Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 23. november 2022

Byrådssalen kl. 16.00

Referat
Fold alle punkter

284Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

285Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Økonomiudvalget

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2022 sammenholdt med det korrigerede budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives en negativ tillægsbevilling på 12,2 mio. kr. på serviceudgifterne.
 2. Der gives en positiv tillægsbevilling på 7,3 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne i 2022. Der overføres et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. til 2023, mens der gives en egentlig positiv tillægsbevilling på bruttoanlægsudgifterne på 11,4 mio. kr. i 2022.
 3. Der gives en negativ tillægsbevilling på 5,7 mio. kr. under skatter, tilskud og udligning, mens der gives en positiv tillægsbevilling på 28,6 mio. kr. på de finansielle poster.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalget giver samlet set anledning til et forventet mindreforbrug på 12,2 mio. kr., der alene vedrører serviceudgifterne og kan henføres til:

 • Merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende bevillingsområdet Beredskab.
 • Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende bevillingsområdet Administration mv.
 • Mindreforbrug på 13,5 mio. kr. vedrørende bevillingsområdet Lønpuljer og tjenestemandspension.

I følgende gennemgås budgetopfølgningens bevillingsmæssige konsekvenser nærmere fordelt på det enkelte bevillingsområde.

Beredskab

Årsregnskabet for 2021 samt budgetprognose for 2022 viser en budgetoverskridelse på samlet set 6,6 mio. kr. for Frederiksbord Brand & Redning.

Budgetoverskridelsen forventes finansieret via øget ejerbidrag for de enkelte kommuner, og Frederikssund Kommunes øgede ejerbidrag for 2021 og 2022 udgør samlet set 1,9 mio. kr.

Derudover har der i forbindelse med stormen Malik været merudgifter på 0,6 mio. kr., hvorfor der søges en tillægsbevilling hertil.

Administration mv.

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som udelukkende skyldes vakante stillinger i administrationen.

Lønpuljer og tjenestemandspension

Budgetopfølgningen giver anledning til et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende den centrale barselskompensationspulje, hvilket skyldes, at der er flere medarbejdere på barsel i gennemsnit end tidligere år.

Derudover lægges reservepuljen på 15 mio. kr. i kassen. Puljen udmøntes med nærværende budgetopfølgning primært til finansiering af forventet merforbrug på voksenhandicapområdet samt ældreområdet.

Anlæg

Bruttoanlægsudgifter

På bruttoanlægsudgifterne forventes der et merforbrug på 7,3 mio. kr. i 2022, hvoraf der overføres et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. til 2023, mens der gives egentlige tillægsbevillinger i 2022 på 1,4 mio. kr. og anlægspuljen på 10 mio. kr. neutraliseres.

Det samlede merforbrug kan konkret henføres til:

 • Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Adgangsforhold og station i Vinge – Fællesmagasinet. Beplantning samt fortov forventes udført i 2023, hvorfor budgettet overføres hertil.
 • Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Reetablering af legeplads (Thorstedlund). Projektet er i midlertid stilstand, hvorfor mindreforbruget overføres til 2023.
 • Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende Samling af administrationen. På grund af forskydelser i tidsplanen overføres mindreforbruget til 2023. Det samlede projekt forventes gennemført maj 2023.
 • Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende Vejbelægning Deltakvarteret Vinge. Udbuddet forventes i foråret 2023, hvorfor budgettet overføres hertil.
 • Merforbrug på 1 mio. kr. vedrørende Opgradering af Dalvejen i Vinge. Merforbruget skyldes ekstraordinære prisstigninger.
 • Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende Vinge kommunal udstykning af parcelhusgrunde. Projekteringen påbegyndes i november med henblik på udbud i foråret 2023. Det forventede mindreforbrug overføres derfor til 2023.
 • Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende Vinge – Boulevarden 1-3 etape. Projektet er i ideoplægsfasen, hvorfor det forventede mindreforbrug overføres til 2023.
 • Merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende Udbud af Mekongvej i Vinge. Merforbruget vedrører afholdelse af udgifter i forbindelse med udbud af grunden.
 • Merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Salg af AC Hansensvej. Merforbruget vedrører salgsomkostninger som salær til ejendomsmægler.
 • Tillægsbevilling på 10 mio. kr. til neutralisering af anlægspuljen grundet overførsel af anlægsmidler til overslagsårene.

Af vedlagte bilag 2. Anlæg – budgetopfølgning (ØU) udspecificeres de enkelte anlæg under Økonomiudvalget nærmere.

Skatter, tilskud og udligning samt finansielle poster

Skatter, tilskud og udligning

Budgetopfølgningen giver anledning til en opskrivning af de forventede indtægter under skatter, tilskud og udligning på 5,7 mio. kr.

Den samlede merindtægt udgøres af følgende effekter:

 • Merindtægt på 4,8 mio. kr. vedrørende bevillingsområdet skatter, som alene kan henføres til grundskyldsindtægter. Merindtægten er en direkte effekt af udsendelsen af nye og højere ejendomsvurderinger i forbindelse med den nye boligskatteaftale. De nye ejendomsvurderinger har ført til efterreguleringer af den allerede betalte grundskyld i 2021 og 2022.
 • Merindtægt på 1 mio. kr. vedrørende bevillingsområdet tilskud og udligning, som kan henføres til en forhøjelse af bloktilskuddet som følge af fremrykningen af varmeplanlægningen.

Finansielle poster

Budgetopfølgningen giver anledning til en forventet mindreindtægt på 28,6 mio. kr. under de finansielle poster.

Den samlede mindreindtægt vedrører:

 • Mindreindtægt på 3,7 mio. kr. vedrørende lånehjemtagelse. Mindreindtægten vedrører den budgetlagte lånehjemtagelse vedrørende anlægsprojektet Energiinvesteringer, hvortil der er automatisk låneadgang. På baggrund af Frederikssund Kommunes høje likviditet anbefaler administrationen, at der ikke lånehjemtages udover de 29,9 mio. kr. til forsyningen i 2022. På baggrund heraf gives en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. til nulstilling af budgettet for lånehjemtagelse eksklusiv det brugerfinansierede anlægsprojekt.
 • Merudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende renter, som alene kan henføres til en stigende rente på de variable lån.
 • Mindreudgift på 1,9 mio. kr. vedrørende afdrag på lån. Mindreudgiften vedrører et budgetlagt ekstraordinært afdrag på et lån i forbindelse med salg af erhvervsareal i Vinge. Idet salget er annulleret, skal det ekstraordinære afdrag ikke foretages alligevel.
 • Mindreindtægt på 26,7 mio. kr. under øvrige finansforskydninger. Mindreindtægten vedrører alene indefrysningen af grundskyld. Der er låneadgang til at finansiere denne mindreindtægt, men henset til kommunens likviditet foreslås det, at denne adgang ikke anvendes.

Af vedlagte bilag 3. Skatter, tilskud og udligning samt finansielle poster - budgetopfølgning (ØU) redegøres nærmere for budgetopfølgningen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Budgetopfølgningen har følgende økonomiske konsekvenser:

Drift

Budgetopfølgningen anledning til et forventet mindreforbrug på 12,2 mio. kr. på serviceudgifterne.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 7,3 mio. kr. i 2022. Heraf overføres et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. til 2023, mens der gives en egentlig tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. og anlægspuljen på 10 mio. kr. neutraliseres.

Skatter, tilskud og udligning samt finansielle poster

Budgetopfølgningen giver anledning til en forventet merindtægt på 5,7 mio. kr. under skatter, tilskud og udligning, og en forventet mindreindtægt på 28,6 mio. kr. under de finansielle poster.

Bilag

286Beslutning om samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Resume

I nærværende sag gives en prognose for det samlede forventede forbrug i 2022 sammenholdt med det korrigerede budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Indstilling

Skole, klub og SFO, Børn, familier og forebyggelse, Social og sundhed, Omsorg og ældre, Job, erhverv og kultur, Plan og teknik samt Klima, natur og energi har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

Unge, fritid og idræt anbefaler indstillingen, idet udvalget anmoder om, at 0,3 mio. kr. overføres til klargøring af udendørs boldbaner i 2023.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. svarende til forventet merforbrug på serviceudgifterne i 2022.
 2. Der gives en tillægsbevilling på -0,2 mio. kr. svarende til et forventet mindreforbrug på overførselsudgifterne i 2022.
 3. Der gives en tillægsbevilling på -17,7 mio. kr. svarende til et forventet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i 2022.
 4. Der gives en tillægsbevilling på -4,8 mio. kr. svarende til forventede merindtægter på skatterne i 2022.
 5. Der gives en tillægsbevilling på -1,0 mio. kr. svarende til forventede merindtægter på tilskud og udligning i 2022.
 6. Der gives en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. svarende til forventede mindreindtægter på optagne lån i 2022.
 7. Der gives en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. svarende til forventede merudgifter på renter i 2022.
 8. Der gives en tillægsbevilling på -1,9 mio. kr. svarende til forventede mindreudgifter på afdrag på lån i 2022.
 9. Der gives en tillægsbevilling på 26,7 mio. kr. svarende til forventede mindreindtægter på øvrige finansforskydninger i 2022.
 10. Tage stilling til anmodning fra Unge, fritid og idræt om, at 0,3 mio. kr. (mindreforbrug vedrørende anlægsudgifter) overføres til klargøring af udendørs boldbaner i 2023 (merudgifter vedrørende driftsudgifter).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-9 anbefales.

Indstillingspunkt 10 anbefales ikke.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. september 2022.

Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Skole, klub og SFO, Børn, familier og forebyggelse, Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Omsorg og ældre, Job, erhverv og kultur, Plan og teknik samt Klima, natur og energi. Budgetopfølgningen forelægges Byrådet med henblik på endelig godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Samlet resultat

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet underskud på 26,4 mio. kr., hvilket er en forværring på 19,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til forventede serviceudgifter på 2.294,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til kommunens reviderede serviceramme på 2.301,0 mio. kr. - inklusiv kompensation vedrørende Ukraine-situationen og COVID-19 situationen. Det bemærkes, at dette resultat er efter udmøntningen af den centrale reservepulje på 15,0 mio. kr., som primært anvendes til finansiering af merudgifter på voksenhandicap- og ældreområdet.

Af budgetopfølgningens bevillingsmæssige konsekvenser på serviceudgifterne kan nævnes, at opfølgningen giver anledning til en yderligere tillægsbevilling på ældreområdet på 6,9 mio. kr. Derudover gives der en tillægsbevilling på voksenhandicapområdet på 9,6 mio. kr.

Udgiftspresset skal ses i sammenhæng med de aktuelle prisstigninger, der betyder, at Frederikssund Kommunes budget skulle øges med 10,6 mio. kr. for at tage højde for prisstigningerne. Udgiftsloftet for 2022 justeres ikke, hvilket betyder, at serviceudgifterne i regnskabet holdes op imod en serviceramme, hvor der ikke er givet plads til de aktuelle prisstigninger.

Overførselsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til forventede overførselsudgifter på 619,3 mio. kr. svarende til en reduktion på 0,2 mio. kr., der alene kan henføres til færre elever i EGU-forløb på skoleområdet.

Bruttoanlægsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til forventede bruttoanlægsudgifter på 128,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. i forhold til kommunens anlægsramme.

Skatter

Budgetopfølgningen giver anledning til forventede skatteindtægter på 2.638,0 mio. kr. svarende til en merindtægt på 4,8 mio. kr., der primært skyldes nye og højere ejendomsvurderinger som følge af boligskatteaftalen, der medfører efterregulering af allerede indbetalt grundskyld i 2021 og 2022.

Tilskud og udligning

Budgetopfølgningen giver anledning til forventede indtægter fra tilskud og udligning på 598,7 mio. kr. svarende til en merindtægt på 1,0 mio. kr., der alene kan henføres til en forhøjelse af bloktilskuddet som følge af fremrykning af varmeplanlægningen.

Optagne lån

Budgetopfølgningen giver anledning til forventede optagne lån på 29,9 mio. kr. svarende til en reduktion på 3,7 mio. kr., idet det foreslås, at energiinvesteringer på 3,7 mio. kr. ikke lånefinansieres i 2022 set i lyset af kommunens likviditet.

Renter mv.

Budgetopfølgningen giver anledning til en forventet renteudgift på 2,6 mio. kr. svarende til en stigning på 0,2 mio. kr., der alene kan henføres til stigende renter på kommunens variable lån.

Afdrag på lån

Budgetopfølgningen giver anledning til forventede afdrag på lån på 59,3 mio. kr. svarende til en reduktion på 1,9 mio. kr., der alene kan henføres til annullering af salg af erhvervsareal i Vinge - og dermed annullering af budgetlagt ekstraordinær gældsafviklng.

Øvrige finansforskydninger

Budgetopfølgningen giver anledning til en forventet mindreindtægt på 26,7 mio. kr., der alene kan henføres til indefrysning af grundskyld. Der er låneadgang til at finansiere denne mindreindtægt. Men henset til kommunens likviditet foreslås det, at denne adgang ikke anvendes.

I vedhæftede oversigtsnotat redegøres der nærmere for budgetopfølgningens resultater.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 giver anledning til en samlet tillægsbevilling på 7,9 mio. kr.

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet underskud på 26,4 mio. kr., hvilket er en forværring på 19,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Såvel serviceramme som anlægsramme forventes overholdt i 2022.

Supplerende økonomipåtegning pba. anmodning fra Unge, fritid og idræt 9. november 2022, pkt. 129

Udvalget anmoder om, at 0,3 mio. kr. som følge af mindreforbrug vedrørende anlægsudgifter overføres til klargøring af udendørs boldbaner i 2023 svarende til en merudgift vedrørende servicerammen (driftsudgifter). Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. på anlægsområdet vedrører Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvangen og er af administrationen indstillet til at blive lagt i kassen i henhold til kommunens økonomiske styringsprincipper.

Bilag

287Beslutning om samtykke til låneoptagelse, I/S Vestforbrænding

Resume

Frederikssund Kommune skal give samtykke til, at I/S Vestforbrændingen får godkendt låneramme på 447 mio. kr., til finansiering af strategiske- og driftsmæssige investeringer. I henhold til Vestforbrændingens vedtægter skal alle 19 ejerkommuner i Vestforbrændingen give samtykke, for at Vestforbrændingen kan optage lånet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der meddeles samtykke til, at I/S Vestforbrænding optager lån på 447 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2023.
 2. Lånet optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen indgås, jævnfør vedtægternes § 6, stk. 2-3.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrændingens bestyrelse har på møde den 14. september 2022 godkendt låneramme på 447 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2023.

I overensstemmelse med Vestforbrændingens vedtægter er der fremsendt anmodning til interessentselskabets 19 ejerkommuner om samtykke til:

 • at I/S Vestforbrænding får godkendt låneramme på 447 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2023.
 • at lånet optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertal det år, hvor forpligtelsen indgås, jf. vedtægterne § 6 stk. 2-3, som er vedlagt som bilag til sagen.

Frederikssund Kommune skal sammen med de øvrige deltagerkommuner i henhold til Vestforbrændingens vedtægter give samtykke til lånerammen, hvilket er en forudsætning for, at Vestforbrændingen kan optage lån i Kommunekredit.

Det er alene samtykke til lånerammen, der skal træffes beslutning om i ejerkommunerne. Beslutning om iværksættelse af de enkelte anlægsarbejder træffes af selskabets bestyrelse.

De anlægsudgifter, der knytter sig til nærværende låneramme, er:

 • Strategiske investeringer på 261 mio. kr., til udbygning af varmeplaner jf. 2030 strategi
 • Driftsmæssige investeringer på 186 mio. kr., til optimering af kraftvarmeanlæg, forbedring af logistik på affaldsmodtagelser i Glostrup og Frederikssund, samt tilslutning af nye kunder på varmenettet.

For uddybende informationer om investeringerne henvises til vedlagte bilag i sagen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Kommunens låneramme påvirkes ikke, da der er tale om investeringer omfattet af lånebekendtgørelsens § 2. Pro rata hæftelse i forhold til indbyggerantallet indebærer, at Frederikssund Kommune hæfter for 4,76 % af de 447 mio. kr., svarende til ca. 21,3 mio. kr. Kommunens pro rata hæftelse overfor Vestforbrænding I/S er ultimo 2021 opgjort til 83,8 mio. kr., jf. kommunens årsregnskab.

Bilag

288Beslutning om fremtidige energisparetiltag

Resume

Økonomiudvalget skal med denne sag beslutte kommunens indsats i forhold til fremtidige energisparetiltag.

På baggrund af Energistyrelsens nedskalering af trusselsbilledet anbefales det, at tiltagene tager afsæt i en langsigtet strategi. Kommunen bør iværksætte permanente og langvarige energisparetiltag, der sikres gennem løbende implementering af handlinger fra kommunens klimahandleplan og gennem generelle energisparekampagner. Denne tilgang bakkes op af Hoved MED-udvalget. Iværksættelse af tiltag i fase 2 anbefales derfor at afvente en evt. opskalering af trusselsbilledet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Kommunens fremtidige energitiltag tager afsæt i kommunens klimahandleplan og generelle energisparekampagner.
 2. Kommunens fase 2 for energisparetiltag afventer iværksættelse, indtil beredskabsniveauet i el- og gassektorerne evt. måtte blive hævet igen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 godkendt.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget tiltrådte på udvalgsmødet den 12. oktober 2022 (sag nr. 273) igangsættelse af en række ekstraordinære energitiltag (fase 1). Baggrunden var, at Danmark i øjeblikket er presset på energireserverne. Initiativerne i fase 1 fastholdes indtil videre, idet Økonomiudvalget på januar-mødet får forelagt en statussag vedr. tiltagene i fase 1.

Økonomiudvalget tog samtidig til efterretning, at administrationen, efter drøftelse i Hoved MED-udvalget, udarbejder en fase 2 for energisparetiltag i kommunen.

Energistyrelsen har efterfølgende anbefalet Energinet at sænke beredskabsniveauet i el- og gassektorerne ét trin fra ORANGE til GUL på baggrund af en samlet betragtning om trusselsbilledet.

På denne baggrund anbefaler administrationen, at kommunens indsats i forhold til fremtidige energisparetiltag tager afsæt i en mere langsigtet strategi ud fra handlinger i kommunens klimahandleplan og gennem generelle energisparekampagner.

Administrationen anbefaler endvidere, at kommunen afventer iværksættelse af kommunens fase 2 for energisparertiltag, indtil beredskabsniveauet i el- og gassektorerne evt. måtte blive hævet igen.

Kommunens fase 2 for energisparertiltag er en del af et beredskab, og kan altid iværksættes efter behov, i så fald beredskabsniveauet i el- og gassektorerne måtte blive hævet igen.

Administrationens udarbejdelse af fase 2 for energisparetiltag blev iværksat i forbindelse med Energistyrelsens tidligere udmelding om risikoen for behov for iværksættelse af kontrollerede brown-outs (strømnedlukning i op til 2 timer).

Med Energistyrelsens anbefaling til Energinet om at sænke beredskabsniveauet i el- og gassektorerne ét trin fra ORANGE til GUL, følger naturligt også, alt andet lige, en mindre risiko for nødvendigheden af iværksættelse af kontrollerede brown-outs.

Initiativer under fase 2 er som aftalt drøftet på Hoved MED-udvalgets møde den 31. oktober 2022.

Forinden drøftelsen i Hoved MED-udvalget havde en række medarbejdere benyttet en mulighed for at melde gode, energispareforslag ind til fælles inspiration på kommunens intranet. Disse vurderes og håndteres løbende, ligesom der også løbende iværksættes andre tiltag som f.eks. reduktion af tændtid for censorbetjent belysning i bygningerne.

Hoved MED-udvalget blev præsenteret for følgende initiativer:

 • Generel reduktion af fyringssæson
 • Reduktion af driftstid for ventilationsanlæg
 • Flere faste lukkedage (f.eks. i forbindelse med jul og nytår)
 • Reduktion af arbejdsrelateret kørsel
 • Fast hjemmearbejdsdag op mod en weekend for administrationen (mandag, fredag eller begge dage)
 • Fast hjemmearbejdsdag, men med mulighed for at en enkelt, mindre administrativ bygning er opvarmet
 • Lukning af kantine (administrationscentre og rådhus)
 • Stoppe brugen af tørreskabe på daginstitutioner
 • Lukning af svømmehaller
 • Slukning af lys på kunstgræsbaner og øvrige baner
 • Sænkning af temperaturen i børnehuse til 20 grader
 • Væk med div. el-apparater

Effekten af ovenstående tiltag samt betydningen i forhold til den attraktive arbejdsplads blev drøftet.

Hoved MED-udvalget gav en række supplerende inputs til tiltagene. Herunder kan bl.a. nævnes:

- Der blev spurgt ind til en beregning af medarbejdernes udgifter ved hjemmearbejde

- Konsekvenserne ved at stoppe brugen af tørreskabe bør udbygges

- Der blev rettet opmærksomhed mod den utryghed, som slukket lys kan skabe (udendørs og indendørs)

- Der blev udtrykt bekymringer for børn og voksnes fritidsliv, hvis der slukkes for lyset på fodboldbaner og der lukkes for det varme vand i hanerne på idrætsanlæggene.

- Effekten af og langsigtsvirkningen/ tidshorisonten for tiltagene bør klarlægges nærmere.

- Der blev også spurgt til potentialet i at investere i kommunens bygninger og evt. udfase de dårligste bygninger.

Set i lyset af den nedlukning, som corona førte til, så anbefaler Hoved MED-udvalget ikke, at medarbejdere hjemsendes. Hoved MED-udvalget pegede endvidere på, at en neddrosling af kantinen er en voldsom forringelse af den attraktive arbejdsplads.

Hoved MED-udvalget anbefaler tiltag, der understøtter den attraktive arbejdsplads.

Den største effekt opnås gennem adfærdsændringer. Hoved MED-udvalget tilkendegav på mødet, at de meget gerne vil understøtte dette. Tiltagene er allerede fuld i gang. Der er bl.a. iværksat generelle energisparekampagner.

Inddragelse

Hoved MED-udvalget er kontinuerligt inddraget i drøftelsen af kommunens energisparetiltag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Energisparetiltagene medvirker til, at energiudgiften begrænses trods stigende energipriser.

289Beslutning om godkendelse af jordhåndteringsstrategi for Vinge

Resume

Vinge bygger på en bred vifte af bæredygtighedstiltag, der skal sikre, at byen bygges med et stort hensyn til at mindske klimaaftrykket. For at minimere brug af områdets jordressourcer og mindske transporten af overskudsjord, er der udarbejdet et udkast til en jordhåndteringsstrategi. Udover strategien er der udarbejdet de første handlekataloger, hvor overskudsjord kan anvendes. Strategien tager afsæt i Udviklingsplanen for Vinge og den tidligere udarbejdede KIB-plan (Kultur, Idræt - og Bevægelse) for Vinge. Ved denne sag skal Økonomiudvalget overfor Byrådet, i forlængelse af Økonomiudvalgets drøftelse på mødet den 24. august 2022, anbefale at godkende udkast til jordhåndteringsstrategi Vinge 2022 med tilhørende handlekataloger. Drøftelserne fra Økonomiudvalgets møde den 24. august 2022 er indarbejdet i den fremlagte strategi og tilhørende handlekatalog.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

 1. Godkende udkast til jordhåndteringsstrategien for Vinge.
 2. Godkende de vedlagte handlekataloger, som udmøntes i konkrete projekter, der løbende fremlægges til politisk godkendelse.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Vision

Med et samlet areal på 370 ha. er Vinge et af Danmarks største byudviklingsprojekter. Det er et ”bar mark projekt” og alt infrastruktur, byggeri, grønne områder, osv. skal dermed etableres fra ny. Det vil uundgåeligt medføre betydelige jordflytninger med deraf følgende økonomiske, miljømæssige og trafiksikkerhedsmæssige omkostninger. Det er vigtigt, at bæredygtighed i byudviklingen er højt prioriteret og derfor er det naturligt at udarbejde en jordstrategi for Vinge.

Jorden skal b.la. anvendes rekreativt til gavn for borgere i Vinge. På den måde vil overskudsjorden blive anvendt til at skabe og tilføje ny værdi til de kommende boligområder og til at skabe sammenhæng med de ”rekreative grønne bånd” – Det grønne hjerte og korridorer, der sammenbinder de forskellige områder. De nye rekreative områder kan ligeledes være med til at skabe en overgang til det åbne land.

Ud over at overskudsjorden fremover skal være med til at skabe lokal værdi, vil forståelsen af overskudsjord som en lokal ressource have afledte gode effekter, såsom mindre transport, mindre CO2 udledning, mindre forbrug af jomfruelige råstoffer og meget andet. Også dette er en del af visionen.

Som en del af strategien er der bl.a. udarbejdet forslag til konkrete handlinger for projekter, der kan få gavn af overskudsjorden i Vinge. Foruden konkrete projekter er der arbejdet med nye procedurer og handlemuligheder til optimering af arbejdet med at reducere mængden af overskudsjord i projekterne.

Det er afgørende, at strategien bliver realiserbar og derfor skal handlemulighederne også konkretiseres i fremtidig planlægning, anlæg og udbud. De konkrete anlægsprojekter kommer i forlængelse af handlekatalogerne og vil løbende blive fremlagt til politisk behandling, når de er nærmere detailprojekteret. Til sagen er vedlagt udkast til jordhåndteringsstrategi for Vinge og udkast til en samling af handlekataloger. Ligeledes er der vedlagt et notat, som anviser kommunens konkrete implementeringsværktøjer for bæredygtig jordhåndtering.

Målsætning

Udkast til strategi for jordhåndtering i Vinge er bygget op omkring tre overordnede målsætninger, som alle bygherrer i Vinge vil blive mødt med som krav, når de skal realisere projekter.

 1. Reducer overskudsjord - tilpas byggeriet i landskabet
 2. Håndtér overskudsjord på egen matrikel - gør overskudsjord til projektjord
 3. Håndtér resterende overskudsjord indenfor Vinge-sitet

Handlekataloger

Strategien suppleres af konkrete handlekataloger, som anviser mere specifikke handlinger, hvor nuværende og fremtidig overskudsjord med fordel kan indgå i byens etablering. Handlekatalogerne beskriver, hvilke processer de konkrete projektforslag skal gennemgå for at realiseres. Der vil løbende blive identificeret flere handlinger, hvor overskudsjord kan anvendes hensigtsmæssigt til gavn for klimaaftrykket og projektets total økonomi. Handlekatalogerne har forskellige detaljeringsgrader i forhold til implementeringsmuligheder, hvilket er beskrevet i kataloget. Ved implementering af strategien og tilhørende handlekataloger dannes der afsæt for, at fremtidige anlægsprojekter (herunder også kommunale) vil opnå betydelige anlægsbesparelser på jordhåndteringen. På nuværende tidspunkt er der flere områder med midlertidig opmagasinering af overskudsjord, som efterfølgende kan anvises til konkrete nyttiggørelsesprojekter. Ved en samlet politisk godkendt strategi og tilhørende handlekataloger vil det være muligt at detailprojektere for anvisning af overskudsjord til konkrete anlæg og derved fjerne nuværende jordbunker i Vinge.

Det skal bemærkes, at handlekatalogernes beskrevne aktioner sikrer, at jord kan anvendes som ”projektjord” efter de beskrevne processer. Derved sikres at forurenings-, proces og myndighedskrav overholdes.

Alle handlinger vil forudsætte konkret myndighedsbehandling og de største nedslag bliver håndteret i en lokalplanproces. De konkrete handlinger og tilhørende forslag til landskabsplaner vil løbende blive fremlagt til politisk godkendelse.

Inddragelse

Strategien er udarbejdet i tæt dialog med igangværende udviklere, forsyningsselskab og Region Hovedstaden. Der er blevet afholdt flere workshops på tværs i kommunens forvaltning og med eksterne interessenter. Det forventes, at der vil være løbende inddragelse af interessenter for at sikre en fortsat innovativ brug af overskudsjord i Vinge. Til sagen er vedlagt opsamling af afholdt workshop.

Sagen har endvidere været drøftet i arbejdsgruppen for Vinge og arbejdsgruppens drøftelser er medtaget i strategien og det tilhørende handlekatalog.

Økonomi

Der er umiddelbart ingen bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag. Skulle der opstå projekter omhandlende jordhåndtering, som bevirker afledte kommunale drift- og anlægsudgifter, vil disse blive præsenteret i konkrete bevillingssager.

Bilag

290Beslutning om delte vagter og diæter i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalg

Resume

Byrådet har på deres møde den 27. april 2022 besluttet, at administrationen skal udarbejde et oplæg til bemanding med "delte vagter" for tilforordnede i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget i 2025. Oplægget skal give forslag til, hvorledes det ved kommunal- og regionsrådsvalg bliver muligt for en del af de tilforordnede at dele "en vagt" i stedet for at skulle deltage i valgets afvikling fra kl. 7 om morgenen og indtil stemmerne er talt op. I sagen er beskrevet to forskellige modeller for delte vagter med henblik på, at Byrådet kan tage stilling til, hvilken model der skal prøves af ved kommunal- og regionsrådsvalget i 2025.

Sagen blev udsat på Byrådets møde den 21. september 2022 og sagsfremstillingen er efterfølgende forenklet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Der forsøgsvis indføres "delte vagter" ved kommunal- og regionsrådsvalget i 2025. Forsøget omfatter op til halvdelen af de politisk udpegede tilforordnede.
 2. Honorering sker som beskrevet i model 1B og med "vagtskifte" kl. 20.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. september 2022, pkt. 237:

Sagen udsat.

Fraværende:

Rasmus Petersen (Ø)

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

For at afholde et valg eller en folkeafstemning kræver det deltagelse fra en lang række tilforordnede og valgstyrere, der - sammen med valgsekretærerne - har ansvar for valgets afvikling på det enkelte afstemningssted. Når valghandlingen slutter kl. 20, skal der også tælles stemmer op, hvilket betyder, at det ofte bliver en lang dag.

Hidtil har det været sådan, at de tilforordnede deltager i hele valget, dvs. fra kl. 7 om morgenen og til alle stemmer er talt op og efterfølgende pakket ned. Afhængig af hvilke type valg der er tale om, så varierer valgdagens længde. For Folkeafstemninger, EU valg samt Folketingsvalg har der typisk været optalt stemmer og pakker ned inden midnat. Ved Kommunal- og Regionsrådsvalg er arbejdet med at tælle stemmer og pakke ned først afsluttet i timerne efter midnat, og det er således det længste af valgene.

Ved kommunal- og regionsrådsvalg er der typisk brug for 60 tilforordnede til at bistå med valgets afvikling på de enkelte valgsteder. Derudover er der fem valgstyrer på hvert valgsted (30 valgstyrere i alt), som er overordnet ansvarlige for valgets afvikling på det enkelte valgsted, og som ikke må forlade valgstedet førend valget er afsluttet og valgbogen er underskrevet. Valgstyrerformanden skal være til stede under hele afviklingen af valg og optælling, og der skal altid være et flertal af de øvrige valgstyrere til stede. Valgstyrerformanden kan beslutte, at valgstyrerne på skift kan holde pause, når det ellers er foreneligt med afviklingen af valgstyrernes opgaver. Alle valgstyrer skal været til stede ved underskrivelse af afstemningsbogen. Administrationen vurderer derfor, at valgstyrerne ikke kan tilbydes "delte vagter".

Administrationen foreslår, at muligheden for delte vagter alene tilbydes til de tilforordnede som de politiske partier rekrutterer i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Konkrete forslag til modeller er beskrevet nederst i sagen.

Fordelene ved at åbne op for delte vagter er, at der bliver mulighed for tilforordnede at vælge en delt vagt af kortere varighed. Det kan betyde, at der er flere som har lyst til og mulighed for at tage del i opgaven som tilforordnet. Det betyder omvendt, at partierne skal finde endnu flere tilforordnede end tilfældet er i dag, og at administrationens "puslespil" med at få de tilforordnede fordelt på alle seks valgsteder bliver endnu større end i dag. Fordelen ved den nuværende model er, at de tilforordnede er gennemgående på hele valgdagen og finder dermed i løbet af dagen en rytme i opgaveløsningen.

Fakta om diæter

Aflønning af de tilforordnede gives som diæter. Hidtidig praksis har været at de tilforordnede vælgere modtager to diæter for hele dagen. To diæter svarer til 880 kr. i 2022. Med 60 tilforordnede giver det en udgift på 52.800 kr. (2022-niveau).

Diæter gives som udgangspunkt efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Diætsatsen for opgaver, der tager højst 4 timer, udgør i 2022-niveau 440 kr. pr. dag. Hvis opgaven tager mere end 4 timer, gives der dobbelt diætbeløb.

Byrådet kan imidlertid beslutte, at der i forbindelse med valg ikke ydes diæter eller beslutte at give en højere eller en lavere diæt. Diæter pr. dag må dog højst udgøre det femdobbelte at det diætbeløb, som er fastsat for møder op til fire timer. Det svarer til 2200 kr. i 2022.

Forslag til fremadrettet modeller for hvordan vagterne kan organiseres og aflønnes ved Kommunal- og Regionsrådsvalg

Ved forslaget om delte vagter er der to parametre, som Byrådet skal forholde sig til: Dels tidspunktet for "vagtskifte", dels honoreringer. Ved en delt vagt anbefaler administrationen et skift kl. 20. Det betyder, at valget er afsluttet, og optællingen af stemmerne skal begynde, når en del af de tilforordnede skifter. Der er således et lidt naturligt "afbræk", hvor alle tilforordnede bliver instrueret i opgaven med optælling af stemmer. Vagten om dagen vil derfor være af væsentlig længere varighed end vagten om aftenen.

I forhold til honorering kan der skitseres følgende modeller. Modellerne er beregnet ud fra at halvdelen af de tilforordnede deler en vagt.

ModelDiæter for en hel dagDiæter for en halv dagI alt
Model 1A

Op til halvdelen af de tilforordnede deler en vagt. En hel vagt udløser 2 diæter og en halv vagt udløser 1 diæt.

30 tilforordnede der honoreres med 2 diæter for en hel vagt - svarende til 60 diæter i alt

60 tilforordnede der honoreres med 1 diæt for en halv vagt - svarende til 60 diæter i alt

120 diæter svarende til 52.800 kr. (2022 niveau)

Model 1B

Op til halvdelen af de tilforordnede deler en vagt. En hel vagt udløser 3 diæter og en halv vagt udløser 2 diæter.

30 tilforordnede der honoreres med 3 diæter for en hel vagt - svarende til 90 diæter i alt

60 tilforordnede der honoreres med 2 diæter for en halv vagt - svarende til 120 diæter i alt

210 diæter svarende til 92.400 kr. (2022 niveau)

Byrådet skal være opmærksom på, at en ændring af honoreringen i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalg kan skabe en forventning om, at der også skal ske en anden honorering i forbindelse med de øvrige valg og folkeafstemninger.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Da sagen kun vedrører Kommunal- og Regionsrådsvalg, som næste gang gennemføres i 2025, vil der ikke være økonomiske konsekvenser i 2022. De økonomiske konsekvenser for 2025 vil blive indarbejdet i forbindelse med arbejdet med budget 2024-2027.

291Beslutning om prioritering af velfærdsteknologiske indsatser

Resume

Med denne sag skal Økonomiudvalget beslutte, hvilke projekter man overfor Byrådet vil anbefale tildeles midler fra den velfærdsteknologiske pulje.

Sagen er behandlet sideløbende i Børn, familie og forebyggelse, Skole, klub og SFO, Social og sundhed, Omsorg og ældre, hvor udvalgene har taget stilling til ansøgte projekter indenfor eget område. Beslutningerne fra møderne i fagudvalgene fremgår nedenfor under overskriften Historik. Sagen fremlægges for Økonomi og Byråd med henblik på beslutning om prioritering af ansøgningerne samt frigivelse af midlerne hertil.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Projekt (a) Skolerobotter tildeles midler fra den velfærdsteknologiske pulje, svarende til kr. 142.850,- og at midlerne frigives.
 2. Projekt (b) Elektronisk træningsprogram til borgere, der får hjemmehjælp eller vedligeholdende træning tildeles 200.000 kr. fra den velfærdsteknologiske pulje og at midlerne frigives i 2022.
 3. Projekt (c) Apps til online kursus og træning til borgere med faldtendens tildeles 200.000 kr. fra den velfærdsteknologiske pulje og at midlerne frigives i 2022.
 4. Projekterne Monitor til måling af vitale parametre (d), Arm og bencykel (e) Hjælpemotorer til fælles kørestol (f) Sengebund, der automatisk tipper/vender borger (g) Toiletbadestole med særlig funktion (h) ikke tildeles midler fra puljen.

Historik

Skole, klub og SFO, 2. november 2022, pkt. 112:

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Projekt Skolerobotter tildeles midler fra den velfærdsteknologiske pulje, svarende til kr. 142.850, og at midlerne frigives.

Beslutning:

Anbefales.

Social og sundhed, 2. november 2022, pkt. 116:

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd, anbefaler at:

 1. Projekt (b) elektronisk træningsprogram til borgere, der får hjemmehjælp eller vedligeholdende træning tildeles kr. 200.000 fra den velfærdsteknologiske pulje og at midlerne frigives.
 2. Projekt (c) apps til online kursus og træning til borgere med faldtendens eller inkontinens tildeles kr. 200.000 fra den velfærdsteknologiske pulje og at midlerne frigives.

Beslutning:

Anbefales.

Omsorg og ældre, 2. november 2022, pkt. 104:

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

 1. Projekt (b) elektronisk træningsprogram til borgere, der får hjemmehjælp eller vedligeholdende træning tildeles 200.000 kr. fra den velfærdsteknologiske pulje og at midlerne frigives.
 2. Projekterne Monitor til måling af vitale parametre (d), Arm og bencykel (e) Hjælpemotorer til fælles kørestol (f) Sengebund, der automatisk tipper/vender borger (g) Toiletbadestole med særlig funktion (h) ikke tildeles midler fra puljen.

Beslutning:

Indstillingspunkt 1 Anbefales.

Indstillingspunkt 2 udsættes idet udvalget ønsker en forklaring på overførslen af det uforbrugte beløb.

Udvalget ønsker i øvrigt at man en gang om året får en status/evaluering på hvordan der er gået med tiltagene. Endvidere ønskes skemaet udvidet så man kan se hvilke fagområder tiltagene vedrører. Endeligt skal prioriteringskriterierne fremgå. Udvalget ønsker en lokal rundtur til foråret for at se på velfærdsteknologiske tiltag på området.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V)

Inge Messerschmidt (O)

Ole Frimann Hansen (F)

Børn, familier og forebyggelse, 7. november 2022, pkt. 103:

Indstilling:

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Tages til efterretning. Udvalget ønsker på et senere tidspunkt en orientering om mulighederne for velfærdsteknologiske indsatser på dagtilbuds- og familieområdet.

Omsorg og ældre, ekstraordinært møde 22. november 2022, pkt. 114:

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

 1. Projekt (b) elektronisk træningsprogram til borgere, der får hjemmehjælp eller vedligeholdende træning tildeles 200.000 kr. fra den velfærdsteknologiske pulje og at midlerne frigives.
 2. Projekterne Monitor til måling af vitale parametre (d), Arm og bencykel (e) Hjælpemotorer til fælles kørestol (f) Sengebund, der automatisk tipper/vender borger (g) Toiletbadestole med særlig funktion (h) ikke tildeles midler fra puljen.

Beslutning:

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A)

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 anbefales. Udvalget modtager på et senere tidspunkt en afrapportering vedr. tiltagene.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har, som følge af Byrådets beslutning på møde den 30. marts 2022 (sag nummer 59), truffet beslutning om, hvilke konkrete velfærdsteknologiske indsatser, indenfor udvalgets område, der skal anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd. Se oversigt i nedenstående skema.

Økonomiudvalget skal i denne sag træffe beslutning om, hvilke konkrete velfærdsteknologiske indsatser, de overfor Byrådet, kan anbefale får tildelt midler. Midlerne skal frigives i 2022.

Der er modtaget i alt 8 ansøgninger (a-h), til den velfærdsteknologiske pulje, som kan ses i skema nedenfor.

Det årlige budget til velfærdsteknologiske indsatser er på 1.042.000 kr. fordelt på to ansøgningsrunder af ca. 500.000 kr. Der var ingen ansøgninger i første halvår 2022.

På Byrådets møde den 2. juni 2022 (sag nr. 114) blev det besluttet at udskyde anlægsudgifter fra 2022 til 2023 for at sikre overholdelse af anlægsrammen. Herunder 500.000 kr. til digitalisering med fokus på velfærdsteknologi.

Programstyregruppen for velfærdsteknologi har dermed 542.000 kr. til disposition i 2022.

Ansøgninger, der anbefales af Programstyregruppen for velfærdsteknologi

Programstyregruppen har modtaget følgende ansøgninger til velfærdsteknologipuljen, der anbefales:

a) Skolerobotter - telepresencerobotter

b) Elektronisk træningsprogram til af borgere, der får hjemmehjælp eller vedligeholdende træning

c) Apps til træning af borgere med faldtendens eller inkontinens

Programstyregruppen for velfærdsteknologi har i denne ansøgningsrunde lagt vægt på afprøvning af nye velfærdsteknologier. De har derfor prioriteret at anbefale de velfærdsteknologiske indsatser, der rummer afprøvning af, for Frederikssund Kommune, nye velfærdsteknologier. Begrundelserne fremgår i skemaet nedenfor.

Øvrige ansøgninger, der ikke har modtaget programstyregruppen for velfærdsteknologis anbefaling

Programstyregruppen har modtaget følgende ansøgninger til velfærdsteknologipuljen, der ikke anbefales:

d) Monitor til måling af vitale parametre

e) Arm og bencykel

f) Hjælpemotorer til fælles kørestol

g) Sengebund, der automatisk tipper/vender borger

h) Toiletbadestole med særlig funktion

Fælles for disse ansøgninger fra omsorgscentrene er, at der er tale om teknologier, der allerede er afprøvet i Frederikssund Kommune med god effekt. Programstyregruppen for velfærdsteknologi har lagt vægt på afprøvning af nye velfærdsteknologier, der rummer afprøvning af, for Frederikssund Kommune, nye velfærdsteknologier og anbefaler således, at disse projekter ikke prioriteres i velfærdsteknologipuljen. Det bør i stedet afsøges, om udgifterne hertil kan afholdes indenfor udvalgets eksisterende budgetramme.

Fagudvalgenes prioriteringer

Skole, Klub og SFO, Social og Sundhed og Børn, familie og forebyggelse har valgt at følge administrationens indstilling.

Omsorg og Ældre tiltrådte punkt 1 i administrationens indstilling, men udsatte indstillingens punkt 2 om, at der ikke kan frigives midler til projekt d, e, f, g, h i 2022. Omsorg og Ældre har udsat beslutningen om dette punkt til et ekstraordinært udvalgsmøde den 22. november 2022, idet udvalget ønskede en forklaring på overførslen af det uforbrugte beløb.

Nedenfor findes en kort beskrives af de indkomne ansøgninger, formålet med teknologien, det ansøgte beløb, området, som teknologien skal implementeres i samt fagudvalgenes indstilling og programstyregruppens anbefaling og begrundelse.

IDVelfærdsteknologiFormålBeløb i altOmrådeFagudvalgenes indstillingProgramstyregruppens prioritet og begrundelse
aSkolerobotter - telepresencerobotterUnderstøttelse af børn og unge med Skoleværing142.850 kr.Center for familie og rådgivning,

Center for børn og skole

Skole, klub og SFO: AnbefalesJa

Ny teknologi med forventet god effekt for borgere

bElektronisk træningsprogram til af borgere, der får hjemmehjælp eller vedligeholdende træningØge den generelle muskelstyrke, balance hos borger200.000 kr.Døgnplejen og Træningsenheden/

Center for sundhed og forebyggelse

Omsorg og Ældre: AnbefalesJa

Ny teknologisk indsats med forventet god effekt for både borger og kommune

cApps til træning af borgere med faldtendens eller inkontinensMulighed for vejledning og selvtræning til borgere via kommunens hjemmeside200.000 kr.Træningsenheden/

Center for sundhed og forebyggelse

Social og Sundhed: AnbefalesJa

Ny teknologi med forventet god effekt for både borger og kommune

dMonitor til måling af vitale parametreMålinger af puls, temperatur, blodtryk, respiration mhp. at øge patientsikkerheden244.000 kr.Omsorgscentre/

Center for Voksenstøtte og Ældre

Omsorg og Ældre: Udsat til 22. november 2022Nej

Teknologi er afprøvet med god effekt. Det anbefales at udgiften afholdes indenfor områdets eksisterende budgetramme

eArm og bencykelMotion for ældre med gangbesvær eller kørestolsbrugere21.500 kr.Omsorgscenter Solgården/

Center for Voksenstøtte og Ældre

Omsorg og Ældre: Udsat til 22. november 2022Nej

Teknologi er afprøvet med god effekt. Det anbefales at udgiften afholdes indenfor områdets eksisterende budgetramme

fHjælpemotorer til fælles kørestolAflastning af arbejdsmiljø

At kunne gå ture udenfor med borgere mhp. øge livskvalitet

50.000 krOmsorgscenter Tolleruphøj/

Center for Voksenstøtte og Ældre

Omsorg og Ældre: Udsat til 22. november 2022Nej

Teknologi er afprøvet med god effekt. Det anbefales at udgiften afholdes indenfor områdets eksisterende budgetramme

gSengebund, der automatisk tipper/vender borgerMedvirker til forebyggelse af borgers tryksår på kroppen i liggende stilling. Aflastning af arbejdsmiljø.149.875 kr.Omsorgscentre:

De tre ege,

Nordhøj,

Solgården, Pedershave/

Center for Voksenstøtte og Ældre

Omsorg og Ældre: Udsat til 22. november 2022Nej

Teknologi er afprøvet med god effekt. Det anbefales at udgiften afholdes indenfor områdets eksisterende budgetramme

hToiletbadestole med særlig funktionAflastning af arbejdsmiljø71.607 krOmsorgscentre:

De tre ege,

Nordhøj, Solgården, Pedershave/

Center for Voksenstøtte og Ældre

Omsorg og Ældre: Udsat til 22. november 2022Nej

Teknologi er afprøvet med god effekt. Det anbefales at udgiften afholdes indenfor områdets eksisterende budgetramme eller standard toiletbadestol benyttes.

Der er ansøgninger for i alt

1.079.835 kr

Budget til rådighed i 2022

542.000 kr

Formål og ramme for prioritering

Midlerne til velfærdsteknologiske indsatser er prioriteret til:

1. afprøvning af nye velfærdsteknologier til enkelt afprøvninger (prøvehandlinger og valg af ”rette model”)

2. indkøb i forbindelse med en opskalering af en velafprøvet teknologi (overgangen til implementeringsprojekt, hvor der indkøbes flere af den udvalgte teknologi til implementering)

Teknologierne skal medvirke til at følgende formål opnås:

 • Bedre oplevet kvalitet for borgere med behov for understøttelse til at kunne udfolde sig personligt og leve et selvstændigt, frit og værdigt liv i trygge rammer.
 • Bedre arbejdsmiljø og -glæde blandt medarbejderne. Velfærdsteknologi spiller en vigtig rolle i at gøre arbejdslivet mere skånsomt og attraktivt.
 • Bedre udnyttelse af de kommunale/offentlige ressourcer.

Dokumentet ”Ramme for ansøgning om midler til velfærdsteknologiske indsatser” uddyber rammen for prioriteringer af velfærdsteknologiske indsatser i Frederikssund Kommune. Dokumentet er bilagt.

Opfølgning på velfærdsteknologiske indsatser

Når en velfærdsteknologi er afprøvet og evt. implementeret evalueres velfærdsteknologien. Det undersøges, om der er et match mellem organisationen, teknologi, borger og økonomi. I evalueringsrapporten tages også stilling til et fremtidigt brug af velfærdsteknologien. Såfremt det besluttes at teknologien skal udbredes yderligere inden for området (opskalering) udarbejdes en særskilt plan for finansiering og implementering.

Inddragelse

Såfremt projekt "Elektronisk træningsprogram" tildeles midler fra den velfærdsteknologiske pulje vil de samarbejdende centre inddrage både medarbejdere og borgere i implemteringsfasen.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådets 4 medlemmer af byrådet afventer udvalgenes stillingtagen til sagen.

Handicaprådets øvrige medlemmer er enig i at prioritere projekt b ud fra dets forebyggende potentiale.

Det er vigtigt at stille teknologierne til rådighed for alle borgere, som måtte ønske at forbedre deres sundhedstilstand og derved forhindre at sygdom opstår. Herved bliver det også muligt at udnytte kommunens ressourcer bedre.

Derudover har vi noteret os, at programstyregruppen har lagt vægt på afprøvning af NYE teknologier, hvorfor projekterne d,e,f,g og h, som er kendte og velafprøvede teknologier, ikke anbefales støttet via denne pulje. Handicaprådet er dog enig i, at der er tale om nyttige og spændende teknologier og anbefaler derfor, at udgifterne hertil afholdes inden for udvalgets eksisterende budgetramme.

Seniorrådets høringssvar:

Indenfor en ramme på kr. 542.000 i budget til velfærdsteknologiske indsatser foreslås der afsat kr. 200.000 til hver af punkterne

-B: Elektronisk træningsprogram til borgere, der får hjemmehjælp eller vedligeholdende træning, og

-C: Apps til træning af borgere med faldtendens eller inkontinens.

Seniorrådet er enigt i prioritering af afsætning af midler til forsøg med anvendelse af disse 2 velfærdsteknologiske teknologiske tiltag.

Det er imidlertid Seniorrådets forhåbning, at der også findes midler til at iværksætte forsøgsordninger med de øvrige forslag til velfærdsteknologi, idet det drejer sig om beskedne beløb, der potentielt kan have stor effekt.

Der var afsat et tilsvarende beløb i første halvdel af finansåret uden at der blev fremsat forslag til anvendelse, hvorfor beløbet blev overført til 2023. Det undrer Seniorrådet, at man ikke kan anvende en del af denne ramme til iværksættelse af forsøg med de øvrige relevante forslag til velfærdsteknologi, herunder arm- og bencykel, automatisk sengebund og toiletbadestol, i alt mindre end kr. 250.000, i indeværende finansår.

Seniorrådet ser frem til en evaluering af resultaterne af disse forsøgsordninger, idet det må stå klart, at velfærdsteknologiske tiltag kan understøtte - men ikke erstatte - den personlige assistance til en stor gruppe af ældre borgere.

Seniorrådet er af den opfattelse, at megen ny teknologi kan hjælpe borgerne til en mere fri og værdig tilværelse.

Økonomi

Anbefaling vedrørende tildeling af midler fra den velfærdsteknologiske pulje holdes inden for eksisterende budgetmæssige rammer på Økonomiudvalget og har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

292Beslutning om godkendelse af Hovedstadsregionens Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede socialområde og specialundervisning

Resume

Landets kommunalbestyrelser har ansvaret for udarbejdelse af en to-årig rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommunekontaktrådet Hovedstaden (KKR) varetager opgaven på vegne af kommunerne i Hovedstadsregionen. KKR Hovedstaden godkendte 9. september 2022 en rammeaftale for 2023 - 2024, og anbefaler at kommunerne i Hovedstadsregionen godkender rammeaftalen 2023 - 2024. Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i rammeaftalen er kvalitet, og særligt i forhold til arbejdet med to fokusområder: "Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte" og "Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser". Begge fokusområder er videreført fra rammeaftalen 2021 - 2022. Sagen vedrørende rammeaftalen behandles samtidig i Social og sundhed; Skole, klub og SFO samt Børn, familier og forebyggelse.

Indstilling

Administrationen indstiller baggrund af fagudvalgenes anbefalinger, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende Hovedstadsregionens rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 2. november 2022, pkt. 117:

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte Anne Sofie Uhrskov (V), Anne-Lise Kuhre (A), Therese Hejnfelt (C), Jesper Wittenburg (A).

Imod stemte: Maibritt Møller Nielsen (D).

Indstillingen godkendt.

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 2. november 2022, pkt. 113:

Anbefales.

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 7. november 2022, pkt. 102:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Landets kommunalbestyrelser har ansvaret for udarbejdelse af en to-årig Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommunekontaktråd (KKR) Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne i Hovedstadsregionen.

KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 9. september 2022 Rammeaftalen for 2023-2024, herunder at fastholde fokus på kvalitet, og de to fokusområder "Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte" og "Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser". Ligeledes fortsættes takstaftalen for beregning af takster i de sociale tilbud fra tidligere år samt aftalen om overhead til beregning af indirekte omkostninger i taksterne på 6 procent. KKR Hovedstaden har i sine drøftelser fremhævet behovet for at løfte anlægsudfordringerne på det specialiserede socialområde.

KKR Hovedstaden anbefaler på den baggrund, at kommunerne i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2023-2024.

Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2023-2024 til Socialstyrelsen er den 1. december 2022. Rammeaftale 2023-2024 skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest den 30. november 2022.

Vedlagt er Rammeaftale 2023-2024 og to tekniske bilag til godkendelse.

Rammeaftale 2023-2024

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftale 2023-2024 er kvalitet, og der arbejdes i forlængelse heraf videre med to fokusområder, som fortsættes fra Rammeaftale 2021-2022.

’Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte’:

I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af den fælles tilbudsvifte, fordi kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper. I første omgang er fokus på at etablere pladser til målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelser (ASF) i kombination med adfærdsudfordringer. Fremadrettet indebærer fokusområdet: 1) Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede socialområde, 2) brug af økonomimodellen til etablering af nye tilbud til samme målgruppe samt 3) afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til.

’Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser’:

Det overordnede mål med fokusområdet er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt på psykiatrisk i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne øges.

Det er herudover forventningen, at evalueringen af det specialiserede socialområde (2022) kan danne grundlag for en national specialeplanlægning, som skal sikre højere grad af specialisering og kvalitet. Der er dog landspolitisk uenighed om dette, herunder uenighed med KL som er kritisk overfor national specialeplanlægning på specialundervisningsområdet. Der kan være behov for at tage hensyn til en eventuel kommende specialeplanlægning i rammeaftalesamarbejdet.

I henhold til bekendtgørelsen har kommunerne en forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede tilbud. På baggrund af ansøgningsrunde og grundig behandling i økonomigruppen og Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde er to nye tilbud med i Rammeaftalens opgørelse over de mest specialiserede tilbud. Disse tilbud vil fremover være underlagt en særlig sikkerhed: Troldemosen (Gentofte Kommune) og 3Kløveren (Region Hovedstaden).

Aftale om udvikling i udgifter per dag 2023-2024

Kommunerne i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har igen indgået en aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Aftalen har siden 2019 lydt:

- At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.

Udgifter per dag er i Frederikssund Kommune faldet i forhold til pris- og lønfremskrivning. Fra 2021 til 2022 er faldet på 2,1 pct. og fra 2014 til 2022 er faldet på 4,8 pct.

Kommunerne i Hovedstadsregionen har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om en overheadprocent på 6 procent i takstberegningen. Hvis man fraviger det aftalte, skal man indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde, når der årligt følges op på udviklingen. Frederikssund Kommune anvender allerede i dag en overheadprocent på 6 procent i takstberegningen.

Rammeaftale 2023-2024 indeholder desuden blandt andet den fælles økonomimodel til oprettelse af pladser til udvalgte målgrupper samt den årlige Monitoreringsrapport, som følger udviklingen i udgifter, målgrupper mv. i hovedstadsregionen.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er helt enig i det overordnede mål om at sikre fokus på kvalitet i socialpsykiatrien.

Den fælleskommunale tilgang gør det muligt at sikre, at kommunerne er i stand til at have de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer.

Handicaprådet er meget tilfreds med særligt ét af de 3 temaer, nemlig akutindsatsen, hvor borgeren er i en akut situation med behov for akuthjælp og støtte kommunalt (jf. vores kommentar til Kvalitetsstandarderne – Akutophold – sag 115)

Det er ligeledes positivt med fokus på at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem indlæggelse i psykiatrien og udskrivningen til indsats i hjemkommunen.

Handicaprådet anbefaler således, at rammeaftalen godkendes.

Økonomi

Godkendelse af Hovedstadsregionens Rammeaftale 2023-2014 for det specialiserede socialområde og specialundervisning har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

293Beslutning om høring af udviklingsstrategi for LAG Fjordlandet

Resume

LAG Fjordlandet, en lokal aktionsgruppe dækkende Lejre og Frederikssund Kommuner, blev etableret ved stiftende generalforsamling den 21. juni 2022. Bestyrelsen har nu udarbejdet et forslag til udviklingsstrategi 2023-2027.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende udkast til høringssvar.

Historik

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 9. november 2022, pkt. 147:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategiens formål og indhold

Bestyrelsen for LAG Fjordlandet har udarbejdet et forslag til en udviklingsstrategi, der nu sendes i høring hos kommuner og regioner inden endelig godkendelse af Bolig- og Planstyrelsen. Udviklingsstrategien er bestyrelsens vigtigste styringsredskab ved prioritering og indstilling af projektansøgninger til tilskud fra 2023 og frem.

Jf. Vejledning om oprettelse af lokale aktionsgrupper for perioden 2022-2027 skal den lokale udviklingsstrategi som minimum omfatte:

 • Angivelse af det geografiske område og den befolkning, strategien omfatter, herunder en beskrivelse af områdets befolkningssammensætning
 • En beskrivelse af processen med at involvere lokalsamfundet og partnerskabet i udviklingen af strategien
 • En analyse af udviklingsbehovene og potentialet i området (styrker, svagheder, muligheder og udfordringer)
 • Målsætningerne for strategien og de planlagte indsatsområder, herunder målbare mål for resultater. Herunder også en beskrivelse af integrerende og innovative karakterer
 • En handlingsplan der beskriver, hvordan strategiens mål omsættes til aktiviteter.
 • En redegørelse for forvaltnings-, overvågnings- og evalueringsordninger, der dokumenterer den lokale aktionsgruppes kapacitet til at gennemføre strategien, herunder også overvejelser vedr. specifikke evalueringsinitiativer
 • En tilkendegivelse af hvordan og i hvilket omfang den lokale aktionsgruppes aktiviteter omfatter samarbejdsprojekter, herunder transnationale samarbejdsprojekter.
 • En finansieringsplan, herunder den planlagte tildeling fra hver enkelt fond, og hvert enkelt berørt program.

Høringen hos kommuner og regioner

Den obligatoriske høring af udviklingsstrategien hos kommuner og regioner har til formål at sikre, at den lokale udviklingsstrategi ikke er i strid med kommunale og regionale planer og strategier.

Udviklingsstrategien har to overordnede formål. Den skal understøtte job- og vækstskabende erhvervsudvikling og den skal forbedre rammevilkårene for udvikling af landdistrikterne i de udpegede kommuner. Herunder:

 • Etablering og udvikling af små virksomheder
 • Fremme erhvervssamarbejde
 • Bæredygtig udvikling og grøn omstilling
 • Basale servicefaciliteter
 • Fornyelse i landsbyer
 • Kultur- og foreningslivet

Det er derfor relevant i forbindelse med høringen at forholde sig til, at udviklingsstrategien ikke strider imod blandt andet Frederikssund Kommunes:

 • Erhvervs- og Vækstpolitikken og dertilhørende handleplan
 • Bosætningsstrategi 2050 og dennes handleplan.
 • Planstrategi 2019 – Fremtidens Frederikssund
 • Destination Fjordlandets strategi 2022-2024
 • Naturstrategi 2022-2027 – dertilhørende handleplan er i proces

LAG Fjordlandets udviklingsstrategi er vedlagt som bilag. Høringsfristen er den 4. november 2022.

Udviklingsplan for mere liv på landet

Det er administrationens vurdering, at udviklingsstrategien overholder alle formkrav.

Administrationen finder, at bestyrelsen fremlægger en gennemarbejdet udviklingsplan, der giver gode muligheder for at understøtte en lokal erhvervsudvikling og skabe rammer for fællesskaber i områdets mange landsbyer.

Planen har et godt blik for:

 • Den grønne omstilling ved både at have indsatser inden for mobilitet med forslag om deleordninger, genbrug af bygninger til erhverv og boliger samt forslag om fælles dyrkningsfællesskaber.
 • Synergi mellem attraktive levende byer og oplevelseskvaliteter i Fjordlandet som destination med stier og faciliteter i landdistrikterne.
 • Samarbejde og deleøkonomi, såvel mellem borgere/foreninger, men også konkret ved at prioritere virksomheder som samarbejder og deler ressourcer.

Dog er der følgende mere tekniske bemærkninger til planen:

 • Mikrovirksomheder bør defineres i udviklingsstrategien, så der er klarhed omkring forskellen mellem mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder.
 • Procedurer omkring overvågning og evaluering er ikke beskrevet så grundigt.

Udviklingsstrategien understøtter intentioner i de kommunale strategier. Frederikssund Kommune vil få mange af de konkrete projekter til myndighedsbehandling inden for forskellige myndighedsområder.

Administrationen vil indsende udkast til høringssvar (bilag) med forbehold for Byrådets godkendelse den 30. november 2022. Bolig- og Planstyrelsen har godkendt denne proces.

Baggrund

Lokale aktionsgrupper har til formål at bidrage til lokalstyret udvikling i udpegede landdistrikter, og har været en del af EU's Landdistriktspolitik siden 1991. Oprettelsen af lokale aktionsgrupper følger programperioderne for EU's Strukturfonde, her under Landdistriktsfonden. Aktuelt er processen med at etablere og godkende lokale aktionsgrupper til perioden 2023-2027 i gang.

Med "Bekendtgørelse om oprettelse af tilskudsberettigede lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter og fiskeriområder i perioden 2023-2027" er også Frederikssund Kommune blevet udpeget som LAG område.

Den nye LAG Fjordlandet blev stiftet den 21. juni 2022. Foreningen er efterfølgende blevet godkendt af Bolig- og Planstyrelsen.

Inddragelse

Lokale virksomheder, borgere og foreninger har været inddraget i udarbejdelse af udviklingsplanen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

294Beslutning om igangsættelse af lokalplan og kommuneplanstillæg for energistation ved Onsved

Resume

Plan og teknik udsatte den 30. marts 2022 beslutning om igangsættelse af ny lokalplan for etablering af en energistation med oplandsstandere og tankanlæg ved Onsved. Udvalget var positive over for ideen om en energistation, dog ønskede de andre placeringer undersøgt også. Administrationen har undersøgt andre placeringer og fundet, at ansøgte placering er den bedst egnede, hvis der stilles krav til anlæggets visuelle fremtræden i landskabet. Administrationen vurderer, at ved at muliggøre etablering af energistationen med elopladere tager Frederikssund Kommune et skridt nærmere klimamålsætningerne mod at blive et CO2-neutralt område i 2045.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Igangsætte en ny lokalplan og et kommuneplantillæg som muliggør etablering af en energistation ved Onsved.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 2. november 2022, pkt. 189:

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning:

For stemte: Jørgen Bech (V), John Schmidt Andersen (V), Michael Tøgersen (I) og Kirsten Weiland (N).

Imod stemte: Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Administrationens indstilling: Tiltrådt.

Kenneth Jensen (A) begærede sagen i Byrådet.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Om energistationen

Administrationen har modtaget en ansøgning om etablering af en energistation ved rundkørslen ved Onsved, hvor Fjordlandsvej møder Skibbyvej. Se placering på bilag 1. Projektområdet vil optage et areal på ca. 6.000 m2 af et landbrugsareal, heraf er ca. 3.000 m2 reserveret til energistationen og ca. 3.000 m2 til grønt område. Fra start vil energistationen have minimum fire ladestandere. I fremtiden er der planer om minimum 8 ladestandere. Energistationen vil desuden have et overdækket tankanlæg, hvorfra der sælges benzin og diesel. Ansøger argumenterer for, at salg af benzin og diesel er nødvendigt for at energistationen er økonomisk rentabel på nuværende stadie i omstillingen. Der vil blive opført to pyloner i forbindelse med anlægget. Pyloner og det overdækkede tankanlæg vil have en højde på maksimalt 5 meter. Energistationen vil fremstå i en gul farve med grå elementer. Se bilag 2 for situationsplan over energistationens påtænkte indretning.

Samfundsinteresse

Administrationen vurderer, at placering af energistationen tæt på Fjordlandsvejen vil være et led i opbygningen af en elladningsinfrastruktur i Frederikssund Kommune. En udbygget elladningsinfrastruktur vil således understøtte omstilling til elbiler og Frederikssund Kommunes klimamålsætninger om at være en geografisk CO2 neutral i 2045.

Området og landskabet

Den udvalgte placering er beliggende på et opdyrket markareal på matr.nr. 5n tæt på rundkørslen, der forbinder Fjordlandsvej og Skibbyvej. Området domineres af flade dyrkede marker, vejanlæg og spredt bebyggelse. Øst for placeringen ligger landsbyen Onsved. Syd for placeringen ligger Krogstrup Kirke på en forhøjning i landskabet. Placeringen ligger inden for landskabskarakterområde 4: Svanholm Dødislandskab. Ifølge kommuneplanen er målet for området at vedligeholde landskabets karakter, hvor sikring af sigtelinjerne til Krogstrup Kirke vejer højt. Særligt udsat er sigtelinjen set fra nord af bilister kørende ad Fjordlandsvej, hvor energistationen vil kunne ses beliggende øst for Krogstrup Kirke.

Beplantning, farver og belysning

For at tage hensyn til kirkesigtelinjen og landskabet anbefaler administrationen, at energistationens tankanlæg suppleres med et bælte af stedsegrønne træer mod nord og vest. Formålet er at skjule tankanlæg og vestvendt pylon i en afstand af 200-900 meter fra rundkørsel set fra nord ad Fjordlandsvej. Bilag 3, 4 og 5 viser visualiseringer af energistationen på forskellig afstand. Krogstrup Kirke belyses i de mørke timer. En energistation med større gule direkte oplyste partier i kirkesigtelinjen vil forhindre en oplevelse af kirken. Administrationen anbefaler derfor, at der stilles krav om, at belysning på energistationen dæmpes. Administrationen anbefaler ligeledes, at der stilles krav til farver, så dele af pyloner og overdækning opføres i grå fremfor alene at være gule.

Miljøhensyn og regnvandshåndtering

Området er beliggende inden for Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og Indvindingsopland inden for OSD. Ansøger har redegjort for miljøhåndtering. Administrationen har vurderet, at energistationen ikke vil udgøre en forureningsrisiko for grundvandet eller indvindingsopland. I forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalplan, skal der også udarbejdes et tillæg til spildevandsplan, som muliggør fælleskloakering. I forbindelse med regnvandshåndtering kræves overfladevand renset via olie/benzin udskiller. Afhængigt af behov, kan administrationen stille krav til forsinkelse af renset overfladevand, eventuelt i form af et forsinkelsesbassin uden nedsivning på projektområdets grønne areal.

Undersøgelse af andre placeringer

Administrationen har afsøgt muligheden for at etablere energistationen på to andre placeringer på Hornsherred i tæt forbindelse til Skibbyvej/Fjordforbindelsen:

 1. Syd for Skibby (matr.nr. 15l).
 2. Ved Fjordlandsvej ved Park n' Ride, afkørsel til Lyngerup (matr.nr. 7a).

Disse to placeringer er ligeledes beliggende inden for Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Begrundelsen for at afvise disse placeringer er, at administrationen har vurderet, at placeringerne i forhold til landskab og miljøhensyn ikke adskiller sig væsentligt fra placering ved Onsved. Ansøger argumenterer for, at placering ved Onsved er at foretrække infrastrukturelt, da denne placering er et knudepunkt for pendlere til og mellem de større bycentre Skibby, Jægerspris og Frederikssund. Se bilag 6 for redegørelse for de to afsøgte placeringer.

Administrationen anbefaler, at Plan og teknik igangsætter en ny lokalplan og kommuneplantillæg for en energistation ved rundkørslen ved Onsved med ovenstående anbefalinger til beplantning, farve og belysning.

Planforhold

Placeringen er beliggende i landzone. Administrationen har vurderet, at for at muliggøre energistationen kræves udarbejdet en lokalplan samt et kommuneplantillæg, der udlægger området til teknisk anlæg. Lokalplanen udarbejdes med bonusvirkning, som erstatter en landzonetilladelse.

Inddragelse

Såfremt lokalplansforslag og forslag til kommuneplantillæg godkendes, sendes disse planforslag i offentlig høring.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

295Beslutning om tildeling af yderligere midler til forbedring af trafiksikkerheden i krydset Landerslevvej/Hyllestedvejen

Resume

Udvalget har besluttet at disponere midler til et anlægsprojekt ”Sikker krydsning Landerslevvej/Hyllestedvejen” med henblik på at forbedre sikkerheden for de bløde trafikanter. Anlægsprojektet forventes at blive dyrere end estimeret grundet generelle prisstigninger. Derfor anmodes Plan og teknik om at disponere yderligere midler til anlægsprojektet via den tekniske anlægspulje.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Meromkostninger til et tidligere vedtaget anlægsprojekt ”Sikker krydsning Landerslevvej/Hyllestedvejen” finansieres via den tekniske anlægspulje for 2023.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 2. november 2022, pkt. 192:

Udvalget anbefaler grundet inflationen en tillægsbevilling på 1. mio. kr. finansieret via en budgetopfølgning. Sagen oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning

Sagen blev sendt retur til Plan og teknik til fornyet behandling.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede på udvalgsmødet den 13. januar 2021 at disponere 500.000 kr. til forbedring af trafiksikkerheden i krydset Landerslevvej/Hyllestedvejen af hensyn til trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.

Ved skitsering af løsninger med en trafikrevisor blev løsningen udvidet og der blev udarbejdet et nyt estimat på 1.600.000 kr. Den 8. september 2021 blev projektet udskudt til genprioritering.

Plan og teknik besluttede i forbindelse med disponering af den tekniske anlægspulje 2022 på mødet den 2. februar 2022 at tildele de 1.600.000 kr. til anlægsprojektet.

Administrationen har nu haft anlægsprojektet i udbud hos 3 entreprenører. Her er kommet 3 bud på mellem 2,2 mio. og 3 mio. kr. Administrationens estimat på 1,6 mio. kr. er dermed ikke tilstrækkeligt grundet prisstigninger.

Projektet blev sat i gang sommeren 2022 med projektering og erhvervelse af fornødne arealer. Administrationen har på nuværende tidspunkt haft udgifter til rådgiver og arealerhvervelse på 170.456,25 kr.

Dertil har administrationen også udgifter til rådgiver på ca. 134.000 kr.

Der vil derfor i forbindelse med projektet forventeligt komme en merudgift på 1 mio. kr., som administrationen anbefaler finansieret af den tekniske anlægspulje 2023.

Inddragelse

Inddragelse har ikke været nødvendig.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i budget 2023 afsat 3,4 mio. kr. til den tekniske anlægspulje, som blev frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

296Orientering om likviditet samt økonomisk status

Resume

Sagen omhandler orientering om kommunens gennemsnitlige likviditet samt økonomien for Vinge ultimo oktober 2022. Gennemsnittet for de seneste 12 måneders likviditet udgør 371,3 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er indfriet i hele budgetperioden. Derudover orienteres om aktuel økonomisk status ligeledes pr. ultimo oktober.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Når en kommunes likviditet skal vurderes, ses der derfor ofte på gennemsnittet de seneste 12 måneder - den såkaldte kassekreditregel. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Formålet med at have likviditet af en vis størrelse er, udover at overholde kassekreditreglen, at kunne klare den daglige drift. En god likviditet skal også kunne udgøre en buffer til finansiering af evt. uforudsete udgifter, indtil de nødvendige kompenserende tilpasninger af budgettet er implementeret. Frederikssund Kommune har vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 125 mio. kr.

Gennemsnittet for november 2021 til oktober 2022 udgør 371,3 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er indfriet i hele budgetperioden.

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen.

Derudover vedlægges bilag med økonomisk status pr. 31. oktober 2022, som er grundlag for likviditetsprognosen.

Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 31. oktober 2022: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 371,3 mio. kr. pr. 31. oktober 2022.

Bilag

297Orientering om opfølgning på budget 2022-2025

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2022-2025.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er sidste status på implementering af aftalen om budget 2022-2025 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 77 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2022-2025, hvoraf 52 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 18 initiativer, som er delvis implementeret (gul) og 7 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød). Den fortsatte proces henimod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 30. september", hvor det bl.a. fremgår hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Økonomiudvalget indeholder bilag 2 otte initiativer, hvoraf syv er implementeret og én er endnu ikke implementeret.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 30. september 2022, der behandles på samme møde.

Bilag

298Orientering om kvalitetssikring af rengøring på de kommunale bygninger

Resume

Byrådet blev på møde den 28. september 2022 (sag 211) orienteret om resultatet af rengøringsudbuddet. I den forbindelse blev der efterspurgt yderligere information om, hvordan kvalitetssikringen af rengøringen i de kommunale bygninger foregår, herunder hvordan processen i den nye kontrakt adskiller sig fra den nuværende. Med denne sag orienteres såvel om rengøringsselskabets forpligtigelser som den kommunale organisering.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagen oversendes til orientering til Byrådet.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Rengøringskvalitet

Rengøringsopgaven er et fælles ansvar, hvor hver enkelt medarbejder skal være med til at sikre, at kravene til rengøring kan efterleves. Det betyder, at det er lokationens (bygningsbrugernes) ansvar, at der er ryddet op og klargjort inden rengøring. Det betyder f.eks., at man holder bordflader fri (rengøringen må ikke flytte ting), selv aftørrer ved spild og efter behov og rydder gulvarealer for ting, så gulvet kan rengøres (rengøringen må heller ikke flytte på ting, der står på gulvet). Er der ikke klargjort, bliver der ikke gjort rent. Her adskiller forudsætningerne i den nuværende kontrakt sig ikke med den, som gælder fra 1. januar 2023.

I den nuværende kontrakt arbejdes med "renhedsgrad". Det betyder, at der bliver gjort rent ud fra, hvilken kvalitet der skal være efter endt rengøring. Det er den enkelte rengøringsassistent, som vurderer besmudsningsgraden af et lokale, og dermed omfanget af den rengøring, som skal udføres og dermed også om lokalet har behov for rengøring eller om det rent nok i forhold til de fastsatte krav. Herudover er der enkelte faste rengøringstiltag på. f.eks. toiletter og baderum, som skal gøres. I den nuværende kontrakt er det således rengøringspersonalets faglighed, der i høj grad afgør, om et lokale rengøres eller ej.

For kontrakten fra 1. januar 2023 gælder, at der arbejdes med programmeret "rengøring". Det vil sige, at kontrakten fastlægger, hvilken rengøring der skal være i det enkelte rum og hvor ofte den gennemføres. Der opsættes dørmærkater, der viser hvilke ugedage, der udføres inventar- og gulvrengøring. Denne ændring har til formål at sikre en ensartet tilgang til rengøringen uanset hvilket rengøringspersonale, der er på lokaliteten.

Kvalitetssikring

På alle kommunens lokationer er der udpeget en kommunal kontaktperson for rengøring, som bl.a. har ansvar for at udfylde et månedligt skema til vurdering af rengøringskvaliteten. Som udgangspunkt er det er den daglige leder på lokaliteten, der er kontaktperson og derfor er det i daginstitutioner lederen af institutionen og på omsorgscentre områdelederen. På skolerne har det ligeledes været udgangspunktet, at skolelederen er kontaktperson, men flere skoler har valgt at delegere opgaven til det tekniske servicekorps, som servicerer skolen. Det er i den forbindelse aftalt, at skolens personale skal give besked til servicekorpset, hvis de oplever mangler i rengøringen. Teknisk Servicekorps inddrager skolens ledelse i udfyldelsen af kvalitetsvurderingsskemaerne. Derved sikres, at den lokale leder er orienteret om og inddraget i vurderingen. For administrationsbygninger er det kommunens servicemægler, som er kontaktperson for rengøring. Kommunens servicemægler er ansat i Center for Ejendomme og IT og er bl.a. også kontraktansvarlig for rengøringen. På de øvrige lokationer varierer det, om det er lederen eller om denne har videregivet opgaven til en medarbejder.

Det er lokationens kontaktperson, som har den daglige kontakt til servicelederen hos rengøringsleverandøren, dvs. giver besked om evt. mangler, behov for ændrede tidspunkter for rengøring o. lign. direkte til leverandøren. Servicelederen er ansat hos rengøringsfirmaet og har ansvaret for rengøringen på et antal bygninger samt for rengøringspersonalet. Lokationens kontaktperson tager derudover kontakt til kommunens servicemægler, hvis der er udfordringer i dialogen med leverandørens serviceleder.

Kommunens servicemægler er, som nævnt kontraktholder, og har bl.a. til opgave at sørge for, at leverandøren leverer den rengøringskvalitet, der er aftalt i kontrakten. Servicemægleren udfører anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg på kommunens lokationer. Er der udfordringer med rengøringen, der ikke løser sig efter henvendelse til servicelederen, er det servicemægleren, der har dialogen med leverandøren og sørger for, at kvaliteten bliver oprettet til det aftalte niveau. Servicemægleren holder ligeledes månedlige statusmøder med leverandøren.

Denne overordnede organisering ændres ikke ved overgang til ny kontrakt. Det som ændres, er rengøringsprogram, dokumentationsmetoder og -omfang samt om rengøringsydelserne er leveret som aftalt med leverandøren.

Nuværende kontrakt: kontrolskemaer og tilsynet, som det fungerer i dag:

Rengøringsleverandøren har tilsynsforpligtigelsen. Den enkelte medarbejder skal udføre egenkontrol med arbejdet hver gang. Egenkontrollen er et internt anliggende for rengøringsleverandøren. Servicelederen skal kontrollere samtlige lokaler på kommunens lokationer mindst en gang månedligt. Der skal på baggrund af disse kontroller løbende rapporteres til kommunens servicemægler. Servicelederen skal ligeledes give besked til lokationens kontaktperson om, hvordan leverandøren planlægger at udbedre evt. mangler i rengøringen og skal sikre, at manglerne ikke gentages.

Opleves der gentagende udfordringer med rengøringen på en af kommunens lokationer, kan kommunen i den nuværende kontrakt stille krav om, at leverandøren i en periode gennemfører en skærpet kontrol, hvor omfanget af kontrollen udvides efter en af kommunen fastlagt procedure. Kontrollerne dokumenteres overfor kommunens servicemægler ved fremsendelse af servicelederens egenkontrolrapporter. Hvis servicemægleren finder, at niveauet ikke overholder kontrakten, kan der tilbageholdes betaling, indtil niveauet er tilstrækkeligt.

I kontrakten fra 1. januar 2023 udføres følgende kontroller:

Leverandørens egenkontrol

Egenkontrol foregår dagligt, hvor rengøringsservicemedarbejderen, foruden en visuel kontrol af det udførte arbejde, skal foretage en registrering af en række generelle og overordnede egenkontrolpunkter med fokus på overflader/objekter, som indgår i den daglige rengøring. Det er f.eks. affaldstømning, placering af møbler, rengøring af overflader, døre og karme, lyskontakter, sanitet, gulvflader mv.

Hvis der er sket bygningsændringer i forhold til kontrakten, f.eks. ændret brug af lokalerne, ombygning eller afspærrede områder, tages der foto af dette til dokumentation.

Egenkontrollerne gennemgås systematisk af leverandørens serviceleder og leverandørens stationære tilsynsførende. De stationære tilsynsførende er således en ændring/ skærpelse i forhold til den nuværende kontrakt. Den tilsynsførende vil være på større lokationer, hvor der er mere end 3 rengøringspersonaler ad gangen. Den tilsynsførende skal sikre koordinering af arbejdet, håndtere mindre uforudsete hændelser, som f.eks. finde afløsere ved sygdom og foretage et tilsyn af rengøringen, inden stedet forlades.

Månedlig kontrol

Servicelederen foretager månedlig kontrol, som det kendes fra den nuværende kontrakt. Servicelederen vil inden kontrollen tage kontakt til lokationens kommunale kontaktperson og tilbyde, at denne kan deltage i kontrollen.

Stikprøver mellem månedlige kontroller

Stikprøver tages især i særligt belastede/specielle lokaler/lokaler med særlige hygiejnekrav, sanitære lokaler samt områder, hvor der spises. På de lokationer, hvor der er en stationær tilsynsførende, vil denne dagligt udføre stikprøvekontroller. Den tilsynsførende vil gennemgå områderne 2 - 3 gange om måneden. Kontrollerne afstemmes med servicelederen.

Kommunens opfølgning på kontrakten fra 1. januar 2023

Der afholdes som minimum månedlige statusmøder mellem kommunen og leverandøren. Her gennemgås leverandørens dokumentation for, at der kvartalsvis er anvendt de forudsatte antal rengøringstimer på hver lokation, og at der er anvendt det forudsatte antal timer på kvalitetssikring. Derudover gennemgås de egenkontroller, som servicelederne har udført den forgangne måned. Kvalitetsrapporterne udfyldt af lokationens kontaktperson gennemgås for de steder, hvor der er brug for tiltag i forhold til opretholdelse af kvaliteten. Derudover inddrages kommunens servicemæglers observationer fra både anmeldte og uanmeldte kontroller, jf. ovenfor.

Konsekvenser

Er der større mangler i rengøringen eller er kvaliteten vedvarende uacceptabel, giver lokationens kontaktpersonen besked til kommunens servicemægler. Servicemægleren sørger for den fortsatte opfølgning og dialog med leverandørens serviceleder og driftschef, indtil kvaliteten igen er acceptabel. Der iværksættes om fornødent eksternt tilsyn med leverandørens ydelser på leverandørens regning. Der er også fortsat mulighed for at tilbageholde betaling og meddele dagbod for manglende ydelser.

Overgang til ny kontrakt

I overgangen mellem den nuværende og den nye kontrakt er der et skærpet fokus på, om såvel rengøringsleverandøren som kommunen selv (klargøring til rengøring) overholder forudsætningerne i aftalen. Det betyder, at kommunens servicemægler sikrer, at kommunens vejledning til klargøring opdateres og kommunikeres til alle rengøringskontaktpersoner samt ledere på kommunens forskellige lokationer. Vejledninger, let tilgængelig beskrivelse af, hvilke rengøringsydelser der kan forventes, hvem der er kontaktpersoner for hhv. rengøringsleverandøren og lokationen, hvornår man skal kontakte kommunens servicemægler, kvalitetssikring- og kontrolprocedurer m.v. gøres tilgængelig bl.a. på kommunens intranet, således at den altid er let at finde.

Den eksterne rådgiver, der har gennemført udbuddet, assisterer kommunen i overgangen til den nye kontrakt, herunder bl.a. med kvalitetssikring af om rengøringsassistenternes ansættelse og uddannelse lever op til kravene i udbudsmaterialet.

Inddragelse

Rengøringskontaktpersonerne på de forskellige lokationer har været inddraget i udformning af krav til kvalitet og dokumentation samt processerne herfor, i forbindelse med gennemførelse af rengøringsudbuddet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

299Orientering om Fredningsnævnets afgørelse om fredning af Jægerspris skyde- og Øvelsesterræn i Frederikssund Kommune

Resume

Fredningsnævnet har udarbejdet et endeligt udkast til afgørelse om fredning af Jægerspris skyde- og Øvelsesterræn i Frederikssund Kommune. Fredningen træder i kraft den 15. november 2022. Frederikssund Kommune er blevet bedt om at kommentere det endelige udkast. Frist for bemærkninger til Fredningsnævnet er den 4. november 2022. Klima, natur og energi orienteres i denne sag om Fredningsnævnets afgørelse samt administrationens bemærkninger til Fredningsnævnets afgørelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Tage Fredningsnævnets udkast til afgørelse om fredning af Jægerspris skyde- og Øvelsesterræn i Frederikssund Kommune til efterretning
 2. Tage administrationens bemærkninger til Fredningsnævnets afgørelse om fredning til efterretning.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 8. november 2022, pkt. 115:

Taget til efterretning.

Beslutning

Indstillingespunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Fredningsnævnet har på baggrund af høringssvar fra Forsvarsministeriet, Kong Frederik den Syvendes Stiftelse på Jægerspris samt Miljøstyrelsen samt Frederikssund Kommune udarbejdet et endeligt udkast til afgørelse om fredning af Jægerspris skyde- og Øvelsesterræn i Frederikssund Kommune. Fredningen træder i kraft den 15. november 2022.

Byrådet behandlede på møde den 31. august 2022, pkt. 177, ændring af bestemmelse i fredningsforslag. Denne ændring, om at tage jagtforbud ud af fredningsforslaget, er blevet indarbejdet i endelig udkast til fredning af Jægerspris skyde- og Øvelsesterræn.

Fredningsnævnet har den 19. september 2022 sendt afgørelse til Frederikssund Kommune for bemærkninger med frist den 14. oktober 2022. Administrationen har bedt om udsættelse af frist for bemærkninger, således at der kunne blive en politisk behandling af sagen. Fredningsnævnet har ikke imødekommet kommunens anmodning om fristforlængelse, da fredningen skal træde i kraft den 15. november 2022. Kommunen har fået en frist for bemærkninger til den 4. november 2022.

Administrationens bemærkninger til Fredningsnævnet er vedlagt som bilag.

Ændringer i fredningsbestemmelserne

I forhold til det oprindelige forslag til fredningsbestemmelser er der sket ændringer. Ændringerne i fredningsbestemmelserne fremgår i nedenstående skema. Det endelige udkast til fredning af Jægerspris skyde- og Øvelsesterræn i Frederikssund Kommune er vedlagt som bilag.

Administrationen vil især fremhæve, at fredningsområdets afgrænsning er blevet mindre. De 9 private ejendomme langs Kulhusvej udgår af fredningen, mens den øvrige fredningsafgrænsning beholdes i hele sin udbredelse. Den del af øvelsesterrænet, der er omfattet af fredningsforslaget, udgør 652 ha og ejes i det hele af staten. Det bliver ligeledes muligt at opstille friluftsaktiviteter i det omfang, det er foreneligt med forsvarsaktiviteterne.

Der gøres i øvrigt også opmærksom på at der er tilføjet en bestemmelse under § 4 Bebyggelse, veje og tekniske anlæg m.v., at der ikke må anlægges nye veje i området. Denne bestemmelse træder dog først i kraft, den dag Forsvarsministeriet ikke længere råder over arealerne.

Oprindelig fredningsforslagEndelig fredningsbestemmelse
§ 1 Fredningens formål
 • At området ikke gøres til genstand for fremtidig udvikling som by- eller sommerhusområde,
 • At medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som området er udpeget for i henhold til EU’s habitatdirektiv jævnfør følgende bestemmelse i naturbeskyttelseslovens § 38, stk. 2: I fredninger, der omfatter arealer inden for

internationale naturbeskyttelsesområder, skal det fremgå af formålet, at fredningen skal medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som områderne er udpeget for,

 • At de landskabelige og naturmæssige kvaliteter bevares og forbedres,
 • At de kulturhistoriske værdier bevares,
 • At områdets fremtidige rekreative anvendelse sikres og forbedres,
 • At området friholdes for bebyggelse, veje og andre permanente anlæg,
 • At der sikres fortsat grundlag for naturpleje.

§ 1 Fredningens formål

Formålet med fredningen er

 • at området ikke gøres til genstand for fremtidig udvikling som by- eller sommerhusområde,
 • at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som området er udpeget for i henhold til EU´s habitatdirektiv, jf. naturbeskyttelseslovens § 38, stk. 2,
 • at de landskabelige og naturmæssige kvaliteter bevares og forbedres,
 • at de kulturhistoriske værdier bevares og forbedres,
 • at den fremtidige rekreative anvendelse sikre og forbedres,
 • at området friholdes for bebyggelse, veje og andre permanente anlæg, og
 • at der sikres fortsat grundlag for naturpleje.

§ 2 Den militære anvendelse

Fredningen hindrer ikke, at den militære anvendelse kan fortsætte efter Forsvarets behov. Så længe arealerne anvendes af Forsvaret, reguleres arealernes drift og pleje af den til enhver tid gældende drifts- og plejeplan for Jægerspris skyde- og øvelsesterræn.

Fredningsbestemmelsernes §§ 3-10 træder først i kraft den dag, hvor Forsvaret ikke længere anvender arealerne eller meddeler, at deres anvendelse til militære formål definitivt opgives helt eller delvis. Sker det i etaper, træder fredningen i kraft, efterhånden som delarealerne

ikke længere skal anvendes til militære formål.

Fredningsområdet afgrænses som vist på fredningskortet (kortbilag 1). Foruden arealer ejet af Forsvaret omfatter fredningen 9 private beboelser, som tilsammen er på 1.24 hektar og beliggende langs Kulhusvej inden for fredningens ydergrænse. Den dag fredningen træder i

kraft, vil den alene omfatte de arealer, som på et tidspunkt har været ejet af Forsvaret.

De nævnte private beboelser vil således kun blive omfattet af fredningen, hvis de i mellemtiden er blevet overtaget af Forsvaret. Øvrige dele af terrænet, som i dag ejes af Forsvaret, vil derimod blive omfattet uanset eventuelle ændrede ejerforhold.

§ 2 Den militære anvendelse

Fredningen indebærer ingen begrænsninger i anvendelsen eller driften af det fredede område så længe forsvarsministeriet råder over området, og så længe hovedformålet med anvendelsen af arealerne understøtter forsvarsformål, beredskabsformål eller øvrige lignende samfundsinteresser og -opgaver. Forsvarsministeriet kan løbende tilpasse drift og pleje af omhandlede areal, således at det til enhver tid opfylde operative behov.

Fredningsbestemmelserne, §§ 3-10, er således ikke gældende så længe Forsvarsministeriet råder over arealerne. De er således ikke til hinder for eksempelvis opførelse af bygninger, infrastruktur og træningsfaciliteter eller for aktiviteter, som Forsvarsministeriet gennemfører i området.

Tilsvarende er fredningen ikke til hinder for opsætning af friluftsfaciliteter som fugletårne, borde/bænke, udsigtsplatforme og lignende, der understøtter den almene rekreative anvendelse i det omfang, at dette er foreneligt med forsvarsaktiviteterne.

§ 4 Bebyggelse, veje og tekniske anlæg m.v.

I fredningsområdet må der ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter og lignende samt ske om- og tilbygninger til eksisterende bebyggelse. Forbuddet omfatter tillige legeredskaber, terrasser, drivhuse og andre faste indretninger.

Der må ikke etableres faste anlæg og konstruktioner som f.eks. tårne, vindmøller, solcelleanlæg, tankanlæg, transformerstationer, master o.l., herunder lysmaster og master for luftledninger til strømforsyning. Der må ikke anlægges sportspladser, golfbaner, motorbaner

eller skydebaner. Arealerne må ikke benyttes til deponering, opstilling af udrangerede maskiner, campingvogne og lignende. Der må ikke anlægges nye veje i området.

Bygninger og anlæg, som alene har tjent militære formål, skal inden to år efter Forsvaret har forladt området endeligt, fjernes på Forsvarets foranledning. Fredningen er ikke til hinder for, at eksisterende telemast på matr.nr. 2e, Troldegårde, Dråby, som eventuelt også anvendes til

civile formål, kan bevares.

Der må alene opsættes almindelige landbrugshegn (trådhegn) til hegning af husdyr. Usædvanlig hegning er ikke tilladt, herunder f.eks. hjortehegn og hvide træhegn (hestehegn).

Fredningen er ikke til hinder for midlertidig anbringelse af skurvogne, der i kortere perioder er nødvendige for naturpleje, eller af sædvanlige læskure for husdyr.

§ 4 Bebyggelse, veje og tekniske anlæg m.v.

Der må i fredningsområdet ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter og lignende samt ske om- og tilbygninger til eksisterende bebyggelse. Forbuddet omfatter tillige legeredskaber, terrasser og andre faste indretninger.

Der må ikke etableres faste anlæg og konstruktioner som f.eks. tårne, vindmøller, solcelleanlæg, tankanlæg, transformerstationer, master o.lign., herunder lysmaster og master for luftledninger til strømforsyning. Der må ikke etableres sportspladser, golfbaner, motorbaner eller skydebaner. Arealerne må ikke benyttes til deponering, opstilling af udrangerede maskiner, biler, både, campingvogne og lignende.

Der må ikke anlægges nye veje i området.

Fredningen er ikke til hinder for, at eksisterende telemast på matr.nr. 2e Troldegårde, Dråby, som eventuelt også kan anvendes til civile formål, kan bevares.

Der må alene opsættes almindeligt landbrugshegn (trådhegn) til hegning af husdyr. Usædvanlig hegning er ikke tilladt, herunder f.eks hjortehegn og hvide træhegn (hestehegn).

Fredningen er ikke til hinder for midlertidig anbringelse af skurvogne, der i kortere perioder er nødvendige for naturpleje, eller sædvanlige læskure for husdyr.

§ 6 Naturpleje og naturgenopretning

Naturpleje og naturgenopretning skal udføres i henhold til en plejeplan, som erstatter den for Forsvaret til enhver tid gældende drifts- og plejeplan for Jægerspris skyde- og øvelsesterræn. Der fastsættes en frist på 1 år for udarbejdelse af en plejeplan efter fredningens ikrafttræden,

og plejeplanen skal indeholde konkrete bestemmelser for områdets anvendelse, pleje og forbedring for at udmønte fredningens formål.

Fredningen er ikke til hinder for, at naturgenopretningstiltag kan finde sted, når disse forudgående er fastlagt i plejeplanen. Plejemyndigheden har ret til uden udgift for vedkommende ejer at foretage naturpleje til opfyldelse af fredningens formål.

Fredningen er ikke til hinder for, at hele eller dele af området kan overgå til en mere selvforvaltende driftsform med helårsgræsning.

Såfremt der ikke kan opnås enighed om plejeplanen og varslede plejeforanstaltninger, skal plejemyndigheden forelægge plejeplanen og de varslede foranstaltninger for fredningsnævnet, som herefter træffer afgørelse om gennemførelse af plejeforanstaltningerne, jævnfør den til

enhver tid gældende bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn.

§ 6 Naturpleje og naturgenopretning

Naturpleje og naturgenopretning skal udføres i henhold til en plejeplan, som erstatter den for forsvaret til en hver tid gældende drifts- og plejeplan for Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn. Der fastsættes en frist på 1 år for udarbejdelse af en plejeplan efter fredningens ikrafttræden. Plejeplanen skal indeholde konkrete bestemmelser for områdets anvendelse, pleje og forbedring, som understøtter fredningens formål.

Fredningen er ikke til hinder for at hele eller dele af området skal overgå til en mere selvforvaltende driftsform med helårsgræsning.

§ 7 Terrænændringer

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke fyldes op, graves eller planeres. Der må ikke udvindes råstoffer, heller ikke til lodsejers eget brug. Spor efter nødvendige jordflytninger i forbindelse med oprydning af ikke-eksploderet ammunition m.v. skal udjævnes.

§ 7 Terrænændringer

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke fyldes op, graves eller planeres. Der må ikke udvindes råstoffer, heller ikke til lodsejers eget brug. Spor efter nødvendige jordflytninger i forbindelse med oprydning af ikke-eksploderet ammunition m.v. skal udjævnes. Fredningen er ikke til hinder for, at der foretages drifts- og vedligeholdelsesarbejde på dræn- og forsyningsledninger i området.

§ 8 Jagt

Jagt er ikke tilladt på arealet. Dog kan der foretages bestandsregulering og bekæmpelse af invasive dyrearter, såfremt der opstår behov for det.

§ 8 Jagt

Jagt i fredningsområdet er omfattet af lov om jagt og vildtforvaltning.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

300Meddelelser

Beslutning

Udvalget drøftede deltagelsen i Kommunaløkonomisk Topmøde samt KL's Delegeretmøde i Aalborg i henholdsvis januar og marts 2023.

Til begge topmøder var der opbakning til fælles transport med bus dagen før mødets afholdes.

Borgmester Tina Tving Stauning (A) gav en orientering vedr. Frederiksborg Brand og Redning og drøftelser i Beredskabskommissionen.

Borgmester Tina Tving Stauning (A) fortalte om en henvendelse fra et filmselskab, som gerne vil lave en film i lokalmiljøet.

Økonomiudvalgets møde den 14. december flyttes, så det starter kl. 17 i stedet for kl. 16.

Udvalget drøftede afviklingen af dettes års havnefestival.

Administrationen orienterede om indkomne høringssvar til den strategiske varmeplan. Udkast til strategisk varmeplan skal behandles i Klima, natur og erhverv samt Økonomiudvalg og Byråd den 30. november 2022.

Sagsfremstilling

 • Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.

Bilag

301Beslutning om opdeling af et salgsemne på købs- og salgslisten for kommunale ejendomme (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1: Udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 30. november 2022.

Indstillingspunkt 2: Taget til efterretning.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

302Beslutning om fast ejendom - Deklaration (Lukket punkt)

Åben beslutning

Sagen udsat.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

303Salg af fast ejendom (Lukket punkt)

Åben beslutning

Økonomiudvalget anbefaler:

 1. Købstilbud 1 inkl. projektforslag.
 2. At der bevilges en indtægtsbevilling (anlæg) i 2023, som samtidig frigives.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

304Beslutning om salg af fast ejendom (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

305Orientering om Databeskyttelsesaudit 2022 (Lukket punkt)

Åben beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

306Underskrifter

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der er trykket "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.