Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2023

Byrådssalen kl. 16.00

Referat
Fold alle punkter

28Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

29Drøftelse vedr. arbejdet med køb og salg

Resume

Økonomiudvalget besluttede i december 2019 en række principper for prioritering af køb og salgssager, herunder hvornår udvalget prioriterer emner på salgslisten m.v. Med denne sag får udvalget et overblik over det administrative arbejde, der ligger forud for, at udvalget præsenteres for et emne på køb og salgslisten, ligesom principperne og efterfølgende beslutninger gennemgås.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Grundlaget for beslutning om salg af ejendom er en løbende og konstant proces, der tager udgangspunkt i optimering af kommunens aktiviteter under hensynet til fornuftig økonomi. Kommunens bygninger er et middel til at opnå dette.

Beslutning om salg bør foretages på et oplyst grundlag. Ofte vil der være en prioriteringsudfordring mellem på den ene side hensynet til effektiv drift af kommunale funktioner og på den anden side hensynet til fornuftig økonomi.

Inden der træffes beslutning om salg, belyses følgende med henblik på, at det kan indgå i vurderingen:

 • Formålet med at sælge bygningen, herunder om kernefunktioner er fraflyttet, f.eks. som led i optimering af driften
 • Ejendommens eventuelle strategisk vigtige beliggenhed, jf. nedenfor
 • Eventuelle ønsker om at benytte ejendommen til andre formål, jf. nedenfor
 • Ejendommens løbende driftsudgifter
 • Forventede indtægter ved salg
 • Forventede udgifter i forbindelse med salg, herunder bl.a. mæglergebyr, byggetekniske udfordringer, planforhold mv.
 • Ejendommens økonomiske status herunder evt. skattemæssige udfordringer
 • Tidsperspektiv ved salg

Hvis det vurderes, at en ejendom har en strategisk vigtig beliggenhed, overvejes det, om kernefunktioner kan flyttes til ejendommen fra andre ejendomme, med nye frigjorte bygninger til følge. Det betyder, at administrationen i første omgang angiver mulige strategiske perspektiver. Hvis der derefter ønskes en nærmere uddybning af dette, udarbejdes et administrativt skøn over ressourcebehov og tidsperspektiv.

For vurdering af eventuel flytning af kernefunktioner, med henblik på at bevare en strategisk vigtig beliggende ejendom, er følgende principper retningsgivende for administrationens videre arbejde:

 • Der skal opnås fordele ved flytning. Fordele kan f.eks. være mulighed for udvikling af kernefunktionen, nye samarbejdsmuligheder ved samling af flere funktioner i samme ejendom, lettere adgang til kernefunktionen for brugerne.
 • Ejendommens beliggenhed, faciliteter og bygningens udformning skal understøtte kernefunktionen.

Tidligere beslutninger om proces for udvalgets arbejde med køb og salg

Økonomiudvalget besluttede på møde den 11. december 2019 (sag 331) principper for administrativ belysning og indbyrdes prioritering af salgsemner. Disse er oplistet ovenfor og udgør således rammerne for det administrative arbejde. Derudover besluttede Økonomiudvalget årligt i januar at prioritere listen over køb og salg af kommunale ejendomme og træffe beslutning om, hvilke ejendomme administrationen skal arbejde videre med i det kommende år. Til brug for denne beslutning fremlægger administrationen sine anbefalinger til prioritering af de aktive salgssager. Endvidere redegøres for større ændringer siden sidste statusorientering.

På møde den 17. juni 2020 (sag 192) besluttede Økonomiudvalget at antallet af uopfordrede henvendelser fremover skulle bilægges til orientering for udvalget.

På møde den 12. maj 2021 (sag 190) besluttede Økonomiudvalget to principper for prioritering af salgssager opstået på baggrund af uopfordrede henvendelser, som betyder, at det i oversigten over købs og salgsemner angives, hvorvidt administrationen vurderer, om sagen relativt nemt kan lade sige gennemføre samt forventet indtægt ved salg. Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, hvilke salg der bør have høj prioritet samt hvilke eksisterende salgssager, der vil få lavere prioritet som konsekvens heraf. Dette skyldes, at der kun er begrænsede ressourcer til at løfte salgsopgaven i kommunen. Økonomiudvalget tager på baggrund af oversigten stilling til, om en henvendelse skal have høj prioritet og tilsvarende hvilke sager, der i stedet skal have lavere prioritet.

Den administrative arbejdsproces for arbejdet vedlægges som bilag.

Inddragelse

Centrene er inddraget i arbejdet med tilrettelæggelse af de administrative processer.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

30Drøftelse af anlægsinvesteringer i 2023-2026

Resume

Af aftalen om budget 2023-2026 fremgår, at der tidligt i 2023 indledes drøftelser om anlægsinvesteringer i 2024-2027 med henblik på fremtidige prioriteringer.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Økonomiudvalget, at:

 1. Sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Af aftalen om budget 2023-2026 fremgår, at der tidligt i 2023 indledes drøftelser om anlægsinvesteringer i 2023-2026 med henblik på fremtidige prioriteringer.

I 2024 budgetteres p.t. med bruttoanlægsudgifter på 200,8 mio. kr., jf. vedlagte bilag med Investeringsplan 2023-2026 samt 2027 og frem. Opgørelsen er udarbejdet pr. 2. februar 2023 og indeholder konsekvenser af politiske beslutninger siden budgetvedtagelsen for 2023-2026. I 2023 udgjorde kommunernes samlede bruttoanlægsramme 18,5 mia. kr., hvilket gav anledning til en teknisk vejledende anlægsramme for Frederikssund Kommune på 149,6 mio. kr.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Det fremgår af Frederikssund Kommunes økonomiske politik vedtaget af Byrådet den 2. marts 2022, at anlægsniveauet skal understøtte, at der foretages renoveringer og bygges nyt i et omfang, så kommunens eksisterende bygninger, veje mv. samlet set holder deres værdi. Ligeledes skal behovet for nye anlæg søges dækket.

Budgettet udarbejdes i henhold til de årlige økonomiaftaler mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, hvori den samlede ramme for kommunernes økonomi fastlægges. Økonomiaftalerne indgås under de betingelser, som Budgetloven lægger, hvilket bl.a. medfører, at regeringen kan indføre sanktioner, såfremt kommunerne som helhed overskrider aftalernes rammer for anlægsudgifter.

Bilag

31Beslutning om tids- og procesplan for budget 2024-2027

Resume

I nærværende sag fremlægges forslag til tids- og procesplan for arbejdet med budget 2024-2027.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til tids- og procesplan for arbejdet med budget 2024-2027 godkendes.

Beslutning

Anbefales med den bemærkning, at høringsfristen forlænges til den 11. september 2023.

Sagsfremstilling

Den foreslåede tids- og procesplan for budgetlægningen for 2024-2027 er følgende:

 • Der afholdes tre temamøder om budget 2023-2026 for det samlede Byråd henholdsvis den 26. april, 21. juni samt 23. august.
 • I fortsættelse af Byrådets første temamøde om budget 2024-2027 den 26. april afholdes de indledende politiske drøftelser i maj og juni måned.
 • Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2024-2027 den 23. august til Byrådets efterfølgende første behandling den 30. august.
 • De politiske forhandlinger om budget 2024-2027 planlægges i weekenden den 15.-17. september.
 • I forhold til partiernes eventuelle fremsendelse af ændringsforslag til budgettets 2. behandling foreslås, at fristen er tirsdag den 19. september kl. 12.00.
 • Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag den 4. oktober. Byrådet 2. behandler - og vedtager - budgettet onsdag den 11. oktober.

Uddybende forslag til politisk tidsplan er vedlagt som bilag.

Budgetmateriale

Alt det foreløbige budgetmateriale håndteres via den elektroniske budgetmappe i First Agenda. Budgetmappen udsendes ad fire omgange således, at første udsendelse til Byrådet sker før sommerferien i forbindelse med Byrådets anden temadrøftelse den 21. juni med en foreløbig status på en evt. indgået økonomiaftale mellem Regeringen og KL.

Budgetmappen indeholder ligeledes de administrativt udarbejdede budgetinitiativer.

Anden udsendelse sker fredag den 18. august til temadrøftelsen den 23. august og vil omfatte opdaterede økonomiske oversigter samt supplerende notater.

Tredje udsendelse sker i forbindelse med Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet og indeholder budgetinitiativer, som sendes i høring.

Herudover vil der være en særlig budgetmappe i forbindelse med høringsprocessen, som opdateres løbende og indeholder svar på politiske spørgsmål etc.

Udarbejdelse og behandling af det tekniske budget marts-august 2023

Der foretages tekniske korrektioner som følge af KL´s reviderede pris- og lønskøn, som forventes at foreligge i marts måned. Desuden korrigeres for de demografiske ændringer som følge af en revideret befolkningsprognose, som forventes forelagt fagudvalg og Byråd i april måned. Herudover korrigeres der for eventuelle konsekvenser af de politisk behandlede budgetopfølgningssager pr. 31. marts, ligesom der korrigeres for konsekvenser af øvrige politiske beslutninger efter vedtagelsen af budget 2023. Desuden indgår et opdateret teknisk budget i anden budgetmappe inden Byrådets temadrøftelse III den 23. august med de sidste tekniske korrektioner, herunder konsekvenserne af den indgåede økonomiaftale, lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) samt eventuelle konsekvenser af budgetopfølgningen pr. 30. juni.

Udarbejdelse og behandling af budgetinitiativer

Til budgetprocessen udarbejder administrationen budgetinitiativer således, at der hvert år tilvejebringes midler i budgetarbejdet til finansiering af den demografiske vækst samt andre udefrakommende ændringer, herunder nye politiske tiltag, jf. den økonomiske politik for 2022 -2025 vedtaget af Byrådet den 2. marts 2022. Formålet med den økonomiske politik er at sikre en fortsat sund og robust økonomi.

Budgetprocessen er på et tidligt stadie, hvorfor der kun i begrænset omfang kan siges noget nagelfast om de økonomiske rammer for arbejdet med budget 2024-2027. Blot som eksempler på nogle af de største usikkerhedselementer, hvor afklaring fortsat udestår, kan nævnes:

 • Indgåelse af økonomiaftale for 2024 i juni 2023, hvor kommunens indtægter fra tilskud og udligning fastlægges. Ligesom rammer vedrørende serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter fastlægges.
 • Det fortløbende arbejde med kommunens udgiftsside, der bl.a. er afhængig af udviklingen på de demografiregulerede områder, strukturelle og styringsmæssige forhold på de store velfærdsområder mv.
 • Konkret ser Frederikssund Kommune – ligesom det er tilfældet i de fleste af landets kommuner – ind i budgetudfordringer på især specialundervisningsområdet. Men også ældreområdet og voksenhandicapområdet vil blive fuldt tæt.

I forhold til budgetinitiativerne vil effektiviseringer og reduktioner på serviceudgifterne være helt centrale i det videre arbejde. Der vil dog også være behov for at undersøge andre udgiftsposter – herunder bruttoanlægsudgifter, overførsler mv.

En orientering om hvilke temaer, der arbejdes med i administrationen, vil indgå i fagudvalgenes drøftelser på møderne i maj-juni måned. Ligeledes vil de konkrete budgetinitiativer fremgå af budgetmappen inden sommerferien.

Særligt om anlægsbudgettet

I 2024 budgetteres p.t. med skattefinansierede anlægsudgifter på 200,8 mio. kr. I 2023 udgjorde kommunernes samlede bruttoanlægsramme 18,5 mia. kr., hvilket gav anledning til en teknisk vejledende anlægsramme for Frederikssund Kommune på 149,6 mio. kr.

I forlængelse heraf henledes opmærksomheden på, at der i forbindelse med budget 2023-2026 blev aftalt, at der tidligt i 2023 indledes drøftelser om anlægsinvesteringer i 2023-2026 med henblik på fremtidige prioriteringer. Dette vil ske i forbindelse med særskilt sag på dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 22. februar.

Inddragelse

Borgerinddragelse og inddragelse af MED-organisationen, råd og nævn m.m. i budgetprocessen:

1. Digital borgerinvolvering

På hjemmesiden vi.skaber.frederikssund.dk kan alle komme med deres input, som bliver videregivet til politikerne. Siden opdeles i følgende emner:

 • Erhverv, kultur, unge og fritid
 • Ældre og sundhed
 • Byplanlægning, natur og den grønne omstilling
 • Børn og undervisning

Der er åbent for ideer og forslag foreløbigt frem til den 24. august 2023.

2. Fagudvalgenes dialog med brugerbestyrelser, råd og nævn

En række af fagudvalgene har løbende dialog med bestyrelser, råd og nævn indenfor deres ansvarsområde - typisk i form af halvårlige eller årlige møder. De enkelte fagudvalg vil vurdere, hvordan de vil kunne invitere bestyrelser, råd og nævn med ind i en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.

3. Fysisk og/eller digitalt borgermøde

Tirsdag den 6. juni inviterer Frederikssund Kommune til borgermøde om Budget 2024. På mødet kan man høre, hvordan et budget bliver til, og hvad det er for nogle rammer og vilkår, som Byrådet har, når der skal lægges budget for 2024 og overslagsårene. Man kan deltage digitalt eller fysisk til mødet.

4. Høringsprocessen

Den 31. august vil der blive afholdt endnu et borgermøde. Borgerne kan gå i dialog med Byrådets medlemmer om budget 2024-2027 samt udviklingstiltag og initiativer indenfor det enkelte område. Borgermødet har til formål at give mulighed for en drøftelse af det budgetforslag, der er sendt i høring.

Ved siden af de skitserede initiativer sendes budgetforslaget i høring i perioden fra den 25. august - 8. september, hvor alle interesserede kan afgive høringssvar. Høringssvarene bliver som udgangspunkt offentliggjort på kommunens hjemmeside, ligesom de bliver gjort tilgængelige for Byrådets medlemmer. Ydermere kommunikeres der løbende omkring budgetarbejdet via nyheder og kommunens hjemmeside, f.eks. i forbindelse med høringsperiodens start, vedr. afholdelse af borgermødet m.m.

Hoved MED-udvalget kvalificerer de enkelte budgetinitiativer inden Byrådets temadrøftelse III (23. august). Budgetforslaget planlægges drøftet på møde mellem Hoved MED-udvalget og Økonomiudvalget den 30. august.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

32Beslutning om fælles dialogmøde med boligorganisationerne i 2023

Resume

I forlængelse af de årlige, individuelle styringsdialogmøder med boligorganisationerne i kommunen udarbejder administrationen en overordnet sammenfatning af møderne, der forelægges Økonomiudvalget til orientering. Som supplement til de individuelle møder afholdes et årligt fællesmøde for alle boligorganisationer med afdelinger i kommunen med deltagelse af udvalgsformænd. Økonomiudvalget skal tage stilling til indholdet af programmet for fællesmødet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Orienteringen vedrørende styringsdialogmøder med boligorganisationerne i 2022 tages til efterretning.
 2. Drøfter og fastlægger programmet for det fælles dialogmøde, herunder beslutter, om der vurderes at være tilstrækkelige, relevante og aktuelle emner til, at det fælles dialogmøde i 2023 skal fastholdes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Dialogmødet i 2023 fastholdes med de emner, der er foreslået af boligorganisationerne. Formandskaberne for de relevante udvalg inviteres udover de øvrige deltagere. Af yderligere mulige punkter til dagsordenen blev nævnt: 1) Arbejdet med ventelisterne, herunder hvor lang tid det tager at få en bolig, og 2) Fokus på biodiversitetsmæssig drift på boligorganisationernes egne arealer.

Sagsfremstilling

Tilsyn, styringsdialog og fællesmøde

Frederikssund Kommune skal i henhold til almenboligloven føre tilsyn med de almene boligorganisationer i kommunen.

Kommunen og boligorganisationerne er som en del af dette tilsyn forpligtet til at føre en styringsdialog i form af regelmæssige møder om boligorganisationens virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder. Kommunen skal således sørge for, at der holdes et årligt dialogmøde med hver af boligorganisationerne med hjemsted i kommunen, og at der bliver offentliggjort en redegørelse for den gennemførte dialog på kommunens hjemmeside.

Tilrettelæggelsen, koordineringen og afholdelsen af disse obligatoriske, individuelle styringsdialogmøder er delegeret til administrationen, og møderne har været afholdt årligt, siden reformen af den almene boligsektor blev indført i 2010. Møderne afholdes i oktober-december i forlængelse af fristerne for indberetning af boligorganisationernes dokumentationspakker. Som et supplement til de individuelle møder afholdes et årligt fællesmøde for alle boligorganisationer i kommunen, med politisk deltagelse.

Styringsdialogmøderne sikrer bl.a., at kommunen har et overordnet kendskab til boligorganisationerne på de fleste tilsynsområder.

Sammenfatning af de individuelle styringsdialogmøder

Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. december 2018, at administrationen i forlængelse af de årlige, individuelle styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer udarbejder en sammenfatning af møderne, der forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sammenfatning af styringsdialogmøderne med boligorganisationerne i 2022 er bilagt sagsfremstillingen til orientering.

Det fremgår af sammenfatningen, at møderne overordnet forløber fint, og at boligorganisationerne giver udtryk for at være glade for mødernes tilrettelæggelse og indhold.

Der har igen i 2022 været fokus på effektiviseringer og besparelser - og boligorganisationerne gav overordnet udtryk for at arbejde omfattende med effektiviseringer og tiltag, der skal udmønte sig i besparelser.

Alle aftaler mellem kommunen og boligorganisationerne fungerer som udgangspunkt efter hensigten.

Flere boligorganisationer gav udtryk for at være interesserede i at opføre nye almene boliger - bl.a. Vinge, Jægerspris og Skuldelev var fokusområder.

Den kommunale anvisning og samarbejdet omkring dette fungerer overordnet også fint - 2 af boligorganisationerne tilkendegav dog utilfredshed med anvisningens omfang.

Flere af kommunens boligafdelinger er af ældre dato, og mange af disse er i en proces i forhold til renoveringer og fremtidssikring. Enkelte afdelinger har større udfordringer i forhold til behovet for renoveringsindsats og huslejeniveau. Administrationen, Landsbyggefonden og boligorganisationerne er i dialog om at afsøge muligheder for afhjælpning mv. Det bemærkes, at Indenrigs- og boligministeriet i december 2021 meddelte, at renoveringsprojekter med støtte fra Landsbyggefonden udskydes med henblik på at dæmpe aktiviteten i bygge- og anlægssektoren. Udskydelsen omfatter projekter, som får tilsagn om støtte efter 1. januar 2022. Endvidere udskydes fristen for aflevering af skema B i forbindelse med nybyggeri af almene boliger fra 15 måneder til 36 måneder med henblik på, at boligorganisationerne kan udskyde udbuddet af byggearbejder til et senere tidspunkt, hvor presset på bygge-og anlægssektoren er aftaget. I praksis betyder det, at der forventeligt vil være en række renoveringsindsatser, som må udskydes - herunder også indsatser, som har været undervejs igennem en årrække.

Landsdækkende register over den almene bygningsmasse

Landsbyggefonden har i 2021 igangsat arbejdet med at opbygge et landsdækkende register over den almene boligmasse, som bl.a. skal registrere vedligeholdelsestanden i alle almene boligafdelinger, der hører under boligorganisationerne. Arbejdet med ekstern granskning, tilstandsvurdering og energimærkning er i fuld gang i flere afdelinger. Det er forventningen, at granskningen mv. for alle boligafdelinger i landet er endeligt udført i løbet af 2023.

Sammenlægninger

Boligselskabet Rosenvænget, Halsnæs Ny Boligselskab og Ballerup Boligselskab er blevet sammenlagt pr. 1 oktober 2022. Boligorganisationen hedder efter fusionen Vores Bolig, og det er besluttet, at hjemstedskommunen efter 1. oktober 2022 fortsat er Frederikssund Kommune.

Boligorganisationer i kommunen

Der er pt. 11 almene boligorganisationer med afdelinger i Frederikssund Kommune. 7 boligorganisationer har hjemsted i kommunen, mens de resterende 4 har hjemsted i henholdsvis Hillerød, Kalundborg og Københavns Kommune.

Der er i kommunen i alt 48 almene boligafdelinger, der samlet består af 3.317 almene boliger. Der forventes opført yderligere 2 boligafdelinger i Vinge med i alt 198 almene familieboliger. Oversigt over boligorganisationernes almene boliger i Frederikssund Kommune 2023 er vedlagt som bilag.

Fælles dialogmøde med boligorganisationer og udvalgsformænd

Som supplement til de lovbestemte, obligatoriske og individuelle styringsdialogmøder, afholdes et årligt fællesmøde for alle boligorganisationer med afdelinger i kommunen med deltagelse af udvalgsformænd. Faste mødedeltagere er formændene for henholdsvis Økonomiudvalget, Omsorg og ældre samt Plan- og teknik. Øvrige udvalgsformænd er ligeledes inviteret. Boligorganisationerne er opmærksomme på, at fællesmødet alene afholdes, hvis kommunen vurderer, at der er tilstrækkelige, relevante og aktuelle emner til et sådant møde.

Boligorganisationerne er blevet spurgt til ønsker til drøftelse med politikere i kommunen. Tre boligorganisationer har foreslået emner til drøftelse.

Boligorganisationerne har foreslået følgende emner:

 • Udfordringer med kommunal anvisningsret (25 %) v/FAB

- Beboersammensætning og ressourceforbrug

 • Samarbejde vedrørende håndtering af ”den økonomiske krise” – ud fra et beboerperspektiv

- Flere beboere er påvirket af krisen både økonomisk og socialt - hvordan kan kommunen og boligorganisationerne arbejde tættere sammen for at undgå bl.a. udsættelser og hjælpe udsatte beboere?

 • Drøftelse med politikerne vedrørende affaldssortering og optimale affaldsløsninger v/Vores Bolig

- Udfordringer affødt af stram tidsplan for affaldssortering og deraf manglende optimale affaldsløsninger.

 • Politikernes holdninger og visioner i forhold til udviklingen og opførelse af nye almene boliger i kommunen

Økonomiudvalget skal beslutte indholdet af programmet (dagsordenen) til det fælles dialogmøde, herunder beslutte, om der vurderes at være tilstrækkelige, relevante og aktuelle emner til, at det fælles dialogmøde med politikere i 2023 skal fastholdes.

Fællesmødet forventes afholdt i maj 2023.

Administrationen foreslår, at der i foråret 2023 tages en boligpolitisk drøftelse i Økonomiudvalget, bl.a. vedrørende perspektivet på opførelse af nye almene boliger i kommunen, også set i lyset af udviklingen i antallet af private udlejningsboliger i kommunen.

Inddragelse

Der har været afholdt årlige, obligatoriske styringsdialogmøder med boligorganisationerne i kommunen. Boligorganisationerne har foreslået emner til det fælles dialogmøde med politisk deltagelse.

Økonomi

Ingen bevillingsmæsssige konsekvenser.

Bilag

33Beslutning om temaer i Planstrategi 2023

Resume

På baggrund af en temadrøftelse om planstrategi 2023 i Byrådet den 26. oktober 2022 og en yderligere temadrøftelse i Byrådet den 1. februar 2023 skal Byrådet med denne sag træffe beslutning om temaer for Planstrategi 2023. Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens langsigtede udvikling 2023-2035. Den skal vedtages inden udgangen af 2023. Økonomiudvalget fik forelagt sagen den 25. januar 2023 (pkt. 10), men udsatte sagen med ønsket om afholdelse af det yderligere temamøde for Byrådet. Temamødet er nu afholdt. Med det udgangspunkt behandles sagen påny.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende de fire foreslåede temaer for Planstrategi 23.

Beslutning

Anbefales med følgende bemærkninger:

Under temaet ”Stærke lokale fællesskaber”, punkt 2 præciseres, at mål 2 skal skabe rammer for, at kommunen har et bredt boligudbud med boliger for alle, hvorfor ”service” ikke skal omtales.

Ligeledes skal temaet ”Det gode erhvervs- og arbejdsliv”, punkt 4 præciseres, idet målet er at arbejde for et bredt udbud af bedre forbindelser. Delsætningen ”en hurtig etablering af Frederikssundmotorvejen, bedre S-togforbindelse til hovedstadsområdet og bedre forbindelse til internettet” slettes derfor.

Målene bør herudover fremstå som punkter, da der ikke er tale om en prioriteret tilgang.

Sagsfremstilling

Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens langsigtede udvikling 2023-2035. Den skal vedtages inden udgangen af 2023. Planstrategien skal sætte rammer og mål for, at Frederikssund Kommune kan udvikle sig til en stærk bosætningskommune, der går foran i den grønne omstilling og bevaring af naturen - og som inviterer til samskabelse med borgere og erhvervsliv.

Planstrategien vil tage udgangspunkt i DK2020 klimaarbejdet 22-, byudviklingsstrategien (2021), Bosætningsstrategien (2021), igangværende analyser af detailhandelsudviklingen i hele kommunen og helhedsplanlægning i Frederikssund By. Planstrategien skal sætte retning for en fremtid, hvor klimadagsordenen sætter nye vilkår for, hvordan vi skal leve, arbejde og indrette os. Vi skal tænke nyt om vores byers indretning, vores forbrug, energiforsyning, placering af service og handel, vores mobilitet, læringsmiljøer mv. Vi når kun målene, hvis vi samarbejder med borgere, virksomheder og foreninger i kommunen. Derfor lægger administrationen op til, at Planstrategi 2023 både i målformulering og i arbejdet med at realisere strategiens mål fokuserer på samskabelse og partnerskaber. Målet er at få skabt et stærkt politisk fundament for den fremtidige udvikling.

Administrationen anbefaler, at Planstrategi 2023 har klima som gennemgående tema. Strategien foreslås opbygget på fire hovedtemaer, som blev drøftet på Byrådets temadrøftelser i oktober 2022 og februar 2023. Ud fra temadrøftelserne og de udsagn, som Byrådet afleverede på mødet, foreslår administrationen 4-5 underliggende mål for hvert hovedtema, som kan sætte retning for Byrådets ønsker om den fremtidige udvikling. Herunder fremgår forslag til mål, som kan drøftes i Økonomiudvalget for at give administrationen en retning for arbejdet med at udarbejde et forslag til Planstrategi 2023, som forventes forelagt politisk medio 2023.

Stærke lokale fællesskaber

Vi vil:

1. Understøtte lokale initiativer, der er med til at skabe levende og forskelligartede byer med fællesskaber og et rigt kultur- og fritidsliv.

2. Skabe rammer for, at kommunen har et bredt boligudbud med boliger for alle og service svarende til bystørrelsen.

3. Medtænke bæredygtighed og klimatilpasning, når lokalsamfund udvikles.

4. Arbejde for gode trafikforbindelser fra attraktive, lokale trafikknudepunkter.

Attraktiv og klimavenlig købstad

Vi vil:

1. Understøtte en fortsat udvikling i Frederikssund By, så der er grundlag for en høj kvalitet i tilbud til alle kommunens borgere indenfor kultur, handel og sundhed.

2. Bevare og udbygge købstadens bykvaliteter.

3. Skabe rammer for en levende og klimatilpasset købstad for alle aldre ved at styrke byens grønne og blå rum og ved at etablere gode forhold for gående og cyklister.

4. Udvikle bymiljøet omkring ungdomsuddannelserne og sikre plads til fællesskaber - Sammen med de unge, Campusrådet og byens kultur- og byaktører.

Fjordlandet – vores rige natur

Vi vil:

1. Værne om og styrke vores mangfoldige natur med sammenhængende naturområder og smukke landskaber med udsigtspunkter og kulturarv.

2. Understøtte et aktivt fritidsliv med naturoplevelser omkring fjordene og i landområderne.

3. Styrke muligheden for bynære naturoplevelser.

4. Bruge landskabets muligheder for at håndtere klimaforandringer og reducere klimaftrykket.

Det gode erhvervs- og arbejdsliv

Vi vil:

1. Fremme samarbejde og partnerskaber med erhvervslivet for at sikre alsidige og attraktive uddannelser og arbejdspladser.

2. Planlægge for nye erhvervsområder, så det er muligt at tiltrække nye virksomheder til kommunen.

3. Arbejde for udviklingsmuligheder i eksisterende erhvervsområder og evt. omdanne erhvervsområder, hvor erhvervsfunktioner ophører.

4. Arbejde for bedre forbindelser - en hurtig etablering af Frederikssundmotorvejen, bedre S-togforbindelse til hovedstadsområdet og bedre forbindelse til internettet.

5. Indgå i partnerskaber med erhvervslivet, forsyningsselskaber og andre relevante interessenter på klima- og energiområdet.

Processen frem til endelig vedtagelse

 • Temaer, målsætninger og proces behandles i Økonomiudvalget i februar 2023.
 • Inddragelse af interessenter i marts/april.
 • Temamøde i Byrådet den 29. marts 2022 om ét eller flere temaer forud for forslagsudarbejdelse.
 • Politisk behandling af forslag til Planstrategi i juni/august 2023.
 • Offentlig høring af planstrategi efterår 2023.
 • Endelig vedtagelse i 2023.

De interne opsamlinger fra Byrådets temamøder den 26. oktober 2022 og 1. februar 2023 er vedlagt som bilag til de to temamøder (i mappen "Temamøder - Byrådet" i First Agenda Prepare).

Inddragelse

Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens udvikling og skal dermed i første omgang forankres i Byrådet. Når temaerne er valgt, vil administrationen inddrage lokale aktører indenfor de fire temaer. Det er vigtigt, at strategien målrettes fremtidens udfordringer. Inddragelse kan ske ved ved særlige planstrategimøder, men kan i lige så høj grad ske gennem indsatser i DK2020 planarbejdet, bymidtesamarbejdet mv. Når Byrådet har vedtaget et forslag til strategi sendes strategien i 8 ugers høring.

Sammen om fremtidens Frederikssund

Planstrategien og kommuneplanlægningen inviterer til samskabelse. Administrationen vil derfor allerede i forbindelse med formuleringen af forslaget til Planstrategi 23 og hele vejen til den færdige kommuneplan kontakte væsentlige interessenter for at afsøge muligheder for at realisere Byrådets mål via samarbejde. Yderligere temaer for inddragelse, som evt. kan ligge i høringsperioden, kan f.eks. være bæredygtigt byggeri, boliger med fællesskaber eller grønne fællesskaber om energi og klima, herunder fx principper for solceller, vindmøller og energistationer.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

34Beslutning om vedtagelse af kommuneplantillæg 005 og lokalplan 145 for Engkvarteret i Vinge

Resume

Byrådet skal med denne sag vedtage Kommuneplantillæg 005 og Lokalplan 145 for nye boliger i det sydlige Vinge endeligt. Samtidigt skal Byrådet godkende en udbygningsaftale, hvor bygherren medfinansierer en del af områdets infrastruktur.

Planerne muliggør etableringen af 75-100 boliger syd for Fællesmagasinet, hvor de 60 boliger opføres som andelsboliger for seniorer. De øvrige boliger opføres som rækkehuse i 2 etager.

Plan- og Miljøudvalget igangsatte udarbejdelsen af planerne den 25. november 2020, og byrådet vedtog forslagene den 31. august 2022, hvorefter planforslagene var i høring fra den 9. september til den 24. oktober 2022. Det blev efterfølgende vurderet, at den udbygningsaftale, der fulgte planerne ikke var fyldestgørende. Udbygningsaftale blev revideret, og der er gennemført en ny 14 dages høring af det samlede høringsmateriale i december 2022 og januar 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Vedtage kommuneplantillæg 005 og lokalplan 145 for boliger i det sydlige Vinge.
 2. Godkende en udbygningsaftale, hvor ansøger medfinansierer en del af områdets nødvendige infrastruktur.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 1. februar 2023, pkt. 24:

Indstillingspunkterne 1-2: Anbefales.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I)

Beslutning fra Plan og teknik, 1. februar 2023, pkt. 24:

Indstillingspunkterne 1-2: Anbefales.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I)

Sagsfremstilling

Planlægning af boliger i den sydlige del af Vinge er en del af en etapeopdelt plan, der omfatter store dele af arealerne mellem Fællesmagasinet og St. Rørbæk. Projektet er også en del af Byrådets 8-punktsplan fra 2019 for udvikling af Vinge, hvor ønsket bl.a. er at planlægge for 75-100 boliger syd for Fællesmagasinet. Lokalplanen sætter rammen for denne udvikling. Den foreslåede bebyggelse vil udelukkende blive placeret på privatejede arealer.

Projektet omfatter et grundareal på 14.200 m², der ligger placeret syd for Fællesmagasinet og nord for St. Rørbæk. Ansøger har revideret projektet i forhold til det oprindelige, men projektet ligger stadig indenfor de rammer, der blev fastlagt for bebyggelsen i forbindelse med igangsættelse af lokalplanarbejdet. Den primære ændring er, at projektet kommer til at indeholde en afdeling af Bovieran, som svarer til det, der er opført på Frikvarteret 2 i Frederikssund. Bovieran er et andelsboligfællesskab for seniorer. I dette tilfælde rummer bebyggelsen 60 lejligheder. På den resterende del af arealet planlægges for opførelse af rækkehuse. Rækkehusene vil blive opført i 2 etager og Bovieran i 3 etager. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 70, hvilket svarer til et byggeri på 9.940 m2..

Kommuneplan

Området er i henhold til kommuneplan 2021-2033 beliggende indenfor et rækkefølgebelagt areal, hvor byudviklingen først ville blive frigivet i anden halvdel af kommuneplanperioden, dvs. 2027 - 2033. En afvigelse fra rækkefølgeplanen, der er en del af kommuneplanens hovedstruktur, kræver et kommuneplantillæg. Administrationen valgte at gennemføre en forhøring/indkaldelse af ideer og forslag med en 2 ugers høringsperiode. Forhøringen medførte ikke, at der skulle tages højde for særlige forhold i udarbejdelsen af kommuneplantillægget.

Lokalplan

Med lokalplanen fastsættes der krav til bebyggelsens omfang, placering og arkitektur. Desuden fastlægges der med lokalplanen en disponering af området med hensyn til parkering, vej- og stiføring, adgangsforhold m.m.

I lokalplanen er der lagt vægt på mulighed for bevægelse igennem lokalplanområdet, så boligerne bliver godt forbundet i nærområdet, og til de overordnede stisystemer i Vinge. Beplantning fra de grønne områder vil blive trukket med ind i bebyggelsen, så overgangen mellem det grønne og boligen vil komme til at fremstå som en naturlig overgang, og færdslen mellem den grønne kile og bebyggelsen kan foregå uhindret.

Udbygningsaftale

På opfordring fra ejeren af det område, der er omfattet af lokalplanen, er der blevet udarbejdet et forslag til en udbygningsaftale, hvor formålet er at få anlagt en ny vej, som angivet på oversigtskortet. Vejen vil give grundejeren mulighed for at forbinde det kommende boligområde med Store Rørbækvej. Kommunen vil med den nye vej få mulighed for at tilgå kommunens kommende udstykninger mod øst. Udkast til udbygningsaftale har været offentliggjort som en del af høringsmaterialet.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af forslaget til kommuneplantillægget og lokalplansforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at planforslagene ikke vil medføre en så væsentlig indvirkning på miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen begrundes med:

 • at lokalplanområdet er beliggende uden for indvindingsoplandet for særlige drikkevandsinteresse til Marbæk Vandværk.
 • at der ikke er registreret § 3-beskyttet natur inden for området, ligesom der ikke har været forekomster af fredede eller beskyttede arter, jf. Habitatdirektivet.
 • at lokalplanområdet ligger ca. 2,4 km øst for nærmeste Natura 2000-område, hvorfor planen ikke har konsekvenser for dette.
 • at omdannelsen fra intensivt dyrket landbrugsareal til boliger med en bæredygtig profil betyder, at miljøpåvirkninger forventes at blive minimale.

Inddragelse

Planforslagene har været i høring fra den 9. september til den 24. oktober 2022. Det er efterfølgende vurderet, at den udbygningsaftale, der fulgte planerne ikke var fyldestgørende. Derfor er der gennemført en ny 14 dages høring af det samlede høringsmateriale i december 2022 og januar 2023. Høringssvaret er gennemgået og vurderet i hvidbogen. Høringssvaret giver anledning til, at administrationen anbefaler, at der bliver etableret et vejbump på St. Rørbækvej ved børnehuset.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

35Beslutning om vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for boliger i Søkvarteret og Solsikken i Vinge

Resume

Byrådet skal med denne sag godkende lokalplan 153 og kommuneplantillæg 007 for boliger i Søkvarteret i Vinge. Formålet med planerne er at muliggøre etablering af et nyt boligområde med åben lav bebyggelse i form af parcelhuse og et område med ’Tiny Houses’. Lokalplanen understøtter visionen om, at Vinge bliver en mangfoldig by, hvor fællesskaberne kan trives i og omkring byens grønne hjerte.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til lokalplan 153 og kommuneplantillæg 007 vedtages endeligt med de anbefalede rettelser.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 1. februar 2023, pkt. 25:

Anbefales.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I)

Beslutning fra Plan og teknik, 1. februar 2023, pkt. 25:

Anbefales.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I)

Sagsfremstilling

Lokalplanen for Søkvarteret og Solsikken i Vinge giver mulighed for, at der kan opføres 45 parcelhuse med grundstørrelser fra 550-750 m2 i den vestligedel af planområdet. Desuden åbnes mulighed for, at der kan opføres op til 18 'Tiny Houses' i den østlige del af planområdet med grundstørrelser fra 150-250 m2. Det østlige planområde kan alternativt benyttes til parcelhuse med grundstørrelser fra 450-550 m². Lokalplanen sikrer, at området udbygges på baggrund af en varieret bebyggelsesplan, og at der bliver en god forbindelse mellem boligerne og det grønne hjerte.

Planlægning for området er en del af Byrådets 8 punkts plan fra 2019, hvor visionen bl.a. er, at Vinge skal udvikles som en varieret by. I den centrale del af Vinge skal der primært opføres etageboliger på grund af den stationsnære placering. Lokalplanen for Søkvarteret og Solsikken tilfører et område med åben lav boliger for at skabe en varieret by.

Parallelt med lokalplanen er der udarbejdet et tilhørende kommuneplantillæg, der bringer lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplantillægget ændrer kommuneplanens rækkefølgeplan, så der kan planlægges for området nu frem for i anden halvdel af kommuneplanperioden (2027 – 2033).

Høringssvar og tilpasning af planerne

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 24. juni til den 19. august 2022. I høringsperioden er der modtaget 18 høringssvar fra borgere i Snostrup, Snostrup Grundejerforenings bestyrelse og Novafos.

Høringssvarene omhandler bl.a. trafikale forhold til det østlige Tiny House område, herunder placering af adgangsvej og sikker cykelsti, miljøscreeningen samt diverse forsyningsforhold, herunder hensynet til forsyningsledning. Alle høringssvarene er behandlet i hvidbogen.

Høringssvarene og den videre dialog har ført til tekniske rettelser af lokalplanen. Herunder er nogle af de væsentligste ændringer oplistet:

 • Vejforsyningen til det østlige planområde vil kun ske fra vest gennem det kommende parcelhusområde, og det vil ikke længere være muligt at køre i bil til området fra syd via Solvænget.
 • Tilpasning af diverse forsyningsforhold, herunder det kommende byggeris hensyn til en eksisterende pumpestation og forsyningsledning, tilpasning af afløbskoefficient og en tilføjelse om at forsyningsselskaber undtages for medlemspligten til grundejerforeningen.
 • Bestemmelser omkring 'Tiny Houses' er tilpasset Økonomiudvalgets 6 godkendte principper for Tiny Houses fra d. 21. december 2022. Der gives mulighed for at etablere op til 45 m2 bebyggelse, parcelstørrelserne hæves til 150-250 m2, parkeringsnormen for Tiny Houses nedsættes til 0,6, der gives mulighed for byggeri i op til 5,5 meters højde, der indføres ingen begrænsninger i forhold til etageantal, der er krav om helårsbeboelse og slutteligt skal Tiny Houses tilsluttes forsyningsnettet.
 • Ovenstående tilpasninger bevirker, at antallet af Tiny Houses nedsættes fra 20 til 18, og det mulige byggeområde samt vende- og parkeringsplads i det østlige planområde er tilpasset. Endvidere er den byggefrie grønne bufferzone mellem Snostrup og det nye boligområde ændret til 20-25m for bl.a. at sikre plads til den ændrede infrastruktur. Zonen sikrer, at Snostrup fortsat fremtræder som en afgrænset landsby.
 • Der er tilføjet en bestemmelse om, at Tiny Houses skal opføres med min. 2,5 m til alle skel. Dertil er muligheden for at etablere et fælleshus indenfor lokalplanområdet fjernet, da der etableres et større fælleshus nord for planområdet.
 • Afsnittet om Fingerplanen er, efter dialog med Bolig- og planstyrelsen, udvidet og præciseret i redegørelsesteksten i hhv. lokalplanen og kommuneplantillægget. Det er således udfoldet, at planområdet indgår i en samlet større udvikling af det sydøstlige Vinge, hvor byudviklingen foregår som et sammenhængende træk, der udstråler fra Vinge Station og i sydlig retning og som bindes sammen af en løbende udbygning af infrastrukturen og skabelsen af en sammenhængende grøn struktur - det ”grønne hjerte”.

Samlet set har høringen således givet anledning til flere tekniske præciseringer og suppleringer i lokalplanen og kommuneplantillægget, men ingen større ændringer. Der er redegjort for resultatet af den offentlige høring i hvidbogen.

Lokalplan 153, kommuneplantillæg 007, høringssvar og hvidbogen er vedlagt som bilag.

Inddragelse

I januar 2023 har administrationen afholdt et informationsmøde for de borgere der har indsendt høringssvar til planforslagene. På mødet blev der givet en status for planarbejdet, herunder en gennemgang af de behandlede høringssvar og administrationens indstilling til ændringer i planerne, og borgerne kunne stille spørgsmål.

I august 2022 har der været afholdt et dialogmøde i Vinge om Tiny Houses. Der er også afholdt et for-dialogmøde med borgerne i nærområdet i marts 2022 forud for udarbejdelse af planforslagene.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

36Beslutning om forslag til lokalplan 164 for erhvervsområde nord for Haldor Topsøe Park i Vinge

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til om forslag til lokalplan 164 for erhvervsområde nord for Haldor Topsøe Park i Vinge skal godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger. Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af et nyt erhvervsområde med god plads til grønne og blå strukturer, gode forbindelser og mulighed for produktion af vedvarende energi. Lokalplanen understøtter visionen om Vinge som en grøn by.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til lokalplan 164 for erhvervsområde nord for Haldor Topsøe Park i Vinge godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 1. februar 2023, pkt. 23:

Anbefales.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I)

Beslutning fra Plan og teknik, 1. februar 2023, pkt. 23:

Anbefales.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 2. juni 2022, i forbindelse med accept af købstilbud, at igangsætte udarbejdelse af et lokalplanforslag. Planen giver mulighed for at opføre ny produktionsfacilitet for FOSS A/S. Lokalplanen skal sikre, at der skabes et attraktivt erhvervsområde med god adgang til infrastruktur og med vægt på bæredygtig erhvervsudvikling med mulighed for produktion af vedvarende energi. Området er beliggende nord for Haldor Topsøe Park i Vinge.

Lokalplanens indhold

Planområdet udgør en del af erhvervsområdet i det nordlige Vinge og ligger i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde i det sydøstlige Frederikssund. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 22 ha, der afgrænses af Sillebro Å mod nord og øst, Frederikssundvej mod vest og Haldor Topsøe Park mod syd. Området er beliggende i landzone og ikke tidligere omfattet af en lokalplan. Lokalplansområdet er omfattet af kommuneplanramme E 2.1 i Kommuneplan 2021, og lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Parallelt med udarbejdelsen af lokalplanen er der udarbejdet spildevandstillæg for området. Området er udlagt til separatkloakering. Regnvand skal derfor føres til regnvandsledning, hvorfra vandet ledes til områdets to bassiner, hvor det renses og forsinkes før det ledes til Sillebro Å.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for et større erhvervsbyggeri med mulighed for produktion af vedvarende energi. Planen tager afsæt i de naturværdier, der findes i området og understøtter disse med grønne og blå landskabstræk. Lokalplanen har bestemmelser om områdets friarealer og stiforbindelser, så disse indgår i områdets overordnede grønne struktur. Der udlægges bl.a. et areal til offentlig sti langs Sillebro Å og en stiføring i planområdets sydvestlige grænse kobles op på den planlagte nord-sydgående hovedsti-forbindelse i Vinges grønne hjerte. Derudover sikres en sammenhængende beplantning langs Haldor Topsøe Park, der er en vigtig forbindelse for de bilag IV arter (flagermus), der lever i tilknytning til et eksisterende skovareal i lokalplanområdets sydvestlige hjørne og beplantningen langs Sillebro Å.

Lokalplanen opdeler området i to delområder. Ved vedtagelse af lokalplanen overføres delområde 1 til byzone med erhvervsformål, mens delområde 2 forbliver landzone.

Delområde 1 - Erhvervsområdet

Lokalplanen fastlægger, at delområde 1 skal anvendes til erhvervsformål, herunder produktionserhverv, transport- og logistik samt lager. Lokalplanen muliggør bebyggelse i op til 15 meters højde indenfor fastlagte byggelinjer langs vejskel og langs Sillebro Å. Det sikres, at de nære arealer langs åen friholdes for bebyggelse. Maksimalt 50 % af grundarealer af den enkelte ejendom må bebygges. Vejbetjening vil ske fra Haldor Topsøe Park og lokalplanen indeholder mulighed for en fremtidig vejføring med tilkobling til den kommende udbygning af Frederikssundsmotorvejen. Erhvervsbyggeriet øst for vejtilkoblingen DGNB certificeres.

Delområde 2 - Landzone

Denne del af lokalplanområde forbliver i landzone. I dette område gives mulighed for etablering af stier, regnvandsbassin med tilhørende kørevej og tekniske installationer, vedvarende energianlæg som solceller, solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg o.l., friluftfaciliteter såsom shelters og steder til udendørs ophold. I henhold til Planlovens § 15, stk. 4 tillægges lokalplanen bonusvirkning og erstatter tilladelser efter Planlovens § 35 stk. 1 (landzonetilladelser) til disse anlæg.

Høring af risikomyndighed for nærliggende risikovirksomhed Topsoe A/S

Topsoe A/S er en risikovirksomhed. Virksomheden har lagerfaciliteter (Topsoe A/S Export warehouse) på Centervej sydvest for lokalplanområdet. Den sydvestlige del af lokalplanområdet er omfattet af risikovirksomhedens konsekvenszone og der er derfor foretaget høring af berørte risikomyndigheder jf. § 3, stk. 1 i Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder. Der er modtaget 2 høringssvar. Høringssvarene gav ikke anledning til at fortage sikkerhedsmæssige foranstaltninger i planlægningen.

Miljøscreening

Der er foretaget en screening for miljøvurdering af lokalplanforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at planforslaget ikke vil medføre en så væsentlig indvirkning på miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen er baseret på en vurdering af:

 • At planerne ikke påvirker kystlandskab, Natura 2000 områder og kulturarv.
 • At lokalplanen ikke påvirker internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, eller medfører beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
 • At grundvand/drikkevandsinteresser sikres ved, at arealer, der anvendes til vej- og parkeringsarealer skal etableres med kørefast belægning og overfladevand ledes til regnvandsbassiner, hvor det forsinkes og renses inden det ledes videre til recipient.
 • At mertrafikken og dennes fordeling på vejnettet i Vinge allerede indgår i den samlede udviklingsplan for Vinge (Udviklingsplan 2021 – ’Fremtidens Vinge – en strategisk tilgang’).

Lokalplansforslag 164 og miljøscreeningen vedlægges som bilag.

Inddragelse

Forslag til lokalplan sendes i 4 ugers offentlig høring, når forslaget er politisk godkendt.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

37Beslutning om placering af et nyt, fælles vandressourcecenter i Frederikssund Kommune

Resume

Novafos har fået udarbejdet en placeringsanalyse for potentielle placeringer af et moderne, fælles renseanlæg - et vandressourcecenter - i Frederikssund Kommune i samarbejde med administrationen. Placeringsanalysen anbefaler to placeringer. Med denne sag skal Byrådet træffe beslutning om, hvor vandressourcecenteret skal placeres, da placeringen er afgørende for fremdrift ift. den fælles kommunale beslutning om, at Novafos skal udarbejde en strukturplan. Der har været dialog med lodsejere på de to lokaliteter, som nu også afventer svar på den fremtidige anvendelse af deres arealer.

Supplerende resume til Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2023

Efter mødet i Plan og teknik den 1. februar 2023 er der fremsendt en række spørgsmål til placeringsanalysen ligesom der er blevet efterspurgt et overblik over den politiske proces indtil nu. Derfor er der vedlagt yderligere to bilag. Henholdsvis "Notat med svar på spørgsmål vedr. placeringanalysen" og "Politisk historik vandressourcecenter".

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Et nyt vandressourcecenter placeres på Beliggenhed 2 - Syd for Ågade.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 1. februar 2023, pkt. 21:

Administrationens indstilling blev sat til afstemning.

For stemmer: Kirsten Weiland (N), Lars Jepsen (A), Kenneth Jensen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Imod stemmer: John Schmidt Andersen (V) og Jørgen Bech (V)

Et enigt udvalg ønsker, som forudsætning for placering i Frederikssund, at Novafos vender tilbage med løsning på hvordan bassiner på Marbækvej renseanlæg kan fjernes, at arealet overdrages til kommunen samt at et oplevelsescenter i forbindelse med det nye anlæg financieres af ejerkommunerne i område "vest" i Novafos og/eller af fonde.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I)

Beslutning fra Plan og teknik, 1. februar 2023, pkt. 21:

Administrationens indstilling blev sat til afstemning.

For stemmer: Kirsten Weiland (N), Lars Jepsen (A), Kenneth Jensen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Imod stemmer: John Schmidt Andersen (V) og Jørgen Bech (V)

Et enigt udvalg ønsker, som forudsætning for placering i Frederikssund, at Novafos vender tilbage med løsning på hvordan bassiner på Marbækvej renseanlæg kan fjernes, arealet overdrage til kommunen samt at et oplevelsescenter i forbindelse med det nye anlæg financieres af ejerkommunerne i område "vest" i Novafos og/eller af fonde.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I)

Sagsfremstilling

Novafos anbefaler at etablere et nyt fælles vandressourcecenter, som er robust overfor fremtidens rensekrav og som udnytter spildevandet som en ressource. Det nye vandressourcecenter skal erstatte ni eksisterende renseanlæg, der renser spildevand fra Frederikssund, Egedal samt dele af Ballerup, Furesø og Herlev kommuner. De eksisterende anlæg kommer under pres i fremtiden. Der kommer flere borgere og virksomheder i kommunerne, hvilket betyder større mængder af spildevand. EU forventes at vedtage et nyt byspildevandsdirektiv, der stiller skærpede krav til rensning for bl.a. kvælstof, fosfor og medicinrester inden 2040. Direktivet forventes også at sætte mål om en energineutral sektor.

Et nyt, fælles vandressourcecenter skal:

 1. Rense spildevandet bedre for vandmiljøet
 2. være et energiproducerende anlæg, der udnytter spildevandets potentiale til f.eks. grøn fjernvarme (kan producere fjernvarme til ca. 5.300 boliger)
 3. reducere udledning af drivhusgasser
 4. udnytte ressourcer i spildevandet, f.eks. fosfor

Et nyt, fælles vandressourcecenter skal desuden have faciliteter til et besøgscenter, hvor børn, unge og interesserede kan lære om vandets kredsløb og brug af jordens ressourcer.

Etablering af et nyt, fælles vandressourcecenter vil bidrage til at opnå kommunens mål i Klimahandleplanen om grøn fjernvarme og give mulighed for partnerskaber med erhverv og forsyningsselskaber.

Baggrund

Novafos udarbejdede i 2018-2019 en strukturanalyse af rensestrukturen for renseanlæg, der udleder til Roskilde Fjord. Strukturanalysen peger på, at en række utidssvarende renseanlæg bør nedlægges, og at der bør etableres ét nyt fælles renseanlæg med udledning til Roskilde Fjord. Resultatet af analysen blev, at Novafos anbefalede at etablere et nyt, fælles renseanlæg beliggende i Frederikssund Kommune, som skal erstatte de eksisterende renseanlæg.

I august 2020 besluttede Frederikssund Byråd at tage strukturanalysen til efterretning og anbefale, at Novafos kunne arbejde videre med en strukturplan og med at afdække, hvor anlægget kan placeres. Anlægget ønskes ikke placeret i den nordlige del af Vinge.

På den baggrund har Novafos fået udarbejdet en placeringsanalyse i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune.

Placeringsanalysen

Formålet med placeringsanalysen er at undersøge mulige placeringer for et nyt vandressourcecenter i Frederikssund Kommune. Kravene til arealet var, at det skal ligge øst for Roskilde Fjord, have en størrelse på minimum 10 ha, ligge mindst 200 m fra boligområder og anlægget kan ikke placeres i områder, hvor der eksempelvis er udpeget: Natura 2000-områder, Grønne kiler, økologiske forbindelser, fredede områder eller bevaringsværdige landskaber mv.

På baggrund af dette pegede placeringsanalysen på to arealer, der var bedst egnet til placering af et fælles vandressourcecenter.

Vandressourcecenter kan ligge to steder

De to bedst egnede arealer er henholdsvis et område syd for Hørup Skovvej (beliggenhed 1) og et område syd for Ågade ved Bonderupvej (beliggenhed 2) (Se oversigtskort i bilag). Begge områder er over 10 ha store, er beliggende i landzone og anvendes i dag til landbrug. Begge områder ligger tæt på Frederikssund By, hvilket giver mulighed for afsætning af fjernvarme og begge områder kan vejbetjenes. Notat med sammenligning af de to områder er vedlagt som bilag.

Beliggenhed 1 syd for Hørup Skovvej:

Området ligger i et åbent landskab. Området grænser ikke op til bolig- eller erhvervsområder, men ligger ved de trafikerede veje Hørup Skovvej og Frederikssundsvej. Vandressourcecenteret vil her fremstå som et teknisk anlæg i landskabet, hvor landskabet i forvejen er forstyrret pga. nærheden til de trafikerede veje, herunder afslutningen på den kommende Frederikssundsmotorvej. Området er relativt fladt og er teknisk set velegnet. Trafikbetjening kan ske fra Hørup Skovvej via Varmedalsvej. Forhåndstilkendegivelse er indhentet fra Vejdirektoratet.

Både øst og vest for området er bevoksede arealer, der potentielt bidrager til at indramme og nedtone anlæggets størrelse i landskabet. Området har potentiale for, at der kan plantes skov på de ubebyggede arealer omkring vandressourcecenteret. Det kan reducere synligheden af anlægget ude fra, selvom bl.a. de høje procestanke vil være synlige. Samtidig skabes et større, sammenhængende skovareal, hvor de arealer, der hører til vandressourcecenteret vil være offentligt tilgængelig.

Beliggenhed 2 syd for Ågade:

Området ligger mellem Ågade, Frederikssundsvej, et erhvervsområde med bl.a. Frederikssund Genbrugsstation, Idrætsbyen og Sillebro Ådal. Vandressourcecenteret vil her kunne placeres i udkanten af Frederikssund By og inden for byfingeren i Fingerplanen tæt på andre tekniske anlæg og erhverv og ca. 500 m fra nærmeste boligområde.

Støjkonsekvenszonen omkring potentielle vindmøller i det nordlige Vinge samt omkring den kommende motorvej betyder, at andre udviklingsmuligheder for området er begrænset, og boliger er f.eks. ikke en mulighed. Området er lettere kuperet og indeholder fredede fortidsminder (gravhøje) med beskyttelseslinjer, som der skal tages højde for, men som ikke er en udfordring. Trafikbetjening kan ske fra Frederikssundvej via Ågade og Bonderupvej.

Områdets placering giver mulighed for at forbinde Frederikssund by og Vinge tættere gennem stilforbindelser ved Sillebro Å. Derudover er der potentiale for at koble området og anlægget rekreativt gennem læringsforløb og formidling om ressourcer og vandkredsløb med Sillebro Ådal, Idrætsbyen, Frederikssund genbrugsstation og Vestforbrændings fjernvarmecentral. Realisering af nogle af disse synergieffekter vil kunne kræve kommunal (med)finansiering.

Et vandressourcecenter på denne placering vil være fremtrædende ved ankomst til Frederikssund fra den kommende motorvej og kan blive et synligt vartegn og pejlemærke i landskabet.

Såfremt byrådet peger på denne placering, vil administrationen tage kontakt til Vejdirektoratet med henblik på, at der kan ske en koordinering af ekspropriationsforretningen i forhold til forlængelsen af Frederikssundmotorvejen og dette anlæg.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at vandressourcecenteret placeres på beliggenhed 2, da:

 • anlægget placeres inden for byfingeren i Fingerplanen samt tæt på eksisterende tekniske anlæg og erhverv
 • stiforbindelser mellem Frederikssund by og Vinge styrkes ved Sillebro Å
 • der er potentiale for formidling af ressourcebrug og vandkredsløb samt rekreativ kobling til Sillebro Å, Idrætsbyen og Vestforbrændings anlæg
 • andre udviklingsmuligheder for området er begrænset pga. støjkonsekvenszone for vindmøller i det nordlige Vinge samt den kommende motorvej.

Processen frem mod realisering af et vandressourcecenter

Når byrådet har truffet afgørelse om, hvor vandressourcecenteret kan placeres, skal Novafos i gang med at udarbejde en strukturplan. Strukturplanen beskriver på et overordnet niveau vandressourcecenterets placering, mulige ledningstraceer og ombygning af de eksisterende renseanlæg.

Strukturplanen skal også sammenligne prisen for at opgradere de eksisterende renseanlæg, så de kan møde byspildevandsdirektivets forventede krav, med prisen på at etablere et nyt fælles anlæg. I miljøvurderingen af strukturplanen undersøger Novafos på et overordnet niveau bl.a. hvad en ny rensestruktur har af betydning for Roskilde Fjord og for vandforsyning til vandløb ligesom der foretages beregninger på drivhusgasudledninger fra hhv. de eksisterende anlæg og det nye anlæg.

Novafos har desuden nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra de involverede kommuner. Arbejdsgruppen skal undersøge en mulig selskabsstruktur og fordelingsnøgle til at finansiere anlæg af vandressourcecenteret. Oplysninger om økonomi vil indgå i det beslutningsgrundlag, der skal ligge til grund for kommunernes beslutning om hvorvidt Novafos skal gå videre med skitseprojektering af vandressourcecenteret.

Strukturplanen skal danne baggrund for, at Byrådene i Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø og Herlev kommuner træffer beslutning om, hvorvidt Novafos skal gå i gang med projektering og indhentning af en række myndighedstilladelser, herunder lokalplan, udledningstilladelse og VVM. Den politiske behandling forventes at ligge i første halvår af 2024.

Sideløbende med udarbejdelse af strukturplanen vil administrationen og Novafos afklare mulighederne for, hvordan området ved det eksisterende renseanlæg i Frederikssund by kan anvendes, når det ikke længere skal bruges til renseanlæg. Samtidig indledes arbejdet med at udarbejde principper for, hvordan det arkitektoniske og visuelle udtryk af vandressourcecenteret og landskabet omkring anlægget skal fremstå. Forhold, der senere vil indgå i lokalplanen.

Inddragelse

Lodsejerdialog

Administrationen besøgte i december 2022 de potentielt berørte lodsejere og har i januar 2023 haft en opfølgende snak i telefonen.

De berørte lodsejere er ikke positivt indstillet over, at det planlagte anlæg måske skal være på deres jord, da det ikke er i overensstemmelse med de fremtidsplaner de har. Nogle udtrykker desuden undren over, at man påtænker at lægge anlægget klods op af ejendomme, uden respekt for hvad det betyder for disse ejendomme og dets beboere.

Såfremt det bliver aktuelt, ønsker de alle umiddelbart at afhænde hele deres ejendom(me). En del af lodsejerne gav udtryk for, at de håbede der kom en hurtig beslutning, så de dermed ikke skulle gå i uvished længe.

Det er aftalt med lodsejerne, at de holdes løbende orienteret.

Inddragelse af øvrige aktører og borgere

Desuden inddrager Novafos og administrationen relevante foreninger, interesseorganisationer mv. løbende, når relevant. Bred inddragelse af borgerne sker i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen samt under udarbejdelse af spildevandsplanen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

38Beslutning om at igangsætte projektering til opgradering af Jægerspris og Skibby genbrugsstationer

Resume

Jægerspris og Skibby genbrugspladser skal opgraderes, både miljøteknisk og i forhold til arbejdsmiljø og serviceniveau. Administrationen samarbejder med I/S Vestforbrænding om udformning og prisoverslag. Udvalget skal træffe beslutning om at igangsætte projekteringsdelen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Bevilge og afsætte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til projektering af opgradering af Jægerspris og Skibby genbrugspladser.
 2. Rådighedsbeløbet på 1,5 mio. kr. på anlægsprojektet frigives.

Supplerende indstilling til mødet den 1. februar 2023:

Eller:

3. Bevilge, afsætte og frigive rådighedsbeløb på 5,8 mio. kr. til projektering og udførelse af delprojekterne vedr. ny mandskabsbygning på Jægerspris genbrugsplads og ny lagerbygning på Skibby genbrugsplads.

Historik

Sagen har tidligere være drøftet i Teknisk udvalg, og dette dagsordenspunkt er en opfølgning på beslutning truffet på udvalgsmøde den 09-09-2020 (127. Lukket punkt).

Beslutning fra Plan og teknik, 11. januar 2023, pkt. 4:

Udsat. Udvalget ønsker afdækket muligheden for opsætning af mandskabsvogne eller lign. med henblik på opgradering af medarbejderfaciliteter hurtigst muligt.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Beslutning fra Plan og teknik, 1. februar 2023, pkt. 28:

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales med den bemærkning, at indstillingspunkt 1 og 2 reduceres med det modsvarende projekteringsbeløb, som er indeholdt i indstillingspunkt 3.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I)

Beslutning fra Plan og teknik, 1. februar 2023, pkt. 28:

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales med den bemærkning, at indstillingspunkt 1 og 2 reduceres med det modsvarende projekteringsbeløb, som er indeholdt i indstillingspunkt 3.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I)

Sagsfremstilling

Begge genbrugspladser har nået en alder, hvor bygninger og anlæg fremstår slidte og utidssvarende.

Skibby genbrugsplads er etableret i 1990 og udvidet i 1992. Jægerspris genbrugsplads er etableret i 1994. Begge pladser er løbende vedligeholdt, men der er ikke foretaget grundlæggende fornyelser af bygninger og anlæg.

Administrationen har gennemført en miljøteknisk tilstandsvurdering med udgiftsoverslag til forsvarlig stand for Jægerspris og Skibby genbrugspladser. I tilstandsvurderingen er det konstateret, at der er forhold, der ikke kan leve op til standardvilkårene for genbrugspladser. Tilstandsvurderingen er vedlagt sagen i bilag 1A og 1B. Miljømyndigheden er underrettet om resultaterne af gennemgangen.

Sammen med I/S Vestforbrænding, der driver pladserne for kommunen, har administrationen foretaget en gennemgang af bygninger og arealer for andre forhold, som det i længere tid har været relevant og nødvendigt at renovere af hensyn til arbejdsmiljøforhold og besøgsforhold. Gennemgangen er vedlagt i bilag 2.

Resultatet af de to vurderinger viser, at der er et betydeligt behov for investeringer. Der er et samlet overslag på ca. 11,4 mio. kr. for at bringe pladserne på et tidssvarende og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt niveau. Heraf er de samlede projekteringsudgifter vurderet til at udgøre ca. 1,5 mio.

3F Frederiksværk-Frederikssund har i 2022 udtrykt bekymring om arbejdsmiljøet på Jægerspris og Skibby genbrugspladser. Generelt er det I/S Vestforbrænding, der har ansvar for overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen. Frederikssund Kommune ejer bygningerne og skal derfor sikre standen af disse, så det er muligt for I/S Vestforbrænding at overholde lovgivningen. Så vidt Frederikssund Kommune er orienteret, har der ikke været konkrete sager om, at arbejdsmiljøforholdene ikke er overholdt.

Opførsel af ny mandskabsbygning på Jægerspris genbrugsplads vurderes at være det mest presserende delprojekt i forhold til arbejdsmiljø (se bilag 2, s. 1 - 3 for beskrivelse af forholdet), og der er lavet et prisoverslag dertil på ca. 3,2 mio. kr. medregnet i det samlede prisoverslag jf. bilag 3.

Når resultatet af projekteringen foreligger, fremlægger administrationen en ny sag om anlægsbevilling til gennemførelse af opgradering af de to genbrugspladser.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 1. februar 2023

Mandskabsfaciliteter på Jægerspris genbrugsstation

Den oprindelige mandskabsbygning blev i 2020 erstattet af skurvogne, som skulle tjene som midlertidig løsning på en akut situation med vandskade (jf. bilag 2). Det er således midlertidigt opsatte skurvogne med utilstrækkelige faciliteter, som ønskes erstattet med en permanent og arbejdsmiljørigtig bygning. Der er i den forbindelse indhentet tilbud på en pavillonbygning, som vil være relativt hurtig at opføre.

Den anslåede projekteringsudgift på 1,5 mio. kr. udgør ca. 15 % af de samlede anslåede omkostninger for opgradering af de to genbrugsstationer, herunder både bygninger (lagerhal i Skibby og ny mandskabsbygning i Jægerspris) og tekniske anlæg for at forbedre arbejdsmiljøforhold og miljøtekniske forhold. De 15 % er et skøn baseret på erfaringer fra lignende projekter, og indeholder desuden omkostninger til udarbejdelse af udbudsmateriale. Der lægges op til i første omgang at udføre projektering af alle delprojekter for dernæst at beslutte en prioriteringsrækkefølge og udarbejde en tidsplan. Når den samlede projektering er gennemført, vil omkostningerne forbundet med de enkelte aktiviteter og delopgaver naturligt kunne bruges i den videre prioritering og beslutningsproces. Bilag 4 (supplerende) indeholder en beskrivelse af, hvad projektering forventes at indeholde.

Et alternativ forslag:

Et alternativ til ovenstående model er i første omgang at fokusere på arbejdsmiljøforhold (vedr. bygninger) og lade beslutning om opgradering af anlæg og miljøtekniske forhold ske ved behandling af særskilt sag. I så fald foreslår administrationen, at der træffes beslutning om at igangsætte projektering af følgende:

 • Nedtagning af eksisterende mandskabsvogne på Jægerspris genbrugsplads samt opførsel af ny mandskabsbygning
 • Nedtagning af eksisterende lagerbygning på Skibby genbrugsplads samt opførsel af ny lagerbygning

Bilag 5 (supplerende) indeholder prisoverslag for disse delprojekter. Det samlede prisoverslag for de to delprojekter er på 5,8 mio. kr., herunder 0,7 mio. kr. til projektering. Administrationen anbefaler i denne henseende frigivelse af det samlede beløb, dvs. både bevilling til projektering og udførelse af arbejdet. Sagen er derfor suppleret med yderligere et indstillingspunkt (indstillingspunkt 3).

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget d. 22. februar 2023:

På baggrund af beslutning truffet af Plan og teknik på mødet den 1. februar 2023 redegøres her nærmere for udvalgets anbefaling.

Anbefalingen indebærer, at igangsættelse og udførelse af delprojekter indeholdt i indstillingspunkt 3 prioriteres først. Anbefalingen forudsætter desuden, at prisoverslag på den samlede projektering indeholdt i indstillingspunkt 1 og 2 reduceres med samlet prisoverslag for delprojekter indeholdt i indstillingspunkt 3. Det vil sige, at prisoverslag på samlet projektering indeholdt i indstillingspunkt 1 og 2 reduceres til kr. 0,8 mio. kr.

Inddragelse

Kommunen er i tæt dialog med Vestforbrænding om sagen.

Økonomi

Alt efter hvilket indstillingspunkt der vælges, gives der et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. eller 5,8 mio. kr. I begge tilfælde indstilles at rådighedsbeløbene frigives, til projektering af opgradering af Jægerspris og Skibby genbrugspladser.

Da der er tale om et brugerfinansieret anlægsprojekt, vil dette ikke påvirke anlægsrammen. Ligeledes vil den likviditetsmæssige effekt blive udlignet over tid, idet der på det takstfinansierede område skal være balance mellem udgifter og indtægter. Dermed vil en stigning i udgifterne, føre til en stigning i taksten, som vil medføre en stigning i indtægterne.

Bilag

39Beslutning om godkendelse af Klimatilpasningsplan 2023 inkl. miljøvurdering

Resume

Frederikssund Kommunes Klimatilpasningsplan 2023 har været i 8 ugers høring. Klimatilpasningsplan 2023 er desuden blevet miljøvurderet på samme overordnede strategiske niveau som planen selv. Tilpasninger som følge af høringen, DK2020-partnerskabet og miljøvurderingen præsenteres i sagsfremstillingen. Administrationen indstiller, at Klimatilpasningsplan 2023 godkendes i sin færdige form.

Supplerende resume til Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2023

På mødet i Klima, natur og energi blev aftalt nogle redaktionelle ændringer i klimatilpasningsplanen, derfor er der også vedlagt en ny plan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende Klimatilpasningsplanen i sin endelige form.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 7. februar 2023, pkt. 13:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høringsversion Klimatilpasningsplan 2023 blev godkendt af byrådet 28/9 2022

Klimatilpasningsplan 2023 er et led i DK2020-arbejdet. Planen indeholder en vurdering af væsentlige klimarisici samt mål og handlinger, som understøtter målsætningen om at være en klimarobust kommune i 2050.

Planen beskriver oversvømmelse som den væsentligste klimafaktor i Frederikssund Kommune og kortlægger oversvømmelsestruede områder. Klimatilpasningsplan 2023 fremlægger risikokort, som en metode til at prioritere klimatilpasningstiltag, på baggrund af overlap mellem værdier og oversvømmelseskort.

På baggrund af den høring, som foregik i efteråret 2022, er der lavet mindre ændringer i planen, som præsenteres herunder sammen med miljøvurderingen af planen.

Ændringer i Klimatilpasningsplan 2023 siden høringsversionen

Novafos og DN har afgivet høringssvar til klimatilpasningsplanen. Novafos har foreslået en omformulering af handleplanens indsats om at indtænke klimatilpasning i den nye spildevandsplan. Forslaget er indarbejdet i den endelige version.

Der er krav om, at DK2020-klimaplanerne skal vise vejen mod en klimarobust kommune. Det betyder, at Frederikssund Kommune skal opstille delmål for klimatilpasningen for at leve op til DK2020-standarden.

I handleplanen til klimatilpasningsplanen er der derfor tilføjet følgende delmål for hver indsats:

HAVVAND:

I 2023 er der vedtaget en prioriteringsplan for kystbeskyttelsesområder

I 2025 er der etableret et tværkommunalt samarbejde, der kan fremme større regionale projekter

I 2026 er igangværende kystbeskyttelsesprojekter gennemført

I 2035 er risikoområder i Frederikssund by sikret mod oversvømmelser fra havvand

KLOAKSYSTEMET:

I 2030 er der godkendte områdeplaner for at håndtere øgede regnmængder i kloaksystemet

I 2050 er kloaksystemet klimatilpasset til et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt niveau

VANDLØB

I 2035 er risikoområder omkring byer sikret mod oversvømmelse fra vandløb

TØRKE, HEDE, VARME

I 2025 har vi kortlagt risici og handlemuligheder vedrørende tørke, hede og varme

Miljøvurdering - Klimatilpasningsplanen vil ikke i sig selv medføre negative konsekvenser for miljøet

Klimatilpasningsplanen har karakter af en overordnet og strategisk plan, hvilket betyder, at miljøvurderingen er lavet på et tilsvarende overordnet niveau.

Det er reelt kun de fire kystbeskyttelsesprojekter, som var konkrete nok til at kunne miljøvurderes på nuværende tidspunkt og miljørapporten er derfor primært fokuseret på disse.

Planen er blevet vurderet for dens indvirkning på følgende emner:

 • Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
 • Befolkningen og menneskers sundhed
 • Jordbund og jordarealer
 • Overfladevand
 • Kulturarv og fredede områder
 • Landskab

Klimatilpasningsplanen er vurderet til ikke i sig selv at medføre konsekvenser for nogen af de vurderede emner. Desuden er det vurderet, at der på baggrund at klimatilpasningsplanen, hverken behøves at indføres afværgeforanstaltninger eller overvågning.

Det gælder dog, at alle projekter, som i fremtiden planlægges på baggrund af Klimatilpasningsplanens overordnende mål, inklusiv de 4 kystbeskyttelsesprojekter, skal vurderes særskilt i forhold til miljøvurderingsloven, når der foreligger et endeligt projekt. Dette inkluderer vurdering af nødvendighed for afværgeforanstaltninger og overvågning.

Miljøvurderingen kan ses i Bilag 2.

Økonomi og ressourcer

Omkostningerne til at gennemføre klimatilpasningsplanens handlinger kommer til at indgå løbende i den kommunale budgetproces. Nogle af indsatserne er allerede indeholdt i afsatte driftsmidler og i investeringsplan 2022-2032, mens andre indsatser skal afholdes af Novafos og berørte grundejere. Der vil også være indsatser, der ikke kan gennemføres med nuværende ressourcer og kræver omprioritering af opgaver eller forøgelse ressourcer. Det gælder fx helhedsorienteret klimatilpasning, igangsættelse af hvilende digeprojekter og samarbejde om sluseløsning mellem Hundested og Rørvig.

Inddragelse

Klimatilpasningsplanen har været i offentlig høring i 8 uger. Novafos har været inddraget i udarbejdelse af planen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

40Beslutning om konkurrenceprogram for Maritimt Center Frederikssund

Resume

Med denne beslutningssag skal Unge, fritid og idræt anbefale, at Byrådet godkender konkurrenceprogram, dommerkomité og bedømmelseskriterier for den kommende arkitektkonkurrence om Maritimt Center Frederikssund. Unge, fritid og idræt skal med sagen også anbefale, at de afsatte anlægsmidler frigives. Derudover skal Byrådet beslutte, hvorvidt realisering af visionsprojektet skal understøttes af en projektleder.

Sagen sendes samtidig til orientering i Plan og teknik og Klima, natur og energi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Konkurrenceprogrammet godkendes.
 2. Bedømmelseskriterierne godkendes.
 3. Sammensætning af dommerkomité godkendes.
 4. De afsatte anlægsmidler 8,560 mio. kr. frigives.
 5. Der afsættes 0,750 mio.kr. årligt af den samlede projektsum til projektledelse af visionsprojektet.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 7. februar 2023, pkt. 13:

Anbefales med følgende bemærkninger:

Ønske om involvering af havnerådet som repræsentant for de øvrige havne.

Behov for klarhed om primære og sekundære brugergrupper.

Ønske om at det arkitektoniske kommer længere frem i materialet og synliggøres.

150KW ladestation rettes til lynladestation

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Beslutning

Indstillingen fra Unge, fritid og idræt anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 15. december 2021 at igangsætte forberedelserne til en arkitektkonkurrence om Maritimt Center og at tilknytte en ekstern rådgiver som konkurrencesekretær.

Konkurrencesekretæren har i tæt samarbejde med brugerne og Administrationen udarbejdet et konkurrenceprogram for Maritimt Center. Konkurrenceprogrammet er det samlede materiale til arkitektkonkurrencen, som de konkurrerende teams baserer deres projektforslag på.

Konkurrenceprogrammet er vedlagt som bilag.

Visionsprojekt og basisprojekt

Konkurrenceprogrammet er baseret på fire hovedvisioner for Maritimt Center, behandlet af Byrådet på møderne 15. december 2021 og 22. juni 2022 samt ved en temadrøftelse i Byrådet 11. oktober 2022. Visionerne er udviklet sammen med de maritime foreninger og sigter mod at skabe et attraktivt havneområde for alle.

Konkurrenceprogrammet beskriver et visionsprojekt og et basisprojekt, som de konkurrerende teams skal give deres bud på.

Visionsprojektet skal udfolde de fire hovedvisioner:

 • Byrummet helt ned til havnen: Maritimt Center og de tilstødende arealer åbnes op og bliver lettere tilgængelige fra Frederikssund by samt tilgængelig for alle borgere.
 • Nytænkende maritime faciliteter: Samspillet mellem aktiviteter på land og i vand skal nytænkes. De nye faciliteter skal åbne sig op for alle forbipasserende, og der må gerne være fælles offentlige arealer i tæt sammenhæng med dedikerede foreningsarealer.
 • En åben havn for alle: Lystbådehavnen råder over et stort areal, der i dag har den primære funktion at opbevare både. Arealet skal sættes i spil med henblik på at åbne området op for rekreative aktiviteter.
 • En moderne bæredygtig havn: Frederikssund Lystbådehavn skal være en moderne og bæredygtig havn. Det betyder, at havnen skal drives med fokus på minimal miljøbelastning på Roskilde Fjord og at landarealerne bruges fleksibelt hele året.

Visionerne kan læses i deres helhed i vedlagte konkurrenceprogram.

Igennem arkitektkonkurrencen gives bud på, hvordan visionerne kan indfries for hele lystbådehavnens område i en sammenhængende og visionær plan. For at kunne indfri det fulde visionsprojekt kræver det yderligere bidrag fra fonde. I alt vurderes visionsprojektet at kunne gennemføres for 90-110 mio. kr.

Frederikssund Kommune har gode aktuelle erfaringer med at indgå i samarbejder med fonde om projekter, der er understøttet af en stor kommunal bevilling. På Willumsen Museum blev det muligt med fondsbevillinger i 2021-2022 på sammenlagt 36,5 mio. kr. og en kommunal bevilling på 41,2 mio. kr. at realisere en omfattende renovering og opgradering af museet.

Lokale og Anlægsfonden har allerede tilkendegivet deres engagement i Maritimt Center visionsprojektet med en fondsdonation på 15 mio. kr. Fondsdonation og bevillingskriterier behandles i særskilt sag på februar møderækken. Administrationen er i gang med at afsøge mulige samarbejder med flere fonde, der vil være med til at gøre visionsprojektet til virkelighed. Administrationen forventer, at fondsdialogen vil forløbe fra primo 2023 og frem til primo 2024.

Basisprojektet omfatter design, projektering og realisering af et nyt Maritimt Center med tilhørende udearealer og havnefaciliteter til de maritime foreninger. Basisprojektet løser de funktioner og behov de maritime foreninger har til basisfaciliteter. Basisprojektet, inkl. byggefaglig projektledelse, forventes løst inden for den afsatte kommunale bevilling på 51,5 mio. kr.

Projektledelse

Det er administrationens vurdering, at visionsprojektet i sit omfang og kompleksitet nu har en størrelse, som kræver en fuldtids projektleder for at kunne realiseres. Disse ressourcer er ikke til stede i organisationen i dag. Det foreslås derfor, at der ansættes en projektleder til projektet, der bl.a. forestår samarbejdet med fonde, brugere, foreninger m.v. – altså hele den del, der ikke handler om basisprojektet. Udgifterne hertil anslås til at være ca. 0,750 mio. kr. årligt. Udgiften vil søges dækket af den fondsfinansiering, der skal etableres for at realisere visionsprojektet. Men da det er tvingende nødvendigt at projektlederen tilknyttes projektet i foråret 2023, vil udgiften i første omgang blive afholdt af den kommunale andel af den samlede projektsum.

Bedømmelseskriterier

For at afgøre hvem der vinder arkitektkonkurrencen, skal det på forhånd beskrives, hvilke kriterier der vurderes på og hvordan de vægtes. Dette for at give de bydende en forhåndsviden om, hvordan deres tilbud vil blive vurderet og vægtet.

Administrationen anbefaler nedenstående vægtning, hvor der lægges størst vægt på dét materiale, de konkurrerende teams udarbejder i forbindelse med konkurrencen. Herudover prioriteres pris, hvordan de vil gennemføre processen (f.eks. inddragelse af diverse aktører) samt hvilke medarbejdere de sætter på opgaven (organisation):

55 % Konkurrenceforslag

15 % Organisation

15 % Proces

15 % Pris

Dommerkomité

Til at bedømme de indkomne forslag nedsættes en dommerkomité. Dommerkomitéen har til opgave at udpege en vinder af arkitektkonkurrencen. Dommerkomitéen udarbejder en dommerbetænkning, som beskriver den fagligt funderede begrundelse for valg af vinderprojektet. Byrådet præsenteres for det vindende forslag samt dommerbetænkningen og skal herefter beslutte, om vinderprojektet skal realiseres. Det er Administrationens anbefaling, at brugere fra følgegruppen bliver repræsenteret i dommerkomitéen, ligesom det anbefales at Lokale og Anlægsfonden er repræsenteret.

Administrationen anbefaler, at dommerkomitéen består af henholdsvis en faglig del og en politisk del:

Faglig del:

To fagdommere

To brugerrepræsentanter

En repræsentant fra Lokale og Anlægsfonden

Fem faglige bygherrerepræsentanter

Politisk del:

Tre politiske repræsentanter: Borgmesteren og formandskab for udvalget for Unge, Fritid og Idræt.

Arbejdet tilrettelægges således, at den faglige del af komitéen vurderer de indkomne forslag med henblik på at reducere de forslag, der skal realitetsbehandles til 2-3 forslag. Herefter gennemfører den faglige del af komitéen en grundig faglig analyse og vurdering af de tilbageværende forslag, hvorefter den politiske del indtræder. Det endelige vinderforslag udvælges af den samlede komité bestående af både den faglige og den politiske del.

Myndighedsbehandling

Hvis Byrådet beslutter at realisere vinderprojektet vil der, for at kunne anlægge det vindende projektforslag, være en forudgående proces med myndighedsbehandling.

I forbindelse med projektering skal der parallelt udarbejdes en lokalplan for området og en miljøvurdering af planen og de enkelte anlægsprojekter, herunder konsekvensvurderinger for Natura2000 området. Myndighedsbehandlingen indebærer desuden blandt andet tilladelser knyttet til den forurenede jord, spildevandsløsning, byggeprojekter m.m.

Delelementer af projektet som udgravning af havnebassinet skal have en myndighedsgodkendelse fra Miljøstyrelsen og anlæggelse af den bølgebrydende flydebro yderst i havnebassinet skal have en myndighedsgodkendelse af Kystdirektoratet. Alle myndighedsgodkendelser er blevet vurderet af rådgivere i forundersøgelser.

Myndighedsbehandlingen er indregnet i projektets hovedtidsplan.

Tidsplan

Konkurrencen planlægges gennemført fra 6. marts til 30. juni 2023, med bedømmelse af de indkomne forslag fra medio juni og offentliggørelse af det vindende projekt primo juli.

Til august 2023 indstilles til Byrådet, at der indgås kontrakt med det vindende team. Godkendes dette påbegyndes projektering i september 2023. Vælger Byrådet ikke at påbegynde projektet honoreres det vindende team med 400.000 kr.

En detaljeret tidsplan er vedlagt som bilag.

Økonomi

Med denne sag anmodes om frigivelse af 8,560 mio. kr. til gennemførsel af arkitektkonkurrencen samt opstart af projektering.

Inddragelse

To følgegrupper har fulgt udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet. Den ene følgegruppe består af Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a., Frederikssund Sejlklub, Frederikssund Roklub, Frederikssund Ungdomsskole og Spejderne Ege Division. Disse har indgået i tæt samarbejde med administrationen og konkurrencesekretæren om udvikling af visioner og konkurrenceprogram. Den anden følgegruppe består af øvrige aktører i området og omkring projektet, fx naboer, andre foreninger og havne. Disse er inddraget ved følgegruppemøder og løbende dialog.

Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. er andelshaverforeningen, der driver lystbådehavnen. Andelshaverforeningen ser det som særdeles vigtigt, at det fulde visionsprojekt gennemføres. Lystbådehavnen udtrykker bekymring for, at havnen kun bliver en bedre og mere miljørigtig havn, hvis visionsprojektet udføres fuldt ud.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 8,560 mio. kr. til Maritimt Center, der søges frigivet i nærværende sag.

Bilag

41Beslutning om indtægtsbevilling og bevillingskriterier fra Lokale og Anlægsfonden

Resume

Frederikssund Kommune har modtaget en bevilling på 15 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden til Maritimt Center Frederikssund. Bevillingen er betinget af, at projektet lever op til en række bevillingskriterier. Byrådet skal godkende indtægtsbevilling og bevillingskriterier.

Sagen sendes samtidig til orientering i Plan og teknik og Klima, natur og energi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Indtægtsbevilling på 15 mio. kr. og bevillingskriterier fra Lokale og Anlægsfonden godkendes.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 7. februar 2023, pkt. 14:

Anbefales.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokale og Anlægsfonden har tilkendegivet deres engagement i Maritimt Center visionsprojekt. Visionsprojektet er beskrevet i beslutningssag om konkurrenceprogram til Unge, fritid og idræt, Økonomiudvalg og Byråd på februar møderækken 2023.

Lokale og Anlægsfondens bestyrelse har besluttet at bevillige et etableringstilskud på 15 mio. kr. til visionsprojektet. Tilskuddet er afhængig af realisering af visionsprojektet til fulde.

Den indledende bevillingsskrivelse fra fonden er vedlagt som bilag.

Bevillingsskrivelsen beskriver Lokale og Anlægsfondens forventninger til, hvordan Maritimt Center Frederikssund lever op til visionerne om blandt andet bæredygtighed og adgang for flere borgere. Visioner som danner grundlaget for, at Lokale og Anlægsfonden vil støtte projektet.

Lokale og Anlægsfondens krav til indhold i visionsprojektet omfatter bl.a. forventninger til:

 • Etablering af vinterhavn der sikrer, at minimum 2/3 af den eksisterende bådpark fremadrettet får permanent ophold på vandet.
 • Etablering af et attraktivt landskabsprojekt på de frigivne landarealer.
 • Etablering af bygningsfaciliteter der understøtter blå brugere, friluftsbrugere og ungesegmentet som i dag ikke benytter området.
 • Sikring af en økonomisk ramme i projektet til landskabsprojekt og nye brugergrupper på mellem 8-10 mio. kr.
 • En bæredygtig miljøstation og driftspraksis som sikrer, at der ikke udledes mikroplast eller giftstoffer i nærmiljøet.
 • En samlet anlægsramme på 83,6 mio. kr. til at gennemføre Visionsprojektet, hvilket forudsætter, at der rejses yderligere medfinansiering.

Alle ovenstående elementer er indarbejdet i konkurrenceprogrammet.

Desuden ønsker fonden med tilsagnsskrivelsen at sikre, at visionerne for projektet efterleves også efter byggeriet er gennemført. Dette omhandler sikkerhed for, at drifts-, organiserings- og vedligeholdelsesplaner for det samlede maritime center og for Frederikssund Lystbådehavn samt fremtidig lejeaftale mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Lystbådehavn a.m.b.a. udarbejdes så visionerne for projektet fastholdes og gennemføres.

Det er almindelig praksis, at fonde opstiller krav til de projekter de støtter. Det gør de for at beskytte deres investering og for at sikre, at investeringen bruges i overensstemmelse med fondens formål og incitament for at yde støtten.

De endelige aftaler om betingelser for etableringstilskuddet skal indgås i forlængelse af, at vinderprojektet i arkitektkonkurrencen godkendes af Byrådet og af Lokale og Anlægsfondens bestyrelse i august 2023.

Inddragelse

To følgegrupper er tilknyttet Maritimt Center projektet. Den ene følgegruppe består af Frederikssund Lystbådehavn a.m.b.a., Frederikssund Sejlklub, Frederikssund Roklub, Frederikssund Ungdomsskole og Spejderne Ege Division. Disse har indgået i tæt samarbejde med administrationen og rådgiver (konkurrencesekretær) om udvikling af det fulde visionsprojekt, som Lokale og Anlægsfonden ønsker at støtte.

Den anden følgegruppe består af øvrige aktører i området og omkring projektet, fx naboer, andre foreninger og havne. Disse er inddraget ved følgegruppemøder og løbende dialog.

Økonomi

Indtægtsbevillingen på 15,0 mio. kr. øger kommunens likviditet. Men øger isoleret set ikke kommunens adgang til at anvende bruttoanlægsudgifter udover de allerede afsatte 8,6 mio. kr. til Maritimt Center i 2023, idet bruttoanlægsudgifterne er underlagt en ramme i 2023 fastlagt i økonomiaftalen for 2023.

Bilag

42Beslutning om godkendelse af Handicap- og psykiatripolitik 2023-2026

Resume

I denne sag forelægges Social og sundhed udkast til en revideret handicap- og psykiatripolitik med henblik på at oversende udkastet til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende Handicap- og psykiatripolitik 2023-2026.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 2. februar 2023, pkt. 14:

Godkendt.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På møde i Social og sundhed den 29. september 2022 (sag 105) besluttede udvalget, at sende udkast til Handicap- og psykiatripolitik 2023-2026 i høring i perioden fra den 5. oktober til den 6. november 2022.

I forbindelse med høringen har kommunens tilbud gjort en ekstra indsats for at borgerne i kommunens forskellige tilbud har haft mulighed for at afgive høringssvar. Dette i form af blandt andet mindre dialogmøder og samtaler med enkeltborgere i tilbuddene og i enkelte borgeres hjem.

Efter høringsperiodens udløb, har administrationen udarbejdet en samlet oversigt over høringssvarene. Oversigten er vedlagt sagen som bilag.

Dialogmøde i november med udgangspunkt i høringssvar

På møde i Social og sundhed den 8. september 2022 (sag 95) besluttede udvalget, at der skulle afholdes et dialogmøde efter høringsperiodens udløb og inden vedtagelsen af det endelige udkast.

Derfor blev der den 21. november 2022 afholdt dialogmøde på Elværket i Frederikssund. Blandt ca. 28 deltagere var repræsentanter fra Social og sundhed, Handicaprådet, bruger-/pårørenderådene, medarbejdere, pårørende og foreninger.

Formålet med dialogmødet var at kvalificere den høringsversion af politikken, der har været sendt ud. Kvalificeringen skulle ske ved at give mulighed for gensidig dialog om forslaget til ny handicap og psykiatripolitik på voksenområdet. Samtidig var formålet at give mulighed for at kvalificere og drøfte de pointer, der er kommet ind som høringssvar.

Dialogmødet blev indledt med et oplæg af Louise Bojsen fra Substans, der fortalte om det gode samarbejde mellem kommunen og borgerne. Dette med fokus på, hvad der er vigtigt for henholdsvis borgeren, pårørende og medarbejderen.

Dernæst drøftede deltagerne i mindre grupper politikkens fire indsatsområder (livskvalitet, deltagelse, overgang fra ung til voksen og kvalitet i sagsbehandlingen) samt hovedpointerne fra de indkomne høringssvar.

Slutteligt blev der foretaget en opsamling i plenum, der kort opridsede de mest væsentlige pointer fra drøftelserne af hvert enkelt indsatsområde.

En opsamling af dialogmødet er vedlagt sagen som bilag.

Politikken er rettet på baggrund af høringssvar og dialogmøde

På baggrund af de indkomne høringssvar og drøftelserne på dialogmødet den 21. november 2022, har administrationen revideret høringsversionen af politikken. Det reviderede udkast blev drøftet på temamøde i Social og sundhed den 3. januar 2023 med henblik på at fremsætte eventuelle ønsker til ændringer. Herefter har administrationen tilrettet udkastet med de ønskede sproglige ændringer.

Det reviderede udkast er vedlagt sagen som bilag i to versioner. I den ene version er ændringerne anført med tydelige rettemarkeringer, mens den anden version er uden rettemarkeringer.

I det reviderede udkast, har administrationen forsøgt at tydeliggøre borgerens rolle og ansvar, Tilsvarende er det tydeliggjort, at der arbejdes med anerkendte metoder, herunder recovery, ligesom det er tydeliggjort, at kommunen tror på, at borgeren kan komme sig helt eller delvist fra sine psykiske vanskeligheder.

Under indsatsområdet ”Deltagelse” er det tilføjet, at deltagelse også omhandler fællesskaber med mennesker uden handicap og/eller psykiske udfordringer.

Under indsatsområdet ”Overgang fra ung til voksen” er det er specificeret, at kommunen skal forsøge at blive bedre at forberede overgangen samt at man skal have mulighed for kende muligheder og krav.

Under indsatsområdet ”Kvalitet i sagsbehandlingen” er det tilføjet, at den rigtige afgørelse tager udgangspunkt i og henviser til kommunens kvalitetsstandarder, og at rådgivernes faglige ekspertise er afgørende for, at den rigtige afgørelse kan træffes. Derudover, er det tilføjet, at der er fokus på at nedbringe antallet af kontakter, man som borger har med kommunen. Tilsvarende er det tydeliggjort, at informationen på kommunens hjemmeside skal være til at finde, og samtidig være udarbejdet på en måde, som er til at forstå.

Derudover er der foretaget forskellige sproglige ændringer.

Forventet forelæggelse af handleplaner i juni

Efter behandlingen af udkast til Handicap- og psykiatripolitik 2023-2026 på dagens møde, oversendes denne til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Administrationen påbegynder derefter arbejdet med udarbejdelse af handleplaner for implementering af politikken. Handleplanerne forventes forelagt for udvalget til godkendelse i juni 2023.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådet vil desuden blive inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af handleplaner på dialogmøde den 20. april 2023.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Seniorrådet tager Handicap- og Psykiatripolitikken til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet synes, det er positivt at livskvalitet og deltagelse er medtaget som indsatsområder i politikken. Vi henviser dog til vores tidligere høringssvar (kommentar til Social og Sundhed 29.9.2022 sag 105), hvoraf det fremgår, at kommunikation/information fra kommunen til borgerne fyldte meget på workshoppen i august. Dette tema bør få en særlig opmærksomhed, når der skal udarbejdes handleplaner for temaerne i handicap-og psykiatriplanen – således at det ikke bare forbliver en målsætning i politikken, men omsættes til konkrete aktiviteter: ”Vi vil arbejde for, at du kan finde den information, du har brug for, eksempelvis på kommunens hjemmeside – og at informationen er udformet på en måde så du kan forstå det.”

Der er ligeledes grund til at fremhæve værdigrundlagets princip om lige muligheder.

En af de måder man kan leve op til dette er at sikre, at såvel fysisk syge som psykisk syge/sårbare har adgang til de samme tilbud.

Dette er imidlertid IKKE tilfældet i dag, hvor der er en forskelsbehandling mellem somatiske og psykiske sygdomme for så vidt angår akutindsatsen.

Handicaprådet mener, at dette tema bør få en særlig opmærksomhed, når politikken skal udmøntes i handleplaner. Vi vil derfor opfordre til, at der under målsætningens tema ”attraktive tilbud” medtages psykisk syges mulighed for at få akut hjælp, når det brænder på.

Bedre kommunal akuthjælp er den indsats, de fleste pårørende i Frederikssund efterspørger hos kommunen. Det skyldes, at ansvaret for den syge ender hos de pårørende, når den psykisk syge ikke kan få akuthjælp i psykiatrien/regionen, typisk fordi de ikke er til fare for sig selv eller andre og derfor afvises på den psykiatriske modtagelse. Omvendt kan hurtig hjælp og støtte forhindre alvorlig behandlingskrævende sygdom og selvmordsrisiko.

Handicaprådet opfordrer derfor til, at der gøres en ende på denne forskelsbehandling mellem somatiske og psykiske sygdomme, så de stilles lige i forhold til akutindsatsen.

Økonomi

Godkendelse af Handicap- og psykiatripolitik 2023-2026 har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det skal dog bemærkes, at der kan være økonomiske konsekvenser forbundet med konkrete handleplaner afledt af politikken. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser af handleplaner vil indgå som del af forelæggelse af de konkrete handleplaner.

Bilag

43Beslutning om borgmesterens bemyndigelse til at disponere midler i sundhedsklyngen

Resume

Kommunerne er tildelt midler, der kan bruges i de nye klyngesamarbejder på sundhedsområdet. Borgmesteren er kommunens repræsentant i samarbejdet, og skal derfor i samarbejde med de øvrige kommuner og regionen kunne disponere over de tildelte midler.

Denne sag er til samtidig beslutning i kommunerne, som er en del af Politisk sundhedsklynge Nord (Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm). Politisk sundhedsklynge Nord ønsker i 2023 at prioritere indsatser målrettet børn og unges mentale mistrivsel og skal i den forbindelse gøre brug af de tildelte midler til sundhedsklyngerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Sundhedsklyngemidlerne, der er tildelt Frederikssund Kommune i 2022 og 2023, på i alt 468.027 kr. i 2023 anvendes til indsatser målrettet børn og unges mentale mistrivsel
 2. Borgmesteren, som er kommunens repræsentant i Politisk sundhedsklynge Nord i Region Hovedstaden, bemyndiges til at disponere over de tildelte sundhedsklyngemidler i forhold til specifikke initiativer indenfor børn og unges mentale mistrivsel
 3. Byrådet umiddelbart efter der er udmøntet sundhedsmidler, får en orientering om, hvilke specifikke initiativer indenfor børn og unges mentale mistrivsel, sundhedsklyngemidlerne er anvendt til
 4. Såfremt sundhedsklyngerne får tildelt yderligere midler i 2024 og frem, forelægges der en ny sag for Byrådet, hvor fremtidige indsatsområder besluttes.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 2. februar 2023, pkt. 17:

Anbefalet.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Sagsfremstilling

Midler afsat til sundhedsklyngerne

Med aftalen om etablering af sundhedsklynger er der i 2022 prioriteret i alt 40 mio. kr. på landsplan på tværs af kommuner og regioner som fælles midler til at understøtte opstart af sundhedsklyngernes arbejde i anden halvdel af 2022 (halvårseffekt). Midlerne er fordelt efter indbyggertal, og er tilgået kommunerne som en del af bloktilskuddet. Midlerne fra 2022 er i Frederikssund Kommune overført til brug i 2023.

I økonomiaftalerne for både regioner og kommuner for 2023 er det aftalt at afsætte i alt 80 mio. til sundhedsklyngerne i 2023 – 40 mio. kr. til henholdsvis kommunerne og regioner. Der er pt. ikke aftalt økonomi for overslagsårene.

De 80 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023 skal understøtte klyngerne som en drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen gennem bl.a. udvikling af konkrete indsatser. Midlerne skal anvendes til udviklingsinitiativer og ikke generel sekretariatsbetjening eller drift. Klyngernes arbejde skal fokusere på konkrete indsatser målrettet de fælles patienter og patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommune.

Prioritering af sundhedsklyngemidler i Politisk sundhedsklynge Nord

Frederikssund Kommune er en del af Politisk sundhedsklynge Nord, hvor der er deltagelse af Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner, Nordsjællands Hospital, regionens psykiatri, brugerrepræsentanter samt to repræsentanter fra almen praksis. Kommunerne er repræsenteret i den politiske sundhedsklynge ved borgmestrene.

På det første møde i Politisk sundhedsklynge Nord den 23. september 2022, blev det besluttet, at sundhedsklyngen fremadrettet skal sætte særlig fokus på to områder:

 • børn og unges mentale mistrivsel, samt psykiske udfordringer hos (unge) voksne
 • den ældre medicinske patient, ift. bl.a. at undgå unødige genindlæggelser og kronikerområdet.

På møde i Politisk sundhedsklynge Nord den 5. januar 2023, blev det besluttet at prioritere konkrete indsatser målrettet børn og unges mentale mistrivsel i 2023. I udvælgelsen af forslag til indsatser er der vægtet indsatser, som dels allerede er afprøvet eller er ved at blive afprøvet samt indsatser, der allerede er opnået positive erfaringer med.

Med henblik på at sikre fremdrift i sundhedsklyngens arbejde og sikre, at der kan iværksættes konkrete udviklingstiltag i løbet af 2023, har borgmestrene i Politisk sundhedsklynge Nord stillet forslag om, at få bemyndigelse til at disponere over de tildelte sundhedsklyngemidler i 2023 inden for de to områder, som Politisk sundhedsklynge Nord besluttede på sit møde den 23. september 2022. Hvis denne bemyndigelse gives til borgmesteren i Frederikssund Kommune, vil byrådet når der bliver udmøntet sundhedsmidler, få en orientering om, hvilke indsatser Frederikssund Kommune har anvendt sundhedsklynge midler til. Såfremt sundhedsklyngerne får tildelt yderligere midler fra 2024 og frem, vil byrådet få forelagt en ny sag om borgmesterens bemyndigelse til at disponere over midlerne.

Politisk sundhedsklynge Nord har besluttet, at der er behov for i 2023 at kvalificere mulige indsatser med fokus på psykiske udfordringer hos (unge) voksne samt den ældre medicinske patient, med henblik på at fremlægge en eller flere relevante indsatser i løbet af 2024 for Politisk sundhedsklynge Nord.

Midler tildelt Politisk sundhedsklynge Nord

Nedenfor fremgår de tildelte midler til kommunerne i Sundhedsklynge Nord i 2022 og 2023 til brug for de fælles prioriterede indsatser i klyngen. Nordsjællands Hospital har i 2022 fået tildelt ca. 1,1 mio. kr. til sundhedsklyngeindsatser og i 2023 ca. 2,2 mio. kr.

De kommunale midler er fordelt efter indbyggertal. Når kommunerne fremadrettet indgår i sundhedsklyngeindsatser, vil udgiften til den enkelte kommune beregnes ud fra den fordelingsnøgle, som sundhedsklyngemidlerne er blevet tildelt efter, dvs. indbyggertal.

Tildelte midler til Sundhedsklynge Nord i 2022 og 2023

KommuneIndbyggertal i 2. kvartal 2022BefolkningsandelTildelte midler i 2022 i kr. (halvårseffekt)Tildelte midler i 2023 i kr.Midler i alt – 2022 og 2023 i kr.
Allerød25.8767, 9 %87.940175.880263.820
Fredensborg41.33712,6 %140.485280.969421.454
Frederikssund45.90514 %156.009312.018468.027
Gribskov41.26912,6 %140.254280.507420.761
Halsnæs31.4339,6 %106.826213.651320.477
Helsingør62.94719,3 %213.927427.853641.780
Hillerød53.40516,3 %181.498362.996544.494
Hørsholm24.7357,6 %84.062168.125252.187
I alt326.907100 %1.111.0002.222.0003.333.000

Baggrund for klyngesamarbejdet

Baggrunden for de nye sundhedsklynger er, at regeringen den 20. maj 2022 indgik en bred politisk aftale om en sundhedsreform, der betyder etablering af politiske sundhedsklynger omkring hvert af landets 21 akuthospitaler.

Sundhedsklyngerne omfatter både somatik og psykiatri og skal bidrage til bedre sammenhæng i behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud. Sundhedsklyngen skal løfte det fælles populationsansvar med udgangspunkt i akutsygehusenes optageområde og sikre sammenhæng i behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af sundhedsområdet og i relevant omfang mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Kommunen har tildelt midler, der kan bruges i de nye, klyngesamarbejder på sundhedsområdet. Borgmesteren er kommunens repræsentant i samarbejdet. Administrationen anbefaler at Borgmesteren får bemyndigelse til at disponere over midlerne og samtidig orienterer Byrådet efter prioriteringen.

Seniorrådet anbefaler indstillingen.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet er enig i Sundhedsklyngens prioritering af indsatser målrettet børn og unges mentale mistrivsel for midlerne fra 2022 og 2023.

Derudover at der er behov for i 2024 at have fokus på psykiske udfordringer hos (unge) voksne samt den ældre medicinske patient, således at både psykiatrien og somatikken tilgodeses med indsatsen.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 300.000 kr. til klyngesamarbejder på sundhedsområdet og godkendelse af indstillingspunkt 1 med anvendelse af i alt 468.027 kr. i 2023 giver anledning til et merforbrug af serviceudgifter på i alt 168.027 kr. Finansieringen heraf vil indgå i overførselssagen for 2022 til udvalgets senere godkendelse.

44Drøftelse af muligheder vedr. færge

Resume

Med denne sag skal Økonomiudvalget drøfte mulighederne for at drifte færgen Columbus med eget mandskab, mulighederne for at øge billetprisen for at skabe balance i forhold til omkostningerne til færgedrift samt alternative muligheder for sejlads i forhold til den nuværende færge. Derudover indeholder sagen udkast til brev til Halsnæs Kommune med henblik på genoptagelse af forholdsmæssig deling af omkostningerne til overfarten.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Drøfte sagen og de muligheder, der er skitseret i den.
 2. Beslutte, hvorvidt udkast til brev skal afsendes til Halsnæs Kommune.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Udsat.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune driver i dag færgeoverfarten Kulhuse – Sølager med færgen Columbus, der fyldte 75 år i september 2022. Frederikssund Kommune er registeret internationalt som ”skibsreder” med identifikations nummer 29189129.

Færgen sejler for nuværende kun 6 måneder om året fra 1. april til 30. september. Det er derfor svært at få en fornuftig forretning ud af at drive færgen. Det vurderes i samarbejde med skipper ikke, at der for nuværende er et kundegrundlag for at sejle med færge hele året, ligesom det vil være vanskeligt i forhold til vedligeholdelse, reparation og klargøring. Det kan eventuelt overvejes, om der er kundegrundlag for at udvide sejltiden med en måned eller to hvert år (fx. til og med efterårsferien)

Byrådet har på baggrund af tekniske analyser af færgen Columbus nuværende tilstand og betydelige behov for reparation drøftet, hvorvidt færgen skal udskiftes.

I forbindelse med ansøgninger til Grøn Transportpulje blev det på baggrund af foranalyseprojekt med henblik på reduktion af færgens CO2-udledning besluttet, at der skulle søges om tilskud til en ny eldrevet færge, der både kan sejle med passagerer, biler og lastbiler. Frederikssund Kommune er meddelt afslag på begge ansøgningsrunder til transportpuljen med den begrundelse, at reduktion af CO2 ved ny eldrevet færge ikke står mål med investeringen.

Færgen har været på værft i både foråret 2022 og vinteren 2022/23 med henblik på fortsat at kunne forestå overfarten, men uden tung transport, idet det ikke er muligt at reparere færgen til at kunne holde til den tunge transport. Fremtidigt sejler Columbus således uden tung transport, hvilket vil sige, at den kan medbringe biler med akseltryk op til 3.500 kg. Meromkostningerne til reparationer har i 2022 udgjort 2,4 mio. kr., hvor til der er givet en tillægsbevilling på 2 mio. kr. Derudover er der fra budget 2023 afsat yderligere 750 t.kr. årligt til fremtidige reparationer m.v.

Ny færge

Administrationen er senest blevet bedt om at undersøge, hvilke omkostninger der vil være ved at lånefinansiere en ny færge, som kræver eget færgeselskab med in-house driftssetup, samt hvad billetprisen vil skulle være, såfremt færgesejladsen skal balancere m.v.

Der blev i 2020 igangsat en analyse med indkøb af en ny færge, som er erstatning for Columbus, som en del af budgetforslag 2023-2026. Omkostningerne til en ny færge har ændret sig væsentligt både pga. krigen i Ukraine og den generelle verdenssituation med stigende brændstofpriser, råvarepriser og stigende transportomkostninger. Kommunens rådgiver (OSK-ShipTech) vurderede frem mod budget 2023, at omkostningerne til en ny færge til forventedes at stige med ca. 14 % i forhold til de tidligere priser, så prisen på en ny færge med tilhørende færgeanlæg mm. forventedes at være ca. 88,8 mio. kr. inkl. moms. under forudsætning af, at færgen leveres i 2028 efter projektering i 2024, udbud i 2025 og produktionsstart 2026. Der er alene afsat midler i overslagsårene 2027 og frem.

Lånemuligheder

Frederikssund Kommune er forhåndsgodkendt til lån til en ny færge, ombygning af færgelejer og fremføring af ladestrøm til færgen hos Kommunekredit. Den kommunale lånebekendtgørelse fastsætter hvilke udgifter en kommune må lånefinansiere, hvorfor de samme regler er gældende, uanset hvilken låneudbyder der benyttes. Ifølge § 2 stk. 17 i den kommunale lånebekendtgørelse er det muligt at lånefinansiere den fulde udgift til udskiftning, nybygning eller renovering af selve færgen samt til anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne. Færgen Columbus er nævnt i bilaget til lånebekendtgørelsen, som overfart Kulhuse-Sølager med rederi Kulhusefærgen A/S, 3990 Hundested.

Der er ikke umiddelbart et deponeringskrav, idet lånebekendtgørelsen giver os ret til at låne til finansieringen.

Lånet kan optages på følgende forudsætninger:

Kommunen overtager selv færgedriften med eget mandskab, hvilket er en forudsætning for, at udgifterne kan lånefinansieres, med baggrund i den kommunale lånebekendtgørelse.

Der er forudsat en anlægsudgift på:

 • Ny Færge pris inkl. projektering, udbud og indkøb af ny færge og el-ladeanlæg; 83,52 mio. kr. inkl. moms.
 • Landanlæg: Havneombygninger i Kulhuse og i Sølager forventes at udgøre; 2,7 mio. kr. inkl. moms.
 • Samlet forudsat lånebeløb 86,22 mio. kr.

Det er forudsat, at de 86,22 mio. kr. optages som et fastforrentet 25-årigt serielån, med en forventet rente 2,9%. I dette scenarie vil den årlige ydelse udgøre ca. 5,768 mio. kr. i 2023 – faldende til ca. 5,0 mio. kr. årligt efter 10 år.

Til sammenligning kan nævnes, at den variable rente for nuværende og til sammenligning udgør ca. 2,3%.

Det er kommunens finansielle strategi, som afgør, hvorvidt et eventuelt lån skal optages i fast eller variabelrente, idet den politisk fastsatte strategi indebærer, at minimum 50 % af kommunen samlede nominelle restgæld skal være sluteksponeret i fast rente.

De benyttede renter er baseret på Kommunekredits skøn pr. 20. december 2022, og set i lyset af den aktuelle finansielle usikkerhed, må de betragtes som et øjebliksbillede, og forbundet med stor usikkerhed.

Det er ikke muligt indenfor lovgivningen f.eks. at udnytte Halsnæs Kommunes anlægsramme, med finansiering fra Frederikssund Kommunes frie midler.

Færgens økonomi, jf. regnskaberne

Det private selskab Kulhusefærgen ApS, som har en kontrakt med Frederikssund Kommune frem til udgangen af 2024, driver en selvstændig forretning. Regnskabet for perioden 2016 – 2020 udviser et årligt mindre overskud på gennemsnitligt 129.000 kr. jf. offentligt tilgængelige regnskabstal fra Virk.dk.

Årets resultat, jf. regnskaberne, udviser for årene:

 • 2016: 159.361 kr.
 • 2017: 56.712 kr.
 • 2018: 209.945 kr.
 • 2019: 90.186 kr.
 • 2020: 254.266 kr. (påvirket af gratis sejlads)
 • 2021: 218.873 kr. (påvirket af gratis sejlads)
 • 2022: forelægges først juni 2023

Gennemsnitligt resultat fra 2016 – 2019 udgør 129.051 kr. (årene uden gratis sejlads)

Kulhusfærgen ApS regnskab for 2022 er nu afsluttet op imod kommunen. Kommunen har for år 2022 måttet betale Kulhusfærgen ApS ekstraordinær kompensation for manglende omsætning pga. driftsstop i foråret 2022 kr. 780.000 kr. (beregnet på tidligere gennemsnitlig omsætning) og kr. 75.000 på grund af mindreindtægter vedr. tung transport.

Fra år 2023 og frem til færgens ophør skal kommunen stadig forvente at betale kompensation til Kulhusfærgen ApS pga. manglende tung transport på ca. 75.000 kr. årligt. Kontrakten med den eksterne operatør udløber med udgangen af 2024, og skal genforhandles i forsommeren 2023.

Konstruktionen i den nuværende aftale er sådan, at kommunen ejer færgen, herunder omkostninger til reparationer og vedligeholdelse, brændstof, havneanlæg osv. mens selve det at drive overfarten (mandskab til sejlads, klargøring m.v.) er udliciteret til et privat selskab. Det selskab har et gennemsnitligt overskud på 129.000 kr. årligt efter afregning til kommunen på kommunens andel af billetindtægter. Når forhold hos kommunen, nemlig at færgen er i stykker og ikke kan sejle, er selskabet berettiget til kompensation. Tilsvarende gælder kompensation for, at færgen nu ikke længere kan medtage tung transport. Man kan sammenligne det med, at andre selskaber, hvortil opgaver er udliciteret, sandsynlivis også har overskud på opgaver, de varetager for kommunen.

Omkostninger ved egen drift af færge

Såfremt Frederikssund Kommune selv skal forestå driften af nuværende eller ny færge, skal der etableres følgende mandskabsset-up:

2 daglige driftsledere som er skibsføreruddannet, som på ugeskift sejler færgen

2 mandskab med min. bedstemanduddannelse, som på ugeskift sejler færgen

Det svarer til en udgift på ca. 1,7 mio.kr. årligt ved en hel årsansættelse, og er i dag omkostninger, som afholdes af selskabet Kulhusfærgen ApS. Selv om færgen for nuværende kun sejler 6 måneder om året, så er der i den daglige drift også behov for mandskabet til det årlige værftsbesøg i oktober og november samt til klargøringen af sejladsen i marts måned. Hertil kommer overtidsbetaling/afspadsering pga. sejlplanen. Reelt svarer det til 4 årsværk på fuld tid i 12 måneder. Færgesejladsen vil ikke kunne udvides til at vare hele året, idet færgen hvert år skal vedligeholdes og evt. repareres på værft.

Det vil være muligt for Frederikssund Kommune selv at stå for færgedriften med egen daglig leder og eget mandskab, men det vil blive ca. 150.000 kr. dyrere end det nuværende opskrevne budget for 2023 på 1.816.000 kr., så de årlige driftsomkostninger vil derfor beløbe sig til ca. 2 mio. kr.

Billetpriser

Såfremt der skal skabes balance imellem billetpriser og nuværende omkostninger til drift af nuværende færge, i nuværende setup, vil billetpriserne skulle stige ca. 80 %.

Såfremt der skal skabes balance imellem billetpriser og løbende drift af ny færge incl. afdrag på lån, forventes billetpriserne at skulle stige med ca. 680% i forhold til nu. Det er ikke muligt at beregne prisen på billetter for genoptag af tung transport.

De enkelte priser fremgår af bilag 2.

Brev til Halsnæs Kommune

Der har været afholdt et borgmestermøde mellem Frederikssund Kommune og Halsnæs Kommune, hvor forskellige udfordringer og muligheder i forbindelse med overfarten blev drøftet. Som opfølgning på dette er der udarbejdet et udkast til brev til Halsnæs Kommune (vedlagt som bilag 3) med henblik på genoptagelse af en forholdsmæssig deling af omkostningerne til overfarten. Økonomiudvalget anmodes om at beslutte, hvorvidt brevet skal udsendes.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er i kommunens budget for 2027 og frem afsat 88,8 mio. kr. til udskiftning af færgen Columbus. Hvis kommunen ønsker at lånefinansiere det afsatte beløb, forudsættes det, at kommunen står for færgedriften.

Endvidere oplyses det, at anlægsrammen vil blive belastet med det fulde beløb ved en udskiftning af færge. En evt. udskiftning af færgen vil derfor kræve en prioritering indenfor kommunens anlægsramme.

Bilag

45Orientering om status på velfærdsteknologiske indsatser bevilget i 2021

Resume

Med denne sag orienteres udvalg og Byråd om effekterne af de velfærdsteknologiske indsatser. Samtidig orienteres om, at evaluering af den politiske proces, i forhold til behandling af puljeansøgningerne, udskydes til 3. kvartal 2023.

Sagen behandles sideløbende i Social og sundhed, Omsorg og ældre samt Børn, familier og forebyggelse.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd, at:

 1. Orientering om status og effekter på velfærdsteknologiske indsatser fra den velfærdsteknologiske pulje (2021) tages til efterretning.
 2. Orientering om at evalueringen af den politiske proces i forhold til behandlingen af puljeansøgninger udskydes til 3. kvartal 2023 tages til efterretning.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 2. februar 2023, pkt. 18:

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Beslutning fra Omsorg og ældre, 2. februar 2023, pkt. 17:

Taget til efterretning.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 8. februar 2023, pkt. 19:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet 23. november 2022 (Sag nr. 291) blev det besluttet, at alle involverede udvalg skal modtage en afrapportering/status for de løsninger, der er bevilget midler fra den velfærdsteknologiske pulje. Som følge deraf orienteres Omsorg og ældre, Social og sundhed samt Børn, familier og forebyggelse, Økonomiudvalget og Byrådet om denne sag.

Nedenfor ses en status på de velfærdsteknologiske indsatser, der i 2021 fik midler fra den velfærdsteknologiske pulje.

Intelligente sengebunde medvirker til optimalt brug af særligt nattevagtens tid, medarbejdernes arbejdsmiljø og borgernes tryksår (Omsorg og Ældre)

Soft Tilt har frigivet tid hos personalet til andre opgaver. Særligt nattevagten profiterer af Soft Tilt og oplever, at der frigives tid til andre opgaver. Omsorgscentrene har i forvejen minimumsnormeringer jf. velfærdsudvalgets møde den 10. august 2021 (Sag nr. 105) og budgetanalyse vedr. driften af de kommunale omsorgscentre i Frederikssund Kommune 2022 fra den 23. februar 2022.

Soft Tilt bruges kun sparsomt som APV-hjælpemiddel. Der er dog alligevel tilkendegivelser fra medarbejdere, som oplever, at deres krop aflastes fysisk, når de anvender Soft Tilt. Det skal undersøges om mere oplæring i Soft Tilts manuelle funktioner, kan øge brugen af Soft Tilt som APV-hjælpemiddel.

Soft Tilt har forbedret borgernes nattesøvn, fordi borgerne forstyrres mindre af Soft Tilt end af manuelle vendinger af personalet om natten. Soft Tilt har tillige forbedret helingen/forebyggelsen af tryksår. Ud af 19 borgere, der i en periode havde Soft Tilt, oplevede 18 borgere efter 2 uger lidt effekt på deres tryksår. Efter 4 uger oplevede 7 borgere stor effekt på deres tryksår.

Touchskærme understøtter digital kommunikation til borgere/pårørende og medarbejdere (Omsorg og Ældre, Social og sundhed)

Der er indkøbt i alt 28 touchskærme i størrelsen 43 og 55 tommer. 18 skærme er tilgængelige for borgere/pårørende. 10 skærme er tilgængelige for medarbejdere.

De nye skærme er installeret i forskellige afdelinger på omsorgscentrene og på social- og psykiatriområdet til visning og anvendelse af informations- og kommunikationsplatformen "DialogNet".

DialogNet anvendes til at kommunikere envejs, skriftlig eller via billede- eller videoinformation.

Skærmene har en betydning for at informationen fra en mindre afdeling nemt kan kommunikeres målrettet ud til borgere og medarbejdere. Hermed øges kvaliteten af den samlede information.

Afdelingens information på dialognet kan tilgås med adgangskonto fra andre digitale devices.

Medarbejderne bruger mindre tid på:

- at printe og udskifte fysiske papiropslag, telefonlister, vejledninger, instrukser osv.

- at søge efter opdaterede vejledninger, instrukser, da disse er opbevaret struktureret i DialogNet

- at kommunikere om emner, der ikke er direkte relevante i forhold til det daglige arbejde med borgerne

Borgere/pårørende får et nemt overblik over afdelingens:

- aktiviteter/arrangementer, mærkedage

- nyheder

- praktisk viden fx. madplaner

- galleri

- udbud af opgaver til frivillige

Touchskærmene hænger tilgængelige på både fællesarealer til borgere/pårørende og i personalerum til medarbejderne.

Kommunikationsapp implementeres i 2. og 3. kvartal 2023 (Børn, familie og forebyggelse)

Kommunikationsappen er først endelig blevet godkendt til webtilgængelighed i december 2022. Det har ikke tidligere været muligt at underskrive kontrakt med leverandøren, da det har været nødvendigt at afvente leverandørens tilpasning af kommunikationsappen således, at den lever op til Frederikssund Kommunes krav om tilgængelighed og datasikkerhed. Kontrakt og databehandleraftale forventes at blive godkendt ultimo januar. Derefter planlægges en sag til Økonomiudvalget om frigivelse af midlerne. Herefter følger opsætning, implementering og forankring af kommunikationsappen. Det er forventningen af kommunikationsappen er i drift blandt relevante medarbejder og borgere i 3-4. kvartal 2023.

Center for Familie og Rådgivning forventer flere effekter af denne kommunikationsapp, herunder:

- højere serviceniveau for borgerne via en moderne og mere fleksibel kommunikationsform

- færre afbud grundet automatisk genererede påmindelser til borgerne

- bedre og kortere mødeforløb grundet mulighed for at forberede borgerne bedre til mødernes indhold

- mulighed for at supplere med digital behandling/dialog undervejs i et borgerforløb

Evaluering af den politiske proces i forhold til behandling af puljeansøgninger

På Byrådsmødet den 30. marts 2022 (Sag nr. 59) blev det besluttet, at ansøgninger til velfærdsteknologiske indsatser skal prioriteres af den velfærdsteknologiske programstyregruppe to gange årligt. Herefter skal ansøgningerne præsenteres for relevante fagudvalg, Økonomi og Byråd, før der kan træffes beslutning om fordeling af midlerne. Processen for fordeling og frigivelse af midler skulle evalueres efter et år.

Processen for fordeling og frigivelse af midler har været gennemført en gang i 2022. Programstyregruppen for velfærdsteknologi vurderer derfor, at der ikke er tilstrækkelig med viden og erfaring til at kunne evaluere den administrative og politiske proces i forhold til behandling af puljeansøgninger på velfærdsteknologiområdet.

Programstyregruppen vurderer derfor, at udvalgene skal behandle ansøgninger fra første halvår 2023, før der er grundlag for en evaluering af processen.

Programstyregruppen lægger en sag op til fagudvalgene, Økonomi og Byråd om evaluering af processen i 3. kvartal 2023.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Udvalget orienteres her om effekterne af de velfærdsteknologiske indsatser.

Midler blev i 2021 givet til Intelligente sengebunde, der sparer tid for personalet og forhindrer tryksår hos sengeliggende borgere.

Touchskærme, der er tilgængelige for borgere, pårørende og medarbejdere, hvilket sparer tid og giver god kommunikation og tryghed.

Samt kommunikationsapp der implementeres i 2023.

Programstyrgruppen vurderer at der først er viden til en evaluering i 2023

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet tager såvel orienteringen som udskydelse af evalueringen til efterretning.

Økonomi

Orientering om status og effekter på velfærdsteknologiske indsatser samt udskydelse af evalueringen af den politiske proces i forhold til behandlingen af puljeansøgninger har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

46Orientering om likviditet samt økonomisk status

Resume

Sagen omhandler orientering om kommunens gennemsnitlige likviditet samt økonomien for Vinge ultimo januar 2023. Gennemsnittet for de seneste 12 måneders likviditet udgør 362,6 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er indfriet i hele budgetperioden. Derudover orienteres om aktuel økonomisk status ligeledes pr. ultimo januar.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Når en kommunes likviditet skal vurderes, ses der derfor ofte på gennemsnittet de seneste 12 måneder - den såkaldte kassekreditregel. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Formålet med at have likviditet af en vis størrelse er, udover at overholde kassekreditreglen, at kunne klare den daglige drift. En god likviditet skal også kunne udgøre en buffer til finansiering af evt. uforudsete udgifter, indtil de nødvendige kompenserende tilpasninger af budgettet er implementeret. Frederikssund Kommune har vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 125 mio. kr.

Gennemsnittet for februar 2022 til januar 2023 udgør 362,6 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er indfriet i hele budgetperioden.

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen.

Derudover vedlægges bilag med økonomisk status pr. 31. januar 2023, som er grundlag for likviditetsprognosen.

Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 31. januar 2022: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 362,6 mio. kr. pr. 31. januar 2023.

Bilag

47Meddelelser

Beslutning

Borgmester Tina Tving Stauning orienterede om en række punkter:

 • CO-RO's byggeplaner.
 • Der flages med det ukrainske flag på Torvet 2, Frederikssund, den 24. februar 2023.
 • Status for almene boliger i Frederikssund Kommune.
 • Regnskab 2022 med fokus på service- og anlægsrammen.
 • Status for budget 2023.
 • Ambulancesituationen og responstid, herunder indsættelse af en akutbil.

Sagsfremstilling

 • Vestforbrænding har orienteret ejerkommunerne om, at Vestforbrænding er med i opløbet til at vinde et udbud fra Energistyrelsen om tildeling af tilskud til at opføre et CO2-fangstanlæg. I den videre proces indgår, at alle ejerkommuners kommunalbestyrelse inden ultimo marts skal godkende en sag om kommunal hæftelse, jf. lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion. Der kommer derfor en beslutningssag på dagsordenen i marts. Klima, natur og energi er den 8. november 2022 blevet orienteret om projektet i sag nr. 116.
 • Økonomiudvalget og Hoved MED-udvalget plejer at holde to årlige fællesmøde - i henholdsvis 1. og 2. halvår. Det foreslås, at det første fællesmøde bliver onsdag den 14. juni kl. 15-16 (dvs. umiddelbart forud for Økonomiudvalgets ordinære møde).
 • Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.

Bilag

48Beslutning om ekspropriation for Novafos (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

49Udbudssag (Lukket punkt)

Åben beslutning

Anbefales.

50Fast ejendom (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

51Beslutning om opdeling af et salgsemne på købs- og salgslisten for kommunale ejendomme (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1 anbefales ikke.

52Drøftelse af den videre undersøgelse vedrørende nogle ejendomme (Lukket punkt)

Åben beslutning

Sagen udsat.

53Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der er trykket "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.