Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 30. marts 2022

Ekstraordinært møde F 6 kl. 17.30

Tillægsreferat – sag 79 – sag 80 – sag 81 – sag 82
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Anna Poulsen (F).

Resume

Sagen redegør for kommunens muligheder for udbetaling af kompensation af økonomisk kompensation til logiværter for ukrainske borgere og de afledte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Indstilling

Centerchef for Job og Rådgivning indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Det besluttes, om det overfor Byrådet skal anbefales, at der gives økonomisk kompensation til logiværter fra og med den 10. marts 2022. Økonomiudvalget skal i givet fald tage stilling til niveauet for kompensationen.
 2. Det anbefales, at en evt. merudgift finansieres i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022, idet størrelsen af en økonomisk kompensation ved indførelsen af ordningen først vil være kendt, når der foreligger en økonomiaftale for 2023.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Økonomiudvalget anbefaler en samlet økonomisk kompensation til logiværter på 150 kr. pr. person pr. døgn.

Indstillngspunkt 2: Anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (A).

Michael Tøgersen (V).

Sagsfremstilling

Folketingets Finansudvalg tiltrådte den 10. marts 2022 aktstykke nr. 213, som gav kommunerne hjemmel til at tilvejebringe indkvartering og forplejning til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Den 16. marts 2022 blev aktstykke nr. 219 vedtaget, og det forlænger kommunernes hjemmel til at give indkvartering og forplejning frem til 4. april 2022. Det er ikke et krav, at kommunerne skal yde økonomisk kompensation til private/værtsfamilier. Det er således op til de enkelte kommuner at beslutte, hvordan de vil forholde sig til den givne lovhjemmel.

Aktstykket giver kommunerne garanti for under ét at få dækket udgifter op til kr. 500 pr. indkvarteret person pr. dag. Kommunerne vil efter en opgørelse af udgifterne få udgifterne dækket over bloktilskuddet i 2023. Det er dog ikke den enkelte kommune, som kompenseres én-til-én for sit faktiske antal af indkvarterede, men derimod et samlet regnestykke for alle kommuner under ét. Frederikssund Kommune kan således ikke forvente at få dækket sine udgifter i forbindelse med kompensation for indkvartering og forplejning fuldt ud, hvis muligheden benyttes. Såfremt Frederikssund Kommune vælger at give tilskud/højt tilskud, og andre kommuner ikke gør det samme, vil Frederikssund Kommune blive underkompenseret, og omvendt hvis andre kommuner yder tilskud og Frederikssund Kommune ikke gør, vil det betyde, at Frederikssund Kommune vil blive overkompenseret.

Med denne sag tages der derfor alene stilling til udnyttelse af den nuværende hjemmel i perioden 10. marts 2022 – 4. april 2022, begge dage incl. En eventuel ordning om en bevilling vil derfor også være med tilbagevirkende kraft, hvilket vil medføre et dokumentationskrav fra værtsfamilien. Såfremt den nugældende lovgivning forlænges, forelægges en ny sag for Økonomiudvalget, baseret på de nye vilkår, der måtte gælde fremadrettet.

I øjeblikket er administrationen bekendt med, at der bor ca. 50 ukrainere i Frederikssund Kommune hos private borgere. Heraf ca. 10 børn. Frederikssund Kommune har modtaget flere henvendelser fra disse værtsfamilier med spørgsmål om mulighed for at få dækning af de øgede udgifter, som er forbundet med at have flygtninge boende.

Muligheden for kompensation udløber 4. april 2022 eller før, såfremt den ukrainske borger har fået midlertidig opholdstilladelse, jævnfør Særloven, og dermed ret til selvforsørgelse- og hjemrejse ydelse, hvorefter det er den ukrainske borger, der selv vil kunne afholde udgiften.

Administrationen har i den forbindelse været i dialog med flere kommuner med henblik på at afdække praksis:

Hillerød Kommune udbetaler tilskud, svarende til kommunens rådighedsbeløb, når borgeren kommer på selvforsørgelse og hjemrejseydelse.

Lejre Kommune udbetaler 40 kr. pr. døgn pr. person til logi og 56 kr. pr. døgn pr. person til kost.

Favrskov Kommune udbetaler 80 kr. i døgnet til logi samt 56 kr. pr. voksen og 28 kr. pr. barn til kost.

Hørsholm Kommune har besluttet ikke at udbetale tilskud til værtsfamilier, der forsørger ukrainske flygtninge.

Silkeborg Kommune har indtil videre udbetalt kr. 500 pr. person pr. døgn, hvis der har været henvendelser. De har pr. 21. marts justeret beløbet ned til 100 kr. pr. person pr. døgn til logi samt 60 kr. pr. voksen og 30. pr. barn pr. døgn til kost og småfornødenheder.

Holbæk Kommune udbetaler tilskud. Beløbet fremgår ikke af kommunens hjemmeside.

Roskilde Kommune udbetaler 60. kr. pr. person pr. dag til kost samt 40 kr. pr. person pr. dag til logi. Derudover udbetaler de 100. kr. pr. barn pr. uge til bleer og 100 kr. som et engangsbeløb pr. person til hygiejneartikler.

Sorø Kommune udbetaler 56 kr. pr. døgn pr. person til kost og 40 kr. pr. døgn pr. person til logi (varme, vand og lys)Vejle kommune udbetaler 30 kr. pr. døgn pr. voksen til kost, og 15 kr. pr. barn, derudover udbetaler Vejle kommune 50 kr pr. døgn pr. person til husleje, lys, varme og vand.

Nedenfor er der opstillet forskellige eksempler på, hvordan Frederikssund Kommune eventuelt kan kompensere borgere, der huser ukrainske borgere:V

Eksempel 1

Hvis der skulle udbetales kompensation for kost og logi for alle 50 personer på 500 kr. pr. dag i perioden 10. marts til 4. april, vil det svare til en udgift for Frederikssund Kommune på 0,65 mio. kr.

Eksempel 2

Flere kommuner har valgt at yde delvis dækning for kost og logi svarende de takster, som anvendes i forbindelse med udbetaling af overlevelseshjælp. Beløbet udgør 56 kr. pr. døgn pr. person til kost og 40 kr. pr. døgn per. person til logi.

Iværksættelse af dette eksempel for 50 ukrainere i perioden 10. marts – 4. april vil medføre en udgift på 0,125 mio. kr.

Eksempel 3

En del kommuner har valgt en mellemløsning og giver en samlet kompensation på 200 kr. pr. døgn pr. person.

Iværksættelse af eksempel 3 for 50 ukrainere i perioden 10. marts – 4. april vil medføre en udgift på 0,260 mio. kr.

Generelt vil udgifterne naturligvis blive øget, såfremt der ankommer flere ukrainske borgere til kommunen. Beløbets størrelse er derfor fremadrettet behæftet med en vis usikkerhed.

Inddragelse

Er ikke vurderet relevant.

Resume

Energistyrelsen har i 2021 udbudt en pulje midler til støtte af energiprojekter på bl.a. kommunale ejendomme. Med denne sag skal Klima, natur og energi beslutte om det overfor Økonomiudvalget og Byrådet vil søge andel i denne støtte og dermed også om det vil anbefale en række projekter til udførsel i 2022 og 2023.

Midlerne til selvfinansiering er fordelt under henholdsvis Klima, natur og energi samt Plan og teknik.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Afsætte midler til de anbefalede konverteringer til varmepumper under Klima, energi og natur, såfremt der opnås støtte til disse fra Energistyrelsen.

Klima, natur og energi indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Der afsættes hoved vedligeholdelsesmidler under Plan og teknik til nedenstående projekter vedrørende udskiftning til energiruder, såfremt der opnås tilsagn om støtte til disse fra Energistyrelsen.
 2. Der afsættes energimidler til CTS til nedenstående projekter, såfremt der opnås tilsagn om støtte til disse fra Energistyrelsen.

Klima, natur og energi anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. Alle nedenstående projekter gennemføres, såfremt der opnås støtte til disse fra Energistyrelsen.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 8. februar 2022, pkt. 17:

Indstillingspunkt 1: Godkendt, dog således, at der kun medtages vinduesudskiftning og CTS anlæg, mens beslutning om varmepumper udsættes.

Indstillingspunkt 2-3: Behandles på Plan og teknik den 2. marts 2022.

Indstillingspunkt 4: Udsat.

Beslutning fra Plan og teknik, 2. marts 2022, pkt. 43:

Godkendt.

Beslutning Klima, natur og energi, 8. marts 2022, pkt. 27:

Indstillingspunkt 4: Anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Ole Frimann Hansen (F)

Beslutning

Indstillingspunkt 4 anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F).

Sagsfremstilling

Klima, natur og energi skal med denne sag beslutte, om udvalget vil anbefale en række energiprojekter til udførsel således, at der kan opnås tilskud til disse fra en ny tilskudspulje til offentlige bygninger under Energistyrelsen. Administrationen har indsendt ansøgningen d. 8. november 2021. Der var mulighed for at ansøge fra d. 1. november til d. 8. november 2021. Grundet den korte ansøgningsfrist var det ikke muligt at opnå politisk drøftelse af mulige projekter inden indsendelse. Derfor skal udvalget nu formelt beslutte, hvorvidt udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet vil anbefale projekterne til udførelse. Godkendelse heraf vil skulle indsendes til Energistyrelsen som dokumentation for den ansøgning, der allerede er indsendt. Såfremt det besluttes ikke at gennemføre projekterne bortfalder ansøgningen om tilskud.

Alle de anbefalede tiltag vist nedenfor er tiltag der under alle omstændigheder på et eller andet tidspunkt skulle udføres enten ud fra en byggefagligbetragtning eller for at komme i mål med kravet om fossilfri drift som beskrevet i klimastrategien. Som følge af dette vil der også uden tilskud være afsat midler til at gennemføre tiltagene i kommunens budgetter over de næste år. Nu er der blot opstået en mulighed for at fremskynde tiltagene idet der kan opnås tilskud til gennemførsel.

Ny tilskudsmulighed

I forbindelse med den nationale grønne omstilling ønsker Regeringen at understøtte energiforbedringer i offentlige bygninger. Indsatsen er primært rettet mod følgende tre forhold:

 • Bygninger med et energimærke D eller lavere
 • Konvertering af olie og gasfyr til fjernvarme, varmepumper eller anden energiløsning.
 • Databaserede energibesparelser.

På Finansloven er i 2021 afsat et beløb på 150 mio. kr. til energiforbedringer af bygninger der falder ind under overstående kategorier. I 2022 forventes afsat yderligere 145 mio. kr. Energistyrelsen administrerer støtteordningen.

Ansøgningsproces:

Ansøgningstidsperioden for puljen i 2021 har været fra 1. november til 8. november 2021. Kriterierne for ansøgningen blev først endelig udmeldt d. 31. oktober. Derfor har der ikke tidligere været mulighed for at orientere udvalget om tilskudsmuligheden. Det er en forudsætning for at kunne opnå tilskud, at Byrådet godkender projekterne til udførsel.

Administrationen har gennemført en screening af kommunens ejendomme og allerede kendte behov for tiltag, der kunne have relevans i forhold til tildelingskriterierne og har på den baggrund ansøgt Energistyrelsen om nedenstående 8 projekter. Med denne sag skal udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefale at projekterne, såfremt der ydes tilskud til dem, gennemføres senest i løbet af 2023.

Det har kun været muligt at søge til helt bestemte typer af projekter. F.eks. har det ikke været muligt at søge tilskud til ny belysning og nye ventilationsanlæg. Derfor er listen nedenfor udtømmende i forhold til energitiltag på klimaskærmen inden for de nuværende rammer af tilskuddet. Det vil forsat i 2022 være muligt at søge om tilskud til konvertering af gaskedler til varmepumper.

Finansiering:

Tilskuddet udgør 30 % af den samlede udgift til hvert tiltag. De øvrige 70 % er selvfinansiering. Administrationens forslag til selvfinansiering fremgår nedenfor.

Der er overordnet søgt tilskud til følgende:

 • Udskiftning til energiruder. (Selvfinansiering anbefales at ske via hovedvedligeholdelsesmidlerne)
 • Konvertering fra gas til fjernvarme. (Selvfinansiering anbefales at ske via de midler, der er afsat til dette i klimahandlingsplanen.)
 • Nye CTS-tavler. (Selvfinansiering til dette anbefales at ske via energipuljen).
 • Konvertering fra gas til varmepumpe (Selvfinansiering anbefales at ske via de midler, der er afsat til dette i klimahandlingsplanen.)

For alle selvfinansieringsmuligheder er der tale om midler, der alligevel skulle anvendes til det pågældende tiltag. Tidsmæssigt kan der være tale om forskydning af enkelte tiltag. F.eks. kan udskiftning af vinduer være vurderet at skulle ske i 2024, hvor det nu bliver 2023 i stedet. Alle midler er en kombination af anlægsmidler og driftsmidler. Normalt vil Klima, energi og natur overfor Plan og teknik skulle anbefale projekterne til gennemførelse, da en række er midlerne er placeret under Plan og teknik og der er tæt sammenhæng til hovedvedligeholdelse. Grundet sagens hastende karakter anbefaler administrationen, at sagen oversendes direkte til Økonomiudvalg og Byråd.

Selve projekterne:

Der er forhåndsansøgt om tilskud følgende:

 • Nye CTS-undertavler i fire børnehuse i Jægerspris
 • Konvertering til varmepumpe Troldehøj BH og BH Vandkunsten
 • Konvertering til varmepumpe og udskiftning af vinduer på børnehusene: Højvang, Lindehuset, Møllevej, Maglehøj og Stagetorn

Der er i alt søgt om tilskud på ca. 3. mio. kr.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.