Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 30. september 2020

Via Skype kl. 16.00

Tillægsreferat – sag 283 – sag 284

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 23. september 2020 spurgt til, om arbejdet med renovering af pergolaer på Ådalens Skole kan fremrykkes således, at renoveringsprojektet kan lånefinansieres. Renovering af pergolaerne har endvidere været behandlet under Meddelelser på møde i Uddannelsesudvalget den 9. september 2020 på baggrund af en henvendelse fra skolebestyrelsen på Ådalens Skole.

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet en sag vedr. vedligeholdelse af pergolaer på Ådalens Skole, herunder belyst, om renoveringen kan lånefinansieres.

Nedenfor redegøres for pergolaernes status samt anbefaling til, hvordan det videre arbejde kan gribes an.

Der henvises til vedlagte notat for uddybning.

Pergolaerne er en overdækning langs med skolens bygninger, der bruges som en form for udvendigt gangareal. Der er pergolaer på to sider af bygningerne – nord og syd. Pergolaerne er nu ca. 50 år gamle og har udstået deres levetid. Senest er pergolaerne mange steder blevet understøttet med stålsoldater for at sikre, at de ikke styrter sammen.

Pergolaernes tilstand er forskellig alt efter, hvor udsatte de har været for bl.a. sollys. De mest slidte pergolaer er de, der vender mod syd, mens de mod nord er i bedre stand. Pergolaen ved bygning G ind mod gården er i dårligst forfatning.

Tilstanden på pergolaerne har været kendt i ca. 10 år og der er løbende udført renovering af disse. Arbejdet er langt fra færdigt.

 • I 2015 udskiftede man den pergola, der er foran administrationsbygningen.
 • I 2018 var det tanken der skulle renoveres for 3,5 mio.kr. (Bygning G,F,E og D). Dette tiltag blev trukket tilbage grundet kommunens generelle økonomi.
 • I 2019 er pergolaer bygning F,E og D delvis renoveret (udgift 1,8 mio. kr.)

Der henvises til billede i notatet for visuelt overblik. Af billedet fremgår også, hvad der udestår. (markeret med rød og orange)

Set fra et brugerperspektiv vil det være optimalt, hvis renovering af pergolaerne kan ske inden for et kort tidsrum. Byggefagligt vurderes det imidlertid ikke muligt at nå at udføre alle arbejder inden årets udgang. Nedenfor beskrives den handlingsplan, som vurderes mulig.

Anbefalet handlingsplan for pergolaerne:

Der henvises til billedet i notatet i forbindelse med denne beskrivelse.

Administrationen foreslår en handlingsplan for pergolaerne på Ådalens Skole, hvorefter arbejdet opdeles i to etaper. En etape, der foreslås gennemført i 2020 og én der udskydes til senere.

Etape 1 (2020)

 • Nedrivning af pergolaer ved bygning G begge sider
 • Nedrivning af pergolaer ved bygning F, E og D, udvendig side
 • Nedrivning af pergolaer ved bygning B og C syd side.
 • Renovering af pergola bygning G indvendig side.
 • Nedrivning af et skur (ved idrætshal)
 • Delvis nedrivning og genopbygning af skur som erstatning for nedrevet skur (v. bygning G)
 • Renovering af stern på alle tage.

Økonomi etape 1:

Nedrivning ca. 1,4 mio. kr.

Tømrerarbejde ved normal markedssituation ca. 0,450 mio. kr.

Tømrerarbejde – tillæg som følge af anormal markedssituation (+ 30%), ca. 0,150 mio. kr.

Elarbejde ca. 0,3 mio. kr.  

Delvis nedrivning og genopbygning af skur ca. 0,6 mio.

Samlet pris for etape 1 ca. 2,9 mio. kr.

Etape 2 (senere)

 • Opfriskning af pergola på bygning A
 • Genopførsel af pergola på sydsiden (væk mod gården) på bygning B og C
 • Renovering af pergolaer ind mod gården på bygning B og C

I alt forventes arbejder for 2,4 mio. kr.

Finansieringsmuligheder

Lånefinansiering

Ved at fremrykke fase 1 til udførelse i 2020 vil der være mulighed for at lånefinansiere anlægsopgaverne.

Resterende finansiering

Administrationen vil i det nye år vende tilbage med forslag til løsning på etape 2.

Oversigt økonomi:

Beløbene er angivet i t.kr..

2020

2021-2025

I alt

Etape 1 Lånefinansiering

2.900

2.900

Etape 2 anlægsfinansiering

2.400

2.400

I alt

5.300

Økonomi

Fremrykningen af renoveringen af pergolaerne på Ådalens Skole vil ikke udfordre anlægsloftet i 2020, idet det er annulleret som følge af COVID-19 situationen.

I det omfang indstillingen om øgede anlægsudgifter på 2,9 mio. kr. følges, vil det medføre en tillægsbevilling i forhold til bruttoanlægsudgifter. Samtidig gives en tilsvarende tillægsbevilling til øget lånehjemtagelse.

Det skal bemærkes, at de fremrykkede anlægsprojekter, som lånefinansieres, skal afsluttes i 2020 (det er kun den del af projektet, der afsluttes i 2020, der kan lånefinansieres).

Til beløbet på 2,9 mio. kr. skal lægges øgede interne personaleressourcer på 3 pct. svarende til 0,087 mio. kr.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller til Teknisk Udvalg, at:

 1. Udvalget beslutter, hvorvidt fase 1 af arbejdet med renovering af pergolaerne skal igangsættes.
 2. Udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

a. Der sker en fremrykning af anlægsprojektet til 2020 vedr. renovering af pergolaerne på Ådalens Skole inden for en ramme på 2,9 mio. kr.

b. Der gives en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. til øgede bruttoanlægsudgifter i 2020 til finansiering af det fremrykkede projekt, der samtidig frigives.

c. Der gives en tillægsbevilling til øget lånehjemtagelse på 2,9 mio. kr. i 2020.

d. Der tillægges 3 pct. af anlægsbevilling svarende til 0,087 mio. kr. til interne personaleressourcer.

Historik

Teknisk Udvalg, 30. september 2020, pkt. 130:

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2 anbefales, idet:

Indstillingspunkt 2.b. ændres til:

”Der gives en tillægsbevilling på 2,987 mio. kr. til øgede bruttoanlægsudgifter i 2020 til finansiering af det fremrykkede projekt. Herunder 3 pct. af anlægsbevillingen svarende til 0,087 mio. kr. til interne personaleressourcer. Beløbet frigives samtidig.”

Indstillingspunkt 2.c ændres til:

”Der gives en tillægsbevilling til øget lånefinansiering på 2,987 mio. kr.”  

Indstillingspunkt 2.d. udgår.

Beslutning

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales.