Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 18. januar 2017

Mødelokale F 6 kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Beslutning

John Schmidt Andersen (V) orienterede om, at Frederikssund Kommune støtter op omkring Danmarks Indsamlingen ved at sætte en svæveflyvetur over Frederikssund Kommune på auktion. Desuden fortalte han om to afsluttede retssager, som Frederikssund Kommune har vundet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Likviditetsbeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomi. Frederikssund kommune er i lighed med landets øvrige kommuner, underlagt en kassekreditregel, som betyder at kommunen skal have en positiv kassebeholdning, beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder.

Frederikssund Kommunes økonomiske politik indeholder et mål om at den gennemsnitlige likviditet, ikke blot skal svare til dette minimumskrav, med derimod udgøre minimum 100 mio. kr.

Nedenfor ses den gennemsnitlige likviditet for årene 2014 – 2016:

Beløb i mio. kr. (+ = opsparing)

2014

2015

2016

Kassekreditregel (gns. 365 dage)

332,5

256,9

133,2

Gennemsnittet for januar til december 2016 udgør 133,2 mio. kr., hvilket betyder at kommunens økonomiske politik også i 2016 er opfyldt.

Frederikssund Kommunes kassebeholdning har i perioden 2014 og frem været nedgående. Dette skyldes store planlagte anlægsinvesteringer. I løbet af 2017 forventes dog en stigende likviditet idet der i løbet af 1. kvartal forventes indgået en aftale med udviklingsselskabet vedr. salg af byggeretter i Vinge. Ultimo 2017 forventes den gennemsnitlige likviditet derfor at udgøre ca. 220 mio. kr.

Der medsendes ikke et resume over den økonomiske status ved udgangen af december 2016, idet der i januar og februar stadig vil være posteringer vedrørende 2016.

Økonomi

Økonomi og udvikling har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sagsfremstilling er, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender rammerne og tidsplanen for det kommende arbejde med budget 2018 samt overslagsårene 2019 – 2021.

Der er udarbejdet en evaluering af budgetproces 2017, i form af interview med repræsentanter fra Byrådet. Formålet med interviewene var at få input fra byrådet til at tilrette og forbedre budgetprocessen.

Der blev fremført mange spændende tanker i interviewene, som vil indgå i arbejdet med dette og næste års budgetproces – herunder også til introduktion af nyt byråd.

I forhold til proces og tidsplan anbefales følgende:

 • Afholdelse af temadrøftelse for byrådet i januar/februar hvor de store linjer ridses op og der tages en indledende politisk drøftelse. Administrationen anbefaler, at dette indgår som en del af budgetprocessen for 2019, hvor det nye byråd er tiltrådt.
 • Det præciseres i sagsfremstillingerne hvad fagudvalgenes rolle er, særligt når de første udkast vedr. budgetforslag præsenteres.
 • Der er generelt tilfredshed med budgetopfølgningerne og opfølgningen på budgetaftalen. Opfølgningerne videreføres i den nuværende form.
 • I forhold til temadrøftelse og budgetseminar ønskes formen tilrettet. Det foreslås, at der afholdes en halvdags temadrøftelse i juni forud for byrådsmødet og at der afholdes et endags seminar i august. Der skal være plads til relevante oplæg og information, og samtidig afsat tid til politiske drøftelser. Drøftelserne bør ikke kun være i de politiske partigrupper, men også på tværs heraf.  
 • Borgermødet i september fastholdes - eventuelt med mindre tilretninger i formen.
 • Der sættes større fokus på den decentrale inddragelse gennem bestyrelser og råd mv. Administrationen skal sikre videndeling om møderne til hele byrådet.

Det økonomiske råderum for 2018

Frederikssund Kommunes økonomiske politik forudsætter en langsigtet strukturel balance, hvilket betyder, at den løbende drift (som er skatter, tilskud og udligning fratrukket løbende driftsudgifter) skal kunne finansiere det ønskede anlægsniveau samt renter og afdrag på optagne lån.

Budgetaftalen for 2017 indeholder samlede optimeringer for 80 mio. kr. når alle forslagene er fuldt implementeret i 2020. Hermed vil den ønskede balance være genetableret i 2020.

Vurdering af det økonomiske råderum for 2018 afventer den økonomiske udvikling i 1. kvartal 2017.

Fokus i 2017 er på at konsolidere det arbejde der allerede er i gang og på at sikre, at effektiviseringerne fra de mange forslag realiseres som forudsat.

Tidsplan for budgetproces 2018

Forslag til tidsplan for budgetproces 2018 er vedlagt som bilag.

Rammerne for dette års budgetarbejde godkendes i januar.

Status på budget 2018, som indeholder de foreløbige rammevilkår, de tekniske rettelser, samt opfølgning på budgetaftalen for 2017, vil blive fremlagt for ØU på mødet i april måned og for det samlede byråd på temadrøftelsen i juni.

I april fastlægges behovet for økonomisk råderum i 2018. I juni og august foregår budgetdrøftelserne i fagudvalg og ØU.

ØU førstebehandler budget 2018 på mødet d. 30. august.

Høringsperioden er herefter d. 4.-25. september og der afholdes Borgermøde d. 14. september.

Det fremgår af tidsplanen, at der i løbet af året fortsat vil blive lagt vægt på inddragelse af brugere og borgere i budgetprocessen bl.a. gennem drøftelser på møder med fagudvalgene.

Endelig vedtagelse af budgettet d. 11. oktober i Byrådet.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Tidsplan og rammer for budgetproces 2018 godkendes.
Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at give en orientering om arbejdet med at forberede det nye byråds tiltrædelse. Arbejdet vil forløbe det meste af 2017 og indeholde følgende elementer:

 • En åben drøftelse vedrørende antallet af byrådsmedlemmer, udvalgsstruktur, mødeformer samt principper for vederlæggelse.
 • Heraf udledt udarbejdelse af forslag til en revideret styrelsesvedtægt.
 • Introduktion til kandidater.
 • Introduktion til det nye byråd.

Der vil i foråret 2017 blive iværksat en proces med henblik på udarbejdelse af forskellige scenarier for den politiske udvalgsstruktur. I arbejdet vil bl.a. indgå erfaringer fra andre kommuner samt fordele og ulemper ved den nuværende organisering i Frederikssund Kommune. Uhensigtsmæssige overlap mellem områder og opgaver skal afklares og søges løst i de forskellige scenarier.

Processen skal også adressere spørgsmålet om antallet af byrådsmedlemmer fremadrettet samt udvalgenes mødeformer. Det skal endvidere afspejles i de enkelte scenarier, i hvilket omfang de imødekommer den besluttede besparelse på 2,7 mio. kr. fra januar 2018 knyttet til antallet og vederlæggelsen af byrådsmedlemmer.

På baggrund af drøftelserne udarbejdes der er et forslag til en revideret styrelsesvedtægt, der indeholder forslag til en ny udvalgsstruktur. Forslaget til revideret styrelsesvedtægt forelægges forventeligt for byrådet i juni og august 2017. Den nye styrelsesvedtægt har virkning fra 1. januar 2018 - velvidende at den kan ændre sig i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget.

Administrationen foreslår endvidere, at der som et nyt tiltag tilbydes en introduktion til kandidater, der stiller op til kommunalvalget. Introduktionen forventes at består i 1-2 aftenmøder i juni måned, hvor kandidaterne vil få indblik i de formelle rammer for byrådsarbejdet, udvalgsstruktur og mødeafvikling samt kommunens økonomi og hovedopgaver. Møderne kan suppleres med yderligere aktiviteter, hvis det efterspørges.

I efteråret planlægges introduktionen til det nyvalgte byråd. Introduktionen, der retter sig både mod nye og erfarne byrådsmedlemmer, har til formål, at:

 • Give det samlede byråd et fælles billede af byrådsarbejdet og rollen som byrådsmedlem.
 • Give det samlede byråd indsigt i kommunens opgaver, den kommunale økonomi og budgetlægning.
 • Skabe et fælles udgangspunkt for det nye byråd og understøtte en god start på byrådsperioden.

Introduktionen til det nye byråd vil blive afholdt primo 2018 og består bl.a. af en møderække samt en besøgsrunde på kommunale institutioner (udvalgsvis). Endvidere planlægges en temadrøftelse for byrådet i første kvartal, hvor de store linjer ridses op og der sker en indledende politisk drøftelse af visioner for byrådsperioden.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Men må forventes inddraget senere i processen ifm. med den nærmere udmøntning af den nævnte besparelse.

Indstilling

 Sekretariatschefen indstiller over for Økonomiudvalget, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning

Taget til  efterretning.

Lovgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg.

Lov om folketingsvalg.

Sagsfremstilling

Byrådet skal udpege en valgstyreformand for afstemningsstedet Ådalens Skole i forbindelse med såvel kommunalvalg som folketingsvalg, folkeafstemninger, europaparlamentsvalg m.v.. Valgstyreformanden skal vælges blandt valgstyrerne.

På byrådsmødet den 7. januar 2014 udpegede Byrådet en række navngivne valgstyrere som valgstyreeformænd ved kommunalvalg og ved folketingsvalg, folkeafstemninger, europaparlamentsvalg m.v. på de daværende fem valgsteder.

Som valgstyrerformænd ved folketingsvalg, folkeafstemninger, europaparlamentsvalg m.v. er udpeget følgende:

Frederikssundhallen: Morten Skovgaard (V)

Græse Bakkeby Skole: Kenneth Jensen (A)

Skibby Idrætshal: Kristian Moberg (V)

Kignæshallen: Kirsten Weiland (A)

SIK: Gert Rimkjær Madsen (O)

Som valgstyrerformænd ved kommunalvalg er udpeget følgende:

Frederikssundhallen: Morten Skovgaard (V)

Græse Bakkeby Skole: Tina Tving Stauning (A)

Skibby Idrætshal: Kristian Moberg (V)

Kignæshallen: Jesper Wittenburg (A)

SIK: Gert Rimkjær Madsen (O)

Den 23. november 2016 besluttede Byrådet at etablere yderligere et afstemningssted på Ådalens Skole, således at der nu er i alt seks afstemningssteder i Frederikssund Kommune. Med etableringen af et nyt valgsted, skal der udpeges yderligere en valgstyreformand blandt valgstyrerne.

Valgstyrerformændene vælges ved forholdstalsvalg på baggrund af eventuelle gruppeanmeldelser. På det konstituerende møde den 4. december 2013 har A, C, E, F, O og V anmeldt én valggruppe. Byrådet kan også i enighed udpege valgstyrerformænd.

Udover valg af en ny valgstyrer til afstemningsstedet Ådalens Skole skal Byrådet også udpege en ny stedfortræder for John Schmidt Andersen (V) i Valgbestyrelsen ved folketingsvalg i stedet for Hans Andersen (V), der blev udpeget som stedfortræder på byrådsmødet den 7. januar 2014. I henhold til lovgivningen på området, kan personer der er opstillet som folketingskandidat i storkredsen, ikke vælges som medlem eller som stedfortræder til valgbestyrelsen.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Byrådet, at:

 1. Der vælges en valgstyrerformand for afstemningsstedet Ådalens Skole ved kommunalvalg.
 2. Der vælges en valgstyrerformand for afstemningsstedet Ådalens Skole ved folketingsvalg, folkeafstemninger, europaparlamentsvalg m.v.
 3. Der vælges en stedfortræder for John Schmidt Andersen (V) til Valgbestyrelsen ved folketingsvalg.
Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune (SFK) blev oprettet i forbindelse med kommunalreformen 2006-2007. SFKs vedtægter blev vedtaget af Byrådet i foråret 2009.

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune har som offentligt arkiv til formål, at: 

 • Sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener som dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retslig betydning for borgere og myndigheder.
 • Sikre muligheden for kassation af ikke-bevaringsværdige offentlige arkivalier.
 • Stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål.
 • Vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier.  

Ifølge arkivets vedtægter udarbejder stadsarkivaren en årsberetning, der forelægges til Økonomiudvalgets orientering efter afslutningen af regnskabsåret. Årsberetningen, der vedlægges som bilag 1, orienterer bl.a. om nedenstående:

Rigsakivet har i 2016 i forbindelse med tilsyn med de kommunale §7 arkiver udarbejdet en række anbefalinger; herunder til oversigter over såvel papir- som digitale arkiver, sikring af materiale uanset digitalt medie, procedurer til undgåelse af uhjelmet kassation, bevaring af data på fællesdrev osv. Rigsarkivets anbefalinger er indarbejdet i Stadsarkivets løbende arbejde.

SFK har i 2016 haft to særlige fokusområder:

 • Papirarkiver
 • Digitale arkiver

Efter revitalisering af arkivområdet i 2015 er der modtaget ca. 780 hyldemeter uordnet papirmateriale fra administrationen og kommunale institutioner. I samme periode har Stadsarkivet gennemgået og ordnet ca. 503 hyldemeter papirmateriale. Den samlede beholdning af papirarkiver (ordnet og uordnet) udgør således godt 2000 hyldemeter ved udgangen af 2016.

For så vidt angår digitale arkiver er der nu udarbejdet en plan for arkivaflevering af digitale systemer. I 2016 er både gl. Frederikssund Kommunes ESDH-system "Doc2000" og Frederikssund Kommunes tidligere ESDH-system "Captia" blevet godkendt som arkivversioner. Gl. Slangerup Kommunes ESDH-system "Opus" er ved at blive testet til arkiv.

Et andet fokusområde har været oprydning af data på drev, herunder både de enkelte medarbejderes h-drev og de fællesdrev, der er oprettet. I takt med det skærpede fokus på datasikkerhed og behandling af personfølsomt materiale, har Stadsarkivet i samarbejde med it-driften og de enkelte fagområder forberedt oprydning og arkivering af data fra drevene. Det arbejde pågår stadig og forventes afsluttet i løbet af 2017.

I 2015 påbegyndte SFK oprettelse af en hjemmeside, hvor byrådsprotokoller blev digitaliseret og gjort tilgængelige for borgere og virksomheder. Med tilførelse af seniorjobressourcer er det blevet muligt at udvide digitaliseringsprojektet til at omfatte alle udvalgsprotokoller, således at disse også på sigt vil være tilgængelige fra arkivhjemmesiden. Med hjemmesiden kan borgere og virksomheder søge i digitale arkiver på det tidspunkt som passer den enkelte. Hjemmesiden findes her: http://www.stadsarkivet.frederikssund.dk/

Samarbejdet med de lokalhistoriske arkiver er i 2016 udvidet til også at omfatte et "digitaliseringsværksted" som begge arkiver benytter til bl.a. indskanning og fotografering af materiale.

Efterspørgslen på arkivekspeditioner til fagområder, borgere og virksomheder er steget med 30 % i 2016 i forhold til 2015 og udgør nu 256 ekspeditioner. Igen i år har der været stor efterspørgsel fra advokatfirmaer, der ønsker oplysninger i kommunale støtte- og salgssager, mens de interne henvendelser primært handler om oplysninger i gl. ESDH-systemer.

Arkivets samlede ekspeditionsindtægter udgør 3.755 kr. for 2016.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagsfremstillingen.

Indstilling

  IKT og Digitaliseringschefen indstiller over for Økonomiudvalget, at:

 1. Årsberetningen tages til efterretning.
Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 29, § 91, § 97 og § 98

Landsbyggefondens regulativ og vejledning om renoveringsstøtteordningen

Sagsfremstilling

Som opfølgning på byrådssag nr. 6 af 27. januar 2016 om helhedsplan for omfattende renovering mv. af afd. Møllehegnet (Jægerspris Boligselskab) med støtte fra Landsbyggefonden er der nu fremsendt skema B-ansøgning til kommunen.

Byrådet godkendte ved tidligere behandling bl.a. indstilling af skema A (udarbejdet med baggrund i helheldsplan) til Landsbyggefonden, låneoptagelse vedrørende to renoveringssager (én med støttede realkreditlån, og én med ustøttede lån), kommunal garantiforpligtelse og et rente- og afdragsfrit lån til kapitaltilførsel.

Landsbyggefonden har efterfølgende meddelt tilsagn til projektet.

Der er nu foretaget en endelig projektering, og projektet med støtte fra Landsbyggefonden bliver dyrere end forventet ved skema A. Anskaffelsessummen på de støttede arbejder er således forhøjet med 1,916 mio. kr. fra 28,566 mio. kr. ved skema A til 30,482 mio. kr. ved skema B.

Forhøjelsen skyldes, at der - som følge af konstatering af byggeskade i vådrum - i projektet er medtaget udbedring af vådrumssikring i badeværelser i 65 boliger, og bygherren har derfor kontaktet Landsbyggefonden, som har tilkendegivet, at udgiften kan medtages i skema B.

Anskaffelsessummen for de ustøttede arbejder er uændret (10,000 mio. kr.).

Da der forekommer en overskridelse af skema A-anskaffelsessummen, foretages den egentlige godkendelse af skema B af Landsbyggefonden.

Boligorganisationen oplyser, at stigningen i udgiften til støttede arbejder kan gennemføres uden yderligere lejestigning.

Oversigt over anskaffelsessum m.v. i renoveringssagen

Betegnelse for arbejder

Finansiering

skema B (mio. kr.)

Kommunal garanti (mio. kr.)

Regaranti fra LBF (mio. kr.)

Renovering, ombygning, tilgængelighed og miljøfremmende foranstaltninger             

30,482 (støttede lån)

30,482

15,241

Forbedrings- og opretningsarbejder     

10,000 i alt

3,960 fra LBF

1,320 fra egen dispositionsfond

4,720 (ustøttede lån)

4,720

Ej mulig

Lån i alt 35,202

I alt 35,202

Kommunen har ved skema A accepteret garantiforpligtelser, som følger af optagelsen af støttebærende (med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden) og ustøttede lån. Garantiforpligtelsen for det støttede lån var ved skema A skønnet til at udgøre 28,566 mio. kr. - og kommer ved skema B til at udgøre 30,482 mio. kr. Landsbyggefonden godtgør heraf 50 % (regaranti). Der er således tale om en forhøjelse af garantiforpligtelsen på 1,916 mio. kr. (nettogarantiforøgelse på 0,958 mio. kr., som følge af Landsbyggefondens regarantistillelse) i forhold til skema A. For det ustøttede lån til renoveringsarbejder

udgør garantien fortsat lånets beløb, hvilket indebærer en kommunal garanti på 4,720 mio. kr., og dermed ikke en forhøjelse i forhold til skema A.

Støttesagen forudsætter ligesom ved skema A, at kommunen, långiver (realkreditinstitut), boligorganisationen og Landsbyggefonden påtager sig at yde kapitaltilførsel på i alt 0,800 mio. kr. Kommunens andel heraf udgør 1/5, i alt 0,160 mio. kr., og er godkendt ved skema A.

Økonomi

Den kommunale garantiforpligtelse udgør i alt 35,202 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden godtgør 15,241 mio. kr.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at:

 1. Indstille og videresende skema B for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger til Landsbyggefonden.
 2. Godkende, at administrationen kan godkende skema C vedrørende renoveringssagen, hvis dette ikke indeholder overskridelser i forhold til skema B.
 3. Godkende, at boligafdelingen kan optage støttede lån på yderligere 1,916 mio. kr. til de pågældende renoveringsarbejder.
 4. Godkende en udvidelse af garantierne med 1,916 mio. kr. for de støttede arbejder (nettogarantiforøgelse på 0,958 mio. kr. som følge af LBFs regaranti).
Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Lovgrundlag

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik i april 2016 en fælles forståelse vedr. tiltag for at styrke inddrivelsen af borgeres og virksomheders restancer til kommunerne. Det fremgik bl.a., at: ”Regeringen i efteråret 2016 fremsætter et lovforslag om, at kommunerne og de kommunale forsyningsselskaber overtager inddrivelsesopgaverne vedrørende udlæg og begæring af tvangsauktion for nye, fortrinsberettigede krav”.

Regeringen har nu fremsat lovforslag, om kommunal inddrivelse af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav. Såfremt lovforslaget vedtages i Folketinget, kan kommunerne inddrive ubetalte ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav fra den 1. februar 2017. Kommunerne kan således fra dette tidspunkt iværksætte de nødvendige inddrivelsesskridt, herunder at begære skyldners ejendom solgt på tvangsauktion, på baggrund af et udlæg, som loven giver mulighed for.

Der lægges et snit for overdragelsen sådan, at alle restancer, der inden den 1. februar 2017 er sendt til SKAT, også færdigbehandles af SKAT. Fra og med den 1. februar 2017 behandles alle de krav, der ligger i kommunen, uanset hvornår kravet er fra, af kommunen selv. Modellen betyder, at SKAT og kommunerne i en kortere periode varetager inddrivelse af restancer på ejendomsskatter samtidigt.

Aftalen betyder også, at kommunerne kan vælge enten at sende krav fra før den 1. februar 2017 til SKAT, eller kommunerne kan vælge selv at stå for inddrivelsen af disse krav. Dette skal dog ske inden den 1. februar 2017.

Økonomi

Ændringen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Modellen, hvor den myndighed, der har kravet pr. 1. februar 2017, varetager inddrivelsen, er valgt ud fra hensyn om, at kommunen skal have mindst mulig ressourcetræk, at overgangsperioden er så kort som mulig, og at kommunerne hurtigst får mulighed for at sikre inddrivelse, og dermed mulighed for styrket likviditet.

Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Borgmesteren bemyndiger relevante medarbejdere til at udføre opgaven med at forestå inddrivelsen af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav.
Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Driftsbekendtgørelsen § 41

Sagsfremstilling

DAB har på vegne af Hornsherred almennyttige Boligselskab anmodet Frederikssund Kommune om forlængelse af perioden for fritagelse for dækning fra dispositionsfonden ved lejetab og fraflytningsudgifter i afdelingerne Løvekær og Nordmandsvænget. Afdelingerne sammenlægges pr. 1. januar 2017 til én afdeling, afd. Kærvænget.

Byrådet godkendte på møde den 30. oktober 2013, jf. sag nr. 115, fritagelse for dækning fra dispositionsfonden af lejetab og fraflytningsudgifter fra afdelingerne Løvekær og Nordmandsvænget i regnskabsårene 2014 og 2015.

Ved sag nr. 232 af 26. november 2014 godkendte Byrådet, som led i en sag om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden, kommunal kapitaltilførsel (femtedelsordning) til hver af afdelingerne på 200.000 kr. med henblik på afvikling af opsamlet underskud. Byrådet har, i forlængelse af driftsstøttesagen, senest ved sag nr. 39 af 30. marts 2016 behandlet en ansøgning vedrørende opretnings- og forbedringsstøtte fra Landsbyggefonden vedrørende afd. Nordmandsvænget.

Generelt:

En boligorganisations afdelinger skal henlægge midler til en dispositionsfond i boligorganisationen. Afdelingerne henlægger, indtil fonden udgør et bestemt minimumsbeløb.

Afdelingerne, som bidrager til dispositionsfonden, ejer ikke en ideel anpart af fonden og har ikke krav på at modtage støtte svarende til afdelingernes indbetaling.

Dispositionsfondens midler betragtes som en stødpude over for uforudsete begivenheder, som kan påvirke boligorganisationens og afdelingernes økonomiske forhold. Hertil kommer, at dispositionsfonden i stigende grad tager sigte på at sikre boligafdelingernes fortsatte eksistens gennem støtte til renovering, sociale indsatser m.v.

En afdelings udgifter til tab som følge af lejeledighed og visse udgifter vedrørende fraflytninger dækkes som udgangspunkt af dispositionsfonden.

Hvis de disponible midler i dispositionsfonden kommer under 2/3 af det gældende minimumsbeløb eller særlige forhold i øvrigt taler derfor, kan kommunen dog efter anmodning fra en boligorganisation bestemme, at udgifterne til lejetab og fraflytninger ikke, eller kun delvis, dækkes af dispositionsfonden. Kommunens afgørelse heraf beror på en helhedsvurdering af såvel afdelingens som boligorganisationens økonomiske og driftsmæssige situation. Såfremt tabene ikke dækkes af dispositionsfonden, skal de dækkes af de enkelte afdelinger.

Aktuelt:

Kravet om, at de disponible midler i dispositionsfonden er under 2/3 af det gældende minimumsbeløb er opfyldt på ansøgningstidspunktet.

DAB oplyser, at ønsket om fritagelsen begrundes med, at boligorganisationens dispositionsfond pt. ikke kan leve op til sit formål, og at afdelingerne har været, og at afdelingen delvist stadig er, sårbar(-e) over for store tab ved fraflytninger og lejeledighed. For at boligorganisationen har mulighed for at anvende dispositionsfonden efter driftsbekendtgørelsens intentioner, er det nødvendigt, at den disponible kapital ikke udhules yderligere i en periode, hvor den disponible kapital stadig er langt under minimumsbeløbet.

DAB har fremsendt en redegørelse for sammenlægningen af afdelingerne Nordmandsvænget og Løvekær pr. 1. januar 2017 til én afdeling, afd. Kærvænget.

Boligorganisationen oplyser, at udfordringerne med store underskud grundet periodevise udlejningsvanskeligheder (som følge af høj husleje) og større tab ved fraflytninger bl.a. blev forsøgt løst med ansøgningen til Landsbyggefonden vedrørende kapitaltilførslerne. Kapitaltilførslerne i hver af afdelingen skulle udgøre 1 mio. kr. finansieret ved femtedelsordning (1/5 egenfinansiering, 1/5 realkreditinstitut, 1/5 kommune, 2/5 Landsbyggefonden).

I afd. Nordmandsvænget har alle parter indvilget i at deltage. I afd. Løvekær afslog Nykredit imidlertid i slutningen af 2015 at medvirke med sin femtedel af kapitaltilførslen, hvorfor kommunens andel vedrørende afd. Løvekær på 200.000 kr. til kapitaltilførsel ikke længere er aktuel, da det er en forudsætning, at alle parter deltager.

Landsbyggefonden fremsatte i foråret 2016 et alternativt genopretningsforslag for de to afdelinger. På betingelse af at afdelingerne blev sammenlagt, gav Landsbyggefonden - udover den allerede godkendte kapitaltilførsel på i alt 1 mio. kr. til afd. Nordmandsvænget - tilsagn om et årligt driftslån på 503.000 kr.

På baggrund af ovennævnte tilsagn er sammenlægningen af afdelingerne Nordmandsvænget og Løvekær blevet besluttet af beboerdemokratiet.

DAB oplyser, at midlerne fra kapitaltilførslen og driftslånet i afd. Kærvænget skal benyttes til at:

 • Fjerne det opsamlede underskud.
 • Nedsætte huslejen i alle boliger med 6,09 %.
 • Øge henlæggelserne.
 • Dække låneydelsen for byggesagen (jf. byrådssag nr. 39 af 30. marts 2016).

DAB forventer, at virkningerne af sammenlægningen kan bidrage til at højne afdelingens attraktivitet og dermed mindske både fraflytninger og udgifterne hertil.

Administrationen vurderer, at der med Landsbyggefondens forslag om støtte til genopretning ved sammenlægning og ved opretnings- og forbedringsstøtten til byggesagen i øvrigt er tilsigtet en ændring af boligorganisationens og afdelingens situation fremadrettet. Det betyder, at fritagelsen for dækning af lejetab og fraflytningsudgifter foreløbig anbefales forlænget med en 2-årig periode, forstået således, at dette gælder for regnskabsårene 2016 og 2017.

Administrationen drøfter løbende afdelingens forhold på de årlige dialogmøder med boligorganisationen.

Andet:

Administrationen anbefaler, at administrationen generelt, fremadrettet, bemyndiges til at behandle, herunder godkende, ansøgninger om fritagelse for dækning fra dispositionsfonden af lejetab og fraflytningsudgifter.

Økonomi

 Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Godkende, at dispositionsfonden i Hornsherred almennyttige Boligselskab fritages for dækning af lejetab og fraflytningsudgifter for afdelingerne Løvekær og Nordmandsvænget i regnskabsåret 2016 og for den sammenlagte afdeling, Kærvænget, i regnskabsåret 2017.
 2. Godkende, at administrationen fremadrettet ved ansøgninger fra boligorganisationer kan behandle, herunder godkende, ansøgninger om fritagelse for dækning fra dispositionsfonden af lejetab og fraflytningsudgifter.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

Lovgrundlag

Integrationsloven.

Sagsfremstilling

Antallet af flygtninge, der via Udlændingestyrelsen forventes visiteret til Frederikssund Kommune er nedjusteret, men på trods af dette er der fortsat behov for at skaffe varige boliger og midlertidige indkvarteringsmuligheder.

Frederikssund kommune har ved udgangen af december 2016 modtaget 67 flygtninge og forventer at modtage de resterende 12 flygtninge af årskvoten for 2016 i januar og februar måned 2017 (kvote året går fra 1. marts til 28. februar). I 2017 forventer kommunen, at modtage 64 flygtninge som er den udmeldte årskvote for 2017.

Aktuelt er 52 flygtninge midlertidigt indkvarteret på følgende lokationer: 11 i Regnbuen, 32 på Nordhøj, 2 på Skjalm Hvide og 3 på Gerlev Kro, mens 4 er privat indkvarterede.

Det foreslås, at kommunens ejendom på Saltsøvej 7 anvendes til midlertidige boliger til flygtninge. Der er tale om 5 lejligheder, som tidligere er anvendt til bofællesskab for borgere med sindslidelser, og som ikke længere benyttes.

Lejlighederne kan anvendes som midlertidige boliger til 5 flygtningefamilier, idet boligens størrelse og beliggenhed taler for, at lejlighederne tilbydes familier. Der er nem adgang til offentlig transport, så børnene kan afleveres til skoler og daginstitutioner og forældrene derefter kan nå på sprogskolen og deltage i virksomhedspraktik, samt de forpligtelser de i øvrigt har, i forhold til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der er tale om små toværelses lejligheder med eget bad/toilet og køkken samt fælles vaskefaciliteter. Lejlighederne kan umiddelbart tages i brug. Dog vil etableringen af 5 midlertidige boliger medføre en engangsinvestering på ca. 100.000 kr., som omfatter indkøb og montering af køleskabe, opsætning af ekstra vaskesøjle samt møbler til lejlighederne.

De årlige driftsudgifter anslås, med udgangspunkt i Regnbuens økonomi, til 180.000 kr. Udgifterne omfatter el, varme, vand samt viceværtsordning, ekstra vedligeholdelse samt rengøring. Bygningen forventes at blive taget i brug pr. 1.april 2017 og driftsudgifterne vil derfor udgøre 135.000 kr. i 2017.

Til sammenligning koster 5 midlertidige indkvarteringer på hotel eller kro ca. 960.000 kr. om året.

Sagen sendes til høring i forældrebestyrelser, hos naboer samt det brugerstyrede center på Nyvej. Såfremt høringssvarene ikke giver anledning til yderligere drøftelser, bemyndiges administrationen til at træffe en afgørelse i sagen uden yderligere forelæggelse for de politiske udvalg.

Økonomi

Driftsudgifter afholdes indenfor eksisterende budgetramme på Velfærdsudvalget - midlertidig indkvartering af flygtninge. Bevillingsmæssigt flyttes der budgetmidler på 235.000 kr. i 2017 fra Velfærdsudvalget til Teknisk udvalg til at imødekomme de budgetterede udgifter til etablering af 5 midlertidige boliger på Saltsøvej 7. I overslagsårene 2018-2021 overføres driftsmidler på 180.000 kr. fra Velfærdsudvalget til Teknisk udvalg.

Indstilling

Job & Borgercenterchefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Administrationen bemyndiges til at anvende Saltsøvej 7, Skibby til midlertidig indkvartering, såfremt der ikke fremkommer væsentlige indsigelser imod den ændrede anvendelse ved høring af naboer, forældrebestyrelser og det brugerstyrede center på Nyvej.
 2. Der afgives tillægsbevilling til overførsel fra Velfærdsudvalget til Teknisk Udvalg på 235.000 kr. i 2017 og 180.000 kr. i 2018-2021 til afholdelse af driftsudgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge på Saltsøvej 7.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet d. 20. april 2016, blev det besluttet at administrationen skulle undersøge mulighederne for en investeringsportefølje uden investeringer i fossile brændstoffer.

Frederikssund Kommune har pr. 31. juli 2016 investeret midler for 322,4 mio. kr. fordelt mellem obligationer, kreditobligationer og aktier, som er forvaltet af Danske Capital. Af kommunens samlede investering udgør 1,06 % (3,417 mio. kr.) investeringer i virksomheder der udvinder fossile brændstoffer. Det er kommunens investeringer i kreditobligationer og aktier, der indeholder investeringer i fossile brændstoffer. Kreditobligationer og aktier må højest udgøre op til 30 % af den samlede portefølje.

Ved fravalg af investeringer i selskaber der udvinder fossile brændstoffer, er det nødvendigt at sælge samtlige kreditobligationer samt aktier som samlet udgør 73,1 mio. kr. pr. 31. juli 2016, og investere i nye investeringsbeviser. Det har tidligere ikke været muligt hos Danske Capital at investere i investeringsbeviser fritaget for selskaber der udvinder fossile brændstoffer, men Danske Capital kan nu tilbyde Frederikssund Kommune investeringsbeviser med nye screeningskompetencer. Screening for fossile brændstoffer er en tilføjelse til screeningen for alkohol, gambling, militære foretagender, pornografi og tobak. Det betyder, at selskaber med mere end 5 % omsætning fra udvinding og produktion af alkohol, gambling, militære foretagender, pornografi, tobak, termisk kul, olie og gas vil frasorteres i screeningen og derved ikke indgå i kommunens investeringsportefølje, se bilag "Investering uden fossile brændstoffer".

Muligheder

1. Afventer - 1 år:

Investeringsbeviser fritaget for fossile brændstoffer (5 % tærskelværdi) er nyt på markedet, og det er således ikke muligt at sammenligne afkast for investeringsbeviser med og uden selskaber der udvinder fossile brændstoffer. Der er heller ikke et stort udbud af produkter på markedet, hvilket medfører en større risiko ved investeringer i aktier og kreditobligationer. Hvis kommunen venter et års tid med at tage stilling, vil det på daværende tidspunkt være muligt at vurdere tab/gevinst ved investeringer uden fossile brændstoffer, samt at der med stor sandsynlighed vil være et større udbud af investeringsbeviser uden fossile brændstoffer.  

2. Løbende udskiftning i investeringsbeviser:

Danske Capital sælger og køber løbende investeringsbeviser, så kommunen opnår det størst mulige afkast. For at sikre mindst muligt tab i forbindelse med omlægning til investeringer uden fossile brændstoffer (5 % tærskelværdi), kan kommunen vælge at udskifte investeringsbeviserne løbende. Når Danske Capital vurderer at det er hensigtsmæssigt at sælge ud i kommunens nuværende portefølje, vil der i stedet blive opkøbt investeringsbeviser uden fossile brændstoffer. Ulempen ved denne strategi er, at der kan gå mange år før hele porteføljen er fritaget investeringer i fossile brændstoffer. Man kan så vælge at give Danske Capital en tidshorisont for afvikling af investeringsbeviserne.

3. Hurtig afvikling:

Hvis der ønskes en hurtig afvikling af investeringsbeviser indeholdende fossile brændstoffer (5 % tærskelværdi), kan Danske Capital indenfor 3 hverdage have afviklet alle aktier og kreditobligationer og i stedet opkøbe nye investeringsbeviser fritaget selskaber der udvinder fossile brændstoffer. 

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde 18. januar 2017:

Sagen belyses yderligere ved besøg fra Dansk Capital. På mødet deltager Per Tillegreen der er kommunens kontaktperson hos Danske Capital, Thomas Baden Fabricius der har ansvar for ansvarlige investeringer hos Danske Capital og Charlotte Grænge der er erhvervskundechef hos Danske Bank.

Økonomi

Investeringsbeviser uden fossile brændstoffer er nyt på marked, og der findes således kun et meget begrænset antal forskellige investeringsbeviser, som er fritaget for sort energi. Investering uden fossile brændstoffer vil derfor medføre en højere risikoprofil, da midlerne skal placeres i færre investeringsbeviser. Samtidig er det meget uvist, hvilket afkast det vil generere i forhold til investeringsbeviser med fossilt brændstof.    

Såfremt investeringen omlægges til ikke længere at indeholde selskaber der udvinder fossile brændstoffer, vil det koste mellem 0,300-0,550 mio. kr. i engangsomkostninger.  Ved løbende omlægning vil det være muligt at sælge samt købe når markedet er mest gunstigt, og derfor muligt at minimere omkostningerne.   

Omlægning til investering uden fossilt brændstof vil reducere de årlige administrationsomkostninger med ca. 90.000 kr. De årlige administrationsomkostninger udgør ca. 450.000 kr. for kommunens nuværende investeringer. Reduktionen skyldes at det ikke længere vil være muligt at investere i danske aktier.   

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler:

 1. Valg af fremtidig investeringsprofil.
Historik

Økonomiudvalget, 26. oktober 2016, pkt. 189:

Udsat med den begrundelse, at sagen ønskes yderligere belyst.

Beslutning

Udvalget anbefaler scenarie 2 med en løbende udskiftning i investeringsbeviser. Der sker en årlig afrapportering til Økonomiudvalget med henblik på at følge udviklingen.

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 28. september 2016 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 028 for Idrætsby Frederikssund med tilhørende bilag i offentlig høring.

Kommuneplantillægget har været i høring i perioden fra den 30. september 2016 til den 25. november 2016. Der er i høringsperioden indgået i alt 7 henvendelser om lokalplanforslaget og kommuneplantillæg. Der er desuden inden for høringsperioden modtaget en arkæologisk rapport fra Roskilde Museum, hvor resultaterne af de arkæologiske prøvegravninger præsenteres. De 7 indkomne henvendelser er samlet i et fælles hæfte, der vedlægges dagsordenen som bilag.

Administrationen har efterfølgende gennemgået de indkomne henvendelser samt den arkæologiske rapport. Gennemgangen er samlet i en "hvidbog" der vedlægges dagsordenen. Administrationen anbefaler på baggrund af gennemgangen følgende ændringer i kommuneplantillægget:

Efter aftale med Styrelsen for vand- og naturforvaltning kan kommuneplantillægget accepteres, hvis der indsættes som ny tekst:

”Natur

En del af arealet er i planlægningen udpeget til spredningskorridor. Arealet drives som landbrug og indeholder ikke aktuelt naturværdier ud over åen, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det er aftalt med Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at arealets udpegning ophæves og at der som erstatning udpeges et tilsvarende areal natur andetsteds i kommunen i Kommuneplan 2017. § 3-arealerne nordøst for den nuværende sti langs åen berøres ikke af projektet og der vil således ikke være indgreb i den § 3-beskyttede å.”

Efter aftale om udpegning af grøn kile mellem Egedal Kommune, Frederikssund Kommune og Erhvervsstyrelsen som vist i hvidbogen foreslås en justering af teksten, som formidler at der er aftalt en sammenhængende kile og ikke to kiler:

I stedet for:

”Frederikssund Kommune har været i dialog med Erhvervsstyrelsen og har i samarbejde med Egedal Kommune udarbejdet et forslag til to nye grønne kiler langs med og på tværs af byfingerne."

Indsættes:

”Frederikssund Kommune har i samarbejde med Egedal kommune udarbejdet et forslag til ny grøn kile langs med og på tværs af byfingeren.”

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Kommuneplantillæg 028 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
Historik

Teknisk Udvalg, 4. januar 2017, pkt. 6:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 28. september 2016 at fremlægge forslag til lokalplan 092 for Idrætsby Frederikssund med tilhørende bilag i offentlig høring.

Lokalplanforslaget har været i høring i perioden fra den 30. september 2016 til den 25. november 2016. Der er i høringsperioden indgået i alt 7 henvendelser om lokalplanforslaget. Der er desuden inden for høringsperioden modtaget en arkæologisk rapport fra Roskilde Museum, hvor resultaterne af de arkæologiske prøvegravninger præsenteres. De 7 indkomne henvendelser er samlet i et fælles hæfte, der vedlægges dagsordenen som bilag.

Administrationen har efterfølgende gennemgået de indkomne henvendelser samt den arkæologiske rapport. Gennemgangen er samlet i en "hvidbog" der vedlægges dagsordenen. Administrationen anbefaler på baggrund af gennemgangen følgende ændringer i lokalplanen:

 • Lokalplanens § 3.1 skal efter krav fra Erhvervsstyrelsen afsluttes medfølgende sætning: ”Idrætsbyen skal primært anvendes til lokale idrætsrelaterede aktiviteter og anvendelsen til kulturelle formål er sekundær. Der kan gennemføres kulturelle arrangementer som fortrinsvist henvender sig til lokalområdet og kun i enkeltstående tilfælde gennemføres større aktiviteter af regional betydning.”
 • Der foreslås følgende tekst indføjet i redegørelsens afsnit ”Forhold til byens andre funktioner”: ”Naturgasledning. Der løber gennem lokalplaneområdet en 19 bar fordelingsledning for naturgas. Denne vil efter nærmere aftale med HMN- Naturgas blive flyttet så den ikke vil være til hinder for de anlæg som lokalplanen åbner mulighed for.”   
 • Der foreslås følgende tekst i redegørelses afsnit ”Forhold til byens andre funktioner” under punktet ”Varmeforsyning” udgår: ”Idrætsbyens bebyggelse skal opvarmes fra en selvstændig blokvarmecentral baseret på naturgas. Lokalplanen åbner desuden mulighed for etablering af solenergianlæg." , og erstattes af følgende tekst: ”Opvarmning af den nye idrætsby bør alene baseres på vedvarende energi som for eksempel sol-energianlæg eller i form af varmepumper.”
 • Det foreslås, at der udarbejdes ny illustrations-plan af helhedsplanen for Idrætsbyen, der er bedre i overensstemmelse med lokalplanens tekniske kort.
 • Det foreslås, at der i lokalplanens § 6.1 tilføjes en ny sætning således: ”Ved anlæg af parkeringspladsen P-n, skal der udføres beplantning, hegning eller lignende for at eliminere eventuelle lys- og støjgener fra parkeringspladsen P-n ind mod boligen på Bonderupvej 1, såvel som i Ådalen.”
 • Det foreslås, at følgende tekst i redegørelsens afsnit ”Tilladelser fra andre myndigheder” i under-afsnittet ”Fortidsminder” erstatter den nuværende tekst: ”Der er under de arkæologiske forundersøgelser fundet mange spor af omfattende forhistorisk bebyggelse. Fundet af de forhistoriske bebyggelser betyder ikke, at de anlæg som lokalplanen indeholder ikke kan udføres. Men arbejdet kan først påbegyndes når udgravningerne er tilendebragt. Findes der efterfølgende under jordarbejde yderligere grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens § 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Roskilde Museum.”

Rapport fra de arkæologiske forundersøgelser kan ses under afsnittet Andre Rapporter og undersøgelser".

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Lokalplan nr. 092 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
Historik

Teknisk Udvalg, 4. januar 2017, pkt. 8:

Pelle Andersen-Harild (Ø) foreslår, at Lokalplan nr. 092 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer, dog sådan, at "alene" i den foreslåede ændringstekst i pind 3 udgår.

For forslaget stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø), Ole Søbæk (C), Jørgen Bech (V), Jens Ross Andersen (V) og Kristian Moberg (V).

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A) og Carsten Cederholm (A).

Forslaget tiltrådt.

Anbefales, idet "alene" i den foreslåede ændringstekst i pind 3 udgår.

Beslutning

Tina Tving Stauning (A) stillede forslag om, at ordet "alene" indarbejdes i ændringstekstens pind 3 igen, således at sætningen lyder "Opvarmning af den nye idrætsby bør alene baseres på vedvarende energi som for eksempel sol-energianlæg eller i form af varmepumpe"

For forslaget stemte: Tina Tving Stauning (A), Kim Rockhill (A) og Poul Henrik Hedeboe (F).

Imod forslaget stemte: Kasper Andersen (O), John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V) og Ole Søbæk (C).

Forslaget faldt dermed.

Teknisk Udvalgs indstilling blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Tina Tving Stauning (A), Kim Rockhill (A), Poul Henrik Hedeboe (F), Kasper Andersen (O), John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V) og Ole Søbæk (C).

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Roskilde Museum har nu afsluttet de arkæologiske prøveudgravninger. Der er fundet mange spor af omfattende forhistorisk bebyggelse:

1.     I den nordlige del af området er der fundet spor efter landsbyen Tollerup, som forsvandt i 1600-tallet, men som har rødder helt tilbage til vikingetiden.

2.     I et mindre område i det nordvestlige hjørne er der fundet en række kogegrubebælter fra yngre bronzealder.

3.     På et stort område midt på grunden er fundet en meget stor mængde stolpehuller fra to- og treskibede huse, gruber og skelgrøfter, der kan dateres tilbage til hhv. bondestenalder, bronzealder og jernalder. 

Set ud fra et arkæologisk perspektiv er det spændende fund, der vidner om et sted, der har rummet stor aktivitet tilbage fra bondestenalderen og frem til 1600-tallet. Det giver en mulighed for at vise og fortælle borgerne om de liv, der blev levet i lokalområdet for flere tusinde år siden. Roskilde Museum vil gerne samarbejde om at formidle og fremvise de arkæologiske fund til presse og lokalsamfund. Det kunne være fremvisninger for skoleelever som led i et undervisningsforløb eller guidede ture for interesserede borgere.

De mange fund betyder også, at der skal foretages ordinære udgravninger på området. Roskilde Museum har udpeget hvilke felter, der skal udgraves yderligere. Det drejer sig om to mindre felter jf. punkt 1 og 2 samt et større felt jf. punkt 3.

Ud fra dette grundlag er det estimeret, hvor stor en del af dette udgravningsområde, der er nødvendigt at udgrave inden byggeri af idrætsbyens fase 1. I bilag 1 fremgår tegning over udgravningsfelterne.

Budget

Roskilde Museum har udarbejdet et estimeret budget for de felter, der skal udgraves før fase 1 af idrætsbyen kan bygges:

 • Udgravningsfelt 1.a (12.000 m2): 2,6 mio. ex moms.
 • Udgravningsfelt 1.b (81.000 m2): 6,6 mio. ex moms.

Budgetterne skal godkendes af Kulturstyrelsen og må ikke overskrides. Hvis budgetterne overskrides, er det Kulturstyrelsen, der skal betale for de ekstra udgifter.

Tidsplan

Udgravning af felt 1.a vil kunne gennemføres inden sommeren 2017. Udgravning af felt 1.b vil kunne gennemføres inden udgangen af 2017. Udgravningerne vil derfor ikke forskyde tidsplanen for byggeriet af idrætsbyens fase 1. Roskilde Museum vurderer på baggrund af prøveudgravningerne, at der ikke vil dukke ekstraordinære fund op, som kan forhindre eller forsinke byggeriet.

Økonomi

Der er i 2017 afsat 34,8 mio. kr. til etablering af et samlet idrætsområde, heraf kan anvendes 9,2 mio. kr. til udgravningerne.

Indstilling

Kultur- og fritidschefen indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det tages til efterretning, at der udføres arkæologiske udgravninger som vist på tegning 2 i det vedlagte kortbilag.
 2. Der afgives en anlægsbevilling på 9,2 mio. kr., til gennemførelse af udgravningerne, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2017.  
Historik

Fritidsudvalget, 4. januar 2017, pkt. 7:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse 918 for svømmebadsanlæg og disses vandkvalitet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med overholdelse af krav i henhold til bekendtgørelse 918 for svømmebadsanlæg og disses vandkvalitet skal Slangerup Svømmehal renoveres i 2017.

Byrådet har i budget 2017 afsat 7.290 mio. kr. til denne renovering.

COWI har, for Frederikssund Kommune, gennemført en besigtigelse af tagkonstruktion, betonkonstruktioner i bassiner samt kældervægge i Slangerup Svømmehal og på baggrund af det udarbejdet et notat, der beskriver tre mulige scenarier for den forestående renovering.

Den overordnede konklusion er, at tagkonstruktionen er intakt og ikke har nedsat bæreevne. Der er dog nogle kondensproblemer, som bør undersøges nærmere samt nogle lampeophæng, der bør udskiftes.

I forbindelse med besigtigelsen af tagkonstruktionen blev der udtaget 2 prøver, som er analyseret for evt. skimmelsvamp. Disse analyser viser ikke tegn på problemer med skimmel i konstruktionen.

Betonkonstruktionerne i bassiner kan ikke undersøges, mens der er vand i bassinerne, men ud fra de tilgængelige tegninger og en tidligere rapport fra Teknologisk Institut kan det konkluderes, at bassinvægge og bund er af tvivlsom kvalitet.

Kældervægge vurderes at være i en stand der muliggør genanvendelse efter en nødvendig renovering af overflader.

Scenarie 1

Hvis bassinet efter tømning udviser, at de eksisterende betonvægge og betonbund ikke har tegn på svigt, og derfor kan disse bibeholdes med den eksisterende klinkebeklædning.

Udførslen af renoveringen forventes at kunne gennemføres i perioden fra juni og til november. Dette tidspunkt vil skabe færrest mulige gener for foreningsbrugerne af Slangerup Svømmehal.

Vandbehandling

For opnåelse af den nødvendige omsætningstid for cirkulerende vandstrøm i 25 meter bassin skal der etableres nyt / supplerende indløbssystem samt større kapacitet på overløbsrender og rørsystem.

Alle beløb er overslag vurderet af rådgiver.

Anlægsøkonomi vandbehandling:

Nyt vandbehandlingsanlæg 25 meter bassin 2.100.000 kr.

Nyt vandbehandlingsanlæg lille bassin 1.600.000 kr.

Etablering af nye overløbsrender** 1.700.000 kr.

Uforudsigelige udgifter 1.000.000 kr.

Tilkøb af specialistviden samt honorarydelse 1.500.000 kr.

Bygherrens uforudsigelige udgifter 300.000 kr.                        

Etablering af nyt vandbehandlingssystem har positive effekter på den årlige drift. Og Energiinvesteringsmidlerne vil derfor kunne medfinansiere projektet med en tilbagebetalingsperiode på ti år.

Besparelse på vandbehandling - el * -500.000 kr.

Besparelse på vandbehandling – vand* -500.000 kr.

Anlægssum for vandbehandling 7.200.000 kr.

Ventilation 

Eksisterende ventilationsanlæg til svømmehallen og til omklædning er begge af ældre dato og placeret i tagrum over omklædning. Der er god plads i tagrummet til etablering af nye anlæg med bedre virkningsgrad og dermed lavere energiforbrug.

Anlægget til svømmehallen er opbygget med 3 aksialventilatorer i samme kabinet og med en glasrørsveksler for varmegenvinding.

Systemet vurderes at have meget store interne tryktab med forøget elforbrug til følge. Ligeledes vurderes virkningsgraden af varmegenvindingen at være lav i forhold til en ny veksler.

I forbindelse med etablering af nyt vandbehandlingsanlæg med videre vil byggeafdeling fortage udskiftning af ventilationssystemerne i svømmehallen og omklædningsrummene.

Økonomien til udskiftning af anlæggene vil blive afholdt af energiinvesteringsmidlerne med en tilbagebetalingsperiode på ti år.

Anlægsøkonomi ventilation:

Etablering af nye ventilationssystem 2.000.000 kr.

Besparelse på ventilation og el * -1.500.000 kr.

Besparelse på ventilation og varme*  -500.000 kr.

Anlægssum for ventilation 0 kr.  

Anlægssum i alt 7.200.000 kr.

* besparelserne er beregnet i et ti-årigt perspektiv, se oversigt nedenfor. 

Årlig besparelse, kr.

Tilskud ved 10 års TBT, kr.

Vandbehandling, el

                     50.000

                      500.000

Vandbehandling, vand

                     50.000

                      500.000

Ventilation, el

                   150.000

                   1.500.000

Ventilation, varme

                     50.000

                      500.000

Total

                   300.000

                  3.000.000

 ** Etablering af overløbsrender vurderes til at kunne gennemføres for 1.700.000 mio. kr. i scenarie 1.

Det er dette beløb, der ændre sig, hvis tilstanden af de eksisterende betonvægge og -bund er dårligere, og renoveringen af Slangerup Svømmehal dermed skal gennemføres på anden vis. Her peger COWI på to andre løsningsscenarier.

Scenarie 2

Hvis det efter tømning af bassin viser sig, at de eksisterende betonvægge viser tegn på svigt i et omfang, som gør de ikke kan genanvendes med den eksisterende klinkebeklædning, men dog kan anvendes som ”forskalling” for ny indvendig bassinvæg. Betonbund udviser ikke tegn på svigt og kan bibeholdes med den eksisterende klinkebeklædning.

Der kan så støbes nye bassinvægge med de eksisterende som ”forskalling” og nye bassinvægge beklædes med nye klinker. Der opbygges ny højtliggende overløbsrende med et samlet udløb og ny rørføring til teknikkælder.

Dette scenarie vil have et budget for håndværkerudgifter på ca. 2.000.000 – 2.500.000 kr. ekskl. moms.

Scenariet vil betyde, at der mistes brede og længde (ca. 40 cm) i bassinet. Alternativt kan der anvendes en stålindsats frem for nye betonvægge. Ved denne løsning kan bassinet etableres med fulde 25 m længde, men stadig med tab af bredde. Denne løsning vil svare til etablering af et helt nyt bassin med en leve tid på +25 år.

Dette scenarie vurderes at tage 2-3 måneder mere at gennemføre end scenarie 1.

Scenarie 3

Hvis det efter tømning af bassin viser sig, at hele betonkonstruktionen har omfattende tegn på svigt, vil det medføre behov for total nedbrydning af bassinkonstruktioner og genopbygning af ny bund med nyt indløbssystem samt nye bassinvægge med højtliggende overløbsrende og ny rørføring til teknikkælder.

Alle nye overflader beklædes med klinker, og det samlede resultat vil være at betragte som et helt nyt bassin.

Dette scenarie vil have et budget for håndværkerudgifter på ca. 5.000.000 – 6.000.000 kr. ekskl. moms.

I forhold til tidsplanen for scenarie 1 skal udførelsesperioden tillægges 4-6 måneder, dels til ekstra projektering af helt nyt bassin og gravearbejde og dels til opstøbning af nyt bassin.

Viser det sig ikke muligt at gennemføre scenarie 1 fremlægger administrationen sagen på ny til behandling i byrådet.

Brugerinddragelse

Slangerup Svømmeklub og Slangerup Familiesvøm har været løbende informeret om planerne med renovering af Slangerup Svømmehal. I dialog med de to foreninger er det blevet drøftet, hvordan Frederikssund Kommune kan understøtte foreningernes aktiviteter bedst muligt, hvis scenarie 1 ikke kan gennemføres som planlagt.

Foreningernes elitetræningsaktiviteter opstarter efter sommerferien primo august 2017. Foreningerne ønsker, at der findes erstatningstid til disse hold, enten ved at allokere offentligt svømmetid fra Frederikssund Svømmehal eller ved at leje sig ind i nærliggende svømmebassiner som evt. Metalskolen i Jørlunde eller Ballerup Svømmehal. Det vil også være muligt at afsætte tid til træning for svømmeklubberne fra Slangerup ved at reducere i Frederikssund Svømmeklubs tider i Frederikssund Svømmehal. De afståede tider kan så allokeres til klubberne fra Slangerup. Frederikssund Svømmeklub og Frederikssund Triathlon Klub inddrages i den videre proces, da de vil blive berørt af flytningen af aktiviteter fra Slangerup Svømmehal til blandt andet Frederikssund Svømmehal.

Foreningerne i Slangerup Svømmehal kan vente med at starte deres resterende svømmeundervisningshold til den 1. oktober og stadig afvikle sæsonens aktiviteter, ved at skubbe sæsonen en måned længere i foråret. Efter den 1. oktober 2017 skal foreningerne igangsætte deres aktiviteter. Enten i en renoveret Slangerup Svømmehal eller i alternative bassiner. Hvis ikke er konsekvensen, at foreningerne mister medlemmer til svømmeklubber i nabokommunerne. De forventer, det samme vil ske med deres erfarne instruktører, som de ikke kan tilbyde noget arbejde i den tid, hvor renoveringen står på.

Kultur og Fritid anbefaler, at der i samarbejde med svømmeklubberne udarbejdes et løsningforslag til, hvordan man kan løse udfordringerne for brugerne ved scenarie 2 og scenarie 3. Udgangspunktet for drøftelserne med svømmeklubberne er at alle de berørte foreninger stilles lige i forhold til de lokaler, der er til rådighed i Frederikssund Kommune. Kultur og Fritid anbefaler, at arbejdsgruppen har bemyndigelse til at inddrage dele af den offentlige svømmetid i det samlede løsningsforslag. Når et fælles løsningsforslag er udarbejdet, fremlægges dette til godkendelse i Fritidsudvalget.

Økonomi

Der er i anlægsbudgettet for 2017 afsat 7,290 mio. kr. til renovering af Slangerup svømmehal.

Indstilling

Kultur- og fritidschefen indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der afgives anlægsbevilling på 7,290 mio. kr. til renovering af Slangerup Sømmehal, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2017 til projektet. Hvis scenarie 1 ikke kan gennemføres fremlægges sagen på ny til politisk behandling.
 2. Administrationen bemyndiges til at inddrage dele af den offentlige åbningstid i Frederikssund Svømmehal i dialogen med svømmeklubberne, for at udarbejde løsningsforslag for deres aktivitetsafvikling i den periode renoveringen vil finde sted. Et fælles løsningsforslag fremlægges efterfølgende til godkendelse i Fritidsudvalget.
Historik

Fritidsudvalget, 4. januar 2017, pkt. 10:

1. Anbefales. Fornyet tidsplan vil fremgå ved behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

2. Anbefales. Dog skal løsningsforslaget fremlægges efterfølgende til godkendelse i både Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

Fritidsudvalgets indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 79a, 83, 84, 86, 112, 113, 114, 116, 122 og 192.

Sundhedsloven § 140.

Lov om almene boliger mv. §§ 54, 57, 58a og 58b.

Lov om trafikselskaber § 11.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger kvalitetsstandarderne for 2017.

Ifølge lov om social service skal Byrådet godkende kvalitetsstandarderne for hjemmepleje og træning en gang årligt. Derfor fremlægger administrationen de reviderede kvalitetsstandarder for 2017 til behandling.

Kvalitetsstandarderne er opdateret med sproglige præciseringer, og der er tilføjet nye afsnit og tilpasninger til en række af kvalitetsstandarderne.

Ændringer i forhold til kvalitetsstandarderne for 2016 er beskrevet i bilaget: ”Ændringer i kvalitetsstandarderne 2017”. Følgende væsentlige ændringer skal fremhæves:

Kvalitetsstandarden for dagaktivitet

Det er i forbindelse med budgetforliget for 2017 aftalt, at dagaktivitetstilbuddet på Østergården udfases gradvist frem til 2018. I 2017 vil der blive etableret nye aktivitetstilbud på omsorgscentrene som led i udmøntningen af værdighedspuljen, hvorved aktivitetstilbuddet vil ændre karakter. Det endelige indhold af aktivitetstilbuddet er ikke fastlagt. Velfærdsudvalget forelægges på et senere møde en orientering om overvejelserne vedr. indholdet i det nye aktivitetstilbud.

Kvalitetsstandarden for klippekort til ekstra hjælp

Kvalitetsstandarden for klippekort til ekstra hjælp udgår som følge af budgetaftalen for 2017.

Kvalitetsstandarden for hovedrengøring

Kvalitetsstandarden for hovedrengøring udgår ligeledes som følge af budgetaftalen for 2017.

Kvalitetsstandard for ældre/handicapbolig

Kvalitetsstandard for ældre/handicapbolig er i overskriften ændret til ”Kvalitetsstandard for ældre/handicapvenlige boliger". Kvalitetsstandarden er gennemgribende ændret på baggrund af anbefalinger fra et eksternt konsulentfirma (Vølund og Kloster), som har gennemgået de gældende kvalitetsstandarder og analyseret den nuværende praksis vedrørende boligtildeling. Anbefalinger fra Vølund og Kloster var vedlagt som bilag til sag nr. 77 på dagsorden for Velfærdsudvalgets møde 8. september 2016.

Vølund og Kloster har anbefalet, at det tydeliggøres, hvornår behovet for en ny bolig er et kommunalt anliggende, og hvornår behovet for en ny bolig er den enkelte borgers anliggende. De hidtidige formuleringer i kvalitetsstandarden til visitation af ældreboliger har været uklare, hvilket betyder, at der kan være en tendens til, at borgere får tilbudt en ældrebolig på baggrund af eksempelvis sociale forhold eller generelle uhensigtsmæssigheder ved deres nuværende bolig.

Formålet med revideringen er derfor at få en mere entydig, klar og tilgængelig standard for boligerne, der kan understøtte en forventningsafstemning blandt borgere og pårørende i forhold til, hvornår man er i målgruppen.

En tydeligere kvalitetsstandard vil give kommunens medarbejdere et bedre grundlag for rådgivning og vejledning af borger.

Kvalitetsstandarden for ældre/handicapbolig for 2016 vedlægges sagen som bilag til sammenligning.

Kvalitetsstandard for plejebolig

Kvalitetsstandarden er ændret gennemgribende ligesom kvalitetsstandarden for ældre/handicapvenlig bolig på baggrund af anbefalinger konsulentfirmaet, som har gennemgået de gældende kvalitetsstandarder og analyseret den nuværende praksis vedrørende boligtildeling.

Formålet med revideringen er også her at få en mere entydig, klar og tilgængelig standard for boligerne, der kan understøtte en forventningsafstemning blandt borgere og pårørende i forhold til, hvornår man er i målgruppen for en plejebolig.

En tydeligere kvalitetsstandard vil give kommunens medarbejdere et bedre grundlag for rådgivning og vejledning af borger.

Kvalitetsstandarden for plejebolig for 2016 vedlægges sagen som bilag.

Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven behandles separat af Sundhedsudvalget, da genoptræning efter sundhedsloven ligger inden for Sundhedsudvalgets område. Der er foretaget en del ændringer i kvalitetsstandarden for genoptræning efter serviceloven, bl.a. for at tydeliggøre forventningen til borgernes aktive deltagelse i genoptræningsforløbet. Ændringerne beskrives nærmere i vedlagte bilag.

Videre proces:

Materialet sendes efter Velfærdsudvalgets behandling i høring hos følgende parter:

 • Ældrerådet.
 • Handicaprådet.
 • Bruger- og pårørenderåd på socialområdet.

Efter høring skal materialet igen behandles i Velfærdsudvalget. Derefter sendes sagen til Økonomiudvalget og herefter til endelig godkendelse i Byrådet.

Det foreslås, at behandlingen af kvalitetsstandarderne sættes på Velfærdsudvalgets dagsorden i januar 2017. Det vil give mulighed for høring i perioden 4.-28. november 2016. Hvis sagen skal behandles i december 2016, vil høringsperioden være en uge kortere, og administrationens besvarelse af bemærkningerne fra høringen vil blive eftersendt til udvalget den 25. november 2016.  

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Ældrerådet:

Høringssvar fremsendes senere.

Supplerende sagsfremstilling til Velfærdsudvalgets møde 5. januar 2017:

Administrationen har ikke modtaget nogen bemærkninger til kvalitetsstandarderne fra høringsparterne.

Der er af administrationen foretaget en ændring efter, at kvalitetsstandarderne blev sendt i høring. Disse ændringer er følgende:

I kvalitetsstandarden for sygepleje

I afsnittet "ydelsens omfang" foretages følgende tilføjelse:

"Det er sygeplejen, der vurderer, om sygeplejen udføres i kommunens sygeplejeklinik eller i borgerens eget hjem."

Baggrunden for ændringen er, at det ifm. projektet om effektivisering af døgnplejen er tydeliggjort, at der er behov for at præcisere, at det er sygeplejen, der foretager vurderingen af, om behandlingen kan foregå på en af sygeplejeklinikkerne eller i borgerens eget hjem.  

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Ældrerådet: Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Efter Velfærdsudvalgsmødet den 5. januar 2017 har administrationen foretaget følgende tilretninger i kvalitetsstandarderne:

 • I kvalitetsstandarderne for dagaktivitet, daghjem og demenstilbud i daghjem står der nu, at "tilbuddet ophører ved sammenhængende fravær i fire uger eller mere. Revurdering til tilbuddet kan altid ske for borgeren."    
 • I kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg er ”ensomhed” tilføjet under første dot og ”isolation” fjernet under tredje dot.
 • I kvalitetsstandarden for træning efter serviceloven er der flyttet rundt på ordene, så det nu fremgår, at ”det vurderes af fysio- eller ergoterapeuten om træningen skal foregå i borgerens eget hjem eller i kommunens træningscentre”.
 • ”Hjælp” er erstattet med ”støtte”, hvor det er muligt.
 • I kvalitetsstandarden for rengøring er der sket en præcisering af skift af sengelinned således, at der nu står "skift af sengelinned på den visiterede borgers seng."
 • I kvalitetsstandarden for indkøb er serviceniveauet præciseret til bestilling af dagligvarer på internettet.
Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling til Velfærdsudvalgets møde 3. november 2016:

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Velfærdsudvalget, at:

 1. Kvalitetsstandarderne for 2017 sendes i høring med henblik på at genoptage behandlingen i januar 2017.

Indstilling til Velfærdsudvalgets møde 5. januar 2017:

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at;

 1. Kvalitetsstandarderne for 2017 godkendes.
Historik

Velfærdsudvalgets 3. november 2016:

Godkendt.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Morten Skovgaard (V).

Velfærdsudvalget, 5. januar 2017, pkt. 5:

Anbefales, idet kvalitetsstandarderne for dagaktivitet, daghjem og demenstilbud i daghjem forenkles, således at det fremgår at sammenhængende fravær i fire uger eller mere betyder, at borgeren ophører i tilbuddet. Revurdering til tilbuddet kan altid ske for borgeren.

Forebyggelse af ensomhed tilføjes som særskilt formål i kvalitetsstandarden for de forebyggende hjemmebesøg.

Sagsbehandlingstiden for forbrugsgoder undersøges nærmere med henblik på en mulig justering af sagsbehandlingsfristen.

Kvalitetsstandarderne tilrettes sprogligt således at begrebet støtte erstatter hjælp de steder, hvor det er muligt. Der er enkelte redaktionelle rettelser ift. kvalitetsstandarden for træning efter serviceloven og en præcisering omkring skiftning af sengelinned.

Beslutning

Velfærdsudvalgets indstilling anbefales.

Lovgrundlag

Lov om social service (SEL).

Sundhedsloven.

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger serviceniveauer og kvalitetsstandarderne for 2017.

På Sundhedsudvalgets møde den 1. november 2017 blev forslag til reviderede principper samt serviceniveauer og kvalitetstandarder fremlagt for Velfærdsudvalget med de ændringer, der er fremhævet i bilaget "Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017". Materialet blev efterfølgende sendt i høring hos Handicapråd og Ældreråd samt hos bruger- og pårørenderåd på socialområdet i perioden 4.-28. november. Administrationen har ikke modtaget høringssvar.

Vedr. kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling

Ved revision af kvalitetsstandarden for social stofmisbrugsbehandling har kommunalbestyrelsen pligt til at inddrage repræsentanter for borgere med stofmisbrug og evt. deres pårørende. Denne inddragelse er sket ved, at Misbrugsambulatoriet har drøftet udkastet til kvalitetsstandarden med brugere af behandlingstilbuddet.

Inddragelsen har ført til flere justeringer af kvalitetsstandarden:

 • Formuleringerne "stofmisbruger" og "misbruger" opleves som stødende, og formuleringerne er derfor ændret til "borgere med stofmisbrug", hvor der ikke er tale om citater fra lovteksten.
 • Afsnittet "Sagsgang og klageadgang" er uddybet.

Høringen har derudover givet anledning til en række kommentarer, som administrationen tager til efterretning, men som ikke giver anledning til justering i kvalitetsstandarden, bl.a. følgende:

 • Det bemærkes, at det vil være godt hvis borgerens handleplan (efter servicelovens § 141) sendes med til behandlerne på behandlingstilbuddet. Dette vil administrationen arbejde med under forudsætning af, at borger giver samtykke hertil.  
 • Borgerne bemærker, at de ikke oplever, at der sker en tidlig opsporing af borgere, der både er afhængige af et rusmiddel og har en psykisk lidelse. Administrationen forventer, at der vil blive sat fokus på dette, når Lænken overtager behandlingsopgaven pr. 1. januar 2017.
 • Det bemærkes, at der mangler et cafémiljø. Dette forventes etableret i det nye behandlingstilbud.
 • Borgerne kommenterer endvidere på formuleringen "mindst indgribende indsats", som beskrives i afsnittet "Indhold", og stiller spørgsmål til forståelsen heraf. Administrationen bemærker, at det ikke handler om at gøre mindst muligt, men om at give den rette støtte i forhold til den enkeltes behov.
 • I afsnittet "Monitorering" fremgår, at der løbende opsamles viden om borgernes tilfredshed med behandlingen og behandlingstilbuddene. Borgerne stiller spørgsmål til, hvordan dette vil ske. Administrationen bemærker, at Lænken hvert efterår gennemfører brugertilfredshedsundersøgelser på alle ambulatorier. Borgerne giver udtryk for en utilfredshed med dårlig information om overgangen til ny leverandør. Administrationen tager dette til efterretning og arbejder på at sikre bedst mulig overgang gennem løbende dialog med den gamle og nye leverandør.

Vedr. kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven

Der er af administrationen foretaget en ændring af kvalitetsstandarden for genoptræning efter sundhedsloven, efter at kvalitetsstandarderne blev sendt i høring.

I afsnittet under ”egenbetaling” er der således foretaget en ændring vedr. betaling for befordring. Den tidligere formulering om, at evt. kørsel til genoptræning er gratis er præciseret, således at det nu fremgår, at:

"Som udgangspunkt er du selv ansvarlig for at komme til og fra genoptræningsstedet. I visse tilfælde kan du få dækket udgifter til transport eller blive kørt til og fra behandling på genoptræningsstedet. Træningsenheden vurderer dit eventuelle behov for transport."

Begrundelse for ændringen er en præcisering i forhold til gældende lovgivnings regler om befordring og befordringsgodtgørelse.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi

 Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarderne for 2017 godkendes.
Historik

Sundhedsudvalget, 3. januar 2017, pkt. 3:

Høringssvar Ældrerådet: Taget til efterretning.

Anbefales med bemærkning om, at Sundhedsudvalget ønsker at undersøge muligheden for at nedbringe den maksimale ventetid fra 10 hverdage til en kortere ventetid for genoptræning.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

Beslutning

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af taksterne for 2017, besluttede Sundhedsudvalget den 1. november 2016 at afvente endelig stillingtagen til nye takster vedrørende omsorgs- og specialtandpleje, indtil endelig udmelding foreligger.

Taksterne for omsorgs- og specialtandpleje er fastsat i bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012, og udgør den maximale betaling som kan opkræves af Byrådet.

Ifølge bekendtgørelsen reguleres taksterne hvert år pr. 1. januar, svarende til satsreguleringsprocenten.

Taksterne for 2017 er nu udmeldt og udgør følgende:

 • Omsorgstandpleje 510 kr. pr. år,
 • Specialtandpleje 1.895 kr. pr. år

Det er tidligere år valgt at opkræve den maximale egenbetaling, hvorfor den budgetlagte indtægt for 2017 er fastsat med udgangspunkt i denne forudsætning.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi

 De oplyste takster til omsorgs- og specialtandpleje svarer til de beløbsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i budget 2017. En eventuel nedsættelse af disse takster vil derfor have en økonomisk konsekvens på det vedtagne budget 2017.

Indstilling

Sundhedschefen indstiller, at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at:

 1. Taksterne for Omsorgs- og specialtandpleje godkendes endeligt.
Historik

Sundhedsudvalget, 3. januar 2017, pkt. 11:

Høringssvar Ældrerådet: Taget til efterretning.

Anbefales.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

Beslutning

Anbefales.

Offentlig beslutning

Taget til efterretning.