Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2022

Ekstraordinært møde Via Teams kl. 17.30

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Resume

På Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2022 anmodede udvalget om, at der udarbejdes et udkast til brev til Transportministeren vedrørende opretholdelse af forbud mod kørsel med lastbiler på over 3500 kg på Kronprins Frederiks Bro.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

  1. Beslutte, hvorvidt vedlagte brev om opretholdelse af forbuddet mod kørsel med lastbiler på over 3500 kg på Kronprins Frederiks Bro skal fremsendes til Transportministeren.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2022 anmodede Økonomiudvalget om, at der er udarbejdes et udkast til brev til Transportministeren vedrørende opretholdelse af forbud mod kørsel med lastbiler på over 3500 kg på Kronprins Frederiks Bro.

Alle Folketingets partier indgik den 28. juni 2021 aftale om Infrastrukturplan 2035. Som led i denne aftale, har et flertal af partierne besluttet at afskaffe brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro, og i den forbindelse at nedlægge selskabet Fjordforbindelsen Frederikssund med virkning fra 2022.

Administrationen er i dialog om anmodningen vedrørende fortsat opretholdelse af forbuddet for lastbiler på Kronprins Frederiks Bro, da det er Vejdirektoratet og ikke Frederikssund Kommune, der er myndighed på J. F. Willumsens Vej og Kronprins Frederiks Bro.

Administrationen anbefaler, at forbuddet mod kørsel med lastbiler over 3500 kg på Kronprins Frederiks Bro fastholdes ud fra følgende forhold:

Sliddet på en vej fra en lastbil over 3500 kg. svarer til sliddet fra 10.000 personbiler.

Kronprins Frederiks Bro blev indviet den 30. oktober 1935. Broen er således 86 år gammel. Større broer er normalt dimensioneret med en levetid på ca. 100 år. Levetiden for Kronprins Frederiks Bro kan forventes forlænget, såfremt der ikke tillades kørsel med lastbiler over 3500 kg.

Trafikken på J. F. Willumsens Vej ønskes begrænset, således at adgangen fra Frederikssund Syd til Frederikssund Nord og omvendt bliver så let så om muligt (barriereeffekten ønskes minimal).

Administrationen anmoder om at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt udvalget skal anbefale over for Byrådet at fremsende brev til Transportministeren, om at forbuddet opretholdes mod kørsel med lastbiler på over 3500 kg på Kronprins Frederiks Bro. Udkast til brev er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Ingen former for inddragelse ud over med Vejdirektoratet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at det vedlagte brev - med enkelte præciseringer - fremsendes til Transportministeren samt Vejdirektoratet. Brevet sendes endvidere til Folketingets Trafikudvalg til orientering.

Resume

På Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2022 anmodede udvalget om, at der udarbejdes et udkast til brev til Transportministeren vedrørende den nye udkørsel til rute 211 i nordlig retning ved afkørsel fra fjordforbindelsen og Vinge. Administrationen anbefaler, at henvendelsen stiles til Vejdirektoratet, da de allerede er opmærksomme på problemstillingen og arbejder på en løsning.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

  1. Beslutte, hvorvidt vedlagte brev skal fremsendes til Vejdirektoratet.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2022 anmodede Økonomiudvalget om, at der udarbejdes et udkast til brev til Transportministeren vedrørende den nye udkørsel til rute 211 i nordlig retning ved afkørsel fra fjordforbindelsen og Vinge.

Administrationen har på møde med Vejdirektoratet den 11. januar 2022 påpeget, at udkørselsforholdene til rute 211, Frederikssundsvejen ved afkørselsrampen i nordlig rampe er meget farlig. Bilisterne tror, at det er en rampe med flettereglen, men det er en ubetinget vigepligt. Dette fremgår ikke klart, hvorfor der opstår farlige situationer med trafikuheld til følge. Vejdirektoratet fortalte, at de var klar over problemstillingen og var i færd med at få ændret og tydeliggjort vigepligtsforholdene. Dertil skulle tilkørselsvinklen muligvis ændres, således at bilister ikke får associationer om en rampe, hvor man skal flette sammen, men at der køres frem til en ubetinget vigepligtslinje.

Det skal til sagen nævnes, at det er en midlertidig løsning, da tilkørslen ændres, når motorvejen etableres.

Administrationen er i fortsat dialog med Vejdirektoratet og anbefaler, at henvendelsen derfor stiles til Vejdirektoratet, da de allerede er opmærksomme på problemstillingen og arbejder på en løsning.

Administrationen anmoder om, at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt udvalget skal anbefale over for Byrådet, at fremsende brev til Vejdirektoratet.

Brev til afsendelse er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Ingen former for inddragelse ud over Vejdirektoratet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at det vedlagte brev udbygges med et afsnit om trafiksikkerhed og efterfølgende fremsendes til Vejdirektoratet.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

.

Beslutning

Administrationen orienterede om status vedrørende Thorstedlund.