Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 26. august 2020

Raasigvang, SIK kl. 15.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 37-40.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til budget 2021-2024 til førstebehandling.

Budgetforslaget - de overordnede tal

Den 5. maj 2020 blev der indgået aftale om reform af udligningssystemet. Ligesom der den 29. maj 2020 blev indgået aftale om kommunernes økonomi i 2021 med Økonomiaftale 2021.

Sammen med udviklingen i alders- og socioøkonomiske kriterier samt den forventede udvikling i den økonomiske vækst er udligningsreformen og økonomiaftalen blevet indarbejdet i KL’s tilskudsmodel. På den baggrund har Frederikssund kommune opdateret indtægtssiden (skatter, tilskud og udligning) i budgetoplægget for 2021-2024.

Ændringer, som er indarbejdet i budgetforslaget, fremgår af bilag 1 i notatet med de økonomiske rammer for budget 2021-2024 og omhandler serviceudgifter, overførsler, anlægsudgifter, indtægter samt finansielle poster. De giver anledning til, at der er i 2021 er indarbejdet øgede nettoindtægter på 8,4 mio. kr. I 2022, 2023 og 2024 er indarbejdet nettoudgifter på henholdsvis 96,6 mio. kr., 26,2 mio. kr. og 136,9 mio. kr. i forhold til budgetoplæg fra 2020. Under anlægsudgifter er indarbejdet administrationens forslag til Investeringsplan 2021-2030 i forhold til budgetperioden 2021-2024.

Som konsekvens af disse indarbejdelser forventes der et akkumuleret kassetræk på 69,6 mio. kr. i perioden 2021-2024. Et kassetræk, der medfører en faldende likviditet.

Et forhold der bl.a. kommer til udtryk ved, at det strukturelle driftsoverskud, som skal finansiere anlæg, renter og afdrag, i 2023 og 2024 er på henholdsvis 134,5 mio. kr. og 122,5 mio. kr. Og med udgifter til renter og afdrag i størrelsesordenen 65 mio. kr. årligt vil der i 2023 og 2024 således som udgangspunkt være relativt få midler til rådighed til anlæg.

På den baggrund foreslås det, at der i den videre budgetproces arbejdes med et besparelsesmål på 28 mio. kr. i 2021 stigende til 60 mio. kr. i 2024, svarende til henholdsvis 1,3 og 2,7 pct. af serviceudgifterne. Dette for at sikre:

 • Strukturel balance.
 • Budgettering inden for de nationale rammer.
 • ?Råderum til politiske prioriteringer på årligt 15 mio. kr. vedr. serviceudgifter.
 • Efterlevelse af kommunens målsætning vedrørende likviditet.

Serviceudgifter

Frederikssund kommune forventer i 2021 at afholde serviceudgifter på 2.215,3 mio. kr. Sammenholdes dette med Frederikssunds andel af den samlede serviceramme (inklusiv løftet på 1,5 mia. kr.) i 2021 på 2.202,5 mio. kr. budgetlægges med 12,8 mio. kr. mere i 2021 end de nationale rammer tillader i forhold til serviceudgifter. Skal målet om efterlevelse af de nationale rammer nås kombineret med et ønske om et politisk råderum på ca. 15 mio. kr., er der således behov for reduktioner i størrelsesordenen 28 mio. kr. i 2021.

I budgetforslaget er budgetterne på nogle af de helt centrale velfærdsområder (ældre, sundhed - og voksenhandicapområdet mv.) øget med i alt 49,6 mio. kr. i 2021. Formålet med denne udvidelse af budgettet er at imødekomme de stigende behov og derved sikre, at serviceniveauet overfor borgerne kan fastholdes.

Likviditet

Frederikssund kommunes likviditet stiger frem til udgangen af 2020, hvorefter den holder sig nogenlunde konstant frem til medio 2020. Derefter ses et fald således, at Frederiksund med udgangen af 2024 har en likviditet på 143 mio. kr. Faldet fra medio 2022 og frem skyldes, at der ikke er strukturel balance i kommunens økonomi i perioden 2021-2024.

Dette skal ses i lyset af, at der er indarbejdet anlægsinvesteringer, svarende til de foreløbige prioriteringer i arbejdet med Investeringsplan 2021-2030. Dette betyder, at der fremrykkes investeringer til 2021 og 2022, hvor investeringsniveauet udgør henholdsvis 163,5 mio. kr. og 144,4 mio. kr. Et forhold, som har betydning for udviklingen af likvidteten på trods af, at der i hele perioden 2021-2030 budgetteres inden for den samlede anlægsramme på 1,033 mia. kr.

Investeringsniveauet i 2021 og 2022 er kun muligt – uden at kommunen ryger under likviditetsmålet i den økonomiske politik med udgangen af 2024 – fordi Frederiksund i hvert af de to år modtager 29,2 mio. kr. som bagudrettet kompensation vedrørende manglende uddannelsesoplysninger for udlændinge.

Anlægsudgifter

Der er i perioden 2021-2030 budgetlagt anlægsudgifter for 1.033,0 mio. kr., heraf 465,0 mio. kr. i 2021-2024. 353,8 mio. kr. er indbudgetterede anlægsprojekter budgetlagt fra budget 2020. Resterende 679,2 mio. kr. er de første foreløbige prioriteringer af anlægsprojekter fra Investeringsplan 2021-2030.

På baggrund af de første foreløbige prioriteringer af anlægsprojekter budgetlægges med et højere anlægsniveau først i perioden 2021-2024 med et årligt gennemsnitsniveau på 116,2 mio. kr.

I 2025-2030 budgetlægges 568,1 mio. kr., svarende til et gennemsnitsniveau på 94,7 mio. kr. årligt. Det strukturelle driftsoverskud er lavere i 2023 og frem, hvorfor et højere anlægsniveau i den sidste periode forudsætter effektiviseringer på driften.

I 2021 er der prioriteret bruttoanlæg for 163,5 mio. kr., hvilket er inden for de nationale rammer. Frederikssund Kommunes andel af anlægsrammen i Økonomiaftalen for 2021 mellem Regeringen og KL på 21,6 mia. kr. udgør 163,9 mio. kr. (på baggrund af kommunens bloktilskudsnøgle på 0,759 pct.).

Handlingskatalog

Med henblik på at tilvejebringe prioriteringsrum har administrationen udarbejdet et handlingskatalog, hvor der anvises bruttobesparelser på 48 mio. kr. i 2021, 76 mio. kr. i 2022, 84 mio. kr. i 2023 og 88 mio. kr. i 2024.

To partier har ønsket, at forslag skal udgå inden høringen for i alt 11,6 mio. kr. i 2021 stigende til 19,6 mio. kr. i 2024.

Samtidig indgår i kataloget udvidelsesforslag til politisk prioritering for 9,5 mio. kr. i 2021, 8,2 mio. kr. i 2022 samt 9,3 mio. kr. i 2023 og 2024.

Takster

Vedlagtebilag 2indeholder takstark med de forventede takster for budgetåret 2021. Taksterne er beregnet med udgangspunkt i nærværende budgetforslag.

Der kan således forventes ændringer til de fremlagte takster afhængig af, hvilke budgetforbedringsforslag fra handlingskataloget, som beslutttes. I den forbindelse skal det nævnes, at følgende takster fastsættes i henhold til takstcirkulære:

 • Taksterne for dagpleje, børnehave samt integrerede institutioner fastsættes som 25 pct. af de budgetterede udgifter på området.
 • Taksterne for klubberne fastsættes som 20 pct. af de budgetterede udgifter til området.

Endvidere er der en række takster, som følger lovgivningen på de respektive områder, og hvor den konkrete takst for 2021 endnu ikke er udmeldt.

Taksterne på de forskellige fagområder vil blive fremlagt til orientering på de respektive udvalg på september-møderne, hvorefter de endeligt godkendes ved Byrådets 2. behandling den 7. oktober.

Den videre proces

Økonomiudvalget sender budgetforslaget i offentlig høring i perioden 31. august - 20. september. Ligesom der vil blive afholdt borgermøde den 15. september 2020. Indkomne input i den forbindelse vil indgå i den videre budgetproces.

Den 23. september afholder Økonomiudvalget møde med Hoved MED-udvalget omkring personale- og arbejdsmæssige forhold i budgetforslaget.

Den 27. september kl. 18.00 er der frist for politiske ændringsforslag.

Økonomiudvalget 2. behandler budgettet den 30. september, mens det er tilfældet for Byrådet den 7. oktober, hvor budgettet endeligt vedtages.

Økonomi

Budgetforslaget lægger rammerne for kommunens økonomi i 2021 og overslagsårene. Budgettet indeholder samtlige bevillinger for budgetåret 2021.

Indstilling

Centerchef for Økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Budgetforslaget drøftes.
 2. Budgetforslaget oversendes til Byrådets førstebehandling og samtidig udsendes i høring i perioden 31. august til 20. september 2020.
Beslutning

Økonomiudvalget drøftede indstillingspunkt 1-2 i forbindelse med administrationens forslag til 1. behandlingsbudget 2021-2024. Borgmesteren oversender administrationens budgetforslag med en række ændringer til Byrådets førstebehandling samtidig med, at det sendes i høring i perioden 31. august til 20. september 2020. 

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2021 har Byrådet truffet beslutning om at gennemføre et borgermøde tirsdag den 15. september. Borgermødet foreslås afholdt i tidsrummet kl. 19-21.

På borgermødet inviteres kommunens borgere til at møde politikerne for at drøfte det materiale, der er sendt i høring. Dette gælder bl.a. de konkrete forslag i handlingskataloget samt de mulige planlagte fremadrettede anlægsinvesteringer i Byrådets investeringsplan.

Formålet med denne sag er at lægge op til en drøftelse af ramme og program for borgermødet.

Form

Borgermødet indledes med en indflyvning til budget 2021 af borgmester John Schmidt Andersen samt kommunaldirektør Torben Kjærgaard, hvor der vil blive givet en status på aktuelle nøgletal, samt det handlingskatalog og den foreløbige investeringsplan, der er udarbejdet. Til dette indlæg vil der være en stoleopstilling i rækker til de fremmødte borgere.

Efter indledningen inviteres borgerne til at stille spørgsmål til de forskellige budgetforslag ved politiske dialogcafeer, som er organiseret i temaer og placeret i lokalet på en måde, der giver mulighed for afgrænsning og fordybelse.

Det anbefales, at to politiske udvalg deles om en politisk dialogcafé. Udvalgene vil blive sammensat, så de har mest muligt indholdsmæssigt slægtskab i forhold til forslag, de præsenterer. Et muligt bud på en sammensætning af politiske udvalg kunne se ud som følger:

Politisk dialogcafé 1: Økonomiudvalget + Vækstudvalget

Politisk dialogcafé 2: Uddannelsesudvalget + Opvækstudvalget

Politisk dialogcafé 3: Social- og Sundhedsudvalget + Velfærdsudvalget

Politisk dialogcafé 4: Teknisk udvalg + Plan- og Miljøudvalget

Politisk dialogcafé 5: Fritids- og Kulturudvalget

Det foreslås, at den enkelte politiske dialogcafé organiseres som en siddende opstilling med 2 cirkler af stole.

For at deltagerne ikke går for meget rundt imellem hinanden, foreslås det, at deltagerne får mulighed for at deltage i to politiske dialogcafeer af hver en halv times varighed.  

De fremmødte borgere kommer til borgermødet for at komme i dialog med politikerne og få lejlighed til at stille spørgsmål til de konkrete forslag i handlingskataloget, der foreligger for 2021-2024, samt de mulige planlagte fremadrettede anlægsinvesteringer i Byrådets investeringsplan. Det er derfor vigtigt, at det er udvalgsformændene fra de forskellige politiske udvalg, som er værter ved de politiske dialogcafeer.

Lokation

På grund af coronakrisen og myndighedernes forsamlingsforbud vil det være hensigtsmæssigt at placere borgermødet på en lokation, hvor der er god plads til borgerne, og hvor stole kan placeres i god afstand. Det vil således være vigtigt at undgå stående dialog mellem de fremmødte, da man derved uvægerligt kommer til at stå tættere på hinanden med fare for smitte.

Det foreslås derfor at afholde borgermødet vedr. budget 2021 i Raasigvang, Slangerup Kultur- og Idrætscenter. Det betyder, at der vil være mulighed for at skabe rum og afstand mellem de forskellige grupper af mennesker, som vil skulle deltage i arrangementet.

Forplejning

For at imødekomme mulighed for forplejning under borgermødet – uden samtidig at gå på kompromis med retningslinjer i forbindelse med corona - anbefales det, at der opstilles sodavands- eller vandflasker og indpakket chokolade ved de politiske dialogcafeer. Dette for at undgå fælles ’tag selv’-borde med kaffe og kage.

Tilmelding

Som følge af det nuværende forsamlingsforbud grundet Covid-19 er der en øvre grænse for, hvor mange mennesker der må være tilstede under borgermødet (max. 100 personer). For at overholde forbuddet vil det være nødvendigt at have et samlet overblik over de deltagende borgere. Derfor anbefales det, at de borgere, der ønsker at deltage, tilmelder sig forud for borgermødet.

Økonomi

 Center for økonomi har ikke yderligere bemærkninger

Indstilling

Afdelingslederen for Politik og Jura indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Drøfte og godkende den beskrevne ramme for borgermødet den 15. september 2020.
Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 17. juni 2020 at indlede genåbning af Frederikssund Kommunes administration den 22. juni 2020. Efter aftale på gruppeformandsmødet den 10. juni 2020 åbnede Borgercenteret for fysisk borgerbetjening med og uden tidsbestilling allerede fra den 15. juni 2020. Med sagen foreslås restriktionerne i forbindelse med genåbningen lempet.

Plan for genåbning af administrationen pr. den 22. juni 2020

Beslutningen om at genåbne administrationen tog afsæt i en særskilt plan for genåbning af administrationen, som havde til formål er at sikre en tryg og sundhedsmæssigt forsvarlig genåbning af administrationen for såvel borgere som ansatte. Planen sikrede fælles retningslinjer og praksis i hele administrationen. Planen indebar, at administrationen åbnede for fysisk fremmøde fra den 22. juni 2020 under en række særlige midlertidige vilkår, herunder bl.a. at.

 1. Genåbningen forudsætter, at borgerne betjenes i særskilte lokaler indrettet til borgerbetjening for at reducere smitterisiko for såvel borgere som ansatte. Der etableres med særlige tiltag, der begrænser smittespredning, herunder begrænsning af antallet af ventende borgere, udvidede hygiejnetiltag og foreløbig lukning af selvbetjeningsterminaler.
 2. Der tilstræbes et maksimalt fremmøde af ansatte på gennemsnitligt 75-80 % på én gang, via fortsat brug af hjemmearbejde og turnus for fremmøde, frem til den 10.  august 2020.
 3. At der frem til den 10. august udvises forsigtighed ved at begrænse ansattes færden rundt i administrationsbygningerne, afholdelse af fysiske møder, samt ved at kantinen er lukket indtil 10. august 2020. Hovedindgangene forbeholdes borgere. Under iagttagelse af smittetrykkets udvikling, kan der ske yderligere lempelser.
 4. Alle ansatte informeres om retningslinjer for adfærd og god hygiejne inden opstart.
 5. Der etableres midlertidige mødelokaler i Frivilligstedet og i de tomme bygninger på Lundevej for at sikre, at der er store mødelokaler nok, hvor afstandskrav kan overholdes.  
 1. Ledelsen er ansvarlig for i samarbejde med Arbejdsmiljøorganisationen og de lokale MED-udvalg at udarbejde konkrete planer for fremmøde i det enkelte center/afdeling.

Chefgruppen evaluerede genåbningen ultimo juni 2020. Indtrykket var generelt her, at genåbningen har forløbet overordentlig godt.

Smittetrykkets udvikling hen over sommerferien

Yderligere lempelse af retningslinjerne forudsatte en gunstig udvikling af smittetrykket i Hovedstadsregionen og i Frederikssund Kommune.

I Region Hovedstaden har der i juli været mellem 112 og 153 positive tilfælde af COVID-19 om ugen blandt borgere i regionen. Antallet af borgere i Frederikssund Kommune testet positiv for COVID-19 har de seneste måneder været nedadgående. I hele juli måned har der været mellem 0 til 1 positive tilfælde af COVID-19 om ugen.

Der er således fortsat risiko for smitte med COVID-19, men med afsæt i den hidtidige positive udvikling af smitteudbredelsen i regionen såvel som i kommunen og hensynet til betjening af borgerne foreslås det at åbne Borgerservice yderligere.

Yderligere åbning af Borgerservice

Det foreslås, at Borgerservice åbnes yderligere op, således:

 • Åbning for adgang for ophold op til 8 borgere i hallen med anvendelse af nummersystem samt 1 ud – 1 ind princippet.
 • Modtagelse af alle typer henvendelser til frontbetjeningen.
 • Fortsat vagt-funktion i indgangen.
 • Åbning af digital selvbetjening i selvbetjeningsområdet i hallen for max 2 borgere ad gangen med tidsbestilling for borgere med udfordringer på ansøgninger til kritisk funktion (forsørgelses- og særlige enkeltydelser), samt dokumentation hertil.

Derudover har mulighed for højere fremmøde og åbning af et reduceret kantinetilbud været drøftet. På baggrund af vurdering af behov anbefales de nuværende restriktioner opretholdt, idet der fortsat er risiko for smitte med COVID-19.

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet indgik den 14. august 2020 en aftale om kontrolleret genåbning. Aftalen indeholder ikke yderligere åbning af betydning for de administrative funktioner i kommunerne. Såfremt smittetrykket udvikler sig i forkert retning, eller de centrale retningslinjer ændres, kan det være nødvendigt at nedskalere fremmødet for såvel borgere som ansatte og skærpe retningslinjerne igen.

Økonomi

Center for økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

 Afdelingslederen for Sundhed og HR indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Åbne yderligere op for Borgersevice, som beskrevet i sagen.
Beslutning

Tiltrådt.

Økonomiudvalget bemyndigede borgmesteren til at iværksætte yderligere initiativer med henblik på at normalisere forholdene indenfor det administrative område i det omfang det er muligt under hensyntagen til Covid19-situationen.

Beslutning

Der var ingen meddelelser.