Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 30. september 2020

Via Skype kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Lovgrundlag

I medfør af styrelsesloven § 38, stk. 1 skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives to behandlinger i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum.

I medfør af bekendtgørelse nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. skal Byrådets 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget har i perioden 31. august til 20. september været i høring. Høringen gav i alt anledning til 316 høringssvar, som løbende er blevet viderebragt til Byrådets medlemmer.

Frist for politiske ændringsforslag fra Byrådets medlemmer er fastsat til søndag den 27. september kl. 18.00. Ændringsforslag modtaget inden for fristen vil blive vedlagt dagsordenen inden Økonomiudvalgets møde 30. september.

Tekniske korrektioner

Siden Byrådets 1. behandling er der foretaget ændringer vedrørende de tekniske korrektioner svarende til en samlet budgetreduktion - og dermed likvidtetsforbedring - på 11,3 mio. kr. i perioden 2021-2024

Den samlede budgetreduktion fordeler sig med en budgetstigning på 1,6 mio. kr. i 2021 og budgetreduktioner i 2022, 2023 og 2024 på henholdsvis 6,3mio. kr., 3,5 mio. kr. og 3,1 mio. kr.

Ændringen udspecificeres i bilag 1 og fordeler sig på følgende måde:

Drift - serviceudgifter

 • I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 indstilles der overført 1 mio. kr. fra 2020 til 2021 i relation til udgifter til konsulenter på byudviklingsprojektet i Vinge, hvorfor budgettet i 2021 øges med 1 mio. kr.
 • I 2021 og frem tilføres der budget svarende til 0,9 mio. kr. årligt som følge af opgaveglidning mod myndighedsopgaver på beskæftigelsesområdet.
 • I 2021 og frem tilføres der budget svarende til 0,1 mio. kr. årligt som følge af ny KKR-aftale for Klinisk funktion og Sundhedskoordinatorer.

Drift - overførelsesudgifter

 • I 2021 og frem reduceres budgettet svarende til 0,9 mio. kr. årligt som følge af opgaveglidning mod myndighedsopgaver på beskæftigelsesområdet.

Anlæg - bruttoanlægsudgifter

 • I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 indstilles der overført 0,8 mio. kr. fra 2020 til 2021 vedrørende AKU-center Slangerup, hvorfor budgettet øges med 0,8 mio. kr. i 2021.
 • I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 indstilles der overført 0,7 mio. kr. fra 2020 til 2021 vedrørende færdiggørelse af delta-kvarteret, hvorfor budgettet øges med 0,7 mio. kr. i 2021.
 • I 2021 - 2024 reduceres budgettet svarende til 1,5 mio. kr. årligt som følge af fremrykning af inventar-investeringer på skoleområdet til 2020.

Forsyningen - drift

 • I 2021 og 2022 tilføres der budget svarende til 0,5 mio. kr. årligt. Og i 2023 og 2024 tilføres der budget svarende til 0,4 mio. kr. årligt.

Skatter, tilskud og udligning

 •  I 2022-2024 øges indtægterne med i alt 9,963 mio. kr. fordelt med 5,359 mio. kr. i 2022,  2,491 mio. kr. i 2023 samt 2,113 mio. kr. i 2024. Prognosen er opdateret på baggrund af KL´s skatte- og tilskudsmodel fra den 18. september 2020 baseret på Økonomisk Redegørelse fra august måned samt slutningsligningsstatistik for 2019.

Takster

Af bilag 2 fremgår takstark med de forventede takster for budgetåret 2021. Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budgetforslaget drøftet på 1. behandlingen.

En række af taksterne vil således blive konsekvensrettet, når der er indgået budgetforlig og de politisk besluttede ændringer er kendte. I den forbindelse skal det nævnes, at følgende takster fastsættes i henhold til takstcirkulære:

 • Taksterne for dagpleje, børnehave samt integrerede institutioner fastsættes som 25 pct. af de budgetterede udgifter på området.
 • Takster for klubberne fastsættes som 20 pct. af de budgetterede udgifter til området.

Endvidere er der en række takster, som følger lovgivningen på de respektive områder, og hvor den konkrete takst for 2021 endnu ikke er udmeldt. Af bilag 2 fremgår det af kolonnen "takstprincipper", hvilke takster dette gælder for.

For øvrige takster gælder, at de er fastsat med udgangspunkt i budgettes økonomiske og aktivitetsmæssige forudsætninger.

Anlæg

Med henblik på at effektivisere den politiske proces vedrørende bevilling af anlægsprojekter indstilles det, at der samtidig med budgettets vedtagelse godkendes anlægsbevillinger i 2021 (frigivelse af rådighedsbeløb) til følgende projekter med de i investeringsoversigten anførte rådighedsbeløb i 2021:

 • Idræts- og spejderfacilitetespulje: 2,1 mio. kr.
 • Teknisk anlægspulje: 3,2 mio. kr.

Pris- og lønregulering

Efter budgettets godkendelse vil der ske en konsekvensberegning af pris- og lønreguleringen vedrørende overslagsårene som konsekvens af godkendte ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet. Der vil være tale om mindre beløb.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 30. september 2020:

Dagsorden er opdateret med følgende bilag som konsekvens af budgetaftale, som er indgået den 29. september 2020:

 • Aftaletekst
 • Politiske ændringsforslag
 • Budgetoversigt 2021-2024
 • Investeringsplan 2021-2030. I investeringsplanen er investeringer besluttet i forbindelse med budget 2021 øget med 3 % vedrørende intern projektering.
 • Likviditetsprognose
Økonomi

Forslaget har vidtgående økonomiske konsekvenser, idet budgettet fastlægger alle bevillinger i 2021.

Indstilling

Centerchefen for økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling med følgende indstilling:

 1. Tekniske ændringer fra 1. til 2. behandlingen godkendes.
 2. Det vedlagte takstark - samt at der konsekvensrettes i henhold til de i budgetforliget besluttede ændringer - godkendes.
 3. Rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. vedrørende idræts- og spejderfacilitetspuljen frigives i 2021.
 4. Rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. vedrørende teknisk anlægspulje på 3,2 mio. frigives i 2021.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 anbefales med den bemærkning, at rådighedsbeløbet vedrørende teknisk anlægspulje ændres til 3,296 mio. kr. som konsekvens af budgetaftalen indgået 29. september 2020, hvor investeringer budgetlagt fra 2021 øges med 3 % vedrørende intern projektering. Rådighedsbeløbet på 3,296 mio. kr. frigives i 2021.  

Lovgrundlag

Lov om kommunal indkomstskat.

Lov om kommunal ejendomsskat.

Lov om kommunernes styrelse kapital V.

Budget- og regnskabsbekendtgørelsen §3.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet skal Byrådet beslutte, om der skal anvendes statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

Fastsættelsen af den kommunale udskrivningsprocent sker ved, at Byrådet i budgettet beslutter, hvilket provenu der ønskes fra kommunal indkomstskat, og om der skal anvendes selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Herefter er det en beregningsmæssig opgave at fastsætte udskrivningsprocenten.

Ud over udskrivningsprocenten skal Byrådet fastsætte grundskyldspromillen og dækningsafgifter inden for de grænser, der er fastsat i lovgivningen.

Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprocent

Byrådet skal vælge mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering. Vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vil skatteindtægter og de heraf afledte tilskuds- og udligningsbeløb ligge fast. Vælges derimod selvbudgettering foretages der en efterregulering i 2024 af såvel skatteindtægter som tilskud og udligning.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har opgjort Frederikssund Kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021 til 8,424 mia. kr. Budgetforslaget indeholder en forudsætning om, at der vælges statsgaranti. Udskrivningsprocenten i budgetforslaget er uændret 25,8. Med et provenu på 2,2 mia. kr. i indkomstskat i 2021 fastsættes udskrivningsprocenten på 25,8.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Det selvbudgetterende udskrivningsgrundlag beregnes ved hjælp af KL's skatte- og tilskudsmodel samt forventet befolkningsudvikling. Beregningerne er foretaget på KL’s skatte- og tilskudsmodel i september 2020 og viser, en merindtægt på 3,1 mio. kr. ved valg af selvbudgettering i 2021. Endvidere skønnes en positiv efterregulering på 2,6 mio. kr. i 2024 og dermed vil der være en provenugevinst på 5,7 mio. kr. ved valg af selvbudgettering.

Administrationen anbefaler, at der vælges statsgaranti i 2021, idet den forventede gevinst ved selvbudgettering ikke står mål med de usikkerheder, der er forbundet hermed. Begrundelsen herfor uddybes nærmere i vedlagte notat.

Grundskyld

Med et provenu på 326,2 mio. kr. er grundskyldspromillen uændret på 32,5. Med en grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille fås et provenu på 6,7 mio. kr.

Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi

Med et provenu på 1,4 mio. kr. for dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi udgør dækningsafgiften uændret 15,0 promille.

Dækningsafgift af forskelsværdien af offentlige ejendomme

Med et provenu på 4,3 mio. kr. for dækningsafgift af forskelsværdien af offentlige ejendomme udgør dækningsafgiften uændret 8,75 promille.

Dækningsafgift af forskelsværdien af erhvervsejendomme

Med en uændret dækningsafgift på 0 promille udgør provenuet 0,0 mio. kr.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, med udgangspunkt i budgetforslaget, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2021.
 2. Udskrivningsprocenten fastsættes til 25,8.
 3. Grundskyldspromillen holdes uændret på 32,5 promille og grundskyldspromillen for landbrug med videre holdes uændret på 7,2 promille.
 4. Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi med en uændret sats på 15,0 promille.
 5. Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi med en uændret sats på 8,75 promille.
 6. Dækningsafgift af erhvervsejendomme fortsat fastsættes til 0 promille.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-6 anbefales.

Lovgrundlag

Lov om folkekirkens økonomi.

Sagsfremstilling

Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi, kirkeskatteprocenten for det kommende år. Fastsættelsen af kirkeskatteprocenten sker på følgende måde:

 • Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten.
 • Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kommunens kirkekasser og Provstiudvalgskassen.
 • På baggrund af Byrådets beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering fastsættes kirkeskatteprocenten, således at udgifterne til landskirkeskat, kirkekasser og provstiudvalgskasse finansieres.

Byrådet har således ikke mulighed for at påvirke kirkens udgiftsniveau, men træffer alene beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering. I 2020 udgør kirkeskatten 0,96 %.

Kirkeministeren har i brev af 10. juli 2020 meddelt, at landskirkeskatten i 2021 for medlemmer af folkekirken i Frederikssund Kommune udgør 10,627 mio. kr. og Frederikssund Provstiudvalg har i brev af 15. september 2020 oplyst, at bidraget til kirke- og provstiudvalgskasser udgør 54,469 mio. kr. Der er således et samlet finansieringsbehov på 64,095 mio. kr.

Af § 18 i lov om folkekirkens økonomi fremgår det, at ligningsbeløb til kirke- og provstiudvalgskasser samt landskirkeskat pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til pågældende kommune, dog at den kirkelige ligning fastsættes med 2 decimaler. Dette indebærer, at kommunens valg mellem statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag også er bestemmende for, hvilken kirkeskatteprocent der skal anvendes for at dække det samlede finansieringsbehov til folkekirken.

Kommunen har fået udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag til folkekirken i 2021 på 6,677 mia. kr. Under forudsætning af, at der vælges statsgaranti i 2021, forbliver kirkeskatteprocenten uændret 0,96 %.

Økonomi

 Ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Kirkeskatteprocenten for 2021 fastsættes til 0,96% på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat.
Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Maria Katarina Nielsen (B), Inge Messerschmidt (O), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Ole Søbæk (C), Tina Tving Stauning (A), Kenneth Jensen (A) og Poul Erik Skov Christensen (A).

Ole Frimann-Hansen (F) undlod at stemme.

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Borgmester John Schmidt Andersen (V) orienterede om, at direktør Jan Milandt har opsagt sin stilling. Der udarbejdes en sag til Økonomiudvalgets møde i oktober måned vedrørende rekruttering af en ny direktør.

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Ole Søbæk (C), Inge Messerschmidt (O), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Ole Frimann-Hansen (F) og Maria Katarina Nielsen (B).

Imod indstillingen stemte: Tina Tving Stauning (A) og Poul Erik Skov Christensen (A).

Kenneth Jensen (A) undlod at stemme.

Indstillingen tiltrådt.