Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2022

Byrådssalen kl. 16.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Det blev aftalt, at der til Økonomiudvalgets møde i februar måned vil blive udarbejdet en sag med forslag til forretningsorden for udvalget samt en sag vedr. valg af næstformand for Økonomiudvalget.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Med denne sag indledes introduktionen til Økonomiudvalgets område.

Introduktionen til fagudvalgene forløber efter en fælles skabelon, som dog afpasses efter behovet til det enkelte udvalg.

Der vil blive givet en bred præsentation af udvalgets områder - eksempelvis hvad præger området, hvilke store beslutninger blev taget i den forgange byrådsperiode og mulige kommende projekter og tiltag på området.

Udvalgsmedlemmerne bliver bekendt med, hvor de store udfordringer er, hvilke store sager, der sætter retning på området og hvilke større tiltag, der er på vej i forbindelse med nationale dagsordener.

Introduktionen kan strække sig over flere møder, afhængig af hvad der giver bedst mening i udvalget.

Ud over introduktionen målrettet de enkelte udvalg, gives der også introduktion til det samlede Byråd.

Der planlægges et byrådsseminar, og der vil blive afholdt temadrøftelser – ofte om de større tværgående temaer eksempelvis Vinge, klima mv. Temadrøftelserne for Byrådet afholdes i timerne lige før byrådsmøderne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Indstilling

Chefen for Center for Politik og HR indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Status tages til efterretning
 2. Drøfter og tager stilling til de foreslåede aktiviteter i fase 3.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opstart af byrådsperioden planlægges en introduktion af Byrådet med det formål at:

 • Give det samlede Byråd et fælles billede af byrådsarbejdet og rollen som byrådsmedlem.
 • Give det samlede Byråd indsigt i kommunens opgaver samt den kommunale økonomi og budgetlægning.
 • Skabe et fælles udgangspunkt for det nye Byråd og understøtte en god start på byrådsperioden.

Introduktionen forløber i tre faser og har taget udgangspunkt i en evaluering i den tidligere byrådsperiode i bl.a. fagudvalgene. Ligeledes har det tidligere Byråd over to temadrøftelser og en afsluttende behandling den 15. december 2021 tiltrådt en række initiativer til introduktion af det nye Byråd. Med denne sag gives en status på faserne, ligesom der lægges op til en drøftelse af indholdet i den fortsatte introduktion (fase 3).

Fase 1 - før årsskiftet: Er gennemført

Denne fase er gennemført med en række praktiske ting, herunder bl.a. fotografering af Byrådets medlemmer, indhentning af oplysninger til kommunens hjemmeside, udlevering af adgangskort, valg af IT-udstyr. Alt sammen for at sikre, at byrådsmedlemmerne var klar til at gå i gang med byrådsarbejdet fra den 1. januar 2022.

De konstituerende møder er afholdt torsdag den 16. december 2021.

Fase 2 - fra 1. januar 2022: Er gennemført eller planlagt

I denne fase er der især fokus på at få udvalgsarbejdet godt fra start - det omfatter:

 • På januar møderne og frem vil der ske en introduktion i de enkelte udvalg. Der er udarbejdet en fælles skabelon for udvalgsintroduktionerne, som tilpasses de enkelte udvalg.
 • Der er tilmeldt deltagere til henholdsvis "Kommunaløkonomisk Forum ” (som afholdes digitalt) samt til Børn og Unge Topmøde den 27.-28. januar 2022.
 • Nyvalgte byrådsmedlemmer er tilbudt deltagelse i "Kattegat 2022" den 3.-5. marts 2022 i Sorø.
 • Alle byrådsmedlemmer vil få adgang til "Håndbog for byrådsmedlemmer" i First Agenda Prepare. Håndbogen samler en række relevante informationer til brug for byrådets medlemmer.
 • Ny dagsorden-skabelon, som gennemføres primo 2022.
 • Forslag til mødekalender for 2022 er drøftet på gruppeformandsmødet den 4. januar 2022. Mødeplanen godkendes endeligt på udvalgsmøderne i februar.
 • Forslag til forretningsorden for fagudvalgene er drøftet på gruppeformandsmødet den 4. januar 2022. Forretningsordenerne godkendes endeligt på udvalgsmøderne i februar.

Fase 3 - første halvår 2022: Skal drøftes

Med denne sag bedes Økonomiudvalget og Byrådet drøfte yderligere - også mere langsigtede - elementer i den fælles introduktion for hele Byrådet. Indenfor det første halve år foreslås til drøftelse følgende aktiviteter:

 1. Afholdelse af et byrådsseminar (fra kl. 12.00 til kl. 12.00 den efterfølgende dag på et kursussted).
 2. Afholdelse af lokalt introduktionskursus for direktører, formænd og næstformand.
 3. En bustur rundt i kommunen.
 4. Temadrøftelser i Byrådet i 2022.
 5. Evt. yderligere aktiviteter målrettet de nye medlemmer af Byrådet.

1. Seminar for Byrådet

Økonomiudvalget godkendte på udvalgets møde den 8. december 2021, at der skal afholdes et fælles seminar for Byrådet i januar. Set i lyset af den aktuelle situation med COVID-19 foreslår administrationen, at det udsættes til første halvdel af marts måned.

På seminaret vil en række mere tværgående temaer blive belyst og drøftet, herunder bl.a. samarbejdet i udvalg og Byråd, kommunens økonomi og budgetlægning samt arbejdet med en fælles strategi for organisationen under overskriften "Sammen om Frederikssund". Endvidere foreslås det, at der på seminaret indledes et arbejde med en ny politisk vision for Frederikssund Kommune. Dette arbejde kan bygge videre på den nuværende politiske vision: Gode Forbindelser.

Det foreslås, at en del af seminaret også har fokus på rollen som byrådsmedlem og de formelle rammer omkring byrådsarbejdet. Et fælles seminar for Byrådet vil også kunne bidrage til at styrke de sociale relationer i det nye Byråd.

2. Afholdelse af lokale introduktionskursus for udvalgsformænd, næstformænd og direktører

En ekstern kursusudbyder tilbyder skræddersyede kurser om ”Samarbejdet mellem udvalgsformand og direktør”. Administrationen har undersøgt mulighederne for at afholde et lignende kursus lokalt. Fordelen vil være, at kurset kan skræddersyes til vores ønsker og struktur. Blandt andet kan kurset tilbydes til både formand og næstformand, så det passer til den arbejdsform, der lægges op til i byrådsperioden. Endvidere forventer administrationen, at det vil være billigere at afholde kurset lokalt.

3. Bustur rundt i kommunen

I løbet af foråret planlægges en bustur rundt i hele kommunen - så alle har indblik i kommunens geografi, historie, og hvor en række centrale institutioner og tilbud ligger henne.

4. Temadrøftelser i Byrådet i 2022

Forud for hvert byrådsmøde er der reserveret to timer til temadrøftelser (kl. 16-18). Formålet med temadrøftelserne er at give Byrådet lejlighed til at blive introduceret til større sager, der er under opsejling samt have nogle mere indledende og uformelle drøftelser, end det er muligt på byrådsmøderne. Efter Byrådets ønsker vil administrationen løbende planlægge temadrøftelserne hen over året.

Umiddelbart er der 4 temamøder, som administrationen foreslår bliver planlagt:

 • Temadrøftelse om Vinge. Hele introduktionen til Vinge bør have en helt særlig status, så de nye byrådsmedlemmer både får en forståelse for historikken omkring hele projektet og samtidig får en viden om de aktuelle tiltag og de kommende planer.
 • Temadrøftelse om klima og bæredygtighed. Der gives en status for de allerede besluttede indsatser med henblik på en fremadrettet drøftelse af ambitionsniveauet.
 • Temadrøftelse om inddragelse. Der lægges op til en drøftelse af, hvorledes det nye Byråd vil arbejde med inddragelse i forhold til de politiske beslutningsprocesser, herunder i relation til borgere, virksomheder, faglige organisationer, MED-organisationen, råd og nævn m.fl.
 • Temadrøftelse om samarbejdet med KKR Hovedstaden. KKR Hovedstaden er et samarbejde mellem de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Den politiske retning skabes i dialog - og med afsæt i kommunernes forskellige vilkår, udfordringer og holdninger. KKR Hovedstaden mødes som udgangspunkt fem gange om året.

5. Evt. yderligere aktiviteter målrettet de nye medlemmer af Byrådet

Det bør endvidere drøftes, om der er behov for evt. yderligere aktiviteter, der er målrettet de nye medlemmer af Byrådet. Det kunne f.eks. være emner relateret til de formelle rammer for byrådsarbejdet, kommunal budgetlægning og økonomistyring, It-systemer og It-sikkerhed, udvalgsspecifikke aktiviteter m.m.

De anslåede merudgifter ved introduktionen (Kattegatkurser, fælles introduktionsseminar for hele byrådet og lokalt introduktionskursus for udvalgsformænd, næstformænd og direktører) forventes at udgøre ca. 300.000 kr.

På lidt længere sigt

På den lidt længere bane vil der også være fokus byrådsmedlemmernes rolle og forpligtelser i bestyrelser.

Midtvejs i byrådsperioden vil der blive gennemført en midtvejsstatus med fokus på det gode samarbejde og de fælles spilleregler for byrådsarbejdet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da merudgifterne på ca. 300.000 kr. afholdes inden for eksisterende budget.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Sagen drøftet. Økonomiudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med planlægning af de aktiviteter, der er beskrevet i fase 3 i sagen.

Resume

De nuværende regler for Byrådets spørgetid blev vedtaget af Byrådet på mødet den 30. oktober 2019. Samtidig blev det besluttet, at ordningen skulle evalueres efter 1 år.

På mødet i Byrådet den 28. oktober 2020 blev der derfor fremlagt en evaluering af de ændrede regler. Her besluttede Byrådet, at regler for Byrådets spørgetid skulle beholdes indtil videre, og at spørgsmålet om en ændring af reglerne skulle genoptages i forbindelse med evaluering af byrådsperiode 2018-2021.

Byrådsperioden blev evalueret bl.a. via drøftelser i alle udvalg i foråret 2021. På baggrund af evalueringen blev der afholdt et temamøde i Byrådet den 27. oktober 2021 om politisk organisering og Byrådets arbejdsform. Her blev der udtrykt ønske om, at den nuværende ordning gøres lidt mere fleksibel samtidig med, at spørgsmålene fortsat skal være skriftlige. Administrationen udarbejdede dernæst en sag til Økonomiudvalg og Byråd i december 2021. Her blev det besluttet, at sagen skulle udsættes.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. De justerede regler for spørgetiden godkendes.

Sagsfremstilling

Kort tilbageblik: hvad var hensigten med ændringerne i reglerne for spørgetiden

Hensigten med ændringen af reglerne for Byrådets spørgetid i 2019 var, at reglerne i højere grad skulle tilgodese selve formålet med spørgetiden: "at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse, som vedrører kommunale forhold".

Endvidere var ønsket at få tilrettelagt en proces der, i højere grad end tidligere, understøttede formålet og en hensigtsmæssig afvikling af spørgetiden.

Erfaringerne viste, at antallet af spørgsmål var steget markant - fra 12 spørgsmål i 2017 til 83 spørgsmål i 2018. Tallene til og med august 2019 (hvor opgørelsen til Økonomiudvalgets møde den 18. september 2019 blev udarbejdet) viste samme tendens. Det blev desuden konstateret, at det var de samme - ganske få borgere - der stillede en meget stor del af spørgsmålene. En simpel optælling viste, at de 4 borgere - der har stillet flest spørgsmål - tilsammen havde stillet i alt 69 spørgsmål - ud af de 144 spørgsmål, der blev stillet i perioden 2017 til august 2019 (svarende til 48 % af spørgsmålene).

Endvidere var en række af de spørgsmål, der blev stillet i spørgetiden, ikke af almen interesse, men i stedet knyttet til en konkret sag, og som dermed ikke kunne besvares på et Byrådsmøde. Derfor gik en del af spørgetiden med at henvise spørgsmålene til besvarelse i administrationen.

På baggrund heraf blev reglerne ændret. De væsentligste ændringer var følgende:

 • Spørgsmålene skal være modtaget skriftligt senest 8 dage inden Byrådsmødet, hvor spørgsmålet ønskes besvaret.
 • Spørgeren kan få hjælp til at formulere og nedskrive sit spørgsmål ved henvendelse til administrationen eller ved henvendelse på et af de 4 folkebiblioteker.
 • Der kan højst stilles 2 spørgsmål på samme møde af en spørger.
 • Spørgsmål og svar offentliggøres på kommunens hjemmeside efter mødet.

Reglerne for Byrådets spørgetid er vedlagt som bilag.

Fakta om de skriftlige spørgsmål efter de nuværende regler

Spørgsmål og svar i forbindelse med Byrådets spørgetid er siden ændringen af reglerne offentliggjort på Frederikssund Kommunes hjemmeside.

Vedlagt som bilag er en samlet liste over de skriftlige spørgsmål, der er stillet til Byrådet i perioden fra de nye regler blev indført og til og med august 2021. Der blev ikke stillet nogle spørgsmål til mødet i august 2021. På grund af kommunalvalget er der ikke nogen spørgetid ved Byrådets møder i september, oktober, november og december.

Samlet set er der i alt stillet 25 spørgsmål, efter at de ændrede regler trådte i kraft:

 • December 2019: 4 spørgsmål
 • Januar - december 2020: 14 spørgsmål
 • Januar - august 2021: 7 spørgsmål.

De 25 spørgsmål er stillet af 16 forskellige borgere. Nogle har stillet et enkelt spørgsmål, og andre har stillet op til tre spørgsmål i perioden.

Udover spørgsmålene, som er besvaret på Byrådets møder og offentliggjort på hjemmesiden, har administrationen modtaget i alt 8 spørgsmål i perioden, som er sendt til besvarelse i fagområderne, da spørgsmålet ikke blev vurderet til at have almen interesse.

I forbindelsen med ændringen af reglerne blev det præciseret, at borgere kan henvende sig på et af de 4 folkebiblioteker og få hjælp til formulering og nedskrivning af spørgsmål. Administrationen kan oplyse, at der ikke har været nogen henvendelser herom til Bibliotekerne eller Borgerservice i hele perioden.

Vurdering af effekten af ændringerneHelt kortfattet kan det konstateres, at antallet af spørgsmål er faldet efter indførelsen af de nye regler. COVID19 må dog forventes at have haft en reducerende effekt på antallet af spørgsmål i det sidste 1½ år, herunder bl.a. som følge af de virtuelle Byrådsmøder.

Erfaringerne viser også, at:

 • Spørgsmålene efter indførelsen af de nye regler er stillet af i flere forskellige borgere.
 • Spørgsmål, der ikke er af almen interesse, bliver kanaliseret direkte over til besvarelse i administrationen, herunder fx spørgsmål knyttet til personsager.
 • Ordningen giver større sikkerhed i den faktuelle og juridiske del af svarene, idet administrationen sender forslag til svar til Byrådets medlemmer inden mødet. Det betyder også, at ingen spørgsmål henvises til besvarelse efterfølgende.

Sammenfattende er det administrationens overordnede vurdering, at de nye regler har haft den forventede hensigt.

Forslag til justeringer

I tråd med Byrådets ønske om justeringer af ordningen foreslås det, at reglerne ændres, så det fremover fortsat er Borgmesteren, der læser spørgsmålene op i byrådssalen, men spørgeren gives mulighed for kort at uddybe spørgsmålet. Det fastholdes således, at spørgsmål skal indgives skriftligt, men det giver mulighed for, at spørgeren kan knytte lidt flere ord på spørgsmålet, hvorved det i højere grad får karakter af en dialog.

Derudover anbefaler administationen, at det præciseres i reglerne, at spørgsmål skal være formuleret i en ordentlig tone, at de ikke må omtale navngivne medarbejdere eller have karakter af at være chikanerende, injurierende eller racistiske.

Forslag til justering i reglerne er vedlagt som bilag, hvor forslag til ændringerne fremgår.

Økonomi

 Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Sagen udsat. Administrationen blev anmodet om at udarbejde et nyt forslag til regler for spørgetid, som giver mulighed for såvel mundtlige som skriftlige spørgsmål.

Inddragelse

I evalueringen har der ikke været inddragelse af borgere, civilsamfund, foreninger eller lignende.

Resume

Sagen orienterer om Frederikssund Kommunes likviditet for 2021 samt økonomien for Vinge pr. 31. december 2021.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomiske situation. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommune har imidlertid vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Endvidere fremgår det af politikken, at det er et politisk ønske, at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre 125 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Gennemsnittet for januar til december 2021 udgør 422,3 mio. kr.

Nedenfor ses den gennemsnitlige likviditet ultimo årene 2019-2021:

2019

2020

2021 (foreløbig)

Kassekreditregel (gns. 365 dage)

169,8 mio. kr.

267,9 mio. kr.

422,3 mio. kr.

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen.

Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 31. december 2021: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser. Opgørelsen er udarbejdet pr. 13. januar. Der vil derfor fortsat komme bogføringer på 2021, hvorfor opgørelsen vil ændres til det endelige regnskab.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 422,3 mio. kr. pr. 31. december 2021.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender første status på implementering af aftalen om budget 2022-2025 til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2022-2025 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 77 ændringer, hvoraf 30 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 23 ændringer, som er delvis implementeret (gul) og 24 ændringer, som har status endnu ikke implementeret (rød). Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - januar", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Økonomiudvalget indeholder bilag 2 otte ændringer, hvoraf tre er implementeret, fire delvis implementeret og én endnu ikke implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på maj-, september-, og november-møderne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, der behandles på maj mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2023-2026.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Resume

Byrådet skal tage stilling til et forslag om at opsparingen til betaling af fremtidige tjenestemandspersioner reducres i 2022 med henblik på at sikre overholdelse af kommunens serviceramme.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Opsparingen til betaling af fremtidige tjenestemandspensioner reduceres med 5,201 mio. kr. i 2022.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune ser ind i budgetudfordringer for 2022 i forhold til serviceudgifterne, hvilket primært skyldes udfordringer på ældreområdet. Økonomiudvalget er i den forbindelse forelagt en sag den 8. december 2021 med en handleplan for håndtering af de økonomiske udfordringer. Handleplanens indhold følges frem imod de kvartalsvise budgetopfølgninger i 2022, ligesom Økonomiudvalget har bedt Omsorg og Ældre til marts måned give en status på arbejdet med handleplanerne. Størrelsen på budgetudfordringen medfører, at bidrag fra implementeringspuljen ikke forventes at være tilstrækkelig til at dække det forventede merforbrug. Derfor er det vigtigt, at der sideløbende med de allerede igangsatte handleinitiativer i forhold til ældreområdet iværksættes supplerende tiltag til sikring af økonomisk balance i 2022.

Serviceudgifter er udgifter til kommunale kerneområder såsom skoler, børnepasning, ældre, udsatte grupper mv. Områder, hvor den enkelte kommune som udgangspunkt selv kan fastsætte det ønskede serviceniveau og dermed også udgiftsniveauet. Derfor er de samlede serviceudgifter i kommunerne underlagt en udmeldt serviceramme. Såfremt de samlede serviceudgifter i kommunerne overstiger dette beløb, vil sanktionslovgivningen træde i kraft. Sanktionen vil dels være af kollektiv karakter (40 pct.) og dels af individuel karakter (60 pct.). Hvorvidt den enkelte kommune vil blive ramt af den individuelle sanktion afhænger af, om det kommunespecifikke sigtepunkt overskrides. Sanktionen træder dog under alle omstændigheder kun i kraft, hvis den samlede serviceramme overskrides.

Med henblik på at sikre overholdelse af servicerammen foreslår administrationen derfor, at opsparingen til betaling af fremtidige tjenestemandspensioner reduceres med 5,201 mio. kr. (med antagelse af virkning fra den 1. februar 2022). Dette er muligt, idet kommunen har en bonuskonto hos Sampension med tilstrækkeligt indestående til at finansiere den manglende opsparing.

Det er alene i 2022, at opsparingen til pensionsforpligtigelser nedsættes. Budgettet til opsparing vedrørende pensionsforpligtelser fastholdes således fremadrettet i 2023-2025. Udgifterne til betaling af tjenestemandspensioner til nuværende tjenestemændspensionister er afsat særskilt i budgettet.

Økonomi

En lavere opsparing til fremtidige tjenestemandspensioner vil medføre et mindreforbrug på 5,201 mio. kr. i 2022.

Beslutning

Anbefales.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende ændring af Destination Fjordlandets vedtægter § 5.
 2. Udpege 2 turisme/erhvervsaktører til Destination Fjordlandets bestyrelse.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til en vedtægtsændring i Destination Fjordlandets vedtægter samt tage stilling til valg af repræsentanter til destinationsselskabets bestyrelse for 2022-2025.

Vedtægtsændring af § 5

Sammensætningen af Destination Fjordlandets bestyrelse reguleres i vedtægternes § 5 (bilag). Vedtægterne blev tiltrådt af Byrådet d. 28. oktober 2020 under punkt 209.

Den nuværende § 5 lyder jf. de underskrevne vedtægter af den 26. april 2021 som værende: ”Heraf skal minimum 1 medlem fra hver kommune være professionel turisme/erhvervsaktør med solid professionel indsigt i turismeområdet. De 2 øvrige pr. kommune er kommunalbestyrelsesmedlemmer.”

Den nuværende ordlyd var med henblik på at sikre et bredt politisk ejerskab af Destination Fjordlandet.

Ved den ordinære generalforsamling i Destination Fjordlandet den 22. november 2021 anbefalede bestyrelsen ændring af vedtægternes § 5 til godkendelse i Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner, således at vedtægternes § 5 vil være følgende: ”Heraf skal 2 medlemmer fra hver kommune være professionel turisme/erhvervsaktør med solid professionel indsigt i turismeområdet. Det 3. medlem skal være medlem af byrådet/kommunalbestyrelsen.”

Destination Fjordlandets bestyrelse anbefaler ændringen af vedtægternes § 5, så sammensætningen af bestyrelsen bliver mere turismefaglig med seks bestyrelsesmedlemmer som repræsenterer turisme og oplevelsesbranchen og tre politiske medlemmer.

Vedtægtsændringen vil ikke have betydning for hvordan, der træffes beslutninger i bestyrelsen, men det er sekretariatet for Destination Fjordlandets vurdering, at vedtægtsændringen er så væsentlig, at denne skal vedtages af medlemskommunerne.

Valg af repræsentanter til Destination Fjordlandets bestyrelse

Destination Fjordlandets bestyrelse består af 10 medlemmer, der udpeges som følger:

 • Tre medlemmer udpeges af Frederikssund Kommune
 • Tre medlemmer udpeges af Lejre Kommune
 • Tre medlemmer udpeges af Roskilde Kommune
 • Et medlem udpeges af medarbejderne i sekretariatet

Jf. vedtægtsændringerne under § 5 skal Byrådet vælge 2 medlemmer, som skal være turisme/erhvervsaktør med solid professionel indsigt i turismeområdet samt 1 medlem af Byrådet til Destination Fjordlandets bestyrelse.

Udpegninger i de tre medlemskommuner er gældende for hele byrådsperioden, og den nye bestyrelse tiltræder ved Fjordlandets ordinære generalforsamling i april 2022. Vedtægtsændringen vil derfor have betydning for de respektive kommuners styrelsesvedtægt gældende for byrådsperiode 2022-2025, der vedtages på de konstituerende møder for de nyvalgte byråd i december måned 2021. Vedtægtsændringen skal derfor hurtigst muligt anbefales til politisk behandling i kommunerne.

Ved det konstituerende møde i Byrådet d. 1. december under punkt 359 udpegede Byrådet Poul Erik Skov Christensen (A) som repræsentant samt Jesper Wittenburg (A) som suppleant til Destination Fjordlandets bestyrelse. Byrådet skal således på nærværende møde udpege 2 medlemmer, som er turisme/erhvervsaktører.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Historik

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 18. januar 2022, pkt. 4:

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Job, erhverv og kultur anbefaler, at det overlades til Destination Fjordlandet at udpege det professionelle medlem.

Job, erhverv og kultur anbefaler Camilla Dupont fra Frederikssund Vikingespil som det lokale medlem, og Jakob Buus, Bautahøj og Marie Laulund, Jægerspris Slot som suppleanter.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Indstillingen fra Job, erhverv og kultur anbefales med den præcisering, at det overlades til Destination Fjordlandet at pege på et professionelt medlem med henblik på, at Byrådet efterfølgende kan foretage den formelle udpegning.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. 500.000 kr. af det budgetterede rådighedsbeløb frigives til arbejdet med de prioriterede lokale digeprojekter Hyllingeriis, Kulhuse og Frederikssund Nord.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal udvalget beslutte, om der skal frigives midler fra anlægsbudgettet til kommunale fællesprojekter til kystbeskyttelse (lokale digeprojekter).

Der er i budget 2021-2024 afsat 1,8 mio. til at understøtte arbejdet med de lokale digeprojekter i kommunen. Administrationen søger hermed om at få frigivet en del af midlerne til arbejdet med de tre prioriterede digeprojekter, hhv. Kulhuse, Frederikssund Nord og Hyllingeriis. Lokalt er der et stort pres for at komme videre i projekterne og behov for kontinuerlig fremdrift. Den største udgift på dette stadie i projekterne er finansiering af rådgivere til at udarbejde og modne løsningsforslag til kystbeskyttelsen.

Status for de enkelte projekter, proces og tidsplan fremgår af kommunens hjemmeside, som løbende opdateres.

Hyllingeriis

Der anvendes ca. 100.000 kr. til at gøre myndighedsansøgning færdig i begyndelsen af 2022 og efterfølgende udarbejdelse af udbudsmateriale til anlægsprojekt. Endvidere færdiggøres arbejdet med ekstern juridisk gennemgang og evt. justering af udkast til vedtægter og bidragsfordelingsnøgle. Myndighedsbehandling og politisk behandling forventes igangsat herefter. Administrationen planlægger at afholde et grundejermøde i forbindelse med offentlig høring af projekt og bidragsfordeling.

Kulhuse

Der anvendes ca. 200.000 kr. til at udarbejde et dispositionsforslag, der indeholder én realiserbar løsning for højvandsbeskyttelsen. Dispositionsforslaget udarbejdes på baggrund af tidligere skitser, suppleret med ny viden og beslutninger, der træffes i tæt dialog med Frederikssund Kommune og Digeforeningen. Endvidere færdiggøres arbejdet med ekstern juridisk gennemgang og evt. justering af udkast til vedtægter og bidragsfordelingsnøgle.

Arbejdet med det opdaterede skitseprojekt identificerede nye tekniske udfordringer, og der er behov for yderligere beregninger og kvalificering af nye løsningsforslag. Administrationen planlægger at afholde et grundejermøde i februar 2022.

Frederikssund Nord

Der anvendes ca. 200.000 kr. til at udarbejde detail- og myndighedsprojekt med forslag til vedtægter og bidragsfordeling.

I 2021 har administrationen i samarbejde med dige-arbejdsgruppen og med teknisk rådgivning fra rådgivende ingeniørfirma Niras udarbejdet et dispositionsforslag for digeprojektet, samt en væsentlighedsvurdering af projektets mulige påvirkning af natura 2000 områder. I august 2021 besluttede byrådet at fremme stormflodssikring af Frederikssund Nord som et kommunalt fællesprojekt.

Eventuelt senere behov for frigivelse af midler i 2022

For at sikre fremdrift i de nævnte prioriterede projekter forventes det blive nødvendigt at frigive yderligere midler senere i 2022. Med budgetforliget 2022 der blev tilført en ekstra personaleressource til digeprojekterne, hvilket forventes at betyde igangsættelse af hvilende projekter og dermed nye behov for anlægsmidler i andet halvår af 2022. Udvalget vil få en ny sag ved behov for yderligere frigivelser.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 0,9 mio. kr. til Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og Fjordlandet. Med nærværende sag søges 0,5 mio. kr. frigivet.

Til orientering er der i budget 2023 afsat 22,8 mio. kr. og i 2024 er der afsat 20,8 mio. kr. til kystbeskyttelse.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 12. januar 2022, pkt. 7:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Igangsætte og godkende varmeprojektforslaget til høring efter reglerne i bekendtgørelse om projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Byrådet beslutte om et projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet i Jægerspris, Møllevej 87, Elmehøj skal igangsættes og sendes i høring. Efter høring forelægges sagen igen til endelig beslutning. Efter hidtidig delegationspraksis er det fagudvalget, Klima, natur og energi, der godkender varmeprojekter endeligt efter høring.

Hvis varmeprojekt vedtages endeligt kan i alt 63 boliger, med et samlet varmebehov på 430 MWh årligt inklusiv nettab, forsynes med fjernvarme. Boligernes varmebehov skal dækkes af de varmeproduktioner Jægerspris Kraftvarme har i dag.

Varmeproduktionerne hos Jægerspris Kraftvarme består af to naturgasmotorer (begge med effekt på 3,5MW-varme og 2,75MW-el) og en naturgaskedel (8MW) fra 1995 og et nyt anlæg fra 2019 med en naturgas hedtvandskedel (5,5MW), absorptions- og elvarmepumpe i et indbyrdes forbundet system. Herudover findes et solvarmeanlæg fra 2010 (10.000 m2) og udvidet i 2013 (3.405 m2) placeret 200 meter fra værket samt tre akkumuleringstanke lige ved værket med samlet kapacitet på 4.500 m3.

Udvidelsen af fjernvarmeområdet vil øge varmeproduktion fra absorptionsvarmepumpen og solvarme, naturgaskedlerne og naturgasmotorerne. Projektforslaget indeholder ikke ændringer af selve varmeproduktionsmetoden.

Fjernvarmen er i projektforslaget sammenholdt med et alternativt scenarie med opvarmning med individuelle luft til vand varmepumper. Projektforslaget viser et samfundsøkonomisk overskud på 2,48 mio. kr. over en levetid på 20 år i forhold til det alternative scenarie. Projektforslaget viser et selskabsøkonomisk overskud på 148.000 kr./år. Det selskabsøkonomiske overskud er med til at sikre, at de eksisterende forbrugere ikke påvirkes økonomisk af udvidelsen af fjernvarmeområdet. Brugerøkonomisk er fjernvarmen billigere end individuelle luft til vand varmepumper for nye forbrugere. Den økonomiske fordel for nye forbrugere ved fjernvarme i forhold til en varmepumpe vil være mellem 528-577 kr./ pr. år afhængigt af boligstørrelse.

Kommunen skal, jf. varmeforsyningslovens § 1 og projektbekendtgørelsens § 6, ved behandlingen af forsyningsvirksomheders varmeprojekter sørge for, at et projekt, som godkendes ud fra en konkret vurdering, er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Kommunen er, jf. projektbekendtgørelsens § 19, forpligtet til at lægge de på ansøgningstidspunktet senest udmeldte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet (Energistyrelsens senest udsendte samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner) til grund.

Klima

Både før og efter udvidelsen af forsyningsområdet dækkes ca. 39 % af den samlede varmeproduktion af vedvarende energi, hvor ca. 15 % kommer fra solvarmeanlægget og ca. 24 % kommer fra den eldrevne varmepumpe. Dette betyder, at projektforslaget om udvidelse af forsyningsområdet godkendes vil det øge naturgasforbruget, forbruget af et fossilt brændsel.

Frederikssund Kommunes Klimastrategi 2019 fastsætter en målsætning om, at Frederikssund Kommune sigter mod, at kommunen som geografisk enhed er CO2-neutral senest i 2045. Strategien beskriver samtidig det politiske ønske om at nedsætte vores CO2-udledning og rammesætte kommunens arbejde med at forebygge yderligere klimaændringer.

I Frederikssund Kommunes Klimahandleplan 2020-2024, som klimastrategien følges op ad, er energisektoren et af fokusområderne, da energisektoren står for den største del af drivhusgasudledningerne i kommunen. I klimahandleplanen fastsættes mål om at udfase olie- og naturgasfyr samt i samarbejde med kommuner og forsyningsselskaber i hovedstadsregionen at planlægge for en fossilfri el- og varmeforsyning.

Jægerspris Kraftvarme er opmærksomme på de politiske målsætninger på klimaområdet i kommunen. Jægerspris Kraftvarme har søgt Energistyrelsens pulje ’etableringsstøtte til kollektive eldrevne varmepumper og har fået tilsagn og tilskud til etablering af en 6 MW eldrevet varmepumpe. Den eldrevne varmepumpe vil kunne dække 80 % af fjernvarmeproduktionen, hvilket vil gøre varmeproduktionen overvejende el-baseret.

Etablering af den eldrevne varmepumpe vil kræve udarbejdelse og vedtagelse af et nyt varmeprojekt, der skal være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Administrationen anbefaler, at varmeprojektforslaget om udvidelse af fjernvarmeområdet i Jægerspris godkendes til høring på trods af, at det vil betyde et øget naturgasforbrug. Dette skyldes, at projektforslaget samfundsøkonomisk er bedre end det alternative scenarie med individuelle varmepumper og at Jægerspris Kraftvarme er i gang med at undersøge løsninger, der kan omstille varmeproduktionen til at blive el-baseret.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 12. januar 2022, pkt. 6:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. De afsatte anlægsmidler frigives.

Sagsfremstilling

Byrådet har i investeringsplanen 2022 besluttet at afsætte 0,3 mio. kr. til forundersøgelse vedrørende Tippen med henblik på at undersøge mulighed for musikhus og parkeringskælder eventuelt suppleret med andre offentlige funktioner.

Der er behov for at undersøge jordbund/geologi, trafikale forhold og logistik samt de planmæssige forhold.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 0,3 mio. kr. til forundersøgelse vedrørende Tippen. Hele rådighedsbeløbet søges frigivet med nærværende sag.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 19. januar 2022, pkt. 8:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frigive 800.000 kr. til projektet.
 2. Drift og vedligeholdelse finansieres indenfor eksisterende driftsramme.

Sagsfremstilling

Med denne sag anmoder administrationen om frigivelse af midler til etablering af skråningsbeskyttelse nord for Vikingebroen. Administrationen arbejder med anlæggelse af en sti mellem de to broer i Frederikssund.

Her skal etableres skråningsbeskyttelse på en mindre strækning, ca. 100 meter ved Vikingebroen. Dette for at sikre skråningen med bagvedliggende sti samt forbedre muligheden for færdsel på stranden. Tilladelse til etablering af kystbeskyttelsen er givet. Indbefattet i denne har været en høringsperiode i henhold til lovgivningen. Her er ikke fremkommet bemærkninger.

Nu har licitationen været afholdt og det lavest tilbud er på 716.000 kr. Administrationen foreslår, at udgiften finansieres fra puljen til rekreative stier.

Administrationen anmoder om frigivelse af midler til etablering af projektet.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 1,459 mio. kr. til rekreative stier, heraf 3 pct. til intern projektering svarende til 0,043 mio. kr.

Med nærværende sag søges 0,8 mio. kr. frigivet.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 19. januar 2022, pkt. 7:

Anbefales.

Beslutning

Sagen blev sendt retur til fornyet behandling i Plan og teknik.

Sagsfremstilling

 • Orientering om møde vedr. kommunernes rolle og muligheder for udrulning af ladeinfrastruktur til elbiler.
 • Orientering om Klagenævnsafgørelser

Planklagenævnet har afvist en klage over kommunes afgørelse om, at der ikke er lavet miljøvurdering af lokalplan 127 for Thorstedlund. Desuden har nævnet i forløbet ikke imødekommet en anmodning om at give sagen opsættende virkning. Endelig har nævnet ikke givet medhold i en klage over den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har samtidig stadfæstet kommunens afgørelse om, at der ikke er adgang til Thorstedlund for offentligheden. Afgørelsen er vedlagt som bilag

Som følge heraf er den foreliggende lokalplan upåankelig, hvorefter betingelserne for betaling af sidste den af købesummen på 10 mio. kr. er opfyldt. Administrationen har således afsendt krav om betaling til restkøbesummen til køber af ejendommen.

Planklagenævnet har nu truffet afgørelse i klagesag om Frederikssund Kommunes screeningsafgørelse om, at lokalplan nr. 136 for fællesmagasin i Vinge, ikke skal miljøvurderes, samt endelig vedtagelse af planen. De har behandlet alle 4 klager i én samlet afgørelse. Planklagenævnet har ikke givet medhold i klagen over screeningsafgørelsen og har heller ikke givet medhold i klagen over vedtagelsen af lokalplan nr. 136, Fællesmagasin i Vinge. Afgørelsen er vedlagt som bilag.

 • Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.

Beslutning

Borgmester Tina Tving Stauning (A) orienterede fra et møde vedr. kommunernes muligheder for at understøtte udrulning af ladeinfrastruktur til elbiler. Lovgivningen åbner som noget nyt mulighed for, at kommunerne på forskellige vis kan understøtte, at der etableres en bedre ladeinfrastruktur.

Tina Tving Stauning (A) fortalte, at der har været møde med IKANO, der har købt 72 hektar privat jord i Vinge med henblik på etablering af et stort antal boliger. Udvalget drøftede den videre proces i forhold til rammelokalplan m.v.

Udvalget drøftede deltagelse i Kommunalpolitisk Topmøde i marts måned.

Afvikling af næste uge byrådsmøde blev drøftet. Set i lyset af corona-situationen planlægges med et virtuelt møde.

Tina Tving Stauning (A) orienterede om, at Willumsens Museum er i dialog med en fond, der er positivt indstillet på at tilgodese museet, forudsat at kommunen er villig til at afsætte midler til drift. Borgmesteren vil tilkendegive overfor fonden, at Byrådet vil drøfte midler til drift i forbindelse med budgetlægningen for 2025 og frem.

Tina Tving Stauning (A) bad om Økonomiudvalgets opbakning til at skrive til Trafikministeren vedr. dels færdsel på Kronprins Frederiks Bro, hvor lastbilerne igen kan køre, dels den farlige udkørsel fra Vinge og ud på rute 53. Der indkaldes til et ekstraordinært virtuelt møde i Økonomiudvalget umiddelbart forud for Byrådets møde i næste uge med henblik på, at udvalget kan tage stilling til et udkast til henvendelse til ministeren.

Slutteligt orienterede Borgmesteren fra et møde med Domea, der skal bygge et etagehus i Vinge. Facadeillustrationerne sendes til Økonomiudvalget til orientering.

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Drøftet. Der planlægges en en mere detaljeret gennemgang af salgslisten på et kommende møde i Økonomiudvalget.

Indstillingspunkt 3: Udsat. Der fremlægges en sag vedr. P14 på Økonomiudvalgets møde i februar måned.

Indstillingspunkt 4-5: Økonomiudvalget afviste administrationens indstilling.

Tiltrådt med den bemærkning, at det skal præciseres i procesplanen, at Byrådet skal tage principielt stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med en udviklingsaftale eller et traditionelt udbud.

Økonomiudvalget bad desuden om en generel indføring i, hvilke muligheder en udviklingaftale giver, og hvordan en sådan aftale kan udformes.

Beslutning

.

Lovgrundlag

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.