Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 02. marts 2022

Ekstraordinært møde Byrådssalen kl. 17.45

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Resume

Den alvorlige situation i Ukraine betyder, at det er usikkert, hvad den kommende tid vil bringe. Frederikssund Kommune følger løbende de centrale udmeldinger fra KL i forhold til håndtering af Ukraine-situationen i kommunalt regi og er klar til at bidrage.

Med denne sag lægges der op til en drøftelse i Økonomiudvalget på baggrund af de foreløbige udmeldinger til kommunerne.

En række byrådsmedlemmer og borgere har endvidere efterspurgt at kommunen drøfter eventulle yderligere tiltag. Henvendelser er vedlagt som bilag og vil indgå i drøftelsen på mødet.

Indstilling

Chef for Center for Politik og HR indstiller til Økonomiudvalget, at:

  1. Drøfte sagen og tage stilling til eventuelle initiativer, der skal sættes i værk.

Sagsfremstilling

Indkvartering af flygtninge

Udlændingestyrelsen har med brev af den 24. februar 2022 varslet kommunerne om, at Udlændingestyrelsen vurderer, at der er betydelig risiko for, at der snarligt kan opstå en situation med tilstrømning til Danmark grundet situationen i Ukraine. Det kan i givet fald have betydning for kommunerne, der i den forbindelse efter udlændingeloven bl.a. kan pålægges at tilvejebringe offentlig ejendom, der kan bruges som indkvartering, og supplerende kan pålægges at drive disse indkvarteringssteder.

Udlændingestyrelsen anmoder på den baggrund om, at den enkelte kommune retter henvendelse til Udlændingstyrelsen snarest muligt, hvis kommunen har kendskab til egnede lokale ejendomme til indkvartering.

På mødet gives en status på administrationens arbejde med at identificere egnede lokaler til indkvartering.

Borgere har allerede tilbudt mulige overnatningssteder. Der drøftes, hvordan vi som kommune kan understøtte dette.

Opfordring til at tilkendegive støtte til Ukraine

Landets kommuner har under ét modtaget en opfordring fra såvel Det Europæiske Regionsudvalg som Den europæiske kommuneforening til at viser deres støtte til Ukraines regioner og kommuner ved at flage med det ukrainske flag på officelle bygninger eller ved at oplyse disse i det ukrainske flags farver.

Administrationen har indkøbt et ukrainsk flag med henblik på, at det hejses foran rådhuset, Torvet 2 i Frederikssund.

Udover denne tilkendegivelse af støtte til Ukraine kan det overvejes, om kommunen ønsker at komme med en officiel udmelding vedr. situationen i landet.

Arrangementer med russisk deltagelse, venskabsbysamarbejder med Rusland m.m.

I weekenden har har der været en historie i medierne om den russiske ballet, der skal optræde i Musikhuset i Århus. Skulle der være planlagt arrangementer i kommunalt regi i Frederikssund Kommune, der har deltagelse af repræsentanter fra det officielle Rusland er det administrationens indstilling, at disse aflyses - og at der i øvrigt ikke planlægges arrangementer med deltagelse af repræsentanter fra det officielle Rusland så længe, der er krig i Ukraine.

Frederikssund Kommune har ikke venskabsbyer i hverken Rusland eller Ukraine.

Cybersikkerhed

Center for Cybersikkerhed har opfordret til at alle offentlige myndigheder er ekstra opmærksomme på cybertrusselsbilledet i Danmark i lyset af Ruslands angreb på Ukraine. Administrationen følger løbende området og vurderer behovet for nye tiltag.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Såfremt kommunen skal drive indkvarteringssteder i relation til situationen i Ukraine vil dette medføre serviceudgifter, der ikke umiddelbart er afsat budget til i eksisterende budgetter. Og servicerammeoverholdelse vil således komme under pres.

Bliver der tale om omfattende udgifter på nationalt plan vil en hel eller delvis statslig finansiering i 2022 via midtvejsreguleringen sandsynligvis blive en del af økonomiaftalen for 2023, hvorved de enkelte kommuner i givet fald vil tilføres finansiering og serviceramme.

Beslutning

I solidaritet med borgerne i Ukraine iværksætter Frederikssund Kommune en række lokale initiativer i forlængelse af de sanktioner, som Danmark igennem EU har tilsluttet sig overfor Rusland.

Det er vigtigt at understrege, at initiativerne ikke handler om herboende russere, der ikke har noget ansvar for det russiske styres angreb på Ukraine. Herboende russere skal behandles ordentligt.

Initiativerne indebærer at:

  • Frederikssund Kommune tager sin andel af eventuelt kommende ukrainske flygtninge og igangsætter arbejdet med at klargøre relevante indkvarteringsfaciliteter til formålet i takt med, at kommunen får viden om, hvor mange flygtninge det drejer sig om. Det er tidligere meldt ud fra de statslige myndigheder, at Danmark skal være klar til at modtage op til 20.000 ukrainske flygtninge. Hvis det tal stemmer, og fordelingen sker på grundlag af den såkaldte blok-nøgle (den der anvendes når tilskud og udligning beregnes), så udgør Frederikssund Kommunes andel ca. 160 flygtninge.
  • Vi ønsker, at de ukrainske borgere hurtigst muligt skal kunne opleve en hverdag med børnepasning, skole og job indenfor lovgivningens rammer.
  • Kommunen ønsker et bredt samarbejde med humanitære organisationer, foreninger og privatpersoner, som gerne vil bidrage til flygtninges indkvartering og etablering af en god hverdag i Danmark.
  • Den nuværende praksis fastholdes, hvor Frederikssund Kommune ikke har likvide midler placeret i værdipapirer, virksomheder eller selskaber fra Rusland eller russisk ejede selskaber og virksomheder.
  • Administrationen undersøger kommunens omfang af indkøb af varer og tjenesteydelser fra virksomheder eller selskaber i Rusland. Spørgsmål om russisk gas og olie er et anliggende for Folketinget.
  • Frederikssund Kommune afvikler eller deltager ikke i aktiviteter af kulturel, idrætsmæssig eller mellemfolkelig karakter med deltagelse af repræsentanter fra det officielle Rusland.
  • Kommunen udtrykker sin sympati med Ukraine ved at flage med det ukrainske flag foran rådhuset, Torvet 2. Foreløbigt frem til den 16. marts 2022.
  • Der vil via kommunens hjemmeside og facebook-side løbende blive informeret om forhold med lokal relevans set i lyset af situationen i Ukraine.
  • Administrationen vil løbende følge cybertrusselsbilledet og vurdere behovet for eventuelle nye tiltag.

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

.