Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 22. februar 2017

Mødelokale F 6 kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Beslutning

Kommunaldirektør Ole Jacobsen orienterede om, at på Byrådets møde den 25. januar 2017, pkt. 5, bler der udpeget valgstyrerformænd ved kommunalvalg, folketingsvalg, folkeafstemninger, europaparlamentsvalg m.v. Valgstedet i Jægerspris er - som besluttet af Byrådet den 23. september 2014 - retteligt Møllegårdhallen og ikke Kignæshallen, som det fremgik af dagsordenspunktet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Likviditetsbeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomi. Frederikssund kommune er i lighed med landets øvrige kommuner, underlagt en kassekreditregel, som betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning, beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommunes økonomiske politik indeholder et mål om at den gennemsnitlige likviditet, ikke blot skal svare til dette minimumskrav, med derimod udgøre minimum 100 mio. kr.

Gennemsnittet for februar 2016 til januar 2017 udgør 129,2 mio. kr., hvilket betyder at kommunens økonomiske politik også pr. 31. januar 2017 er opfyldt.

Frederikssund Kommunes kassebeholdning har i perioden 2014 og frem været nedgående. Dette skyldes store planlagte anlægsinvesteringer. I løbet af 2017 forventes dog en stigning i likviditet, idet der i løbet af 3. kvartal forventes indgået en aftale med udviklingsselskabet vedr. salg af byggeretter i Vinge. Fra medio 2018 forventes igen et kraftigt træk på likviditeten, igen som følge af store anlægsinvesteringer. Medio 2020 viser likviditetsprognosen således en beskeden negativ likviditet. For at undgå at kommunen på den måde bryder kassekreditreglen er det særdeles vigtigt med en stram økonomistyring, der sikrer, at de nødvendige forudsætninger overholdes samt, at kommunen korrigerer rettidigt.

Der henvises desuden til bilaget, der viser en oversigt over den forventede likviditet frem til ultimo 2020, samt en uddybende forklaring på forudsætningerne samt de vigtigste opmærksomhedspunkter fremadrettet.

Økonomi

Økonomi og udvikling har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Når kommunen stiller en garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal der opkræves en garantiprovision, der afspejler det finansielle marked og den økonomiske risiko, som kommunen påtager sig ved garantistillelsen. Baggrunden for kravet om en garantiprovision er, at kommunen ikke må yde et tilskud til de virksomheder, der får lånegaranti, da dette anses som statsstøtte.

I Frederikssund Kommune opkræves der en engangsprovision på 1,50 % af hovedstolen, jf. kommunens finansielle politik, bilag 11 – principper for økonomistyring. Efter en afdækning af området anbefaler Økonomi, at retningslinjerne for garantiprovision ændres til en årlig løbende provision på 0,5 % af restgælden ultimo året. Reglerne skal gælde fra 2017 og ikke på garantier givet i 2016 eller tidligere.

Når kommunen stiller garanti for låntagning, vil lånet kunne optages i KommuneKredit. Med kommunernes høje kreditværdighed er risikoen for KommuneKredit minimal, og lånet kan derfor tilbydes på fordelagtige vilkår. Det betyder, at en vederlagsfri kommunal garantistillelse vil indebære, at kommunen yder et tilskud til låntager via lavere renteudgifter. Ydermere hæfter kommunen for lånet, såfremt låntager ikke kan tilbagebetale dette, og påtager sig dermed den økonomiske risiko.

Opkrævning af garantiprovision skal ske på markedsvilkår. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udtalt, at fastsættelsen af garantiprovision eksempel kan ske ved konsultation af kommunens bank eller andre finansielle rådgivere eller foretagelse af undersøgelse af prisniveau i andre tilsvarende sager. Det er praksis i den finansielle sektor, at der anvendes løbende provision, og løbende provision må således antages bedst at opfylde kravet om garantistillelse på markedsvilkår.  

Praksis i andre kommuner

EY`s Energi og Forsyning udsendte i februar 2016 en kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen viste at fra at flest kommuner i 2013 opkrævede engangsprovision, opkræver flest kommuner i 2016 en løbende provision af restgælden. Intervallet spænder dog helt fra 0,25 % til 1,50 %, hvoraf flest kommuner opkræver en sats på 0,50 %.  EY`s Energi og Forsyning udtaler afslutningsvis i undersøgelsen, at den nu hyppigere anvendte beregningspraksis med løbende opkrævning af garantiprovision vurderes alt andet lige at afspejle kommunens økonomiske risiko bedre end et engangsbeløb.  

Økonomi

Frederikssund Kommune hæfter ultimo 2016 for 123,5 mio. kr. til lån optaget af 6 forskellige forsyningsvirksomheder. I 2016 har kommunen godkendt garantier for 12,3 mio. kr. Ændring af praksis til løbende provision af restgælden vil betyde, at kommunen på hæftelsestidspunktet modtager en mindre provision, men vil efter en årrække have modtaget en større provision end tidligere. Provisionen vil efter ændringen følge kommunens risiko, da den løbende provision opkræves af lånets restgæld og igennem hele lånets løbetid.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Praksis ændres, så der ved garantistillelse til forsyningsvirksomheder opkræves en årlig løbende provision på 0,50 % af restgælden ultimo året.
 2. Praksis ændres fra 2017 og vil ikke gælde på garantier givet i 2016 og tidligere.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet skal med denne sag tage stilling til, om byrådet vil delegere en del af sin kompetence som aktionær i NOVAFOS Holding A/S til borgmesteren.

Byrådet har mulighed for generelt at delegere sin kompetence som aktionær i NOVAFOS Holding A/S til én eller flere personer for en periode, fx den kommunale valgperiode. Formålet hermed er at opnå en smidig håndtering af de spørgsmål, som kommunen - bl.a. i medfør af selskabets vedtægter og ejeraftalen for NOVAFOS Holding A/S - skal tage stilling til i kraft af sin rolle som aktionær, og hvor ejeraftalen samtidig fastsætter, hvorledes kommunen skal stemme på generalforsamlingen.

Bemyndigelsen foreslås begrænset, således at den kun vedrører spørgsmål, hvor kommunerne efter ejeraftalen er forpligtet til at stemme for samt beslutning om valg af revisor for NOVAFOS. Fx når en ejerkommune indstiller et bestyrelsesmedlem (og suppleant) til valg til bestyrelsen, så skal de øvrige ejerkommuner - i henhold til ejeraftalen - stemme for denne indstilling. Alle øvrige spørgsmål skal således fortsat forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Byrådet kan til enhver tid tilbagekalde bemyndigelsen eller bede den bemyndigede om at forelægge et konkret spørgsmål, som skal behandles på selskabets generalforsamling, for byrådet. Bemyndigelsen foreslås begrænset til indeværende valgperiode.

Byrådet bevarer sine myndighedskompetencer i forhold til selskabet og kommunens lokale datterselskaber i NOVAFOS-koncernen.

Borgmesteren er ikke at betragte som inhabil ved sagens behandling i kommunalbestyrelsen, men skal derimod være enig med resten af kommunalbestyrelsen i, at delegationen skal ske jævnfør kommunestyrelseslovens § 31, stk. 1.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler:

 1. At Borgmester John Schmidt Andersen (V) bemyndiges til at varetage kommunens rolle som aktionær i NOVAFOS Holding A/S, herunder ved deltagelse på generalforsamlinger i selskabet, i forbindelse med gennemførelse af:
 • beslutninger, hvor kommunen efter ejeraftalen for NOVAFOA Holding A/S er forpligtet til at stemme for beslutningen, og
 • beslutning om valg af revisor for NOVAFOS.
 1. At bemyndigelsen gælder indeværende valgperiode.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 15 juni 2016, at der skulle arbejdes på en række projekter i forbindelse med Space Management.

Et af projekterne er en "Helhedsplan for Skibby".

Der er udarbejdet forslag til projektbeskrivelse, organisationsdiagram og tidsplan (vedlagt som bilag).

Bygningsdelen skal understøtte de aktiviteter og tilbud der er i lokalområdet. Der er derfor i materialet gjort meget ud af at fokusere på inddragelse af borgerne for at skabe de fremtidige løsninger, så bygningsmassen prioriteres og tilpasses til de aktiviteter og tilbud, der efterspørges.

Der er mange forskellige tiltag i gang i Skibbyområdet eksempelvis etablering af to nye børnehuse, bevægelsesbånd mellem Fjordlandsskolen afdeling Skibby og hallen i Skibby samt understøtning af byliv og detailhandel.

Ved at tænke nogle af initiativerne sammen, kan der måske skabes nye løsninger. Der er derfor lagt vægt på at sikre et helhedssyn og en koordinering af de mange tiltag, der arbejdes med i området. Til at understøtte det formål, foreslås det, at der nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra foreninger, organisationer, skoler og dagtilbud samt 5 repræsentanter fra Byrådet.

Styregruppen har til opgave at ideudvikle, inddrage lokalsamfundet, sikre koordineringen og komme med anbefalinger. Beslutningskompetencen ligger i de respektive fagudvalg fx. Teknisk Udvalg i forhold til tiltag om "Byliv og detailhandel", Uddannelsesudvalget i forhold til etablering af børnehuse og Fritidsudvalget i forhold til etablering af bevægelsesbånd.

Projektet forventes igangsat marts-april og afsluttet med vedtagelse af anbefalinger i 1. kvartal 2018. Der afholdes et borgermøde/Byworkshop i maj-juni 2017 og eventuelt igen i januar-februar 2018.

Nøgleordene for arbejdet med Space Management er:

"vores bygninger og udearealer skaber rammer for gode forbindelser:

 • vi samles på færre veldrevne kvadratmeter.
 • alle kvadratmeter er fælles.
 • vi arbejder for at øge den maksimale udnyttelse på alle tidspunkter.

I projektbeskrivelsen for Helhedsplan for Skibby er følgende formål og mål derfor opstillet for det kommende arbejde:

 • Det overordnede formål med projektet er at skabe de bedst muligt rammer for tilbud og aktiviteter i samarbejde med borgerne i området.
 • Resultatet af projektet skal være løsninger som udspringer fra og er forankret i det borgerne i området efterspørger.

Udgifterne til konsulentbistand forventes afholdt indenfor de samlede bevillinger på de projekter, der arbejdes med i Helhedsplan for Skibby.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

 Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget:

 1. Drøfter og godkender forslag vedr. Helhedsplan for Skibby Lokalområde - herunder organisering og tidsplan.
 2. Udpeger 5 medlemmer af Byrådet til Styregruppen.
Beslutning

Sagen tilbagesendes til administrationen med henblik på at få belyst en række elementer yderligere og genoptages på et senere møde i Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 3 og § 40.

Sagsfremstilling

Gældende ordning

Fra 1. maj til 30. juni er kommunens pasningstilbud til børn i tredje klasse Miniklub, der udbydes af fritidsklubberne. Forældrebetalingen (taksten) for Miniklub er på 1.294 kr. i 2017.

I en Miniklub er der ingen morgenpasning, fordi klubtilbud ikke indeholder morgenpasning. Imidlertid har man ud fra en administrativ beslutning i en årrække haft en ordning, hvor forældre har kunnet søge om dispensation til at morgenpasning i SFO af deres miniklub-barn. Denne ordning har været administreret lokalt af den enkelte SFO.

I 2016 har 43 ud af i alt 467 børn, dvs. 9,2 pct., brugt dispensationsordningen. Der er ikke forældrebetaling på dispensationsordningen. I 2016 har udgiften været på 37.000 kr.

Administrationen har besluttet, at lade den hidtidige praksis fortsætte til og med skoleåret 2016/17.

Udfordringer i den eksisterende ordning

Den eksisterende ordning er udfordret. Således er ordningen ikke et politisk besluttet serviceniveau og ligger uden for Frederikssund Kommunes almene tilbud og takster.

Tilmeldinger har fundet sted lokalt og dermed uden for pladsanvisningens registrering. Administrationen har ikke haft løbende kendskab til, i hvilket omfang ordningen er blevet anvendt i praksis.

Mht. proceduren for at få dispensation har denne været håndteret forskelligt SFO’erne imellem, og der er også store forskelle på forældrenes kendskab til dispensationsordningen. 

Forslag om takstfinansieret ordning

For at ensarte serviceniveauet i kommunen og sikre gennemskuelighed i kommunens tilbud foreslås en ordning, der passer med de eksisterende takster.

Der foreslås derfor indført et takstbaseret tilbud om morgenpasning i SFO for børn, der går Miniklub, hvor forældrebetalingen/taksten vil være 302 kr.  

Fremover vil der dermed være to tilbud til børn, der går i Miniklub, som skitseret i skemaet under:

Navn

Indhold

Takst 2017

Nyt tilbud

Miniklub morgenplads

Morgenpasning i SFO

302 kr.

Eksisterende

tilbud

Miniklub eftermiddagsplads

Eftermiddagspasning i klub

1.294 kr.

Ordningen vil blive administreret via pladsanvisningen i lighed med øvrige fritidstilbudstakster.

At indfase Miniklub morgenpladsen som et nyt tilbud vil være en udvidelse af kommunens serviceniveau, der foreslås finansieret inden for Uddannelsesudvalgets eksisterende ramme.

Tilbuddet om Miniklub morgenplads foreslås at træde i kraft fra skoleåret 17/18 og dermed budget 2018.

Økonomiske konsekvenser i en ny takstfinansieret ordning

Næsten halvdelen af børnene, der var indmeldte i SFO i april 2016, gjorde brug af heldagstaksten, der indbefatter morgenpasning. Det vurderes på den baggrund rimeligt at antage, at også ca. halvdelen af børnene i Miniklub vil gøre brug af morgenplads i maj og juni. Med 2016-tal vil det være 233 Miniklub-børn.

Udgiften i alt til morgenpasning i SFO for Miniklubbørn for maj og juni bliver dermed 191.040 kr. Heraf er forældrebetalingen 134.692. Merudgiften bliver dermed 56.348 kr. Dette skal sættes i forhold til, at udgiften til gældende dispensationsordning i 2016 var 37.000 kr. Der vil altså være tale om en merudgift på ca. 20.000 kr.

Konsekvensrettelse i styrelsesvedtægten

Det fremgår af styrelsesvedtægtens afsnit 3.2, at ”Elever på 0.-3. årgang har krav på plads i skolefritidsordningen (SFO’en) på den matrikel, hvor de har deres undervisning (pladsgaranti), såfremt der er oprettet SFO ved den pågældende matrikel.” Gældende tilbud for børn på 3. årgang er i månederne maj-juni reelt Miniklub, og dermed ikke SFO. På den baggrund bør styrelsesvedtægten konsekvensændres, således at den tilpasses det tilbud, der reelt udbydes i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægten er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Ændringen finansieres inden for politikområdets nuværende bevilling.

Indstilling

Børne- og skolechefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Indføre en Miniklub morgenplads til ikrafttrædelse 1. maj 2018, og at Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen konsekvensrettes i forhold hertil.
 2. Frem til 1. maj 2018 fortsætter gældende dispensationsordning.
Historik

Uddannelsesudvalget, 6. februar 2017, pkt. 15:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven/Frederikssund Kommunes Kravspecifikation til private leverandører af dagtilbud.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har modtaget en ansøgning fra TitiBo-gruppen om godkendelse af Børnehuset Møllevang, Møllevangen 2, 3550 Slangerup som privatinstitution i henhold til dagtilbudsloven § 20 (L 170 vedtaget den 24. maj 2007) samt kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund Kommune af oktober 2008. Ansøgningen er betinget af, at der kan indgås en lejeaftale for ejendommen.

Børnehuset Møllevang er i dag en puljeinstitution med driftsaftale med Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune stiller lokaler til rådighed for Børnehuset Møllevang.

Frederikssund Kommune har efter modtagelsen af ansøgningen undersøgt de forskellige elementer i ansøgningen, og kan overordnet anbefale Byrådet at imødekomme TitiB0-gruppens ansøgning. Børn og Skole anbefaler at overgangen fra puljeinstitution til privatinstitution - i givet fald ansøgningen imødekommes - sker pr. 1. juni 2017 således, at forældrene i puljeinstitutionerne kan varsles (3 mdr.) samt forskellige praktiske forhold afklares.

Kort om ansøgningen:

Pædagogisk vurdering: TitiBo-gruppen har siden kommunesammenlægningen i 2007 drevet Børnehuset Møllevang som puljeinstitution. Børn og Skole har igennem 10 års samarbejde et positivt billede af gruppens måde at drive og udvikle dagdagtilbuddet på. Ansøgningen indikerer, at den nuværende pædagogiske linje fortsættes.

Normering: Private leverandører forudsættes som minimum at følge Frederikssund Kommunes normering både hvad angår antal børn pr. voksen og fordeling mellem uddannet og uuddannet arbejdskraft.

Åbningstid: Ifølge ansøgningen vil åbningstiden være 51,75 timer om ugen, hvilket er mere end den gennemsnitlige åbningstid i Frederikssund kommune på 51,63. Den private institution tildeles ressourcer til den gennemsnitlige åbningstid og afholder selv udgifterne til den ekstra åbningstid.

Forældrebestyrelse: Den nuværende forældreindflydelse i børnehuset videreføres jævnfør ansøgningen samt bilag. 

Lejemålet: Børnehuset Møllevang har til huse i Frederikssund Kommunes ejendom, Mølleengen 2, 3550 Slangerup. Af ansøgningen fremgår det, at man ønsker at drive det private dagtilbud fra denne adresse. Frederikssund Kommune kan efter juridisk vurdering vælge at lade et privat dagtilbud leje kommunalt lokale uden yderligere udbud forudsat, at der betales markedsleje for lejemålet og at lejemålet har en løbetid på under 50 år.

Frederikssund Kommune har af ekstern ejendomsmægler fået vurderet lejemålet, og det er vurderet, at den årlige leje udgør og derfor fastsættes til 750 kr. pr. m2 svarende til en årlig husleje på 465.750 kr. i 2017.

Antal børn: Af bilag til ansøgningen er det præciseret, at ansøgningen gælder for max 40 0-2-årige, max 100 enheder og max 70 børn. Af hensyn til udregningen af driftsgarantien fastsættes det ansøgte børnetal til 40 0-2 årige og 20 3-5 årige. Børn og Skole bemærker i den forbindelse, at man ved en sådan fordeling af børnetallet i institutionen næppe vil kunne optage egne vuggestuebørn i børnehaven, hvorfor Børn og Skole antager at fordelingen er valgt for at sikre institutionen maksimal fleksibilitet i forhold til at kunne veksle 0-2 årspladser til 3-5 årspladser.

Driftsgaranti: I forbindelse med ansøgning om overgang fra pulje- til privat-institution ansøger Børnehuset Møllevang om at driftsgarantien:

a) Helt kan bortfalde.

subsidiært

b) Reduceres til 1 måneds driftstilskud for 15 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn (ca. den nuværende indskrivning) børn svarende til 300.402 kr.

subsidiært

c) Reduceres til 1 måneds driftstilskud for max. Kapaciteten på 40 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn svarende til ca. 441.402 kr.

Børnehuset Møllevang ansøger samtidig om ændring af driftsgarantisformen fra anfordring til almindelig garanti (depositum).

Børnehuset Møllevang har med ansøgningen fremsendt et notat fra DLO (Daginstitutionernes Landsorganisation) der den 10. marts 2016 udarbejdet Oversigt over landets kommuners krav til private daginstitutioners stillelse af driftsgaranti/bankgaranti (leverandørsikkerhed). Det fremgår at 30 % af landets kommuner nu har besluttet anderledes/lavere krav til driftsgarantiens størrelse.

Frederikssund Kommune har fastsat kravene til depositum i Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund Kommune vedtaget af Byrådet i oktober 2008. Heraf fremgår det, at driftsgarantiens størrelse beregnes og fastsættes af Frederikssund kommune ud fra følgende principper:

Godkendt antal børn × samlet månedligt tilskud × 3 mdr.

Årsagen til, at Frederikssund Kommune stiller krav om driftsgaranti er, at det i tilfælde af konkurs i selskabet bag det private dagtilbud er Frederikssund Kommunes opgave at straksetablere et dagtilbud til de berørte børn og forældre. Men den stramme økonomiske styring og løbende nedjusteringer af tomme pladser ved børnehavelukninger vil en straksetablering af dagtilbudspladser været forbundet med store økonomiske udgifter.

Endvidere har Frederikssund Kommune i kravspecifikationen til private udbydere af dagtilbud fastsat, at man ønsker en anfordringsgaranti frem for en bankgaranti som Børnehuset Møllevalg ønsker. Årsagen til dette er, at en anfordringsgaranti giver kommunen mulighed for hurtigt at hæve garantien i forbindelse med konkurs eller lignende og dermed have mulighed for at anvende midlerne til straksetablering af dagtilbudspladser.

Frederikssund Kommunes eneste nuværende private dagtilbud - Nydningen - er underlagt samme krav og regler. Børn og Skole skal derfor anbefale, at de af Byrådet fastsatte krav fastholdes og at ansøgningen på dette punkt afvises.  

Løseøre: I forbindelse med ansøgning om overgang fra pulje- til privatinstitution tilbyder Børnehuset Møllevang at overtage al inventar i huset og haven for 80.550 kr. Beløbet svarer ifølge ansøgningen til det beløb, der er anvendt til anskaffelser de seneste 5 år uden afskrivninger. Al inventar anskaffet før 2011 anses for fuldt afskrevet. IT er straksafskrevet. Hvis Byrådet vælger at imødekomme ansøgningen om overgang fra puljeinstitution til privatinstitution vil Frederikssund Kommune få inventaret vurderet til markedspris ved inddragelse af professionel valuar og efterfølgende forhandle en pris for overtagelsen. 

Økonomi

Økonomi og udvikling har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Børne- og skolechefen anbefaler, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Ansøgningen om godkendelse af Børnehuset Møllevang, Møllevangen 2, 3550 Slangerup som privatinstitution i henhold til dagtilbudsloven § 20 (L 170 vedtaget den 24. maj 2007) samt kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund Kommune af oktober 2008 imødekommes. Overgangen fra puljeinstitution til privatinstitution sker 1. juni 2017.
 2. Ansøgningen om fritagelse eller ændringer i driftsgarantien størrelse og form afvises.
 3. Ansøgningen om at leje bygningerne og arealer, Møllevangen 2 3550 Slangerup til markedsleje imødekommes.
 4. Børn og Skole bemyndiges til at forhandle salg af løsøre til Titibo-gruppen med udgangspunkt i en professionel vurdering.
Historik

Uddannelsesudvalget, 6. februar 2017, pkt. 12:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1, 2 og 4 anbefales.

I forhold til indstillingspunkt 3 anbefaler Økonomiudvalget, at TitiBo-gruppen principielt bør købe bygninger og arealer, Møllevangen 2, 3550 Slangerup og at TitiBo-gruppen i første omgang tilbydes at leje bygninger og arealer til markedsleje i en tidsbegrænset periode på et år med mulighed for forlængelse.

Lovgrundlag

Lov om varmeforsyning, Bekendtgørelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a. har 10. januar 2017 fremsendt projektforslag for etablering af ny gaskedel og absorptions- og elvarmepumpe i forbindelse hermed. Projektforslaget vedlægges dagsordenen som bilag.

Værkets varmeproduktion er i dag hovedsageligt baseret på gasmotorer med naturgas som brændsel, mens ca. 16 % af den årlige varmeproduktion dækkes af det eksisterende solvarmeanlæg på Hasselhøjvej. Værkets gasmotorer står på grund af alder og almindelig slidtage over for en meget dyr hovedrenovering og værket har kun 1 gaskedel, som ikke kan dække behovet. Værket er derfor afhængigt af, at gasmotorerne kan producere varme i kolde perioder.

Det fremsendte projektforslag er et almindeligt projektforslag efter bekendtgørelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, hvor varmeforsyningssituationen i dag (referencen) sammenlignes med et alternativ, som er det fremsendte projekt. I referencen er indeholdt en omkostning på 5 mio. kr., som en renovering af de eksisterende gasmotorer forventes at ville koste.

Det fremsendte projektforslag skal belyse, om det er samfunds-, selskabs- og brugerøkonomisk mest attraktivt at etablere det nye produktionsanlæg eller om driften skal fortsætte, som den er i dag.

De samfundsøkonomiske beregninger viser en samfundsøkonomisk fordel ved projektet i forhold til referencen på 4,9 mio. kr. i nutidsværdi over 20 år. Beregningerne viser desuden et selskabsøkonomisk overskud over planperioden og denne vil derfor ikke belaste de eksisterende fjernvarmeforbrugere.

Der er heller ikke nogen negative brugerøkonomiske konsekvenser ved projektet, idet de selskabsøkonomiske beregninger viser, at projektet vil give en selskabsøkonomisk gevinst. Besparelserne på brændselsudgifterne til naturgas mere end opvejer afskrivningen på det samlede projekt, og derfor berører investeringen ikke brugernes økonomi negativt. På sigt kan investeringen være med til at varmeprisen kan sænkes, idet projektet medfører et årligt overskud efter kapitalomkostninger.

Miljømæssigt vil projektet medføre en delvis erstatning af naturgas med solvarme og varme optaget fra udeluften uden emissioner samt el, hvorved emissionerne sænkes ved gennemførelse af projektet.

Udover de gode samfunds- og selskabsøkonomiske og miljøresultater - er der en række af øvrige forhold, der generelt taler for projektet:

 1. Optimeret produktion med øget solvarmeydelse og høj virkningsgrad, som vil sikre forbrugerne en lav varmepris.
 2. Der sikres en integration af fremtidens energisystemer, der lever op til folketingets politiske målsætninger.
 3. Der sker en række gennemgribende energibesparelser, der sikrer betydelige besparelser i tråd med den nuværende miljø- og energipolitik.

Projektområdet er omfattet af lokalplan nr. 71 for erhvervsområde i Jægerspris, og det er administrationens vurdering, at projektforslaget er i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser, dog forventes det, at der eventuelt skal dispenseres fra lokalplanens bestemmelse om rumfang. Nærmeste Natura 2000-område, Roskilde Fjord er beliggende ca. 2 km øst for projektområdet og nærmeste beskyttede naturområde (sø og mose) er beliggende ca. 400 meter syd for projektområdet. Administrationen vurderer, at en udvidelse af kraftvarmeværket ikke vil påvirke Natura 2000-området eller beskyttet natur.

Projektforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er derfor foretaget en miljøscreening af projektforslaget. Administrationen har på baggrund af den indledende

miljøscreening vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af projektforslaget. Miljøscreeningen er vedlagt dagsordenen som bilag.

Økonomi

Såfremt projektforslaget godkendes og gennemføres skal investeringen på 16,8 mio. kr. lånefinansieres. Det vil kræve en garantistillelse fra Frederikssund Kommune på lånebeløbet. Garantistillelsen skal til politisk behandling inden lånet kan optages af Jægerspris kraftvarmeværk.  

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Projektforslaget godkendes og sendes i høring efter reglerne i bekendtgørelse om projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 
Historik

Teknisk Udvalg, 8. februar 2017, pkt. 37:

Anbefales.

Fraværende:

Carsten Cederholm (A).

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg vedtog d. 30. september 2016 at igangsætte planlægningen for et boligområde ved Esrogårdsvej i Gerlev.

Teknisk Udvalg satte planlægningen af området i gang på baggrund af et konkret projekt, der strider imod den gældende kommuneplanramme for området. Den eksisterende kommuneplanramme fastsætter, at området er udlagt til åben-lav boligbebyggelse, dvs. fritliggende parcelhuse, med et etageantal på maksimalt 1,5 etage og en bebyggelsesprocent på 30 for den enkelte ejendom. Forslag til kommuneplantillæg nr. 035 giver mulighed for, at området kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, dvs. rækkehuse, dobbelthuse, kædehuse og klyngehuse, med et etageantal på maksimalt 2 etager og en bebyggelsesprocent på 40 for den enkelte ejendom.

Det er administrationens vurdering, at der bør gives mulighed for at bygge i op til 2 etager, for at byfortætte området, samt for at give mulighed for større ude-opholdsarealer.

Der er gennemført en miljøscreening af kommuneplantillægforslaget jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer. Frederikssund Kommune har draget den konklusion, at kommuneplantillægget ikke indebærer, at der skal gennemføres en miljøvurdering, efter § 4, stk. 4. idet kommuneplantillægget kun omfatter et mindre område på lokalt plan, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet. Miljøscreeningen vedlægges dagordenen som bilag.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 035 er udarbejdet sideløbende med forslag til lokalplan nr. 102.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til kommune kommuneplantillæg nr. 035 fremlægges i offentlig høring i henhold til gældende lovgivning.
 2. Der ikke foretages en miljøvurdering af kommuneplantillægget. Beslutningen herom offentliggøres sammen kommuneplantillægget.
Historik

Teknisk Udvalg, 8. februar 2017, pkt. 33:

Anbefales.

Fraværende:

Carsten Cederholm (A).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg vedtog d. 30. september 2016, på baggrund af et konkret projekt, at igangsætte planlægningen for et boligområde ved Esrogårdsvej i Gerlev. Administrationen fremlægger nu et planforslag, der sikrer realiseringen af projektet.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til helårsboliger, samt at skabe mulighed for at tilgodese forskellige boligbehov i Esrogårdområdet. Anvendelse, bebyggelsesprocent og etageantal bliver ændret således, at det bliver muligt at etablere 20 nye boligenheder (4 rækkehuse af 4 boligenheder og 2 dobbelthuse) ved Esrogårdsvej ved tæt-lav boligbebyggelse.

Lokalplanen fastsætter byggefelter for boliger, carporte, udhuse og affaldsgårde, og udlægger areal til parkering, veje, stier og fællesarealer. I forhold til boligerne, stilles der krav til boligenhedernes maksimale m2 størrelse, antal etager og højde. Der stilles krav til boligernes udseende i form af farver og materialevalg til facader, tage, vinduer og døre. Krav til farver og materialevalg gør sig ligeledes gældende for carporte og udhuse. Ved de ubebyggede arealer, stilles der krav til beplantning i form af levende hegn og plankeværk i forskellige højder. Derudover fastsættes bestemmelser for, at fællesarealerne skal anlægges ved levende beplantning. Vejene indenfor lokalplanområdet skal anvendes som 'shared space', og der stilles krav til, at ny bebyggelse ikke må ibrugtages før parkeringsarealet er etableret.

Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer. Frederikssund Kommune har draget den konklusion, at lokalplanen ikke indebærer, at der skal gennemføres en miljøvurdering, efter § 4, stk. 4. idet lokalplanen kun omfatter et mindre område på lokalt plan, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet. Miljøscreeningen vedlægges dagordenen som bilag.

Forslag til lokalplan nr. 102 er udarbejdet siddeløbende med forslag til kommuneplantillæg nr. 035.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til lokalplan nr. 102 fremlægges i offentlig høring i henhold til gældende lovgivning.
 2. Der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Beslutningen herom offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.
Historik

Teknisk Udvalg, 8. februar 2017, pkt. 34:

Anbefales.

Fraværende:

Carsten Cederholm (A).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven § 32.Spildevandsbekendtgørelsen § 5.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg godkendte 28. juli 2016 Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Flytning af kloakoplande ved Møllevej i Jægerspris.

I efteråret 2016 erfarede Frederikssund Forsyning, at det planlagte ledningsforløb, ikke kunne lade sig gøre pga. pladsmangel i jorden.

Frederikssund Forsyning har derfor anmodet om at ændre ledningernes placering. Den nye placering af ledningerne, går ind over privat grund, og der er dermed behov for dette tillæg for at kunne gennemføre de nødvendige ekspropriationer.

Tillægget er udarbejdet af Frederikssund Kommune, Natur og Miljø, i samarbejde med Frederikssund Forsyning.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Tillæg til Spildevandsplan 2013-2021: Nyt ledningstracé ved Møllevej i Jægerspris godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.
 2. Den endelige udgave af tillægget godkendes af Teknisk Udvalg, hvis der er væsentlige ændringer. Såfremt der kun er redaktionelle eller ingen ændringer, vedtages tillægget administrativt.
Historik

Teknisk Udvalg, 8. februar 2017, pkt. 35:

Anbefales.

Fraværende:

Carsten Cederholm (A).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven og Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsyningsområdet og spildevandsområdet godkende taksterne for Frederikssund Forsyning for det følgende år. Ligeledes skal Frederikssund Kommune sikre en legalitetskontrol med at de udgifter der afholdes af forsyningsselskabet og de takster der opkræves. Kontrollen består i at sikre overensstemmelse mellem forsyningsselskabets aktiviteter og de kommunale planer for området - kommuneplan, klimatilpasningsplan, spildevandsplan, og vandhandleplan. Frederikssund Forsyning har udarbejdet forslag til takster for henholdsvis drikkevand og spildevand (se bilag).

Drikkevand

Taksterne pr. m3 for drikkevand ændres fra 7,39 kr. pr. m3 eksklusiv moms i 2016 til 9,39 kr. pr. m3 eksklusiv moms i 2017. Dette giver en vandtakst på 15,64 kr. pr. m3 eksklusiv moms (14,64 kr. pr. m3 eksklusiv moms i 2016), dertil kommer en fast årlig afgift pr. vandmåler på 680 kr. eksklusiv moms. Samlet set er taksten for drikkevand under det prisloft, der er fastlagt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som er ca. 0,71 kr. pr. m3 højere eksklusiv moms.

Inklusiv moms kommer forbrugeren således i 2017 til at betale en fast årlig pris pr. vandmåler på 850 kr. – samme som 2016 og en pris pr. m3 drikkevand på 19,55 kr. - en stigning på 6,8 % i forhold

til 2016.

De sidste 7 år har taksten for drikkevand pr. m3 hos Frederikssund Forsyning været fastsat med følgende

takster:

Årstal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

kr. pr m3 (ex. moms)

6

7

8

8

8

7,1

7,39

Spildevand

Vandafledningsprisen pr. kubikmeter ændres fra 29,55 kr. pr. m3 eksklusiv moms i 2016 til 35,03 kr. pr. m3 eksklusiv moms i 2017. I forhold til 2016 er bidraget til klimasikring i 2017 (4 kr.) lagt ind i vandafledningsprisen pr. kubikmeter. Dette giver en samlet pris pr. m3 inklusiv afgifter på 35,48 eksklusiv moms (34,00 kr. pr. m3 eksklusiv moms i 2016), dertil kommer en fast årlig afgift pr. kloakstik på 596 kr. eksklusiv moms.   

Samlet set er taksten for spildevand under det prisloft, der er fastlagt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som er på ca. 1 kr. pr. m3 højere eksklusiv moms.

Inklusiv moms kommer forbrugeren således i 2017 til at betale en fast årlig pris pr. kloakstik på 745 kr. – samme som 2016 og en pris pr. m3 spildevand på 35,48 kr. - en stigning på 4,4 % i forhold til 2016.

De sidste 7 år har taksten for spildevand pr. m3 hos Frederikssund Forsyning været fastsat med følgende takster:

Årstal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

kr. pr m3 (ex. moms)

30

28

27

30

30

29,55

35,03

Begrundelse for stigninger i vandpris og vandafledningspris

Stigningen i både vandpris og vandafledningspris skyldes den nye vandsektorlov og der ligeledes forventes en øget skattebetaling, idet vandselskaberne anses for at være skattepligtige. Såfremt forsyningernes indtægter i 2017 overstiger disse prislofter vil forsyningerne blive pålagt en modregning herfor i 2019. Såfremt forsyningernes i indtægter i 2017 er lavere end de udmeldte prislofter vil forsyningernes mulighed for at hæve taksten i efterfølgende år være væsentlig begrænset. Der er således i lovgivningen indlagt en meget stram styring af de enkelte forsyningers indtægter og drift.

En forbruger som både modtager drikkevand og levere spildevand til Frederikssund Forsyning vil i 2017 samlet set pr. m3 betale 63,90 kr. inklusiv moms – en stigning på 5,1 % i forhold til 2016.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Taksten for drikkevand godkendes
 2. Taksten for spildevand godkendes.
Historik

Teknisk Udvalg, 8. februar 2017, pkt. 38:

Anbefales.

Fraværende:

Carsten Cederholm (A).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Lovgrundlag

Regulativ for husholdningsaffald. Affaldsbekendtgørelsen. Lov om miljøbeskyttelse.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg har i to sager truffet beslutninger, der nødvendiggør ændringer i husholdningsaffaldsregulativet:

 • Beslutning nr. 59 om scenarier for affaldsløsninger i Vinge by af 6. april 2016.
 • Beslutning nr. 138 om indsamling af kildesorteret affald i usorterede områder af 17. august 2016.

Beslutningerne medfører, at der skal ændres i teksten i regulativ for husholdningsaffald i Frederikssund Kommunen, som udgør det juridiske grundlag for driften af indsamlingsordningerne for private husholdninger. Det er endvidere nødvendigt, at reglerne for ordningerne er vedtaget, så brugerne kan informeres om de kommende ændringer.

Forvaltningen vurderer at ændringerne opfylder de gældende lovkrav, og er fyldestgørende for at implementere beslutningerne truffet i Teknisk Udvalg som ovenfor anført. Regulativet er tillige forenklet, idet Miljøstyrelsen har redigeret standardteksten så der ikke længere er overlap i forhold til Miljøbeskyttelsesloven og Affaldsbekendtgørelsen. Endelig er der tilføjet enkelte nye affaldstyper, foretaget sproglige opstramninger og præciseringer i §§ 10, 15, 18 og 21, samt foretaget konsekvensrettelser og tilpasninger jf. bilag 1 og bilag 2.

Ændringerne skal træde i kraft den 1. juli 2017.

Beslutningen om ændringerne skal offentliggøres med 4 ugers klagefrist.

Bestemmelserne der skal ændres beskrives nærmere i:

Bilag 1: Bemærkninger til forslag til regulativændringer.

Bilag 2:Sammenligning af gammel tekst og ny tekst.

Bilag 3: Forslag til regulativ for husholdningsaffald i Frederikssund af 1. juli 2017.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 

 1. Forslag til regulativ for husholdningsaffald i Frederikssund Kommune godkendes til udsendelse i offentlig høring.
Historik

Teknisk Udvalg, 8. februar 2017, pkt. 36:

Anbefales.

Fraværende:

Carsten Cederholm (A).

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (lovbekendtgørelse 633 af 7. juni 2010)

Sagsfremstilling

Frederikssund Forsyning A/S har udarbejdet en betalingsvedtægt for hhv. Frederikssund Vand A/S og Frederikssund Spildevand A/S. Før den kan offentliggøres, skal kommunalbestyrelsen godkende, at lovens formelle krav til en betalingsvedtægt er overholdt. 

Vedtægten beskriver den måde, hvorpå forsyningsselskabet beregner og opkræver takster for tilslutning og afledning af vand til forsyningsselskabet. Reglerne for dette fremgår af Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Vedtægten udgør grundlaget for at Frederikssund Forsyning A/S kan fastsætte takster og opkræve gebyrer. Betalingsvedtægten har været forelagt bestyrelsen i Frederikssund Forsyning A/S. Bestyrelsen har godkendt vedtægten.

Administrationen vurderer at betalingsvedtægten lever op til lovens krav.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg at:

 1. Betalingsvedtægterne for Frederikssund spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S godkendes.
Historik

Teknisk Udvalg, 8. februar 2017, pkt. 39:

Anbefales, videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Fraværende:

Carsten Cederholm (A).

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Første fase af idrætsbyen er udbudt i to dele:

 1. De udendørs faciliteter er udbudt som en totalrådgivningsopgave med tilbudsfrist den 24. februar 2017.
 2. Svømmehallen er udbudt i en totalentreprise med tilbudsfrist den 6. april 2017.

Der er derfor behov for at få frigivet midler fra idrætsbybudgettet for 2017 til indgåelse af kontrakt med en totalrådgiver i starten af marts 2017.

Der ønskes frigivelse af i alt 7 mio. kr. fra de afsatte midler til idrætsby i 2017.

Frigivelse af midler til kontrakt vedrørende anlæggelse af svømmehallen samt øvrige udgifter til idrætsbyen i 2017 behandles i Byrådet i maj 2017.

Økonomi

Der er i 2017 afsat 34,8 mio. kr. til etablering af et samlet idrætsområde, heraf er 9,2 mio. kr. frigivet ved byrådsmødet den 25. januar til arkæologiske udgravninger. Der er fortsat 25,6 mio. kr. til rådighed, som endnu ikke er frigivet og der kan således frigives 7,0 mio. kr. til indgåelse af kontrakt med totalrådgiver.

Indstilling

Kultur- og fritidschefen indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der afgives en anlægsbevilling på 7 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2017.
Historik

Fritidsudvalget, 8. februar 2017, pkt. 32:

Anbefales.

Fraværende:

Jesper Wittenburg (A).

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 23. november 2016 en proces- og organisationsplan for Kultur- og Havnebadet.

Administrationen, Frederikssund Ny Initiativråd (FNI) og A.P. Møller Fonden afholdte den 5. januar 2017 et følgegruppemøde om den videre proces for Kultur- og Havnebadet efter fondens bevilling.

På mødet opfordrede A.P. Møller Fonden til, at der bliver lavet en projektkonkurrence, der gennemføres som et udbud af totalrådgiver med forhandling for at sikre den bedst mulige løsning. En bedømmelseskomite skal bedømme forslagene og udpege vinderprojektet. A.P. Møller Fonden og FNI udtrykte på mødet et ønske om at indgå i bedømmelseskomiteen.

Det betyder, at den organisering, der er besluttet mellem FNI og Frederikssund Kommune, og som er godkendt af Fritidsudvalget, skal revideres. Den følgegruppe, der er nedsat med repræsentanter fra FNI, Frederikssund Kommune, Kulturrådet og Idrætsrådet nedlægges, indtil der er fundet en vinder af udbuddet, for herefter at blive genoptaget i sin nuværende form.

Gennemførelsen af projektkonkurrencen er reguleret i udbudslovens § 84-94. Udbudsformen og personsammenfaldet er undersøgt af Advokatfirmaet Lundgreens, der har vurderet de juridiske forhold i forbindelse med udbudsmaterialet til totalrådgiver jævnfør vedlagte notat.

FNI ønsker at overdrage projektet i den form, det er i nu med projektbeskrivelser til og gavebreve samt vilkårsskrivelser fra henholdsvis A. P. Møller Fonden og Friluftsrådet til Frederikssund Kommune.

FNI har tidligere overdraget projektansvaret til Frederikssund Kommune, der optræder som projektansvarlig, bygherre og ejer.

Økonomi

Der var i budget 2016 afsat 0,500 mio. kr. til projektering til et Kultur- og Havnebad. I 2018 er der afsat anlægsmidler for 7,283 mio. kr. til etablering af Kultur- og Havnebadet. Ydermere er der afsat 0,500 mio. kr. som driftsmidler i 2017. Ved overdragelsen af gavebrev samt vilkårsskrivelse fra A.P. Møller Fonden og Friluftsrådet til Frederikssund Kommune skal der gives en tillægsbevilling i 2018 til en anlægsudgift på 8,500 mio. kr. og en anlægsindtægt på -8,500 mio. kr.

Indstilling

Kultur- og fritidschefen indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gennemføres et udbud med forhandling med henblik på at tildele en tjenesteydelseskontrakt om vinderprojektets gennemførelse
 2. Der nedsættes en bedømmelseskomite bestående af byrådsmedlemmer, der skal kåre vinderprojektet
 3. Der gives i bedømmelseskomiteen plads til en repræsentant fra FNI udpeget af dem selv, og en repræsentant fra A.P. Møller Fonden udpeget af fonden
 4. Frederikssund Kommune modtager gavebrev samt vilkårsskrivelse fra A.P. Møller Fonden og Friluftsrådet fra FNI svarende til i alt 8,5 mio. kr.
 5. Der afgives en tillægsbevilling til anlægsudgifter på 8,5 mio. kr. i 2018.
 6. Der afgives en tillægsbevilling til anlægsindtægter på -8,5 mio. kr. i 2018.
Historik

Fritidsudvalget, 8. februar 2017, pkt. 35:

Indstillingspunkt 1-6 anbefales.

Ved indstillingspunkt 2 anbefales at fritidsudvalgets medlemmer indgår i bedømmelseskomiteen.

Fraværende:

Jesper Wittenburg (A).

Beslutning

Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2017 er der afsat en pulje på 5,0 mio. kr., årligt fordelt med 2,5 mio. kr. i 2017 og 2018 via Økonomiudvalgets implementeringspulje til konkret samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner. Puljen skal som medfinansiering bidrage til, at der kan udvikles lokalt funderet samarbejde om efter- og videreuddannelsesmuligheder på bachelor, - kandidat og PhD-niveau.

Udmøntning af opgaven er placeret med reference til Vækstudvalget.

Vækstudvalget har bedt administrationen komme med et oplæg til strategi for arbejdet.

Administrationen ser ingen indikatorer for, at der umiddelbart kan skabes en stationær afdeling af en eksisterende uddannelsesinstitution i Frederikssund. Kommunen har ingen historik i forhold til videregående uddannelser, bortset fra det nu nedlagte seminarie i Jægerspris. Det betyder, at Frederikssund skal "opfinde sig selv" som uddannelsesplatform og gøre sig synlig på det eksisterende uddannelsesmarked.

Med afsæt i Vinge, Fjordforbindelsen samt det omfattende klimaarbejde, der kendetegner kommunen forslås det, at tilbyde Frederikssund som en uddannelsesplatform for videregående uddannelsesinstitutioners projektarbejder, som har relation til ovennævnte aktiviteter.

Bilag 1 beskriver administrationens vurderinger og overordnede greb til det fortsatte arbejde med udmøntning af gearingspuljen. 

Økonomi

Gearingspuljen skal som medfinansiering bidrag til, at der kan udvikles og etableres et lokalt funderet samarbejde om efter- og videreuddannelsesmuligheder på bachelor-, kandidat- og PHD niveau. Samarbejdet skal skabe sammenhæng mellem det lokale erhvervsliv, Campus Frederikssund og de potentialer og styrkepositioner, der følger af bl.a. Vinge og tankerne om energisystemer, smartcity, living lab mv. I forbindelse med budgetvedtagelsen i 2017 er der afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018. I sagen udmøntes 1,2 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018. Samtidig omplaceres puljen fra Økonomiudvalget til Vækstudvalget.   

Som oplyst i sagen om Socialfondsansøgningen finansieres 0,815 mio. kr. til FUEL af denne pulje. Der er ligeledes disponeret 0,5 mio. kr. til medfinansiering af nye udendørsfaciliteter ved Campus. Hvis udmøntning til tiltrækning af videregående uddannelses aktiviteter sker som anbefalet er der disponeret i alt 3.015 mio. kr. af den afsatte pulje i 2017 og 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Administrationens forslag til udmøntning af gearingspuljen danner afsæt for det fremadrettede arbejde
 2. Vækstudvalget løbende orienteres om projektets fremdrift.
 3. Gearingspuljen flyttes fra Økonomiudvalget og placeres under Vækstudvalget.
Historik

Vækstudvalget, 7. februar 2017, pkt. 9:

Indstillingspunkt 1 blev bragt til afstemning. For indstillingen stemte Ole Søbæk (C), Hans Andersen (V), Jørgen Bech (V), Tom Lysgaard (E) og Carsten Cederholm (A).

Imod indstillingen stemte Kirsten Weiland (A) med den begrundelse, at anbefalingen ikke er i overensstemmelse med gearingspuljens formål.

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Poul Henrik Hedeboe (F).

Beslutning

Sagen udsættes til et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for Byrådets møde den 1. marts 2017.

Med referatet udsendes yderligere et bilag, der beskriver Gearingspuljens anvendelse.