Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 1. marts 2017

Ekstraordinært møde Mødelokale F 6 kl. 17.45

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Kim Rockhill (A).

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2017 er der afsat en pulje på 5,0 mio. kr., årligt fordelt med 2,5 mio. kr. i 2017 og 2018 via Økonomiudvalgets implementeringspulje til konkret samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner. Puljen skal som medfinansiering bidrage til, at der kan udvikles lokalt funderet samarbejde om efter- og videreuddannelsesmuligheder på bachelor, - kandidat og PhD-niveau.

Udmøntning af opgaven er placeret med reference til Vækstudvalget.

Vækstudvalget har bedt administrationen komme med et oplæg til strategi for arbejdet.

Administrationen ser ingen indikatorer for, at der umiddelbart kan skabes en stationær afdeling af en eksisterende uddannelsesinstitution i Frederikssund. Kommunen har ingen historik i forhold til videregående uddannelser, bortset fra det nu nedlagte seminarie i Jægerspris. Det betyder, at Frederikssund skal "opfinde sig selv" som uddannelsesplatform og gøre sig synlig på det eksisterende uddannelsesmarked.

Med afsæt i Vinge, Fjordforbindelsen samt det omfattende klimaarbejde, der kendetegner kommunen forslås det, at tilbyde Frederikssund som en uddannelsesplatform for videregående uddannelsesinstitutioners projektarbejder, som har relation til ovennævnte aktiviteter.

Bilag 1 beskriver administrationens vurderinger og overordnede greb til det fortsatte arbejde med udmøntning af gearingspuljen. 

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 1. marts 2017:

På baggrund af drøftelserne på Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2017 er der udarbejdet en ny indstilling.

Der gøres samtidig opmærksom på, at oplysningen i økonomiafsnittet om, at FUEL og Campus initiativerne er finansieret af gearingspuljen - som følge af den nye indstilling - ikke er korrekt. Tilsvarende er formuleringen om at at puljen omplaceres fra Økonomiudvalget og til Vækstudvalget, heller ikke længere korrekt.

Økonomi

Gearingspuljen skal som medfinansiering bidrag til, at der kan udvikles og etableres et lokalt funderet samarbejde om efter- og videreuddannelsesmuligheder på bachelor-, kandidat- og PHD niveau. Samarbejdet skal skabe sammenhæng mellem det lokale erhvervsliv, Campus Frederikssund og de potentialer og styrkepositioner, der følger af bl.a. Vinge og tankerne om energisystemer, smartcity, living lab mv. I forbindelse med budgetvedtagelsen i 2017 er der afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018. I sagen udmøntes 1,2 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018. Samtidig omplaceres puljen fra Økonomiudvalget til Vækstudvalget.   

Som oplyst i sagen om Socialfondsansøgningen finansieres 0,815 mio. kr. til FUEL af denne pulje. Der er ligeledes disponeret 0,5 mio. kr. til medfinansiering af nye udendørsfaciliteter ved Campus. Hvis udmøntning til tiltrækning af videregående uddannelses aktiviteter sker som anbefalet er der disponeret i alt 3.015 mio. kr. af den afsatte pulje i 2017 og 2018.

Indstilling

Indstilling til Vækstudvalgets møde, 7. februar 2017, pkt. 9:

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

  1. Administrationens forslag til udmøntning af gearingspuljen danner afsæt for det fremadrettede arbejde
  2. Vækstudvalget løbende orienteres om projektets fremdrift.
  3. Gearingspuljen flyttes fra Økonomiudvalget og placeres under Vækstudvalget.

Indstilling til Økonomiudvalgets møde den 1. marts 2017, pkt. 42:

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

  1. Det i bilag 1 beskrevne projekt om "model for et målrettet samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner" godkendes og finansieres af Gearingspuljen med 1,2 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018.
  2. FUEL/Campus initiativerne finansieres af Økonomiudvalgets implementeringspulje med 1,315 mio. kr.
  3. Gearingspuljen, under forudsætning af budgetforligskredsens godkendelse, nedskrives med 1,315 mio. kr. i 2017. 
  4. Gearingspuljen forbliver i Økonomiudvalget.
Historik

Vækstudvalget, 7. februar 2017, pkt. 9:

Indstillingspunkt 1 blev bragt til afstemning. For indstillingen stemte Ole Søbæk (C), Hans Andersen (V), Jørgen Bech (V), Tom Lysgaard (E) og Carsten Cederholm (A).

Imod indstillingen stemte Kirsten Weiland (A) med den begrundelse, at anbefalingen ikke er i overensstemmelse med gearingspuljens formål.

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Poul Henrik Hedeboe (F).

Økonomiudvalget, 22. februar 2017, pkt. 38:

Sagen udsættes til et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for Byrådets møde den 1. marts 2017.

Med referatet udsendes yderligere et bilag, der beskriver Gearingspuljens anvendelse.

Beslutning

Økonomiudvalget, 1. marts 2017, pkt. 42:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingspunkt 1 tilbagesendes til fornyet drøftelse i Vækstudvalget.

Indstillingspunkt 2, 3 og 4 anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Kim Rockhill (A).