Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 30. november 2022

Ekstraordinært møde - Byrådssalen kl. 16.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

John Schmidt Andersen (V)

Resume

Den 8. november 2022 godkendte Klima, energi og natur at sende kommunens høringsudkast til Strategisk Energi- og Varmeplan 2022 i offentlig høring, i perioden fra den 8. november til den 22. november 2022.

På baggrund af ovennævnte høring anmodes Byrådet om at godkende Strategisk Energi- og Varmeplan 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at:

  1. Godkende den endelige udgave af Strategisk Energi- og Varmeplan 2022.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 30. november 2022, pkt. 120:

Anbefales, idet det sikres, at antallet af gasfyr er korrekt.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Indstillingen fra Klima, natur og energi anbefales.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

John Schmidt Andersen (V)

Sagsfremstilling

Udkast til kommunens Strategiske Energi- og Varmeplan 2022 har været i høring fra den 8. november 2022 til den 22. november 2022.

Hvidbog med høringssvar er vedlagt sagen. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i planen.

Administrationen anmoder på den baggrund om Byrådets godkendelse af den endelige udgave af Strategisk Energi- og Varmeplan 2022.

Efter godkendelse af Strategisk Energi- og Varmeplan 2022, udsender kommunen borgerbreve med information om fremtidige varmeforsyningsmuligheder, i medfør af cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse.

Inddragelse

I forbindelse med høring af den Strategiske Energi- og Varmeplan 2022, har kommunen afholdt to borgermøder hhv. den 9. og 10. november 2022.

Den Strategiske Energi- og Varmeplan 2022 er udarbejdet med inddragelse af alle forsyninger. Derudover er Klimapartnerskabet (Frederikssund Erhverv, Haldor Topsøe, Topsil, FOSS, CORO og Liqtech) også inddraget, da varmeplanen indgår i Klimapartnerskabets arbejde. Klimarådet har drøftet indsatser på energi- og varmeområdet i forbindelse med klimarådsmøde den 8. september 2022.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

John Schmidt Andersen (V)

Sagen udsat.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

John Schmidt Andersen (V)

Tiltrådt.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

John Schmidt Andersen (V)

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der er trykket "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.