Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2022

Byrådssalen kl. 17.00

Referat
Fold alle punkter

313Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

314Beslutning om overførsel af anlægsmidler til 2023

Resume

Med denne sag søges overført anlægsmidler fra 2022 for flere anlægsprojekter. For at sikre kontinuerlig aktivitet i anlægsprojekterne er der behov for at overføre midlerne nu fremfor at afvente årsregnskabet og overførselssagen, som først afsluttes ultimo april 2023.

Siden sagens behandling i Unge, Fritid og Idræt den 29. november 2022 er der tilføjet yderligere et indstillingspunkt 3 samt en kort supplerende sagsfremstilling vedr. projektet "Aktivitetspladsen ved Idrætsbyen".

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der overføres 0,25 mio. kr. til 2023 - vedr. "Aktivitetsplads ved Idrætsbyen".
 2. Der overføres 0,3 mio. kr. til 2023 - vedr. "Grønne Colosseum Slangerup Speedway".

Supplerende indstillingspunkt til Økonomiudvalget og Byrådet

 1. Samtidig overføres tilskudsbevilling på 7,904 mio. kr. (indtægt) fra 2022 til 2023 vedr. "Aktivitetsplads ved Idrætsbyen".

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 29. november 2022, pkt. 156:

Anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Med denne sag søges overført anlægsmidler fra 2022 for flere anlægsprojekter.

Baggrunden er, at aktiviteten i de berørte projekter er skubbet tidsmæssigt af forskellige årsager, som beskrives nærmere under de enkelte projekter. Denne tidsmæssige forskydning betyder, at de forventede afholdte udgifter i 2022 først afholdes i 2023. For at sikre at aktiviteten i de enkelte projekter kan fortsætte kontinuerligt ind i 2023, ønskes mindreforbruget 2022 i de enkelte anlægsprojekter overført nu, fremfor at afvente årsregnskabet og overførselssagen, som først afsluttes ultimo april 2023.

Nedenfor er kort beskrevet baggrunden til den tidsmæssige forskydning for det enkelte projekt samt størrelsen på den ønskede overførsel fra 2022 til 2023.

 1. "Aktivitetsplads ved Idrætsbyen"De sidste arbejder mht. opsætning af redskaber i loftet af svømmehallen afsluttes så sent på året, at betalingen først kan effektueres primo 2023. Derfor forventes et mindreforbrug i 2022 på 0,2 mio. kr., som ønskes overført til 2023.
 2. "Grønne Colosseum Slangerup Speedway"Rådgivningsarbejdet forventes først afregnet primo 2023. Derfor forventes mindreforbrug i 2022 på 0,25 mio. kr., som ønskes overført til 2023.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet

Aktivitetsplads ved Idrætsbyen: Anlægsprojektet vedrører etablering af en ”udendørs gymnastiksal” ved den nye svømmehal. Anlægsprojektet er afsluttet. Der afventes de sidste fakturaer, hvorefter der kan aflægges regnskab. Herefter vil Lokale og Anlægsfonden udbetale tilskuddet i 2023. Tilskudsbevilling på 7,904 mio. kr. (indtægt) overføres fra 2022 til 2023.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2022 for "Aktivitetsplads ved Idrætsbyen" afsat 0,243 mio. kr., hvoraf de 0,2 mio. kr. søges overført til budget 2023 (udgiftsbevilling).

Der er i budget 2022 for "Grønne Colosseum Slangerup Speedway" afsat 0,3 mio. kr., hvoraf de 0,25 mio. kr. søges overført til budget 2023.

Budgettet er tidligere blevet frigivet for begge projekter.

Supplerende økonomipåtegning til Økonomiudvalg og Byrådet

Der er i budget 2022 for "Aktivitetsplads ved Idrætsbyen" budgetlagt 7,904 mio. kr. (tilskudsbevilling), som søges overført til 2023 (indtægtsbevilling).

315Beslutning om overførsel af anlægsmidler til 2023

Resume

Med denne sag søges overført anlægsmidler fra 2022 for flere anlægsprojekter. For at sikre kontinuerlig aktivitet i anlægsprojekterne er der behov for at overføre midlerne nu fremfor at afvente årsregnskabet og overførselssagen, som først afsluttes ultimo april 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forventet mindreforbrug i 2022 på 3,3 mio. kr. overføres til 2023 vedr. Kulhusecykelstien.
 2. Forventet mindreforbrug i 2022 på 1,9 mio. kr. overføres til 2023 vedr. Renovering af udløbsbassin Frederikssund Genbrug.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 30. november 2022, pkt. 210:

Anbefales.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Med denne sag søges overført anlægsmidler fra 2022 for flere anlægsprojekter. Baggrunden er, at aktiviteten i de berørte projekter er skubbet tidsmæssigt af forskellige årsager, som beskrives nærmere under de enkelte projekter. Denne tidsmæssige forskydning betyder, at de forventede afholdte udgifter i 2022 først afholdes i 2023. For at sikre, at aktiviteten i de enkelte projekter kan fortsætte kontinuerligt ind i 2023, ønskes mindreforbruget 2022 i de enkelte anlægsprojekter overført nu fremfor at afvente årsregnskabet og overførselssagen, som først afsluttes ultimo april 2023.

Nedenfor er kort beskrevet baggrunden til den tidsmæssige forskydning for det enkelte projekt samt størrelsen på den ønskede overførsel fra 2022 til 2023.

1. Kulhusecykelstien: Ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2022 anmodede administrationen om at få overført 1 mio. kr. til brug for udlægning af asfaltslidlaget på den sidste del af cykelstien. Nu har det vist sig, at nogle borgere har klaget til taksationskommissionen over den tilbudte erstatning i ekspropriationsafgørelsen. Herved kan kommunen ikke som forventet udbetale erstatninger, men må afvente sagens videre forløb ved taksationskommissionen. Dette betyder, at udbetalinger af erstatninger er rykket yderligere end forventet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.2022, hvor forventet mindreforbrug var 1,6 mio. kr. - Nu forventes mindreforbruget i 2022 at blive på 4,3 mio. kr.

Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 30.09.2022 på mødet den 02.11.2022 (punkt 193) og anbefalede Økonomiudvalg og Byråd, at der overføres 1 mio. kr. til 2023 samt lægges 0,6 mio. kr. i kassen. På baggrund af et forventet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i 2022 vil der efter overførslen på 1 mio. kr., som følge udvalgets beslutning den 02.11.2022, være behov for at overføre yderligere 3,3 mio. kr. til 2023.

Arbejdet med færdiggørelse af cykelstien pågår fortsat med bl.a. skelforretning, slidlag og erstatningsudbetaling. Projektet med færdiggørelse af cykelstien forventes fortsat afsluttet ultimo 1. kvartal 2023.

2. Renovering af udløbsbassin Frederikssund Genbrug:Renoveringsarbejdet er blevet forsinket grundet behov for fornyet entreprisekontrakt samt udskydelse af opstartstidspunkt fra entreprenørens side. Derfor afsluttes projektet ikke i 2022, som var forventningen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.2022. Dette betyder, at der forventes et mindreforbrug i 2022 på 1,9 mio. kr., som ønskes overført til 2023.

Det forventes, at projektet afsluttes ultimo 1. kvartal 2023.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Med nærværende sag søges mindreforbruget i 2022 på 5,2 mio. kr. overført til 2023.

Mindreforbruget vedrører det skattefinansierede anlægsprojekt Kulhuscykelstien (mindreforbrug på 3,3 mio. kr.) og det brugerfinansierede anlægsprojekt Renovering af udløbsbassin på Frederikssund Genbrug (mindreforbrug på 1,9 mio. kr.).

Med overførslen opskrives anlægsudgifterne med 5,2 mio. i 2023.

316Beslutning om godkendelse af lånoptagelse til Tolleruphøj samt fastsættelse af leje for 2023

Resume

Det skal besluttes, hvorvidt der skal optages lån til en række afholdte udgifter for 2,9 mio. kr. til brandsikring på omsorgscenter Tolleruphøj (bolig- og fællesareal). Såfremt udgifterne lånefinansieres, vil det være muligt at reducere den varslede huslejestigning på omsorgscenter Tolleruphøj fra 11,6 til 5,0 pct.

Omsorg og Ældre drøftede på møde den 2. november 2022, sag nr. 102 om godkendelse af huslejen for kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger for 2023. Udvalget ønskede sagen uddybet med yderligere oplysninger. Sagen blev herefter genfremsendt til fornyet behandling på Omsorg og Ældre den 1. december 2022, pkt. 121. Omsorg og Ældre besluttede på mødet at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at lånefinansiere en række afholdte udgifter til brandsikring på Tolleruphøj. Såfremt denne mulighed udnyttes, vil det være muligt, at reducere huslejestigningen for 2023 på Tolleruphøj, så den svarer til stigningen på de øvrige omsorgscentre.

En eventuel beslutning om lånefinansiering vil kræve Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, og en ændring af huslejen vil som følge heraf først kunne effektueres efter Byrådets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Afholdte udgifter for 2,9 mio. kr. til brandsikring på omsorgscenter Tolleruphøj (bolig- og fællesareal) lånefinansieres i 2023.
 2. Huslejen på omsorgscenter Tolleruphøj stiger med 5,0 pct. pr. 1. januar 2023 svarende til 307 kr. pr. måned pr. lejemål.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Huslejen for de kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger for 2023 er i efteråret 2022 blevet godkendt på de årlige beboermøder i samtlige afdelinger, hvorefter lejerne er blevet varslet huslejestigninger fra 1. januar 2023. jf. nedenstående tabel:

Center

Husleje kr. pr. måned (2022)

Husleje kr. pr. måned (2023)

Ændring (kr. pr. måned)

Ændring i pct.

Solgården (59 m2 - 77 m2)

7.292 til 9.509

7.629 til 9.948

336 til 438

4,6

Lunden (61 m2)

6.459

6.834

376

5,8

Pedershave (65 m2)

7.193

7.533

340

4,7

Tolleruphøj (65 m2)

6.141

6.852

711

11,6

De Tre Ege (64 m2)

8.182

8.690

508

6,2

Nordhøj/Nordvænget (82/68 m2)

7.808

8.338

530

6,8

Nordvænget ældreboliger (57 m2)

6.073

6.486

413

6,8

Solhøjvej ældreboliger (72 m2)

6.625

6.998

373

5,6

Omsorg og Ældre godkendte den 2. december 2022 (sag nummer 121) de varslede lejestigninger på alle centre med undtagelse af Tolleruphøj.

For så vidt angår Tolleruphøj anbefaler Omsorg og Ældre overfor Økonomiudvalg og Byråd, at afholdte udgifter for 2,9 mio. kr. til brandsikring på centrets bolig- og fællesarealer skal lånefinansieres, hvorefter det vil være muligt at reducere lejestigningen, således den udgør 5,0 pct.

Lejestigningen på Tolleruphøj vil herefter være på niveau med stigningerne på de øvrige omsorgscentre.

Lovgrundlag

Kommunens ældre- og plejeboliger er opført efter lov om almene boliger (almenboligloven), og driften heraf er regulereret ved bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (driftsbekendtgørelsen).

Det følger af driftsbekendtgørelsen, at der hvert år inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse skal afholdes et ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. På de enkelte møder skal afdelingens regnskab og driftsbudget (og dermed huslejen) for det kommende år godkendes. De årlige afdelingsmøder er blevet afholdt i perioden 29. august til 19. september 2022.

Forhøjelser af lejen skal ske med 3 måneders varsel. Alle lejere har i overensstemmelse hermed modtaget varsling om stigning pr. 1. januar 2023. Dette er sket ved udsendelse af individuelle varslingsskrivelser ultimo september 2022.

De varslede stigninger ligger mellem 4,6 og 11,6 pct., svarende til en månedlig huslejestigning på mellem 336 kr. og 711 kr. pr. lejemål. Den største stigning ses på Tolleruphøj.

Omsorg og Ældre har den 2. december 2022 (sag nummer 121) formelt godkendt lejeforhøjelsen for alle afdelinger med undtagelse af Tolleruphøj.

Mulighed for lånefinansiering af ekstraordinære udgifter og reduceret huslejestigningDer kan med hjemmel i almenboligloven optages lån til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder i de enkelte afdelinger. De kommunale lån, som optages med hjemmel i almenboligloven vil ikke belaste kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsen.

Denne mulighed vil kunne anvendes i forbindelse med en række afholdte udgifter til brandsikring på Tolleruphøj i 2021 og 2022. Ved en lånefinansiering vil det være muligt at styrke afdelingens økonomi med 2,9 mio. kr., hvorved stigningen i huslejen for 2023 vil kunne reduceres fra de varslede 11,6 pct. til 5,0 pct. svarende til en huslejestigning på 307 kr. pr. måned pr. lejemål.

En eventuel beslutning om lånefinansiering vil dog kræve Byrådets godkendelse, og en ændring af huslejen vil som følge heraf først kunne effektueres efter Byrådets godkendelse.

Lånet vil kunne hjemtages primo 2023, og lånoptagelsen vil kunne ske med en maksimal løbetid op til 30 år, og vil med udgangspunkt i den nuværende rente medføre en årlig ydelse på 144.802 kr.

Den årlige ydelse skal dækkes ind via huslejebetaling, og kan finansieres ved en tilsvarende reduktion af de årlige hensættelser til planlagt periodisk vedligehold samt forbedring af fællesarealer.

Huslejen for 2023 på Tolleruphøj vil herefter udgøre 6.448 kr. pr. måned pr. lejemål, svarende til huslejestigning på 307 kr. pr. måned, jf. bilag til sag.

Inddragelse

Der har været afholdt årlige beboermøder i samtlige afdelinger, hvor huslejen for 2023 er blevet godkendt.

Beboerne på Tolleruphøj er blevet varslet stigning i huslejen for 2023. Såfremt Byrådet godkender lånoptagelsen vil beboerne blive skriftligt orienteret om huslejeændringen.

Økonomi

Lånoptagelsen vil medføre en stigning i kommunens langfristede gæld inkl. ældreboliger på 2,9 mio. kr. Herudover vil låntagningen have en umiddelbar positiv effekt på kommunens likviditet.

317Beslutning om godkendelse af principper for Tiny Houses i Vinge

Resume

Der arbejdes for at etablere Tiny Houses i det sydlige Vinge. For at sikre en fælles forståelse af hvad et Tiny House i Vinge er, skal Økonomiudvalget ved denne sag godkende de overordnede principper for husenes udtryk og størrelse. Det er afgørende for den videre proces med lokalplan og fremtidig salg eller leje, at der er en fælles forståelse for husenes udtryk og størrelse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Godkende, at de 6 beskrevne hovedprincipper for Tiny Houses i Vinge indarbejdes i lokalplanforslag nr. 153.
 2. Godkende, at området udbydes ved en ligelig fordeling til hhv. salg og udlejning af enkeltparceller
 3. Godkende, at kommunen indgår samarbejde med producenter om tidsbegrænset opstilling af demohuse ved Klimakassen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 udsat til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 21. december 2022.

Indstillingspunkt 3 godkendt.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune forsøger at skabe mulighederne for at tilflyttere kan opføre Tiny Houses i det sydlige Vinge, indenfor lokalplanområde nr. 153, som udover Tiny Houses rummer 45 parcelhuse, og som lige nu er under udarbejdelse. Der er en stor interesse fra potentielle tilflyttere til opførelse af Tiny Houses.

Det er afgørende for realiseringen af Tiny Houses til helårsboligformål at der i lokalplanlægningen sikresmuligheder for at denne nye boligform bedst muligt kan opnå myndighedsgodkendelser. Ved denne placering i Vinge og på nuværende tidspunkt i den danske lovgivning, vurderes det afgørende at finde muligheder hvor husene kan opnå tilladelser til helårsbeboelse. Ved denne sag opstilles principper der skal imødekomme realiserbarheden for Tiny Houses.

Flere steder i Danmark forsøger kommuner at imødekomme ønsket om at nedskalere boligmassen ved realisering af Tiny Houses, som tager afsæt i drømmen om bæredygtigt byggeri som også er økonomisk attraktivt. De øvrige steder i Danmark, hvor der er igangsat planlægning for Tiny Houses, bliver både kommuner og selvbyggere udfordret af bygningsreglementets dokumentationskrav og derfor er det svært at realisere denne nye boform.

Opførelse af Tiny Houses kan være relativt kompliceret i forhold til de nuværende myndighedskrav i Bygningsreglementet. Især vil mindre (25-40 m2) selvbyggede huse blive særligt udfordret af krav i bygningsreglementet. Der findes større (45-50 m2) færdigproducerede/selvbyggede Tiny Houses, som efterlever bygningsreglementets krav til helårsbeboelse. Som eksempel kan det nævnes, at en bolig på 45 m2 i fodaftryk har et boligareal på 36 m2, grundet isoleringskravene i bygningsreglementet. Til sagen er vedlagt et notat, som redegør for de væsentligste udfordringer i Bygningsreglementet for Tiny Houses.

Denne sag indeholder anbefalinger til principper for Tiny Houses i det sydlige Vinge, som kan realiseres i forhold til den nuværende byggelovgivning.

Frederikssund Kommune er løbende i dialog med øvrige kommuner, interessenter og interesserede tilflyttere. Ligeledes blev der afholdt dialogmøde (med 60-70 deltagende) i august 2022. Nedenstående anbefalinger til principper for realisering tager afsæt i denne dialog.

Principper for udvikling til Tiny Houses

Området, hvor Tiny Houses skal realiseres, ligger stationsnært mellem Snostrup By, kommende parcelhuse og Ikanos rækkehusbebyggelse. Følgende principper foreslås indarbejdet i lokalplanforslaget, som kan danne grundlag for fremtidig salg eller udlejning af arealerne:

 1. Lokalplanen tilpasses, så der gives mulighed for op til 45 m2 bebyggelse (nuværende lokalplanforslag angiver 40 m2) for at imødekomme dokumentationskrav i Bygningsreglementet
 2. Lokalplanen tilpasses med parcelstørrelser mellem 150 og 250 m2 for sikre udearealer til boligerne
 3. Parkeringsnormen for området fastsættes til 0,6 for at minimere parkeringsbehov og trafik til området
 4. Der gives mulighed for byggeri op til 5,5 meter i højden og ingen begrænsninger i forhold til etageantal (derved kan der også etableres tagterrasse)
 5. Der stilles krav om helårsbeboelse og at byggeri skal kunne opnå byggetilladelse efter gældende Bygningsreglement for at sikre et attraktivt boligområde
 6. Boliger skal tilsluttes de primære forsyningsledninger, da der ikke er areal og mulighed for at søge alternative spildevandsløsninger

Det skal understreges, at ovenstående principper ikke ændrer på muligheden for, at kreative selvbyggere af mindre boligenheder kan realisere deres drømme, men det forudsætter fortsat, at der kan opnås byggetilladelse til helårsbeboelse.

Salg eller leje af arealer til Tiny Houses

Der findes forskellige scenarier for udviklingen af området og lokalplanforslaget åbner mulighed for at forskellige scenarier kan realiseres.

Til sagen er der vedlagt et notat der skitserer de forskellige muligheder for salg af enkeltparceller eller udleje..

I forhold til at sikre et boligområde hvor Tiny Houses også opnår helårsstatus anbefales det at udbyde de enkelte parceller til salg eller udlejning og i den forbindelse har administrationen modtaget indikativ markedsvurdering af enkeltparcellerne i spændet 0,250 til 0,350 mio. kr.

Tiny Houses som brandingværdi for Vinge

Der er en stor interesse fra forskellige målgrupper for at kunne realisere økonomisk- og klimamæssige bæredygtige boliger i Vinge. Derfor vurderes det vigtigt at imødekomme realiserbarheden af Tiny Houses. I den forbindelse er der dialog med producenter af færdigproducerede Tiny Houses om midlertidig opstilling af demohuse på arealerne ved Klimakassen. Tanken er, at Vinge skal være showroom for det nedskalerede byggeri og give mulighed for at afholde arrangementer i samarbejde med producenterne, hvor interesserede kan komme til Vinge og høre mere om Tiny Houses. Husene vil så være til salg for kommende tilflyttere og flyttes til området, når byggemodningen er klar.

Det skal understreges at færdigproducerede Tiny Houses, som er godkendt til helårsbeboelse allesammen er mellem 42 og 45 m2.

Ved denne sag skal Økonomiudvalget godkende opstilling af midlertidige Tiny Houses ved Klimakassen. Administrationen anbefaler, at der udelukkende opstilles huse, som kan godkendes til helårsbebyggelse. Det betyder, at husene vil være ca. 42- 45 m2. Derfor er udstillingen afhængig af en beslutning om at øge størrelsen på Tiny Houses fra max 40 m2, som i det eksisterende lokalplanforslag til 45 m2. Det er afgørende for producenter og tilflyttere at demohusene kan sælges og flyttes ind i boligområdet.

Det skal understreges, at der udelukkende indgås midlertidige grundlejeaftaler for demohuse ved Klimakassen.

Såfremt Økonomiudvalget godkender sagens principper og opstillingen af midlertidige demohuse ved Klimakassen forventes det, at første hus kan stå klar i december 2022 og i den forbindelse vil blive afholdt første arrangement i samarbejde med Klimakassens bygherre hvor fortællingen om Vinges fokus på nedskaleret bæredygtigt byggeri.

Inddragelse

Der blev afholdt dialogmøde med interesserede tilflyttere i august 2022, hvor deres ønsker og forventninger til etableringen af Tiny Houses blev hørt.

Sagen har endvidere været drøftet i arbejdsgruppen for Vinge.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af sagen.

318Beslutning om designprincipper for bassin 308-2 i det sydøstlige Vinge

Resume

Økonomiudvalget skal med denne sag drøfte det tilpassede design af bassin 308-2 i det sydøstlige Vinge. Formålet er at gøre bassinet mindre og samtidig sikre, at det indrettes som et attraktivt sted, der inviterer til ophold og som styrker forbindelserne på tværs af bassinet. Etableringen af bassinet er en nødvendighed for den videre udvikling af området, herunder kommunens egen grund med kommende parcelhuse og Tiny Houses vest for bassinet samt Ikanos boligbebyggelse øst for.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Godkende det tilpassede design af bassin 308-2 og de overordnede principper for det videre arbejde.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Programmering og tilpasning af bassin 308-2 sker i tæt samarbejde med Novafos og skal sikre at regnvand kan håndteres for de boligområder der støder op til området. Bassinet har en særlig vigtighed for at sikre udviklingen af hhv. parcel- og tinyhouses, børnehuset og Ikanos byggeri.

Bassin 308-2 der ligger i Det Grønne Hjerte indrettes som et aktiveret sted fremfor at fremstå som et traditionelt spildevandsteknisk anlæg.

Økonomiudvalget skal godkende udformningen af bassin 308-2 og koblingen til omkringliggende byområder, med et særligt fokus på den urbane kant mod nord. Det er afgørende at Økonomiudvalget (som politisk styregruppe for Vinge) inddrages i bassinets udtryk og udformning for at administrationen kan arbejde videre med formgivningen.

Bassinet placeres som en del af Det Grønne Hjerte jf. Udviklingsplanens udpegning og har derfor en særlig rolle i forhold til at sikre et attraktivt byrum. I arbejdet med at designe bassinet er der lagt vægt på at understøtte følgende principper:

 • Bassinet tilpasses i forhold til arealudlæg, så det bedst muligt indpasses i byens øvrige bebyggelse
 • Hensynet til flora, fauna og bilag IV arter styrkes ved at sikre et design der imødekommer spredningsmuligheder mellem Pæstemosen og § 3 søen mod vest.
 • Designforslaget understøtter en mere urban kant mod nord hvor boliger på sigt kan placeres med kontakt til vandet og der sikres et urbant byrum mellem boliger og bassin ved en trappesering (som set ved Deltaet)
 • Der er udarbejdet et designforslag hvor leg, ophold og forbindelser er indarbejdet. Forslaget er dog retningsgivende og vil forudsætte mere specifikke anlægsmæssige beslutninger længere i forløbet.

Til sagen er vedlagt 3 bilag der har til formål at indføre Økonomiudvalget i arbejdet med programmeringen af bassin 308-2, hvert bilag har et særskilt formål:

 1. Bilag 1 - Udkast, forslag til mindre arealaftryk for bassin 308-2. I dette bilag skitseres løsninger der minimerer arealaftrykket i området, hvor især den nordlige kant er bearbejdet og gjort mindre med et mere urbant udtryk.
 2. Bilag 2 - Principper for bassin 308-2 nordlige kantzone. I dette bilag gennemgås principper for hvordan bebyggelsen med fordel kan møde den nordlige kant af bassinet og et særligt fokus på at skabe et offentligt fællesskabende byrum hvor terrasseringen ned til vandet er det væsentligste princip
 3. Bilag 3 - Inspiration til rekreative elementer i bassin 308-2 inklusiv overslagsberegninger på rekreative elementer. Bilaget skal synliggøre forslag til en programmering af bassinet som understøtter den mere rekreative brug af et spildevandsteknisk anlæg og er suppleret af foreløbige overslagspriser. Forslaget arbejder med at styrke forbindelserne på tværs af bassinet og koble boligområder sammen. Ligeledes arbejdes der med leg og ophold som mulig aktivering af bassinets kanter og skabe et byrum der inviterer til leg og ophold. Det skal gøres opmærksom på at bassinudlægget der vises på kortet er en tidligere version, som er udarbejdet før tilpasningen af arealaftrykket.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er umiddelbart ingen bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag.

Det må dog bemærkes, at såfremt dele af de rekreative tiltag som er beskrevet i bilag 3, tilvælges til det endelige projekt, vil der være tale om en kommunal anlægsudgift, mens selve bassinet finansieres af Novafos.

Udgiften til de eventuelle rekreative tiltag, forudsættes finansieret af allerede afsatte rådighedsbeløb til det grønne hjerte, men afhængig af tidsplanen for anlæggets etablering, samt omfanget af de tilvalgte dele, kan det blive nødvendigt at fremrykke allerede afsatte midler.

Den løbende drift af de eventuelle rekreative tiltag er endnu ikke beregnet, men vil indgå i en endelig bevillingssag.

319Beslutning om frigivelse af anlægsbevillinger i Vinge 2023

Resume

I forlængelse af budgetaftalen for 2023 fremlægges hermed en oversigt over anlægsprojekter i Vinge, hvortil der ønskes frigivet en anlægsbevilling indenfor det allerede afsatte rådighedsbeløb. Dette er en overordnet frigivelsessag og alle anlægsprojekter vil efterfølgende blive fulgt op af konkrete igangsættelsessager.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

Der foretages en frigivelse af følgende anlægsbevillinger, indenfor allerede afsatte rådighedsbeløb:

 1. Frigivelse af anlægsbevilling på 7,776 mio. kr. til Vinge Boulevard etape 1-3
 2. Frigivelse af anlægsbevilling på 1,070 mio. kr. til opgradering af Dalvejen etape 1
 3. Frigivelse af anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. til område I - vej og parkering
 4. Frigivelse af anlægsbevilling på 1,021 mio. kr. til Den grønne forbindelse, projektering
 5. Frigivelse af anlægsbevilling på 7,471 mio. kr. til vejbelægning i Deltakvarteret

Beslutning

Indstillingspunkt 1-5 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Ved denne sag indstilles til en samlet overordnet frigivelse af anlægsbevillinger for anlægsprojekter i Vinge, således at planlægning og projektering kan igangsættes. De konkrete anlægsprojekter vil løbende blive fremlagt til politisk igangsættelse, når projekterne er mere afklaret.

Nedenfor er foretaget en oplistning af de fem anlægsprojekter i Vinge, hvortil der indstilles frigivelse af en anlægsbevilling indenfor det allerede afsatte rådighedsbeløb.

Tre af projekterne har været under udførelse i et eller flere år, hvorfor der tidligere er foretaget en delvis frigivelse af de afsatte rådighedsbeløb, mens de to sidste først igangsættes i 2023.

Samtlige anlægsprojekter er indeholdt i den senest vedtagne Investeringsplan.

Vinge Boulevarden etape 1-3:

Videreførelse af Vinge Boulevard er afgørende for at koble byens infrastruktur sammen, og sikre god trafikafvikling for de igangværende boligprojekter i Vinge. Vejen er blandt andet adgangsvej til Ikano byggeri i det østlige Vinge. Ligeledes skal Novafos etablere spildevand og drikkevand placeret i forbindelse med vejen. Vinge Boulevard skal også sikre vejadgang til kommende udvikling i det østlige område og indtil det kommende børnehus i det sydlige Vinge.

I 1. halvår 2023 vil Boulevardens udseende blive fastlagt, herunder hvordan cykelstien mellem St. Rørbæk og Vinge Station skal krydse Boulevarden. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i efteråret 2023 og udføres i etaper over de næste år.

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 18,558 mio. kr. fra 2022-2024 til realisering af anlægsprojektet, hvoraf rådighedsbeløbet for 2022 og 2023 udgør 9,276 mio. kr. Idet der tidligere er frigivet 1,5 mio. kr. den 15.12.21. indstilles der i denne sag om frigivelse af yderligere (9,276-1,500) 7,776 mio. kr., hvorefter det samlede rådighedsbeløb for 2022 og 2023 er frigivet.

Opgradering af Dalvejen etape 1:

Dalvejen etape 1 er udført i 2021 og 2022. Der udestår dog lægning af det sidste asfaltlag, hvilket skal udføres i 2023.

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 19,561 mio. kr. fra 2021 - 2023 til realisering af anlægsprojektet. Idet der tidligere er frigivet 18,491 mio. kr., indstilles der i denne sag frigivet yderligere (19,561-18,491) 1,070 mio. kr., hvorefter det samlede rådighedsbeløb for 2021 til 2023 er frigivet.

Område I – vej og parkering:

Projektet omfatter anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger område I.

Domea og Innovator forventes at starte deres byggerier i foråret 2023. Kommunen skal i den forbindelse udføre fortov og cykelsti langs Boulevarden, samt P-pladser langs supercykelstien.

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 8,286 mio. kr. til realisering af anlægsprojektet, heraf 1,0 mio. kr. i 2023 og 7,802 mio. kr. i 2024.

Idet der ikke tidligere er foretaget en frigivelse, indstilles i denne sag frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2023.

Den grønne forbindelse, projektering

I forlængelse af Udviklingsplanens illustration af en gentænkt bred grøn bro over banen, skal det i 2023 prioriteres at detailplanlægge forbindelsen og indretningen af Vinge C.

I 1. halvår 2023 fremlægger administrationen oplæg til en proces hvor den grønne forbindelse præciseres – herunder koblingen til et genbesøgt centrum. Det forventes at processen vil tage afsæt i et udbud/eller arkitektkonkurrence.

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 1,021 mio. kr. i 2023, til projektering af den grønne forbindelse.

Idet der ikke tidligere er foretaget en frigivelse, indstilles i denne sag frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 1,021 mio. kr. i 2023.

Vejbelægning i Deltakvarteret:

I forbindelse med færdiggørelse af boligvejene for Deltakvarteret skal de sidste belægningsarbejder færdiggøres i 2023. Alle boliger på Mekongvej og Obvej forventes færdigbygget i starten af 2023, hvorefter belægningsarbejdet kan igangsættes.

Projektering af vejbelægningen er igangsat i efteråret 2022, mens selve anlægsarbejderne forventes udført i sommeren 2023.

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb i 2021 – 2023 på samlet 9,471 mio. kr., til realisering af projektet. Idet der tidligere er frigivet 2,000 mio. kr., indstilles der med denne sag en frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på (9,471-2,000) 7,471 mio. kr. , hvorefter det samlede rådighedsbeløb er frigivet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen omhandler frigivelse af anlægsbevillinger i Vinge for samlet 18,338 mio. kr., som foretages indenfor allerede afsatte rådighedsbeløb, hvorfor der ikke er nogle likviditetsmæssige konsekvenser af denne sag.

Frigivelserne omfatter følgende anlægsprojekter: Vinge Boulevard 7,776 mio.kr., Dalvejen etape 1 1,070 mio. kr., Område I, vej og parkering 1,000 mio. kr., Den grønne forbindelse 1,021 mio. kr. samt vejbelægning i Deltakvarteret 7,471 mio.kr.

320Beslutning om godkendelse af forlængelse af den midlertidige opnormering i Center for Job og Rådgivning

Resume

Frederikssund Kommune har som konsekvens af krigen i Ukraine pt. modtaget 223 ukrainske flygtninge. Byrådet har tidligere godkendt en opnormering i Center for Job og Rådgivning på en integrationssagsbehandler, en job- og virksomhedskonsulent og en social vicevært i en midlertidig periode på 12 måneder. Der er fortsat behov for de ekstra ressourcer, og derfor indstilles der til en forlængelse af ressourcerne gældende for hele budgetåret 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der godkendes en forlængelse af den midlertidige opnormering på en integrationssagsbehandler, en job- og virksomhedskonsulent og en social vicevært i Center for Job og Rådgivning, således at opnormeringen gælder for hele 2023. De samlede merudgifter (serviceudgifter) er 1,5 mio. kr.
 2. Merudgifter på 1 mio. kr. (serviceudgifter) finansieres i forbindelse med 2. budgetopfølgning i 2023, og at 0,5 mio. kr., søges afholdt indenfor områdes eksisterende budgetramme.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende: Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har som konsekvens af krigen i Ukraine foreløbigt modtaget 223 ukrainske flygtninge ud af kommunens kvote på 246 i 2022. For at Center for Job og Rådgivning kan varetage den lovpligtige integrations- og beskæftigelsesindsats for de ukrainske flygtninge, har Byrådet tidligere godkendt følgende midlertidige opnormeringer:- Sagsnr. 139 (Byrådet) afholdt den 22. juni 2022 vedrørende opnormering af en social vicevært i en midlertidig periode på 12 måneder.- Sagsnr. 167 (Byrådet) afholdt den 24. august 2022 vedrørende opnormering af en integrationssagsbehandler og en job- og virksomhedskonsulent i en midlertidig periode på 12 måneder.

Opgavemængden i forbindelse med de ukrainske flygtninge er ikke blevet mindre siden Byrådets behandling af ovennævnte sager (se bilag 1 for et overblik over de opnormerede ressourcers hovedopgaver). Samtidig udvides kvoten for Frederikssund Kommune indtil videre med yderligere 78 ukrainske flygtninge i 2023, dvs. en samlet kvote på 324, da der til næste år forventes yderligere 10.000 ukrainske flygtninge på landsplan.

Derfor indstiller administrationen til, at den midlertidige opnormering forlænges, så den er gældende for hele budgetåret 2023. Konkret er der tale om en ekstra bevilling på 0,42 mio. kr. Skemaet nedenfor giver en opsummering af behovet for ekstra ressourcer i 2023, de allerede bevilgede midler og den ønskede ekstra bevilling til at kunne dække hele behovet for 2023.

Økonomi i hele kr. i 2023

Ressourcer

Behov 2023

Allerede bevilget (BY)*

Ønsket ekstra bevilling

Integrationssagsbehandler

500.000 kr.

375.000 kr.

125.000 kr.

Job- og virksomhedskonsulent

500.000 kr.

375.000 kr.

125.000 kr.

Social vicevært

500.000 kr.

330.000 kr.

170.000 kr.

Total

1.500.000 kr.

1.080.000 kr.

420.000 kr.

* De besluttede bevillinger for 2023 er forudsat finansieret ved budgetopfølgningerne i 2023, når der er overblik over statens evt. kompensation af udgifter til Ukraine-indsatsen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Byrådet har tidligere godkendt selve ansættelsen af de i sagen omtalte 3 medarbejdere: Integrationssagsbehandler og Job- og virksomhedskonsulent frem til og med den 30. september 2023, samt en Socialvicevært til og med den 31. august 2023. I forbindelse med beslutningen blev der ikke givet en egentlig tillægsbevilling til 2023, men i stedet besluttet, at finansieringen på 1,080 mio. kr., skulle håndteres i budgetopfølgningerne i 2023, når der er et overblik over statens evt. kompensation af udgifterne til Ukraine-indsatsen i dette år.

Området søger nu om en forlængelse af de 3 ansættelser, så disse løber i hele 2023. Den samlede udgift for 2023 er opgjort til 1,5 mio. kr.(serviceudgifter). Heraf vil 1 mio. kr. blive finansieret i 2. budgetopfølgning, mens 0,5 mio. kr. vil blive søgt afholdt indenfor områdets eksisterende budget.

Generelt om finansiering:For de ukrainske flygtninge kan der ikke forventes fuld kompensation for samtlige kommunale merudgifter, idet den statslige kompensation beregnes for kommunerne under et. Hvis Frederikssund Kommune har flere udgifter end gennemsnitskommunen, bliver kommunen ikke kompenseret for dette.

Den indgåede økonomiaftale for 2023 omfatter udelukkende en midtvejsregulering af kommunernes økonomi for 2022, indeholdende en kompensation for kommunerne under et for allerede afholdte drift- og anlægsudgifter til ukrainske flygtninge. Endvidere fremgår det af aftalen, at der vil blive fulgt op på denne - altså finansieringen for hele 2022 samt 2023.

321Beslutning om Udbudsplan 2023-2024

Resume

Kommunens udbudsplan forelægges til godkendelse. Udbudsplanen rummer de forventede, større indkøbsprojekter i perioden 2023-2024. Der er 25 projekter på planen. I henhold til retningslinjerne i indkøbspolitikken vil to af projekterne være underkastet politisk behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Udbudsplanen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt med den tilføjelse, at konsekvenserne af den grønne indkøbsstrategi skal afspejles i kommende udbud.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

I henhold til kommunens indkøbspolitik 2022 -2026 skal udbudsplanen forelægges for Økonomiudvalget hvert år i 4. kvartal. På den baggrund er kommunens udbudsplan 2023-2024 vedlagt som bilag. Af bilaget fremgår de indkøbsprojekter, som er igangværende eller forventes opstartet inden udgangen af 2024. I oversigterne indgår både indkøbsprojekter, som gennemføres af kommunen selv, samt projekter, der bliver lavet indenfor rammen af de indkøbsfællesskaber, som kommunen deltager i (Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) og Staten og Kommunernes Indkøbsfællesskab (SKI)). I oversigten indgår ikke mindre indkøb (kontraktsum under 500 t. kr./år), samt indkøb, som kommunen er aftaleforpligtet til at købe efter en rammeaftale. Der indgår heller ikke bygge-/anlægsprojekter i oversigten, idet den politiske behandling af disse sker ved frigivelse af anlægsmidler i investeringsplanen.

Den planlagte politiske behandling af de enkelte udbud følger af retningslinjerne i Indkøbspolitikken. Det følger heraf, at der skal ske politisk behandling af udbud i følgende tilfælde:

 • Udbud, der medfører en ændring af kvalitetsniveau for kommunens borgere, skal behandles i det relevante fagudvalg.
 • Alle udbud af varer og tjenesteydelser med en årlig kontraktværdi over 10 mio. kr. bliver som udgangspunkt behandlet i Byrådet på baggrund af en behandling i det relevante fagudvalg
 • Alle udbud, der medfører konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, som pt. varetages af kommunen selv (outsourcing), skal behandles i Byrådet uanset beløbsstørrelse på baggrund af en behandling i det relevante fagudvalg
 • Udbud, som ekstraordinært udvælges af Økonomiudvalget i forbindelse med gennemgangen af Udbudsplanen, kan behandles i politiske udvalg efter nærmere anvisning.

Der er to udbud på planen, som i h.t. indkøbspolitikken står til politisk godkendelse. Dette drejer som om fællesudbud på henholdsvis vikarydelser og Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), som begge vurderes at have et årligt forbrug på over 10 mio. kr.

Processen omkring den politiske behandling vil blive tilpasset, hvis der er tale om fællesudbud (f.eks. SKI- og IN-udbud). I disse tilfælde vil der ofte være begrænset tid til behandlingen, ligesom det kan være vanskeligt at afvige fra kollektivt trufne beslutninger om udbudsdesign og -strategi.

Det bemærkes for en god ordens skyld, at oversigterne er et dynamisk værktøj, hvilket betyder, at forskellige forhold kan medføre, at f.eks. tidsplanen i de enkelte projekter kan ændre sig, ligesom at visse projekter helt kan bortfalde og andre kan komme til.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

322Beslutning om tillægsbevilling til reparation af færgen Columbus

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om status for reparation af færgen Columbus, og skal beslutte, hvorvidt der gives anlægstillægsbevillinger til udførelse af de nødvendige arbejder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
 2. Der gives anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2022, som frigives, til gennemførelse af de nødvendige arbejder.
 3. Der gives anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2023, som frigives, til gennemførelse af de nødvendige arbejder. Bevillingen forudsat finansieret ved budgetopfølgning pr. 31/3-2023

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Byrådet blev på møde den 30. marts 2022 orienteret om teknisk analyse af færgen Columbus, der viste at færgen skulle gennemgå en række akutte reparationer såfremt den fortsat skulle sejle. Udgiften til disse blev anslået til 1,6 mio. kr. Byrådet blev ligeledes orienteret om, at det ville kræve Søfartsstyrelsens godkendelse af reparationsplan at få færgen i drift igen.

Byrådet bevilgede 1,6 mio. kr. til gennemførelse af reparationerne og besluttede samtidig, at færgen hurtigst muligt skulle i sejlads igen. Efter yderligere dialog med Søfartsstyrelsen blev reparationerne opdelt i to faser; de som absolut skulle udføres inden der kunne gives sejltilladelse for sæsonen og de som kunne afvente værftsbesøg i efteråret. Fase 1 blev gennemført med det samme og færgens sejlads genoptaget den 16. juni 2022. Fase to blev påbegyndt ifbm. værftsbesøget i oktober 2022. Efterhånden som færgen er blevet åbnet op for udførelse af de forventede reparationer har det vist sig, at nogle forhold var i værre stand end forventet, da den tekniske analyse og omkostningsoverslaget blev udarbejdet. Det drejer sig bl.a. om tykkelse af nogle af stålpladerne i færgens skrog, som ikke længere var mulige at reparationssvejse men skulle udskiftes helt, bund af kollisionsskot som var tæret mere end forventet og dermed også skulle udskiftes med nye stålplader. Det har derudover været nødvendigt at udføre yderligere reparation af passagerplatformen, dækshuset samt div. gelændere. Da de fleste af reparationerne skulle udføres mens færgen er på værft, er omkostningerne til selve værftsbesøg, skibskyndig konsulent m.v. ligeledes steget. De mere omfattende arbejder betyder også, at ikke alle reparationer kan udgøres inden årets udgang og således strækker sig ind i foråret 2023. De forventes afsluttet senest marts 2023.

De endelige omkostninger til akutreparationer forventes øget fra 1,6 mio. kr. til 2,7 mio. kr. Merudgiften udgør 1,1 mio. kr., som søges bevilget.

Der forventes fremlagt en sag på januarmødet, som nærmere beskriver muligheder for lånoptagelse m.v. i forbindelse med anskaffelse af ny færge.

Inddragelse

Søfartsstyrelsen er inddraget i vurderingen af, hvilke reparationer der har kunnet udskydes til dette efterårs værftsbesøg.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 1,6 mio. kr. til reparation af Columbus. De endelige omkostninger til akutreparationer forventes nu at udgøre 2,7 mio. kr. hvorfor der søges yderligere samlet anlægsbevilling på 1,1 mio. kr., fordelt på 0,4 mio. kr. i 2022 og 0,7 mio. kr. i 2023. Bevillingen indstilles kassefinansieret i 2022, og da der forventes et mindreforbrug på anlægsområdet, påvirker bevillingen ikke overholdelsen af anlægsrammen. I 2023 finansieres bevillingen ved kompenserende besparelser i førstkommende budgetopfølgning pr. 31/3-2023.

323Beslutning om det videre arbejde med botilbudsplanen

Resume

Social og sundhed er af Økonomiudvalget blevet bedt om at revurdere botilbudsplanen. Dette nødvendiggør, at Social og sundhed tager stilling til det videre arbejde med handleplan for botilbudsområdet. Derfor forelægges Social og sundhed i denne sag to muligheder for det videre arbejde med handleplanen for botilbud. Udvalget skal i sagen træffe beslutning om, hvilken mulighed administrationen skal arbejde videre med. Sagen blev oprindeligt forelagt udvalget på møde den 29. september 2022, hvor den blev udsat, idet udvalget ønskede sagen yderligere belyst.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og Sundhed overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler en af følgende to indstillinger:

 1. Den oprindelige botilbudsplan fastholdes, hvorfor der udvides på Egeparken og Vangedevej.

Eller:

 1. Botilbudsplanen revideres, så udvidelse af Egeparken ikke indgår.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 29. september 2022, pkt. 107:

Sagen udsat idet udvalget ønsker sagen yderligere belyst.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Beslutning fra Social og sundhed, 1. december 2022, pkt. 124:

Udvalget anbefaler, at der arbejdet videre med indstillingspunkt 1 idet der i første omgang (fase 1) arbejdes videre med en udbygning af Vangedevej. Om 2 år tages der stilling til udbygning af Egeparken (fase 2). Den nuværende botilbudsplan fastholdes dermed.

Fraværende:

Therese Hejnfelt (V)

Beslutning

Indstillingen fra Social og sundhed anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

På møde den 30. marts 2020 (sag 39) bekræftede det daværende Social- og Sundhedsudvalg dets tilslutning til fire principper for botilbudsplanen. Principperne har overskrifterne fleksibilitet, borgerne, faglighed og personalefaciliteter samt økonomi. Udvalget blev desuden præsenteret for to modeller for den fremtidige tilbudsvifte på botilbudsområdet til drøftelse:

 • Model 1 – Klyngestruktur, som indebærer et botilbud med flere separate boenheder, som placeres på samme grund.
 • Model 2 – Udvidelse af eksisterende tilbud, som indebærer en udvidelse af et eller flere af kommunens eksisterende botilbud.

På et lukket punkt på Byrådsmøde den 24. februar 2021 (sag 57) besluttede Byrådet, at der skulle arbejdes videre med at udbygge botilbuddene på Egeparken og Vangedevej (model 2).

Den 3. marts 2022 (sag 21) drøftede Social og sundhed en foranalyse udarbejdet af RUM vedrørende udbygning af botilbuddene Egeparken og Vangedevej. Foranalysen havde været politisk behandlet den. 4 oktober 2021 og 1. november 2021. Foranalysen havde også været i høring hos berørte parter, herunder bruger/- pårørenderåd i Handicap og Botilbud, MED-udvalg, Handicaprådet, Kommunale Ejendomme, Vej og Park samt Vej og Trafik. Foranalysen er vedlagt sagen som bilag.

I Budget 2023-2026 er der afsat 53.212 t. kr. til botilbudsplanen i perioden 2027 og frem.

Foranalysen indeholder blandt andet en skitsering af muligheden for at udvide Egeparken med otte nye boliger sådan, at tilbuddet i alt rummer 14 boliger. Udvidelsen vil ske i den tidligere institution Regnbuen beliggende på Egeparken 6. Tilsvarende indeholder foranalysen en skitsering af muligheden for at udvide Vangedevej med enten seks eller otte nye boliger sådan, at tilbuddet i alt rummer 14 eller 16 boliger.

Økonomiudvalget har siden bedt Social og sundhed om at revurdere botilbudsplanen. Dette nødvendiggør at udvalget tager stilling til det videre arbejde med handleplan for botilbudsområdet.

Behovet for pladser til borgere med udviklingshæmning har ændret sig

Begge modeller for botilbudsplanen var opstillet med udgangspunkt i samling af fem mindre bofællesskaber til borgere med udviklingshæmning jævnfør princippet om en minimumsstørrelse på 12-20 pladser, der skal sikre en fagligt og økonomisk effektiv drift. Det drejede sig om Vangedevej (8 pladser), Linde Allé (5 pladser) og Ungekollegiet (8 pladser) i Frederikssund, Nordmandshusene (5 pladser) i Skibby samt Egeparken (6 pladser) i Jægerspris, i alt 32 pladser. Alle bofællesskaberne er organiseret under Handicap og Botilbud, der også varetager driften af Rosenfeldthusene og Lunden samt hjemmevejledningen.

Siden opstillingen af modellerne er Nordmandshusene lukket, ligesom Ungekollegiet er under udfasning. Dette betyder, at der er 13 færre botilbudspladser i kommunen, og dermed et mindre behov for udvidelse af eksisterende botilbud målt alene på antallet af pladser. Det således kun Linde Allé med fem pladser, som vil kunne flytte direkte ind i udbygningen på enten Vangevej eller Egeparken, der tilsammen kan rumme 14-16 pladser.

Center for Voksenstøtte og Ældre oplever ikke, at der er vækst i efterspørgslen på botilbud til borgere med udviklingshæmning. Med den nuværende kapacitet og efterspørgsel er det således ikke nødvendigt at udvide både på Egeparken og på Vangedevej for at dække antallet af nuværende pladser.

Administrationen ser to muligheder for arbejdet med botilbudsplanen

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at der umiddelbart er to muligheder for det videre arbejde med botilbudsplanen:

 1. Botilbudsplanen fastholdes.Ved fastholdelse af den nuværende botilbudsplan, vil administrationen arbejde videre med en udvidelse af Egeparken og Vangedevej på baggrund af RUMs foranalyse. På denne måde vil der blive etableret 14-16 nye pladser. Fem af pladserne kan målrettes borgere fra Linde Allé, hvorefter tilbuddet udfases.
 2. Botilbudsplanen revideres, så udvidelse af Egeparken ikke indgår.

Ved denne mulighed, vil der ikke ske en udvidelse ved Egeparken 6, men der vil kunne arbejdes videre med udvidelse af Vangedevej på baggrund af RUMs foranalyse. Fem af pladserne kan målrettes borgere fra Linde Allé, hvorefter tilbuddet udfases.

Supplerende sagsfremstilling til møde den 1. december 2022

Social og sundhed besluttede på møde den 29. september 2022 (sag 107) at udsætte sagen idet udvalget ønskede sagen yderligere belyst.

Udvalget har således efterspurgt en oversigt over handlekommuner for beboerne i de berørte bofællesskaber, nemlig Vangedevej, Egeparken og Linde Allé. I nedenstående skema fremgår således antallet af borgere og deres respektive handlekommuner pr. 17. oktober 2022.

Botilbud

Frederikssund Kommune

Anden kommune

I alt

Vangedevej

5

3

8

Egeparken

6

0

6

Linde Allé

4

1

5

I alt

15

4

19

Fordelingen er på linje med oktober 2021, hvor der dog var en borger mindre på Linde Allé med Frederikssund som handlekommune.

Bofællesskabernes målgruppe er som beskrevet ovenfor borgere med udviklingshæmning. Borgerne har et funktionsniveau, der betyder, at der ikke er behov for døgndækning. En del af kommunens borgere med udviklingshæmning bor i botilbud uden for kommunen. Antallet af borgere i eksterne botilbud har ligget nogenlunde stabilt det seneste år. I oktober 2021 var Frederikssund Kommune således handlekommune for 32 borgere med udviklingshæmning i eksterne botilbud, mens antallet i oktober 2022 er 30 borgere. I denne henseende dækker ’udviklingshæmning’ over borgere, der er registreret med udviklingshæmning, intellektuel/kognitiv forstyrrelse og/eller anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse. Afdelingen for Voksenstøtte estimerer, at omkring fem af de nuværende borgere i eksterne botilbud er i målgruppen for bofællesskaberne på Egeparken og Vangedevej. Administrationen bemærker, at hjemtagning af disse borgere forudsætter, at borgerne som udgangspunkt selv har et ønske om at flytte. Dertil kommer hensyn til, at borgernes samlede liv også skal fungere. Dette eksempelvis i forhold til dagtilbud og beskyttet beskæftigelse.

Udvalget har ligeledes efterspurgt en vurdering af den fremtidige drift af Egeparken såfremt, der ikke udvides på Egeparken 6. Det er administrationens vurdering, at Egeparken er et velfungerende tilbud, hvilket understøttes af de seneste tilsynsrapporter. Såfremt der ikke udvides på Egeparken vurderes det, at tilbuddet fortsat vil være velfungerende under de nuværende forhold. Tilbuddet vil dog ikke leve op til botilbudsplanens princip om en minimumsstørrelse på 12-20 pladser, der skal sikre en fagligt og økonomisk effektiv drift.

Botilbudsplanen blev udarbejdet på baggrund af kommunens handicap- og psykiatripolitik, hvor ”Bolig” var et af indsatsområderne. Kommunen havde på daværende tidspunkt fem små bofællesskaber, som man ønskede at samle. Årsagen til dette var til dels udfordringer omkring juridiske konstruktioner på enkelte af tilbuddene, og til dels for at optimere driften både fagligt og økonomisk.

Med dette udgangspunkt tilsluttede det daværende Social- og Sundhedsudvalg på møde den 30. marts 2020 (sag 39) som nævnt fire principper for botilbudsplanen, herunder princippet om en minimumsstørrelse på 12 pladser. Ved at sikre, at der er minimum 12 pladser i kommunens botilbud, giver man de bedste forudsætninger for, at tilbuddene er både økonomisk og fagligt bæredygtige (KL 2016: Effektiv drift af sociale tilbud – et inspirationskatalog). Principperne var udledt på baggrund af et videngrundlag bestående af data og faglig viden.

Det er administrationens vurdering, at en udvidelse af Vangedevej vil være hensigtsmæssigt i forhold til beboerne på Linde Allé, som vil opleve en kortere flytning inden for Frederikssund by. Handicap og Botilbud har påbegyndt et tættere samarbejde på medarbejdersiden mellem Linde Allé og Vangedevej for at styrke den økonomiske og faglige bæredygtighed i tilbuddene, der hver især har færre end 12 pladser.

På baggrund af en samlet vurdering af den nuværende situation beskrevet ovenfor vurderer administrationen, at de oprindelige forudsætninger for botilbudsplanen ikke længere er til stede. Derfor er det administrationens anbefaling, at botilbudsplanen revideres, hvor udvidelse af Egeparken ikke indgår.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar til udvalgsmødet den 29. september 2022:

Handicaprådet har noteret sig, at der ifølge administrationens fremskrivning vil være mindre efterspørgsel på botilbud til borgere med udviklingshæmning, hvilket kunne tale for alene at fortsætte med udvidelse af Vangedevej.Såfremt denne løsning (2) besluttes, vil problematikken og ulemperne med de små bofællesskaber fortsat være gældende for Egeparken. Derfor vil Handicaprådet anbefale model 1, hvor botilbudsplanen fastholdes, så både Vangedevej og Egeparken udvides, og der etableres 14-16 nye pladser, som dels reserveres til Lindeallés beboere dels kan udbydes til andre kommuner med behov for botilbud til borgere med udviklingshæmning.

Seniorrådets høringssvar til udvalgsmødet den 29. september 2022:

Seniorrådet bakker op om Handicaprådets bemærkninger.

Handicaprådets høringssvar til udvalgsmødet den 1. december 2022:

Handicaprådet henviser til sit tidligere afgivne høringssvar, som fastholdes:” Handicaprådet har noteret sig, at der ifølge administrationens fremskrivning vil være mindre efterspørgsel på botilbud til borgere med udviklingshæmning, hvilket kunne tale for alene at fortsætte med udvidelse af Vangedevej.Såfremt denne løsning (2) besluttes, vil problematikken og ulemperne med de små bofællesskaber fortsat være gældende for Egeparken. Derfor vil Handicaprådet anbefale model 1, hvor botilbudsplanen fastholdes, så både Vangedevej og Egeparken udvides, og der etableres 14-16 nye pladser, som dels reserveres til Lindeallés beboere dels kan udbydes til andre kommuner med behov for botilbud til borgere med udviklingshæmning.”

Seniorrådets høringssvar til udvalgsmøde den 1. december 2022:

Beslutning med det videre arbejde med Botilbudsplanen

der omhandler udvidelse af Egemarken, Jægerspris og

bofællesskabet på Vangedevej, i Frederikssund.

Sagen hører til under Handicaprådet.

Økonomi

Beslutning vedrørende plan for botilbudsområdet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet evt. videre arbejde med ændringer til planen eller udarbejdelse af ny botilbudsplan forudsættes afholdt inden for eksisterende bevillingsmæssige rammer.

324Beslutning om optimering af omklædningsrum og beplantning i Idrætsbyen

Resume

Med denne sag skal Byrådet beslutte, hvordan budgetaftalen vedrørende optimerede omklædningsrum og beplantning i Idrætsbyen skal gennemføres. Til dette indstilles de afsatte midler til idrætsbyen i 2023 til frigivelse. Der skal igangsættes et samlet udbud for ombygning af omklædningsrum i svømmehallen i Idrætsbyen. Ombygningen forventes at være henover sommeren 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. De i 2023 afsatte midler til idrætsbyen frigives.
 2. Der gennemføres udbud for samlet ombygning af omklædningsrum.
 3. Beplantning af læhegn udbydes ud fra oplæg i bilag.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 29. november 2022, pkt. 142:

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Byrådet beslutte hvordan budgetaftalen omkring optimerede omklædningsrum og beplantning i Idrætsbyen skal gennemføres. Det er administrationens indstilling at de afsatte midler for til idrætsbyen i 2023 frigives og der igangsættes et samlet udbud for ombygning af omklædningsrum i svømmehallen i Idrætsbyen. Anlægsfasen forventes at være henover sommeren 2023. Udbud af læhegn anbefales at gennemføre efterfølgende, da beplantningen bør gennemføres i slutningen af 2023. Dette i forhold til planternes vækst.

Budgetmidler afsat i 2023 og 2024

I budget 2023 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024. Budgetaftalen beskriver opgaven med at forbedre omklædningsfaciliteterne og beplantning i Idrætsbyen nedenfor.

"Indenfor den allerede afsatte økonomi til Idrætsbyen vil Byrådet i 2023 prioritere en bedre indretning af omklædningsrummene, så alle brugere med handicap og alle øvrige brugere får en god oplevelse i den nye svømmehal i Idrætsbyen. Endvidere skal der plantes træer og buske, som kan give læ til kunstgræsbane mv."

Optimering af omklædningsrum - projektbeskrivelse

Unge, fritid og idræt behandlede d. 3 maj 2022 en drøftelsessag vedrørende hvordan man kan optimere brugen af omklædningsfaciliteterne i svømmehallen i Idrætsbyen. RUM Arkitekter har udarbejdet et oplæg til optimering af omklædningsfaciliteter, som er bilag til sagen. Oplægget skitserer forskellige løsninger man kan implementere for at optimere brugen af omklædningsrummene. Det er, som også præsenteret i drøftelsessagen d. 3 maj 2022, administrationens indstilling at den fulde optimering af omklædningsrummene. Det betyder at det er model 2 for omklædningsrummene og model B for wellnessområdet inkl. handikap omklædning, der udbydes for at sikre en langsigtet forbedret brugeroplevelse(se bilag for detaljeret beskrivelse og visualisering af ny situationsplan). Samtidig med at rådgiver i notatet vurderer, at anlægsarbejdet vil koste i omegnen af 2 mio. kr. anbefaler rådgiver samtidig at få projektet udbudt, for at få klarhed om økonomien.

Det er administrationens anbefaling af man søger at gennemføre ombygningen af svømmehallens omklædningsrum samlet, for at spare etablerings- og rådgivningsudgifter,samt begrænse lukketiden i svømmehallen til gene for borgerne. Rådgiver vurderer at en etapevis ombygning vil blive ca. 15 % dyrere end det økonomiske overslag og samlet vil byggetiden blive forlænget da bygningsarbejderne ikke bliver udført samlet. Det er administrationens anbefaling, at et samlet udbud af ombygningen af omklædningsrummene i svømmehallen igangsættes med henblik på ombygning i sommeren 2023. Viser udbuddet at projektomkostningerne overstiger det afsatte budget, vil Byrådet blive forelagt en beslutningssag med to mulige løsninger. Enten kan de resterende midler prioriteres fra facilitetspuljen, ellers reducer det udbudte projekt til kun at ombygge den ene halvdel af omklædningen i 2023.

Læhegn

Beplantningsplanen for idrætsbyen fremlægger et scenarie med en samlet anlægssum på 173.000 kr. for at skabe bedre læforhold fra vinden i Idrætsbyen. Langs stien vest for kunstgræsbanen er der i dag plantet Balsampopler som med tiden vil udvikle sig til høje slanke træer. Træerne vil ikke give meget læ i bunden og det foreslås derfor at poplerne suppleres med et læbælte og lunde omkring kunstgræsbanen. I Idrætsbyens nordvestlige hjørne er der i helhedsplanen reserveret til en parklignende have, her foreslås det at der plantes et læhegn langs skel. Forslag til beplantning er bilag til denne sag. Det er bedste at plante læhegn og lunde i efteråret fordi det giver planterne de bedste vækstbetingelser.

Der vil blive en øget driftsudgift til pleje af grønne områder på 25.000 kr. pr. år. Denne anbefales indarbejdet i kommunens budget som en teknisk korrektion i forbindelse med vedtagelse af budget 2024-27.

Inddragelse

Oplægget omhandlende optimering af omklædningsrum har været præsenteret for svømmehallens personale, der har givet supplerende input. Disse input er indarbejdet i det vedlagt oplæg. Medarbejdernes input er baseret på både egene driftserfaringer, samt de indtryk som offentlige gæster og foreninger har givet udtryk for. Samlet input fra Frederikssund Idrætsanlæg er vedlagt som bilag.

Foreningerne i Idrætsbyen holdes løbende orienteret om projektet.

Frederikssund Idrætsråd holdes løbende orienteret om projektet.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 1,5 mio. kr. til Idrætsbyen inkl. 3 pct. til intern projektering svarende til 0,04 mio. kr.

Med nærværende sag søges hele rådighedsbeløbet i 2023 frigivet.

325Beslutning om frigivelse af anlægsprojektet for cykelsti på Københavnsvej

Resume

Som følge af budgetaftalen for 2023 samt overslagsårene 2024 til 2026 anmoder administrationen om frigivelse af midler til anlægsprojektet, som skal påbegyndes. Hermed kan projekterne igangsættes straks i det nye år.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frigive 2.06 mio. kr. til planlægning af cykelstier på Københavnsvej i Slangerup.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 30. november 2022, pkt. 208:

Anbefales.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Ved budget 2023 blev det besluttet at igangsætte cykelstier på Københavnsvej i Slangerup, et projekt som får tilskud fra en statslig pulje. Projektet finansieres fra driften med 350.000 kr.

Administrationen anmoder om frigivelse af midlerne til projektet således, at det kan opstartes straks ved det nye års begyndelse.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Med nærværende sag søges rådighedsbeløbet i 2023 på 2,1 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup frigivet.

326Beslutning om indsendelse af ideer og forslag til regionens Råstofplan 2024

Resume

Regionen har indkaldt ideer og forslag til den næste råstofplan - råstofplan 2024. Med denne sag skal udvalget tage stilling til indsendelse af ideer og forslag fra Frederikssund Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og Teknik, at:

 1. Godkende vedlagte høringsbrev med ideer og forslag til Råstofplan 2024.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 30. november 2022, pkt. 218:

Godkendt, idet tonen skærpes i brevet. Udvalget anbefaler, at borgmesteren er medunderskriver på brevet. Sagen oversendes til behandling i Økonomiudvalget til december mødet med et opdateret udkast til brev.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Tiltrådt. Sagen oversendes til Byrådet til orientering.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Regionen har indkaldt ideer og forslag til den næste råstofplan - råstofplan 2024. Indkaldelsen af ideer og forslag kan ses på regionens hjemmeside. I indkaldelsen kan læses et forord, et afsnit om hovedspørgsmål til råstofplanlægningen, om hvilke ideer og forslag regionsrådet efterspørger, praktiske oplysninger om høringen og den samlede planproces frem til en ny råstofplan.

Regionen stiller i sin indkaldelse af ideer og forslag til Råstofplan 2024 hovedspørgsmålet: ”Hvordan sikrer regionen med sin råstofplanlægning og administration af råstofloven en mere bæredygtig råstofforsyning?”

Det er administrationens vurdering, at råstofplanlægningen i Danmark er meget langt fra at være bæredygtig og at der er behov for en række markante ændringer af råstofplanlægningen, såsom:

 • Øget vægt på genanvendelse af råstoffer og på stabilisering af jord i stedet for tilførsel af råstoffer
 • sikring af at råstofgravning kun tillades, hvis nytten af den opvejer dens skadevirkninger på natur og mennesker
 • bedre beskyttelse af borgere mod stavnsbinding ved råstofgravninger, der bliver ved langt ud over den 10-årige tilladelse
 • ophævelse af råstofplanlægningens princip om regional selvforsyning og
 • sikring af, at råstofgrave ved deres nedlæggelse bidrager med nye rekreative værdier, som kompensation for de tabte landskabsværdier.

Region Hovedstaden dækker 29 kommuner. Ved den seneste revision af Råstofplanen foreslog Regionen udpegning af knap 240 ha nye råstofgraveområder i Frederikssund Kommune og knap 240 ha nye råstofgraveområder i regionens øvrige 28 kommuner tilsammen. Region Hovedstaden gjorde således Frederikssund Kommune til regionens gravekommune med deraf følgende konsekvenser for kommunens landskaber og for borgerne i kommunen. Byrådet gjorde indsigelse mod, at halvdelen af alle nye råstofområder skulle belaste Frederikssund Kommune, men langt hovedparten af udpegningerne blev opretholdt.

Frederikssund Kommune har, uanset råstofplanens markante konsekvenser for kommunen, ikke klageadgang i forbindelse med råstofplanlægning, men har tværtimod pligt til at lægge råstofplanen til grund ved kommunes egen planlægning.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgsmøde 14. december 2022

Der vedlægges et revideret udkast til høringsbrev jf. udvalgsbeslutning 30. november 2022.

Inddragelse

Inddragelse i forhold til afgivelse af et kommunalt høringssvar er ikke relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

327Beslutning om frigivelse af midler til foranalyse til cykelstier, budget 2023

Resume

I budgetaftalen for 2023 er der afsat 0,5 mio. kr. til foranalyser til cykelstiprojekter, som administrationen med denne sagsfremstilling anmoder om frigivelse af midlerne til.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frigive 0,5 mio. kr. til foranalyse til cykelstier,
 2. Midlerne anvendes til foranalyser af cykelstiprojekter på Kalvøvej og Jernbanegade i Frederikssund jf. cykelstihandlingsplanen samt til cykeltællinger flere steder i kommunen.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 30. november 2022, pkt. 209:

Anbefales.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

I budget 2023 er der afsat 0,5 mio. kr. til foranalyser af cykelstiprojekter. Administrationen anmoder om frigivelse af midlerne, så analyserne kan opstartes ved det nye års begyndelse.

Administrationen foreslår, at midlerne anvendes til disse to projekter:

 1. Cykelstier på Kalvøvej
 2. Cykelsti på Jernbanegade i Frederikssund i den østlige vejside på strækningen mellem Ågade og Frederikssund Station.

Cykelstier på Kalvøvej

Planlægningen af et maritimt center i Frederikssund Lystbådehavn er i gang, og et projekt for cykelstier på Kalvøvej er med i cykelstihandlingsplanen under listen over cykelstier ved byudviklingsområder (projektnummer Bu4). Det foreslås derfor, at det er Kalvøvej, der udarbejdes en foranalyse for med hensyn til at skabe bedre forhold for de bløde trafikanter, således at der ligger et projektforslag, som kan bringes ind i arbejdet med et maritimt center.

Cykelsti på Jernbanegade

På Jernbanegade i Frederikssund blev der anlagt ny cykelsti foran Sillebrocentret i 2021. I modsatte vejside er der kun en smal cykelbane op mod signalanlægget. Det er et væsentligt sted midt i byen at få øget trygheden for de bløde trafikanter og samtidig sende et signal om, at cyklister er værdsat. Cykelsti på dette sted er med som projektnummer B1 i cykelstihandlingsplanen. Projektet forudsætter, at det undersøges, om de to vognbaner op mod signalanlægget kan reduceres til én vognbane, så der derved kan opnås den nødvendige plads til en rigtig cykelsti niveauadskilt fra den motoriserede trafik. Det foreslås derfor, at der udføres en foranalyse af dette samt projektforslag for en cykelsti.

Cykeltællinger

Der ud over foreslås det at anvende et beløb på ca. 50.000 til cykeltællinger på separate cykelstier og på veje både med og uden cykelstier. Det kan give et datagrundlag, som kan være vigtig viden i forhold til fremover at vurdere, hvordan midler til cykelområdet bedst anvendes. Kommunen har meget få cykeltællinger, så et årligt beløb til det vil hen ad vejen give et vigtigt bidrag til et cykelregnskab, hvor udviklingen i cykeltrafikken kan følges.

I bilag er vedlagt cykelstihandlingsplanen med tilhørende kortmateriale.

Inddragelse

Inddragelse er vurderet ikke at være relevant på nuværende tidspunkt. I arbejdet med analyserne af cykelstiprojekterne kan det blive relevant at inddrage berørte grundejere og borgere.

Økonomi

Med nærværende sag søges rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. til anlægsprojektet Foranalyse cykelsti i budget 2023 frigivet.

328Beslutning om NOVAFOS takster for drikkevand og spildevand 2023

Resume

Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsynings- og spildevandsområdet godkende taksterne for NOVAFOS årligt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Taksten for 2023 for drikkevand godkendes.
 2. Taksten for 2023 for spildevand godkendes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 30. november 2022, pkt. 219:

Anbefales.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsynings- og spildevandsområdet godkende taksterne for NOVAFOS årligt. Det godkendte takstblad er NOVAFOS´ grundlag for at opkræve betaling fra deres forbrugere. Frederikssund Kommune skal foretage en legalitetskontrol med de udgifter, der afholdes af forsyningsselskabet, og de takster der opkræves. Kontrollen foretages ved at sikre, at der er overensstemmelse mellem forsyningsselskabets aktiviteter og de kommunale planer for området - kommuneplan, klimatilpasningsplan, spildevandsplan og vandhandleplan. NOVAFOS har udarbejdet et forslag til takster for henholdsvis drikkevand og spildevand (se bilag 1). De udmeldte takster er med forbehold for godkendelse i Novafos’ bestyrelse fredag d. 2. december 2022.

Drikkevand

Taksten ex. moms pr. m3 vand ændres fra 9,27 kr. i 2022 til 9,47 i 2023. Dette betyder en stigning i den samlede m3 pris inklusiv statslig afgift på 1,3 % fra 15,64 kr. til 15,84 kr. ekskl. moms. Inklusiv moms kommer forbrugeren til at betale 19,80 kr. pr. m3 samt en fast årlig afgift pr. måler, som er 850,00 kr. Den faste afgift er uændret siden 2018. Stigningen skyldes primært ikke påvirkelige omkostninger.

Siden 2012 har taksten pr. m3 drikkevand været følgende:

Årstal

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kr. pr. m3 ekskl. moms

8,00

8,00

8,00

7,60

8,39

9,39

8,40

9,30

9,63

8,7

9,27

9,47

Spildevand

Vandafledningsafgiften ex. moms pr. m3 ændres fra 38,92 til 38,16, hvilket er et fald på 2,0 %. Inklusiv moms og statslig afgift kommer forbrugeren således til at betale 47,70 kr. pr. m3 vand, samt en fast årlig afgift pr. kloakstik, som er 745,00 kr. Den faste afgift er uændret siden 2018. Faldet skyldes primært et fald i påvirkelige omkostninger.

Siden 2012 har taksten pr. m3 spildevand været følgende:

Årstal

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kr. pr. m3 ekskl. moms

27,00

34,00

34,00

34,00

34,00

35,48

36,60

39,95

40,56

42,16

38,92

38,16

Begrundelse for ændringer i taksten for drikkevand og spildevand:

Takst 2022

Udvikling:

- Påvirkelige omkostninger

- Prisfremskrivning

- Effektiviseringskrav

- Ikke påvirkelige omkostninger (IPO)

- Ændring i vejbidrag - lavere investeringsniveau

- Tillæg til nye aktiviteter i 2023

- Forventet højere vandmængde i 2023

- Øgede omkostninger som følge af overtagelse af private vandværker

- Øvrige, herunder korrektioner til tidligere år

Drikkevand

19,55

-0,60

0,44

0,18

1,71

0,44

-0,27

-0,87

-0,78

Spildevand

48,65

-1,07

0,02

0,01

0,02

-0,29

0,73

-0,31

-0,06

Forbrugeroplevet

68,20

-1,67

0,46

0,19

1,73

-0,29

1,17

-0,58

-0,87

-0,84

Udvikling total

0,95

-4,05

-3,10

Takst 2023

19,80

47,70

67,50

Ændringer i ikke påvirkelige omkostninger (IPO)

IPO er omkostninger, hvor selskaberne ingen indflydelse har på omkostningsudviklingen.

IPO, som selskaberne skal redegøre for til Forsyningssekretariatet, er bl.a.:

 • Akkumuleret restskat.
 • Afgift til Forsyningssekretariatet
 • Køb af produkter og ydelser fra andre vandselskaber reguleret af vandsektorloven
 • Selskabsskat og ejendomsskat
 • Erstatninger

Ændringen af IPO fra sidste års ramme til den nye ramme er fordelt på den budgetterede vandmængde for budgetåret og er en del af forklaringen på takstudviklingen.

Ændring af vejbidrag fra fast til variabelt bidrag

Vejafvandingsbidrag betales af kommunen og udgør en procentdel af investeringerne. Når investeringerne stiger eller falder, vil spildevandsselskabets indtægt fra vejafvandingsbidraget henholdsvis stige eller falde.

Tillæg for godkendte investeringer

Frederikssund Vand A/S og Frederikssund Spildevand A/S har fået godkendt udvidelse af forsyningsområde samt udvikling af nye rensemetoder henholdsvis udvidelse af forsyningsområde, flytning af forsyningsledninger samt periodevise driftsomkostninger, der giver tillæg til den økonomiske ramme. Ved udnyttelse af den fulde økonomiske ramme, vil tillæg til rammen medføre en stigende variabel takst.

Øvrige, herunder korrektioner til tidligere år

Øvrige omkostninger omfatter periodevise driftsomkostninger, bortfald af omkostninger, historisk over/underdækning og korrektioner i øvrigt.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

329Beslutning om igangsættelse af hovedvedligeholdelse i 2023

Resume

Plan og teknik behandlede på møde d. 7. juni 2022, sag 122, en sag om prioritering af vedligeholdelsesmidler og besluttede, at "Udvalget ønsker at prioritere projekter med påbud, lovgivning og forsikring til igangsættelse. De øvrige projekter ønskes drøftet på et temamøde for udvalget ud fra forskellige scenarier til efterfølgende prioritering."

Nedenfor angives forskellige scenarier, som udvalget kan vælge i mellem. Ud fra et byggefagligt perspektiv bemærkes det, at kommunen har flere bygninger, hvor den generelle tilstand er ringe og løbende bliver dårligere. Hvis disse bygninger ikke bliver vedligeholdt snarest, bliver det væsentligt dyrere at foretage vedligeholdelse efterfølgende, da der er risiko for følgeskader på bygningerne. I gennemsnit kan der antages en stigning på 5 % pr. år pr. angivet beløbet grundet skader og slitage.

Afdelingsleder for kommune ejendomme Irene Nielsen deltog under sagens behandling i Plan og teknik.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Scenarie 2 besluttes igangsat fra 2023.
 2. Plan og teknik anbefaler over for Økonomiudvalget, at der udarbejdes en ejendomsstrategi med henblik på fortætning og afhændelse af bygninger, hvor driftsbesparelsen reinvesteres i vedligeholdelsestiltag.
 3. Plan og teknik over for Klima, natur og energi anbefaler, at midler der er afsat under udvalget til energirenoveringer

a) fratages kravet om simpel tilbagebetalingstid på 12 år, således at midlerne også kan anvendes til klimaskærmsrenoveringer, eller

b) kravet om simpel tilbagebetalingstid øges til 30 år, således at midlerne også kan anvendes til klimaskærmsrenoveringer.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 30. november 2022, pkt. 202:

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Anbefales. Arbejdet bør ske i dialog med brugerne.

Indstillingspunkt 3: Udvalget anbefaler 3.b.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Plan og tekniks indstillingspunkt 2 tiltrådt.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Sagens formål

I denne sag fremsættes 3 scenarier for fordeling af den afsatte ramme til vedligeholdelse af kommunens bygninger. Udvalget skal beslutte, hvilket scenarie, der skal igangsættes fra 2023.

Baggrund

Planlagt hovedvedligeholdelse har til formål at sikre bygningernes værdi samt sørge for, at indeklima og bygningsfunktioner bevares som tiltænkt, da bygningerne blev bygget. Kommunens bygningsmasse udgør ca. 300.000 m2. Ud fra et byggefagligt perspektiv er der, for at sikre ovenstående, behov for 440 mio. kr. fordelt over en 10-årig periode. Der henvises til sag 9 på møde den 19. januar 2022 og sag 131 på møde den 7. juni 2021 for en nærmere beskrivelse af bygningernes tilstand og efterslæb.

Prioriteringsprincipper

I sag 9 refereres til prioriteringsprincipperne (Besluttet i 2020, sag 47) Disse gengives kort nedenfor:

 • Prioritet 1: Tiltag som skal gennemføres grundet myndighedskrav eller tiltag som der ikke kan ikke ses bort fra i forbindelse med anlægsprojekter, tiltag som nødvendige af hensyn til menneskers sikkerhed.
 • Prioritet 2: Tiltag som, hvis de ikke gennemføres, vil føre til risiko for personskade eller bygningsskade.
 • Prioritet 3: Udskiftninger og renoveringer af udslidte bygningsdel
 • Prioritet 4: Planlagt vedligeholdelse.

Status for 2022

Som angivet i sag 9 (2022) er der i 2022 kun igangsat tiltag fra prioritet 2 og 3, hvoraf hovedvægten, 80 %, er prioritet 2 tiltag.

3 scenarier

I bilag 1 er vist tre forskellige principmodeller for, hvordan midler til hovedvedligeholdelse, der ikke er forhåndsdisponeret, kan prioriteres; Tagmodellen, vedligeholdelsesmodellen samt modellen for mindre projekter. I bilaget redegøres for behovet for vedligeholdelse og de midler, der er til rådighed samt for konsekvenserne ved at prioritere den enkelte model.

Beløbet der summeres til i hvert scenarie er en sammenlægning af budgettet under driftsrammen benævnt "hovedvedligeholdelse" og budgettet på anlægsrammen på anlægget "Ejendomsrenovering".

Beløbene ser fra 2023 ud som følger:

2023

2024

2025

2026-2030

21,2 mio. kr.

21,2 mio. kr.

21,2 mio. kr.

26,8 mio. kr./ år

Nedenstående beløb er forhåndsdisponeret af udvalget:

Faste årlige udgifter:

Brandforebyggelse (passiv brandsikring og administration) 1,3 mio. kr., arbejdsmiljøkrav 1,5 mio.kr., akutmidler 6 mio. kr., i alt 8, 8 mio. kr. til "faste årlige udgifter" (I sag 9, 2022 var er angivet et akut beløb på 5. mio. kr. / år., stigning i priser og flere akutte skader bevirker, at beløbet fra 2023 oprundes til 6 mio. kr.)

Enkeltårsudgifter:

Enkeltårsudgifter rummer forhold, der skal prioriteres fordi de enten bunder i et påbud eller en lovgivning. Beløbet skal kun afsættes i enten et eller få år. Beløbene dækker:

 • Påbud efter brandsyn (sag 9, 2022)
 • Påbud i forhold til rensning af vand på kommunal matrikel. (Det undersøges i øjeblikket om der kan findes et alternativ)

Det er usikkert om og hvor udgiftstunge påbud frabrandmyndigheden i forbindelse med brandtilsyn vil være. Hvis udgifter ikke bliver så store som skønnet, vil restbeløbet i alle scenarier blive anvendt til bygningsvedligeholdelse.

Bygningsfaglig anbefaling

Ud fra et byggefagligt perspektiv kan det ikke anbefales at gennemføre vedligeholdelse på få enkelte bygninger eller anvende midlerne til eksempelvis pergolaer på Ådalens skole eller andre mindre projekter på bekostning af vedligeholdelsen på de øvrige bygninger. Samtidig er det meget nødvendigt at tagarbejder ikke undervurderes, da manglende udskiftning på disse vil medføre store følgeskader.

Administrationen anbefaler derfor scenarie 2, hvilket forudsætter at der ved budget 2024 findes midler til tagarbejderne.

Det skal dog bemærkes at ikke kun tage men også andre større arbejder som f.eks. facadeudskiftninger over 3 mio. kr. er vanskelige at indarbejde i det nuværende budget til vedligeholdelse.

Perspektivering

Reduktion af bygningsmasse

En sammenligning af bygningsdriftsareal pr. indbygger viser at kommunen har 6,77 m2 areal/indbygger, hvor landsgennemsnittet er 5,35. (kilde Info og redigering af Kommune info (fm3.dk). Hvis kommunen afhændede bygningsareal svarende til at komme ned på landsgennemsnittet vil der være tale om 64.400 m2, der skulle afhændes. Dette ville i runde tal betyde en driftsbesparelse på 29 mio. kr. og en Co2 besparelse på 1260 tons. Staten har bl.a. anvendt intern husleje for at skabe et incitament til, at de forskellige funktioner får et fokus på hvor mange m2 de anvender.

Hvis driftsbesparelsen blev øremærket til vedligeholdelse af den resterende bygningsmasse, ville dette også være en måde at medfinansiere fremtidig hovedvedligeholdelsen på.

Pulje til energitiltag

Klima, natur og energi har en årlig pulje på ca. 4 mio. kr. til energitiltag på bygninger. Betingelserne for igangsætning af et projekt under denne pulje er, at projektet har en simpel tilbagebetalingstid på maksimalt 12 år. Dette betyder, at tiltag som tage og udskiftning af facader og andre tiltag på klimaskærmen ikke kan igangsættes for disse midler. Ved at bløde op for eller fjerne tilbagebetalingskravet, vil energipuljemidler fremadrettet også kunne bruges til at suppleres vedligeholdelsesmidlerne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i budget 2023 afsat 12,9 mio. kr. til ejendomsrenovering på bruttoanlægsudgifterne, som blev frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2023.

Derudover er der på serviceudgifterne afsat 9,4 mio. kr. til hovedvedligeholdelse i 2023.

330Beslutning om godkendelse af varmeprojektforslag for etablering af elkedler og akkumuleringstank ved Skuldelev Energiselskab til høring

Resume

Denne sag handler om etablering af tre små elkedler og enakkumuleringstank ved Skuldelev Energiselskab A.m.b.a, der skal være med til atmindske brug af naturgas i varmeforsyningen. Varmeprojektforslaget viser positiv samfundsøkonomi. Byrådet skal beslutte, om varmeprojektforslaget skal godkendes til høring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende varmeprojektforslaget til høring.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 6. december 2022, pkt. 125:

Anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Positiv samfundsøkonomisk fordel på 27,2 mio. kr.

Det eksisterende anlæg på Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. indeholder en naturgasmotor, en naturgaskedel, solfangere og en biomassekedel på flis, der står for henholdsvis 8,9 %, 5,7 %, 23,7 % og 61,7 % af produktionen. I tilknytning til værket er der 2 akkumuleringstanke.

Varmeprojektforslagetomfatter etablering af tre små elkedler, der skal erstatte naturgaskedelen og mindske brug af naturgas som brændsel i varmeproduktionen. Dertil skalen af de eksisterende akkumuleringstanke erstattes med en ny større akkumuleringstank, der både skal gøre det muligt at have en højere udnyttelse af de eksisterende solfangere og sikre fleksibilitet i driften af elkedlen. Hvis projektforslaget godkendes endeligt vil produktionsfordelingen være 4,9 % fra naturgasmotoren, 23,9 % fra solfangere, 56,3 % fra biomassekedlen og 14,9 % fra elkedlen.

Projektforslaget viser en samfundsøkonomisk fordel på 27,2 mio. kr., sammenlignet med referencescenariet, som er produktion på det eksisterende anlæg uden ændringer i produktionen. De følsomhedsberegninger, der er udført på samfundsøkonomien viser, at projektforslaget er robust og den samfundsøkonomisk bedste løsning sammenlignet med referencescenariet.

Projektforslagets positive samfundsøkonomi skyldes især, at Skuldelev Energiselskab A.m.b.a.forventer at modtage betaling for at stille de nye elkedler til rådighed for regulering af elmarkedet, kaldet regulerkraftmarkedet. Elkedlerne kan med meget kort varsel bruge store mængder strøm til at producere fjernvarme og kan slukkes lige så hurtigt igen, når elproduktion og -forbrug er kommet i balance. Hvis der ikke skulle være brug for varmen umiddelbart i fjernvarmesystemet kan akkumuleringstankene gemme varmen til senere. En elkedel i kombination med en akkumulator kan således være attraktiv på regulerkraftmarkedet. Elmarkedets udvikling i fremtiden er usikker. Derfor er det uvist om Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. vil få en stor indtægt ved at så til rådighed for elmarkedet. Følsomhedsberegninger på modtagelse af mindre rådighedsbetaling viser, at projektforslaget har en robust samfundsøkonomi. I de samfundsøkonomiske beregninger skal anvendes gaspriser udmeldt af Energistyrelsen i februar 2022, der udgør 1/4-1/6 af de faktiske langsigtede gaspriser i november 2022. Hvis gaspriserne bliver højere end forventet af Energistyrelsen, styrker det samfundsøkonomien i at erstatte naturgaskedlen med elkedler.

Klimarigtig løsning - mindre CO2-udledning

Med omlægningen af produktionen på Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. ses også en klimamæssig gevinst, hvor forbruget af fossile brændsler mindskes og CO2-udledningen reduceres kraftigt.

Estimeret årlig besparelse på knap 5.000 kr. for ejere af et standardhus

Projektforslaget viser en selskabsøkonomisk fordel i prisen på produktion af varme. Selskabsøkonomien skal sikre, at investeringen i projektet ikke resulterer i stigning i forbrugerpriser. Da selskabsøkonomien viser, at prisen på produktion af varme mindskes ved projektforslaget, vil varmeselskabets kunder opnå en besparelse på deres varmeregning. For et standardhus på 130 m3 som bruger 18,1 MWh pr. år vil der være en estimeret årlig besparelse på ca. 4.600 kr. Reduktionen i forbrugerpriser vil dog være stærkt afhængig af den fremtidige rådighedsbetaling fra elsystemet og udviklingen i energipriser.

Inddragelse

Varmeprojektforslaget sendes i 4 ugers høring hos høringsberettigede jf. projektbekendtgørelsen, hvis Byrådet godkender projektforslaget. Indkomne høringssvar vil indgå i den videre politiske proces i forbindelse med den endelige vedtagelse af varmeprojektet, som vedtages af Klima, natur og energi.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

331Beslutning om frigivelse af midler til kommunale digeprojekter

Resume

Med denne sag skal udvalget beslutte, om der skal frigives midler fra anlægsbudgettet til det videre arbejde med de kommunale digeprojekter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. 1 mio. kr. af det budgetterede rådighedsbeløb frigives til arbejdet med de prioriterede lokale digeprojekter Hyllingeriis, Kulhuse og Frederikssund Nord.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 6. december 2022, pkt. 130:

Anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Der er i budget 2023 afsat 12,7 mio. til at understøtte arbejdet med Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og lokale digeprojekter.

Administrationen søger hermed om at få frigivet en 1,0 mio. kr. til arbejdet med de tre prioriterede digeprojekter, hhv. Kulhuse, Frederikssund Nord og Hyllingeriis.

Status for de enkelte projekter, proces og tidsplan fremgår af kommunens hjemmeside, som løbende opdateres.

Hyllingeriis

Der anvendes 300.000 til gennemførsel af ekspropriationsproces, og til løbende sparring med rådgiver i forbindelse med myndighedsbehandling af ansøgning om tilladelse til at gennemføre projektet.

Kulhuse

Der anvendes 400.000 kr. til at færdiggøre myndighedsprojekt og bidragsfordeling, i tæt samarbejde med repræsentanter for grundejerne.

Frederikssund Nord

Der anvendes ca. 300.000 kr. til at justere projektet, og efterfølgende udarbejde et endeligt myndighedsprojekt, samt vedtægter og bidragsfordeling for det kommende digelag.

Eventuelt senere behov for frigivelse af midler i 2022

Med budgetforliget 2022 der blev tilført en ekstra personaleressource til digeprojekterne, hvilket forventes at give mulighed for igangsættelse af hvilende digeprojekter. Hvis Byrådet træffer beslutning om dette vil det betyde behov frigivelse af nye anlægsmidler i andet halvår af 2023. Udvalget vil få en ny sag om dette i første halvår 2023.

Inddragelse

Frederikssund Kommune sikrer, at grundejerne inddrages i projekteringen af alle kommunale digeprojekter.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 12,7 mio. kr. til Kystbeskyttelse af Fr. sund midtby og Fjordlandet.

Med nærværende sag søges 1,0 mio. kr. frigivet af rådighedsbeløbet.

332Beslutning om justering af digeprojekt Frederikssund Nord

Resume

Detailprojekteringen af kystbeskyttelsesprojektet ved Frederikssund Nord har afdækket udfordringer med placering af jorddige oven på stærkstrømskabler og naturgasledninger. Med denne sag skal udvalget træffe beslutning om justeret plan for videre proces for digeprojektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende den justerede procesplan for digeprojektet Frederikssund Nord.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 6. december 2022, pkt. 129:

Anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Den igangværende detailprojektering for det kommunale fællesprojekt for kystbeskyttelse af Frederikssund Nord har afdækket, at der er flere udfordringer ved planen fra skitseprojektet om at lægge diget oven på stærkstrømskabler og naturgasledninger langs Linderupvej. Rådgiver på projektet, og ledningsejerne har bekræftet, at strømkablerne risikerer at overophede, hvis der placeres et jorddige oven på dem. Dette er i overensstemmelse med Dansk Standard 475 (DS 475) og Sikkerhedsstyrelsens anvisninger. Frederikssund Kommune er i dialog med de involverede parter, om at finde realiserbare løsninger både på kort sigt og lang sigt. Frederikssund Kommune forventer at kunne præsentere løsningsforslag for Byrådet primo 2023.

En placering af diget ovenpå ledningerne vil betyde, at ledningerne kommer til at ligge dybere end den normale dybde jf. Dansk Standard 475. Der vil derfor være risiko for, at ledningerne ikke kan komme af med den overskudsvarme, som afgives ved høj spændingsbelastning (se vedlagte kortbilag med ledningsoversigt). Dette er en risiko ved et længdegående anlæg, hvorimod en krydsning af en ledning ikke vil have samme risiko for overophedning.

Kystdirektoratet udtaler, at de generelt ikke anbefaler, at diger placeres ovenpå ledninger, fordi ledningsarbejder kan svække diget i en periode. Frederikssund Kommune har fået oplyst, at der ofte er service på ledningerne, hvilket betyder, at diget regelmæssigt vil blive svækket og miste sin funktionalitet i en periode.

Frederikssund Kommune har kendt til stærkstrømskabler og naturgasledninger siden projektets start i 2014. Det er ny viden, at placeringen af diget oven på ledningerne giver flere udfordringer. Parterne har tidligere i projektet drøftet muligheden for placeringen af diget oven på ledningerne og vurderet, at det var uproblematisk. På den baggrund udarbejdede den tidligere rådgiver det dispositionsforslag, der senere blev fremmet i Byrådet.

Overgangen fra skitseprojekt til detailprojekt indebærer, at alle forhold bliver undersøgt et spadestik dybere. Faglige undersøgelser af forhold og konsekvenser betyder desværre for dette projekt, at den oprindelige plan ikke kan gennemføres, og der er behov for at undersøge alternativer. Det er normalt, at der kan opstå behov for justeringer i anlægsprojekter i takt med, at et projekts detaljegrad bliver større. Uanset hvornår denne nye viden var tilgået projektet, ville der være behov for at tage højde for den, så projektet kan resultere i et funktionsdygtigt dige. Selv om projektet nu skal justeres, er det forudgående projekteringsarbejde langt fra spildt. Projektets rammeforudsætninger er nu klarlagt, og mange af de tekniske detaljer er på plads. Når der er truffet beslutning om, hvordan ledningerne skal håndteres vil de tekniske justeringer hurtigt kunne indskrives i projektet.

Området blev ikke oversvømmet under Bodilstormen

Kystdirektoratet har vurderet, at der er et behov for kystbeskyttelse ved Frederikssund Nord. Dette behov stiger i takt med, at klimaforandringerne får havspejlet til at stige. Oversvømmelsestruslen er beskrevet i Frederikssund Kommunes klimatilpasningsplan. Bebyggelsen ved Linderupvej ligger omkring kote 2,0 – 2,25 (DVR90) men blev ikke oversvømmet under stormen Bodil i 2013, der er den værste storm siden 1921, med en vandstand på ca. 2 meter over normalvandstanden. Den statistiske sandsynlighed for at en storm af samme størrelse vil indtræffe igen inden for de næste 5 år er under 2 %.

Med den justerede procesplan, kan et nyt dige stå færdigt godt et halvt år senere end forventet

Der arbejdes målrettet på at udarbejde en justeret løsning ud fra en justeret procesplan:

 1. Kystbeskyttelsesprojektets tekniske udformning tilpasses, og grundejerne inddrages og holdes opdateret i processen.
 2. Der indhentes en ny udtalelse fra Kystdirektoratet for det opdaterede projekt (jf. kystbeskyttelseslovens § 2).
 3. Rådgiver udarbejder herefter et nyt opdateret myndighedsprojekt.
 4. Frederikssund Kommune ansøger statens kystpulje i 2023 med det opdaterede ansøgningsmaterialet.

Ad 1) Frederikssund Kommune, rådgiver og ledningsejerne arbejder tæt sammen på at finde en realiserbar løsning på problemstillingen med ledningerne, så der kan sikres fortsat fremdrift i projektet. Aktuelt undersøges en løsning, hvor ledningerne kommer til at ligge på digets bagside og samtidig leve op til kravene i DS 475. Det søges opnået ved at lave mindre tekniske justeringer af digets forløb samt evt. at flytte enkelte ledninger. Eventuelle gravearbejder ved servicering af ledningerne vil hermed foregå på bagsiden af diget, så digets vigtigste dele (forsiden og digekronen) ikke svækkes i forbindelse med ledningsarbejder. Administrationen forventer, at der vil kunne findes en løsning inden for en overskuelig fremtid.

I projektets seneste tidsplan var forventningen, at diget ville stå færdigt maj 2024 forud for starten af stormsæsonen. Med denne reviderede procesplan forventes diget at kunne færdigmeldes til december 2024.

Da der er tale om mindre justeringer, og at de fleste forhold er uændrede, vil størstedelen af det hidtidige arbejde kunne anvendes til det nye myndighedsprojekt.

Det justerede projekt giver et lille merforbrug

Justeringen af projektet forventes at medføre et merforbrug af rådgiverydelser på mellem 50.000 kr. og 100.000. kr. Hertil kan forventes mindre øgning i udgifter til anlægget, da det kan blive nødvendigt at tilkøre mere jord, hvis diget skal føres uden om ledningerne, og enkelte strømkabler skal måske flyttes. Det samlede forventede merforbrug kan estimeres, når der er aftalt en realiserbar løsning.

Indtil videre har Frederikssund Kommune haft udlæg for omkring 700.000 kr. til digeprojektet Frederikssund Nord.

Inddragelse

Grundejerne i projektområdet er inddraget i projektarbejdet. Der er oprettet en digearbejdsgruppe bestående af grundejere, der jævnligt orienteres om status i projektet og kommer med inputs til projektet. Derudover har Frederikssund Kommune oprettet en hjemmeside med information om projektet, og har i 2022 udsendt to nyhedsbreve til grundejere i projektområdet.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 1,9 mio. kr. og i budget 2023 er der afsat 12,7 mio. kr. til kystbeskyttelse af Fr. sund midtby og Fjordlandet. Eventuelle merudgifter udover de afsatte budgetbeløb afholdes indenfor eksisterende rammer.

333Orientering om likviditet samt økonomisk status

Resume

Sagen omhandler orientering om kommunens gennemsnitlige likviditet samt økonomien for Vinge ultimo november 2022. Gennemsnittet for de seneste 12 måneders likviditet udgør 366,7 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er indfriet i hele budgetperioden. Derudover orienteres om aktuel økonomisk status ligeledes pr. ultimo november.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Når en kommunes likviditet skal vurderes, ses der derfor ofte på gennemsnittet de seneste 12 måneder - den såkaldte kassekreditregel. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Formålet med at have likviditet af en vis størrelse er, udover at overholde kassekreditreglen, at kunne klare den daglige drift. En god likviditet skal også kunne udgøre en buffer til finansiering af evt. uforudsete udgifter, indtil de nødvendige kompenserende tilpasninger af budgettet er implementeret. Frederikssund Kommune har vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 125 mio. kr.

Gennemsnittet for december 2021 til november 2022 udgør 366,7 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er indfriet i hele budgetperioden.

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen.

Derudover vedlægges bilag med økonomisk status pr. 30. november 2022, som er grundlag for likviditetsprognosen.

Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 30. november 2022: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.  

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 366,7 mio. kr. pr. 30. november 2022.

334Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 109 for rækkehuse og cafe ved J.F. Willumsens Vej og Strandvej i Frederikssund

Resume

Plan og teknik skal med denne sag endeligt godkende lokalplan 109 for rækkehuse og erhverv ved J.F. Willumsens Vej og Strandvej i Frederikssund.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Forslag til lokalplan 109 vedtages endeligt med de anbefalede rettelser.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 30. november 2022, pkt. 213:

Kirsten Weiland (N) stillede forslag om, at der bebygges med 40 pct. på 8a og at erhvervsbygningen reduceres til max 120 m2.

For stemte: Kirsten Weiland (N) og Lars Jepsen (A).

Imod stemte: Michael Tøgersen (I) og Jørgen Bech (V).

Undlod at stemme: Kenneth Jensen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Ændringsforslaget forkastet.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Michael Tøgersen (I) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Kirsten Weiland (N) og Lars Jepsen (A).

Undlod at stemme: Kenneth Jensen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Administrationens indstilling forkastet.

Michael Tøgersen (I) begærer sagen i Byrådet.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger, hvor Kronprins Frederiks Bro møder J. F. Willumsens Vej og omfatter grundene matr. 8a og matr.nr 8eu, som er sammatrikuleret. Grundene har siden 2008 stået ubebygget, bortset fra Strandgrillen, som er en lille café, der ligger ved broen helt ude ved strandengen.

Lokalplanen har til formål at give mulighed for at opføre 17 tæt-lav boliger i form af 1½ plans rækkehuse på den tomme "Bi-lidt" grund. Lokalplanen giver ligeledes mulighed for at opføre en erhvervsbygning til publikumorienteret service på grunden ud til fjorden under forudsætning af, at den eksisterende strandgrill fjernes. Dette betyder, at strandgrillen skal fjernes før den nye erhvervsbygning kan ibrugtages. Lokalplanen giver mulighed for, at den nye erhvervsbygning også kan anvendes til grill, café og restauration.

Det er administrationens vurdering, at der med den fremlagte lokalplan opnås mulighed for 17 nye boliger i det kystnære byområde, samtidigt med at området ved stranden forbliver åbent for offentligheden. Med lokalplanens disponering af arealet og orientering af boligerne væk fra naboerne opnås endvidere en god udnyttelse af områdets kvaliteter, samtidigt med at nabo- og landskabshensyn er varetaget. Bebyggelsen vil reducere støjen fra J.F. Willumsens Vej for de bagvedliggende naboer.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 12. september til den 24. oktober 2022. I høringsperioden er der modtaget tre høringssvar fra naboer, ét samlet høringssvar fra en nabogruppe bestående af 18 nabounderskrifter samt ét fra DN Frederikssund og ét fra Strandgrillen, som er lejer i lokalplanområdet.

Bemærkningerne/høringssvarene til lokalplanforslaget er i hovedtræk:

 1. Naboerne til grunden har udtrykt bekymring for, at vægten fra byggeriet og eventuelle rystelser afledt ved pilotering af fundament til rækkehusbebyggelsen vil forsage skader på nabobebyggelsernes murværk.
 2. Danmarks Naturfredningsforening Frederikssund og naboer vurderer, at planerne vil påvirke kystforlandet og det bevaringsværdige landskab væsentligt. Foreningen forventer, at den øgede tilladte bygningsmasse samt aktivitet på grunden på strandengen vil påvirke områdets visuelle- og naturmæssige værdi.
 3. Naboerne gør indsigelse mod antallet af boliger og boligtype. Naboerne vurderer, at bebyggelsen ikke er indpasset den omkringliggende bebyggelse både i forhold til volumen og arkitektonisk fremtoning. Naboerne foreslår, at bebyggelsen på delområde A reduceres til maksimalt 3-4 enfamiliehuse i stedet for rækkehuse.
 4. Naboerne gør indsigelse mod anvendelse af stikvejen fra Klintevej, som adgangsvej til delområde A. Naboerne vurderer, at vejstykket ikke har den nødvendige bredde og dermed kapacitet til 17 boliger.

5. Route 66, som lejer arealet hvor Strandgrillen er placeret samt driver Strandgrillen, har udtrykt bekymring for deres fremtidige drift i området.

Kommunens svar på bemærkningerne:

 1. Bygherre tager stilling til valg af metode til fundament ved ansøgning til byggetilladelse. Hvis bygherre anvender pilotering vil naboejendomme blive fotodokumenteret inden pilotering og rystelserne vil blive overvåget, mens arbejdet står på.
 2. Administrationen har vurderet, at planen ikke vil påvirke oplevelsen af Strandengen i delområde B væsentligt. Det skyldes, at planen hverken bygnings- eller aktivitetsmæssigt ændrer væsentligt på den allerede bebyggede og belagte grund på strandsiden. Den i planen tilladte erhvervsbebyggelse og parkeringsplads kræver ikke inddragelse af nye naturarealer. Byggefeltet sikrer, at erhvervsbebyggelsen flyttes længere væk fra kysten end den eksisterende Strandgrill. Samtidigt sættes krav om, at erhvervsbygningens facade iføres en sort eller mørk farve og at taget etableres som grønt tag (sedum), således at erhvervsbygningen underordner sig kystlandskabet og kystforlandet. Der er i lokalplanen indskrevet bestemmelser om, at den eksisterende grillbygning skal fjernes, førend erhvervsbygningen må tages i brug. Det er vurderet, at en eventuel intensiveret aktivitet i form af kajak- og kanoudlejning ikke vil påvirke oplevelsen af Strandengen.
 3. Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelse i både delområde A og B, som administrationen har vurderet, er tilpasset skalaen i forhold til den eksisterende omkringliggende bebyggelse, som er enfamiliehuse og enkelte dobbelthuse. Hovedparten af de nærliggende bebyggelser har mørke tage og mørke øvre gavle og fremstår, ligesom det projekterede byggeri, også dæmpet og indpasset i kystlandskabet. Boligbyggeriet i delområde A er disponeret, så bygningerne fremstår som sammensatte, forskudte enheder med sadeltag der fremhæver hver enkelt bolig. Herved opløses udtrykket af massive blokke, og der opnås et præg af villaby.
 4. Anvendelse af stikvejen ad Klintevej er vurderet trafikmæssigt udmærket. Projektet, med denne adgangsvej, blev senest godkendt af Plan- og Miljøudvalget på møde den 30. november 2021. De trafikale forhold er i øvrigt behandlet af planklagenævnet, idet et tidligere lokalplanforslag for 22 boliger i op til 3 etager ved Strandvej med adgang fra Klintevej, blev påklaget i 2017. Af afgørelse fra 2019 fremgår: ”Planklagenævnet finder, at spørgsmålet om den trafikale påvirkning er tilstrækkelig undersøgt, og nævnet finder ikke, at de trafikale konsekvenser af planerne, herunder i lyset af den bymæssige placering, har et sådant omfang eller karakter, at det udløser et krav om miljøvurdering.” .
 5. Ifølge ibrugtagningstilladelsen i lokalplanen må den nye erhvervsbygning på byggefeltet i delområde B ikke tages i brug før Strandgrillen er fjernet. Lokalplanen giver mulighed for, at den nye erhvervsbygning kan anvendes til grill, café og restauration, men den sikrer det ikke.

Høringssvarene giver anledning til, at administrationen anbefaler følgende rettelser til lokalplanen:

 • Administrationen har i forbindelse med behandlingen af høringssvarene reduceret byggemuligheden på strandgrunden. Byggefeltet er reduceret fra 290 m2 til 240 m2, "vingen"på byggefeltet fjernes og byggefeltet er trukket længere væk fra kystlinjen.

Høringen har givet anledning til tekniske præciseringer og suppleringer i lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, men ingen øvrige større ændringer. Der er redegjort for resultatet af den offentlige høring i hvidbogen.

Inddragelse

Der blev den 5. maj 2022 holdt et åbent dialogmøde i Slangerup administrationsscener, hvor projektet blev præsenteret.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

335Beslutning om pavillonløsning på Ådalens Skole

Resume

Skole, klub og SFO har tidligere drøftet løsninger på kapacitetsudfordringerne på Ådalens Skole. På møde i Byrådet den 26. oktober 2022 anmodede Byrådet om, at Skole, klub og SFO på baggrund af en ny opgørelse over omkostninger til en pavillonløsning, tager en fornyet drøftelse af pavilloner som løsning på Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Der ikke etableres pavilloner til håndtering af Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 6. december 2022, pkt. 121:

Jørgen Bech (V) genfremsatte tidligere ændringsforslag om en midlertidig pavillonløsning på kapacitetsudfordringen indtil tandlægeklinikken er flyttet og lokalerne er indrettet til læringsformål.

For ændringsforslaget stemte Jørgen Bech (V). Imod stemte Anna Poulsen (F), Kirsten Weiland (N), Charlotte Drue (Løsgænger) og Kenneth Jensen (A).

Administrationens indstilling godkendt.

Imod indstillingen stemte Jørgen Bech (V). Jørgen Bech (V) begærede sagen i Byrådet.

Udvalget besluttede, at sagsfremstillinger fra udvalgets tidligere behandling af kapacitet på Ådalens Skole vedhæftes referatet til denne sag.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Denne sag tager afsæt i udvalgets tidligere drøftelser og beslutninger vedrørende håndtering af kapacitetsudfordringer på Ådalens Skole, og idet relevant information vedrørende en pavillonløsning er forelagt udvalget i tidligere sager, forefindes disse derfor i sagens bilag.

Kort oprids af kapacitetsudfordringerne på Ådalens Skole

Ådalens Skole har klasselokaler til at kunne have i alt 40 klasser fordelt på 0.-9. klasse. Det svarer til, at skolen maksimalt kan være firesporet, set gennemsnitligt på skolens årgange.

Ådalens Skole har allerede nu 40 klasser, og udnytter dermed den maksimale kapacitet. Fra næste skoleår er det administrationens vurdering, at skolen vil have mellem 40 og 42 klasser, afhængig af om det vil være nødvendigt at oprette fem klasser i kommende 0. klasse og om det vil være nødvendigt at dele en af de eksisterende årgange, eksempelvis 3. årgang, som i dag har høje klassekvotienter. Det kan man ikke på nuværende tidspunkt konkludere noget om, idet klassekvotienten løbende ændrer sig i takt med at elever udskrives og indskrives i klasserne. Det er dog administrationens vurdering, at der vil skulle oprettes 4 eller 5 klasser til kommende 0. klasse. Det kommende skoleår, frem mod at en eventuel skoledistriktsændring og fraflytning af tandklinikken frigiver ekstra kapacitet, vil således blive et skoleår, hvor skolens kapacitet fortsat vil være væsentligt presset. Skolen vil i kommende skoleår skulle tænke i andre måder at sikre tilstrækkelig kapacitet til at gennemføre skolens aktiviteter, herunder mini-sfo, og vil potentielt være nødt til at inddrage lokaler der i dag anvendes til andre formål, eksempelvis sproglokale, klublokaler og haller.

I januar måned er den endelige indskrivning til kommende 0. klasse gennemført og Skole, klub og SFO vil derfor i februar i forbindelse med den årlige klassedannelse beslutte antallet af klasser på Ådalens Skole og kommunens øvrige folkeskoler. På mødet i februar vil Skole, klub og SFO dermed endeligt kende klassetallet for skoleåret 2023/2024 og dermed også kunne tage stilling til, om dette kalder på ekstra politisk indgriben i forhold til skolens kapacitet.

Hidtidig behandling af pavillonløsning i Skole, klub og SFO frem til nu

På møde den 10. august 2022 blev Skole, klub og SFO præsenteret for en række løsningsmodeller til håndtering af Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer, og besluttede på baggrund af drøftelser af en række forskellige forslag endeligt på møde den 7. oktober 2022 (sag 105), at indstille til Byrådet at sænke loftet for hvornår Ådalens Skole kan afvise optag af elever uden for eget distrikt til 22 elever. Desuden besluttede udvalget at afvente udflytning – og overtagelse af tandklinikkens lokaler forventeligt til sommeren 2024 samt at undersøge mulige scenarier for distriktsændringer nærmere.

På møde den 7. oktober 2022 lagde udvalget blandt andet til grund for beslutningen, at der i januar 2023 forelægges en sag i Social og Sundhed med henblik på at flytte tandklinikken fra sin nuværende placering på Ådalens Skole, samt at der frem mod skoleåret 2024/2025 undersøges mulige nye distriktsgrænser hvilket sker med sag til udvalget i foråret 2023.

Omkostninger ved pavillonløsning

En pavillonløsning med to ekstra klasser med toiletter, gange og depoter vil koste 3,07 mio. kroner i alt for et år, 3,45 mio. kroner i alt for to år og 3,84 mio. kroner i alt for tre år. Med disse oplysninger korrigerer administrationen således den forkerte beregning i sag 105 på møde den 7. oktober 2022. Her fremgik det, at en pavillonløsning vil koste i alt knap 10 mio. kroner for en treårig periode. Dette er ikke korrekt. Det korrekte tal er 3,84 mio. kroner, således som Byrådet også blev orienteret om forud for Byrådets møde 26. oktober 2022.

Administrationen gør opmærksom på, at der ikke i budget 2023-2026 er afsat økonomi til en pavillonløsning, hvorfor eventuelle midler hertil vil skulle findes gennem en væsentlig omprioritering indenfor udvalgets ramme.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i budget 2023 en anlægsramme på 149,6 mio. kr. Det oprindelige budget for bruttoanlægsudgifterne i 2023 udgør 148,7 mio. kr.

Med budgetopfølgningen pr. 30.06.2022 er der imidlertid overført 8,8 mio. kr., og med budgetopfølgningen pr. 30.09.2022 25,3 mio. kr.

Dermed udgør det korrigerede budget i 2023 for bruttoanlægsudgifterne 182,8 mio. kr., hvilket er en overskridelse af anlægsrammen på 33,2 mio. kr.

I så fald der ønskes en pavillonløsning på Ådalens skole, vil det udfordre kommunens anlægsramme såvel som påvirke kommunens likviditet negativt.

Hvis der vælges, at etablere et anlægsprojekt til pavillonløsningen skal der gives et rådighedsbeløb til anlægsprojektet, som ligeledes skal frigives førend midlerne kan anvendes.

336Beslutning om udbud eller hjemtagelse af misbrugsbehandlingen

Resume

Frederikssund Kommunes kontrakt med den private leverandør af ambulant misbrugsbehandling, Novavi, udløber september 2023. Det giver anledning til at beslutte, hvordan tilbuddet fremadrettet leveres - særligt med øje for at styrke tilbuddet for de unge under 30 år, der i dag er svære at få ind ad døren til et behandlingstilbud og fastholdt i det. Sagen præsenterer hvordan misbrugsbehandlingen kan styrkes via enten et udbud eller ved helt eller delvist at hjemtage det. Afslutningsvist præsenteres administrationens anbefaling.

Leder af Ungekontakten Keziban Bilal Aydin, Centerchef for Familie og Rådgivning Laila Lunddorf og Udviklingskonsulent Rebekka Dam deltog under sagens behandling i Social og sundhed og præsenterede indledningsvist misbrugsområdet. Laila og Keziban medbragte til mødet et estimat af, hvor mange unge, der i dag er i målgruppen for misbrugsbehandling, men som ikke modtager et tilbud.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhedsudvalget, at:

1. Godkende enten:

Model 1: Tilbuddet om ambulant misbrugsbehandling hjemtages for alle borgere.

Model 2: Tilbuddet om ambulant misbrugsbehandling for alle borgere sendes i udbud.

Model 3: Tilbuddet om ambulant misbrugsbehandling for borgere over 30 år sendes i udbud, og tilbuddet til unge under 30 år hjemtages.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 1. december 2022, pkt. 126:

Indstillingen blev bragt til afstemning:

For indstillingens model 1 stemte Jesper Wittenburg (A), Anne-Lise Kuhre (A).

For indstillingens model 2 stemte Anne Sofie Uhrskov (V), Maibritt Møller Nielsen (D).

Da der er stemmelighed falder sagen. Anne Sofie Uhrskov (V) begærer sagen til behandling i Byrådet.

Fraværende:

Therese Hejnfelt (V)

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Baggrund

Frederikssund Kommunes kontrakt med den private leverandør af misbrugsbehandling, Novavi, udløber september 2023. Social- og sundhedsudvalget drøftede derfor indledningsvist på mødet d. 8. september hvordan misbrugsbehandlingen skal leveres. Udvalget ønskede på denne baggrund en ny sag, der belyser, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med især de unge. Samtidig ønskede udvalget et mere konkret bud på, hvordan misbrugsbehandlingen kan leveres enten af en privat leverandør via et udbud eller ved hel eller delvis hjemtagelse, så behandlingen leveres af en kommunal enhed.

Sagen her skitserer derfor først udfordringsbilledet på misbrugsområdet i Frederikssund Kommune særligt ift. de unge. Derefter udfoldes de tre modeller inklusiv administrationens anbefalinger.

Vi har en særlig udfordring med de unge i misbrug

Frederikssund Kommune har i lighed med andre kommuner en særlig udfordring i at få de unge under 30 år med et alkohol- og/eller stofmisbrug ind ad døren til ambulant misbrugsbehandling og fastholde dem i behandlingen. Det er et problem for de unge mennesker i kommunen, der ikke får den rette hjælp i rette tid. Samtidig er det et økonomisk problem for kommunen, da forebyggelse og tidlig indsats er mindre ressourcekrævende end efterfølgende og gentagne behandlingsforløb. Se bilag 1 og 2 for udviklingen i udgifter til misbrugsbehandling i Frederikssund Kommune.

Der er behov for en helhedsorienteret indsats

De unge såvel som de ældre misbrugere har ofte andre problematikker end misbrug, eksempelvis psykiske lidelser, kriminalitet, arbejdsløshed, manglende uddannelse samt øvrige sociale problemer (se tilsendt bilag 3 med eksempler på borgere i misbrugsbehandling). For at misbrugsbehandlingenkan have en effekt, er det derfor essentielt, at behandlingen ikke står alene, men at den er en del af en helhedsorienteret og koordineret indsats.

Behovet for en helhedsorienteret indsats skal også ses i sammenhæng med en ny hovedlov om helhedsorienteret indsats (HOI-loven), der træder i kraft 1. juli 2023 og bliver obligatorisk fra 1. juli 2025. HOI-loven har til formål at skabe rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse og sammensatte behov med det formål, at flere bliver i stand til at mestre eget liv og opnå en bedre livskvalitet.

På denne baggrund er spørgsmålet, hvordan misbrugsbehandlingen fremadrettet skal leveres, så der sikres en mere helhedsorienteret indsats og så tilbuddet i højere grad målrettes de unge. Der er overordnet tre modeller, der foldes ud i de følgende afsnit:

Model 1: Tilbuddet om ambulant misbrugsbehandling hjemtages for alle borgere.

Model 2: Tilbuddet om ambulant misbrugsbehandling for alle borgere sendes i udbud.

Model 3: Tilbuddet om ambulant misbrugsbehandling for borgere over 30 år sendes i udbud, og tilbuddet til unge under 30 år hjemtages.

Model 1: Tilbuddet om ambulant misbrugsbehandling hjemtages for alle borgere

Den ene model er at hjemtage misbrugsbehandlingen og etablere et ”Frederikssund Rusmiddelcenter”. Misbrugsbehandlingen tilrettelægges, så det i store træk indeholder et tilsvarende behandlingstilbud for borgere over 30 år ift. det, der i dag leveres hos Novavi. Herudover kan tilbuddet målrettes de unge under 30 år ved eksempelvis:

 • At gøre tilbuddet tilgængeligt for de unge og tænke det ind, der hvor de unge færdes (Campus etc.). Eksempelvis ved at etablere et udgående team i samarbejde med forebyggelsesindsatsen, SSP og uddannelsesinstitutionerne. Der kan etableres et fysisk kontormiljø for 1-2 udgående medarbejdere hos Ungekontakten et par dage om ugen.
 • At der etableres et ”Ung-til-ung” tilbud, der afvikles af frivillige unge, der selv er kommet ud af et misbrug.
 • At anvende behandlingsmetoder, der er særlig evidens for, fungerer for de unge.
 • At der kan tildeles mentorstøtte eller socialpædagogisk støtte parallelt med misbrugsbehandling, så den unge motiveres og fastholdes i behandlingen.
 • At tilbuddet har socialrådgiver og socialpædagogisk kompetence.
 • At der etableres dagbehandling sammen med ambulant behandling, så vi mere fleksibelt kan skrue op og ned for indsatsens intensitet (se bilag 4).
 • At der laves et samlet budget for ambulant misbrugsbehandling, dag- og døgnbehandling (se bilag 4).

Hvis udvalget vælger at hjemtage misbrugsbehandlingen er første skridt at afholde et dialogmøde med de fagfolk, der i dag møder de unge under 30 år og har indsigt i behovet. Dvs. medarbejdere fra SSP-samarbejdet, Ungekontakten, familieafdelingen, forebyggelsesmedarbejdere, klubber og væresteder etc. På dialogmødet kvalificeres og justeres tilbuddets konkrete udformning, så det bliver så relevant som muligt for de unge.

Dimensionering

Et ”Frederikssund Rusmiddelcenter” vil forventeligt indeholde 8,5 årsværk, hvis misbrugsbehandlingen hjemtages for alle borgere (se bilag 5 for uddybende beskrivelse af tilbuddets dimensionering). Hertil kommer tre ugentlige psykiatertimer, som købes eksternt og som er en udvidelse af kompetencerne i indsatsen i forhold til det nuværende tilbud hos Novavi.

Årsværkene er følgende:

• 1 leder

• 5 misbrugskonsulenter

• 1 psykolog

• 1 sekretær

• 0,5 læge

Placering

Et Frederikssund Rusmiddelcenter skal placeres separat fra andre kommunale tilbud. Samtidig skal det være placeret tæt på offentlig transport og med handicapvenlig adgang, så det er tilgængeligt for alle borgere i kommunen.

En screening af lokaler, der umiddelbart kan opfylde disse krav, har foreløbigt givet følgende muligheder:

1. Der frigives m2 på kommunale bygninger centralt i Frederikssund ved at rokere medarbejdere og afdelinger. Forventet etableringsudgift: 3-3,5 mio. kr.

2. Tilbuddet etableres i den gamle forstanderbolig i Slangerup (Højager 18). Selve bygningen er en lille villa med gode rum til både kontorer og behandlingsrum. 300 meter fra busstop. Forventet etableringsudgift: 800.000 kr.

3. Tilbuddet etableres i et erhvervslejemål centralt i Frederikssund, eksempelvis i Novavi Frederikssunds nuværende lokaler på Kilde Alle. I så fald vil lokalerne være indrettet til formålet og ligger tæt på både S-tog og busstop. Forventet etableringsudgift: 100.000 kr. (det vil være højere, hvis der overtages et andet erhvervslejemål, der skal indrettes til formålet).

For alle tre muligheder skal der medtænkes en udgående enhed målrettet de unge under 30 år. Disse medarbejdere kan have kontorplads et par dage/ugen i Ungekontakten på Campus Frederikssund.

Se bilag 5 for uddybende beskrivelse af mulig placering og forventede etableringsomkostninger.

Budget

I bilag 5 er et foreløbigt forslag til årligt budget for Frederikssund Rusmiddelcenter skitseret med udgangspunkt i de 8,5 årsværk svarende til en lønsum på 5,3 mio. kr. Herudover er de forventede driftsudgifter estimeret til lidt under 1 mio. kr. På denne baggrund vil et foreløbigt estimat af et årligt budget for Frederikssund Rusmiddelcenter være 6,3 mio. kr. Det er inden for rammen af den nuværende fastprisaftale med Novavi.

Implementeringsplan for hjemtagelse

I bilag 6 fremgår forslag til overordnet implementeringsplan for hjemtagelse af misbrugsbehandlingen.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler denne model fordi:

 • Netværket og samarbejdet mellem misbrugsbehandlingen og borgerens øvrige kontaktpunkter i kommunen styrkes. Der vil være større viden om, hvem man skal tage fat i og ved hvilke udfordringer.
 • Når hjemtagelse af den ambulante misbrugsbehandling tænkes sammen med dag- og døgntilbud er der en positiv business case, hvor kommunen også langt mere fleksibelt vil kunne tilrettelægge misbrugsindsatsen helhedsorienteret og med udgangspunkt i borgerens behov (se bilag 3).
 • Misbrugsbehandlingens metoder, indhold og arbejdsgange vil langt mere fleksibelt end i dag kunne tilpasses udviklingen inden for forskellige rusmidler, hvor der konstant dukker nye op.
 • Samtidig vil misbrugsbehandlingen kunne samtænkes med og skabe synergi ift. forebyggelsesindsatsen, eksempelvis i from af en fælles forebyggelses- og rådgivningsenhed, der er til stede på de store uddannelsesinstitutioner.

Model 2: Tilbuddet om ambulant misbrugsbehandling for alle borgere sendes i udbud

Den anden model er, at misbrugsbehandlingen sendes i udbud, og der på den baggrund vælges en ekstern leverandør til varetagelse af tilbuddet fra 1. oktober 2023. Ved et udbud får kommunen en uafhængig leverandør, der er specialiseret på området og som har specialiserede ressourcer til rådighed. En leverandør som Novavi har eksempelvis mere end 60 års erfaring med alkoholbehandling og er Danmarks største leverandør af stof- og alkoholbehandling.

Der er ingen tvivl om, at Novavis tilbud i dag er velegnet og af høj kvalitet for især borgere over 30 år, der ikke har andre problematikker end misbrug og dermed ingen kontakter med kommunen. I forhold til at gøre tilbuddet mere helhedsorienteret og mere målrettet de unge kan dette beskrives i kravsspecifikationen til udbuddet. Her har kommunen mulighed for at præcisere krav og forventninger til tilbuddet. Langt hen ad vejen vil man derfor kunne stille krav til ekstern leverandør om at levere de elementer, der er skitseret i det kommunale tilbud ovenfor. Dvs. eksempelvis krav til:

• Udformningen af de fysiske rammer, så en del af tilbuddet indeholder et ungemiljø. Eventuelt to døre ind ad tilbuddet – én for unge og én for ældre.

• At tilbuddet skal være tilgængeligt eller tænkes ind, der hvor de unge færdes (fx Campus). Eventuelt via et udgående team og i samarbejde med kommunens forebyggelsesindsats/SSP/Uddannelsesinstitutioner.

• At der anvendes behandlingsmetoder, der dokumenteret virker for de unge.

• At tilbuddet indeholder socialrådgiver kompetence og psykiater et antal timer/ugen.

• Forpligtende aftaler om samarbejde om borgerne med afdelinger i kommunen hvor relevant.

Herudover bør der stilles krav til leverandøren om indrapportering af data til misbrugsdatabasen (Danmarks Statistik). I dag modtager kommunen statistik fra Novavi på hvor mange borgere, der bliver færdigbehandlede. Det vil sige hvor mange borgere, der når de mål, som de indledningsvist definerede for forløbet. Denne andel siger dermed ikke noget om, hvor mange borgere, der efter endt behandling var stoffri eller har fået reduceret sit misbrug. At Novavi ikke opgør dette i dag forklarer også hvorfor data fra Danmarks Statistik for Frederikssund Kommune baserer sig på et meget lille antal borgere.

Som supplement til kravene til leverandøren bør der også udformes interne retningslinjer og arbejdsgangsbeskrivelser, der understøtter kommunens samarbejde med leverandøren og en løbende intern kvalitetssikring og -udvikling. Der kan også arbejdes med at etablere understøttende, kommunale indsatser, eksempelvis en sideløbende socialpædagogisk indsats for unge under 30 med psykiske lidelser, der har til formål at støtte op om og fastholde den unge i behandlingen.

Økonomi i forbindelse med udbud

Økonomien ved et nyt udbud forventes at være på niveau med i dag, afhængig af hvilke og hvor mange supplerende krav, der stilles til leverandøren. Rammen til Novavi er i dag på 6,4 mio. kr./året ekskl. moms (2021-tal)(se bilag 2).

Herudover kan det give mening, at leverandøren aflønnes ud fra faktisk aktivitet frem for via en fastprisaftale som i dag (se bilag 4).

Tidsplan for udbud

I bilag 7 fremgår foreslået tidsplan for udbudsprocessen. Heraf fremgår det, at processen med et nyt udbud skal igangsættes hurtigst muligt for at sikre, at en eventuelt ny leverandør kan nå at være i drift pr. 1. oktober 2023.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler ikke denne model, fordi:

 • Det er uvist, om der kan findes en leverandør, der kan levere på de skitserede krav og særligt inden for den nuværende ramme.
 • Krav til leverandøren fastsættes for en 4-årig periode. Det giver en manglende fleksibilitet i forhold til at kunne tilpasse samarbejde, arbejdsgange, metoder og indsatser løbende.

Model 3: Tilbuddet om ambulant misbrugsbehandling for borgere over 30 år sendes i udbud og tilbuddet til unge under 30 år hjemtages

I den tredje model hjemtages misbrugsbehandlingen for borgere under 30 år. Indholdet i tilbuddet for borgere under 30 år vil være som skitseret i model 1 og de skitserede muligheder for placering af tilbuddet vil være de samme.

Hjemtages kun borgere under 30 år vil der ift. model 1 være tale om et betydeligt mindre tilbud. Borgere under 30 år udgør knap 30%. Nedskaleres personalebehovet tilsvarende vil det skønsmæssigt se således ud:

 • 0,3 leder
 • 1,5 misbrugskonsulent
 • 0,3 psykolog
 • 0,3 sekretær
 • 0,15 læge (5,5 timer/ugen)

Hertil tilkøbes 1 ugentlig psykiatertime.

For borgere over 30 år vil behandlingen leveres af en ekstern leverandør via et nyt udbud. Af de under model 2 oplistede krav til en ekstern leverandør vil følgende være relevante for borgere over 30 år:

• At tilbuddet indeholder socialrådgiver kompetence og psykiater et antal timer/ugen.

• Forpligtende aftaler om samarbejde om borgerne med afdelinger i kommunen hvor relevant.

Som skitseret i model 2 vil det også være relevant at stille krav om indberetning af data til misbrugsdatabasen og at der udarbejdes interne retningslinjer og arbejdsgangsbeskrivelser, der understøtter kommunens samarbejde med leverandøren.

Borgere over 30 år udgør forventeligt 70% af det samlede antal borgere i misbrugsbehandling. Budgettet for et nyt udbud vil derfor være 70% af det nuværende budget, svarende til ca. 4,5 mio. kr./året ekskl. moms.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler ikke denne model fordi:

 • Det er usikkert, om det vil være muligt at rekruttere de skitserede faggrupper i deltidsstillinger, og om det vil være muligt at strikke et sammenhængende tilbud sammen for de unge under 30 år primært med deltidsressourcer.
 • Det bliver for de unge under 30 år et for lille og sårbart tilbud til, at det giver mening. En opfølgning hos Ishøj Kommune, der tidligere har hjemtaget behandlingen kun for de unge, viser, at det var en for lille økonomi til at bygge et tilbud op med den nødvendige tværfaglige kompetence og til at kunne sikre den nødvendige kvalitet i behandlingen. Ishøj Kommune har derfor nu hjemtaget behandlingen for alle borgere.
 • Der skal anvendes administrative ressourcer til både udbud og leverandørstyring for borgere over 30 år og hjemtagelse og drift af internt tilbud for borgere under 30 år.

Inddragelse

Vurderes ikke relevant.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet har noteret sig den særlige udfordring for unge i misbrug under 30 år, og er enige i at der er behov for en helhedsorienteret indsats, som både tackler evt. misbrug og andre samtidige udfordringer (psykiske, sociale mv.).Handicaprådet har tidligere afgivet høringssvar ( SSU 8.9.2022, sag 96), hvor vi understregede det vigtige i, at den kommende løsning har den nødvendige faglighed og kvalitet – dvs. at der er tilknyttet specialiserede ressourcer som psykologer og psykiater med indgående kendskab til området. En sådan viden vil først skulle opbygges i kommunen, hvis området hjemtages (model 1). Derfor er vi skeptiske over for en sådan løsning og fastholder en løsning med udbud, således at opgaven kan blive varetaget af en specialiseret ekstern leverandør i lokalområdet (model 2). Ved et udbud vil det desuden være muligt at stille krav til ekstern leverandør om at levere de elementer, der er skitseret i det kommunale tilbud (1).Afslutningsvis bemærkes det, at den nuværende leverandør har mere end 60 års erfaring med alkoholbehandling og er Danmarks største leverandør af stof- og alkoholbehandling og har vist gode resultater sammenlignet med nabokommunernes indsats. Model 3 med delvis hjemtagelse af indsatsen for unge under 30 år kan ikke anbefales ud fra de beskrevne ulemper.

Seniorrådets høringssvar:

Frederikssunds Kommunes kontrakt med Novavi, privat leverandør af misbrugsbehandling, udløber til september 2023 og der skal træffet beslutning om udbud eller hjemtagelse af behandlingen.

Administrationen indstiller godkendelse af et af 3 forslag og anbefaler forslag 1:

1 - hjemtagelse af behandling til alle borgere

2 - udbud for alle borgere

3 - udbud for borgere over 30 år og hjemtagelse for unge under 30 år.

Seniorrådet noterer sig administrationens forslag om hjemtagelse for alle borgere med en frygt for, om det er muligt at rekrutterer kvalificeret personale – og beder udvalget om at tage dette med i betragtningerne.

Økonomi

Beslutning om ambulant misbrugsbehandling har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, idet den nuværende aftale med privat leverandør løber frem til september 2023.

Efter udløb af den nuværende aftale med privat leverandør forventes model 1 med fuld hjemtagelse af kunne afholdes driftsmæssigt inden for vedtaget budget for 2023. Dog vil tilkomme etableringsudgifter anslået mellem 0,1 og 3,5 mio. kr. afhængig af lokalevalg. Model 2 med delvis hjemtagelse må forventes at resultere i højere udgifter, da aktiviteten deles op på et kommunalt og et privat tilbud og resulterer i mindre volumen i det enkelte tilbud. Model 3 med fortsat udbud vil afhænge af det endelige udbudsresultat.

Under alle omstændigheder forudsættes merudgifter afholdt inden for eksisterende rammer.

337Meddelelser

Beslutning

Økonomiudvalgets møde onsdag den 25. januar fremrykkes, så mødet starter kl. 15.

Borgmester Tina Tving Stauning (A) orienterede om, antallet af områdebetjente i lokalområdet reduceres fra to til én i en periode. Tina Tving Stauning (A) vil gå i dialog med Politiet om dette.

Til Økonomiudvalgets møde i januar måned inviteres direktøren for Frederiksborg Brand og Redning Rikke Sønderriis til at deltage i en drøftelse af beredskabet. Hele Byrådet inviteres med til drøftelsen.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

 • Økonomiudvalgets sagsliste er vedhæftet.

338Beslutning om udbud af renovering og opgradering af Willumsens Museum (Lukket punkt)

Indstillingspunkt 1-5 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

339Underskrifter

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der er trykket "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.