Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 12. oktober 2022

Byrådssalen kl. 16.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N).

Resume

Økonomiudvalget drøftede på møde den 21. september 2022, sag 248, de nationale anbefalinger til energibesparende tiltag som følge af den igangværende energikrise. Med denne sag skal udvalget beslutte, hvilke tiltag der skal igangsættes straks (fase 1), ligesom udvalget orienteres om den proces, som er igangsat i forhold til kommunen som arbejdsplads og om de yderligere beredskabsmuligheder, der er under analyse (fase 2).

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at:

 1. Tiltræde igangsætning af fase 1.
 2. Tage orienteringen om fase 2 til efterretning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Tiltrådt med den justering, at forslaget om, at der lukkes for det varme vand ved alle idrætsfaciliteter, hvor det er teknisk muligt, udsættes.

Indstillingspunkt 2: Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Energisituationen

Danmark er i øjeblikket presset på energireserverne. Det er derfor vigtigt, at såvel det offentlige som det private område sparer på både varme og strøm. Hvis forbruget bliver for stort, kan der blive behov for centralt at lukke midlertidigt for energiforsyningerne. Den situation bør undgås, og derfor er staten, regioner og kommuner blevet opfordret til at gå foran med energibesparende tiltag.

Den økonomiske situation

Energipriserne er steget voldsomt gennem de sidste måneder. Det presser kommunens serviceramme, og der er derfor også et stort økonomisk incitament for et indføre energibesparelser.

Fase 1: Gennemførelse af de nationale anbefalinger samt øvrige lokale tiltag

På baggrund af hovedforslagene fra Staten, Danske Regioner og KL anbefaler administrationen, at følgende tiltag iværksættes straks (fase 1):

 • Temperaturen i alle offentlige bygninger sænkes til 19 grader, hvor det er teknisk muligt. Undtaget herfor er dagtilbud, omsorgscentre, botilbud og andre kommunale bygninger, som tjener til bolig for borgere.
 • Udendørs belysning, der alene tjener æstetisk formål, slukkes.
 • Der er igangsat en informationskampagne på tværs af organisationen, som skal synliggøre, hvad der er god energiadfærd, og som skal inspirere organisationen og brugere af kommunens bygninger til, hvordan der yderligere kan spares på energien. Det kan man f.eks. ved at slukke lyset efter sig, vaske hænder i koldt vand, slukke interaktive tavler, når de ikke er i brug osv. Kampagnen er skudt i gang primo oktober med opfordring fra borgmester og kommunaldirektør til alle medarbejdere i kommunen.

Administrationen anbefaler derudover, at følgende borgerrettede energibesparende tiltag iværksættes som del af fase 1:

 • Temperaturen i idræts- og skolehaller sænkes til 17 grader, der hvor det teknisk er muligt. I de fleste idrætshaller (over 800 kvm) dyrkes primært idrætsgrene med mellem til høj intensitet. I disse vil en sænkning af rumtemperaturen til 17 grader kunne gennemføres uden, at det vil være til gene for flertallet af brugere.
 • Der lukkes for det varme vand ved alle idrætsfaciliteter, hvor det er teknisk muligt. I forbindelse med lukning skal man desuden være opmærksom på risiko for øgning af legionellabakterier. Det kan bl.a. gøres ved at gennemskylle anlæg, inden de åbnes igen. Der lukkes ikke for varmt bad ved svømmehaller, idet de kræver bad, inden bassiner benyttes.
 • Alle saunaer slukkes. Sauna er en værdsat del af et besøg i svømmehallerne, men det er kun kerneydelsen for en meget lille del af de besøgende.
 • Begrænsning af julebelysning, og den tid det er tændt, der hvor det er teknisk muligt.
 • Slukning af hver tredje gadelampe i de områder, hvor der i dag er natslukning.

I forhold til slukning af gadelamper skal dette ske fysisk ved hver eneste måler, hvor der skal fjernes en ledning ud af tre. Derfor er det ikke muligt at slukke hver anden lampe. Hertil kommer et evt. behov for at justere lamperne. De slukkede lamper vil i hele perioden være slukket fuldstændig. Dvs. at de ikke kan ændres til at være tændt f.eks. et par timer.

For alle ovenstående tiltag gælder, at de kan iværksættes, så snart der er truffet beslutning herom. Implementeringstiden vurderes at være forholdsvis hurtig, men afhænger også af eksterne.

Udgifter i forbindelse med implementering af fase 1 anslås følgende: Udgift på 150.000 kr. for slukning af hver tredje gadelampe, 65.000 kr. til indkøb af termometre samt ca. 300.000 kr. til regulering af temperatur bl.a. til at stille på forskellig automatik. Besparelsen som følge af sænkning af temperaturen til 19 grader i de nævnte bygninger anslås til ca. 1,9 mio. kr. for fyringssæsonen (oktober til marts). Der arbejdes videre med at belyse den energibesparende effekt i både watt og kr. af de øvrige foreslåede tiltag. Administrationen vender tilbage med disse beregninger.

Fase 2: Energibesparende initiativer på baggrund af en bred involvering af organisationen gennem MED-systemet samt analyser af yderligere borgerrettede tiltag

Som arbejdsplads ønsker Frederikssund Kommune også at gå forrest i at spare på energien og sikre nye, gode energivaner, der også peger ind i fremtiden. Ud over de tiltag som er nævnt i fase 1, er der iværksat en MED-proces, som skal sikre en bred inddragelse af organisationen. I processen belyses fordele og ulemper ved andre mulige energibesparende tiltag. Det er f.eks. generel reduktion af fyringssæson, reduktion af driftstid for varme- og ventilationsanlæg, yderligere lukning for varmen i forbindelse med faste lukkedage (f.eks. i forbindelse med jul og nytår), reduktion af arbejdsrelateret kørsel, fast hjemmearbejdsdag op mod en weekend for administrationen, lukning af kantiner m.v. Hoved-MED udvalget har haft en indledende drøftelse på møde den 5. oktober 2022.

Endelig har administrationen igangsat analyse af en række andre mulige energibesparende tiltag evt. til brug for en fase 2. Fælles for disse tiltag er imidlertid, at det vil have stor indflydelse på borgernes brug af f.eks. idræts-, aftenskole- og andre aktivitetsmuligheder. Tiltagene omhandler f.eks. lukning af svømmehaller, slukning af belysning på udendørs idrætsanlæg, samling af klub- og aftenskoleaktiviteter i færre bygninger, sænkning af temperatur i sale, hvor der udøves mindre fysiske aktiviteter osv. Administrationen er således i gang med at oparbejde et beredskab, som forholdsvist hurtigt vil kunne implementeres, såfremt udviklingen i energikrisen kræver det.

Inddragelse

Der har den 5. oktober 2022 været en indledende drøftelse i Hoved-MED udvalget. MED-systemet vil yderligere blive inddraget i idégenereringen i fase 1 samt i fase 2 for så vidt angår muligheder i kommunen som arbejdsplads.

Økonomi

Udgifterne til energibesparende foranstaltninger i fase 1 forventes afholdt i 2022 og finansieres af allerede afsatte midler i kommunens energibudget. Der følges op på de forventede besparelser i kommunens samlede energibudget ved budgetopfølgningen pr. 31/3-2023.

Resume

Udkast til kommunens kommende indkøbspolitik forelægges til godkendelse. Udkastet til indkøbspolitik blev drøftet indledningsvist på Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2022, og udvalget havde en yderligere drøftelse af udkastet på mødet den 24. august 2022. På baggrund af disse drøftelser forelægges med denne sag udkast til ny iindkøbspolitik til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende udkast til ny indkøbspolitik.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 159:

Drøftet. Sagen genoptages på næste møde i Økonomiudvalget.

Den nuværende indkøbspolitik vedlægges referatet fra Økonomiudvalgets møde.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A)

Rasmus Petersen (Ø)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. august 2022, pkt. 195:

Sagen blev drøftet, og udvalget gav en række bemærkninger. Sagen udsat til et senere møde i Økonomiudvalget.

Beslutning

Anbefales med den bemærkning, at Økonomiudvalget evaluerer Indkøbspolitikken i slutningen af 2024.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2022 blev udkastet til kommunens kommende indkøbspolitik drøftet.

Drøftelserne gav anledning til følgende ændringsforslag til den foreslåede politik:

 • Rækkefølgen på de fem fokusområder ændres således, at afsnittene om henholdsvis grønne indkøb og den sociale dimension rykkes frem, hvorefter fokusområdet "Det gode købmandskab" vil fremgå som det 3. punkt i rækkefølgen.
 • Under fokusområdet "Det gode købmandskab" indsættes en kortfattet uddybning af, hvornår en konkurrenceudsættelse vil give værdi.
 • Der indsættes et kort afsnit om brugen af små og mellemstore virksomheder og lokale leverandører under fokusområdet "Compliance, innovation og samarbejde".

På Økonomiudvalgets møde den 24. august 2022 anmodede udvalget om, at der udarbejdes et bilag til indkøbspolitikken om arbejdsklausuler. Derudover havde udvalget enkelte ønsker til tydeliggørelse af afsnit i udkastet til ny indkøbspolitik.

Udkast til ny indkøbspolitik med de foreslåede ændringer vedlægges som bilag. Der forelægges endvidere en udgave, hvor de foreslåede ændringer er markeret i forhold til den seneste udgave. Endelig vedlægges den nuværende udbuds- og indkøbspolitik.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Kommunerne skal hvert fjerde år fastlægge en ny værdighedspolitik. Idet det er fire år siden Byrådet vedtog den gældende politik, skal der vedtages en ny inden udgangen af 2022. Administrationen anbefaler at forlænge værdighedspolitik for Frederikssund Kommune til udgangen af 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. ”Værdighedspolitik for Frederikssund Kommune 2018-2021” forlænges til udgangen af 2024.

Historik

Beslutning fra Omsorg og ældre, 29. september 2022, pkt. 95:

Godkendt.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F)

Maibritt Møller Nielsen (D)

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 28. november 2018 (sag nr. 245) ”Værdighedspolitik for Frederikssund Kommune 2018-2021”, der beskriver de politiske værdier og målsætninger for arbejdet med at yde støtte til borgere med behov for hjælp (se bilag). Politikken har ophæng i Servicelovens § 81 a, der bestemmer, at Byrådet skal vedtage en værdighedspolitik. Det følger af den tilhørende bekendtgørelse, at politikken skal vedtages inden udgangen af det første valgår, dvs. inden udgangen af i år.

Administrationen anbefaler at forlænge politikken frem til udgangen af 2024, dels fordi den eksisterende værdighedspolitik udgør et fortsat godt værdimæssigt fundament for arbejdet på ældreområdet, og dels fordi rammerne for kommunernes opgavevaretagelse står overfor en forandring:

Den eksisterende værdighedspolitik udgør et fortsat godt værdimæssigt fundament

”Værdighedspolitik for Frederikssund Kommune 2018-2021” er stadig aktuel, og de tre kerneværdier for mødet med borgerne er et fortsat godt værdimæssigt fundament for arbejdet på ældreområdet. Politikkens kerneværdier er:

 • Tryghed: Du skal opleve tryghed, når du møder vores medarbejdere.
 • Medindflydelse: Du skal altid opleve at have medindflydelse på din støtte, pleje og hverdag.
 • Fleksibilitet: Vi gør vores bedste for at være fleksible, så vores støtte passer med dit liv. Vi forventer tæt samarbejde, og at vi kan sammensætte støtten sammen.

Værdighedspolitikken blev i 2019 udmøntet gennem en række initiativer i forbindelse med udmøntning af værdighedspuljen (Frederikssund Kommunes andel af den såkaldte ”værdighedsmilliard”). Værdighedspolitikken har over de seneste fire år været drivkraft til udvikling og afprøvning af nye tiltag på hele ældreområdet. Midlerne overgik til statens bloktilskud i 2020, og med Budget 2020 besluttede Byrådet i Frederikssund Kommune at fastholde initiativer svarende til ca. 4 mio. kr. på ældreområdet. Det gælder fx bedre aktivitetstilbud på omsorgscentrene; styrkelse af demenstilbuddet til hjemmeboende borgere og deres pårørende; styrket indsats for at sikre borgere en værdig og tryg død; udbredelse af nye velfærdsteknologier på ældreområdet; samt fri kørsel til genoptræningen. Det fulde overblik over de aftalte initiativer ses i ”Status på initiativer under værdighedspolitikken”, der er vedlagt sagen.

De igangsatte initiativer under værdighedspolitikken har altså siden 2020 været en del af driften. Politikken har i høj grad siden fungeret som et værdimæssigt fundament i mødet med borgeren på ældreområdet – præcis som det foreslås, at politikken skal frem til udgangen af 2024. For at sætte værdighedspolitikken ind i den aktuelle kontekst, anbefaler administrationen dog, at der i forbindelse med forlængelsen af politikken skrives et nyt forord.

Rammerne for kommunernes opgavevaretagelse står overfor en forandring

Statsministeren annoncerede i sin nytårstale 2022 behovet for en ny ældrelov med fokus på klare værdier, værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få dokumentationskrav. Det rådgivende panel og de tre ekspertgrupper, som Regeringen nedsatte for at rådgive dem i arbejdet, har netop afleveret deres rapport ”En ældrepleje med tid til omsorg” (vedlagt), der peger på ti overordnede punkter, der bør rummes den kommende lov. Det forventes følgelig, at kravene til ældreområdet, herunder værdighed, ændres i en ny lovgivning indenfor det kommende år.

Derudover vedtog et bredt flertal i Folketinget i maj 2022 en Sundhedsreform, der indeholder en kvalitetsplan med kvalitetspakker, som blandt andet kommer til at stille en række forpligtende krav til kommunernes sundhedsindsats på ældreområdet. Det første område er de kommunale akutfunktioner (i 2022) og patientrettede forebyggelsestilbud for borgere med kroniske sygdomme (i 2023).

Den ny lovgivning på ældreområdet og Sundhedsreformen betyder, at den fremtidige lovmæssige ramme for værdighedspolitikken – og for kommunernes fremadrettede arbejde på ældre- og sundhedsområdet generelt – er ukendt. Arbejdet med en ny værdighedspolitik i Frederikssund Kommune kan derfor med fordel udskydes, til den fremtidige lovmæssige ramme er kendt.

Forlængelse af værdighedspolitikken

Godkender udvalget indstillingen om at forlænge værdighedspolitikken, vil der blive udarbejdet et nyt forord til værdighedspolitikken, der forelægges til godkendelse den 3. november 2022. Herefter vil den samlede politik blive forelagt Byrådet inden årets udgang.

I forlængelse af sundhedsreformen og den ny lovgivning på ældreområdet, udarbejdes en strategi for det nære sundhedsvæsen på ældreområdet, der samtænkes med en ny værdighedspolitik for Frederikssund Kommune. Der planlægges en første drøftelse af rammen for strategien i Omsorg og ældre inden årsskiftet 2022-23.

Inddragelse

Sagen sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer. Øvrig inddragelse er ikke vurderet nødvendig. Borgere og medarbejdere vil blive inddraget i udarbejdelsen af den kommende strategi for ældreområdet, der også vil rumme en eventuel ny værdighedspolitik.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er naturligvis forstående overfor ønsket om at udskyde arbejdet med en ny værdighedspolitik, indtil den fremtidige lovmæssige ramme er kendt – men vil ikke lægge skjul på, at hvis værdighedspolitikken skal ud og leve og bruges i praksis, er det vigtigt at hele politikken – og ikke kun forordet - sættes ind i den aktuelle kontekst.

Seniorrådets høringssvar: Kommunerne skal hvert 4. år fastlægge en ny værdighedspolitik, og Byrådet skal nu vedtage en ny inden udgangen af 2022.

Administrationen anbefaler, at Værdighedspolitikken for Frederikssund kommune 2018-2021, forlænges til udgangen af 2024, da rammerne for kommunens opgavevaretagelse står over for en forandring.

Seniorrådet er enige i administrationens anbefaling og har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Frederikssund Kommune er som led i arbejdet med en DK-2020 klimaplan i gang med at udarbejde et forslag til mobilitetsplan, der skal understøtte målet om, at Frederikssund Kommunes geografiske opland er CO2-neutral i 2045. Klima, energi og natur skal træffe beslutning om at anbefale overfor Byrådet, at forslag til Mobilitetsplan 2023-2026 sendes i offentlig høring i perioden 1. november til 1. december 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til Frederikssund Kommunes Mobilitetsplan 2023-2026 sendes i offentlig høring frem til 1. december 2022

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 4. oktober 2022, pkt. 102:

Anbefales.

Udvalget ønsker, at det skrives ind i forordet, hvad den samlede omkostning til planen er samt at indsatserne endnu ikke er politisk prioriteret.

Høringsperioden udvides med 14 dage.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Beslutning

Indstillingen fra Klima, natur og energi anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til mobilitetsplan skal i offentlig høring

Klima, natur og energi skal med denne sag anbefale overfor Byrådet og Økonomiudvalget, at forslag til Mobilitetsplan 2023-2026 sendes i offentlig høring. Mobilitetsplanen sætter mål og retning for, hvordan Frederikssund Kommune vil arbejde for at reducere CO2 -udledningen fra transportsektoren. Mobilitetsplanen er derfor en vigtig brik i kommunens ambition om at være CO2-neutral i 2045. Kommunen er allerede godt i gang med at fremme den grønne omstilling på transportområdet med indsatser som at få flere til vælge cykel, offentlig transport eller samkørsel. Der arbejdes også allerede med at omstille kommunes egen bilpark og etablere ladestandere ved kommunens bygninger. Mobilitetsplanen anviser handlinger, der kan sætte yderligere skub i den grønne omstilling af transporten.

Reduktionsscenarie for mobilitetsplanen

Administrationen forventer, at vi med mobilitetsplanen, kan reducere udledningen fra transporten med ca. 10.000 tons i 2030. Det er forbundet med en vis usikkerhed, hvor mange tons CO2, der helt konkret bliver reduceret ved de forskellige mobilitetstiltag, da tiltagene kræver at borgere og virksomheder ændrer transportadfærd. Derfor er der i handleplanen opsat resultatmål, så vi løbende kan måle, om vi er på rette vej og i rette tempo. Resultatmålene er opsat inden for mobilitetsplanens 4 temaer:

 • Cykeltrafik
 • Kollektiv trafik og samkørsel
 • Fossilfri transportmidler
 • De mindre byer

Desuden indeholder planen tværgående indsatser fra Klimahandleplan 2020 - 2024, der rækker ind i de fire ovenstående temaer.

Evaluering af resultatmål

Resultatmålene er formuleret ud fra mobilitetsregnskabets resultater. Mobilitetsregnskabet er bilagt sagen. Det er et krav i DK2020-klimaplanen, at der følges op på indsatserne. Der vil blive udarbejdet et nyt samlet klimaregnskab for Frederikssund Kommune med detaljeret kortlægning og klimafremskrivning i 2025 og i 2029. Heri indgår også udarbejdelse af et nyt mobilitetsregnskab, der følger op på mobilitetsplanens resultatmål. Derudover vil administrationen komme med et politisk oplæg til en procedure for løbende opfølgning på status for indsatserne i DK2020-klimaplanen.

Resultatet af klimafremskrivning og mobilitetsregnskab danner grundlag for, at der i udgangen af 2025 skal tages politisk stilling til, om der er indsatser i mobilitetsplanen, der kræver yderligere fokus og økonomiske midler.

Finansiering

Omkostningerne til at virkeliggøre mobilitetsplanens handlinger indgår ikke i selve mobilitetsplanen, men kommer til at indgå løbende i den kommunale budgetproces. Nogle af indsatserne er dog allerede indeholdt i investeringsplan 2022-2032. Andre kræver ny finansiering og omkostningsniveauet vil afhænge af en politisk stillingtagen til ambitionsniveau og valg af konkrete tiltag.

Fra Borgersamlingens idekatalog til mobilitetsplan

Mobilitetsplanen er bygget op om de fire nævnte temaer. Temaerne er udpeget af en "Borgersamling", der med hjælp fra ekspertoplæg og input fra erhvervslivet også har formuleret 20 anbefalinger til, hvordan kommunen kan arbejde med at nedbringe CO2-udledningen fra vejtransporten og forbedre mobiliteten i kommunen. Et rådgivende ingeniørfirma har udarbejdet et idékatalog ud fra borgersamlingens 20 anbefalinger. Idékataloget indeholder også overslag på økonomi, tidshorisont og forventet CO2 besparelse for de enkelte tiltag. Idékatalogets 20 tiltag udgør samlet set et investeringsbehov på ca. 1 mia. kr. frem mod 2045. Det svarer til en øget investering på ca. 50 mio. kr. pr år frem mod 2045. Administrationen har anvendt idékataloget som inspiration til mobilitetsplanens forslag til handlinger. Borgersamlingens idékatalog er vedlagt som bilag til mobilitetsplanen.

Proces og tidsplan

Der vil i løbet af høringsprocessen blive afholdt et borgermøde, hvor planen vil blive præsenteret og borgerne kan stille spørgsmål til planen. Planen vil herefter blive rettet til og fremsendt til endelig politisk godkendelse i fagudvalg og byråd i januar 2023.

Inddragelse

Frederikssund Kommune har forbindelse med mobilitetsplanen gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse om borgernes transportvaner, som 7.200 borgere har besvaret og har afholdt 4 borgersamlinger med en fast gruppe af borgere, der er repræsentativt udvalgt blandt de borgere, som har deltaget i spørgeundersøgelsen. Formålet med borgersamlingerne er at få borgernes bud på mobilitetsplanens indhold. Udover borgersamlingerne er der også afholdt en workshop for kommunens erhvervsliv. På workshoppen deltog repræsentanter fra nogle af kommunens virksomheder og kulturinstitutioner i en dialog om, hvordan de i samarbejde med kommunen og hinanden kan nå vores klimamål på transportområdet.

Klimarådet har drøftet og givet input til handleplan for grøn mobilitet i forbindelse med Klimarådsmøde den 8. september 2022.

Som et sidste led i inddragelsesprocessen er der planlagt en borgermødet den 29. november, hvor udkast til mobilitetsplanen bliver præsenteret. På borgermødet vil deltagere fra borgersamlingen bidrage til præsentationen af planen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Skole, klub og SFO drøftede på møder 10. august 2022 (sag 63) og 28. september 2022 (sag 92) flere løsninger på kapacitetsudfordringerne på Ådalens Skole. På møde 28. september bad udvalget om en yderligere belysning af en række forhold, herunder;

 • Tidsplan og omkostninger ved en pavillonløsning
 • Tidsplan for processen vedrørende en eventuel udflytning af tandklinikken
 • Afdækning af muligheder for at flytte enten videnscenter eller specialklasserække til en almenskole med 0.-9. klasse på samme matrikel
 • Beskrivelse af konsekvenser ved at genindføre tidligere distriktsgrænser mellem Ådalens Skole og Trekløverskolen
 • Nærmere undersøgelse af konsekvenser ved finanslovsbeslutning om klasseloft på 26 elever fra 0.-2. klasse

Skoleleder Morten Flotin Jensen deltager på mødet for at svare på uddybende spørgsmål.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at Styrelsesvedtægtens bilag 3 tilpasses for så vidt angår Ådalens Skole fra skoleåret 2023/2024, således at ordlyden ændres til: ”Der ikke optages børn fra andre distrikter, hvis elevtallet er 22 elever eller derover i den aktuelle klasse”.
 2. Igangsætte en proces med henblik på justering af Ådalens Skoles skoledistrikt frem mod skoleåret 2024/2025.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 7. oktober 2022, pkt. 105:

Jørgen Bech (V) stillede ændringsforslag om en midlertidig pavillonløsning på kapacitetsudfordringen indtil tandlægeklinikken er flyttet og lokalerne er indrettet til læringsformål, idet han ønsker at fastholde den nuværende skoledistriktsgrænse af hensyn til forældrenes frie skolevalg.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Jørgen Bech (V).

Imod forslaget stemte: Anna Poulsen (F), Charlotte Drue Aagaard (Løsgænger), Kirsten Weiland (N), Kenneth Jensen (A).

Forslaget faldt dermed.

Indstillingspunkt 1 blev bragt til afstemning.

For indstillingspunkt 1 stemte: Anna Poulsen (F), Charlotte Drue Aagaard (Løsgænger), Kirsten Weiland (N), Kenneth Jensen (A).

Imod indstillingspunkt 1 stemte: Jørgen Bech (V).

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Godkendt, idet udvalget understreger, at der dermed ikke samtidigt er taget stilling til en eventuel distriktsændring fra skoleåret 2024/25

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales med den bemærkning, at Økonomiudvalget bad om at få belyst, hvor hurtigt en ændring af styrelsesvedtægten kan træde i kraft.

Sagsfremstilling

Behandling i Skole, klub og SFO frem til nu

På møde den 10. august 2022 blev Skole, klub og SFO præsenteret for en række løsningsmodeller, og besluttede i den forbindelse, at administrationen skulle udfolde muligheden for flytning af Videnscenteret og ændring af skoledistrikter for at løse udfordringerne. Desuden ønskede Skole, klub og SFO en vurdering af muligheden for at tilpasse styrelsesvedtægten for så vidt angår det maksimale antal elever i klasserne på Ådalens Skole, som en mulig løsningsmodel.

Disse forhold blev udfoldet og drøftet på møde den 28. september 2022, hvor Skole, klub og SFO ønskede en yderligere belysning af de forhold som er nævnt i denne sags resumé.

På baggrund af ønsket om yderligere afdækning af relevante forhold og det faktum, at der siden sagen til mødet den 28. september blev udfærdiget, er sket udviklinger der har relevans for denne sag, blandt andet beslutningen om ny klub ved Ådalens Skole og eventuel flytning af tandklinik fra skolen, har Administration til mødet den 7. oktober 2022 udfærdiget en ny sag, hvor også indstillingen er tilpasset til den nye viden.

Kort oprids af kapacitetsudfordringerne på Ådalens Skole

Ådalens Skole har klasselokaler til at kunne have i alt 40 klasser fordelt på 0.-9. klasse. Det svarer til, at skolen maksimalt kan være firesporet, set gennemsnitligt på skolens årgange.

Ådalens Skole har dog, blandt andet grundet nybyggeriet i Vinge og en generel stor elevtilgang fra andre skoledistrikter, en årlig stigning i antallet af elever på skolens årgange som betyder, at skolen i nogle tilfælde er nødt til at oprette fem klasser på en årgang. Hvis ikke elevtilgangen til skolen bremses, vil dette udfordre kapaciteten både nu og i særdeleshed i fremtiden, i takt med at flere og flere elever skal indskrives fra Vinge.

Foruden et tilstrækkeligt antal undervisningslokaler til skolens klasser, bør mulighederne for gode forberedelses- og samarbejdsfaciliteter for lærerne samt kapacitet både ude og inde til at lave undervisningsdifferentiering, bevægelse i undervisningen, holddannelse og varieret og vedkommende undervisning i relevante faglokaler for eleverne, på længere sigt forbedres.

Opsætning af undervisningspavilloner – udgifter og tidsplan

Udvalget bad på møde den 28. september 2022 Administrationen belyse omkostninger og mulig tidsplan for opsætning af undervisningspavilloner på Ådalens Skole.

Såfremt det besluttes, at der skal opsættes undervisningspavilloner på Ådalens Skole, vil forberedelsen heraf kunne iværksættes med det samme og undervisningspavillonerne vil være klar til undervisningsbrug fra skoleåret 2023/2024.

En pavillonløsning vil koste godt 3 mio. kroner det første år, knap 3,5 mio. kroner det andet år og 3,8 mio. kroner i år tre. Altså samlet set godt 10 mio. kroner for en treårig periode.

En løsning med undervisningspavilloner er desuden uddybende beskrevet i sag 63 på møde den 10. august 2022, hvorfor yderligere relevante forhold kan findes her.

Eventuel udflytning af tandplejen – udgifter og tidsplan

Udvalget ønskede desuden en vurdering af omkostninger og mulig tidsplan fra en eventuel udflytning af tandklinikken på Ådalens Skole, til lokalerne kan tages i anvendelse som undervisningslokaler.

Social og Sundhed præsenteres primo 2023 for en proces for en eventuel flytning af tandklinikken til anden lokation. Såfremt dette besluttes, frigives kapacitet svarende til fire undervisningslokaler til Ådalens Skoles anvendelse.

Det estimeres at det samlet set vil tage 12 måneder at ombygge tandklinikkens lokaler til undervisningsbrug. Noget af arbejdet kan udføres inden tandklinikken er flyttet, hvorfor der fra tandklinikken er fraflyttet skal forventes ca. syv måneders byggearbejde frem til at lokalerne kan tages i anvendelse. Lokalerne vil forventeligt tidligst kunne tages i brug til skoleåret 2024/2025.

Der estimeres samlet set omkostninger svarende til godt 5,7 mio. kroner til ombygning af tandklinikken til undervisningslokaler.

Specialtilbud på almenskole med 0.-9. klasse på samme matrikel

Skole, klub og SFO bad Administrationen undersøge mulighederne for, at enten Videnscenter for Tale, Sprog og Læsning eller Specialklasserækken vil kunne flyttes samlet til en almenskole med 0.-9. klasse samlet på én matrikel. Således at det pågældende specialtilbud kan holdes samlet og samtidig undervises på en skole med jævnaldrende elever i almenskolen og med de relevante faglokaler på matriklen.

Jægerspris Skole er den eneste almenskole i Frederikssund Kommune, foruden Ådalens Skole, der er samlet på én matrikel, og her er der ikke tilstrækkelig ledig kapacitet til at kunne rumme enten Videnscenteret eller Specialklasserækken.

Øvrige mulige placeringer af de to specialundervisningstilbud er beskrevet i sag 92 på møde den 28. september 2022, og detaljer herom kan derfor genfindes der.

Justering af skoledistrikter – distriktsgrænser i 2011

Administrationen har på møde den 28. september foreslået nye distriktsgrænser mellem Ådalens Skole og Trekløverskolen.

Skole, klub og SFO ønskede, at administrationen belyste konsekvenserne ved at genindføre distriktsgrænserne som de så ud mellem tidligere Åbjergskole og Falkenborgskole.

Som det fremgår af de to kort i bilag 1, er det kun et meget lille område (område 2411), som adskiller sig i de to distriktsgrænser. I administrationens forslag foreslås det, at område 2411 henhører under Trekløverskolen. I de tidligere distriktsgrænser hører området til Åbjergsskolen (i dag Ådalens Skole). Det drejer sig gennemsnitligt om én elev.

Konsekvenser ved finanslovsbeslutning om klasseloft på 26 elever fra 0.-2. klasse

Tilpasses styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Frederikssund Kommune, således at der ved gennemsnitligt 22 elever i en klasse ikke optages elever fra andre distrikter, vil der samlet set på en årgang med fire spor være lukket for tilgang til Ådalens Skole ved 88 elever.

Ud fra prognoserne vil det betyde, at det sandsynligvis vil være nødvendigt at afvise 14 elever optag på Ådalens Skole årligt.

Det er vurderingen, ud fra de prognoser der er tilgængeligt på nuværende tidspunkt, at dette vil være tilstrækkeligt til at sikre, at Ådalens Skole kan forblive firesporet og dermed have undervisningslokaler nok.

Dette gælder også når det nye nationale klasseloft for 0.-2. klasse, der netop er vedtaget i finansloven, medregnes.

Forslag til videre proces

Der er flere forhold der har betydning for, hvordan Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer mest hensigtsmæssigt, mindst indgribende og mest økonomisk forsvarligt håndteres på nuværende tidspunkt.

Der er siden sagen blev behandlet i Skole, klub og SFO første gang blevet besluttet flere andre anlægsprojekter, der både enkeltvis og samlet set vil frigive kapacitet på Ådalens Skole, således at der fremover vil være lokaler til både undervisning, forberedelse og mødeaktivitet.

Dels er der i Social og Sundhed en proces i gang, hvor tandklinikken på Ådalens Skole foreslås flyttet til anden lokation. Social og Sundhed præsenteres primo 2023 for en procesplan for en eventuel flytning til anden lokation. Såfremt dette besluttes, frigives kapacitet svarende til fire undervisningslokaler til Ådalens Skoles anvendelse. Herudover er det med budget 2023 besluttet, at der på sigt skal bygges en ny klub i den sydlige del af Frederikssund by, nærmere bestemt ved Ådalens Skole med nærhed til grønne områder og Idrætsbyen. Planlægningsprocessen påbegyndes i 2024. Og endeligt er det i Byrådet på møde den 2. juni 2022 (sag 120) besluttet, at der skal påbegyndes en proces henimod etablering af en skole i Vinge. Når Vinge Skole står klar, forventeligt til skoleåret 2027/2028, vil det betydelige elevgrundlag fra Vinge, der i dag udfordrer Ådalens Skoles kapacitet, ikke længere tilgå Ådalens Skole, og kapacitetsudfordringerne vil derfor ikke længere være så udtalte som de er i dag.

De forestående byggeprojekter skal medtages som en del af beslutningsgrundlaget, og Administrationen anbefaler at man, med udgangspunkt i ovenstående langsigtede bygningsprojekter, som på sigt vil frigive tilføre både fysisk kapacitet og mindste elevgrundlaget på Ådalens Skole, i første omgang sikrer, at Ådalens Skole har et tilstrækkeligt antal undervisningslokaler. Dette bør adresseres først, og det kan gøres på to måder; enten skal kapaciteten på skolen øges, så skolen kan rumme de flere elever og deraf følgende flere klasser, eller også skal elevtilgangen til skolen bremses. Disse to aspekter er detaljeret beskrevet i sag 92 på Skole, klub og SFO’s møde den 28. september.

Det er Administrationens vurdering, at Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer bør løses ved, at man nu og her bremser elevtilgangen fra andre skoledistrikter til Ådalens Skole ved at tilrette Frederikssund Kommunes styrelsesvedtægt på skoleområdet, således at der ikke optages elever fra andre skoledistrikter ved et klasseloft på 22 elever. Det er vurderingen, ud fra de prognoser der er tilgængeligt på nuværende tidspunkt, at dette vil være tilstrækkeligt til at sikre, at Ådalens Skole kan forblive firesporet og dermed have undervisningslokaler nok. Dette gælder også når det nye nationale klasseloft for 0.-2. klasse, der netop er vedtaget i finansloven, medregnes.

Det er desuden Administrationens anbefaling at udsætte beslutning om ændring af skoledistrikter til skoleåret 24/25. Såfremt distriktsændringer skal effektueres allerede fra skoleåret 23/24 vil de berørte skolebestyrelser få en meget kort høringsperiode, som oven i købet vil falde henover efterårsferien. Herefter vil Skole, klub og SFO og siden Byrådet skulle træffe beslutning uden mulighed for yderligere drøftelse. Hvis der skal foretages distriktsændringer fra skoleåret 23/24, så vil hele indskrivningsprocessen for kommende 0. klasser skulle bremses og forsinkes, for at forældre til kommende skolebørn ved hvilken skole der er deres distriktsskole, når de indskriver.

Dette vil kunne undgås ved at udskyde distriktsændringer til skoleåret 24/25, hvor indskrivningen så kan foregå efter de procedurer der er beskrevet på kommunens hjemmeside og forældrene dermed vil kende deres barns skoledistrikt i god tid forud for indskrivningen til 0. klasse. Frem mod skoleåret 24/25 vil der kunne laves en ordentlig og rettidig proces med tæt involvering af Vej og Park, samt skoler og forældre med det formål at afsøge distriktsgrænser, hvor eleverne kan få gode og naturlige skoleveje, herunder sikre også skoleveje. Desuden vil det være muligt for Administrationen at udarbejde et godt og detaljeret kortmateriale til drøftelserne.

Administrationen bemærker, at der ikke er afsat budget til håndtering af Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer.

Inddragelse

Skoleleder Morten Flotin Jensen er løbende involveret i beskrivelsen af skolens kapacitetsudfordringer og afdækningen af mulige løsningsforslag.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at denne sag ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte driftsøkonomiske konsekvenser af løsningen på Ådalens kapacitetsudfordringer vil medtages i sagen om ressourcetildelingen til skolerne for skoleår 23/24, som Skole, klub og SFO præsenteres for primo 2023.

Hvis løsninger med anlægsudgifter besluttes, skal der oprettes en anlægsbevilling og denne skal behandles i en særskilt sag. Dette vil dog medføre pres på anlægsrammen og kommunens likviditet.

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om forsinkelse af det kommunale digeprojekt ved Frederikssund Nord og om udskydelse af ansøgning til Kystdirektoratets kystpulje.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 4. oktober 2022, pkt. 104:

Taget til efterretning. Orienteringen efterfølges af en beslutningssag.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Beslutning

Taget til efterretning. Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Niras har i 2020 – 2021 udarbejdet et skitseprojekt for Frederikssund Nord, hvor diget foreslås placeret på kommunale arealer langs Linderupvej og i Græse Ådal. På baggrund af dette skitseprojekt valgte Byrådet i september 2021 at fremme projektet som et kommunalt fællesprojekt. I forbindelse med udarbejdelsen af det detaljerede myndighedsprojekt i første halvdel af 2022 har den nye rådgiver foretaget en mere detaljeret lokalitetsanalyse og det viser sig, at der på digets projekterede placering ligger flere ledninger end skitseprojektet afdækkede. Det drejer sig specifikt om syv 10 kV kabler og ét naturgasrør, der alle forsyner virksomheden Haldor Topsøe samt nogle TDC kabler. Det er ikke en holdbar løsning at placere diget oven på ledningerne, dels fordi ledningerne kan overophede og dels fordi ledningerne løbende skal kunne tilgås og serviceres, hvilket betyder, at digets integritet i sådanne perioder nedsættes.

Administrationen har derfor valgt at sætte den igangværende detailprojektering på pause, imens følgende løsningsmuligheder undersøges nærmere sammen med rådgiver:

1) Ledningerne flyttes væk fra det planlagte digetrace.

2) I stedet for et jorddige oprettes der en højvandsmur eller en spunsvæg, der ikke påvirker ledningerne.

3) Linderupvej hæves

Ved option 1, som umiddelbart er den mest oplagte og rentable løsning, skal ledningerne flyttes ud i et Natura-2000 område og ledningsejerne skal acceptere løsningen. Et foreløbigt overslag på omkostningerne forbundet med at rykke ledningerne er 1,5 mio. kr. Projektrådgiveren er allerede i dialog med Haldor Topsøe om denne løsning.

Option 2: Et foreløbigt overslag på omkostningerne forbundet med at oprette spunsvæg er 10 mio. kr. (med forbehold). En højvandsmur vil koste omtrent 6,5 mio. kr. (med forbehold) at opføre. Det er ikke sikkert, at denne løsning er teknisk mulig.

Option 3: Det forventes, at denne løsning er mere omkostningsfuld end førnævnte. Ved denne løsning vil Linderupvej hæves og derved fungere som højvandsbeskyttelse.

Statens pulje til Kystbeskyttelse:

Administrationen orienterede i august 2022 udvalget om, at der i 2022 søges puljemidler til digeprojektet ved Frederikssund Nord. Men grundet det nye fund af ledninger, vurderer administrationen, at det af følgende årsager er mere hensigtsmæssigt at vente til 2023 med at ansøge om puljemidler til dette projekt:

· Der kan ifølge Kystdirektoratet ikke søges igen på det samme projekt eller en ændring af et projekt, som der er blevet givet støtte til. · Kystdirektoratet kan vælge at trække tilsagn om tilskud tilbage, hvis der forekommer ændringer i anlægget, som ikke er forhåndsgodkendt af Kystdirektoratet.

· Hvis kystbeskyttelsen skal designes anderledes, kan den blive væsentligt dyrere. Det er vigtigt at opnå klarhed over projektets udformning og anlægsomkostninger, så der kan ansøges om det korrekte beløb.

Inddragelse

Grundejerne i projektområdet holdes løbende orienteret om projektets status. Der sendes et nyhedsbrev til grundejerne, hvor de orienteres om forsinkelsen. Nyhedsbrevet bliver sendt afsted, så grundejerne modtager det umiddelbart efter, at Byrådet er blevet orienteret.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Sagen omhandler orientering om kommunens gennemsnitlige likviditet samt økonomien for Vinge ultimo september 2022. Gennemsnittet for de seneste 12 måneders likviditet udgør 382,0mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er indfriet i hele budgetperioden. Derudover orienteres om aktuel økonomisk status ligeledes pr. ultimo juli.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Når en kommunes likviditet skal vurderes, ses der derfor ofte på gennemsnittet de seneste 12 måneder - den såkaldte kassekreditregel. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Formålet med at have likviditet af en vis størrelse er, udover at overholde kassekreditreglen, at kunne klare den daglige drift. En god likviditet skal også kunne udgøre en buffer til finansiering af evt. uforudsete udgifter, indtil de nødvendige kompenserende tilpasninger af budgettet er implementeret. Frederikssund Kommune har vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 125 mio. kr.

Gennemsnittet for oktober 2021 til september 2022 udgør 382,0 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er indfriet i hele budgetperioden.

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen.

Derudover vedlægges bilag med økonomisk status pr. 30. september 2022, som er grundlag for likviditetsprognosen.

Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 30. september 2022: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 382,0 mio. kr. pr. 30. september 2022.

Resume

Administrationen har i det seneste nedslag i projektet om rekruttering, uddannelse og fastholdelse stillet skarpt på ældre– og omsorgssektoren. Dette har resulteret i tre vagtplansmodeller til prøvehandlinger samt et inspirationsoplæg til en seniorpolitisk drøftelse i Hoved MED udvalget. Driften af tilbud på ældre- og omsorgsområdet hører under Omsorg og ældres ansvarsområde, hvorfor sagen forelægges Social og sundhed til bred orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller at Social og sundhed over for Økonomiudvalget anbefaler, at:

 1. Tage orientering om status pr. september 2022 på arbejdet med rekruttering, uddannelse og fastholdelse til efterretning.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 29. september 2022, pkt. 108:

Taget til efterretning.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Beslutning fra Omsorg og ældre, 29. september 2022, pkt. 98:

Taget til efterretning. Udvalget ønsker kvartalsvis en opgørelse over antallet af vakante stillinger på området.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F)

Maibritt Møller Nielsen (D)

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rekrutteringsudfordringer er et centralt tema i budgetaftalen 2022-25. På den baggrund har Frederikssund Kommune igangsæt et strategisk arbejde om Rekruttering, Uddannelse og Fastholdelse på tværs af den kommunale organisation. Rekruttering og fastholdelse er tillige en central del af udviklingsstrategien "Sammen om Frederikssund", ikke mindst i sporet om attraktiv arbejdsplads.

Sprint 2: rekruttering og fastholdelse af SOSU og sygeplejerskepersonale

I en periode på fire uger har administrationen fortaget en intensiv innovationsproces, hvor der er blevet udviklet og testet mulige løsninger for at skabe en mere attraktiv arbejdsplads for SOSU og sygeplejerskepersonale.

Kernen i analysen er, at 80 % i sektoren arbejder på deltid og 58 % i sektoren er 50 +.

Der er derfor i de mulige løsningsmodeller taget afsæt i de to ovenstående problemstillinger. Det er der bl.a. kommet følgende resultater ud af:

 • Tre vagtplansmodeller, som der nu laves prøvehandlinger på
 • Et inspirationsoplæg til en seniorpolitisk drøftelse i Hoved MED-udvalget.

Næste skridt

 • Planlægning og eksekvering af prøvehandlinger af de tre vagtplansmodeller på udvalgte arbejdspladser henover efteråret 2022.
 • Deltagelse i Seniorpartnerskabet, som er et partnerskab KL og forhandlingsfælleskabet er gået sammen om, hvor alle kommuner inviteres til at deltage. Partnerskabet har til formål at udvikle fleksible løsninger til seniormedarbejdere.
 • Sprint (uge 37-39) på dagtilbudsområdet, samt deltagelse henover efterår og vinter i projektet ”En Fremtid med Fuldtid”, der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.
 • Sprint (uge 43-45) på folkeskoleområdet.
 • Sprint ultimo 2022 / primo 2023 om uddannelse (elever, studerende, praktikforløb mv).

Vedlagt som bilag er en opsamling fra arbejdet.

Inddragelse

Medarbejderinddragelse har været en nøgleord igennem hele processen, og de løsninger, som administrationen fremsætter, er nogle, som medarbejderne på ældre – og omsorgsområdet har været med til at skabe. Ligeledes har ledere, faglige organisationer, samt en projektleder fra henholdsvis Dansk Sygeplejeråd og Forhandlingsfælleskabet været med til at give inputs og teste de mulige løsninger.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet synes, den anvendte proces og metode herunder den massive inddragelse af de ansatte er meget relevant og udbytterig og har givet meget væsentlige fund især omkring incitamentsstrukturen for deltid (omfang: 80%) samt behovet for en tydelig seniorpolitik i Frederikssund, hvis man ønsker at fastholde seniorerne, som udgør 58% af arbejdskraften.Vi ser frem til resultaterne af de kommende sprint.

Seniorrådets høringssvar:

Seniorrådet ser med tilfredshed på, at der nu bliver stillet skarpt på projektet om rekruttering, uddannelse og fastholdelse i ældre-og omsorgssektoren.

Som den øjeblikkelige situation i Frederikssund kommune er, med vakante stillinger på ældreområdet ser Seniorrådet på situationen med stor alvor.

Ca. 30 vakante stillinger på ældreområdet betyder både et stort forbrug af vikarer, og et større arbejdspres for det faste personale.

80 % i ældresektoren arbejder på deltid og 58 % i sektoren er 50 +. Det viser med al tydelighed at både rekruttering, uddannelse og fastholdelser er tre meget vigtige faktorer, både på den korte og den lange bane.

På den korte bane vil det virkelig gavne med bare en lille arbejdstidsforøgelse. 1 ekstra time om ugen vil give 10,8 ekstra årsværk. 2 ekstra timer om ugen svarer til 21,7 ekstra årsværk.

Seniorrådet vil med stor interesse følge de tiltag, der samlet set vil gøre ældreplejen i Frederikssund kommune til en attraktiv arbejdsplads i fremtiden.

Orienteringen er taget til efterretning.

Økonomi

Orienteringssagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Tina Tving Stauning (A) orienterede fra borgmestermøde i KL den 29. september, der handlede om den økonomiske situation i kommunerne under ét.

Tina Tving Statuning (A) fortalte om mulige emner til drøftelse i den arbejdsgruppe vedr. Vinge, som skal nedsættes på byrådsmødet dags dato.

Sagsfremstilling

 • Orientering fra Borgmestermøde den 29. september 2022 v/Borgmester Tina Tving Stauning (A).
 • Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.

Sagen oversendes til Plan og teknik.

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der er trykket "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.