonomiudvalget nu.

Personaledata

Personale- og fraværsdata i FLIS kan med fordel anvendes på alle niveauer på personaleområdet. Der arbejdes således på, at dette bliver muligt i størst muligt omfang. I første omgang vil personaledata således blive forelagt HovedMED den 18. maj.

Det generelle billede for sygefravær i landets kommuner er, at det følger årstiderne, således at sygefraværet er højest om vinteren og om efteråret og lavest om sommeren og i foråret. Det gør sig også gældende for Frederikssund Kommune.

Mere end halvdelen af kommunens sygefravær er kort fravær, dvs. 1-14 dage. Det er ligeledes en tendens, der er gældende i andre kommuner.

Overordnet set er sygefraværsprocenten i første kvartal 2017 på stort set samme niveau som i første kvartal 2016. Det dækker dog over, at der på nogle områder er sket en stigning og på andre et fald.

 • Det relativt store fald på familieområdet skyldes, at der i første kvartal 2016 var flere deltidssygemeldte. Deltidsfravær tæller i statistikken som 100 pct. fravær.
 • Det kan ligeledes aflæses i fordelingen på personalegrupper (socialrådgivere og socialformidlere). Også blandt socialpædagoger har der været en nedgang i langtidsfravær/deltidsfravær i første kvartal 2017.
 • Den store stigning i Teknik og Miljø skyldes ekstraordinært mange langtidssyge i årets første måneder. Der har ikke været langtidsfravær siden medio marts.
 • Det skal bemærkes, at akademikere traditionelt har en lav fraværsprocent. Der har imidlertid været flere langtidssyge, hvilket begrunder den store stigning, sammenholdt med at deltidsfravær som nævnt tæller 100 pct.

Økonomidata

Data stemmer grundlæggende med budgetopfølgningen pr. 31. marts, der behandles på samme møde - dog præsenteres data lidt anderledes. Formålet med økonomidelen af rapporten er således i høj grad at illustrere, hvordan FLIS kan anvendes på et overordnet niveau - vel og mærke på en automatiseret måde.

Rapporten viser, at de samlede driftsudgifter udviser en forbrugsprocent på 22,41 pct. i forhold til oprindeligt budget. Den samlede forbrugsprocent dækker over en relativt lav forbrugsprocent på 12 pct. på sundhedsområdet over en relativ høj forbrugsprocent på 34 pct. på kultur og fritid.

 • Den lave forbrugsprocent på sundhedsområdet skal primært forklares ved, at der pr. 31. marts kun er afregnet for januar og februar i forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering, der udgør en betydelig del af det samlede budget på sundhedsområdet.
 • Den høje forbrugtprocent på kultur og fritid kan henføres til tilskud udbetalt primo året. Budgettet forventes overholdt i 2017.

Ses der alene på serviceudgifterne fås en lidt højere forbrugsprocent på 23,3 pct. Dette skyldes bl.a., at forbrugsprocenten på sundhedsområdet er på 24 pct., idet den aktivitetsbestemte medfinansiering ikke er en del af serviceudgifterne.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget:

 1. Tager ledelsesrapportens resultater til efterretning.
 2. Kvartalsvis får forelagt en ledelsesinformationsrapport svarende til den aktuelle.
Beslutning

Indstillingspunkt 1 taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Økonomi- og udvikling har foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 på Økonomiudvalgets område, der består af drifts- og anlægsudgifter (hovedkonto 6) samt finansiering (hovedkonto 7 og 8). Driften består hovedsageligt af serviceudgifter, hvor kommunen er underlagt en ramme med tilhørende sanktionsmulighed, mens finansieringen alene har betydning for kommunens likviditet.

Drift - budget øges med 0,9 mio. kr.

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i det forventede forbrug på 0,9 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger:

 • Budget til vederlag til borgmester og øvrige byrådsmedlemmer øges med 0,9 mio. kr. som følge af Folketingets beslutning om ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse. Stigningen modsvares i 2017 fuldt ud af øget bloktilskud. I 2018 og frem kompenseres kommuneren som udgangspunkt alene for stigningen i borgmesterens vederlag. Endelig afklaring herpå vil ske i forbindelse med de kommende økonomiaftaleforhandlinger.

Finansiering - indtægterne øges med 6,3 mio. kr.

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i nettoindtægterne på 6,3 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger:

Skatter, tilskud og udligning

 • Som følge af Folketingets beslutning om ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse kompenseres kommunerne for de samlede merudgifter i 2017, der for Frederikssunds vedkommende udgør 0,9 mio. kr. I 2018 og frem kompenseres kommunerne som udgangspunkt alene for stigningen i borgmesterens vederlag.

Renter mv.

 • Der er budgetlagt med indtægter vedrørende kapitalforvaltning på 2,0 mio. kr. i 2017. Beløbet opjusteres med 6,0 mio. kr., da der forventes et samlet afkast på 2,5 pct. i 2017.
 • Der er budgetlagt med renteudgifter på 0,2 mio. kr. til lån optaget i 2017. Lånerammen for 2017 forventes først udnyttet ultimo 2017, og kommunen vil således først blive opkrævet for renteudgifter til lånet i 2018. Der er ikke budgetlagt med udgifter til afdrag på nye lån i 2017.
 • I forbindelse med garantistillelse i Frederikssund Spildevand i 2015 blev der opkrævet 0,2 mio. kr. for meget i garantiprovision. Frederikssund Spildevand havde søgt om lånegaranti for 26,7 mio. kr., men endte med at låne 16,0 mio. kr. Kommunen tilbagebetaler derfor 0,2 mio. kr. til Frederikssund Spildevand.

Øvrige finansforskydninger

 • Der er i 2017 budgetlagt med 3,1 mio. kr. i grundkapitalindskud til nye plejeboliger på Tolleruphøj. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 blev det imidlertid besluttet ikke at etablere nye plejeboliger på Tolleruphøj, hvorfor beløbet tilgår kassen.

Afdrag på lån

 • Der er optaget lån på 23,9 mio. kr. primo 2017. Lånet vedrører køb af jord ved Vinge samt jord til etablering af Idrætsby. Bevillingerne er givet i henholdsvis 2016 og 2017. Der søges en bevilling på 0,7 mio. kr. til afdrag på lån i 2017. Lånet er optaget til variabel rente, som forventes at være negativ gennem hele 2017, hvorfor der ikke søges tillægsbevilling til renteudgifter på lånet.
 • Lån vedrørende reparation af varmesystem i De Tre Ege blev omlagt fra fast til variabel rente i 2016. Der er budget på gammelt lån for 0,04 mio. kr. til afdrag, som lægges i kassen. Der er budgetlagt renter og afdrag for det nye lån i 2017 og frem.

Optagne lån

 • Etablering af børnehus i Skibby, som kan delvis lånefinansieres, er blevet forsinket. Låneoptagelsen i 2017 reduceres derfor med 3,0mio. kr. og øges tilsvarende i 2018.

Anlæg - ingen ændringer til budget

Der søges ingen tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 på anlægsprojekter under Økonomiudvalget. Men der er vedlagt et bilag ”Anlægsoversigt – Økonomiudvalget” hvori der fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende budget, forbrug, og resterende budget. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

Økonomi

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 giver anledning til følgende ændringer i det forventede forbrug:

Drift

Budgettet øges med 0,9 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger.

Finansiering

Nettoindtægterne øges med 6,3 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Den egentlige tillægsbevilling på 0,900 mio. kr. (merudgift) på driften godkendes.
 2. Den egentlige tillægsbevilling på -6,303 mio. kr. (merindtægt) vedrørende finansiering godkendes.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi- og udvikling udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2017.

Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Uddannelsesudvalget, Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget med henblik på Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Samlet resultat

Samlet set resulterer budgetopfølgningen i et forventet underskud på 57,8 mio. kr., hvilket er 53,2 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes primært færre serviceudgifter samt flere optagne lån. Det bemærkes, at konsekvenserne af aftalen omkring Vinge ikke er indarbejdet i resultatet.

Budgetopfølgningen har givet anledning til en samlet reduktion i det forventede forbrug på 19,5 mio. kr.:

 • Mindreudgifter vedrørende skatter, tilskud og udligning på 6,3 mio. kr.
 • Merudgift på driften på 0,9 mio. kr.
 • Mindreudgifter på 14,1 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne.

Tillægsbevillingerne på driften på 0,9 mio. kr. er opdelt på følgende udgiftskategorier:

 • Serviceudgifter: Mindreudgift på 1,3 mio. kr.
 • Overførselsudgifter: Merudgifter på 2,2 mio. kr.

Serviceudgifter

I forhold til serviceudgifterme er kommunerne underlagt en ramme med tilhørende sanktionsmulighed. I værste fald skal Frederikssund tilbagebetale ca. 24 mio. kr. af bloktilskuddet.

Som det fremgår ovenfor giver budgetopfølgningen anledning til en reduktion i serviceudgifterne på 1,3 mio. kr.

Administrativt skøn

I den forbindelse skal det endvidere nævnes, at der i 2017 er budgetteret med en central implementeringspulje på ca. 30 mio. kr., som ikke forventes anvendt.

Korrigeres herfor udgør de forventede serviceudgifter 2.022,5 mio. kr., hvilket er 31,4 mio. kr. mindre end det oprindelige budget på 2.053,9 mio. kr., der samtidig udgør kommunens sigtepunkt. Det forventes således ikke, at kommunen vil være udfordret i 2017 i forhold til overholdelse af dette sigtepunkt.

I den forbindelse skal det bemærkes, at områderne for specialundervisning, udsatte børn og unge samt voksenhandicap i forskelligt omfang er udfordret i forhold til overholdelse af budgetterne i 2017. På alle tre områder er der imidlertid fokus på at sikre, at evt. merforbrug håndteres inden for eksisterende budgetter.

Bruttoanlægsudgifter

Efter reduktionen på 14,1 mio. kr. udgør de forventede bruttoanlægsudgifter i 2017 166,3 mio. kr., mens det oprindelige budget udgør 166,2 mio. kr. Der er ikke forbundet en sanktionsmulighed med de realiserede bruttoanlægsudgifter i 2017. Dog fremgår det af økonomiaftalen, at: "Regeringen og KL er enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen, således at den planlagte tilpasning af de kommunale anlægsudgifter realiseres".

For en nærmere udspecificering af ændringerne henvises til vedhæftede oversigtsnotat.

Likviditet

Frederikssund Kommunes likviditet har i perioden 2014 og frem været nedadgående. Dette skyldes store planlagte anlægsinvesteringer. I 2017 forventes imidlertid en stigning i likviditeten som følge af salg af byggeretter i Vinge. Fra medio 2018 forventes atter et kraftigt træk på likviditeten til planlagte anlægsinvesteringer. Medio 2020 viser likviditetsprognosen således en beskeden negativ likviditet.

Dette er der ikke noget overraskende i, da det er udtryk for en planlagt investeringsstrategi. Ikke desto mindre sætter likviditetsudviklingen krav om en stram økonomistyring i de kommende år for at undgå, at kommunen bryder kassekreditreglen. Dette er betinget af, at forudsætningerne i det vedtagne budget for 2017-2020 overholdes eller, at der korrigeres rettidigt, hvis forudsætningerne ændres.

Økonomi

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 giver anledning til en reduktion i det forventede forbrug på i alt 19,5 mio. kr., der fordeler sig på følgende måde:

 • Mindreudgift vedrørende skatter, tilskud og udligning på 6,3 mio. kr.
 • Merudgift på driften på 0,9 mio. kr.
 • Mindreudgift på bruttoanlægsudgifter på 14,1 mio. kr.
Indstilling

Uddannelsesudvalget, Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget og Vækstudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse. 

Teknisk udvalg har ikke tiltrådt administrationens indstilling, der indebærer en tillægsbevilling på -4,564 mio. kr. vedr. mindreforbrug på anlægsområdet, med den begrundelse, at udvalget ønsker en fornyet drøftelse af cykelstipuljens prioriteringer. Dette er ikke indarbejdet i nedenstående indstilling.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Økonomi- og udviklingschefen indstiller, på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Tillægsbevilling på -6,303 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende skatter, tilskud og udligning godkendes.
 2. Tillægsbevilling på 0,850 mio. kr. (merudgift) på driften godkendes.
 3. Tillægsbevilling på -14,064 mio. kr. (mindreudgift) på anlæg godkendes.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

I forhold til indstillingspunkt 3 anbefaler Økonomiudvalget, at Teknisk Udvalgs ønske om en fornyet drøftelse af cykelstipuljens prioriteringer imødekommes. Det betyder, at tillægsbevillingen på anlæg udgør -9,500 mio. kr. mod de oprindelige -14,064 mio. kr.

Lovgrundlag

Almenboliglovens §§ 28, 29, 91, 92, 96, 97 og 98

Driftsbekendtgørelsens § 45, stk. 2

Landsbyggefondens regulativ og vejledning om renoveringsstøtteordningen

Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte

Sagsfremstilling

Domea har på vegne Danske Funktionærers Boligselskab for boligafdelingen Morelhaven udarbejdet en helhedsplan, jævnfør bilag. Domea har i den forbindelse fremsendt ansøgninger vedlagt skema A mv. vedrørende to renoveringssager (én med støttede lån fra Landsbyggefonden og én uden) - og dertil en sag med godkendelse af låneoptagelse til tagrenovering (ustøttet). Projektet, som er forelagt Landsbyggefonden, indebærer kapitaltilførsel til afdelingen.

Boligorganisationen oplyser, at helhedsplanarbejderne gennemføres med henblik på at fremtidssikre boligerne. Projektet indebærer bl.a. udskiftning af tag, renovering af alle badeværelser, renovering af 17 lejligheder med henblik på tilgængelighed, sammenlægning af 8 små boliger til 6 nye boliger og delvis renovering af klimaskærm og udvendige trapper.

Afdeling Morelhaven består i dag af 41 familieboliger, som er opført i 1983. Efter helhedsplanens gennemførelse vil der være 39 familieboliger.

Kommunens borgercenter, der forestår den kommunale anvisning til de almene familieboliger i kommunen, er blevet forespurgt til sammenlægningen og har ikke bemærkninger hertil.

Kommunens afdeling for byggesager har vurderet, at projektet er i overensstemmelse med lokalplanen - der vil dog skulle indsendes særskilt ansøgning om byggetilladelse.

Renoveringsstøttesager – generelt

Landsbyggefonden har mulighed for at give tilsagn om støtte til almene boligafdelinger i form af særlig driftsstøtte samt ydelsesstøtte og regaranti ved optagelse af lån til finansiering af renoveringsarbejder. Det er en forudsætning for ydelsesstøtte og regaranti ved optagelse af lån til finansiering af renoveringsarbejder, at kommunalbestyrelsen påtager sig garanti for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ved tilsagn om støtte påtager Landsbyggefonden sig imidlertid en forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af garantiforpligtelsen (regaranti).

Ved Landsbyggefondens behandling om ansøgning om støtte er det et krav, at udgifterne skal være af en sådan størrelse, at det efter en konkret vurdering af forholdene må anses for åbenbart, at afdelingen kan få betydelige økonomiske vanskeligheder, såfremt der ikke ydes støtte til finansieringen. Ved vurderingen heraf lægges der vægt på det endelige lejeniveau i afdelingen. 

Ansøgning om støtte fremsendes af boligorganisationen til kommunen. På grundlag af boligorganisationens oplysninger fremsender kommunen sin indstilling til Landsbyggefonden, der afgør, om betingelserne for at yde støtte skønnes at være opfyldt.

Efter fondens eventuelle tilsagn indhenter boligorganisationen tilbud på byggearbejder, hvorefter skema B udfærdiges og indsendes til kommunen. Såfremt der ikke er væsentlige ændringer eller overskridelser af skema A-budgettet, kan kommunen godkende skema B med bindende virkning for Landsbyggefonden. Senest 6 måneder efter byggeriets aflevering skal boligorganisationen indsende byggeregnskab til kommunen til godkendelse.

Ansøgningen og Landsbyggefondens foreløbige tilkendegivelse

Boligorganisationen har fremsendt skema A vedrørende renoveringsarbejder mv. for henholdsvis 27,503 mio. kr. (med støttede lån) og 5,000 mio. kr. (med ustøttede lån). Yderligere er der fremsendt en ansøgning om godkendelse af anden låneoptagelse på 6,900 mio. kr. (uden for støttesag) til renovering af tag.

Kommunen har vedrørende de påtænkte renoveringsarbejder tidligere modtaget en forhåndsvurdering fra Landsbyggefonden, der indeholder en finansieringsskitse.

Det fremgår heraf, at Landsbyggefonden finder at kunne yde støtte på et samlet lån på 27,503 mio. kr. til renovering, ombygning, tilgængelighed og miljøfremmende foranstaltninger. Yderligere fremgår, at der vil være forbedrings- og opretningsarbejder for 5,000 mio. kr., der finansieres dels via ustøttede lån, dels via kapitaltilførsel, fællespuljetilskud fra Landsbyggefonden og trækningsretstilskud fra boligorganisationen.

Ud over de støttede og ustøttede arbejder, som indgår i Landsbyggefondens samlede sag, ønsker afdelingen ”privat” at udføre øvrige ustøttede arbejder i form af udskiftning/renovering af tag. Udgiften hertil udgør 7,900 mio. kr., og finansieres for 1,000 mio. kr. ved egne henlæggelser og for de resterende 6,900 mio. kr. ved optagelse af et ustøttet lån.

Oversigt over anskaffelsessum m.v. i renoveringssagen (mio. kr.)

Betegnelse for arbejder

Finansiering

Kommunal garanti

Regaranti fra LBF

Renovering, ombygning, tilgængelighed og miljøfremmende foranstaltninger             

27,503 - Støttede lån

27,503

13,752

Forbedrings- og opretningsarbejder     

5,000, finansieres ved:

2,550 - Ustøttet lån

1,250 - Kapitaltilførsel

0,900 - LBF fællespulje

0,300 - Egen trækningsret

ikke påkrævet

ej mulig

7,900 (Tagrenovering), finansieres ved:

1,000 - henlagte midler

6,900 - ustøttet lån

ikke påkrævet

ej mulig

Lån til godkendelse i alt

36,953

Garanti i alt

27,503

Regaranti i alt

13,752

Kommunen vil skulle påtage sig den garantiforpligtelse, som følger af optagelsen af det støttebærende lån (med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden). Denne garantiforpligtelse kommer til at udgøre 27,503 mio. kr., og heraf godtgør Landsbyggefonden 50 % (regaranti). Boligorganisationen oplyser, at der ikke ansøges om kommunal garantistillelse for de ustøttede lån.

Den samlede støttesag forudsætter, foruden den kommunale garanti, at kommunen, långiver (realkreditinstitut), boligorganisationen og Landsbyggefonden påtager sig at yde kapitaltilførsel på i alt 1,250 mio. kr. til dækning af finansieringsandel af ekstraordinære arbejder (som vist ovenfor). Kommunens andel heraf udgør 1/5, i alt 0,250 mio. kr.

Boligorganisationen oplyser, at gennemførelse af helhedsplanarbejderne indebærer, at den gennemsnitlige husleje nedsættes med ca. 40 kr. pr. m2 årligt, således at den nedsættes fra 1.179 kr. pr. m2 til 1.139 kr. pr. m2.

Af Landsbyggefondens finansieringsskitse i denne sag, fremgår, at det forudsættes, at kommunen indstiller til fondens godkendelse, at afdelingen fritages for indbetaling til egen dispositionsfond, når de støttede lån i afdelingen er udløber.

Økonomi

Sagen indeholder en godkendelse af kapitaltilførsel for 0,25 mio. kr. fra kommunen som skal finansieres af kommunekassen ved en tillægsbevilling.

Kommunen vil ligeledes skulle stille garantier for lånoptagelse for 27,503 mio. kr., der med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden medfører en garantieksponering for kommunen på 13,752 mio. kr.

Kommunens garantiforpligtelser vedrørende afdelingens nuværende lånoptagelse udgør 1,5 mio. kr. pr. 31.12.2016.

Kommunen kan meddele garantiforpligtelsen uden modregning i lånerammen, jævnfør lånebekendtgørelsen § 3 stk. 2, nr. 1.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at: 

 1. Indstille og videresende skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger til Landsbyggefonden.
 2. Godkende, at administrationen kan godkende skema B vedrørende renoveringssagen, hvis dette ikke indeholder overskridelser i forhold til skema A. Byggeregnskabet og det endelige garantikrav foreligges for Byrådet.
 3. Godkende, at boligafdelingen kan optage støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 27,503 mio. kr., 2,550 mio. kr. og 6,900 mio. kr.
 4. Godkende, at kommunen for så vidt angår det støttebærende lån påtager sig den opgjorte garanti på 27,503 mio. kr. (med regaranti fra LBF)
 5. Godkende, at der kan ydes et rente- og afdragsfrit lån (til kapitaltilførsel) på 0,250 mio. kr., finansieret af kassen
 6. Indstille til Landsbyggefondens godkendelse, at afdelingen fritages for indbetaling til egen dispositionsfond ved låneudløb.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-6 anbefales.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet d. 22. marts 2017 at igangsætte projektet "Helhedsplan for Skibby".

Foreninger og bestyrelser har valgt følgende repræsentanter til den tværgående styregruppe:

(2) Skibby Aktive: Brian Petersen og Henrik Linde

(1) Frederikssund Idrætsråd (FIR): Henrik Kyvsgaard

(1) Kulturrådet i Frederikssund (KUF): Lars Jepsen-Sølvhøj

(1) Forældrerepræsentant Skole: Anne Hegestand Ankersen

(1) Forældrerepræsentant Dagtilbud: Maria Dogan

(1) Skibby Ældre- og aktivitetscenter, Nyvej - Brugerrådet: Inge Rasmussen

(1) Frivillige organisationer (Ældre Sagen): Kirsten Børregaard Nørskov

(1) Frederikssund Erhverv: Lars Bai

Byrådet repræsenteres med fem medlemmer:

Lars Thelander Bostrøm (O), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V) samt to byrådsmedlemmer fra A.

Økonomiudvalget bedes udpege en af de frivillige som formand for Styregruppen samt et af byrådsmedlemmerne som næstformand.

Styregruppens første møde afholdes torsdag d. 15. juni.

Økonomi

 Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

  Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller over for Økonomiudvalget, at:

 1. Der udpeges en formand for styregruppen blandt de frivillige.
 2. Et af de fem byrådsmedlemmerne i styregruppen udpeges som næstformand.
Beslutning

Som formand for styregruppen blev udpeget Henrik Kyvsgaard.

Liste A har udpeget Susanne Bettina Jørgensen (A) og Kirsten Weiland (A) som medlemmer af styregruppen. Økonomiudvalget besluttede, at en af de to udpeges som næstformand.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på mødet d. 22. marts 2017 sagen om Helhedsplan for Skibby.

I den forbindelse besluttede udvalget, at der skulle udarbejdes en status vedr. Space Management til mødet i maj måned.

Byrådet vedtog med budget 2016, at der skulle igangsættes et arbejde med at vurdere den samlede bygningsmasse og tilbuddenes placering.

Målet er en samlet reduktion i udgifterne til bygningsdrift på 17, 5 mio.kr. i budgetperioden 2017-2020.

Det primære arbejde med at fokusere på hensigtsmæssige samlinger og omlægninger i bygningsdriften varetages i projektet ”Space Management”.

Nøgleordene for arbejdet med Space Management i Frederikssund Kommuner er:

Vores bygninger og udearealer skaber rammer for gode forbindelser -

 • ? Vi samles på færre veldrevne kvm.
 • ? Alle kvm er fælles.
 • ? Vi arbejder for at øge den maksimale udnyttelse på alle tidspunkter.

Økonomiudvalget godkendte i juni 2016 forslag til indsatsområder for arbejdet med Space Management. Der er i løbet af efteråret og vinteren arbejdet videre med indsatsområderne.

Der er iværksat en lang række konkrete tiltag omkring salg, nedrivning mv.

Endvidere er der igangsat en række analyser som grundlag for at foreslå kommende ændringer. Se vedlagte bilag.

Administrationen vil give en uddybende status på mødet.

Økonomien på de konkrete projekter beregnes løbende, som frasalg, nedrivninger, samlinger og omlægninger implementeres.

Der er udarbejdet følgende status vedr. økonomi for det samlede Space Management projekt:

Udmøntning / beløb i mio. kr.

2016

2017

2018

2019

Oprindeligt besparelsesmål - 2017 prisniveau

-3.000

-7.179

-12.215

-17.813

Udmøntet i oprindeligt budget 2016

-873

-1.035

-1.121

-1.121

Udmøntet i budgetopfølgningen pr. 30/6

-2.127

-3.816

-4.615

-4.630

Skønnet provenue fra nye tiltag medtaget i denne status, samt opfølgning på tidligere udmøntninger/tiltag

-260

-3.405

-3.511

Rest til udmøntning

0

-2.068

-3.074

-8.551

Som det fremgår af tabellen, er der indhentet en lang række effektiviseringer – men der udstår fortsat en udfordring med at effektuere for omkring 8,5 mio. kr. i 2019.

Der er igangsat en række tiltag som forventes at bidrage til at nå det samlede mål, men der skal fortsat arbejdes med nye løsninger.

Administrationen indstiller derfor, at Økonomiudvalget beder fagudvalgene pege på mulige bygninger/tilbud der kan placeres anderledes end i dag, benyttes af flere brugere mv. – for at opnå en reduktion i det samlede antal kvm.

Der er løbende frigjort en række bygninger. Det er væsentligt at sikre, at bygningerne ikke umiddelbart ibrugtages til nye formål. Det kan derfor være en hensigtsmæssig styring, at alle beslutninger omkring ny anvendelse af bygningerne skal godkendes i Økonomiudvalget, efter oplæg udarbejdet af administrationen.

Opgørelsen omkring Space Management baseres på de bygninger, der udgjorde den kommunale bygningsmasse, da projektet blev iværksat. Den kommende udbygning i Vinge holdes dermed ude af opgørelsen omkring realiseringen af effektiviseringsmålet for Space Management.

Økonomi

Økonomi bemærker at der fortsat mangler at blive udmøntet 2,068 mio. i 2017, samt 8,551 mio. kr. i 2019. Der er en forventning om at dette udmøntes som forudsat, idet det ellers vil udfordre budgetforudsætningerne for 2017 - 2021.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendomme indstiller overfor Økonomiudvalget, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.     
 2. Alle væsentlige beslutninger om anvendelse af bygningerforetages af Økonomiudvalget.
 3. Godkende, at administrationen fremlægger forslag om ændret benyttelse eller nedlæggelse af bygninger til udtalelse i de enkelte fagudvalg,førend beslutning i Økonomiudvalget.
 4. Økonomiudvalget beder fagudvalgene om at komme med yderligere forslag til ændring af tilbud, der udløser reduktion af bygningsareal.
Beslutning

Indstillingspunkt 1 taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2-4 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Denne sag var oprindelig et punkt på Fritidsudvalgets ordinære møde den 3. maj 2017.

Sagen blev udsat til ekstraordinært Fritidsudvalgsmøde 17. maj, og er i mellemtiden redigeret i et mindre omfang som følge af nye afklaringer.

Som en del af budgetaftalen 2016-2019 blev følgende vedtaget:

”I Frederikssund By er parterne enige om, at der etableres en ny idrætsby i forbindelse med Ådalens Skole. I første omgang indledes arbejdet med etablering af nye svømmefaciliteter, som afløser for den gamle svømmehal på Odinsvej. Og der indledes arbejde med etablering af kunstgræsbane og fodboldbaner som erstatning for de eksisterende baner på Bjergvej, ved Gl. Oppe Sundby Skole og banerne ved Pedershave plejecenter. Det forudsættes, at det fornødne antal boldbaner (græs og kunstgræs), faciliteter til foreningernes sociale aktiviteter og omklædningsrum etableres sammen med de nye svømmefaciliteter med ibrugtagning i 2018-2019. På længere sigt skal det nye anlæg også erstatte de eksisterende idrætsfaciliteter på Kalvøen. Igangsættelsen forudsætter foruden udarbejdelse af helhedsplan for projektet (ldrætsbyen ved Ådalens Skole) også køb af jord i fornødent omfang og tilvejebringelse af plangrundlag.”

Efter Byrådets beslutning af idrætsbyens helhedsplan i juni 2016 blev der igangsat proces for hhv. totalentrepriseudbud af svømmehallen og rådgiverudbud for de udendørs faciliteter.

Svømmehal

I august 2016 godkendte Byrådet det overordnede indhold i svømmehallen. I november blev kriterier og proces for bedømmelse af projektforslag besluttet i Byrådet. 4 totalentreprisehold blev prækvalificeret til at udarbejde projektforslag, 2 hold afleverede et projektforslag 6. april 2017.  

Bedømmelsen af de to projektforslag er sket ud fra de besluttede kriterier og vægtningen af dem: Optioner 10 %, Arkitektur 45 %, Teknik 20 % og Bæredygtighed 25 %.

Bedømmelseskomitéen har kåret G.V.L. Entreprise med underrådgiverne GPP Arkitekter, Bay Arch, Moe, Aqua-Teknik A/S som vinder af konkurrencen. I dommerbetænkningen, som er vedlagt som bilag, begrundes kåringen.

I det projektforslag, der er kåret som vinder, tilbydes de ønskede optioner og tilkøb, som det er beskrevet i byggeprogrammet. Det vil sige vipper og rutsjebane samt udewellnessområde, IR-sauna og energioptimerende varmetæpper til bassinerne. 

Udearealer

I januar 2017 blev der prækvalificeret 5 rådgiverhold til at give tilbud på en totalrådgivning på følgende udendørselementer: 4 boldbaner, stadion, adgangsveje, stier og aktivitetsområde. Herunder med muligheden for at Byrådet kan vælge nogle af elementerne fra inden et endeligt entrepriseudbud.

I starten af marts vandt totalrådgiverholdet Domus arkitekter med underrådgivere Schul Landskabsarkitekter, Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma og AB Clausen Rådgivende Ingeniørfirma udbuddet på baggrund af laveste pris. Rådgiverholdet har som deres første opgave udarbejdet overslagspriser på alle elementer som grundlag for politisk prioritering af omfanget af udendørselementer i fase 1.

Adgangsveje

I idrætsbyens helhedsplan er der kalkuleret med indgange til idrætsbyen fra tre sider. Der er endnu ikke taget stilling til hvilken adgangsvej, der skal etableres i fase 1.

Helhedsplanen skitserer følgende tre adgangsveje:

 • Fra sydøst via Strandvangen.
 • Fra sydvest via Kornvænget.
 • Fra nord via Bonderupvej.

Kunstgræsbaner

Vedrørende kunstgræsbaner har det været debatteret i offentlige medier, hvorvidt kunstgræsbaner udgør en sundhedsrisiko for spillerne, samt i hvor stort et omfang banerne skader miljøet via vandafledning og via spredning af mikroplast.

På baggrund af debatten blev der udarbejdet flere undersøgelser af den sundhedsmæssige risiko, som viser, at den sundhedsmæssige risiko ved at spille på kunstgræsbaner er meget lav. 

Angående spørgsmålet om miljøpåvirkningen afventer administrationen Miljøstyrelsens vejledning til, hvilke forholdsregler der skal tages ved etablering, drift og bortskaffelse af kunstgræsbaner. Vejledningen har været undervejs siden slutningen af 2016. I projekteringen af kunstgræsbaner, bør der tages højde for disse anbefalinger.  

Aktivitetsområde

Vedrørende aktivitetsområdet på forpladsen er der igangsat en proces, hvor det afsøges om dette projekt helt eller delvist kan finansieres af fondsmidler.

Økonomi

Der er i perioden 2016-2019 samlet afsat 127,0 mio. kr. til etablering af et samlet idrætsområde. Af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 og 2017 er 19,1 mio. kr. frigivet. Det resterende beløb i 2017 samt de afsatte rådighedsbeløb i 2018 og 2019 søges frigivet. Rådighedsbeløbene i 2018 og 2019 vil dog først blive anvendt i 2018 og 2019, så det vil ikke ændre ved kommunens anlægsbudget.

Indstilling

Kultur- og fritidschefen indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frederikssund Kommune indgår kontrakt med G.V.L. Entreprise samt underrådgivere GPP Arkitekter, Bay Arch, MOE og AQUA-TEKNIK på baggrund af det tilbudte projektforslag om opførelse af ny svømmehal i Frederikssund Idrætsby.  
 2. De tilbudte optioner og tilkøb i vinderprojektet drøftes med henblik på de kommende kontraktforhandlinger med tilbudsgiver.  
 3. Der træffes beslutning om hvilken adgangsvej og hvilke p-pladser, der skal etableres i fase 1. 
 4. Der drøftes og prioriteres det præcise omfang af øvrige udearealer (fodboldbaner og aktivitetsområde) i fase 1.  
 5. Der afgives en samlet anlægsbevilling på 107,9 mio. kr. til etablering af idrætsbyen fase 1, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2017-2019.  
Historik

Fritidsudvalget, 17. maj 2017, pkt. 78:

Punkt 1: Anbefales.

Punkt 2: Borgmesteren bemyndiges til at afslutte forhandlinger med tilbudsgiver (GVL Entreprise).  

Punkt 3: For biler etableres den østlige adgangsvej fra Strandvangen med det nødvendige antal tilknyttede P-pladser. For cyklister og gående etableres adgangsvej fra den vestlige del fra Kornvænget/Bonderupvej, idet der ikke er taget stilling til endelig linjeføring. Desuden anlægges 38 P-pladser ved nuværende hal i den nordlige del af Idrætsbyen. Der etableres de nødvendige afvandingsanlæg, samt handicapparkeringspladser.

Punkt 4: Beslutning om hvor mange og hvilke boldbaner, der etableres i Idrætsbyen i første fase, udsættes til efteråret 2017, hvor det er afklaret hvilke retningslinjer Miljøstyrelsen fastsætter for etablering og drift af kunstgræsbaner. Der er fortsat enighed om at udnytte den samelde afsatte ramme på 127 mio. kr. i forbindelse med Idrætsbyen.

Frem til efteråret 2017 vil Fritidsudvalget i samarbejde med administrationen fortsætte den tætte dialog med de udendørs idrætsforeninger omkring ønsker og fremtidige behov i den kommende Idrætsby. Administrationens dialog med Lokale og Anlægsfonden vedrørende finansiering af aktivitetesområder mv. fortsættes.

Punkt 5: Anbefales.

Fraværende:

Kristian Moberg (V)

Tom Lysgaard (E)

Beslutning

Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Plan- og Agenda 21-strategi 2015 d. 24. februar 2016 besluttede Byrådet, at der skulle foretages en fuld revision af kommuneplanen. Administrationen har udarbejdet et forslag til kommuneplan 2017-2029 på grundlag af strategien. Hvis kommuneplanforslaget vedtages af Byrådet vil den blive fremlagt i offentlig høring i minimum 8 uger.

Administrationen har udarbejdet en miljøvurdering af planen, som beskriver de væsentligste planændringer. Miljøvurderingen kan ses under menupunktet Miljø i kommuneplanen.

I forbindelse med kommuneplanens høringsperiode foreslår administrationen, at kommunen afholder et borgermøde om kommuneplanen.

De væsentligste ændringer i forhold til kommuneplan 2013 er:

 1. Udlæg af nyt erhvervsområde i Skibby med plads til biogasanlæg
 • Udlægget kompenseres med reduktion af boligudlæg i Slangerup.
 1. Udlæg af nyt boligområde i Lyngerup
 • Udlægget kompenseres med reduktion af boligudlæg i Skuldelev.
 1. Ændrede anvendelsesmuligheder i Vinge
 • Anvendelsesændring fra blandet byområde til erhvervsområde til store virksomheder
 1. Ændrede anvendelsesmuligheder i Dalby
 • Ændring af erhvervsområde ved det nedlagte metalstøberi til håndværksområde og boligområde
 • Ændring af håndværksområde til boligområde og blandet boligområde efter ansøgning fra ejeren af matr. 3c og 3d
 • Ændring af boligområde til blandet byområde i overensstemmelse med den faktiske anvendelse af området
 1. Øgede bygningshøjder i eksisterende erhvervsområder
 • Øgede bygningshøjder i eksisterende erhvervsområder E 1.1, E 1.2, E 1.3 og E 1.7. I E 1.1 fastsættes bestemmelser som giver muligheder for bygningshøjder på forskellige dele af området fra 10m til 24 m. I de tre øvrige områder øges bygningshøjderne til 15m
 1. Tre udvidelser af udlæg af skovrejsningsområde
 • Et skovrejsningsareal vest for Vinge udvides med henblik på beskyttelse af indvindingsoplandet til vandforsyningen til Frederikssund og Vinge
 • Et skovrejsningsareal nord for Skibby udvides med henblik på grundvandsbeskyttelse og tilføjelse af rekreative kvaliteter til Skibby
 • Et skovrejsningsareal øst for Jørlunde udvides med henblik på grundvandsbeskyttelse efter ansøgning fra ejeren
 1. Reservation af areal til et tilslutningsanlæg til fjordforbindelsen fra Landerslevvej
 • Reservationen vil give mulighed for at forbedre kommunens vejforbindelser til hovedstandsområdet
 • Reservationer til en forlængelse af Holmensvej og en forbindelse fra Kalvøvej til Marbækvej udgår i overensstemmelse med trafikplan 2016
 1. Ny udpegning af grøn kile
 • Som en betingelse for vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 28 "Idrætsby Frederikssund" er det aftalt med Erhvervsstyrelsen, at Frederikssund og Egedal kommuner udpeger en ny grøn kile på langs og på tværs af Frederikssundfingeren. Frederiksborg Amts gamle udpegninger af grønne kiler udgår.
 1. Nye planlagte cykelstier
 • De nye cykelstier er besluttet i Teknisk Udvalg i forbindelse med Trafikplan 2016 eller ved konkrete beslutninger om vejforhold

Ud over de nævnte ændringer indeholder forslag til kommuneplan 2017 en række andre ændringer, herunder:

 1. Ændringer i rækkefølgeplanlægningen herunder frigivelse af B 3.31 vest for Hillerødvej, BB 2.11 Vinge By og B 4.20 Havholmgård. Rækkefølgebestemmelser som gav mulighed for frigivelse i sidste halvdel af kommuneplan 2013's periode revideres så de giver mulighed for frigivelse i sidste halvdel af kommuneplan 2017's periode.
 2. Ramme E 1.3 udvides lidt, hvilket giver muligheder for at yderligere 4 matrikler kan anvendes til butikker for pladskrævende varegrupper.
 3. Svanholm gives en landzoneramme.
 4. Der åbnes for større butikker som forventes muliggjort af ny planlov og revideret landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.
 5. Der indføres et nyt tema: Klimasikring. Med temaet sikres, at det ved lokalplanlægning for arealer med koter under 3,0 vurderes, om der skal stilles krav med henblik på at forebygge skader fra fremtidige oversvømmelser.
 6. Temaet rekreative stier er revideret. Der er bl.a. registreret væsentligt flere stier.
 7. Der indføres et nyt tema: Varmeforsyning. Indholdet ligger helt i forlængelse af de gældende rammer for varmeforsyning.
 8. Der indføres et nyt tema: Grundvandshensyn. Indholdet ligger helt i forlængelse af de gældende rammer for varetagelse af grundvandshensyn.
 9. Temaet natur revideres i overensstemmelse med krav fra Naturstyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 28 "Idrætsby Frederikssund".

På kommuneplanens forside er der mulighed for at søge på, hvilke kommuneplanbestemmelser - temaer og rammer - der gælder for en ejendom. Rammesøgningen er aktiv nu, og temasøgningen sættes op inden forslaget sættes i høring.

Frigivelser for B 3.31, B 4.20 og B4.33 forudsætter frafaldserklæring fra grundejerne.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til kommuneplan 2017-2029 vedtages og fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger
 2. Miljøvurdering af forslag til kommuneplan 2017-2029 godkendes og fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger
Historik

Teknisk Udvalg, 3. maj 2017, pkt. 105:

Ad 1) Anbefales, med få ændringer og anbefales sendt i høring i minimum 10 uger.

Ad 2) Anbefales, idet høringsperioden bør forlænges til minimum 10 uger.

Beslutning

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales.

Lovgrundlag

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes Tværfaglige Erhvervsteam har modtaget en henvendelse fra ejeren af Fabriksvangen 1 i Slangerup, der anmoder om, at der udarbejdes ny lokalplan for området. Forslag til kommuneplantillæg nr. 040 er udarbejdet sideløbende med forslag til lokalplan nr. 114 med henblik på at realisere lokalplanen.

Teknisk Udvalg besluttede den 8. marts 2017 at igangsætte udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 040 for udvidelse af det maksimale bruttoetageareal i erhvervsområde vest i Slangerup.

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for, at der kan etableres butikker til særligt pladskrævende varer indenfor det areal, der er omfattet af kommuneplanrammerne E 3.1, E 3.2, E 3.6 og E 3.7. For at det kan lade sig gøre, at det nødvendigt at fastsætte den maksimale ramme for lokalplanlægning til 25.000 m² i stedet for de nuværende 15.000 m² i Kommuneplan 2013-2025.

Lokalplan nr. 056 for et erhvervsområde i Slangerup vest, vedtaget af Frederikssund Byråd den 19. marts 2013, fastsætter en anvendelse om, at "der kan etableres 15.000 m² butiksareal til særligt pladskrævende varegrupper." Området ligger i kommuneplanramme E 3.6. Det betyder, at lokalplan nr. 056 "optager" samtlige m² til særligt pladskrævende varer i området. Det har den konsekvens, at arealerne indenfor de resterende lokalplaner ikke kan indeholde butikker til særligt pladskrævende varer, hvis det viser sig, at de 15.000 m² bliver udnyttet i lokalplan nr. 056.

Kommuneplantillægget ændrer derfor den maksimale ramme for lokalplanlægning til 25.000 m² for områder til særligt pladskrævende varer for det område, der er omfattet af kommuneplanrammerne E 3.1, E 3.2, E 3.6 og E 3.7 i Kommuneplan 2013-2025. Bestemmelserne i kommuneplanrammerne forbliver de samme.

Administrationen har vurderet, at kommuneplantillægget ændrer på retningslinjerne i Kommuneplan 2013-2025. Derfor har administrationen foretaget en foroffentlighed af kommuneplantillægget, hvor det har været muligt for borgere, virksomheder, organisationer, osv. at indsende kommentarer og bemærkninger til kommuneplantillægget. I offentlighedsfasen er der er modtaget én kommentar fra HOFOR A/S, hvori der nævnes, at området ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser i indvindingsoplandet til HOFORs Hørup Kildeplads. Desuden henviser kommentaren til bekendtgørelsen om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Administrationen har forholdt sig til kommentaren fra HOFOR A/S samt til den henviste bekendtgørelse (BEK nr. 1697 af 21/12/2016) i kommuneplantillæggets redegørelse. Kommentaren fra HOFOR A/S er vedlagt som bilag.     

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Frederikssund Kommune har gennemført en miljøscreening af planen i henhold til lovens § 8, stk. 2, da planen omhandler fysisk planlægning og fastsætter arealanvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

I forbindelse med gennemførelsen af miljøscreeningen, har kommunen truffet en afgørelse om, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet på baggrund af lovens bilag 3, der omhandler kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af indvirkning på miljøet. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag. 

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 040 fremlægges i offentlig høring i henhold til gældende lovgivning.
 2. Der ikke foretages en miljøvurdering af kommuneplantillægget. Beslutningen herom offentliggøres sammen kommuneplantillægget.
Historik

Teknisk Udvalg, 3. maj 2017, pkt. 99:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Lovgrundlag

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede den 8. marts 2017 at igangsætte lokalplanarbejdet for lokalplan nr. 114 for Erhvervsområde ved Fabriksvangen, Slangerup.

Frederikssund Kommunes Tværfaglige Erhvervsteam har modtaget en henvendelse fra ejeren af Fabriksvangen 1 i Slangerup, der anmoder om, at der udarbejdes ny lokalplan for området. Ejendommen er omfattet af lokalplan 32.2 fra 1999. Ejeren ønsker at sælge ejendommen og potentielle købere er interesseret i at anvende ejendommen til for eksempel salg af biler. Jævnfør Planloven, defineres handel med biler som detailhandel med særligt pladskrævende varer. Administrationen fremlægger nu et planforslag, der sikrer, at lokalplanområdet kan anvendes til salg af særligt pladskrævende varer.

Formålet med lokalplanen er at skabe et velfungerende erhvervsområde, der kan indeholde forskellige typer for erhverv. Formålet er derudover at sikre, at ny eller ændret anvendelse ikke medfører en øget risiko for forurening af jord, grundvand og/eller overfladevand.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for, at området må anvendes til erhvervsområde, hvortil der kan etableres butikker til salg af egne produkter. Der må ikke udstykkes til grundstørrelse under 2.500 m² og bebyggelsesprocenten må maksimalt være 45 % for den enkelte ejendom. Der sikres desuden en maksimal højde på 8,5 meter og bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager. Der fastsættes bestemmelser for vej-, sti- og trafikforhold med sikrings af adgangsveje og cykelstien i den nordlige del af lokalplanområdet, og der stilles krav til parkeringsforholdende afhængigt af den pågældende anvendelse. Derudover stilles krav til bebyggelsens udseende, herunder skiltning og reklamering, og til de ubebyggede arealer.

Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Frederikssund Kommune har gennemført en miljøscreening af planen i henhold til lovens § 8, stk. 2, da planen omhandler fysisk planlægning og fastsætter arealanvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

I forbindelse med gennemførelsen af miljøscreeningen, har kommunen truffet en afgørelse om, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet på baggrund af lovens bilag 3, der omhandler kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af indvirkning på miljøet. Miljøscreeningen vedlægges dagordenen som bilag.

Forslag til lokalplan nr. 114 er udarbejdet sideløbende med forslag til kommuneplantillæg nr. 040.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til lokalplan nr. 114 fremlægges i offentlig høring i henhold til gældende lovgivning.
 2. Der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Beslutningen herom offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.
Historik

Teknisk Udvalg, 3. maj 2017, pkt. 100:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Lovgrundlag

Finansloven 2017.

Sagsfremstilling

Med Finansloven for 2017 er der afsat i alt 380 mio. kr. til udmøntning af en klippekortsordning til beboere på omsorgscentre. Midlerne fordeles efter bloktilskudsnøglen, hvilket betyder, at Frederikssund Kommune tildeles 2,968 mio. kr. i 2017 og 2018, hvorefter beløbet tildeles gennem bloktilskuddet. Frederikssund Kommunes puljeansøgning er blevet godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet.

Klippekortsordningen giver beboere i omsorgscentre mulighed for at få, hvad der svarer til ca. en halv times ledsagelse om ugen til aktiviteter eller samvær efter eget valg.

Velfærdsudvalget godkendte den 9. marts 2017 puljeansøgningen.

Administrationen har udarbejdet en kvalitetsstandard for klippekortsordningen, som hermed forelægges Velfærdsudvalget. Kvalitetsstandarden for klippekortet vil efter politisk godkendelse i Byrådet blive lagt på kommunens hjemmeside. Det forventes, at ordningen kan træde i kraft pr. 1. juni 2017.

Kvalitetsstandarden er vedlagt sagen som bilag.

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringsvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Ældrerådet:

Oplægget er rigtigt fint, og vi håber der er mange der vil benytte sig heraf. Men der skal agiteres for det blandt brugerne. Næste step må være at også hjemmeboende kan få glæde af dette tilbud.

Økonomi

 Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Ældre- og socialchefen indstiller at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Kvalitetsstandarden for klippekort til beboere på omsorgscentre godkendes.
Historik

Velfærdsudvalget, 4. maj 2017, pkt. 48:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 84.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2017 fremgår det, at: ”antallet af aflastningspladser øges til fem døgnpladser. Det undersøges hvorvidt aflastningspladserne kan etableres enten i den nuværende afdeling C på De tre Ege, eller i sammenhæng med rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital. Det skal ligeledes belyses om pladserne kan deles, så demensaflastningspladserne tilknyttes Tolleruphøj, og andre aflastningspladser tilknyttes De tre Ege eller rehabiliteringsafdelingen.”

Der er afsat 500.000 kr. i 2017 og overslagsårene til at udmønte denne del af budgetaftalen.

Af forslag 049 i handlingskataloget til budget 2017 fremgår det, at en reduktion af to pladser på Rehabiliteringsafdelingen vil medføre en besparelse på 500.000 kr. Dette budgetforslag kan medtænkes i forhold til udmøntningsmuligheder.

Drøftelse af udmøntning

Som baggrund for udvalgets diskussion af udmøntningsmuligheder præsenterer administrationen på mødet en oversigt, der beskriver kommunens nuværende korttidsopholdspladser samt hvilke pleje- og behandlingsforløb, der varetages i de forskellige pladser. Oversigten indeholder belægningsprocent for pladstyperne, og administrationen vil bidrage med faglige overvejelser i forhold til efterspørgsel – og fleksibel brug af pladser.

På mødet deltager afdelingsleder Hanne Larsen.

Udvalget skal beslutte, hvorledes budgetaftalen bedst udmøntes inden for de økonomiske rammer.

På baggrund af udvalgets ønsker til udmøntning udarbejder administrationen et beslutningsforslag, som sendes i høring og præsenteres på udvalgets møde i maj.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet ønsker at fremme etableringen af aflastningspladserne mest muligt og forventer, at de fem pladser bevares.

Høringssvar Handicaprådet:

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Velfærdsudvalgets møde den 4. maj 2017:

På baggrund af drøftelsen i Velfærdsudvalget den 6. april fremlægger administrationen herunder et forslag til udmøntning af beslutningen om etablering af fire ekstra aflastningspladser.

Frederikssund Kommune tilbyder i dag fire forskellige typer "korttids-ophold": Aflastningsophold, ophold på Rehabiliteringsafdelingen, akutophold og midlertidige døgnophold. I tabellen nedenfor fremgår målgruppe, antal pladser og sted for de enkelte opholdstyper.

Type af ophold

Formål/målgruppe

Antal

Sted

Aflastningsophold

Aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer borger med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

1 (stigende til 5, jævnfør budget 2017)

Primært på Afd. C på De Tre Ege

Ophold på Rehabiliteringsafdelingen

Midlertidigt ophold til borger, der har behov for pleje og omsorg samt en tværfaglig tidsbegrænset rehabilitering via døgnophold, der kan sikre borgeren funktionsmæssige forudsætninger for tilbagevenden til eget hjem og livsførelse.

23

Rehabiliteringsafdelingen

Akutophold

Midlertidigt ophold til borger som ikke behøver indlæggelse, men har behov for behandling og pleje ved akut opstået sygdom, som ikke kan varetages i hjemmet.

1

Rehabiliteringsafdelingen

Midlertidige døgnophold

Midlertidigt døgnophold med henblik på pleje, omsorg og støtte til borger, der er godkendt til plejebolig og ikke kan være i eget hjem (venteplads)

6-7

Afd. C på De Tre Ege

Rehabiliteringsafdelingen

Det foreslås at fastholde det samlede nuværende antal pladser til korttids-ophold inden for de eksisterende fysiske rammer, men således at op til fem af pladserne bruges til aflastningsophold, mens færre pladser bruges til de øvrige opholdstyper. De fem aflastningspladser fordeles med tre på De Tre Ege og to på Rehabiliteringsafdelingen. Det betyder at to pladser på Rehabiliteringsafdelingen konverteres til aflastningsophold. I dag bruges korttids-pladserne fleksibelt i forhold til det aktuelle behov, og det foreslås at pladserne fortsat udnyttes fleksibelt. Denne fleksibilitet skal sikre at der altid er til kapacitet til at rumme tre aflastningsophold på samme tid, hvor opholdet er planlagt mindst tre uger forinden, og op til fem pladser til aflastningsophold, hvis kapaciteten er til rådighed.

I dag er aflastningsophold ifølge kvalitetsstandarden forbeholdt aflastning af ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en borger med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der vurderes ikke at være behov for fem aflastningspladser til denne målgruppe. Derfor foreslås det at udvide målgruppen for aflastning, så aflastningsophold også kan tilbydes til borgere, der selv har behov for et aflastningsophold, fx borgere der pga. sygdom er blevet afkræftet og har brug for at komme på højkant igen. Der vil i så fald skulle udarbejdes en ny kvalitetsstandard, der omfatter aflastningsophold til denne målgruppe. Det foreslås, at der fremlægges en kvalitetsstandard til politisk godkendelse i juni måned.

Færre pladser til de øvrige typer korttids-ophold vil betyde øgede udgifter til døgnplejen, da en del borgere skal have støtte i eget hjem i stedet for ophold på rehabiliteringsafdelingen, akutophold eller midlertidige døgnophold. Det foreslås derfor, at de 500 t.kr. der er afsat i budgettet til i forbindelse med beslutningen om udvidelse af antallet af aflastningspladser, anvendes til ekstra støtte i døgnplejen.  

Afdelingsleder Hanne Larsen deltager under punktet.

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringsvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Ældrerådet:

Det er med stor glæde vi kan se at der nu er blevet forøget med fire pladser, så der nu er fem i alt. Det har været Ældrerådets store ønske i flere år. Dejligt.

Økonomi

Med reduktion af to pladser på rehabiliteringsafdelingen er der afsat 1 mio. kr. om året til etablering af fire døgnpladser til aflastning.

Indstilling

Ældre- og socialchefen indstiller, at Velfærdsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at:

 1. Det godkendes, at det samlede nuværende antal pladser til korttids-ophold fastholdes, men at op til fem af pladserne bruges til aflastningsophold.
 2. Det godkendes, at der udarbejdes en ny kvalitetsstandard for aflastningsophold for borgere med behov for aflastning, som forelægges for Velfærdudvalget i juni 2017.
 3. Det over for Økonomiudvalget anbefales, at de 500 t.kr., der i budgetforliget er afsat til etablering af aflastningspladserne, anvendes til en pulje til aflønning af f.eks. ekstra nattevagt eller ekstra støtte i døgnplejen.
Historik

Velfærdsudvalget, 6. april 2017, pkt. 39:

Administrationens oplæg blev drøftet og på den baggrund ønsker udvalget et oplæg til endelig beslutning på maj mødet.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A).

Velfærdsudvalget, 4. maj 2017, pkt. 49:

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 2. Indstillingens punkt 3 anbefales overfor Økonomiudvalget.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 er godkendt af Velfærdsudvalget.

Indstillingspunkt 3 godkendt.

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Offentlig beslutning

Anbefales.