Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020

Byrådssalen kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomiske situation. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommune har imidlertid vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Endvidere fremgår det af politikken, at det er et politisk ønske, at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre 125 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Gennemsnittet for oktober 2019 til september 2020 udgør 231,2 mio. kr.

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen.

Derudover vedlægges bilag med økonomisk status pr. 30. september 2020, som er grundlag for likviditetsprognosen.

Vinge økonomi

Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 30. september 2020: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 231,2 mio. kr. pr. 30. september 2020.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 29. maj 2019, at administrationen fremlægger en sag om status på udviklingen af Vinge, herunder økonomiafrapportering i slutningen af hvert kvartal, og at der hvert år i første kvartal redegøres for evt. fremtidige budgetbehov.

I denne sag anbefales Økonomiudvalget og Byrådet at tage status for seneste kvartal til efterretning.

Udvikling af Vinge efter 8-punktsplanen

Administrationen arbejder for at udmønte 8-punktsplanen, som Byrådet besluttede på mødet den 25. september 2019, og vil herunder gengive status for de enkelte opgaver, som tager afsæt i den politisk besluttede procesplan fra Byrådets møde, sag nr. 306 den 18. december 2019.

Som det fremgår af denne afrapportering, arbejdes der aktivt på at realisere alle punkter i 8-punktsplanen.

Fastholde visionen for Vinge, jf. pkt. 1 i 8-punktsplanen

For at sikre fælles retning og fastholde visionen for Vinge afholdte Byrådet temamøde den 25. august 2020. Mødet havde til formål at genbesøge og præcisere visionsbilledet for Vinge som afsæt for den videre planlægnings- og kommunikationsstrategi. Med afsæt i temamødets drøftelser og input er der skabt et fælles grundlag, som danner afsættet for den videre udvikling af Vinge. Input fra temadagen vil sammen med helhedsplanens principper danne grundlaget for ”Fremtidens Vinge” og en revidering af udviklingsplanen (anden sag på dagsordenen).

Almene boliger i Vinge, jf. pkt. 2 i 8-punktsplanen

På Byrådets møde den 26. august 2020 blev de 2 skema A-ansøgninger godkendt, og derved igangsættes projekttilpasningen for de 198 boliger med tilhørende parkeringshus.

Det forventes at meddele byggetilladelse i december 2020 og byggestart sker primo 2021.  

Til orientering har Domea tilkendegivet, at der på nuværende tidspunkt er ca. 500 på venteliste til en bolig i Vinge.

Udbud af område A+B, jf. pkt. 3 i 8-punktsplanen

På Byrådets møde den 26. august blev lokalplan nr. 139 og tilhørende kommuneplantillæg for område A+B godkendt.

Administrationen arbejder sammen med tilknyttede mægler på at fremme interessen for parcellerne. Der er flere interesserede. I forlængelse af mæglerens anbefalinger, præsenteres en sag herom på Økonomiudvalget (anden sag på dagsordenen), hvor der angives en budfrist for at fremme et bud fra de interesserede.

Boligudbygning i Vinge syd, jf. pkt. 4 i 8-punktsplanen

Med afsæt i den politisk vedtagne 8-punktsplan fremlægger administrationen henover vinteren en sag til Plan- og Miljøudvalget for igangsættelse af lokalplan for et privatejet areal sydvest for Fællesmagasinet. Projektudvikler arbejder for en helhedsplanlægning, hvor der i første omgang forventes igangsat en byggeretsgivende lokalplan for første etape med 2 og 3-planshuse (75-100 stk). Projektudvikler forventer, at byggeriet kan påbegyndes umiddelbart efter lokalplanen vedtages.

Udbud af 3 storparceller i tilknytning til de almene boliger i Vinge C, jf. pkt. 5 i 8-punktsplanen

Administrationen er i dialog med flere interesserede investorer for udbygning af de 3 parceller indenfor lokalplan nr. 076, der ligger i tilknytning til de almene boliger.

Der fremlægges en sag om udbud af parcellerne (anden sag på dagsordenen). Det vurderes hensigtsmæssigt at søge disse parceller udbudt for at skabe fremdrift på de kommunalt ejede arealer og sikre en helstøbt og varieret bydel omkring de almene boliger.

Revideret planlægning for Vinge C og planlægning af det grønne hjerte, jf. pkt. 6 og 7 i 8-punktsplanen

Administrationen har igangsæt det interne arbejde omkring den reviderede planlægning for Vinge C og planlægning for det grønne hjerte. Der er fremlagt en igangsættelsessag for arbejdet med en rammelokalplan for den centrale det af Vinge på de politiske møder i september (med opstart i Plan- og Miljøudvalget). Kommunens tilknyttede bygherrerådgiver (COWI) bidrager til opgaven for at sikre de nødvendige planmæssige overvejelser bearbejdes grundigt.

Som en del af planlægningen for den centrale del af Vinge indgår en mere detaljeret planlægning for det grønne hjerte. Som en væsentlig del af det grønne hjertes planlægning skal de nødvendige rekreative regnvandsbassiner indpasses i de grønne områder. Udviklingen i Vinge kræver allerede i dag etablering af regnvandsbassiner. Dette sker i henhold til den politisk vedtagne spildevandsplan, som udstikker krav til bassinernes placering og de overordnede udformningshensyn.

Der vil blive tilrettelagt en politisk inddragelse i planlægningen for den centrale del af Vinge og det grønne hjerte. I dette forløb vil der være politisk mulighed for at genbesøge udformningen, anvendelsen og de rekreative funktioner af regnvandsbassinerne, beliggende indenfor det grønne hjerte.

Arbejde for et multifunktionelt børnehus i Vinge, jf. pkt. 8 i 8-punktsplanen

Administrationen har påbegyndt det interne arbejde for etableringen af et multifunktionelt børnehus i Vinge. Såfremt alle de igangværende indsatser lykkes, vil der være et øget behov for etablering af kommunale funktioner i Vinge. Det undersøges for nuværende kapacitetsbehov for hhv. institution og skole. Samtidig vil der i arbejdet med rammelokalplanen skulle fastlægges de mulige placeringer af sådanne funktioner i Vinge.

Fællesmagasinet

Byrådet vedtog lokalplan 136 for fællesmagasin i Vinge d. 29. april 2020. Lokalplanen blev bekendtgjort d. 1. maj 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen er påbegyndt byggeriet af Fællesmagasinet i maj. På grund af Corona-situationen vil styrelsen først afholde et første-spadestik-arrangement for at fejre byggestart, når omstændighederne tillader det. På nuværende tidspunkt er Slots- og Kulturstyrelsen begyndt et større jordflytningsarbejde, og de første vægmoduler er opført.

Novafos er påbegyndt projekteringen af regnvandsbassinet (bassin 308-1) til fællesmagasinet, og dette forventes anlagt i slutningen af året. I forbindelse med planlægningen for det grønne hjerte kan der med fordel indtænkes yderligere rekreative elementer omkring bassinet.

Stationsprojektet

Der er et tæt samarbejde med BaneDanmark om Vinge station, samt etablering af adgangsarealer. Anlæg af Stationen, Boulevarden og stationsforpladsen går planmæssigt uden de store problemer. Boulevarden samt forpladsen forventes færdig i starten af november. Der mangler opsætning af skilte, lægge enkelte fliser samt fjerne overskudsjord. Ved Stationen er BaneDanmark næsten færdig med at montere elevatorerne. Det første tog, der stopper på stationen i forhold til den ordinære køreplan bliver mandag den 14. december 2020.

Der arbejdes for at arrangere et åbningsarrangement (forventeligt søndag den 13. december 2020) i samarbejde med BaneDanmark, DSB, Domea, Vinge Fritid, Vinge Gror, Kirkestien, Deltakvarterets borgere og mange flere. Med forbehold for væsentlige Corona-restriktioner håber administrationen, at dagen vil være et væsentligt åbningstræk for Vinge. Byrådet bliver inviteret, når der foreligger et egentlig program.

Vingepavillonen

Pavillonen er opsagt for at gøre plads til salg af område A+B ved det kommende udbud. Pavillonen afmonteres og køres bort medio oktober 2020. Administrationen undersøger muligheden for en anden løsning i området, der kan tjene som erstatning for pavillonen og de aktiviteter, pavillonen har været brugt til. På nuværende tidspunkt undersøges følgende scenarier:

 • Mobil konstruktion, som kan placeres i de områder, hvor der byudvikles
 • Samarbejde med Deltakvarterets borgere om, at kommunen lejer stueetagen i et kommende fælleshus i Deltakvarteret, som opføres af borgerne
 • Aktivere overflødiggjorte bygningsmasser på kommunale ejendomme i området.

For nuværende undersøges mulighederne for en løsning med opstilling af 2 mandskabspavilloner på stationens forplads som erstatning for nuværende Pavillon. Der fremlægges en sag til Økonomiudvalget i udgangen af 2020 med oplæg til dette initiativ.

Kommunikationsstrategi

Det er aftalt at igangsætte arbejdet med kommunikationsstrategien i forlængelse af temamødet i august for at sikre fælles retning i fortællingen omkring Vingevisionerne.

Administrationen vurderer, at der skal satses yderligere på at kommunikere direkte til relevante interessenter for at genbrande Vinge og formidle de positive historier om byudviklingen. Der fremlægges tilbudsindhentning til en ekstern samarbejdspartner om kommunikation (anden sag på dagsordenen), og tilhørende kriterier herfor. Udgifterne til kommunikation afholdes indenfor driftsrammen. 

Økonomi

Vedlagte bilag A indeholder en status på Vinge økonomien pr. 30. september 2020 - Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Status tages til efterretning.
Beslutning

Taget til efterretning med den bemærkning, at de rekreative regnvandsbassiner ikke nødvendigvis skal etableres i det grønne hjerte.

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges oplæg til den videre proces for en revideret udviklingsplan - "Fremtidens Vinge", hvor helhedsplanen fra 2013, 8-punktsplanen og opsamlingen fra Byrådets temamøde den 25. august 2020 danner det primære afsæt.  

Der er lavet en kort opsummering af de væsentligste input fra temamødet, som nu skal bearbejdes i den kommende udviklingsplan og danne strategier, der sikrer, at visionen udmøntes på alle niveauer.

Fremtidens Vinge – revideret udviklingsplan version 2.0

For at skabe en fælles stærk fortælling, som også står på skuldrene af helhedsplanens principper, har Byrådet ved temadrøftelse i august givet input til et opdateret fælles visionsbillede. I forbindelse med revision af udviklingsplanen bliver Vingevisionen skærpet, og danner således rygraden i den kommende udviklingsplan. 

Temamødets input – opsamling fra mødet

Mødet gav anledning til gode input og bidrager til at styrke den fælles forståelse af visionerne for Vinge. Generelt ønskede Byrådet, at Helhedsplanen fra 2013 fortsat er rammesættende for Vinges udvikling.

Temamødet tog afsæt i de 5 temaer fra Udviklingsplanen 2019-2029; Bæredygtighed, Nærhed, Fællesskab, Natur og Byliv.

Efterfølgende er Byrådets input blevet kategoriseret og ”oversat” til følgende overordnede emner, som kan danne afsæt for en opdateret Vinge vision.

 • Naturen og Landskabet skal være en bærende del af Vinge og koblingen til landskabet skal styrkes indenfor Vinge, men også med omkringliggende natur (især Tvinsmosen og naturarealerne mod øst).
 • Det grønne hjerte er indbegrebet af Vinge og skal sikre en attraktiv by at bo i - og flytte til. 
 • Fællesskabet skal styrkes på alle niveauer og platforme. Fællesskaber skal sikres i indretningen af byen, men også helt strukturelt – dvs. både med møderum, hvor man mødes spontant og med deciderede byfunktioner, som styrker mulighederne for fællesskaber.   
 • Den bæredygtige by skal understøttes mest mulig indenfor alle emner af bæredygtighedsbegrebet. Bæredygtighed er Vinges kerne. 
 • Den eksperimenterende by – vi skal styrke muligheder for den smarte by og gentænke Vinge som et laboratorie for udvikling og ideer. 
 • Smart indretning af Byen – skaber gode livsbetingelser ved god byplanlægning, hvor det grønne hjerte binder byens funktioner sammen. Placeringen af byens primære funktioner sikrer enkelthed i hverdagslivet

Ovenstående er en foreløbig oversættelse af input fra temamødet. Der er vedlagt en samlet oversigt over temamødets input i bilag 1.

Der er i bilag 2 til sagen givet et bud på formulering af vision, som skal bearbejdes yderligere i arbejdet med revideret udviklingsplan.

Revideret udviklingsplan version 2.0

Administrationen arbejder løbende for de politisk besluttede indsatser i 8-punktsplanen. Indsatserne har indtil nu udmøntet sig i konkret plan for byggeri, udbud af arealer, tiltag til revideret planlægning mv.

For at sikre, at indsatserne i 8-punktsplanen tænkes godt sammen, er det vigtigt, at byudviklingen sker efter en helhedsorienteret planlægning og etaper for udviklingen. Etapeplanen for udvikling af Vinge baseres på beregninger af bl. a. hvor mange boliger, der kan opnås udviklet over år, og de afledte kommunaløkonomiske konsekvenser (byggemodning, service, anlæg, drift mv). På denne måde opnås 8-punktplanens indsats nr 5; At Vinge udvikles i økonomisk balance.

Den reviderede udviklingsplan skal sætte retning for den fysiske planlægning såvel som strategien og etapen for udvikling.  

Med en revideret udviklingsplan 2.0 opdateres og præciseres de eksisterende planer og visioner for Vinge. Helhedsplanen fra 2013 er stadig retningsgivende for byens udvikling, men der er et behov for at opdatere og uddybe planens intentioner.

Nødvendigheden gør sig især gældende efter vedtagelsen af 8-punktsplanen, hvor der nu bygges efter et mere etapeopdelt byudviklingsprincip. Udviklingsplanen skal bidrage til at sikre en visionær og helhedsorienteret udvikling af Vinge, og et fortsat fokus på etapemæssig udvikling. Den skal samtidig sikre en byudvikling i økonomisk balance.  

De fire ben i udviklingsplanen er foruden visionen: En strategisk plan, fysisk plan, økonomisk plan, tids- og etapeplan.

Meget af indholdet kendes allerede fra Helhedsplanen, Udviklingsplan 2019, KIB-plan mv. Den reviderede udviklingsplan vil præcisere den strategiske og fysiske plan, tilføje den økonomiske plan og opdatere tids- og etapeplan.

En revideret udviklingsplan er nødvendig i sammenhæng med de øvrige planmæssige tiltag, der igangsættes i forhold til Vinges overordnede styring og planlægning. Udviklingsplanen skal sikre, at ovenstående fire ben præciseres, således at der etableres et afsæt for kommune- og rammelokalplanen. I bilag 3 gennemgås, hvad en revideret udviklingsplan indeholder og skal bidrage til, samt en overordnet procesplan for forløbet.

For at sikre en robust, økonomisk balanceret og troværdig byudvikling, finder administrationen, at udviklingsplanen skal udarbejdes i tæt samspil med den fysiske planlægning.

Det skal understreges, at der fortsat vil være særlig fokus på at sikre fremdrift i by- og boligudviklingen i Vinge (med afsæt i 8-punktsplanens indsatser), mens planerne udarbejdes.

Til sagen er i øvrigt vedlagt, som bilag 4, 5 og 6 hhv. Helhedsplanen fra 2013, Udviklingsplanen fra 2019 og 8-punktsplanen fra september 2019. 

Økonomi

 Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende igangsættelse af en revideret udviklingsplan for Vinge.
Beslutning

Anbefales med den præcisering, at centrum i Vinge udgøres af det grønne hjerte (hvor også Vinge Station er placeret).

Sagsfremstilling

Som opfølgning på tidligere sager rejst i Økonomiudvalget fremlægger administrationen med denne sag et revideret oplæg til tilbudshentning af kommunikations- og markedsføringsopgave for Vinge.

Vingeprojektet står på tærsklen til en ny periode, hvor flere aktører er aktive med byggeri i Vinge. Til december vil stationen stå klar, og samtidig er Domea ved at være klar til at bygge almene boliger. På grund af den positive udvikling er der derfor nu et bedre grundlag for at styrke den professionelle kommunikationsindsats, hvorfor denne sag fremlægges.

I august afholdte Byrådet temamøde om Vinge. Som opfølgning på dette og på baggrund af helhedsplanen for 2013 arbejder administrationen på at præcisere visionen for Vinge, og på en revideret udviklingsplan, der uddyber visionerne. Det er afgørende, at det præciserede visionsbillede formidles bredt for at tydeliggøre Vinge som et ambitiøst byudviklingsområde, og derved styrke tilliden til mulige investorer.

Administrationen foreslår derfor, at der udbydes en opgave, som består i at udforme og gennemføre en kommunikations- og markedsføringsindsats for Vinge, som vil strække sig over en flerårig periode. Indsatsen, der gennemføres i samarbejde med administrationen, har til formål:

 • at øge opmærksomheden om Vinge som en attraktiv investeringsmulighed overfor potentielle investorer.  
 • at fortælle om Vingevisionen
 • at skabe en positiv opmærksomhed på byens kvaliteter, og fortællinger om de initiativer, der realiseres i Vinge

I vurderingen af de indhentede tilbud, vil administrationen bl.a. lægge vægt på, at det enkelte tilbud indeholder:

 • Konkrete forslag til metoder til at identificere målgrupper (investorer og tilflyttere) samt kommunikationskanaler, og initiativer målrettede disse
 • Forslag til hvordan leverandøren i samarbejde med kommunen vil arbejde dynamisk med kommunikation og markedsføring over en flerårig periode
 • Skal kunne dokumentere erfaring med lignende kommunikationsopgaver, og gerne indenfor byudviklingsprojekter
 • Prisoverslag på den samlede opgave, som er indenfor det beløb, som administrationen forventer at bruge på opgaven, jvf. nedenstående estimat
 • Konkrete forslag på kampagneelementer
 • Bud på hvordan en flerårig indsats kan tilrettelægges

Som en del af kommunikations- og markedsføringsindsatsen for Vinge, forventes det, at den valgte leverandør vil skulle bidrage til udarbejdelse af kampagnemateriale og kampagneplan(er) til brug for markedsføringskampagne(r) samt stå for eksekvering af kampagner.

Udgiften til en øget kommunikations- og markedsføringsindsats ventes at kunne holdes inden for rammerne af de afsatte midler til ekstern konsulentbistand. Den præcise økonomi må afvente de indhentede tilbud, men administrationen forventer en udgift i størrelsesordenen 0,75-1,25 mio. kr. i alt fordelt over tre år.

Administrationen vil indhente bud på ovenstående, og ud fra tilbuddene vælge det bedste tilbud. Derefter vil administrationen præsentere Økonomiudvalget for den valgte aktør.

Kommunen vil fortsat løbende omtale Vingeprojektet og væsentlige begivenheder/milepæle i Vinge. Af bilaget fremgår oversigt over kommunens egne nyheder om Vinge samt nyheder i eksterne medier om Vinge (januar – august 2020). Oversigten er ekskl. debatindlæg og aktiviteter på sociale medier.

Det er afgørende, at den kommende leverandør arbejder aktivt sammen med administrationen for at sikre det interne ejerskab til strategien og de kommende kampagner.

Økonomi

Sagen omhandler oplæg til en øget Kommunikations- og markeringsføringsindsats omkring Vinge, til en forventet pris mellem 0,75 og 1,25 mio. kr. over 3 år. Det forudsættes, at indsatsen afholdes indenfor det allerede afsatte budget, hvor det kan bemærkes, at der i budgetforslaget for 2021 er afsat 3 mio. kr. i 2021, samt 2 mio. kr. i hvert af årene 2022 - 2024 til øvrig rådgivning vedr. Vinge.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Administrationen igangsætter tilbudsindhentning af opgaven til kommunikationsbistand for Vinge og vælger den bedst egnede aktør til opgaven ud fra sagens opstillede kriterier.
Beslutning

Socialdemokratiet stillede forslag om, at den bedst egnede aktør til opgaven, vælges af Økonomiudvalget.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For stemte: Kenneth Jensen (A), Ole Frimann Hansen (F), Poul Erik Skov Christensen (A), Tina Tving Stauning (A).

Imod stemte: John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Søbæk (C), Inge Messerschmidt (O).

Forslaget faldt dermed.

Administrationens oprindelige indstilling blev bragt til afstemning:

For stemte: : John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), Kenneth Jensen (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Frimann Hansen (F), Ole Søbæk (C), Tina Tving Stauning (A), Inge Messerschmidt (O).

Imod stemte: Poul Erik Skov Christensen (A).

Forslaget anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Inge Messerschmidt (O) anmoder i mail af 20. september 2020 om optagelse af sag på Byrådets dagsorden:

"Forslag om analyse blandt kommunens medarbejdere.

I disse dage udrulles oplevelsen blandt mange danskere sig omkring sexkrænkelser på arbejdspladsen.

En problemstilling som indtil nu har været tabubelagt.

I den forbindelse ønsker Dansk Folkeparti at stille forslag om at der udarbejdes en analyse blandt samtlige medarbejdere i Frederikssund Kommune om sexisme og sexkrænkelser på arbejdspladsen.

Evt. via spørgeskema der belyser omfanget af problemet blandt medarbejderne på alle vores arbejdspladser.

Efterfølgende ønsker Dansk Folkeparti at der udarbejdes retningslinjer for hvor og hvordan den enkelte trygt kan henvende sig i tilfælde af oplevelser med sexkrænkelser og/eller sexisme på arbejdspladsen.

Dansk Folkeparti indstiller til Byrådet at:

Indstilling:

 1. Der udarbejdes en analyse blandt alle Frederikssund Kommunes medarbejdere om oplevelse af sexisme og sexkrænkelser på arbejdspladsen.
 2. Der udarbejdes efterfølgende retningslinjer for hvor og hvordan den enkelte medarbejder trygt kan henvende sig i tilfælde af oplevelser med sexkrænkelser og sexisme på arbejdspladsen."

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020

På Byrådets møde den 30. september 2020 blev forslaget behandlet, og det blev besluttet at oversende sagen til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget blev samtidig anmodet om – efter inddragelse af Hoved MED-udvalget – at vende tilbage med et oplæg til, hvordan der kan arbejdes med sexisme og sexkrænkelser på kommunens arbejdspladser.

Til brug for drøftelsen i Økonomiudvalget kan administrationen supplerende oplyse følgende:

Med Arbejdsmiljøloven skal det tilstræbes at skabe et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Som et led i at udmønte og fastholde dette, har kommunens Hoved MED-udvalg i januar 2011 vedtaget en Personalepolitisk retningslinje vedrørende mobning og chikane på arbejdspladsen. Af denne fremgår det bl.a., at Frederikssund Kommune har det overordnede og formelle ansvar for at sikre sundheden og trivslen på arbejdspladsen og dermed også ansvaret for at forebygge og håndtere mobning og chikane.

Ydermere har Hoved MED-udvalget også godkendt en Personalepolitisk retningslinje for vold, trusler og chikane i september 2016. Formålet med denne er at forebygge, at medarbejderne i Frederikssund Kommune bliver udsat for vold, trusler og chikane. Dette sker ved, at der skal foreligge en konkret plan for, hvordan de hændelser, der kan opstå, håndteres bedst muligt. Indsatsen mod vold, trusler og chikane på arbejdspladsen sker både af hensyn til arbejdsmiljøet og af hensyn til at sikre alle borgere en god behandling og en god service.

Idet begge retningslinjer er af ældre dato og har et emnemæssigt overlap, vil det være oplagt at tage retningslinjerne op til revision - eventuelt arbejde dem sammen i én retningslinje - og i den forbindelse indarbejde "krænkende handlinger", som en del af retningslinjen/erne. Som et led i et sådant arbejde er det vigtigt, at indholdet i retningslinjen drøftes i hele MED-systemet - dvs. lokalt på alle arbejdspladser. Lokale drøftelser og dialog om håndtering af mobning og chikane er således helt afgørende for, at en retningslinje får "ben at gå på", og at vi hele tiden fastholder fokus på en god og sund kultur.

Med henblik på at foretage en revision af retningslinjerne kan der indhentes inspiration fra andre kommuner og fra Arbejdstilsynet, der bl.a. har udgivet en vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Det er administrationens anbefaling, at arbejdet med krænkende handlinger primært skal have et fremadrettet perspektiv - dvs. fokus på, hvad det er for en kultur, vi gerne vil have, hvilke handlinger der ikke er acceptable m.v.

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget på mødet har en indledende drøftelse af sagen, og at der på den baggrund udarbejdes et oplæg til en drøftelse på førstkommende møde i Hoved MED-udvalget, som er den 17. december 2020.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Konstitueret centerchef for Politik og HR indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Økonomiudvalget drøfter sagen og på baggrund heraf oversender sagen til drøftelse i Hoved MED-udvalget med henblik på senere forelæggelse af sag herom for Byrådet.
Historik

Byrådet, 30. september 2020, pkt. 177:

Borgmester John Schmidt Andersen (V) stillede forslag om, at Byrådet i første omgang oversender sagen til Økonomiudvalget, og at Byrådet i den forbindelse beder Økonomiudvalget om – efter inddragelse af Hoved MED-udvalget – at vende tilbage med et oplæg til, hvordan vi kan arbejde med sexisme og sexkrænkelser på kommunens arbejdspladser.

Forslaget tiltrådt.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

Beslutning

Drøftet.

Økonomiudvalget besluttede at drøfte sagen på ny i november måned, herunder hvordan kommunen hidtil har arbejdet med emnet i bl.a. MED-systemet.

Økonomiudvalget bad ydermere om en sag til udvalgets møde i november måned vedr. forebyggelse og håndtering af sexisme i byrådsarbejdet.

Lovgrundlag

Vederlagsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1769 af 27. december 2018 med ændringer)

Sagsfremstilling

Byrådet skal med denne sag orienteres om ændring af reglerne for byrådsmedlemmers vederlag under fravær. De nye regler bliver gennemført ved en ændring af vederlagsbekendtgørelsen, som træder i kraft pr. 15. oktober 2020. Det er administrationen, der ved delegation varetager den daglige administration af vederlagsreglerne.

Social - og Indenrigsministeriet har tidligere oplyst, at baggrunden for ændringen af reglerne om vederlag ved fravær skyldes, at der de seneste år har været en række eksempler fremme om medlemmer af byråd eller regionsråd, der har været fraværende i længere perioder og fortsat har modtaget vederlag, hvorfor ministeriet har fundet det nødvendigt at gå reglerne efter i sømmene. De nye regler vedrører både modtagelse af vederlag ved fravær på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption (dokumentationskrav) samt modtagelse af vederlag ved fravær af andre grunde end helbredstilstand m.v. (bortfald og ophør). Begge dele uddybes nedenfor og i vedlagte bilag.

Byrådsmedlemmer har som udgangspunkt pligt til at varetage det erhverv, som de er valgt til og har som følge heraf mødepligt. Hvervet udøves navnligt igennem deltagelse i møde i Byråd og udvalg, men kan også omfatte andre aktiviteter. Uanset mødepligten anerkendes det, at et medlem kan have lovligt forfald. Når et medlem har lovligt forfald i en længere periode, indkaldes stedfortræderen til at deltage i møder i Byråd og udvalg i medlemmets sted.  

Dokumentationskrav ved fravær på grund af helbredstilstand m.v.

Ved fravær på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, hvor der af den grund er indkaldt en stedfortræder, har byrådsmedlemmer ret til vederlag i indtil 9 måneder. Med de nye regler indføres et krav om dokumentation (lægelig eller anden relevant dokumentation, fx adoptionspapirer) ved fravær på grund af helbredstilstand m.v. som forudsætning for at bevare retten til vederlag i indtil 9 måneder.

Det betyder som udgangspunkt, at det enkelte byrådsmedlem fremadrettet for at bibevare sit vederlag - af egen drift - senest 14 dage efter at have meddelt forfald på grund af helbredstilstand m.v. vil skulle fremsende dokumentation (typisk lægeerklæring) for fraværet. Herefter vil administrationen i den resterende fraværsperiode anmode om dokumentation med passende mellemrum - dog minimum hver 3. måned. Dokumentationskravet gælder, med mindre det er åbenbart ubegrundet (fx. ved terminal sygdom, alvorligt trafikuheld, fødsel eller lignende).

Vederlag ophører hurtigere end i dag (1 måneds - mod før 3 måneders - fravær)

Når et medlem af byrådet af andre grunde end helbredstilstand m.v. i en uafbrudt periode på én måned ikke har varetaget sit hverv, ophører vederlaget ved næste månedsskifte. Det er en ændring fra tidligere 3 måneder.

Det betyder således bl.a., at hvis et byrådsmedlem gentagne gange udebliver fra udvalgsmøder eller byrådsmøder, så stopper vederlaget for det eller de hverv, vedkommende ikke passer ved udgangen af den måned, hvor medlemmet i en uafbrudt periode på en måned ikke har varetaget hvervet.

Vederlag bortfalder, når stedfortræder indkaldes i mere end 7 dage

Byrådsmedlemmer har hidtil haft ret til vederlag i indtil 3 måneder ved fravær af andre grunde end helbredstilstand m.v. (nu 1 måned) - også selv om der var indkaldt en stedfortræder for vedkommende. Fremover vil byrådsmedlemmer ikke have ret til vederlag, når der er indkaldt en stedfortræder for medlemmet i mere end 7 dage. Formålet hermed er at sikre, at der ikke ydes dobbeltvederlag (til både byrådsmedlemmet og til stedfortræderen). I praksis betyder det, at byrådsmedlemmets ret til vederlag bortfalder den dag, hvor stedfortræderen indtræder i Byrådet.

I de situationer, hvor der indkaldes en stedfortræder til blot et enkelt møde i Byrådet, bortfalder retten til vederlag ikke.

Afbud til Byrådets eller udvalgenes møder

Udover de stramninger, der er vedtaget af ministeriet og skitseret ovenfor, foreslår administrationen, at praksis omkring afbud til byrådsmøder m.v. også strammes op. Det bemærkes, at det fremgår af forretningsordenen for Frederikssund Byråd, § 2, at hvis et medlem er forhindret i at deltage i et byrådsmøde, skal medlemmet meddele dette til Borgmesteren inden mødets afholdelse. Det fremgår ligeledes af forretningsordenen for udvalgene, § 3, at hvis et udvalgsmedlem er forhindret i at deltage i et møde, skal vedkommende giver formanden eller Byrådssekretariatet besked om dette inden mødets afholdelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Konstitueret centerchef for Politik og HR indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

De nye regler for Byrådets spørgetid blev vedtaget af Byrådet på mødet den 30. oktober 2019. Samtidig blev det besluttet, at ordningen skulle evalueres efter 1 år. Der fremlægges hermed opsamlende evaluering til Økonomiudvalgets videre drøftelse.

Hensigten med ændringerne

Hensigten med en ændring af reglerne for Byrådets spørgetid var, at reglerne i højere grad skulle tilgodese selve formålet med spørgetiden: "at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse, som vedrører kommunale forhold".

Endvidere var ønsket at få tilrettelagt en proces der, i højere grad end tidligere, understøtter formålet og en hensigtsmæssig afvikling af spørgetiden.

I efteråret 2019 blev de daværende regler derfor gennemskrevet. De væsentligste ændringer var følgende:

 • Spørgsmålene skal være modtaget skriftligt senest 8 dage inden byrådsmødet, hvor spørgsmålet ønskes besvaret.
 • Spørgeren kan få hjælp til at formulere og nedskrive sit spørgsmål ved henvendelse til administrationen eller ved henvendelse på et af de 4 folkebiblioteker.
 • Der kan højst stilles 2 spørgsmål på samme møde af en spørger.
 • Spørgsmål og svar offentliggøres på kommunens hjemmeside efter mødet.

Reglerne for Byrådets spørgetid er vedlagt som bilag.

Fakta om de skriftlige spørgsmål efter de nye regler

Spørgsmål og svar i forbindelse med byrådets spørgetid er siden ændringen af reglerne offentliggjort på Frederikssund Kommunes hjemmeside.

Nedenfor er en samlet liste over de skriftlige spørgsmål, der er stillet til Byrådet i perioden fra de nye regler blev indført og til og med september måned 2020. Der er i alt stillet 17 spørgsmål – fordelt med 4 i december 2019, 6 i januar 2020, 2 i februar, maj og juni 2020 og 1 i september 2020. De 17 spørgsmål er stillet af 10 borgere, hvor nogle har stillet et enkelt spørgsmål, og andre har stillet op til 3 spørgsmål i perioden.

Grundet COVID19 blev byrådsmødet i marts aflyst, og mødet i april blev afholdt som skypemøde, hvor spørgetiden grundet de særlige omstændigheder var suspenderet. Samlet set er evalueringen således baseret på mindre end 11 møder, som er det antal ordinære byrådsmøder, der er på et år.

Oversigt over spørgsmål stillet til Byrådet siden ændringen af reglerne for Byrådets spørgetid:

30. september 2020: Ungekontaktens opgaver

24. juni 2020: Kvaliteten af folkeskolen

24. juni 2020: Redegørelse for manglende rengøring

27. maj 2020: Skolevej i Vinge

27. maj 2020: Ungdomsboliger

26. februar 2020: Lærkebo

26. februar 2020: Embedsmænds ageren

29. januar 2020: P-vagter

29. januar 2020: Wuxi-samarbejdet i Bycirklen

29. januar 2020: Manglende salgsindtægter for Thorstedlund

29. januar 2020: Igangsættelse af byggeri på Thorstedlund

29. januar 2020: Forældretilfredshed i dagtilbud

29. januar 2020: Mimrekort

18. december 2019: Forældretilfredshedsundersøgelse

18. december 2019: Tillid til skolelederne

18. december 2019: Thorstedlund og kommunens økonomi

18. december 2019: Salg af Thorstedlund

I forbindelsen med ændringen af reglerne blev det præciseret, at borgere kan henvende sig på et af de 4 folkebiblioteker og få hjælp til formulering og nedskrivning af spørgsmål. Administrationen kan oplyse, at der ikke har været nogen henvendelser herom til Bibliotekerne eller Borgerservice.

Udover spørgsmålene, som er besvaret på Byrådets møder og offentliggjort på hjemmesiden, har administrationen modtaget 7 spørgsmål, som er sendt til besvarelse i fagområderne, da spørgsmålene ikke er vurderet til at have almen interesse.

En enkelt borger har påpeget, at dagsordenen til byrådsmøder offentliggøres senere end 8 dage før mødet, hvorfor det ikke er muligt at stille spørgsmål til sager, der er på dagsordenen.

Dokumentation der blev fremlagt i forbindelse med revision af reglerne for spørgetid

I forbindelse med drøftelserne omkring mulige ændringer af Byrådets spørgetid havde administrationen udarbejdet en opgørelse over spørgsmål stillet fra primo 2017 til medio 2019.

Hensigten var at give Byrådet et faktuelt overblik over, hvordan spørgetiden var blevet brugt.

Opgørelsen viste, at der generelt var mange spørgsmål i spørgetiden, og at antallet af spørgsmål har været stigende:

2017: 12 spørgsmål

2018: 83 spørgsmål

2019: 49 spørgsmål (opgjort ultimo august)

Det blev desuden konstateret, at det var de samme - ganske få borgere - der stillede en meget stor del af spørgsmålene. En simpel optælling viste, at de 4 borgere - der har stillet flest spørgsmål - tilsammen har stillet i alt 69 spørgsmål - ud af de 144 spørgsmål, der blev stillet i perioden 2017 til august 2019 (svarende til 48 % af spørgsmålene).

Der var en række af spørgsmålene, stillet i spørgetiden, som ikke var af almen interesse, men i stedet knyttet til en konkret sag og som dermed ikke kan besvares på et Byrådsmøde. Der gik derfor en del af spørgetiden med at henvise spørgsmålene til besvarelse i administrationen.

Vurdering af effekten af ændringerneHelt kortfattet kan det konstateres, at antallet af spørgsmål er faldet efter indførelsen af de nye regler. COVID19 må forventes at have haft en effekt på antallet af spørgsmål i foråret.

De 17 spørgsmål efter indførelsen af de nye regler er stillet af i alt 10 borgere, så der er flere forskellige borgere, der har stillet spørgsmål. Endvidere er 7 mere specifikke spørgsmål sendt til besvarelse i fagområderne. Størstedelen af disse spørgsmål er knyttet til en bestemt personsag, som Byrådets medlemmer under alle omstændigheder ikke kan svare konkret på i spørgetiden, hvor offentligheden har adgang.

En del af hensigten med de skriftlige spørgsmål var at kunne give mere kvalificerede svar. Forslag til svar fremsendes fra administrationen inden mødet til Byrådets medlemmer, hvilket giver større sikkerhed i den helt faktuelle og juridiske del af svarene. Det er således administrationens vurdering, at svarene helt generelt er af højere kvalitet, fordi der har været tid til at forberede disse - og ingen spørgsmål henvises til besvarelse efterfølgende.

I enkelte situationer er det blevet italesat, at det er problematisk, at spørgsmål og svar først fremsendes til Byrådets medlemmer dagen før Byrådsmødet. Erfaringsmæssigt er der dog en del spørgsmål, der først bliver sendt ind umiddelbart før fristen, og så er der reelt alene 4-5 arbejdsdage frem til Byrådets møde (torsdag-onsdag).

Sammenfattende er det administrationens overordnede vurdering, at de nye regler har haft den forventede hensigt.

Administrationen kan dog konstateres, at enkelte spørgsmål er formuleret i et ikke særligt pænt sprogbrug. Det vil derfor være administrationens forslag, at en eventuel revision af reglerne for Byrådets spørgetid indebærer, at det præciseres i reglerne, at spørgsmål skal være formuleret i en ordentlig tone, ikke må omtale navngivne medarbejdere eller have karakter af at være chikanerende, injuriende eller racistiske.

Idet de nye regler for Byrådets spørgetid alene har fungeret i knap et år, og at der samtidig er nogle af Byrådets møder, som har været afviklet via skype (hvor rammerne for spørgetiden er lidt anderledes) er det administrationens anbefaling, at de nuværende regler fortsætter indtil videre, og at spørgsmålet om en mulig ændring af reglerne genoptages i forbindelse med en evaluering af indeværende byrådsperiode, som forventes sat i gang i foråret 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

 Konstitueret centerchef for Politik og HR indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Tage den fremlagte evaluering af spørgetiden til efterretning.
 2. De nuværende regler for Byrådets spørgetid bibeholdes indtil videre, og at spørgsmålet om en ændring af reglerne genoptages i forbindelse med en evaluering af indeværende byrådsperiode.
Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales med de faldne bemærkninger.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Som følge af, at Jan Milandt har opsagt sin stilling som direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur og fratræder med udgangen af oktober måned 2020, igangsættes med denne sag en proces med henblik på rekruttering af en ny direktør for området.

I lighed med praksis fra tidligere tilsvarende direktør-ansættelser foreslås det, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af Økonomiudvalget, kommunaldirektøren, en centerchef og to medarbejderrepræsentanter udpeget af Hoved MED-udvalget. Center for Politik og HR vil varetage opgaven som sekretær for ansættelsesudvalget.

Det anbefales endvidere, at der indhentes tilbud vedr. konsulentbistand og på denne baggrund vælges et rekrutteringsfirma, som bistår ved ansættelsen.

Det forventes, at den nye direktør vil kunne tiltræde senest den 1. marts 2021. I perioden frem til dette tidspunkt vil direktionen være fælles om at løse opgaverne på Jan Milandts direktørområder. Kommunaldirektøren har i mail af 6. oktober 2020 orienteret Økonomiudvalget om arbejdsdelingen i direktionen i overgangsperioden.

Økonomi

 Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Konstitueret centerchef for Politik og HR indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Kommunaldirektøren bemyndiges til at igangsætte rekrutteringsprocessen vedr. ansættelse af en ny direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur, herunder valg af rekrutteringsfirma.
 2. Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af Økonomiudvalgets medlemmer, kommunaldirektøren, en centerchef samt to medarbejderrepræsentanter valgt af Hoved MED-udvalget.
Beslutning

Indstillingspunkt 1: Tiltrådt.

Indstillingspunkt 2: Tiltrådt med den bemærkning, at ansættelsesudvalget suppleres med en direktør.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Udvalgene skal, jævnfør styrelseslovens § 20, for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Administrationen har lavet et forslag til mødekalender for 2021 (vedlagt som bilag). Forslaget tager afsæt i, at udvalgs- og byrådsmøder som udgangspunkt holdes den samme ugedag som i 2020.

Ved indgangen til indeværende byrådsperiode blev der formuleret en række principper for planlægningen af udvalgs- og byrådsmøder, som også ligger til grund for forslaget om næste års mødekalender:

 • Udvalgsmøderne er placeret, således at sager fra dagsordenen kan nå at blive optaget på dagsordenen til næstkommende møde i Økonomiudvalg/Byråd.
 • Byrådets møder afholdes som hidtil den sidste onsdag i måneden, og Økonomiudvalgets møder holdes som udgangspunkt den foregående onsdag.
 • Møderne i fagudvalgene holdes som udgangspunkt enten om formiddagen i tidsrummet kl. 08.15 til 12.30 eller om eftermiddagen i tidsrummet kl. 13.00 til 17.00.
 • Møderne i fagudvalgene berammes som udgangspunkt til at vare 2 timer pr. møde.
 • Ingen politikere skal have to udvalgsmøder samme dag.
 • Ingen direktører/centerchefer/nøglemedarbejdere skal have to udvalgsmøder samme dag.
 • Udvalget beslutter selv, hvor udvalgsmøderne holdes.

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indtil videre træffer beslutning om et fysisk mødested for udvalgets møder i 2021. Efterfølgende kan udvalget tage stilling til, hvorvidt nogle af de planlagte møder i stedet skal afholdes som videomøder.

I mødekalenderen lægges der op til, at Økonomiudvalget 2. behandler budget 2022-2025 onsdag den 6. oktober 2021, således at Byrådet kan 2. behandle budgettet den efterfølgende onsdag - onsdag den 13. oktober 2021 - og dermed inden fristen den 15. oktober 2021. Forslag til tidspunkter for Økonomiudvalgets og Byrådets 1. behandling af budgettet samt møderne med Hoved MED-udvalget forelægges i en senere sag om budgetprocessen for 2022-2025.

Økonomiudvalgets ordinære møde onsdag den 13. oktober 2021 foreslås afviklet i tidsrummet kl. 15-18, således at Byrådet kan 2. behandle budgettet samme dag med mødestart kl. 19.

Udvalgets deltagelse i kursus eller konference

Udvalget skal derudover - af hensyn til planlægningen - drøfte udvalgets eventuelle deltagelse i kurser og konferencer i 2021 (forudsat deltagelse er muligt i 2021 set i lyset af Covid19). Af den samlede mødeplan fremgår de konferencer og årsmøder, som administrationen kender datoerne på, og som vurderes at kunne være relevante for de enkelte udvalg. Størstedelen af disse er konferencer og årsmøder er arrangeret af KL.

Økonomiudvalget har senest på deres møde den 18. april 2018 drøftet udvalgenes deltagelse i kurser, seminarer, topmøder m.m. Drøftelsen blev rejst som konsekvens af, at der samlet set er flere udvalgsposter i indeværende byrådsperiode i forhold til sidste byrådsperiode, og at dette udfordrer det samlede budget til Byrådets møder, rejser og repræsentation. Økonomiudvalget besluttede i den forbindelse, at nuværende praksis - hvor hvert udvalg som udgangspunkt deltager i én konference eller et årsmøde om året - fastholdes.

Administrationen anbefalede desuden, at:

 • Tilmelding altid sker tidligt og bindende.
 • Deltagerne gør brug af samme rejseform og rejser samtidig.
 • Deltagerne altid deltager i den festmiddag, der typisk er indeholdt i et KL-topmøde i stedet for at spidse middag et andet sted.
Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Konstitueret centerchef for Politik og HR indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Tage stilling til forslag til mødeplan for 2021 - herunder mødetidspunkt for udvalgets møder i 2021.
 2. Træffe beslutning om mødested for udvalgets møder i 2021.
 3. Drøfte udvalgets deltagelse i eventuelt årsmøde eller konference i 2021.
Beslutning

Indstillingspunkt 1: Tiltrådt. Økonomiudvalget mødes kl. 16 som hidtil.

Indstillingspunkt 2: Økonomiudvalget mødes som udgangspunkt på Rådhuset, Torvet 2.

Indstillingspunkt 3: Drøftet.

Lovgrundlag

Den Plessenske Selsø Fonds fundats af 27. februar 2017.

Sagsfremstilling

Byrådet skal med denne sag tage stilling til udpegning af nyt medlem til Den Plessenske Selsø Fonds bestyrelse.

Frederikssund Byråd har på sit konstituerende møde den 4. december 2017 udpeget Kenneth Jensen (A) samt Lau Larsen (C) til Den Plessenske Selsø Fonds Bestyrelse.

Udpegningen er sket på baggrund af fondens fremsendte fundats med referencenummer ERF 219.942, som er godkendt af fondes bestyrelsesmøde den 27. februar 2017.

Den Plessenske Selsø Fond har den 15. juni 2020 rettet henvendelse til kommunen, idet ovennævnte fundats, som fremsendt op til Byrådets konstituerende møde, imidlertid ikke er blevet godkendt af Erhvervsstyrelsen. Det betyder, at Frederikssund Byråd alene kan udpege én person til bestyrelsen.

Administrationen har været i dialog med fondens bestyrelse, der har forslået, at Kenneth Jensen (A) indtræder i en ledig plads i bestyrelsen, som foreningen Selsø Slots Venner ikke har ønsket at besætte, mens Lau Larsen (C) forbliver Byrådets repræsentant i Den Plessenske Selsø Fond. Kenneth Jensen (A) er indforstået med denne løsning.

Den 2. oktober 2020 er administrationen blevet orienteret om, at Lau Larsen ønsker at træde ud af bestyrelsen for Den Plessenske Selsø fond, og på den baggrund forelægges denne sag.

Det Konservative Folkeparti har meddelt, at de ved Lau Larsens (C) udtræden ønsker at Niels Martin Viuff (C) indtræder som medlem af Den Plessenske Selsø Fonds bestyrelse.

Økonomi

 Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Konstitueret centerchef for Politik og HR indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende Lau Larsens udtræden.
 2. Udpege et nyt medlem af Den Plessenske Selsø Fonds bestyrelse.
Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Økonomiudvalget indstiller Niels Martin Viuff (C), som nyt medlem af Den Plessenske Selsø Fonds bestyrelse.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 30. september at fremrykke anlægsprojektet "Inventar i folkeskolen", og i den forbindelse blev der i budget 2020 givet en tillægsbevilling på 10 mio. kr.

Anlægsprojektet lånefinansieret, og der er søgt om lånedispensation hertil.

Med nærværende sag søges anlægsmidlerne frigivet.

Økonomi

Der er i budget 2020 givet en tillægsbevilling på 10 mio. kr. til indkøb af inventar i folkeskolen. Med nærværende sag søges anlægsmidlerne frigivet.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Anlægsbevillingen på 10 mio. kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægger status for processen med etablering af et tværkommunalt turismesamarbejde og præsenterer udkast til vedtægter for DMO Fjordlandet. Der forelægges parallelle sager for byrådet i Roskilde Kommune og for kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune.

Økonomiudvalg og Byråd vedtog i maj måned 2020, at der skulle etableres en fælles tværkommunal turismeorganisation i form af en DMO (Destination Management Organisation) i regi af Fjordlandet og dækkende de tre kommuner Frederikssund, Lejre og Roskilde (sagen vedlægges som bilag).

Som følge af denne beslutning har den politiske styregruppe til dannelse af DMO Fjordlandet arbejdet videre med de organisatoriske forberedelser, der skal sikre, at DMO Fjordlandet kan virke fuldt ud fra 1. januar 2021. Denne proces har bl.a. indbefattet ansættelse af en direktør, igangsættelse af en virksomhedsoverdragelsesproces ift. de nuværende kommunale Visit-organisationer samt udarbejdelse af en formel ramme for den nye forening (vedtægter).

Ansættelse af ny direktør for DMO Fjordlandet

Et ansættelsesudvalg i regi af den politiske styregruppe har nu afsluttet en ansættelsesproces med det resultat, at den nuværende projektchef for Visit Fjordlandet Thomas Mahler, nu er ansat som direktør for DMO Fjordlandet. Den nye direktør blev udvalgt blandt et stærkt felt af ansøgere med mange dygtige kandidater. Direktøren er ansat per 1. oktober 2020 og indgår nu aktivt i arbejdet med at tilrettelægge og forberede den nye organisation.

Status for virksomhedsoverdragelsesprocessen

De nuværende medarbejdere i de tre kommunale Visit-organisationer, der opfylder virksomhedsoverdragelseslovens vilkår, har fået tilbud om at blive overflyttet til DMO Fjordlandet. 3 ud af 4 medarbejdere har sagt ja tak til en overflytning. Den nyudnævnte direktør har igangsat en rekrutteringsproces med henblik på at rekruttere én ny medarbejder til organisationen.

Vedtægter for DMO Fjordlandet

Vedtægterne forholder sig til alle centrale interne forhold i foreningen og behandler således en række obligatoriske emner såsom formål, styring og ledelse, optagelsesbetingelser, opløsning osv. (udkast til vedtægter vedlægges som bilag). Den overordnede struktur for vedtægterne lægger sig op ad lignende vedtægter for sammenlignelige DMO’ere. Udkastet har været sendt til juridisk gennemsyn hos advokatfirmaet Bech-Bruun.

Udvalgte bemærkninger til udkastet:

 • § 1 om foreningens formål lægger vægt på, at foreningens fokus skal være at skabe vækst og udvikling i Fjordlandet. Derudover understreges det, at foreningen skal facilitere og katalysere udviklingen og dermed sætte turismeaktørerne i fokus samt iværksætte en række udviklingsaktiviteter.
 • § 5 om bestyrelsen lægger op til et flertal af de udpegede bestyrelsesmedlemmer er politisk valgte med henblik på, at sikre et bredt politisk ejerskab. Ligeledes lægges der op til, at bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand og næstformand.
 • § 6 fastslår, at repræsentantskabet/advisory board primært består af personer fra relevante turist/erhvervsorganisationer med henblik på at sikre solide faglige input til foreningens arbejde.
 • § 10 om økonomi slår fast, at foreningens grundbudget årligt fastlægges på generalforsamlingen med henblik på at ejerne vedvarende har størst muligt kontrol og styring med budgetudviklingen i foreningen.

Fremadrettet proces

Under forudsætning af at de tre byråd/kommunalbestyrelser vedtager vedtægterne for den nye forening, er det planen, at lave et koordineret forslag til bestyrelsesmedlemmer og repræsentantskab. Formålet hermed er, at sikre en tværkommunal proces, der samlet set sikrer de bedst mulige kompetencer i både bestyrelse og repræsentantskab. Der foreslås, at der fremlægges en sag i november 2020, hvor byråd/kommunalbestyrelser formelt udpeger disse repræsentanter med henblik på stiftende generalforsamling i december 2020.

Parallelt med denne proces arbejder den ny udpegede direktør og den politiske styregruppe videre med de mere fagligt orienterede elementer såsom nærmere definition af basis- og tillægsydelser, partnerskabsaftaler mv.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Det tre involverede byråd/kommunalbestyrelser har tidligere besluttet, at finansieringsmodellen for foreningen består af en årlig basisbevilling på 36 kr. pr. indbygger. Med afsæt heri vil organisationen kunne operere med en samlet årlig finansiel basisramme på ca. 5,8 mio. kr. Hertil vil komme indtægter fra projektmidler til særlige indsatser.

Frederikssund Kommunes andel af den samlede basisbevilling vil beløbe sig til ca. 1,63 mio. kr. årligt. Disse midler forventes, at kunne finansieres af de nuværende midler afsat til turismeområdet i Frederikssund Kommune.

Indstilling

Centerchef for By og Landskab indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Udkast til vedtægter for DMO Fjordlandet vedtages.
 2. Der arbejdes videre med en tværkommunal koordineringsproces vedr. udpegning af medlemmer af foreningens bestyrelse og repræsentantskab.
 3. I november måned forelægges en ny sag med henblik på udpegning af bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer.
Historik

Vækstudvalget, 8. oktober 2020, pkt. 70:

Indstillingens punkt 1-3 anbefales.

Derudover imødeser Vækstudvalget udkast til en resultatkontrakt, som afspejler Frederikssund Byråds forventninger til samarbejdet i Visit Fjordlandet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Lovgrundlag

Anbringelse på eget værelse jf. Serviceloven § 66 stk. 1 nr. 5

Sagsfremstilling

’Ungdomsboligerne Birkevænget’ er en bygning med 14 lejemål, som Center for Familie og Rådgivning (CFR) har anvisningsretten til. Lejemålene administreres af Domea, og de unge har en selvstændig lejekontrakt.

Ungdomsboligerne Birkevænget har siden 1989 fungeret som anbringelsessted til unge fra Frederikssund Kommune, oprindeligt som et lokaliseringsprojekt i et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og det daværende Frederiksborg Amt. Birkevænget overgik helt til Frederikssund Kommune omkring 2002. De unge på Birkevænget har været anbragt på eget værelse.

Den nuværende konstruktion rummer en række udfordringer.

Ud fra de kriterier der er til målgruppen for anbringelse på eget værelse, har Center for Familie og Rådgivning ikke haft tilstrækkeligt med unge til at benytte alle 14 lejemål i Birkevænget. Birkevængets målgruppe er historisk set unge op til 23 år, som er karakteriseret ved, at de selv ønsker en positiv forandring i forhold til trivsel, udvikling og læring. Det betyder, at de har en problemerkendelse og indsatsen i tilknytning til ungdomsboligerne er med fokus på uddannelse og arbejde i forhold til at give den unge de nødvendige kompetencer i forhold til et selvstændigt voksenliv. I praksis er der aktuelt meget få unge i denne målgruppe. De sager, hvor der sker anbringelse, er mere komplicerede end Birkevænget er tænkt til at håndtere. Når Center for Familie og Rådgivning står overfor anbringelse i den relevante aldersgruppe, vil der ofte være tale om misbrugsproblematikker eller alvorlige psykiatriske diagnoser, som Birkevænget ikke vil kunne rumme.

I henhold til en særaftale med Domea betaler Center for Familie og Rådgivning den tomgangsleje der måtte være, såfremt ikke alle lejemål er udlejet. Det betyder, at Center for Familie og Rådgivning får unødige udgifter, og at der reelt står ungdomsboliger tomme, som Frederikssund Kommunens øvrige unge ikke kan få adgang til. 

At tilpasse Birkevænget til en mere kompliceret målgruppe ville kræve en grundlæggende omlægning til et decideret opholdssted. Såfremt Birkevænget skulle drives som et opholdssted, ville det kræve en godkendelse fra Socialtilsynet, som ikke foreligger i dag. Det ville kræve, at Birkevænget blev udskilt fra kommunens øvrige drift, etableret som selvstændig enhed med eget budget, opholdsbetaling, døgndækning, tilbudsbeskrivelser og underlagt Socialtilsynets løbende tilsyn. Udover dette, så vil det kræve mere personale og et omfattende arbejde med at tilrettelægge den faglige indsats, så den er målrettet de langt mere komplicerede problemstillinger, der vil være tale om.

Løsningsforslag

Det foreslås, at ungdomsboligerne i Birkevænget anvendes til anbringelse af unge på eget værelse med tilhørende kontaktperson. Det vil altid være en individuel vurdering, hvor omfattende kontaktpersonstøtten skal være.

For at undgå tomgangsleje foreslås det, at Campus får mulighed for at indstille de studerende, som er i målgruppen for at bo i ungdomsboliger, hertil. At bo sammen med studerende fra Campus kan herudover have en positiv effekt for de unge, som er anbragt. De får mulighed for at spejle sig i andre unge og dermed få et andet perspektiv på, hvordan et ungdomsliv også kan se ud. De unge fra Campus kan få karakter af at være rollemodeller, hvilket erfaringsmæssigt har rigtig god effekt.

Det foreslås ligeledes, at der på sigt tilknyttes en social vicevært til ungdomsboligerne, som vil have til opgave at stå til rådighed for de unge og opfange eventuelle problemer tidligt.

Derudover kan den sociale vicevært være behjælpelig med at sikre, at de unge får bedre muligheder for at opbygge sociale netværk. Den sociale vicevært vil desuden fungere som bindeled mellem Campus, Domea og Center for Familie og Rådgivning.

Ressourcerne til den sociale vicevært kan findes i den nuværende medarbejderstab.

Når Center for Familie og Rådgivning anbringer unge på eget værelse, er der som udgangspunkt tale om unge, som er på vej ud i en selvstændig tilværelse og kun har brug for begrænset personlig støtte. De unge, der anbringes på værelset, skal være egnet til at kunne klare dagligdagen på egen hånd, og behovene hos den unge skal primært have karakter af dækning af de daglige fornødenheder som f.eks. kost, logi og beklædning. Der er en væsentlig forskel på den målgruppe som anbringes på eget værelse, og på den målgruppe som anbringes på opholdssteder, døgninstitutioner mv. De unge der anbringes på eksempelvis opholdssteder, har markant flere udfordringer end ovenstående beskrevne målgruppe.

De unge der på nuværende tidspunkt er anbragt i ungdomsboligerne på Birkevænget, vil Center for Familie og Rådgivning individuelt tage stilling til, for at sikre at de også fremadrettet vil modtage den nødvendige støtte, som de hver især har behov for.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at tilpasningen i anvendelsen kan medføre, at tomgangslejen mindskes, hvis flere af boligerne udlejes. Det kan have en positiv betydning for økonomien på familieområdet. Samtidig vil tilpasningen ikke medføre bevillingsmæssige konsekvenser, da den sociale vicevært afholdes indenfor den eksisterende ramme samt at Center for Familie og Rådgivning i forvejen afholder evt. tomgangsleje.

Indstilling

Centerchefen for Familie og Rådgivning indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Udvalget godkender indsatsen i forbindelse med ’Ungdomsboligerne Birkevænget’ præciseres til, at være anbringelse på eget værelse med kontaktperson tilknyttet.
 2. Udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at der i en prøveperiode på ét år gives mulighed for udlejning til unge via rektorerne på Campus.
Historik

Uddannelsesudvalget, 7. oktober 2020, pkt. 96:

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 2: Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Slangerup Bio's venner har en aftale med Frederikssund Kommune om brugsret til biografen i Brobæksgade i Slangerup. Den nuværende aftale udløber med udgangen af 2020.

Slangerup Bio's venner driver biografen med et stort engagement og passer godt på bygningen og sørger for den vedligeholdes og fornyes.

Vedhæftet er et forslag til en fornyet aftale om brugsret gældende fra januar 2021 frem til 31. december 2026.

Der er ikke foretaget ændringer af indholdsmæssig karakter i forhold til den gældende aftale om brugsret.

Aftalen er godkendt af Slangerup Bio's Venner.

Udover aftalen er der vedlagt følgende bilag:

 • Frederikssund Kommunes inventarliste
 • Slangerup Bio’s inventarliste
 • Prisliste for vederlag i forbindelse med udlån af biografudstyr
 • Kopi af forsikringspolicer samt dokumentation for, at forsikringsselskabet har fået meddelelse om at underrette ejer såfremt forsikringspræmie på de tegnede forsikringer ikke betales rettidigt (jf §8)
 • Kort over udendørs vedligehold
 • Arbejdsbeskrivelse for drift af udendørs arealer
 • Referat seneste byggesyn
Økonomi

 Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Aftale om brugsret godkendes.
Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 8. oktober 2020, pkt. 138:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales med den bemærkning, at Økonomiudvalget forventer, at Slangerup Bio indgår i fremadrettede drøftelser om at styrke kulturlivet i Slangerup, jvf. Budgetaftale 2021.

Lovgrundlag

Lov om Scenekunst (LBK nr. 246 af 18/03/2020)

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 2. april 2020 det endelige aftaleudkast til en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om Parkteatret – Frederikssund Kommunes egnsteater.

Godkendelsen blev truffet med en forventning om en statsrefusion mellem 35-38 %.

Aftaleudkastet blev med dertil hørende bilag indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen, som den 1. juni kunne melde den beregnede statsrefusion ud.  

Det kan forventes, at staten i 2021 som minimum kan refundere 36 % af de kommunale driftstilskud til egnsteatre. I 2022 vil refusionsprocenten ligeledes være minimum 36 %, og i 2023 og 2024 minimum 35 %.

Se mere i vedlagte bilag om minimumssats.

Den 1. september modtog Frederikssund Kommune og Parkteatret den endelig godkendelse af ansøgningen om Parkteatret – Frederikssund Kommunes egnsteater.

Som det fremgår af vedlagte brev, har Slots- og Kulturstyrelsen følgende bemærkning til det indsendte materiale:

I punkt 3 i det indsendte aftaleudkast henvises til lov om scenekunst (jf. LBK nr. 30 af 14/01/2014). Loven er ændret, og der skal i stedet henvises til ’LBK nr. 246 af 18/03/2020’ – se https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/246

I teatrets vedtægter henvises der til ’teaterloven’. Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at teaterloven er erstattet af Lov om Scenekunst (LBK nr. 246 af 18/03/2020), og fejlen bør derfor ændres ved en kommende justering af teatrets vedtægter.

Vedtægternes § 4 skal justeres således at det fremgår, at den kunstneriske leder kan deltage i bestyrelsesmøderne, men altid uden stemmeret.

Vedtægternes § 11 skal rettes. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for scenekunst godkender ikke bestyrelsens aftale/kontrakt med den kunstneriske leder. Hele første sætning i § 11 bør slettes.

De tilrettede dokumenter er alle vedlagt som bilag og skal sendes til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst i underskrevet form senest 31. december 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Den endelige aftale, herunder vedtægter godkendes.
Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 8. oktober 2020, pkt. 141:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Parkteatret træder i kraft som egnsteater pr. 1. januar 2021.

Ifølge vedtægterne for Parkteatret – Frederikssund Kommunes egnsteater skal bestyrelsen sammensættes som følger:

§ 3

Parkteatret – Frederikssund kommunes egnsteaters bestyrelse består af ni medlemmer. Bestyrelsens opgave er at varetage Egnsteatrets interesser. Bestyrelsen skal tilsammen have den nødvendige økonomiske, kunstneriske og ledelsesmæssige indsigt og erfaring, som kræves af en bestyrelse for et professionelt egnsteater.

Bestyrelsens sammensætning:

 • Byrådet udpeger to medlemmer fra Byrådets midte.
 • Frederikssund Erhverv udpeger to medlemmer med henholdsvis økonomisk og juridisk kompetence.
 • Dansk Teater udpeger to medlemmer med teaterfaglig kompetence indenfor hhv. markedsføring og scenekunst. Såfremt Dansk Teater ikke udpeger to medlemmer, har bestyrelsen ret til at udpege to medlemmer med nævnte kompetencer.
 • Kulturrådet i Frederikssund (KUF) udpeger to medlemmer blandt de lokale teaterforeninger herunder amatørscenerne.
 • Ungerådet udpeger et medlem.

Valgperioden følger egnsteaterperioden med undtagelse af medlemmer udpeget af Byrådet, som følger kommunalvalgsperioden.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand. Til formand kan ikke vælges en repræsentant for tilskudsgiver. Næstformanden udpeges blandt de af Byrådet udpegede medlemmer.

Vedtægterne for det kommende egnsteater er vedlagt som bilag sammen med en oversigt over de øvrige udpegede medlemmer.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Kultur og Fritidschefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Byrådet udpeger to medlemmer fra Byrådets midte.

2. Orienteringen om bestyrelsens medlemmer tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingespunkt 2: Anbefales.

Lovgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., § 3, stk. 2 og stk.3.

Vandforsyningslovens § 5.

Sagsfremstilling

Baggrund

Novafos har fremsendt udkast til leveringsbestemmelser til de kommuner, som Novafos servicerer. Novafos deltager på mødet med henblik på at besvare evt. spørgsmål.

Leveringsbestemmelser er hhv. Vandregulativ, Betalingsvedtægt for kloakforsyningen og Tømningsregulativ. Der har ikke tidligere været ét samlet regulativ for de 3 områder. Formålet med de fremsendte udkast er dels at opdatere regulativer og betalingsvedtægt, dels at opnå ens leveringsbestemmelser.

Regulativer og vedtægten beskriver den måde, hvorpå forsyningsselskabet beregner og opkræver takster for tilslutning og afledning af vand til forsyningsselskabet, samt for tømningsordningen. Regulativer og vedtægt beskriver også forholdet mellem forbruger og forsyning, herunder retten til forsyning. Reglerne for dette fremgår af Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., samt i Vandforsyningsloven. Regulativerne og vedtægten udgør grundlaget for at Novafos kan fastsætte takster og opkræve gebyrer.

Administrationerne i de enkelte kommuner har i løbet af 2020 kommenteret udkast fra Novafos. Novafos har tilrettet efter kommunernes bemærkninger.

Ændringerne består primært af opdatering og forbedring af indhold i forhold til nugældende lovgivning.

De forskelle, der er i forhold til de gældende regulativer for vand, kloakforsyning og tømningsordning er gengivet i bilag 4, 5 og 6.

Advokatfirmaet Horten har gennemgået de 3 udkast til leveringsbestemmelser. Horten har vurderet, at de er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kommunalbestyrelsen skal godkende Leveringsbestemmelserne før disse kan offentliggøres.

Administrationen anbefaler, at leveringsbestemmelserne godkendes.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Vandregulativ, Betalingsvedtægt for spildevand og Tømningsregulativ (leveringsbestemmelserne) opdateres og sammenskrives til et regulativ.
Historik

Teknisk Udvalg, 7. oktober 2020, pkt. 138:

Anbefales. Administrationen præciserede, at regulativerne ikke sammenskrives til et regulativ.

Beslutning

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales.

Lovgrundlag

Vejloven

Sagsfremstilling

Første etape af Idrætsbyen er igangsat. Svømmehallen skal efter planen åbnes den 15. august 2020. I henhold til lokalplanen anlægges en ny adgangsvej fra Strandvangen. Det er politisk besluttet, at Strandvangen ikke skal være adgang for bløde trafikanter. Adgangen for de bløde trafikanter skal ske via Kornvænget og Bonderupvej.

I budgetaftalen for 2018 var der enighed om, at der skulle etableres trafiksikkerhedsforanstaltninger for de bløde trafikanter. Her er uddrag fra budgetbeslutningen: ”Som sikker stiforbindelse er der enighed om at etablere cykel og gangsti fra Ådalens Skole frem til krydset Kornvænget/Bonderupvej samt ny krydsningshelle på Kornvænget. Denne løsning vil bidrage til en mere sikker trafikafvikling herunder af den daglige skoletrafik”. Denne beslutning blev truffet ud fra en trafikanalyse for Idrætsbyen, udarbejdet af rådgiver. Her anslås det, at knap halvdelen af de besøgende vil ankomme til Idrætsbyen på cykel eller som gående. I første etape, som primært omfatter opførelse af svømmehal, forventes i gennemsnit 260 besøgende om dagen svarende til ca. 120 cyklende og gående.

Anlægsprojektet er estimeret til 1 mio. kr. (2017-prisniveau). Administrationen anmoder derfor om 1,3 mio. kr. til etablering af projektet (prisfremskrevet estimat af anlægsomkostningen).

Supplerende sagsfremstilling til mødet d. 7. oktober 2020

På mødet i Teknisk Udvalg d. 6. maj 2020 tiltrådte udvalget igangsætning af cykel/gangsti fra skole til idrætsby samt krydsningshelle på Kornvænget samt at driftsomkostningerne hertil afholdes indenfor den eksisterende driftsramme.

Administrationen indstillede i den forbindelse, at anlægsomkostningerne finansieres via vedligeholdelsesmidlerne på vejområdet. Dette indstillingspunkt valgte Teknisk Udvalg ikke at tiltræde, idet udvalget besluttede, at finansieringen skulle oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Økonomiudvalget anbefalede Byrådet, at anlægsomkostningerne skulle findes ved førstkommende budgetopfølgning, hvilket Byrådet tiltrådte.

Ombygning af krydset ved Kornvænget i forbindelse med etablering af trafiksikkerhedsforanstaltninger har efterfølgende været i udbud og forventes påbegyndt i september 2020. Ved parkeringspladsen på Bonderupvej skal ligeledes etableres permanente hastighedsdæmpende foranstaltninger. Desuden skal forholdende ved overkørslen forbedres. Projektet ved Bonderupvej er en del af det samlede projekt vedrørende adgangsveje for de bløde trafikanter til kommunens nye svømmehal. Den samlede omkostning til projekterne ved Kornvænget og Bonderupvej vil være på 2,5 mio. kr.

Udgiften er derfor 1,2 mio. kr. dyrere end først antaget ved sagens fremlæggelse i maj, primært på grund udfordringerne ved Bonderupvej.

Der er derfor ikke midler i 2020 til færdigetableringen af projektet ved Bonderupvej. Det anbefales, at dette igangsættes i 2021, og finansieres af den kommende slidlagspulje eller den tekniske anlægspulje, alternativt fremrykkes brug af disse midler.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 11,3 mio. kr. til slidslagspuljen. Der er i investeringsplanen 2021-2030 afsat 33 mio. kr. med 3,3 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024.

Det bemærkes yderligere, at der pga. COVID-19 situationen ikke er et anlægsloft i 2020, ligeledes er der automatisk låneadgang til fremrykkede anlægsprojekter i 2020.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Færdiggørelsen af projektet ved Bonderupvej sker i 2021, og
 2. Finansieringen af projektet sker gennem pulje for "Slidlag 2021" eller/og via den "Tekniske anlægspulje 2021",

eller

3. Færdiggørelsen af Bonderupvej iværksættes i 2020, og

4. finansieringen af projektet sker ved fremrykning af pulje for "Slidlag 2021" eller/og via den "Tekniske anlægspulje 2021".

Historik

Indstilling til mødet i Teknisk Udvalg d. 6. maj 2020:

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg, at:

 1. Godkende igangsætning af cykel/gangsti fra skole til Idrætsby samt krydsningshelle på Kornvænget
 2. Anlægsomkostningerne finansieres via vedligeholdelsesmidlerne på vejområdet,
 3. Driftsomkostninger afholdes indenfor eksisterende driftsramme.

Teknisk Udvalg, 6. maj 2020, pkt. 67:Indstillingspunkt 1: Tiltrådt.

Indstillingspunkt 2: Ikke tiltrådt, idet finansieringen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstillingspunkt 3: Tiltrådt.

Indstillingspunkt 2 oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet.  

Udvalget ønsker, at der afholdes et fællesmøde med Fritidsudvalget om sti og vejadgange til og i idrætsbyen.

Økonomiudvalget, 13. maj 2020, pkt. 134:

Indstillingspunkt 2: Økonomiudvalget anbefaler, at anlægsomkostningerne findes ved førstkommende budgetopfølgning.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Byrådet, 27. maj 2020, pkt. 94:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Teknisk Udvalg, 7. oktober 2020, pkt. 134:

Indstillingspunkt 1: Forkastet.

Indstillingspunkt 2: Forkastet.

Indstillingspunkt 3: Anbefales.  

Indstillingspunkt 4: Forkastet.

Finansieringen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Teknisk Udvalg mener ikke, at finansieringen skal anvises indenfor Teknisk Udvalgs anlægsramme.

Teknisk Udvalg ønsker, at anlægsomkostningerne findes ved en budgetopfølgning som ved sagens første behandling i maj 2020.

Administrationen skal sikre, at berørte interessenter, herunder Ådalens skole, er informeret om projektet.

Beslutning

Indstillingspunkt 3: Anbefales med henblik på, at udgiften kan lånefinansieres. Anlægsbevillingen på i alt 2,5 mio. kr. frigives. Fremrykning af anlægsmidler sker ved 1. budgetopfølgning i 2021.  

Sagsfremstilling

I denne sag anmodes om frigivelse af bredbåndspuljen 2020, ligesom der gives en status på uafsluttede/ tilbagekaldte ansøgninger i 2019.

På Plan- og Miljøudvalgsmødet d. 1. okt. 2019 anmodede Dalby Huse om økonomisk bistand til etablering af bredbånd. Administrationen indstillede, at der blev givet afslag til det ansøgte, da der ikke var afsat midler til støtte af bredbånd i 2019. Plan- og Miljøudvalget besluttede ikke at tiltræde indstillingen, idet udvalget ønsker at støtte områder, der er berettiget til tilskud fra bredbåndspuljen i det omfang, der er midler til det. På Økonomiudvalgsmødet d. 23. okt. 2019 blev sagen udsat. Administrationen har efterfølgende haft kontakt til borgerne, som ikke længere vil ansøge, da de har indarbejdet omkostninger til anlæg i deres abonnement.

Bedre Bredbånd i Slangerup har i 2019 fået reserveret 35.000 kr. af den Tekniske Anlægspulje til deres projekt. Dette projekt er endnu ikke færdiggjort, hvorfor midlerne ikke er udbetalt. Administrationen foreslår, at de 35.000 kr. i stedet reserveres i den etablerede bredbåndspulje, da den Tekniske Anlægspulje er udmøntet.

I budget 2020 blev der oprettet en ny kommunal bredbåndspulje til støtte for nye projekter ved Energiministeriets Bredbåndspulje 2020. Puljen blev lagt under Teknisk Udvalg. Puljen henvender sig til boliger, virksomheder og sommerhuse med maksimal adgang til 10 Mbit/s og 2 Mbit/s upload. 

Ydermere må der ikke være konkrete planer om dækning de kommende tre år. Som tidligere år anmodes borgerne om at samordne deres ansøgninger med hinanden, så etablering af fibernet sker koordineret. Borgerne skal selv ansøge puljen. For hver adresse, som søger om tilskud via Energiministeriet, skal der betales mindst 4.000 kr. i gennemsnit pr. adresse. Det er udelukkende Energiministeriet, som administrerer denne bredbåndspulje og de kommende godkendelser af projekter i kommunerne.

Der er nu flere tilkendegivelser fra borgergrupper om kommende ansøgninger, såfremt de får godkendt deres projekt ved Energiministeriet. Frederikssund Kommune har i perioden 2016-2018 tilbudt støtte til borgerinitiativer om bedre bredbånd, da velfungerende telefoni og internet har stor betydning for bosætning og udvikling af kommunens landsbysamfund. Administrationen anbefaler derfor, at initiativer støttes med 1000 kr. pr. husstand, dog med et maksimalt beløb på 35.000 kr. pr. projekt.

Det er administrations vurdering, at det er et godt projekt med stor nytteværdi for borgerne.

Administrationen foreslår, at midlerne uddeles efter først til mølleprincippet, dvs. i tilfældet af, at puljen er reserveret til projekter, kan øvrige ansøgere ikke anmode om tilskud. Alternativt kan Teknisk Udvalg vælge at reservere yderligere midler i den tekniske anlægspulje, såfremt denne eksisterer i budget 2021.

Administrationen anmoder derfor om frigivelse af den kommunale bredbåndspulje på 250.000 kr. og tildeling af støttemidler ud fra ovennævnte principper for projekter, som får godkendt projektet ved Energiministeriet.  

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat 0,25 mio. kr. i bredbåndspuljen, som søges frigivet i nærværende sag.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Den kommunale bredbåndspulje på 250.000 kr. frigives
 2. Administrationen udbetaler støtte efter principperne angivet i sagen, indtil puljen på 250.000 kr. er udmøntet.
 3. Projektet Bedre Bredbånd i Slangerup får reservationen på de 35.000 kr. via bredbåndspuljen.
Historik

Teknisk Udvalg, 7. oktober 2020, pkt. 136:

Anbefales, idet udvalget løbende orienteres om tildelte midler.

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27/12/2014

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet anmodes i denne sag om frigivelse af midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger på Marbækvej i Frederikssund.

Teknisk Udvalg har afventet, at arbejdet med udvidelsen af Marbækvej blev færdiggjort, hvormed det var muligt at bruge et eventuelt restbudget på trafiksikkerhedsforanstaltninger til Marbækvej, som er indfaldsvej til Frederikssund By fra Kronprinsesse Marys Bro.

Borgerhenvendelser

Der har været en del borgerhenvendelser om Marbækvej. Både den gamle del samt den del, der er udvidet. Der er også afholdt flere møder på vejen med bekymrede borgere.

Borgerne er især bekymret for følgende:

 • Høj hastighed
 • Farligt at krydse vejen som fodgænger eller cyklist
 • Mange lastbiler
 • Mange personbiler
 • Utryghed
 • At vejen er en barriere
 • At vejen er skolevej
 • At der parkeres uhensigtsmæssigt langs Marbækvej
 • Trafikstøj
 • At der ligger 3 institutioner i området: Børnehuset Ørnesten, Dyreklubben Ørnereden og Børnehuset Gyldensten, hvortil der er en betydelig cykel- og fodgængertrafik.

Trafiktal

Administrationen har foretaget analyser af både biltrafikken, som kører på Marbækvej samt af den tværgående trafik i form af bløde trafikanter, dvs. de cyklende og gående, som skal krydse vejen. For nærmere uddybning af trafiktal mv. henvises til bilaget ”Uddybende bilag vedr. analyse af Marbækvej”.

Der skelnes ml. primære og sekundære veje. I Frederikssund Kommunes Trafik- og Miljøhandlingsplan fra 2003 har Marbækvej/A. C. Hansensvej status som primær trafikvej og Roskildevej status som sekundær trafikvej. I kommunens ”Trafikplan 2016-2025” fra 2015 er den samme planlægning gældende.

De målte trafiktal vurderes ikke på nogen måde at være kritiske i forhold til, at Marbækvej er en primær trafikvej. Det anbefales dog, at der gennemføres trafiktællinger igen i løbet af august/september 2021 for at følge udviklingen, også med henblik på at give Teknisk Udvalg en orientering om status på de trafikale forhold på Marbækvej.

Trafiktiltag

Administrationen anbefaler, at der etableres flg. trafiksikkerhedsforanstaltninger:

 1. Overgangen, der er sikret med en støttehelle, på Marbækvej ved Gammel Marbækvej, udbygges med et fodgængerfelt.
 2. Fodgængerfeltet på Marbækvej ud for nr. 35 udbygges med et signalanlæg (som flyttes fra Landerslevvej).
 3. Den sydlige overgang, der er sikret med en støttehelle, i krydset Marbækvej/Østersvej/Vejen til Børnehuset på Marbækvej 43C, udbygges med et fodgængerfelt.
 4. Overgangen, der er sikret med en støttehelle, på Marbækvej imellem Gyldenstens Vænge og Ørnestens Vænge, udbygges med et fodgængerfelt. Fodgængerfeltet udføres som et tredimensionelt fodgængerfelt med 3 D-effekt (se vedlagte bilag der viser et 3 D fodgængerfelt i Helsingør).
 5. Der rettes henvendelse til Vejdirektoratet om, at der på Fjordlandsvej umiddelbart vest for afkørslen til Marbækvej ønskes skiltet med, at lastbiler til Centervej, Pedersholmparken, Korshøj og Strandvangen opfordres til at køre via Frederikssundvej (oplysningstavle).
 6. De grusbelagte rabatter på adgangsvejen til Børnehuset på Marbækvej 43C udvides således, at der bliver et samlet færdselsareal på 4,6 m i bredden. Herved kan 2 biler mødes og cykler bedre passere.
 7. De ca. 25 første m af adgangsvejen frem til Børnehuset på Marbækvej 43C udvides. Herved kan biler, der skal svinge til venstre ind til REMA 1000, og som venter, passeres af biler fra Børnehuset på Marbækvej 43C.
 8. At der rettes henvendelse til Nordsjællands Politi med henblik på at gennemføre hastighedskontroller på Marbækvej.
 9. At der skiltes med husk 50 km/h.
 10. At der med jævne mellemrum opsættes en mobil fartviser.

Bortset fra fodgængerfeltet ud for Marbækvej 35, hvor signalanlægget fra Landerslevvej foreslås opstillet, så anbefales det, at de 3 øvrige fodgængerfelter sikres med gult blinkende torontosignal.

De 4 fodgængerfelter vurderes at forbedre trygheden betydeligt for fodgængere og cyklister (herunder de mange skolebørn). Trafiksikkerheden vil ligeledes blive forbedret. Hastigheden vil også blive reduceret de 4 steder. Til gengæld vurderes fremkommeligheden at blive lidt ringere.

De foreslåede foranstaltninger, som er kalkuleret til ca. kr. 700.000 ekskl. Moms, vil kunne finansieres af uforbrugt rådighedsbeløb på Fjordforbindelsen på ca. kr. 3.600.000.

Parkeringsforhold

Med hensyn til parkering, så må der godt parkeres langs Marbækvej. Parkerede biler kan være med til at forhindre fri fremkommelighed, og også forringe oversigtsforholdene. Men især på den ældre del af Marbækvej kan borgerne have et behov for, at der kan parkeres engang imellem. Det anbefales at sende parkeringsvagten forbi for at tjekke at evt. parkering foregår lovligt. På nuværende tidspunkt anbefales det ikke at gennemføre parkeringsrestriktioner.

Trafikstøj

Med hensyn til trafikstøj, så er der gennemført støjberegninger i forbindelse med udvidelse af Marbækvej. Støjberegningen viser, at ejendommen Sanddalsvej 1 blev støjbelastet ud over de gældende grænseværdier. Der blev derfor opsat en støjskærm. På den eksisterende del af Marbækvej er der ikke gennemført støjberegninger, idet der ikke er lovmæssige krav om dette. Der har også været en del klager over trafikstøj fra Fjordlandsvej. Disse klager er Vejdirektoratets anliggende. Teknisk Udvalg har besluttet, at Vejdirektoratet skal orientere om støjforholdene på et kommende udvalgsmøde i Teknisk Udvalg.  

Økonomi

Projektet skal finansieres af uforbrugt rådighedsbeløb fra anlægsarbejder udført i forbindelse med etablering af Fjordforbindelsen.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. De anbefalede projekter etableres.
 2. Projekterne, som er kalkuleret til kr. 700.000, finansieres af det uforbrugte rådighedsbeløb på Fjordforbindelsen på kr. 3.600.000.
 3. Sagen genoptages i efteråret 2021 med henblik på en orientering om status på de trafikale forhold på Marbækvej.
Historik

Teknisk Udvalg, 7. oktober 2020, pkt. 135:

Anbefales.

Beslutning

Sagen sendes retur til Teknisk Udvalg med henblik på en fornyet drøftelse af bl.a. finansieringen.

Sagsfremstilling

Fælles initiativer på klimaområdet

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har aftalt at iværksætte fælles initiativer på klimaområdet for at opnå den danske målsætning om at reducere udledningerne af CO2 med 70 % i 2030. Der ligger således nu en samlet ramme (godkendt af KKR Hovedstaden i juni 2020) for de fælles initiativer og projekter i form af 7 såkaldte ”VIP-projekter”, som den enkelte kommune kan tilslutte sig. Målet med de fælles klima VIP-projekter er at sikre politisk fokus på klimaindsatsen i hovedstadskommunerne, udbrede de gode erfaringer og sikre fælles løsninger, hvor det giver mening.

VIP-projekterne på klimaområdet indeholder konkrete forslag til indsatser, der kan sætte skub på den grønne omstilling. De er udarbejdet med det udgangspunkt, at det skal være områder, hvor der kan opnås klimaeffekt, og hvor det giver fordele for kommunerne at udvikle fælles løsninger. Nogle af aktiviteterne skal gennemføres af kommunen selv, andre i fællesskab med andre kommuner.

Der lægges op til, at kommunerne kan deltage i arbejdet med VIP-projekterne med forskellige hastigheder. Dermed kan den enkelte kommune prioritere de indsatser, som passer bedst med kommunens politikker. For at sikre fremdrift i arbejdet, at det vigtigt at der er kommuner, som er villige til at påtage sig tovholderopgave for projekterne. Rollen som tovholder indebærer, at kommunen tager ansvar for at koordinere og samle op på fremdrift for det pågældende projekt og tegne projektet udadtil.

De syv VIP-projekter:I parentes angivet kommuner, der uformelt har tilkendegivet interesse for at varetage tovholderrollen.

Projekterne omfatter:

 1. Kommunale energi- og klimaplaner efter fælles metode - DK2020 (Høje Taastrup, Helsingør)
 2. Fælles plan for at håndtere madspild og bioaffald (København)
 3. 100 % grønne drivmidler (Frederiksberg og Region Hovedstaden)
 4. Cirkulære indkøb (Gladsaxe)
 5. Grønne pendlervaner (Ballerup og Region Hovedstaden)
 6. Energibesparelser i boliger (Fredensborg og Hvidovre)
 7. Fælles plan for plastaffald (Fredensborg)

De syv VIP-projekter er beskrevet i vedlagte bilag.

Frederikssund Kommune afventer med at byde ind på en tovholderrolle til efter at klimahandleplanens del 2 er politisk behandlet i sommeren 2021, idet Klimahandleplanen vil skabe overblik over, om der er VIP-projekter, som Frederikssund Kommune kan opnå synergi ved at tage lead på. Alle VIP-projekternes målsætninger og aktiviteter vil blive indarbejdet i kommunens klimahandleplaner.

DK2020, ensartede klima- og energiplaner

Ét af VIP-projekterne kræver særligt stillingtagen. Det handler om kommunale klima- og energiplaner (også kaldet DK2020 efter et igangværende pilotprojekt under RealDania og Concito med 20 kommuner). KL har i juni 2020 indgået et 3-årigt partnerskab med RealDania og de fem regioner om DK2020. Med DK2020 inviteres alle landets kommuner til at deltage i et projektforløb, der understøtter den enkelte kommune i at udarbejde (eller tilpasse eksisterende) klimaplan efter samme metode, som bruges af nogle af de største byer i verden, C40-byerne.

Baggrunden er, at et øget klimafokus i både regeringen, Folketinget, erhvervslivet og befolkningen lægger et øget pres på kommunerne for at kunne dokumentere og synliggøre, på en ensartet måde, i hvilket omfang kommunerne – lokalt og nationalt – bidrager til at løse klimaudfordringerne. DK2020-forløbene for kommunerne afvikles i to runder. Èt med opstart i november i år og ét med opstart i november 2021. Med DK2020 får alle kommuner en fælles metode til at udarbejde en klimaplan. Frederikssund Kommune beslutter selv indsatser, fokus og virkemidler, som vil afhænge af de lokale prioriteringer, geografi m.v.

De enkelte kommuner skal ansøge om at deltage i et DK2020-projektforløb via RealDania. Deadline er 21. oktober 2020 for ansøgning til 1. runde – og forventeligt oktober 2021 til 2. runde. Administrationen anbefaler, at Frederikssund Kommune deltager i 2. ansøgningsrunde, når kommunen har et større overblik over klimahandleplanens del 2.

Der foreligger udkast til aftale mellem KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden om model for regional organisering af DK2020 i hovedstadsområdet. Udkastet er udarbejdet inden for rammerne af den partnerskabsaftale om DK2020, som KL i juni 2020 indgik med RealDania og de 5 regioner.

Model for regional organisering i udkast

DK2020 indsatsen forankres i Gate 21 for at sikre tæt sammenhæng med det igangværende arbejde i projektet Energi på Tværs. I forhold til klimatilpasningsaktiviteterne sikres tæt sammenhæng med det nye nationale netværk for klimatilpasning, DNNK.

Kommunerne i hovedstadsområdet og Region Hovedstaden bidrager hver med 3 millioner kr. til projektet jfr. partnerskabsaftalen.

Region Hovedstadens bidrag består af 1 årsværk i medarbejdertimer og derudover et årligt kontant bidrag på 250.000.

Kommunernes bidrag består af et årligt kontant bidrag på 750.000 i tre år til Gate 21 til varetagelse af operatørrollen og derudover nogle medarbejdertimer. Kommuner, der deltager i DK2020 projektet, skal bidrage med et mindre kontant beløb til gennemførelse af arbejdet. Der er i vedlagte bilag lavet en mulig fordeling af udgiften på kommunerne i projektets 3-årige periode efter indbyggertal. Fordelingen er baseret på den forudsætning, at alle kommuner i hovedstadsområdet vælger at deltage (minus de 5 DK2020 pilotkommuner og Københavns kommune). I henhold til fordelingsnøglen skal Frederikssund Kommune bidrage med et årligt beløb på 35.987 kr. i tre år (i alt ca. 108.000 kr.). Fordelingsnøgle er bilagt indstillingen. Beløbet kan finansieres over Pulje for Klima og Miljø under Økonomiudvalget.

Borgmesteren har på et møde i KKR Hovedstaden d. 7. sept. 2020 tiltrådt en indstilling om at godkende udkast til regional organiseringsmodel for DK2020-indsatsen i hovedstadsområdet samt godkendt den foreslåede samfinansiering af det kommunale kontante bidrag til den regionale organisering af DK2020 med forbehold for Byrådets tilslutning til at deltage i DK2020.

Frist for tilbagemelding vedr. tilslutning af partnerskabet om VIP-projekterne er den 21. oktober 2020.

Bilag:

Beskrivelse af VIP-projekterne

Udkast til organiseringsmodel for DK2020 i hovedstadsområdet

Udkast til fordeling mellem kommunerne af kontant bidrag til varetagelse af DK2020 opgaven i hovedstadsområdet.

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat 3,2 mio. kr. til Puljen til Klima og Miljø. Der er frigivet 2,130 mio. kr. hvorfor der er 0,97 mio. kr. tilbage af puljen.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frederikssund Kommune tilslutter sig partnerskabet om Hovedstadens VIP-projekter på klimaområdet. Tilslutning til partnerskabet indebærer, at kommunen arbejder for at gennemføre de målsætninger og aktiviteter, som fremgår af projektbeskrivelserne
 2. Frederikssund Kommune ansøger om deltagelse i DK2020 i 2. runde for perioden november 2022 – april 2023
 3. Frederikssund kommune tilslutter sig "DK2020 for hele Danmark", og at udgiften over 3 år på i alt 108.000 kr. frigives til formålet fra "Puljen til Klima og Miljø". 
Historik

Teknisk Udvalg, 7. oktober 2020, pkt. 133:

Anbefales, idet det til indstillingspunkt 1 præciseres, at det forudsætter, at det ikke strider mod målsætninger og aktiviteter i vores fælleskommunale selskaber.

Beslutning

Indstillingen fra Teknisk Udvalg anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2020 afsat 0,5 mio. kr. til nye dyser til færgen Columbus, som søges frigivet i denne sag.

Første del af dysearbejdet er udført, mens færgen var på værft op til dette års sejlperiode. Omkostningerne hertil udgjorde 192.000 kr. Anden del af dysearbejdet skal, sammen med en række andre reparationer udføres, når færgen efter dette års sejlperiode skal på værft, dvs. i oktober 2020. Den endelige pris for 2. del af dysearbejdet er ikke opgjort endnu og afhænger bl.a. af, hvor vanskeligt det bliver at udføre 2. del.

I februar blev der nedlagt sejlforbud af Søfartsstyrelsen, fordi der ved audit af skibet var konstateret utætheder i skroget. Søfartsstyrelsen udstedte sejlforbud, indtil der var foretaget midlertidig reparation af skroget. Denne midlertidige reparation skal udbedres til en mere permanent reparation, når færgen igen skal på værft. Prisen for endelig udbedring er forventeligt ca. 300 t.kr. i henhold til indhentet tilbud. Beløbet indgår ikke i det ordinære driftsbudget for færgen, hvorfor der forventes et merforbrug.

Administrationen foreslår at minimere merforbruget ved at evt. overskydende midler afsat til reparation af dyser frigives til dækning af den uforudsete omkostning til reparation af skroget.

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat 0,5 mio. kr. til Færgen Columbus. Midlerne søges frigivet i nærværende sag.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr. frigives.
Historik

Teknisk Udvalg, 7. oktober 2020, pkt. 140:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal beslutte om vedlagte forslag til kommuneplantillæg 014 og lokalplanforslag 137 skal godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Byrådet vedtog 30. oktober 2019 at sælge Fioma-grunden til boligbyggeri på grundlag af et planoplæg, som satte rammen for en udvikling af ejendommen. Området skulle anvendes til tæt-lav og/eller etageboliger. Projektet, der skal realiseres, er blevet valgt blandt flere forslag. Byggeriet kommer til at bestå af 10.408 m2 boligbyggeri i 2 til 6 etager, som primært placeres i en karréstruktur langs den ydre afgrænsning af ejendommen. Bebyggelsen skal opføres med stor variation i bygningshøjder, facademateriale og boligstørrelser.

Med lokalplanen fastsættes der krav til bygningernes arkitektur, omfang og placering. Desuden fastlægges der med lokalplanen en disponering af ejendommen med hensyn til parkering, adgangsforhold og stiføring. Endelig bliver der med lokalplanen fastlagt retningslinjer for beskyttelse af to eksisterende bygninger. Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag 1.

I kommuneplan 2017 - 2029 er det fastlagt, at Byrådet ved et kommuneplantillæg kan hæve bebyggelsesprocenten fra de nu gældende 110 til 150 for større bebyggelser. Kravet er, at området bliver omfattet af en samlet bebyggelsesplan, der sikrer tilstrækkelige opholds- og P-arealer. Det foreliggende projekt opfylder de opstillede kriterier for at hæve bebyggelsesprocenten. Kommuneplantillægget er vedlagt som bilag 2.

Bevaringsværdige bygninger

I kommunens registrering af bygningers bevaringsværdi for Frederikssund by er den tværgående "industribygning" i røde teglsten, og beboelseshuset i gule teglsten, registreret med en høj bevaringsværdi. Bygningernes bevaringsværdier knytter sig til facaden mod syd/øst. I arbejdet med projektet for byggeriet på Fioma, at det blevet konkluderet, at det teknisk set ikke er muligt at bygge en parkeringskælder under det pågældende byggeri og samtidigt sikre facaden på bygningerne. Ejerne har derfor ansøgt kommune om tilladelse til at rive facaderne ned for at genopføre dem som en tro kopi af det eksisterende. Ejerens notat om de bevaringsværdige bygninger vedlagt som bilag 4. Administrationen har indarbejdet nogle detaljerede bestemmelser i lokalplanforslaget for at sikre facadernes mange kvaliteter og anbefaler, at ansøgningen imødekommes.

Bygningen på hjørnet af Bakkegade og Kirkegade er registreret som middel bevaringsværdi. Ejerne har konstateret, at bygningens tilstand er så miserabel, at den ikke står til at redde. Der ansøges derfor om tilladelse til nedrivning. Administrationen har indarbejdet nogle detaljerede bestemmelser i lokalplanforslaget, der skal sikre, at en genopførelse af bygningen vil ske med samme placering, omfang, bygningsform og byggematerialer. Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse til nedrivning. Det bemærkes, at der er planlagt en stiføring langs Bakkegade, der vil indebære en tilpasning af bygningshjørnet mod nord/øst.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af forslaget til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen, vurderer administrationen, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering. Screening for miljøvurdering er vedlagt som bilag 3.

Supplerende sagsfremstilling til mødet d. 6. oktober 2020

Udvalget ønskede om muligt at bevare den eksisterende bygning på hjørnet af Bakkegade og Kirkegade med bygningens nuværende "fodaftryk". I udkastet til lokalplanforslaget er der taget højde for en mulig udvidelse af det eksisterende fortov langs Bakkegade ind på ejendommen - et forhold der er sikret med en tinglyst deklaration. Formålet er at sikre et eventuelt fremtidigt anlæg af en cykelsti langs Bakkegade. Administrationen har undersøgt muligheden for at få justeret/flyttet deklarationsbæltet. Konklusionen er, at der kan lige akkurat etableres et minimusfortov og en minimumscykelsti, men det vil ikke være hensigtsmæssigt. Det anbefales i konsekvens heraf, at deklarationen fastholdes i dens nuværende form, og at der dermed gives mulighed for at "skære" et hjørne af bygningen.

Udvalget ønskede at facaden på den røde gamle maskinhal bliver sikret, så den ikke skal rives ned under anlæg af parkeringskælderen. Lokalplanen åbnede mulighed for en nedrivning under forudsætning af genopførelse - dog med mulighed for brug af nye materialer - i en tro kopi af bygningens arkitektoniske udtryk. Bygherre har efterfølgende vurderet, at det ikke er fysisk muligt at sikre facaden under byggeprocessen, jf. supplerende bilag. Bygherre har, på baggrund af udvalgets ønske, tilbudt at genopføre bygningen med de eksisterende byggematerialer, så bygningen får samme patina.

Udvalget har ikke ønsket at stille krav om at bevare det gule hus, som der er stillet krav om i lokalplanforslaget. Det gule hus ligger i umiddelbar forlængelse af den røde maskinhal. Det skal bemærkes, at bygningen har en høj bevaringsværdi i kommunens SAVE-registrering. Administrationen anbefaler, at kravet om genopførelse med samme bygningsudtryk og materialer fastholdes.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser skal behandles i særskilt sag.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Forslag til kommuneplantillæg 014 lokalplanforslag 137 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger. 
 2. Facaden mod syd/øst på bygningen markeret med B i lokalplanforslaget tillades nedrevet med krav om genopførelse.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 8. september 2020, pkt. 116:

Udsat.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

Plan- og Miljøudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 130:

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (V).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø) og Tina Tving Stauning (A).

Indstillingen forkastet.

Jørgen Bech (V) stillede et ændringsforslag om, at høringsperioden er på 4 uger.

Ændringsforslaget blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (V).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø) og Tina Tving Stauning (A).

Ændringsforslag forkastet.

Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (V) begærer sagen i Byrådet.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Beslutning

Drøftet.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag tage stilling til igangsættelse af en lokalplan for Amsterdamhusene 1 i Frederikssund.

Administrationen har modtaget en ansøgning om udarbejdelse af en ny lokalplan for Amsterdamhusene 1 i Frederikssund (se bilag - oversigtskort).

Historik

I 2000 vedtog Byrådet i Frederikssund Kommune lokalplan 80 for et boligområde på Østkajen. Lokalplanen muliggjorde opførelse af boligbebyggelse langs Østkajen, det nuværende Amsterdamhusene 1-80.

Grundet ønske om restauration i stueetagen i Amsterdamhusene 1 vedtog Byrådet i 2010 lokalplan 35, der er gældende for Amsterdamhusene 1. Lokalplanen fastsætter anvendelse i stueetagen til butik, liberalt erhverv, servicefunktioner eller restauration, som ikke har bage-, stege-, eller fritureaktivitet, der kan give anledning til lugtgener.

Siden da har det vist sig vanskelig at drive restauration i stueetagen i Amsterdamhusene 1 og vanskeligt at udleje lokalerne. Derfor har ejer af stueetagen i Amsterdamhusene 1 anmodet om udarbejdelse af en lokalplan, der giver mulighed for at etablere bolig i stueetagen.

Ansøger ønsker at reetablere bestemmelser gældende i lokalplan 80.

Plangrundlag

Området er omfattet af rammeområde C 1.2 – Bymidten i Kommuneplan 2017. Kommuneplanrammen fastsætter områdets anvendelse til centerområde herunder mulighed for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Etablering af bolig i stueetagen i Amsterdamhusene 1 er i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme og kommuneplan 2017.

Området er omfattet af lokalplan 35, der blev vedtaget af Byrådet den 26. maj 2010 (se bilag - Lokalplan 35) og lokalplan 80, der blev vedtaget af Byrådet den 6. juni 2000. Desuden er området omfattet af rammelokalplanerne nr. 055 og 60 for hhv. parkering i Frederikssund Bymidte og Skilte og facader i bymidten. Lokalplan 35 giver ikke mulighed for, at stueetagen i Amsterdamhusene 1 kan anvendes til beboelse, hvorfor der skal udarbejdes en ny lokalplan.

Det er jf. planloven ikke muligt at aflyse lokalplan 35 uden at vedtage en ny lokalplan for området.

Strategi for området

Amsterdamhusene er beliggende på havnen i Frederikssund Midtby. Den nuværende anvendelse er i tråd med kommuneplanens hensigt om byliv og attraktivt havnemiljø. Desuden understøttes anvendelsen af eksisterende restauration på modsatte side af vejen.

Der har dog, ifølge ejer af stueetagen i Amsterdamhusene 1, ikke været grundlag for restauration i ejendommen. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at fastholde anvendelse, såfremt det betyder fortsat tomme lokaler. Det er derfor administrationens anbefaling, at den nye lokalplan tager afsæt i lokalplan 80, og derved atter giver mulighed for bolig i stueetagen i Amsterdamhusene 1.  

Ved udarbejdelsen af forslag til lokalplan for området er det administrationen anbefaling, at der både gives mulighed for bolig, liberalt erhverv, butik, servicefunktioner eller restauration, som ikke har bage-, stege-, eller fritureaktivitet, der kan give anledning til lugtgener i stueetagen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Igangsætte udarbejdelse af lokalplan for Amsterdamhusene 1
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 132:

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Pelle Andersen-Harild (Ø)

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A).

Indstillingen tiltrådt.

Tina Tving Stauning (A) begærer sagen i Byrådet.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling
 • Brev fra KL vedr. kommunens stillingtagen til ophævelse eller videreførsel af sag om krav mod KMD om pensionsløsning er vedlagt.
 • Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt.
Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget drøftede en konkret hændelse vedr. Covid-19.

Økonomiudvalget drøftede afviklingen af næste uges byrådsmøde. Udvalget anbefaler, at Byrådets møde bliver afviklet via Skype for Business. Byrådets temamøde samme dag afvikles også via Skype for Business.

Sagen udsættes til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget.

Indstillingspunkt 1-3 anbefales med den præcisering, at der er tale om storparceller i område I og C i Vinge.

Økonomiudvalget havde fået fremsendt et kortbilag umiddelbart før udvalgets møde. Dette vedlægges referatet fra mødet.

Indstillingspunkt 3-4: Anbefales med den præcisering, at bassinet ikke nødvendigvis ligger i det grønne hjerte, men i et byrum (afhængig af placeringen af det grønne hjerte).

Forslaget om at arbejde videre med at købe ejendommen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Ole Frimann-Hansen (F).

Imod indstillingen stemte: Kenneth Jensen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Tina Tving Stauning (A), Maria Katarina Nielsen (B), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Ole Søbæk (C) og Inge Messerschmidt (O).

Forslaget forkastet.