Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 22. marts 2017

Mødelokale F 6 kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Beslutning

Hans Andersen (V) efterspurgte en orientering om status på og drøftelse af kommuneplan. Der planlægges et temamøde i forbindelse med et kommende byrådsmøde.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Likviditetsbeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomi. Frederikssund kommune er i lighed med landets øvrige kommuner, underlagt en kassekreditregel som betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommunes økonomiske politik indeholder et mål om at den gennemsnitlige likviditet, ikke blot skal svare til dette minimumskrav, med derimod udgøre minimum 100 mio. kr.

Gennemsnittet for marts 2016 til februar 2017 udgør 125 mio. kr., hvilket betyder at kommunens økonomiske politik også pr. 28. februar 2017 er opfyldt.

Frederikssund Kommunes kassebeholdning har i perioden 2014 og frem været nedgående. Dette skyldes store planlagte anlægsinvesteringer. I løbet af 2017 forventes dog en stigning i likviditet vedr. salg af byggeretter i Vinge, idet der forventes at falde en aftale på plads med udviklingsselskabet i 2. kvartal. Fra medio 2018 forventes igen et kraftigt træk på likviditeten som følge af store planlagte anlægsinvesteringer. Medio 2020 viser likviditetsprognosen således en beskeden negativ likviditet. For at undgå at kommunen på den måde bryder kassekreditreglen er det særdeles vigtigt med en stram økonomistyring, der sikrer, at de nødvendige forudsætninger overholdes herfor eller, at kommunen korrigerer rettidigt, hvis forudsætningerne ændres.

Der henvises desuden til bilaget, der viser en oversigt over den forventede likviditet frem til ultimo 2020, uddybende forklaring på forudsætningerne, de vigtigste opmærksomhedspunkter fremadrettet samt en økonomisk status pr. 28. februar 2017.

Økonomi

 Økonomi og udvikling har ikke yderligere bemærkninger til sagen

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er en vigtig forudsætning i forhold til budgetlægningen, idet befolkningsudviklingen er afgørende i forhold til udgifts- og indtægtsgrundlag i de kommende år.

Befolkningsprognosen bygger primært på det planlagte boligprogram for 2017-2030 samt eksisterende boligmasse.

Overordnet resultat

Den fremtidige udvikling i befolkningstallet samt befolkningssammensætningen ser ganske fornuftig ud i forhold til, at der skal være balance i Frederikssund Kommunes økonomi. Der vil komme en markant stigning i aldersgruppen 75-89 årige frem mod 2021, men samtidig forventes en endnu større stigning i antallet af personer i den erhvervsaktive alder i samme periode.

Det skal dog bemærkes at befolkningsvæksten i den erhvervsaktive alder, er betinget af gennemførelsen af Vinge som prognosticeret i boligprogrammet.

Befolkningsudviklingen på fire års sigt

Pr. 1. januar 2017 udgjorde befolkningen i Frederikssund Kommune 45.038 personer. Det antal stiger med 3.880 personer frem mod 2021, svarende til en befolkningsvækst på 8,6 %. Fra 2017 og frem til 2021 forventes en stigning i samtlige aldersgrupper, dog med størst stigning i aldersgrupperne 25-59 årige og 75-89 årige. Den fremtidige befolkningstilvækst i Frederikssund Kommune skyldes i høj grad byudviklingsprojektet i Vinge, hvor der forventes at bo over 2.600 personer ultimo 2019.

Fra 2016 til 2017 steg befolkningstallet med 313 personer, nøjagtigt som fra 2015 til 2016. Væksten består primært af en nettotilflytning fra udlandet på 205 personer, heraf betegnes 97 personer som flygtninge. Ydermere fik Frederikssund kommune en nettotilflytning fra Egedal kommune på 105 personer.

I vedlagte notat er befolkningsprognosen uddybet yderligere dels på aldersgrupper og dels fordelt på skoledistrikter.

Økonomi

Befolkningsprognosen vil blive anvendt som planlægningsgrundlag for budget 2018-2021, herunder til budgettering på de demografiregulerede områder. Ydermere anvendes prognosen til beregning af skatteindtægter i budgetoverslagsårene.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Frederikssund Kommune har revisionen (BDO) gennemført delrevision for 2016 og afgivet beretning herom, jævnfør bilag.

Revisionsarbejdet er udført indtil februar 2017.

Delberetningen omfatter gennemgang af følgende områder:

 • Regnskabsføring og interne kontroller, jævnfør afsnit 3.
 • Revisionsmæssig gennemgang af IT sikkerheden, jævnfør afsnit 4.
 • Løn- og personaleområdet, jævnfør afsnit 5.
 • Revision af de sociale områder med statsrefusion, jævnfør afsnit 6.

Det er BDO´s vurdering, at der generelt er tilrettelagt gode og hensigtsmæssige forretningsgange for kommunens sagsadministration, herunder at der er tilrettelagt gode interne kontroller.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Delberetningen for regnskab 2016 tages til efterretning.
Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 15. juni 2016, at der skulle arbejdes på en række projekter i forbindelse med Space Management.

Nøgleordene for arbejdet med Space Management er:

"vores bygninger og udearealer skaber rammer for gode forbindelser:

 • Vi samles på færre veldrevne kvadratmeter.
 • Alle kvadratmeter er fælles.
 • Vi arbejder for at øge den maksimale udnyttelse på alle tidspunkter".

Et af projekterne er en "Helhedsplan for Skibby".

I projektbeskrivelsen er følgende formål og mål derfor opstillet for det kommende arbejde:

 • Det overordnede formål med projektet er at skabe de bedst muligt rammer for tilbud og aktiviteter i samarbejde med borgerne i området.
 • Resultatet af projektet skal være løsninger som udspringer fra og er forankret i det borgerne i området efterspørger.

Økonomiudvalget fik på mødet d. 22. februar 2017 fremlagt forslag til projektbeskrivelse, organisering, tidsplan mv.

Udvalget besluttede, at sagen skulle belyses yderligere.

Der er nu udarbejdet to forskellige scenarier for arbejdet.

De to scenarier for arbejdet med Helhedsplan for Skibby er:

Scenarie 1. Omfatter bygninger, arealer og projekter i Skibby.

Scenarie 2. Omfatter bygninger, arealer og projekter i Skibby med tilhørende lokalområder - svarende til hele skoledistriktet for Fjordlandsskolen.

Se listen i bilag 1 over de samlede bygninger, der indgår i de to scenarier.

Scenarie 1. Skibbyområdet

Projektet afgrænses til Skibby by og nærområdet. Der arbejdes uændret med de forudsætninger, som blev vedtaget af Økonomiudvalget i juni 2016.

Der forventes en arealmæssig reduktion på minimum 2.500 m2 (svarende til ca. 10 % af det samlede bygningsareal).

Der er følgende bilag som belyser forslaget nærmere: bilag 2 projektbeskrivelse og bilag 3 organisationsdiagram.

Scenarie 2. Skoledistrikt Fjordlandsskolen

Projektet afgrænses til at omfatte hele skoledistriktet for Fjordlandsskolen.

Der forventes en arealmæssig reduktion på minimum5.200 m2 (svarende til ca. 10 % af det samlede bygningsareal).

Der er følgende bilag som belyser forslaget nærmere: bilag 2 projektbeskrivelse og bilag 3 organisationsdiagram. I organisationsdiagrammet er tilføjet en repræsentant fra Ferslev, Dalby og Skuldelev.

Den styrende tankegang for arbejdet er, at bygningsdelen skal understøtte de aktiviteter og tilbud der er i lokalområdet. Der er derfor i materialet gjort meget ud af at fokusere på inddragelse af borgerne for at skabe de fremtidige løsninger, så bygningsmassen prioriteres og tilpasses til de aktiviteter og tilbud, der efterspørges.

Der er mange forskellige tiltag i gang i Skibbyområdet eksempelvis etablering af to nye børnehuse, bevægelsesbånd mellem Fjordlandsskolen afdeling Skibby og hallen i Skibby samt understøtning af byliv og detailhandel.

Ved at tænke nogle af initiativerne sammen, kan der måske skabes nye løsninger. Der er derfor lagt vægt på at sikre et helhedssyn og en koordinering af de mange tiltag, der arbejdes med i området.

I begge scenarier er udarbejdet et forslag til organisering, hvor der nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra foreninger, organisationer, skoler og dagtilbud samt 5 repræsentanter fra Byrådet.

Styregruppen har til opgave at ideudvikle, inddrage lokalsamfundet, sikre koordineringen og komme med anbefalinger. Beslutningskompetencen ligger i de respektive fagudvalg for eksempel Teknisk Udvalg i forhold til tiltag om "Byliv og detailhandel", Uddannelsesudvalget i forhold til etablering af børnehuse og Fritidsudvalget i forhold til etablering af bevægelsesbånd.

Projektet forventes igangsat maj-juni og afsluttet med vedtagelse af anbefalinger i april-maj 2018. Der afholdes et borgermøde/Byworkshop i september-oktober 2017 og eventuelt igen i februar-marts 2018. Der er udarbejdet en revideret tidsplan, som foreslås anvendt uafhængig af om scenarie 1 eller 2 ønskes gennemført. (Se bilag 4).

Udgifterne til konsulentbistand forventes afholdt indenfor de samlede bevillinger på de projekter, der arbejdes med i Helhedsplan for Skibby.

Økonomi

Idet udgifter til projektet holdes inden for de allerede afsatte projektmidler har Økonomi og udvikling ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Indstilling til Økonomiudvalget 22. februar 2017, pkt. 26:

 Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget:

 1. Drøfter og godkender forslag vedr. Helhedsplan for Skibby Lokalområde - herunder organisering og tidsplan.

Udpeger 5 medlemmer af Byrådet til Styregruppen.

Indstilling til Økonomiudvalget 22. marts 2017:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget:

 1. Drøfter og godkender scenarie 1 eller scenarie 2 vedr. Helhedsplan for Skibby
 2. Udpeger 5 medlemmer af Byrådet til styregruppen
Historik

Økonomiudvalget, 22. februar 2017, pkt. 26:

Sagen tilbagesendes til administrationen med henblik på at få belyst en række elementer yderligere og genoptages på et senere møde i Økonomiudvalget.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Scenarie 1 blev godkendt med den ændring, at kravet om minimum m2 udgår. I stedet ønsker Økonomiudvalget, at styregruppen kommer med et eller flere scenarier for, hvordan de kommunale m2 i Skibby kan få en højere udnyttelsesgrad og gerne flere brugere - enten samtidigt eller forskudt af hinanden. Bilag 1 udvides med de resterende kommunale bygninger i Skibby - herunder Skibbyhøj og det gamle rådhus.

Økonomiudvalget ønsker, at administrationen på økonomiudvalgets møde i maj mødet fremlægger status på space management projektet.

Indstillingspunkt 2: Udpeget til styregruppen blev Lars Thelander Bostrøm (O), Jørgen Bech (V),  Kristian Moberg (V) samt to byrådsmedlemmer fra A, som meddeles senere.

Lovgrundlag

Lov nr. 1519 af 27. december 2014 om ny fjordforbindelse ved Frederikssund.

Sagsfremstilling

I medfør af § 10 i lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, lov nr. 1519 af 27. december 2014 ledes den selvstændige offentlige virksomhed Fjordforbindelsen Frederikssund af en bestyrelse.

Det fremgår af loven, at Frederikssund Kommune har ret til at indstille to medlemmer til bestyrelsen. På byrådsmødet den 28. oktober 2015 indstillede Frederikssund Byråd John Schmidt Andersen (V) og Tina Tving Stauning (A) som medlemmer af bestyrelsen.

Transportminister Ole Birk Olesen har i brev af 16. februar 2017 rettet henvendelse til Frederikssund Kommune. Af henvendelsen fremgår det, at perioden for udnævnelse af de to nuværende bestyrelsesmedlemmer udløber ved det ordinære virksomhedsmøde i april 2017., hvorfor kommunen anmodes om at tage stilling til, hvorvidt de to nuværende bestyrelsesmedlemmer ønskes genindstillet til bestyrelsen.

I følge ministeriets oplysninger er det op til Frederikssund Byråd at besluttet, om spørgsmålet om udpegning skal genoptages i forbindelse med konstitueringen for den nye byrådsperiode.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller overfor Byrådet, at:

 1. Der indstilles to personer til bestyrelsen i den selvstændige offentlige virksomhed, Fjordforbindelsen Frederikssund.
Beslutning

Økonomiudvalget indstiller John Schmidt Andersen (V) og Tina Tving Stauning (A) som medlemmer af bestyrelsen.

Lovgrundlag

Gældende overenskomster, rammeaftale om deltidsarbejde samt aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal - alle indgået mellem KL og de faglige organisationer.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Poul Henrik Hedeboe (F) har anmodet om, at følgende optages som punkt på Byrådets møde:

"Byrådet igangsætter et forsøg med fleksibel arbejdstid på udvalgte arbejdspladser. Forsøget igangsættes i samarbejde med MED systemet og relevante faggrupper, og der aftales evalueringer af forsøget. Formålet med forsøget er at opsamle erfaringer og viden, som kan bruges i en evt. senere mere permanent ordning til flere arbejdspladser. Motivationen med forsøget er at finde en fleksibel aftaleramme som kan rumme nogle medarbejderes ønsker om kortere arbejdstid, og andres om længere arbejdstid. Forventningen til sådanne aftaler er, at de vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser i kommunen."

Borgmester John Schmidt Andersen (V) havde forud for dette ligeledes rejst spørgsmålet om muligheder for igangsætning af forsøg om fleksibel arbejdstid, hvorfor indledende afdækning af muligheder var igangsat.

Spørgsmål vedr. tilrettelæggelse af arbejdstid er styret af de indgåede overenskomster samt 2 centrale aftaler indgået mellem KL og organisationerne:

 • Rammeaftale om deltidsarbejde.
 • Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal.

Herudover har Frederikssund Kommune i samarbejde med MED-systemet vedtaget to kommunale retningslinjer, som begge indeholder vejledninger om, at lederen ved håndtering af stressramte eller i en omsorgssamtale i forbindelse med sygefravær drøfter muligheder for ændringer i arbejdsopgaver og arbejdstid:

 • Stress - forebyggelse og håndtering.
 • Sygefravær - håndtering, herunder omsorgssamtale.

Den ugentlige arbejdstid er i de kommunale overenskomster fastsat til maksimalt 37 timer og på enkelte områder (AC og HK) kan arbejdstiden aftales op til 42 timer. Der er tradition for deltidsansættelse hos nogle personalegrupper, herunder særligt social- og sundhedspersonale, hvor normen er ansættelser mellem 28 og 35 timer om ugen. Omvendt har andre faggrupper tradition for fuldtidsansættelser, for eksempel lærerne og det administrative personale.

Fleksibel arbejdstid skal rummes inden for de nuværende økonomiske rammer, hvilket i praksis betyder, at cirka lige mange skal gå op som ned i tid. Løn og pension bliver reguleret i forhold til den ændrede arbejdstid. Det er en leders opgave at have løbende kontakt med sine medarbejdere om arbejdsopgaver og arbejdstid.

Det er generelt for de store områder (Ældreområdet, Skoleområdet og Dagtilbudsområdet), at ønsker fra medarbejderne om ændringer i arbejdstiden imødekommes så vidt det er muligt. Der kan være tidspunkter eller omstændigheder, som gør, at en medarbejders ønske ikke kan imødekommes, men det anslås at være begrænset til meget få tilfælde på årsbasis. Det kan endvidere konstateres, at fleksible arbejdstider er særligt udbredt på områder med fysisk belastende arbejde. I 2016 er der således foretaget 83 ændringer i arbejdstiden for social- og sundhedsmedarbejderne, svarende til 15 % af de ansatte på området. Langt hovedparten af disse ændringer i arbejdstiden er sket efter ønske fra medarbejderen.

Det er Personaleafdelingens vurdering, at Frederikssund Kommune allerede i dag udnytter mulighederne inden for de kommunale overenskomster, rammeaftaler og retningslinjer til at tilpasse arbejdstiden til både medarbejdernes og arbejdsstedets behov og at ønsker om arbejdstidsændringer sker på en uformel og fleksibel måde. En øget personalepolitisk signalering af muligheder for fleksibel arbejdstid kan risikere at øge presset på den daglige ledelse til at skulle favorisere og prioritere medarbejdernes ønsker til arbejdstiden på bekostning af hensynet til fagligheden i arbejdsopgaverne og de økonomiske rammer. 

Økonomi

Idet fleksibel arbejdstid under alle omstændigheder skal rummes inden for eksisterende økonomiske rammer, har Økonomi og udvikling ikke bemærkninger.

Indstilling

Personalechefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der ikke igangsættes yderligere tiltag omkring fleksible arbejdstidsregler eller at
 2. Der igangsættes et konkret projekt omkring fleksible arbejdstidsregler efter forudgående inddragelse af MED-systemet.
Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at der igangsættes et konkret projekt omkring fleksible arbejdstidsregler efter forudgående inddragelse af MED-systemet. Dette under forudsætning af et uændret serviceniveau og uændret økonomi.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Sagsfremstilling

Frederikssund Spildevand A/S anmoder om kommunal lånegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit på 19,813 mio. kr.

Lånet skal anvendes til finansiering af projekter gennemført i 2015-2016, som ikke har været muligt at finansiere direkte over taksten.

Lånet skal finansiere følgende projekter:

Frederikssund Kommune opkræver en årlig løbende garantiprovision på 0,50 % af restgælden ultimo året.

Økonomi

Garantistillelse til Frederikssund Spildevand A/S vil ikke påvirke den kommunale låneramme, da forsyningsselskaber har automatisk låneadgang.

Frederikssund Kommune hæfter for 125,6 mio. kr. til lån optaget af forsyningsselskaber, heraf udgør 70,199 mio. kr. lån til Frederikssund Spildevand A/S.

Når kommunen stiller en garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal der opkræves en provision.

Frederikssund kommune opkræver en årlig løbende garantiprovision på 0,50 % af restgælden ultimo året.

Garantiprovisionen forventes i indeværende år at udgøre 0,095 mio. kr., men det nøjagtige beløb kendes først når låneaftalen med KommuneKredit er udarbejdet. Indtægten til garantiprovision vil blive indarbejdet i kommunens budget 2017 ved førstkommende budgetopfølgning efter aftalen med KommuneKredit er indgået. Den fremtidige garantiprovision vil blive indarbejdet i budgetvedtagelsen af Budget 2018.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Frederikssund Spildevand A/S meddeles kommunegaranti på 19,813 mio. kr.
 2. Der meddeles tillægsbevilling til budget 2017 til opkrævning af garantiprovision på 0,50 % af restgælden ultimo året. Det præcise beløb vil blive indarbejdet i forbindelse med en budgetopfølgning.  
Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Sagsfremstilling

Frederikssund Vand A/S anmoder om kommunal lånegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit på 7,549 mio. kr.

Lånet skal anvendes til finansiering af projekter gennemført i 2015-2016, som ikke har været muligt at finansiere direkte over taksten.

Lånet skal finansiere følgende projekter:

Frederikssund Kommune opkræver en årlig løbende garantiprovision på 0,50 % af restgælden ultimo året.

Økonomi

Garantistillelse til Frederikssund Vand A/S vil ikke påvirke den kommunale låneramme, da forsyningsselskaber har automatisk låneadgang.

Frederikssund Kommune hæfter for 125,6 mio. kr. til lån optaget af forsyningsselskaber, heraf udgør 6,651 mio. kr. lån til Frederikssund vand A/S.

Når kommunen stiller en garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal der opkræves en provision.

Frederikssund kommune opkræver en årlig løbende garantiprovision på 0,50 % af restgælden ultimo året.

Garantiprovisionen forventes i indeværende år at udgøre 0,040 mio. kr., men det nøjagtige beløb kendes først, når låneaftalen med KommuneKredit er udarbejdet. Indtægten til garantiprovision vil blive indarbejdet i kommunens budget 2017 ved førstkommende budgetopfølgning efter aftalen med KommuneKredit er indgået. Den fremtidige garantiprovision vil blive indarbejdet i budgetvedtagelsen af budget 2018.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Frederikssund Vand A/S meddeles kommunegaranti på 7,549 mio. kr.
 2. Der meddeles tillægsbevilling til budget 2017 til opkrævning af garantiprovision på 0,50 % af restgælden ultimo året. Det præcise beløb vil blive indarbejdet i forbindelse med en budgetopfølgning.  
Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeren har sendt en invitation til alle landets kommuner, hvori han inviterer kommunerne til at deltage i et forløb vedr. regelforenkling. I praksis vil ministeriet på baggrund af ansøgninger fra kommunerne udvælge to kommuner, som i samarbejde med KORA, skal gennemgå de administrative og processuelle regler og byrder, som er resultat af kommunernes egne beslutninger om organisering og opgaveløsninger. De ideer og forslag, der identificeres i arbejdet, skal bl.a. tjene som inspiration for alle kommuner.

Invitationen fra ministeren samt ansøgningsskema er vedlagt som bilag.

Administrationen anbefaler, at Frederikssund Kommune ikke for nuværende søger om at indgå i et partnerskab om regelforenkling. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at kommunen allerede er i gang med en række store interne projekter og omstillingsprocesser, der dels omfatter et dybdegående kig på arbejdsgange og organisering. Dels indebærer et stort ressourcetræk på organisationen.

Dertil kommer, at Frederikssund Kommune også arbejder med regelforenkling via det frikommune-forsøg, som kommunen indgår i. Og samtidig er det administrationens forventning, at der også fra statslig side vil ske lovændringer, der kan bidrager til regelforenklinger på det kommunale område.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Frederikssund Kommune ikke søger om at indgå i et partnerskab med Økonomi- og Indenrigsministeriet om regelforenkling.
Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune fik i efteråret en henvendelse fra Frederikssund Vikingespil, som ønskede at drøfte en række spørgsmål i forbindelse med en eventuel etablering af Vikingernes Verden på Kalvøen.

Administrationen har afholdt to møder med repræsentanter fra Frederikssund Vikingespil, og på baggrund heraf er udarbejdet et notat (bilag 1), som formulerer en række konkrete ønsker til planmæssige tiltag, hvis Vikingernes Verden skal realiseres på Kalvøen. Til notatet er udarbejdet tre kortbilag (bilag 2-4), som overordnet skitserer Vikingernes forslag. Planafdelingen har efterfølgende udarbejdet et notat med deres kommentarer til Vikingernes forslag (bilag 5).

Frederikssund Vikingespil har også udarbejdet et projektoplæg til Vikingernes Verden i samarbejde med Frederikssund Erhverv. Projektoplægget har været et afsæt for den businesscase, som er udarbejdet af rådgivningsfirmaet Manto (bilag 6).

Administrationen har foretaget en vurdering af fremtidig mulig anvendelse til boligformål af den del af Kalvøen, der i dag omfatter idrætsanlæg inklusive Frederikssund hallen samt området umiddelbart syd herfor (bilag 7).

To notater, kortbilag og businesscasen er vedhæftet som bilag til denne sag. Projektoplægget uddeles på mødet, da Vikingerne beder om at materialet indtil videre behandles fortroligt.

Forslag til helårsattraktion på Kalvøen

Vikingernes Verden er en vision om i Frederikssund at skabe en helårsattraktion for borgere og turister med omdrejningspunkt i fortællingerne om vikingerne. Frederikssund Vikingespil er idemagere og initiativtagere bag projektet. Projektet foreslås realiseret på Kalvøen, hvor Vikingerne har holdt til i mere end 60 år.

Ud over at skabe en helårsattraktion for borgere og turister vurderer Vikingerne, at projektet vil påvirke byens handelsliv positivt ligesom det kan være med til at skabe nye arbejdspladser.

Projektet Vikingernes Verden indeholder to dele:

 • Midgård, som Vikingerne ønsker at drive som en ikke kommerciel selvstændig forening med mulighed for kommunal støtte
 • Asgård og Udgård - den kommercielle del, der er den egentlige ’forlystelsespark’ (se areal B på bilag 2) - som tænkes drevet på markedsvilkår af en fond eller af private investorer. Vikingernes Verden har ikke p.t. en investor tilknyttet

De arealer, som allerede nu benyttes til boplads, Valhal og markedsplads samt friluftsscene, bibeholdes og bruges som i dag af Frederikssund Vikingespil i et tæt samarbejde med aktiviteterne i Vikingernes Verden, idet arealet og aktiviteterne udgør en del af Midgård (menneskenes verden) i Vikingernes Verden. Disse arealer er vist som område A på bilag 2.

Dertil inddrages yderligere et areal, som pt. er udlagt til fire fodboldbaner bag Frederikssundhallen. På de to bageste baner ud til Stationsparken samt i en smal stribe langs åen anlægges yderligere en del af Midgård (menneskenes verden), mens Asgård (gudernes verden) og Udgård (Jætternes verden) anlægges på de baner, som ligger tættest på Kalvøvej. Disse arealer er vist som område B på vedlagte kort og udgør den kommercielle del af Vikingernes Verden.

Frederikssund Vikingespil ønsker, at der tages politisk stilling til:

 1. Brugsret i minimum 25-30 år til de arealer, som på kortet (bilag 2) er markeret med A.
 2. Forkøbsret til areal, hvor Asgård og Udgård tænkes udlagt (4 boldbaner på Kalvøen), på kort (bilag 2) markeret med B.
 3. Finansiering af skoletjeneste.

Ad 1 og 2

Hvis arealanvendelsen på Kalvøen skal ændres i fremtiden, er der mange potentielle anvendelsesmuligheder. Området har en særdeles attraktiv beliggenhed tæt på bymidten, tæt på fjorden og i grønne omgivelser. Valget af fremtidig anvendelse vil have væsentlig betydning både for borgerne, byen og kommunen. Administrationen vil – såfremt byrådet ønsker at tildele Frederikssund Vikingespil brugsret i 25-30 år til areal A og forkøbsret til areal B – anbefale, at der inden evt. endelig tildeling af rettigheder afklares nødvendige juridiske, organisatoriske, planlægningsmæssige og økonomiske forhold. Administrationen vil desuden anbefale, at der samtidig tages stilling til den samlede fremtidige anvendelse af arealerne på Kalvøen.

Ad 3

En nystiftet vikingeforening skal drive den kommercielle Asgård og Udgård, som er den kommercielle del af Vikingernes Verden. I den forbindelse ønsker vikingerne at udvikle og drive en skoletjeneste for området. Skoletjenesten tilrettelægger og gennemfører undervisning for dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelserne. Vikingernes skoletjeneste ønsker samarbejde med Frederikssund Museum - Færgegården og andre kulturinstitutioner i nærområdet. Skoletjenesten tænkes realiseret gennem et varigt kommunalt driftstilskud til 2 årsværk, som svarer til et årligt driftstilskud på 1,2 mio. kr.

Økonomi

Der er ikke afsat budget til en eventuel etablering af Vikingernes Verden på Kalvøen. Økonomiske forhold anbefales afklaret inden evt. endelig tildeling af rettigheder. Endvidere skal der findes finansiering til et varigt kommunalt driftstilskud til to årsværk, som svarer til et årligt driftstilskud på 1,2 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:  

 1. Det drøftes, hvorvidt det ønskes at administrationen forbereder tildeling af brugsret og forkøbsret til Frederikssund Vikingespil med sigte på etablering af en forlystelsespark på en del af Kalvøen.
 2. Det drøftes, om der skal tildeles kommunal medfinansiering af skoletjeneste.
Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet. Økonomiudvalget anbefaler, at administrationen anmodes om at udarbejde en procesplan for udarbejdelse af en helhedsplan for Kalvøen.

Indstillingspunkt 2: Drøftet. Økonomiudvalget anbefaler, at der ikke på det foreliggende grundlag tildeles kommunal medfinansiering af skoletjeneste.

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 23. november 2016 at fremlægge forslag til Kommuneplantillæg nr. 030, for område ved Byvej i Frederikssund, med tilhørende bilag i offentlig høring.

Kommuneplantillægget har været fremlagt i høring i perioden fra den 30. november 2016 til den 26. januar 2017. Der er ikke modtaget høringssvar til forslaget.

Kommuneplantillæg nr. 030 er udarbejdet sideløbende med lokalplan nr. 095, der gør det muligt at etablere 8 nye boligenheder på Byvej 47 ved tæt-lav bebyggelse.

Økonomi

 Økonomi har ingen bemærkninger. 

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Kommuneplantillæg nr. 030 vedtages endeligt.
Historik

Teknisk Udvalg, 8. marts 2017, pkt. 51:

Anbefales.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø).

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 23. november 2016 at fremlægge forslag til Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej med tilhørende bilag i offentlig høring.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i høring i perioden fra 30. november 2016 til 26. januar 2017. Der er ikke modtaget høringssvar til forslaget.

Formålet med lokalplanen er at ændre anvendelsen og bebyggelsesprocenten af lokalplanområdet således, at det bliver muligt at etablere 8 nye boligenheder på Byvej 47 ved tæt-lav bebyggelse.

Lokalplan nr. 095 er udarbejdet sideløbende med kommuneplantillæg nr. 030

Se lokalplan nr. 095 digitalt

Økonomi

 Økonomi har ingen bemærkninger. 

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Lokalplan nr. 095 for Boliger ved Byvej vedtages endeligt.
Historik

Teknisk Udvalg, 8. marts 2017, pkt. 52:

Anbefales.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø).

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

På baggrund af henvendelse til Frederikssund Kommunes Tværfaglige Erhvervsteam, vedtog Byrådet den 23. november 2016 at fremlægge forslag til Kommuneplantillæg nr. 034 til Kommuneplan 2013-2025, med tilhørende bilag i offentlig høring.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 034 har været fremlagt i høring i perioden fra den 30. november 2016 til den 26. januar 2017. Der er modtaget to høringssvar til kommuneplantillægget i høringsperioden. Det ene høringsvar er fra I/S Vandværkssamarbejdet Grundvandspuljen Slangerup, der gør indsigelse mod, at kommuneplantillægget ikke forholder sig til et arealmæssigt overlap imellem rammeområde E 3.6 og BNBO for Hørup Kildeplads. Det andet høringssvar er fra Energinet.dk, der gør indsigelse mod, at kommuneplantillægget ikke nævner at rammeområde E 3.6 er omfattet af en deklaration om højspændingsledninger.

Administrationen har efterfølgende gennemgået de indkomne henvendelser. Gennemgangen er af høringssvarene er behandlet i en "Hvidbog". Se bilag: Hvidbog: Behandling af høringssvar.

Administrationen anbefaler på baggrund af gennemgangen følgende ændringer til kommuneplantillægget:

Som svar på indsigelsen fra I/S Vandværkssamarbejdet Grundvandspuljen Slangerup indsættes følgende tekst i redegørelsen:"Rammeområde E 3.6 ligger i et område, der er udlagt til det BoringsNære Beskyttelsesområde (BNBO) for Hørup Kildeplads. Området ligger i den sydligste spids af rammeområde E 3.6, med et areal på cirka 550 m². Inden for BNBO må der ikke lokalplanlægges for erhverv, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet. Ved vurdering af faren for forurening af grundvandet, lægges der vægt på om planlægningen omfatter virksomhedstyper, som sædvanligvis har oplag af, anvender eller frembringer forurenende stoffer eller stofgrupper, der er mobile i forhold til grundvandet. I forlængelse heraf, skal der lægges særlig vægt på at forebygge udvaskning af stoffer til grundvandet."

Som svar på indsigelsen fra Energinet.dk indsættes følgende tekst i redegørelsen:"Rammeområde E 3.6 er omfattet af en servitut om højspændingsledninger. Energinet.dk skal høres om byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse indenfor rammeområdet."

Kommuneplantillæg nr. 034 er udarbejdet sideløbende med lokalplan nr. 104.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger. 

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Kommuneplantillæg nr. 034 vedtages endeligt med de forslåede ændringer.
Historik

Teknisk Udvalg, 8. marts 2017, pkt. 53:

Anbefales.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø).

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

På baggrund af henvendelse til Frederikssund Kommunes Tværfaglige Erhvervsteam, vedtog Byrådet den 23. november 2016 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 104 for erhvervsområde ved Raasigvangen med tilhørende bilag i offentlig høring.

Forslaget til lokalplan nr. 104 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 30. november 2016 til den 26. januar 2017. Der er ikke modtaget høringssvar til lokalplanen i høringsperioden. Kommuneplantillæg nr. 034, som er udarbejdet i sammenhæng med lokalplan nr. 104, har modtaget to høringssvar. Beskrivelse af høringssvar og hvidbog kan ses i dagsordenen omhandlende Kommuneplantillæg nr. 034.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger. 

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Lokalplan nr. 104 for erhvervsområde ved Raasigvangen vedtages endeligt.
Historik

Teknisk Udvalg, 8. marts 2017, pkt. 54:

Anbefales.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø).

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 036 for Centerområde i Lille Blødekvarteret er udarbejdet sideløbende med lokalplan nr. 099 for omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund. 

Kommuneplantillægget har til formål at foretage en mindre justering af det eksisterende rammeområde C 1.3. Det nye rammeområde C 1.9 justerer den maksimale bebyggelsesprocent og fjerner kravet om, at lokalplanlægning inden for området skal opføres efter et særligt bebyggelsesprincip. Udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 036 bringer kommuneplanens rammer i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan nr. 099.

Byrådet vedtog 23. november 2016 at fremlægge forslag til Kommuneplantillæg nr. 036 til Kommuneplan 2013-2025, med tilhørende bilag i offentlig høring.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra 7. december 2016 til den 2. februar 2017, hvor der er indkommet et høringssvar. Høringssvaret er behandlet i hvidbogen og har ikke ført til ændringer i kommuneplantillægget.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger. 

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Kommuneplantillæg nr. 036 for Centerområde i Lille Blødekvarteret vedtages endeligt.
Historik

Teknisk Udvalg, 8. marts 2017, pkt. 59:

Anbefales.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø).

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg og Velfærdsudvalget har på møderækken i august 2016 besluttet at igangsætte lokalplanarbejdet for at kunne etablere friplejeboliger ved A.C. Hansensvej 8 i Lille Blødekvarteret, Frederikssund.

Lokalplan nr. 099 omfatter A.C. Hansensvej 8 og 10. I lokalplanprocessen har administrationen været i dialog med ejerne af ejendommene. I denne dialog har administrationen valgt at inddrage naboejendommen (A.C. Hansensvej 10) for at skabe den bedste sammenhæng i planlægningen af området, idet vejføringen er ændret, som konsekvens af plejeboligbyggeriet. I denne proces har administrationen vurderet, at der er behov for et kommuneplantillæg til gældende kommuneplan, idet bebyggelsen inden for lokalplanen afviger væsentligt fra den gældende helhedsplanlægning af området.

Administrationen vurderer, at det foreliggende projekt er i tråd med det overordnede politiske ønske om byfortætning af området med byggeri i flere etager. Det har vist sig svært for bygherre at overholde helhedsplanen for området, hvis han samtidig skal overholde parkeringsnormen, idet den indbyggede præmis for den eksisterende helhedsplan er etablering af parkering under terræn. Parkering under terræn er svært fysisk og økonomisk at realisere i Lille Blødekvarteret på grund af jordbundsforholdene. Lokalplanen giver mulighed for etablering af parkering på udlagte parkeringspladser og derudover kan parkeringspladser tilkøbes på anden matrikel inden for det afgrænsede område af lokalplan nr. 055 (temalokalplan for parkeringsforholdene i Frederikssund).

Lokalplanen stiller vilkår om, at der skal etableres minimum 30 p-pladser inden ibrugtagning af plejebyggeriet og ved opførelse af boliger indenfor lokalplanens område, skal parkeringsnormen fra temalokalplan nr. 055 om parkering i bymidten overholdes. Det vil sige, at der skal være etableret 0,6 parkeringsplads pr. boligenhed inden ibrugtagning af byggeri til boliger.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 7. december 2016 til den 2. februar 2017, hvor der er indkommet et høringssvar. Høringssvaret er behandlet i vedlagte hvidbog og har ikke ført til ændringer i lokalplanen. 

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger. 

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Lokalplan nr. 099 for omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund vedtages endeligt.
Historik

Teknisk Udvalg, 8. marts 2017, pkt. 58:

Anbefales.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø).

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 14. december 2016 at sende forslag til lokalplan107 for boliger ved Fogedgårdsvej i Skibby i offentlig høring.

Lokalplanforslaget har været i høring i perioden 15. december 2016 til og med 10. februar 2017.

I høringsperioden er der ikke indkommet høringssvar, derfor fremlægges forslaget til endelig vedtagelse uden ændringer.

Lokalplanen har til formål at give mulighed for at bygge boliger efter en bebyggelsesplan, der skaber ensartet sammenhæng i udformning og udseende. Planen sikrer fælles grønne arealer og fastlægger indkørsel til området.

Lokalplanen er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger. 

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Vedtage lokalplan 107 for boliger ved Fogedgårdsvej i Skibby endeligt.
Historik

Teknisk Udvalg, 8. marts 2017, pkt. 56:

Anbefales.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø).

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden fået lavet en strategiplan for kultur, idræt og bevægelse i Vinge.

Kultur, idræt og bevægelsesplanen (KIB-planen) er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Polyform Arkitekter med inddragelse af en lang række aktører, heriblandt lokale aktører indenfor Frederikssund Kommunes fritidsliv, Idrættens Analyseinstitut (IDAN) og repræsentanter for de kommende beboere i Vinge – Deltakvarteret. Fritidsudvalget har desuden deltaget i en workshop i forløbet.

KIB planen er et omfattende værk, der beskriver et fremtidsbillede for området. Planen er bygget op omkring tre temaer:

 • Lokale mødesteder
 • Kultur som dynamo
 • Den vilde natur

Temaerne struktureres via en fysisk zoneopdeling og konkretiseres gennem fire visionsprojekter:

 • Børnekulturforum
 • Aktivitetssø
 • Bakkebanen
 • Hjertestien

Implementeringen af den endelige KIB-plan bør ske med udgangspunkt i de seks udviklingsprincipper, der er beskrevet i planen, og som også gør sig gældende for grundtankerne bag Vinge.

 1. Medskabelse og pionérånd skal styrkes, og medborgerskabet skal være en central driver i Vinges hverdagsliv.
 2. Der skal tænkes i møder og i livssituationer, og begge dele skal bygge fællesskabet op.
 3. De fysiske rammer skal understøtte et fremtidigt hverdagsliv, og der skal tænkes bæredygtighed og smart-city-teknologi ind i alle anlægsbyggerier og initiativer.
 4. Der skal planlægges i tid og i fleksibilitet, og Vinge skal fungere fra begyndelsen.
 5. Det stedsspecifikke skal bruges som et aktiv i udviklingen og som identitetsskabende faktor.
 6. Naturen skal integreres i fritiden, og fritiden skal ud i naturen i form af naturoplevelser.   

Historik

I 2015 godkendte Byrådet en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til udvikling af KIB-planen.

KIB-planen blev udviklet i perioden frem til juni 2016 jævnfør ovenstående proces.

I juni 2016 bemyndigede Fritidsudvalget administrationen til at planlægge en temadrøftelse samt videre politisk behandling.

23. november 2016 blev KIB-planen præsenteret og drøftet på Byrådets temamøde. Dernæst blev en justeret KIB-plan sendt til alle Byrådets medlemmer.

I februar 2017 sendes KIB-planen i høring i alle fagudvalg. Anbefalingerne herfra forelægges Fritidsudvalget i marts 2017, hvorefter planen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.  

Supplerende sagsfremstilling til Fritidsudvalgets møde 8. marts 2016:

 KIB-planen har været i høring hos alle fagudvalg. Beslutningerne fremgår nedenfor.

Økonomi

 Økonomi har ingen bemærkning.

Indstilling

Kultur- og fritidschefen indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Udvalgenes beslutninger tages til efterretning.
 2. KIB-planen godkendes.
Historik

Uddannelsesudvalget, 6. februar 2017, pkt. 18:

Uddannelsesudvalget finder, at KIB-planen er god og spændende. Særligt er der spændende tanker om, hvordan fremtidens skole skal udfoldes i Vinge.

Udvalget ser frem til at blive en del af den spændende proces med henblik på at skabe fremtidens folkeskole i Vinge. Udvalget bakker op om planen.

Vækstudvalget, 7. februar 2017, pkt. 15: 

Planen blev drøftet i relation til Vækstudvalgets områder og havde ingen bemærkninger.

Fraværende:

Poul Henrik Hedeboe (F).

Hans Andersen (V).

Kirsten Weiland (A).

Sundhedsudvalget, 7. februar 2017, pkt. 18:

Udvalget drøftede KIB-planen, og har ikke yderligere bemærkninger til planen.

Fraværende:

Jesper Wittenburg (A).

Teknisk udvalg, 8. februar 2017, pkt. 32:

Drøftet. Udvalget opfatter planen som en god og ambitiøs ramme kultur, idræt og bevægelse i Vinge. Det er vigtigt for udvalget, at de aktivitetsrum der skabes, indrettes til alle generationer og understøtter det sociale liv. Naturen skal være en integreret del af Vinge.

Teknisk Udvalg vil tage initiativ til at udarbejde en strategi for kunst, æstetik og byliv.

Fraværende:

Carsten Cederholm (A).

Fritidsudvalget, 8. februar 2017, pkt. 19:

Sagen drøftet.

Fraværende:

Jesper Wittenburg (A).

 Velfærdsudvalget, 9. februar 2017, pkt. 22:

 Udvalget drøftede planen, og anbefaler, at hele aldersspekret skal kunne rummes i planen.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A).

Emilie Tang (V).

Fritidsudvalget, 8. marts 2017, pkt. 41:

1. Fritidsudvalget har gennemgået de øvrige udvalgs kommentarer. Det giver ikke anledning til ændringer af KIB-planen.

2. Anbefales.

Fritidsudvalget bemærker Teknisk Udvalgs plan om en strategi om kunst, æstetik og byliv. Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at udarbejdelsen af en kunststrategi placeres i Fritidsudvalget.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Forankringen af udarbejdelsen af afledte strategier afklares senere.

Lovgrundlag

Servicelovens § 79.

Sagsfremstilling

I denne sag uddybes indhold og rammer for det forebyggende aktivitetstilbud, der planlægges etableret på de fem omsorgscentre. Derudover redegøres for, hvordan det nuværende tilbud på Østergården udfases i henhold til budgetaftalen for 2017. Dette sker som opfølgning på Velfærdsudvalgets møde den 9. februar 2017, hvor udkast til kvalitetsstandard for det nye tilbud blev behandlet, og hvor udvalget udbad sig flere detaljer om tilbuddet og sendte sagen tilbage til yderligere belysning i administrationen.

Baggrund

Frederikssund Kommune har i forbindelse med udmøntningen af Værdighedspuljen søgt om og fået midler til at åbne et aktivitetstilbud på omsorgscentrene for borgere i lokalområdet.  Velfærdsudvalget behandlede således 12. maj 2016 kommunens ansøgning om midler fra Værdighedspuljen for 2016. Af ansøgningen fremgår, at der bl.a. afsættes midler til at ”åbne og indrette omsorgscentrene for borgerne i lokalområdet, med det formål at skabe sammenhæng for socialt samvær og aktiviteter på centrene for borgere i nærområdet og beboerne på centrene."

Velfærdsudvalget anbefalede over for Økonomiudvalget og Byrådet forslaget om udmøntning af Værdighedspuljen, med anbefaling om at ”der ansættes pædagoger i stedet for aktivitetsmedarbejdere. Pædagogerne ansættes i projektstillinger af to års varighed.” Der blev oktober 2016 ansat en pædagog på hvert af de fem centre, samt afsat midler til indretning og indkøb af møbler mm.

I ansøgningen om midler fra Værdighedspuljen for 2017 videreføres indsatsen fra 2016. Velfærdsudvalget godkendte ansøgningen den 3. november 2016.

Byrådet besluttede i budgetforliget for 2017-2020 at nedlægge Dagaktiviteten på Østergården. Besparelsen effektueres med 350.000 kr. i 2018 og med 700.000 kr. i 2020. Af forligsteksten fremgår, at ”den nuværende dagaktivitet skal fortsætte på Østergården, indtil der er etableret nye aktivitetstilbud på omsorgscentrene som led i udmøntningen af værdighedspuljen. Herefter udfases dagaktiviteten gradvist frem til 2018.” I sagen fra den 9. februar 2017 står der at det nuværende aktivitetstilbud på Østergården udfases i løbet af 2018. Det var desværre forkert. Tilbuddet udfases, som beskrevet ovenfor, i løbet af 2017 for at indhente besparelsen på 350.000 kr. i 2018.  

På Velfærdsudvalgets møde den 1. december 2016 godkendte udvalget et kommissorium for udvikling af nyt aktivitets- og samværstilbud, idet udvalget understregede ”at der skal være tale om visiterede tilbud på omsorgscentrene.” Administrationen udarbejdede på den baggrund en kvalitetsstandard for et visiteret aktivitetstilbud på omsorgscentrene, som blev forelagt for Velfærdsudvalget 9. februar 2017. Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på yderligere uddybning af det nye tilbud.

Uddybning af det nye tilbud

Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at der med budgetforliget er skabt sammenhæng mellem åbningen af omsorgscentrene for borgere i nærområdet, som er finansieret af værdighedspuljen, og beslutningen om at aktivitetstilbuddet på Østergården afvikles.

Formålet med det nye tilbud er at åbne dørene til omsorgscentrene, og at byde indenfor for at skabe fælles gensidige oplevelser og liv til glæde for ældre borgere i nærområdet og borgerne på omsorgscentrene. Tilbuddene i den nuværende dagaktivitet og de nye aktivitetstilbud er delvist overlappende, dog er målgruppen for aktivitetstilbuddene i omsorgscentrene bredere, idet både beboere på omsorgscentret og borgere uden for centret kan deltage i tilbuddene. Det forventes at give en større volumen i de enkelte aktiviteter, da flere borgere kan deltage pr. gang, hvilket f.eks. gør det muligt at tilbyde korsang eller dans.

Borgere fra nærmiljøet, som f. eks har mistet en ægtefælle eller sit netværk, borgere som på grund af fysiske skavanker ikke længere kan dyrke den interesse og det fællesskab, som har været en del af deres hverdag, er i målgruppen for tilbuddet. Der vil være stor opmærksomhed på at støtte borgerne til at se nye muligheder og opbygge nye relationer og bekendtskaber, som også kan dyrkes uden for tilbuddet. Derudover skal tilbuddet hjælpe borgerne med at udvikle, styrke eller fastholde deres ressourcer og færdigheder, så de kan få eller bevare et aktivt og værdifuldt hverdagsliv.

I tilbuddet lægges der vægt på at tilbyde meningsfulde aktiviteter, som efterspørges af borgerne. Måske kan tidligere interesser få nyt liv og stor værdi igen gennem fælles aktiviteter på omsorgscentret. Et par eksempler er dans og sangkor.

Målgruppe

Målgruppen for det nye aktivitetstilbud er således borgere, som har behov for støtte til at deltage i sociale aktiviteter, eller som har behov for støtte til at etablere et socialt netværk, og som på nuværende tidspunkt har vanskeligt ved at anvende eksisterende aktivitetstilbud, eksempelvis på de brugerstyrende centre.

Grundet tilbuddets bemanding og de tilstedeværende kompetencer skal borgerne uden for omsorgscentret være selvhjulpne.  

Borgerne visiteres som udgangspunkt til det center, som ligger tættest på deres bopæl. Der visiteres i udgangspunktet til 1 – 2 halve dage om ugen. Når visitationen er gennemført, bliver borgeren inviteret til et møde på centeret, hvor pædagogen byder indenfor på centeret og fortæller om de aktiviteter der foregår, og som borgeren kan deltage i.  

Borgeren visiteres i op til seks måneder med mulighed for revisitation.

Tilbuddet er tænkt således, at beboerne på omsorgscenteret kan deltage i relevante aktiviteter med fornøden støtte fra plejepersonalet på centeret. Da de udefrakommende beboere er bedre fungerende, vil det ikke være alle aktiviteter, der er relevante for både beboere og visiterede borgere.

Aktiviteterne er struktureret, således at de kan gennemføres selv om pædagogen, som er primærkontakt på indsatsen, er fraværende. I så fald overtages aktiviteten af anden medarbejder på centeret.  

Indhold

Indholdet i det nye aktivitetstilbud vil være fysiske, sociale og kognitivt udviklende aktiviteter, hvor udgangspunktet er borgernes ønsker til aktiviteter. Aktiviteterne foregår i grupper. Eksempler på aktiviteter er dans, biograf, fællessang, mandehold, madgrupper og musik og bevægelse. Aktiviteterne justeres løbende i forhold til, hvad der efterspørges, og i relation til årstider.  

Da der er forskel på centrene hvad angår de fysiske rammer, vil tilbuddene om aktiviteter udfolde sig forskelligt.

Transport

Der er ikke transport til det nye aktivitetstilbud. Nogle borgere forventes at benytte Flextur, mens nogle vil få brug for handicapkørsel.

Normering

Det vurderes, at omsorgscentrene hver kan rumme mindst 15 udefrakommende borgere, hvilket betyder at i alt godt 75 borgere kan visiteres til aktiviteterne i løbet af ugen.

Pædagogens rolle er, foruden at gennemføre aktiviteter, at være kontaktperson og koordinator for borgernes forløb eksempelvis til Visitationen.

Ved sygdom og andet fravær hos pædagogen opretholdes aktiviteten ved, at en aktivitetsmedarbejder eller terapeut fra plejecentret træder til.

Pædagogerne er ansat til udgangen af 2017. I kraft af Velfærdsudvalgets beslutning af 12. maj 2016 forlænges pædagogerne til udgangen af 2018.

På Dagaktiviteten er der til sammenligning ansat to social- og sundhedsassistenter. Der er medio februar 2017 visiteret 63 borgere til Dagaktiviteten.

Forslag til kvalitetsstandard for det visiterede forebyggende aktivitetstilbud er vedlagt som bilag til sagen.

Aktuel status i nuværende ordning

Som beskrevet er der aktuelt visiteret 63 borgere til aktiviteten på Østergården. 16 borgere kommer to gange ugentligt og 47 borgere kommer en gang ugentligt.

Visitation og Dagaktiviteten har i samarbejde gennemført en administrativ revisitation af borgerne i det nuværende aktivitetstilbud på Østergården. Heraf fremgår det, at ca. seks borgere bør visiteres til demensdaghjemmet og fem borgere bør visiteres til det somatiske daghjem. Enkelte borgere vil muligvis allerede kunne benytte tilbuddene på de brugerstyrede centre, og ca. 50 borgere vil være i målgruppen for det nye tilbud på omsorgscentrene. Når der foreligger en politisk beslutning, vil Visitationen i samarbejde med Dagaktiviteten gennemføre en personlig visitering af alle borgerne i Dagaktiviteten på Østergården.   

Der er aktuelt en borger på venteliste til det somatiske daghjem, og en ledig plads i demensdaghjemmet.

De borgere, som i udfasningen af aktiviteten skal overgå til det somatiske daghjem eller demensdaghjemmet, vil kunne opretholde det nuværende tilbud, frem til at de i løbet af 2017 tilbydes en ny plads. For de øvrige borgere vil udfasningen ske i takt med den personlige revisitation.

Plan for medarbejderne i nuværende aktivitet

To medarbejdere i Dagaktiviteten på Østergården er berørt af at aktiviteten lukker med udgangen af 2017.  Begge medarbejdere er uddannet social- og sundhedsassistenter med store erfaringer og kompetencer inden for deres felt. De vil blive tilbudt videre ansættelse i Ældre og Social Service.  

Afdelingsleder Hanne Larsen deltager under behandlingen af punktet.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Efter behandlingen af sagen i Velfærdsudvalget er kvalitetsstandarden tilrettet, således at borgerne i aktivitetstilbuddet ikke opkræves for kaffe/te.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Ældre- og Socialchefen indstiller at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Den uddybende beskrivelse af det forebyggende aktivitetstilbud godkendes.
 2. Kvalitetsstandarden for det forebyggende aktivitetstilbud godkendes.
Historik

Velfærdsudvalget, 9. marts 2017, pkt. 28:

Indstillingens punkt 1 godkendt.

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Fraværende: 

Emilie Tang (V)

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt af Velfærdsudvalget.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.