Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020

Raasigvang, SIK kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt med den justering af sag 215 om kommunikations- og markedsføringsstrategi for Vinge udgik af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomiske situation. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommune har imidlertid vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Endvidere fremgår det af politikken, at det er et politisk ønske, at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre 125 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Gennemsnittet for august 2019 til juli 2020 udgør 209,9 mio. kr.

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen.

Derudover vedlægges bilag med økonomisk status pr. 31. juli 2020, som er grundlag for likviditetsprognosen.

Vinge økonomi

Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 31. juli 2020: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 209,9 mio. kr. pr. 31. juli 2020.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 19. februar 2020 tidsplan og rammer for arbejdet med budget 2021-2024.

På denne baggrund er fagudvalgene i maj måned blevet præsenteret for de foreløbige temaer, som indgår i budgetarbejdet, mens det samlede budgetkatalog blev præsenteret på Byrådets budgetseminar den 23. juni. Samme plan indeholder ligeledes en forudsætning om, at fagudvalgene drøfter det tekniske budgetgrundlag på nærværende møde.

Denne status på det tekniske budgetgrundlag vedrører Økonomiudvalgets bevillingsområder.

Det tekniske budget er kort fortalt overslagsår fra det foregående års budget korrigeret således, at det politisk besluttede serviceniveau bibeholdes. Derudover indarbejdes indtægtsmæssige konsekvenser af økonomiaftalen, der blev indgået den 29. maj, samt fordelingsmæssige konsekvenser af forskydninger mellem sociale- og alderskriterier kommunerne i mellem som opgjort i KL’s tilskudsmodel. Endelig tages højde for nyeste skøn for pris- og lønudvikling.

Mere konkret består ændringer til det tekniske budget typisk af:

Tekniske ændringsforslag:

 • Demografireguleringer som følge af ny befolkningsprognose
 • Ændringer med henblik på fastholdelse af uændret serviceniveau.
 • Pris- og lønreguleringer – herunder resultat af evt. overenskomstforhandlinger.
 • Økonomiaftale mellem KL og regeringen.
 • Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag – herunder effekt af relative ændringer på social- og alderskriterier kommunerne i mellem.
 • Finanslovsaftale/Lov og cirkulæreprogram (DUT).

Politiske ændringsforslag:

 •  Byrådets bevillingsmæssige beslutninger, som ikke var forudsat ved tidligere års budgetvedtagelse – herunder overførsler af budget mellem år.

Når den økonomiske nettoeffekt af et budget opgøres skal tekniske ændringer og politiske ændringer ses under et – som udtryk for den politiske prioritering af de samlede økonomiske ressourcer.

I forhold til budgetvedtagelsen for 2020 er der på udvalgets område indarbejdet tekniske ændringsforslag svarende til merudgifter for 10,640 mio. kr. i 2021 kr., og samlede merudgifter i perioden 2021 - 2024 på 35,477 mio. kr., med henblik på fastholdelse af et politisk vedtaget serviceniveau.

De konkrete tekniske ændringsforslag kan specificeres således:

 • Ny ferielov - Udbetaling af feriemidler for medarbejdere, der har nået folkepensionsalderen, svarede til merudgifter for 5,955 i 2021, 1,895 i 2022, 4,347 i 2023 samt 5,166 i 2024
 • Tilretning af Kommunens forsikringsbudget på baggrund af skadesstatistik og aktuarrapport (skøn over nødvendige hensættelser til arbejdsskader), svarende til mindreudgifter for 0,413 mio. kr. i 2021, 0,210 i 2022, 0,526 i 2023 samt 0,526 i 2024.
 • Monopolbrud - faste afgifter til kommunale IT systemer - De samlede IKT udgifter vil blive nærmere analyseret frem imod budgetseminaret, hvorfor der kan fremkomme reviderede skøn når konklusionerne foreligger - de foreløbige skøn bevirker merudgifter for 3,008 mio. kr. i 2021, 1,968 i 2022, 1,981 i 2023 samt 1,992 i 2024
 • Borgernes adgang til egne data 'Borgerblikket' 'MitOverblik' udvikles af Kombit (4,7 kr. pr. borger + bef.prog.) - svarende til merudgifter på ca. 0,2 mio. kr. årligt
 • Nye kombit løsninger, svarende til merudgifter på 0,700 mio. kr. årligt.
 • Administrationsbidrag vedr. fonden for feriemidler, svarende til årlige merudgifter på 0,100 mio. kr.
 • Der er tidligere budgetlagt med en besparelse på valgsystem ved overgang til Kombit Valg (Monopolbrud). Men økonomi omkring print af stemmesedler (KMD) er endnu ikke afklaret. merudgifter på 0,100 mio. kr. årligt fra 2022.
 • IT: Buffetmodel prisstigning fra 2,79 kr. til 4,80 kr. pr. borger grundet forventning om en kraftig øget anvendelse af Serviceplatformen, som hæver omkostningen til kapaciteten. årlige merudgifter på ca. 0,092 mio. kr.
 • IT: Boligforlig - Statens overtagelse af opkrævning af grundskyld er udsat, hvorfor ESR besparelse nulstilles. Merudgifter på ca. 0,270 årligt.
 • IT Monopolbrud: Ny løsning fra Kombit SPK giver merudgift ifht. KMD soc.pens. Merudgifter på 0,220 årligt fra 2021
 • Revideret valgbudget - Budgettet er ændret så det indeholder Kommunalvalg, fast hvert 4. år, EU-valg, fast hvert 5. år, Folketingvalg, senest 4 år efter seneste Folketingsvalg. Dette betyder at et eventuelt Folketingsvalg før tid samt eventuelle folkeafstemninger skal finansieres af Implementeringspuljen, eller en egentlig tillægsbevilling. Det reviderede budget bevirker mindreudgifter for 0,630 i 2020, og mindreudgifter på 0,155 i hvert af årene 2023 og 2024
 • Første forslag til prioritering af anlægsforslag - investeringsplan 2021 - 2030 - omfatter afledte driftsudgifter, som følge af de prioriterede anlæg. Der er tale om et bruttobeløb, som skal fordeles på de berørte udvalg. Samlede merudgifter på 0,495 mio. kr. i 2021, 1,247 i 2022, 1,554 i 2023 samt 1,813 i 2024.

De samlede ændringsforslag er nærmere specificeret i bilag - Tekniske rettelser pr. 23. juni.

Økonomi

Ændringer omtalt i denne status er indeholdt i det økonomiske udgangspunkt, som blev præsenteret for det samlede Byråd på budgetseminaret den 23. juni, og indgår dermed i udgangspunktet for de videre politiske drøftelser omkring budget 2021 – 2024.

Status for Økonomiudvalget viser, at der er indarbejdet tekniske ændringsforslag svarende til mindreudgifter for 10,640 mio. kr. i 2021, samt merudgifter for 35,477 mio. kr. i hele budgetperioden 2021 - 2024. Merudgifterne for hele perioden på 35,477 mio. kr. svarer til en gennemsnitlig vækst på 3,89 % af udvalgets samlede serviceudgifter i budgetperioden 2021-2024.

Det kan endvidere oplyses at udvalgets samlede tekniske rettelser, incl. politiske beslutninger kan opgøres til mindreudgifter på 26,045 mio. kr. i 2021 samt merudgifter på 96,237 i hele budgetperioden 2021 - 2024. Det svarer til en gennemsnitlig vækst på 10,55 % af udvalgets samlede serviceudgifter i budgetperioden 2021-2024. De konkrete ændringer fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at:

1.      Drøfte status på udvalgets tekniske rettelser til budget 2021 - 2024.

Beslutning

Sagen drøftet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget aftalte i forbindelse med dialogmødet den 17. juni 2020 med Hoved MED-udvalget fremover at drøfte ønsker til temaer på dialogmøderne i lighed med proceduren i Hoved MED-udvalget.

I forlængelse heraf foreslås følgende temaer drøftet på dialogmødet den 23. september 2020:  

 • Budget 2021-24
 • Foreløbige erfaringer i organisationen fra COVID-19 perioden
 • Eventuelt

Til orientering forelægges Hoved MED-udvalget en tilsvarende sag. Den endelige dagsorden udarbejdes på baggrund af de to udvalgs ønsker

Økonomi

Center for økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Afdelingslederen for Sundhed og HR indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Dagsordenspunkterne til dialogmødet med Hoved MED-udvalget den 23. september 2020 drøftes og godkendes.
Beslutning

Drøftet.

De foreslåede temaer blev godkendt med den tilføjelse, at der også sættes et tema på dagsordenen under overskriften "Attraktive arbejdspladser - med fokus på sygefravær og fysisk arbejdsmiljø".

Lovgrundlag

Byudvikling

Sagsfremstilling

På møde den 11. december 2019 besluttede styregruppen for Vinge (Økonomiudvalget), at der skulle holdes et fælles temamøde i Byrådet, hvor Vingevisionerne genbesøges. Temamødet skal bidrage til at styrke den fælles retning i udviklingen af Vinge, samt definere, viderebearbejde og prioritere visionerne fra helhedsplanen. Processen er vigtig, da et så stort byudviklingsprojekt løbende skal tilpasses den samfundsmæssige udvikling. Det er planlagt, at temamødet afholdes den 25. august 2020, og bliver på denne måde en vigtig integreret del af kommuneplanprocessen.

I forbindelse med temamødet har administrationen udarbejdet oplæg til program. Med denne sag ønskes Økonomiudvalgets beslutning om programmets indhold, format og overordnede formål.

Som en del af programmet og den fremadrettede planlægning af udviklingen i Vinge, har COWI udarbejdet en supplerende markedsundersøgelse af boligbehovet i Vinge. Analysen er netop indkommet og det vurderes hensigtsmæssigt at præsentere konklusioner og anbefalinger fra analysen på temamødet. Supplerende markedsundersøgelse vedlægges som bilag. Markedsundersøgelsen sendes også til Byrådet forud for temamødet d. 25. august.

Herunder skitseres temamødets formål og program, som er uddybet i det vedlagte bilag til sagen.

Temamødets formål 

Mødet har to overordnede formål:

1.     For det første at genbesøge visionerne for Vinge og sætte retning for det videre arbejde

2.     For det andet at give en status for udviklingen i Vinge

Foreløbigt program

 • Præsentation af Markedsundersøgelse af boligbehov i Vinge
 • Politisk temadrøftelse af visionen for Vinge
 • Status på udviklingen af Vinge
 • Det videre forløb i udviklingen af Vinge

Markedsundersøgelse af boligbehovet i Vinge

Den udarbejdede rapport supplerer den tidligere markedsdialog fra 2018-2019.

Formålet med rapporten er på grundlag af eksisterende rapporter og COWIs Boligbehovsanalyse at give Frederikssund kommune et overblik over, hvilke og hvor mange boliger, som kan forventes etableret i Vinge over tid. Der ønskes tillige et fokus på realiserbarheden af udviklingsprojektet, og særligt hvordan projektet positionerer sig i relation til den demografiske udvikling og andre planlagte byudviklingsprojekter.

Ligeledes ønskes et supplement til den markedsdialog, som er foretaget i sommeren 2018 i form af konkrete input om hvilke typer boliger, som efterspørges samt i hvilken volumen og over hvilken tid. Samtidig opdateres udvalgte professionelle aktørers vurderinger af muligheder og ønsker for at deltage i udviklingen af Vinge.

Analysen danner afsæt for en suppleret viden omkring, hvordan vi bedst rammer markedet i udviklingen af Vinge. Analysens anbefalinger skal bidrage til at kvalificere de strategiske indsatser overfor markedet. Med denne opdaterede viden, vurderes det hensigtsmæssigt at starte temamødet med COWI´s gennemgang af rapporten.

Rapportens hovedkonklusioner

Det skal understreges, at rapportens konklusioner er retningsgivende og udelukkende skal bidrage til at kvalificere de kommende politiske- og strategisk valg i udviklingen af Vinge.

Herunder er hovedkonklusionerne opstillet, hele rapporten er vedlagt sagen som bilag:

 • I perioden for 2020 til 2037 er der ifølge Frederikssund Kommunes egen befolkningsprognose et planlagt udbud på i alt 3.771 boliger i Frederikssund Kommune, heraf er de 1.277 planlagt i Vinge. Tilsammen med de øvrige kommuner, der er udvalgt til sammenligning (Hillerød, Egedal, Allerød, Furesø, Roskilde, Høje-Taastrup og Ballerup), er der et udbud på ca. 35.000 nye boliger i perioden 2020 til 2037. Der er en (teoretisk) efterspørgsel i kommunerne på ca. 16.000 boliger, når der også tages højde for nedlagte boliger i perioden
 • Store investorer vil være med tidligt i planlægningsprocessen og have medindflydelse. Man er meget opmærksom på, hvordan tilstødende områder påvirker ens eget projekt. Vil man i dialog med disse investorer, skal kommunen overveje et samarbejde, og processen omkring hvordan det kan gøres.
 • Generelt vil private ikke bygge i højden, da der ikke på samme måde er marked for disse boliger (unge mennesker, der flytter ud af København, flytter ikke i større etageboliger). Man skal være opmærksom på, at et velfungerende byudviklingsområde skal bestå af blandede boligformer (ejer, lejer og andelsboliger) – og man skal ikke kunne se forskel på disse, når man bevæger sig gennem området. Frederikssund Kommunes tiltag med almene boliger er dog et positivt træk, som medvirker til at etablere den nødvendige dynamik omkring stationen og centrum.
 • For at befordre udviklingen bør en integreret institution (med fleksible åbningstider) og skole tidsfastsættes i planlægningen. Der bør også arbejdes på at etablere detailhandel.
 • Der bør på grundlag af en gennemtænkt udviklingsplan skabes en ny, klar profil af hvad Vinge kan i forhold til de konkurrerende områder. Det er en kommunikations- og marketingopgave, som skal rettes mod de ønskede målgrupper, så Vinge kan blive synlig i konkurrencen, og vise hvad området vil. Det vil skabe interesse og medvirke til den vækstende værdikæde i projektet, som er nødvendig.
 • Man forudsætter parkering på terræn. I modsat fald vil det betyde en forringelse af byggeretspriserne.
Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Program for temamøde med Byrådet den 25. august godkendes til udsendelse.
 2. Markedsundersøgelsen af boligbehovet i Vinge tages til efterretning.
Beslutning

Indstillingspunkt 1: Programmet blev godkendt med den justering, at der gives mere tid til genopfriskning af visionen, og at præsentationen af markedsundersøgelsen kortes ned og sker til sidst.

Indstillingspunkt 2: Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Vandsektorloven (L 150) § 16.

Bekendtgørelse om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v.

EF-traktatens artikel 87 og 88.

Sagsfremstilling

Novafos anmoder på vegne af Frederikssund Vand A/S om kommunal lånegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit på 22,6 mio. kr. Lånet skal anvendes til finansiering af projekter som gennemføres i 2020, men som ikke kan finansieres direkte over taksten.

Lånet skal bl.a. medfinansiere følgende projekter:

 • Vandværker: renoveringer af vandværker, nye boringer, strukturanalyser
 • Ledninger: udgifter til ledningsrenoveringer, etablering af nye stik, udskiftning af eksisterende stik og ventiler samt planlægningsarbejde
 • Udskiftning af vandmåler
 • Byggemodninger: etablering af nye ledningsanlæg i forbindelse med de kommunale udbygningsplaner samt nye stik til nybyggeri.

I 2020 etableres der på baggrund af lånegarantien en midlertidig byggekredit i KommuneKredit, der omlægges til endelig lån i 2021, når det endelige investeringsniveau vedrørende 2020 er opgjort.

Lånet hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos' lånepolitik optaget i danske kr. med fast rente.

Økonomi

Garantistillelse til Frederikssund Vand A/S vil ikke påvirke den kommunale låneramme, da forsyningsselskaber har automatisk låneadgang.

Frederikssund Kommune hæfter for 173,3 mio. kr. til lån optaget af forsyningsselskaber, heraf udgør 24,4 mio. kr. lån til Frederikssund Vand A/S.

Når kommunen stiller en garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal der opkræves en provision. Provisionen fastsættes ud fra en individuel vurdering på markedsmæssige vilkår.

Det vurderes, at Frederikssund kommune skal opkræve en årlig løbende garantiprovision på 0,40 % af restgælden ultimo året.

Garantiprovisionen forventes i indeværende år at udgøre 0,0904 mio. kr., men det nøjagtige beløb kendes først når låneaftalen med KommuneKredit er udarbejdet. Indtægten til garantiprovision vil blive indarbejdet i kommunens budget ved førstkommende budgetopfølgning efter aftalen med KommuneKredit er indgået. Den fremadrettede opkrævning vil indgå som en del af budgetvedtagelsen.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Frederikssund Vand A/S meddeles kommunegaranti på 22,6 mio. kr.
 2. Der meddeles tillægsbevilling til budget 2020 til opkrævning af garantiprovision på 0,40 % af restgælden ultimo året. Det præcise beløb vil blive indarbejdet i forbindelse med en budgetopfølgning, og den fremadrettede opkrævning vil indgå som en del af budgetvedtagelsen.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Lovgrundlag

Vandsektorloven (L 150) § 16.

Bekendtgørelse om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v.

EF-traktatens artikel 87 og 88.

Sagsfremstilling

Novafos anmoder på vegne af Frederikssund Spildevand A/S om kommunal lånegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit på 10 mio. kr.

Lånet skal anvendes til finansiering af projekter som gennemføres i 2020, men som ikke kan finansieres direkte over taksten.

Lånet skal bl.a. medfinansiere følgende projekter:

 • Renseanlæg: renoveringer og planlægning på renseanlæggene
 • Ledninger: etablering og renovering
 • Pumpestationer: etablering og renovering
 • Byggemodning: etablering af hoved- og stikledninger

I 2020 etableres der på baggrund af lånegarantien midlertidig byggekredit i KommuneKredit, der omlægges til endeligt lån i 2021, når det endelige investeringsniveau vedrørende 2020 er opgjort.

Lånet hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos' lånepolitik optaget i danske kr. med fast rente.

Økonomi

Garantistillelse til Frederikssund Spildevand A/S vil ikke påvirke den kommunale låneramme, da forsyningsselskaber har automatisk låneadgang.

Frederikssund Kommune hæfter pr. juni 2020 for 173,3 mio. kr. til lån optaget af forsyningsselskaber, heraf udgør 93 mio. kr. til Frederikssund Spildevand A/S.

Når kommunen stiller en garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal der opkræves en provision. Provisionen fastsættes ud fra en individuel vurdering på markedsmæssige vilkår.

Det vurderes, at Frederikssund Kommune skal opkræve en årlig løbende garantiprovision på 0,40% af restgælden ultimo året.

Garantiprovisionen forventes i indeværende år at udgøre 0,04 mio. kr., men det nøjagtige beløb kendes først når låneaftalen med Kommunekredit er udarbejdet. Indtægten til garantiprovisionen vil blive indarbejdet i kommunens budget ved førstkommende budgetopfølgning efter aftalen med Kommunekredit er indgået. Den fremadrettede opkrævning vil indgå som en del af budgetvedtagelsen.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Frederikssund Spildevand A/S meddeles kommunegaranti på 10 mio. kr.
 2. Der meddeles tillægsbevilling til budget 2020 til opkrævning af garantiprovision på 0,40 % af restgælden ultimo året. Det præcise beløb vil blive indarbejdet i forbindelse med en budgetopfølgning og den fremadrettede opkrævning vil indgå som en del af budgetvedtagelsen. 
Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Lovgrundlag

Vandsektorloven (L 150) § 16.

Bekendtgørelse om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v.

EF-traktatens artikel 87 og 88.

Sagsfremstilling

Dalby Huse Strand Vandværk anmoder om kommunal lånegaranti for optagelse af lån i Kommunekredit på maks. 12 mio. kr.

Vandværket har gennem de seneste seks år udskiftet ca. 20 % af deres vandledninger der alle er fra 1960erne. De resterende ca. 80 % trænger voldsomt til udskiftning (straks), da ledningerne er tæret og der oplever et stort vandspild samt mange læk i systemet.

Dalby Huse Strand Vandværk har sat en konsulent til at gennemgå opgaven nærmere og lave et udbudsmateriale. Når dette arbejde er færdigt, vil det endelige lånebehov foreligge.

Dalby Huse Strand Vandværk ønsker i første omgang en byggekredit hos KommuneKredit, således at de kan påbegynde arbejdet med udskiftningen af ledningerne på en af vejene hvor behovet er akut.

Der etableres på baggrund af lånegarantien en midlertig byggekredit i KommuneKredit, der senere omlægges til et endeligt lån.

Økonomi

Garantistillelse for Dalby Huse Strand Vandværk vil ikke påvirke den kommunale låneramme, da forsyningsselskaber har automatisk låneadgang. Frederikssund Kommune hæfter for 173,3 mio. kr. til lån optaget af forsyningsselskaber, men der er ikke tidligere udstedt garanti til Dalby Huse Strand Vandværk. Når Kommunen stiller garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal der opkræves en provision.

Provisionen fastsættes ud fra en individuel vurdering på markedsmæssige vilkår. Det vurderes, at Frederikssund Kommune skal opkræve en garantiprovision på 0,40 % af restgælden ultimo året. Hvis restgælden ultimo året udgør 12 mio. kr., vil dette svare til en garantiprovision på 48.000 kr. Det nøjagtige beløb kendes først når låneaftalen med KommuneKredit er udarbejdet. Indtægten til garantiprovision vil blive indarbejdet i kommunens budget ved førstkommende budgetopfølgning efter aftalen med KommuneKredit er indgået. Den fremadrettede opkrævning vil indgå som en del af budgetvedtagelsen.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

 1. Dalby Huse Strand Vandværk meddeles kommunegaranti på 12,0 mio. kr.
 2. Der meddeles tillægsbevilling til budget 2021 til opkrævning af garantiprovision på 0,40 % af restgælden ultimo året. Det præcise beløb vil blive indarbejdet i forbindelse med en budgetopfølgning, og den fremadrettede opkrævning vil indgå som en del af budgetvedtagelsen.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Lovgrundlag

Almenboligloven, støttebekendtgørelsen

Sagsfremstilling

Byrådet skal i denne sag tage stilling til de af Domea, på vegne af Boligselskabet Rosenvænget, fremsendte ansøgninger om støtte til nybyggeri af i alt 198 almene familieboliger i Vinge.

På byrådsmøde den 29. april 2020, jævnfør sag nr. 79, blev der truffet beslutning om at etablere almene boliger i henhold til Domeas scenarie 4 i område I og område C. På møde den 24. juni 2020, jævnfør sag nr. 138, besluttede Byrådet at arbejde videre med en parkeringslaugs-løsning for centrum af Vinge, hvorefter bl.a. boligorganisationen forpligter sig på medlemskab af et parkeringslaug, der skal opføre et parkeringshus.    

Domea har på vegne af bygherren, Boligselskabet Rosenvænget, fremsendt 2 skema A-ansøgninger for henholdsvis 114 boliger (boliggruppe 1 og 2 – afdeling 855) og 84 boliger (boliggruppe 3 – afdeling 856) med bilag.

For at kunne give støttetilsagn til opførelse af nye almene boliger er det en forudsætning, at projektet er i overensstemmelse med gældende planer mv. 

Kommunens byggetekniske afdeling er blevet hørt vedrørende projektets udformning og har tilkendegivet, at begge afdelinger med tilhørende parkeringshus nu kan opføres inden for det gældende plangrundlag, og at der ikke er modtaget klager over dispensation fra bestemmelser om højder i lokalplanen (til opførelse af 10 etager). Kammeradvokaten har over for administrationen tilkendegivet, at den påtænkte parkeringslaugsløsning er forenelig med reglerne for støttet boligbyggeri.

Projektbeskrivelse og skema A for afdelingerne 855 og 856 er vedlagt som bilag.

Projektet

Etableringen af afdelingerne 855 og 856, Vinge, er et samarbejde mellem boligorganisationen og kommunen. Afdelingerne kommer til at bestå af henholdsvis 114 og 84 familieboliger, der opføres som blandet tæt/lavt byggeri og etagebyggeri.

Afdeling 855

Afdeling 855 vil bestå af 114 familieboliger på i alt 9.869 m2, fordelt på:

28 stk. 2-værelsesboliger (på i alt 1.967 m2)

53 stk. 3-værelsesboliger (på i alt 4.506 m2)

33 stk. 4-værelsesboliger (på i alt 3.396 m2)

Anskaffelsessummen for boligerne inklusiv moms udgør ifølge skema A (anlægsbudgettet) i alt 247,929 mio. kr. fordelt på: 

 • Grundudgifter: 37,262 mio. kr. (heraf grundkøbesum på 24,673 mio. kr.)
 • Håndværkerudgifter: 186,824 mio. kr.
 • Omkostninger: 20,149 mio. kr.
 • Gebyrer: 3,694 mio. kr.

Anskaffelsessummen på 247,929 mio. kr. finansieres således:

 • Realkreditlån, 90 %, svarende til 223,136 mio. kr.
 • Kommunal grundkapital, 8 %, svarende til 19,834 mio. kr.
 • Beboerindskud, 2 %, svarende til 4,959 mio. kr.

Afdeling 856

Afdeling 856 vil bestå af 84 familieboliger samt fælleslokale på samlet 7.289 m2, fordelt på:

35 stk. 2-værelsesboliger (på i alt 2.527 m2)

37 stk. 3-værelsesboliger (på i alt 3.184 m2)

12 stk. 4-værelsesboliger (på i alt 1.309 m2)

Fælleslokale (på 269 m2)

Anskaffelsessummen for boligerne inklusiv moms udgør ifølge skema A (anlægsbudgettet) i alt 183,245 mio. kr. fordelt på:

 • Grundudgifter: 27,499 mio. kr. (heraf grundkøbesum på 18,223 mio. kr.)
 • Håndværkerudgifter: 137,886 mio. kr.
 • Omkostninger: 15,102 mio. kr.
 • Gebyrer: 2,758 mio. kr.

Anskaffelsessummen på 183,245 mio. kr. finansieres således:

 • Realkreditlån, 90 %, svarende til 164,921 mio. kr.
 • Kommunal grundkapital, 8 %, svarende til 14,660 mio. kr.
 • Beboerindskud, 2 %, svarende til 3,665 mio. kr.

De ansøgte anskaffelsessummer svarer til det bindende maksimumbeløb inkl. energitillæg gældende indtil 1. august 2020. Efter 1. august 2020 ændres opgørelsesmetoden for maksimumbeløbet for familieboliger, men de opgjorte anskaffelsessummerne holder sig stadig inden for det tilladte beløb.

Kommunen skal, som følge af de gældende støttevilkår, stille kommunal regaranti for den del af realkreditbelåningen, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantiberegning kan først foretages endeligt, når byggeriet er opført. Der vil dog kunne foreligge en foreløbig beregning ved skema B (godkendelse af endeligt budget før påbegyndelse). Det er et vilkår for at opnå den statslige støtte, at kommunen påtager sig den regaranti, som måtte blive krævet af det långivende realkreditinstitut. Det er oplyst, at regarantien foreløbigt er beregnet til at udgøre ca. 65 % af lånet, hvilket indebærer garantibeløb på henholdsvis ca. 145 og 107 mio. kr., i alt 252 mio. kr.

Af de udarbejdede driftsbudgetter fremgår, at den gennemsnitlige husleje for boligerne i afdeling 855 er beregnet til 1.075 kr. pr. m2. pr. år (ekskl. forbrugsudgifter), og 1.116 kr. pr. m2 pr år for boligerne i afdeling 856. En typisk bolig på 85 m2 vil således koste mellem 7.615-7.905 kr. i månedlig husleje. Dertil kommer forbrug (vand, varme, el/gas og programforsyning mv.). Forskellen i huslejeniveauet i de 2 afdelinger skyldes, at der i skemaet for de 84 boliger er indregnet udgifter til fælleslokale, der deles ud på de oplyste boligkvadratmeter. Boligorganisationen oplyser, at huslejeniveauet i de 2 afdelinger vil blive udlignet, når de efterfølgende bliver sammenlagt.

Det bemærkes, at der i det vedlagte projektmaterialet fremgår, at der er tale om et seniorbofællesskab i punkthuset med de 10 etager. Boligorganisationen har hertil tilkendegivet, at det alene er en betegnelse, der er blevet brugt til at illustrere hvem, de forestiller sig, ønsker boligerne - der vil således være tale om almindelige familieboliger uden bofællesskab i dets egentlige betydning.

Økonomi

De fremlagte skemaer omhandler henholdsvis 114 og 84 boliger, som ønskes opført i Vinge, og vil bevirke afregning af et kommunalt grundkapitalindskud på samlet 34,494 mio. kr. Det er aftalt med bygherre, at beløbene først vil skulle indbetales i forbindelse med beboernes forventede indflytning (fra 2022). Det kan bemærkes, at det kommunale grundkapitalindskud delvist vil blive finansieret af kommunens salgsindtægt, fra salg af byggeretter til projektet. Den konkrete salgssag behandles på et selvstændigt punkt på denne dagsorden, og salget forventes at indbringe en indtægt på samlet 34,316 mio. kr.

Som en del af finansieringen skal kommunen ligeledes stille kommunale garantier, for opførelsen af de i alt 198 boliger. Det skal bemærkes, at garantierne kun vil kunne belaste den kommunale økonomi, såfremt boligafdelingerne får udlejningsvanskeligheder, og at disse udlejningsvanskeligheder ikke kan afholdes af selskabets egne midler. Garantierne vil blive nedbragt i takt med, at der afdrages på lånene. Det kan bemærkes, at kommunens garantiforpligtigelse til samtlige almene boliger i kommunen, inklusiv ældreboliger, pr. 31. december 2019 er opgjort til 414 mio. kr. Dette tal vil skulle opjusteres med skønsmæssigt ca. 252 mio. kr., som følge af de 198 boliger omfattet af disse skemaer.

Indstilling

Afdelingslederen for Politik og Jura indstiller, under forudsætning af samtidig godkendelse af kommunalt salg af omfattede grunde til de i skema A opgjorte beløb, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der ydes tilsagn på grundlag af skema A til nybyggeri af henholdsvis 114 og 84 familieboliger i afdelingerne 855 og 856 i Vinge med en anskaffelsessum på henholdsvis 247,929 og 183,245 mio. kr.
 2. Der afgives tillægsbevillinger på henholdsvis 19,834 og 14,660 mio. kr. (i 2022), til afholdelse af de kommunale grundkapitalindskud.
 3. Der ydes kommunal regaranti for den del af lånene, der får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi (beløbene opgøres endeligt, når byggeriet er opført).
 4. Der godkendes en foreløbig leje (ekskl. forbrug) på gennemsnitligt 1.075 kr. pr. m2 pr. år i afdeling 855, og 1.116 kr. pr. m2 pr. år i afdeling 856.
 5. Administrationen bemyndiges til at godkende skema B forudsat, at anskaffelsessummerne ikke overstiger de godkendte anskaffelsessummer i skema A, og der ikke er væsentlige ændringer i projektet.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-5 blev sat til afstemning.

For indstillingspunkt 1-5 stemte: Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Kenneth Jensen (A), Ole Frimann Hansen (F), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Søbæk (C), Hans Andersen (V) og John Schmidt Andersen (V).

Inge Messerschmidt (O) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 1-5 anbefales.

Sagsfremstilling

I forlængelse af sag nr. 131 "status på for Vinge Juni 2020" på Byrådets møde den 24. juni 2020 fremlægger administrationen i denne sag oplæg til procesplan for en kommunikations- og markedsføringsstrategi for Vinge. I denne sag anbefaler administrationen at igangsætte arbejdet med at udarbejde en kommunikations- og markedsføringsstrategi med afsæt i vedlagte procesplan (bilag 1 til sagen).

Kommunikations- og markedsføringsstrategi

Udviklingen af Vinge er nu godt i gang og der arbejdes for at realisere 8-punktsplanen, samt understøtte fremdrift i udviklingen af Vinge. Administrationen vurderer derfor, at der skal satses yderligere på at kommunikere direkte til relevante interessenter for at genbrande Vinge og formidle de positive historier om byudviklingen, samt formidle Frederikssunds Kommunes fremtidige initiativer og strategier for Vinge. Ved at styrke dette arbejde vil det også være muligt at tilgå markedet med en klar vision og fortælling om Vinge, der bidrager til investeringssikkerhed for kommende investorer.

Der har været dialog med forskellige eksterne aktører, som kan bistå administrationen i dette arbejde. Efter Byrådets møde den 24. juni 2020 og tilbagemeldingen på administrationens oplæg, har administrationen arbejdet for at finde et bureau, der kan bistå med at løfte opgaven. I den forbindelse peges på det lokalt forankret bureau "Foli Media", som tidligere har løst kampagneopgaver for eksempelvis Frederikssund Erhverv. De har fremlagt et bud på at udføre opgaven i tæt samarbejde med kommunikationsafdelingen og projektgruppen for Vinge i Frederikssund Kommune.

Foli Media har fremlagt et udkast til en proces for at skabe et solidt kommunikationsoplæg, som skal bidrage til en tydelig kommunikationsstrategi for Vinge. Strategien skal bygge videre på Vingevisionen, men søge at genbrande og tydeliggøre, hvad essensen af Vinge er overfor de identificerede målgrupper. Ligeledes er der et særligt fokus på, hvordan Frederikssund Kommune kan formidle fortællingen. der er herudover anbefalinger til anvendelige kommunikationsgreb og -platforme.

Ideoplægget fra Foli Media er vedlagt som bilag 2 til sagen. Oplægget skal bidrage til en strategi, som især kommunens kommunikationsafdeling kan anvende aktivt og strategisk til fremtidig kommunikation. Udgifterne hertil afholdes indenfor driftsrammen for Vinge.

Det anbefales at igangsætte arbejdet med kommunikationsstrategien i naturlig forlængelse af Byrådets temamøde i august for at sikre fælles retning i fortællingen omkring Vingevisionerne.

Procesforløb for strategien

Der er vedlagt et oplæg til en procesplan for udarbejdelse af kommunikations- og markedsføringsstrategi for Vinge (bilag). Kort opsummeret er forløbet, som angivet nedenfor:

 1. Ved nuværende sag godkender Økonomiudvalget, at der arbejdes videre med en kommunikations- og markedsføringsstrategi og med brug af Foli Media som ekstern konsulent
 2. Temamødet med Byrådet præciserer Vingevisionerne, og danner afsæt for det videre arbejde med strategien
 3. Administrationen indgår samarbejde med Foli Media, og præciserer opgaven b.la. ud fra temamødets drøftelser - august til oktober2020
 4. Der fremlægges en sag til Økonomiudvalget i oktober 2020, hvor strategiens delopgaver og formål præsenteres og afklares. I denne sag vil der også fremlægges anbefalinger til konkrete initiativer, som skal understøtte en tydelig kommunikation om udviklingen af Vinge.
 5. Eksekvering af delelementer fra strategiens anbefalinger forventes udmøntet i faser, og første fase eksekveres ultimo 2020
Økonomi

Fagområdet oplyser at udgiften til det foreslåede tiltag, kan finansieres indenfor den afsatte driftsramme for Vinge.

Det kan i den forbindelse oplyses, at der i 2020 er afsat 3,435 mio. kr. til øvrig rådgivning, samt at der pr. 10. august 2020 er forbrugt 0,179 mio. kr.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Kommunikations- og markedsføringsstrategi igangsættes med afsæt i vedlagte procesplan.
Beslutning

Sagen udgik.

Sagsfremstilling

Der er fra flere sider i Byrådet efterspurgt viden omkring de forskellige bestyrelser, udvalg, råd og nævn, som Byrådet er repræsenteret i eller har udpeget repræsentanter til. Senest efterspurgte Økonomiudvalget på mødet den 22. januar 2020 en drøftelse af selskabsdannelser samt hvilke styringsmekanismer kommunen har i forhold til selskaberne.

Administrationen har udarbejdet en samlet liste over Byrådets repræsentation i selskaber, udvalg, råd og nævn (se bilag). Formålet med listen er at give Byrådet:

 1. Et samlet overblik
 2. Øget viden

Oplysningerne er grupperet under følgende overskrifter: Forsyning (selskaber), Kultur- og Uddannelse, Rådgivning, Legater, Fonde, KL, Valg og Myndighedsopgaver.

Listen indeholder en kort beskrivelse af området, oplysninger om hvem Byrådet har udpeget som repræsentanter, oplysninger om bestyrelsens sammensætning og uddrag fra vedtægterne omkring de formelle krav til bestyrelsen.

Repræsentation og forpligtelser i de enkelte selskaber

Byrådet har relativt frie rammer med hensyn til, hvordan det ønsker at organisere kommunens opgaveløsning. Byrådet har som udgangspunkt frihed til at beslutte, hvorvidt en opgave skal løses af kommunen selv, eller ved at kommunen indgår i et samarbejde for eksempel et aktieselskab eller et kommunalt fællesskab (§ 60-samarbejde).

Kommunale fællesskaber efter § 60 i den kommunale styrelseslov omfatter samarbejde mellem kommuner, der medfører indskrænkning i de deltagende byråds beføjelser. Opgaveudførelsen i kommunale fællesskaber er begrænset af fællesskabets vedtægter, herunder særligt formålsbestemmelsen.

I nogle selskaber har Frederikssund Kommune ydet en garantiforpligtelse, hvorfor vi også har en tilsynsforpligtelse. Tilsynsforpligtelsen opfyldes ved, at en eller flere repræsentanter udpeget af Byrådet sidder i bestyrelsen.

Byrådet er repræsenteret i følgende selskaber:

 • E.ON Varme Danmark
 • HMN Naturgas I/S bestyrelse
 • HMN Naturgas repræsentantskab
 • Jægerspris Kraftvarmeværk
 • Skuldelev Energiselskab
 • Movias repræsentantskab
 • Novafos Holding A/S
 • I/S Vestforbrændings bestyrelse
 • I/S Vestforbrændings delegerede
 • Mad til hver dag I/S
 • Fælles beredskabskommission
 • Hjælpemiddeldepot

Administrationen har udarbejdet en oversigt, der uddyber de særlige forpligtelser i de enkelte selskaber. (Se vedlagte bilag).

Et mere strategisk arbejde i selskaberne

Der har ikke været tradition for, at Byrådet har forholdt sig til, hvilke strategiske hensyn og interesser, som de udpegede repræsentanter skal varetage gennem deres hverv i de forskellige selskaber, ud over det der formelt set er beskrevet som opgaven for den pågældende bestyrelse i selskabets vedtægter.

De udpegede repræsentanter skal varetage ”Byrådets interesser”. Det er imidlertid ikke altid klart, hvad der er Byrådets interesser - enten fordi det er komplekst og svært gennemskueligt, eller fordi Byrådet aldrig har forholdt sig eksplicit til spørgsmålet. Hvis Byrådet ønsker at arbejde mere strategisk ved f.eks. at udarbejde hensigtserklæringer for de udpegede repræsentanters arbejde - forudsætter dette forelæggelse af en sag i Byrådet omkring de enkelte selskaber og kommunens interesser i selskaberne.

Afhængig af, hvilke tiltag der iværksættes, forudsætter det, at administrationen afsætter ressourcer til i videre udstrækning at understøtte Byrådets repræsentanter i selskaberne.

Med denne sagsfremstilling lægges der derfor også op til en drøftelse af, hvordan administrationen gradvist skal øge hjælpen til de udpegede repræsentanter samt hvordan der kan ske en løbende afrapportering, og dermed en øget videndeling omkring arbejdet i selskaberne.

Administrationen foreslår en forsøgsperiode, hvor der i første omgang indhøstes erfaringer i indeværende byrådsperiode ved at udvælge et par selskaber, hvor der arbejdes mere strategisk og målsat.

I en eventuel forsøgsperiode foreslår administrationen, at der arbejdes med:

 • Vestforbrænding
 • Novafos

Administrationen yder i forsøgsperioden ekstra bistand til de udpegede repræsentanter i form af:

 • at gennemlæse og afgive (korte) skriftlige kommentarer til dagsordenerne forud for møderne og være behjælpelig med opfølgning efter møderne.
 • at sikre, at der afgives minimum 1 årlig afrapportering til Byrådet/fagudvalget (samt efter behov ved større principielle spørgsmål). Administrationen kan være behjælpelig med at udarbejde afrapporteringen i en fastlagt skabelon
 • fastlæggelse af proces, hvor administrationen sikrer årlig fremlæggelse af årsregnskaber for Byråd/fagudvalg.

Inden en eventuel forsøgsperiode iværksættes, forelægges en sag for Byrådet omkring kommunens strategiske interesser i de to selskaber samt forventningerne til de udpegede repræsentanters varetagelse af arbejdet med at fremme disse interesser.

En eventuel forsøgsordning forventes igangsat medio 2020/senest januar 2021 og afsluttet senest med udgangen af 2021.

I forbindelse med starten af den næste byrådsperiode vil erfaringerne fra arbejdet indgå i overvejelserne om, hvorvidt Byrådet ønsker at arbejde mere strategisk med repræsentation i selskaber samt hvordan og i hvilket omfang administrationen skal understøtte dette arbejde.

Supplerende sagsfremstillingen til møde i Økonomiudvalget den 19. august

Nærværende sag blev drøftet i Økonomiudvalget den 17. juni 2020. Udvalgets drøftelser var på dette møde primært centreret omkring:

 • Behovet for en - fx årlig - afrapportering fra byrådets repræsentanter i selskaberne og til byrådet/det relevant udvalg.
 • En tydeliggørelse af de formelle krav til byrådets repræsentanter i selskaberne.

Administrationen har i forlængelse af Økonomiudvalgets drøftelse udarbejdet følgende to supplerende bilag, der er vedlagt sagen.

 • Et udkast til en kort skabelon til brug for en årlig status til byrådet i de større selskaber. Formålet hermed er at bidrage til at sikre, at viden om hvad der rør sig af overordnet, strategisk karakter i selskabet formidles "bagud" til det samlede byråd. Med afsæt i status lægges der endvidere op til, at der en gang årligt i 1. kvartal gennemføres en temadrøftelse vedr. status fra byrådets repræsentanter i selskaber. Administrationen forslår, at det alene er de store selskaber - dvs. E.ON., HMN, Movia, Novafos, Vestforbrænding, Mad til hver dag, Frederiksborg Brand og Redning samt Hjælpemiddeldepotet - der indgår heri.
 • Et notat der i kort form præciserer de formelle krav omkring det at være byrådets repræsentant, og hvad den formelle rolle som udpeget af byrådet indebærer. Tanken er bl.a., at notatet skal videreformidles til byrådets nuværende og fremtidige repræsentanter i selskaberne med henblik på at understøtte, at de bliver "klædt på" til at varetage den opgave, som de er udpeget til.
Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Indstilling

Afdelingslederen for Politik og Jura indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.
 2. Fastholde den nuværende praksis, hvor administrationen yder bistand til de udpegede repræsentanter i selskaberne efter behov.
 3. Der én gang årligt afgives en status til Byrådet om de større selskaber, og at der med afsæt heri afholdes en temadrøftelse i Byrådet.
Historik

Indstilling, Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 172:

Afdelingslederen for Politik og Jura indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.
 2. Beslutte, hvorvidt der skal igangsættes en forsøgsordning med Vestforbrænding og Novafos, som beskrevet i sagsfremstillingen.
 3. Beslutte, hvornår en eventuel forsøgsordning skal igangsættes og afsluttes.

Beslutning, Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 172:

Sagen udsat. Drøftelsen genoptages på næstkommende ordinære møde i Økonomiudvalget.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Orienteringen - undtagen bilaget om kommunens deltagelse i selskaber - blev taget til efteretning.

Indstillingspunkt 2: Tiltrådt.

Indstillingspunkt 3: Tiltrådt med den bemærkning, at der én gang årligt gives en mundtlig eller skriftlig afrapportering som led i en årlig temadrøftelse og under hensyntagen til gældende lovgivning.  

Lovgrundlag

Selsø Fundats fra 1994 (gældende).

Sagsfremstilling

Frederikssund Byråd har på sit konstituerende møde den 4. december 2017 udpeget Kenneth Jensen (A) samt Lau Larsen (C) til Den Plessenske Selsø Fonds bestyrelse.

Udpegningen er sket på bagrund af fondes fremsendte fundats med referencenummer ERF 219.942, som godkendt af fondens bestyrelsesmøde den 27. februar 2017.

Af den tidligere fremsendte fundats fremgår det at 2 medlemmer udpeges af Frederikssund Kommune.

Den Plessenske Selsø Fond har den 15. juni 2020 rettet henvendelse til kommunen, idet ovennævnte fundats, som fremsendt op til Byrådets konstituerende møde, imidlertid ikke er blevet godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen har bedt fonden om at anvende tidligere godkendte fundats fra 1994, hvori det fremgår at 1 medlem udpeges af Frederikssund kommune, og på den baggrund forelægges denne sag.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Afdelingslederen for Politik og Jura indstiller til Byrådet, at:

 1. Udpege ét medlem til bestyrelsen i den Plessenske Selsø Fond.
Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres med denne sag om status på Lokal Udviklingspulje.

Byrådet besluttede den 10. oktober 2018 at vedtage forslag til budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022, hvor der afsættes 500.000 kr. årligt til støtte af lokal udvikling. I budgetaftalen er der etableret en lokal udviklingspulje, som skal anvendes til at støtte udvikling af lokale anlægsprojekter. Byrådet godkendte kommissorium for den lokale udviklingspulje på udvalgets møde den 26. juni 2019 (kommissoriet er vedlagt sagen som bilag).

Første ansøgningsfrist udløb den 1. september 2019, hvor der var indkommet fire ansøgninger. Disse blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 20. november 2019, herunder Byens Hus i Skibby. Byens Hus blev tildelt 250.000 kr. under forudsætning af, at projektet indgår i Byrådets langsigtede investeringsplan. Investeringsplanen forventes vedtaget i efteråret 2020. Ansøger er blevet orienteret om denne proces.

Ansøgningen fra Sønderby Kultur- & Bryghus afventer stillingtagen. Der er blevet givet dispensation fra lokalplanen og klagefristen er udløbet. Projektet kræver byggetilladelse. Forvaltningen har modtaget en byggeansøgning, der efterfølgende blev annulleret. Ansøger har indsendt ny byggeansøgning pr. 11. juni 2020, som er under behandling.

Der er ikke modtaget ansøgninger for 2. ansøgningsrunde, hvor fristen var den 1. december 2019.

Der er ikke modtaget ansøgninger for 3. ansøgningsrunde, hvor fristen var den 1. juli 2020.

Den 4. ansøgningsrunde har frist den 1. november 2020.

Økonomi

 Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det kan dog oplyses, at der i budget 2020 er afsat 0,5 mio. kr. til den lokale udviklingspulje hvoraf ingen af midlerne er frigivet.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller over for Økonomiudvalget, at:

 1. Sagen tages til efterretning.
Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

KL og Forhandlingsfællesskabet har i et brev til kommunernes Hoved MED-udvalg den 3. juni 2018 inviteret kommunerne til at deltage i en ambitiøs, fælles indsats, der skal sikre, at langt flere kommunale medarbejdere går op i tid eller ansættes på fuldtid. Henvendelse og medsendt materiale vedlægges. Flere fuldtidsansatte har såvel samfundsmæssige og ligestillingspolitiske fordele, som fordele for arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Ligeledes er det en central løsningsbrik på den aktuelle og fremtidige arbejdskraftmangel og i målet om et attraktivt arbejdsmarked.

I følge henvendelsen arbejder 40 % af medarbejderne i den kommunale sektor. I Frederikssund Kommune er knap 45 % af medarbejderne ansat på deltid. Især på ældre- og børneområdet arbejder mange medarbejdere på deltid. F. eks. arbejder 74 % på deltid blandt kommunens Social- og Sundhedspersonale og knap 38 % på deltid i Center for Børn og Skoler, heriblandt 60 % af de pædagogiske medarbejdere.     

KL og Forhandlingsfællesskabet ønsker at udfordre den mangeårige tradition for deltid på arbejdspladserne hos både arbejdsgivere og medarbejderne og sammen med en række kommuner finde lokale og holdbare løsninger på at få flere op i tid/på fuldtid.

Fra september 2020 efterlyses 10-15 nøglekommuner, som vil indgå i tæt samarbejde med KL og Forhandlingsfællesskabet om at finde lokale løsninger, der fører til, at flere medarbejdere går op i tid eller på fuldtid. Fristen for at melde sig som nøglekommune er den 28. august 2020.

Udover at finde lokale løsninger, får nøglekommuner en unik mulighed for at præge udviklingen af de redskaber, som KL og Forhandlingsfællesskabet vil udbrede til resten af landets kommuner. Samtidig forpligter nøglekommuner sig til at dele viden, erfaringer og resultater med de øvrige kommuner. KL og Forhandlingsfællesskabet bidrager med proceshjælp, viden om deltids-/fuldtidsproblematikken og inspiration fra blandt andet Norge og Sverige.

Nøglekommuner vælger selv, om de deltager med et enkelt eller flere fagområder.

Sagen har været forlagt Hoved MED-udvalget den 22. juni 2020, som generelt havde en positiv holdning til projektet og bakkede op om intensionen. Fra medarbejdersiden blev der udtrykt bekymring for, om det vil skabe et unødigt tidspres at indgå som nøglekommune. Medarbejdersiden tilkendegav på den baggrund at ville følge projektet tæt, men ønsker ikke at være nøglekommune i første bølge – dog udelukkes det ikke eventuelt at blive nøglekommune i en kommende 2. eller 3. bølge.

På den baggrund anbefales det at følge projektet, herunder afprøve nogle af metoderne, med henblik på eventuel deltagelse i fase 2.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

 Afdelingslederen for Sundhed og HR indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1.  Følge projektet, herunder afprøve nogle af metoderne, med henblik på eventuel deltagelse i fase 2.
Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Efter ligestillingslovens § 5a skal kommuner hvert andet år indberette en ligestillingsredegørelse.

Folketinget har besluttet, at fra 2020 skal ligestillingsredegørelsen herefter blot indberettes hvert tredje år inden 1. juni. Fristen for denne redegørelse er forlænget for indberetning til 1. september 2020 på grund af COVID-19-forløbet.

Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen er en faktuel redegørelse og omhandler udelukkende ligestilling mellem mænd og kvinder, som indberettes i et indberetningsskema til ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige, samt synliggøre indsatser på området og inspirere andre hertil.  

Som noget nyt indeholder redegørelsen et specifikt tema inden for ligestilling i kerneydelser. I 2020 er temaet beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og mænd fra ikke-vestlige lande.     

Redegørelsen omhandler to temaer:

 1. Ligestilling på personaleområdet (kønsfordeling i ledelse og personale).
 2. Ligestilling i kerneydelser (borgerrettede ydelser).

Ad 1. Ligestilling på personaleområdet

Ministeriet har fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) fået foretaget opgørelser over fordelingen af kvinder og mænd i de enkelte kommuner, dels på lederniveau og dels for alle medarbejdere, jævnfør vedhæftede bilag.

Medarbejderne er fordelt på personalekategorier, som er fastlagt af ministeriet. Data er trukket i november, og kønsfordelingen af medarbejderne i Frederikssund Kommune var 79,33 % kvinder og 21,67 % mænd. Det svarer stort set til samme fordeling som ved sidste ligestillingsredegørelse i 2017, hvor fordelingen var 80 % kvinder og 20 % mænd.

Der henvises i øvrigt til vores retningslinje om ligestilling (vedhæftes).Ad 2. Ligestilling i kerneydelser (borgerrettede ydelser)

Frederikssund Kommune har ikke formuleret en samlet strategi for, hvordan der arbejdes med ligestilling i kommunens kerneydelser. Vi ligger i stedet vægt på, at der decentralt arbejdes med tilbud, der naturligt retter sig mod begge køn og målrettet specifikke målgrupper.

Medarbejdersiden i Hoved MED-udvalget konstaterede på deres møde den 14. maj 2020 om Ligestillingsredegørelsen 2020, at der er få kvinder på topposterne, mens der ses mange kvindelige ledere i de nedre ledelseslag. 

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Indstilling

Afdelingsleder for Sundhed og HR fremsender Ligestillingsredegørelse 2020 til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde d. 26. juni 2019 besluttet, at Fjordlands-samarbejdet skal udvikles hen mod en tværkommunal Destination Management Organisation (DMO) under navnet Fjordlandet.

En tværkommunal styregruppe med borgmester, kommunaldirektør og formanden for Vækstudvalget har i samarbejde med de øvrige interessentkommuner, VisitFjordlandet og andre centrale aktører, og med hjælp fra Seismonaut, udarbejdet et notat samt en sagsfremstilling, der danner afsæt for den politiske beslutning om dannelsen af den tværkommunale turismeorganisation. Se sagen "Etablering af tværkommunalt turismesamarbejde".

I sagen anbefales, at det videre arbejde med et aftalegrundlag for DMO’en tager afsæt i en foreningsbaseret samarbejdsmodel, som indebærer, at de politiske repræsentanter i bestyrelsen har instruktionsret for de aktiviteter, der vedrører den enkelte interessentkommune. Det anbefales samtidigt, at finansieringen af DMO’en sker ved en takst på 36 kr. per indbygger med bopæl i interessentkommunerne.

For Frederikssund Kommune vil dette betyde en takst på næsten 1,63 mio. kr. pr. år. - regnet ud fra et befolkningstal på 45.276 jf. bilag.

Det må forventes, at indgåelse af et tværkommunalt samarbejde om turismeindsatsen får konsekvenser for den struktur Frederikssund i dag har for turismeindsatsen. Med en beslutning om DMO vil der derfor efterfølgende blive lagt op til en drøftelse af det fremtidige samarbejde med Frederikssund Erhverv og de funktioner Frederikssund Erhverv skal løfte fra 2021.

Den kommunale strategi og lokale indsatser for turisme bør med beslutning om DMO-samarbejde tage afsæt i denne ramme, således at de lokale indsatser understøtter de overordnede rammer.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 13. august 2020:

Med denne supplerende sagsfremstilling orienteres udvalget om status for DMO-samarbejdet og samarbejdet med Frederikssund Erhverv vedrørende turismefremme med henblik på beslutning om det videre forløb:

Status for DMO-samarbejdet er, at der til Byrådets møde den 27. maj 2020 blev besluttet at etablere en fælles tværkommunal turismeorganisation i form af en DMO i regi af Fjordlandet dækkende de tre kommuner: Frederikssund, Lejre og Roskilde. Herunder besluttede Byrådet ligeledes, at:

a) DMO’en etableres som en forening.

b) DMO’en udbyder basisydelser, der er fælles for alle tre kommuner.

c) de tre kommuner betaler 36 kr. pr. indbygger for basisydelserne.

d) der gives mulighed for, at den enkelte kommune kan tilkøbe ydelser herudover.

e) sekretariatet placeres fysisk i Roskilde, men med krav om, at medarbejderne er synlige i alle tre kommuner og arbejder netværksbaseret.

f) DMO’en skal virke fuldt ud fra 1. januar 2021.

g) den videre tids- og procesplan godkendes.

Den politiske og administrative tværkommunale styregruppe arbejder på at etablere et sekretariat og senere på året en bestyrelse for DMO'en, jf. den godkendte tids- og procesplan, som forløber således:

 • Senest september 2020 har den politiske og administrative styregruppe rekrutteret DMO'ens kommende direktør, hvor ligeledes det nærmere grundlag for etablering af en bestyrelse med dertilhørende vedtægter tilvejebringes. Ansættelsesudvalget til rekruttering af DMO Fjordlandets kommende direktør består af følgende:
  • Ole Søbæk, Frederikssund Kommune (formand for udvalget)
  • Lars Lindskov, Roskilde Kommune
  • Grethe Saabye, Lejre Kommune
  • Torben Kjærgaard, Frederikssund Kommune
  • Thure Dan Petersen, Lejre Kommune
  • Gitte Nielsen, Visit Roskilde (medarbejderrepræsentant)
  • Thorbjørn Fangel, Roskilde Kommune (sekretær for udvalget)
 • Senest december 2020 vil forslag til vedtægter og nedsættelse af bestyrelse forelægges til politisk godkendelse.
 • Senest ultimo december 2020 vil DMO'en være etableret med vedtægter, bestyrelse og organisation. Den etablerede DMO vil formelt træde i kraft fra 2021.

Frederikssund Erhverv varetager i dag i henhold til kontrakter både erhvervsfremme- og turismefremmeindsatsen i Frederikssund Kommune til udgangen af 2020. Erhvervsfremmeindsatsen rummer en opgavedeling, der lyder på følgende:

 • Interessevaretagelse - Defineret som aktiviteter, der udbreder kendskabet til Frederikssund Kommunes muligheder for erhvervslivet såvel i - som udenfor kommunens grænser samt øger det landspolitiske fokus på aktuelle problemstillinger i kommunen.
 • Erhvervsservice for alle virksomheder, iværksættere og før-startere - Defineret som tilbud og ydelse af uvildig rådgivning og kontinuerlig dialog med fokus på rette indsats på rette tid.
 • Udvikling - Defineret som opgaver og projekter, der kan fremme kommunens erhvervsliv og tiltrække nye virksomheder til kommunen, idet Frederikssund Erhverv agerer som Frederikssund Kommunes ambassadør.

Frederikssund Erhvervs turismefremmeindsats rummer en opgavedeling, der lyder på følgende:

 • Servicering af kommunen i forhold til turismerelaterede myndighedsopgaver.
 • Service- og informationsopgaver - Tilskuddet til FE skal anvendes til at varetage service og informationsopgaver vedr. turisme, og herunder den daglige drift af området. FE står endvidere for opdatering og videreudvikling af hjemmesiden visitfrederikssund.dk samt generel markedsføring. Arbejdet med markedsføring skal intensiveres, prioriteres og koordineres.
 • Turismeudvikling og –samarbejder - Udover den daglige drift skal FE arbejde med turismeudviklingen i kommunen samt med netværk og samarbejder på tværs.

Se bilag for uddybelse af kontrakterne.

Som følge af Byrådets beslutning om, at Frederikssund Kommune skal indgå i en tværkommunal DMO, der fra udgangen af 2020 skal varetage turismefremmeindsatsen, skal Frederikssund Erhverv i 2021 og fremadrettet kun varetage erhvervsfremmeindsatsen.

Det hidtidige budget på turismeindsatsen har udgjort 2.07 mio. kr. Finansieringen af DMO’en udgør 1,63 mio. kr.

Økonomi

Byrådets beslutning af 27. maj 2020 indebærer Frederikssund kommunes deltagelse i Fjordlands-samarbejdet, herunder udviklingen af en tværkommunal Destination Management Organisation (DMO) under navnet Fjordlandet. Den eksisterende resultatkontrakt vedrørende turismeindsatsen for 2021 bliver derved erstattet af udgifter til finansieringen af DMO’en ved en takst på 36 kr. per indbygger. Nærmere beskrivelse af de økonomiske konsekvenser fremgår af handlingskataloget 2021-2024 for Vækstudvalget.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frederikssund Erhvervs turismefremmeindsats udfases ved udgangen af 2020.
Historik

Vækstudvalget, 13. august 2020, pkt. 51:

Anbefales.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Lovgrundlag

-

Sagsfremstilling

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven har indgået aftale om fordeling af 275 millioner kroner til et generelt løft af landets folkeskoler i 2020, stigende til 807 millioner kroner i 2023.

I 2020 er der afsat 275 mio. kr., i 2021 400 mio. kr., i 2022 550 mio. kr. og i 2023 807 mio. kr.

Den 2. juni 2020 har forligspartierne besluttet, at beløbet i 2020 gives som et tilskud til kommunerne med det formål, at det anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Der forhandles fortsat om midlerne til 2021 og frem. Aftalen indebærer, at tilskuddet i 2020 tildeles direkte til kommunerne uden forudgående ansøgning. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes elevtal 0. – 9. klasse i skoleåret 2018/19.

Frederikssund Kommunes andel af puljen udgør i 2020 kr. 2.154.00. Den foreløbige fordelingsliste er vedlagt som bilag 1.

Kommunerne skal overfor Børne- og Undervisningsministeriet tilkendegive, om man ønsker at modtage tilskuddet eller ej. Eventuelle tilskud, som kommunerne frasiger sig, fordeles forud for den endelige tilskudsudmelding forholdsmæssigt til de kommuner, der ønsker at modtage et tilskud fra puljen. En eventuel ubrugt del af tilskuddet skal tilbagebetales. Center for Børn og Skole har forud for fristens udløb den 24. juni 2020 tilkendegivet Frederikssund Kommunes ønske om at få del i puljemidlerne.

Puljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen, via ansættelse af flere lærere. Midlerne skal fortrinsvist anvendes til fastansættelser. Tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 på skoleområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud. Ressourcerne skal anvendes i perioden fra den 1. januar til den 31. december 2020.

Tilskuddet skal fortrinsvist anvendes til løn- og personaleudgifter, men kan i begrænset omfang endvidere anvendes til afledte udgifter i direkte tilknytning til de ansatte lærere – fx til anskaffelse af it-udstyr.

Tilskuddet skal anvendes til lærere i følgende typer af skoler, jfr. folkeskoleloven:

 • Almindelige folkeskoler
 • Specialskoler
 • Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder
 • Heldagsundervisning i ungdomsskoler

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan og til hvilket formål tilskuddet skal fordeles blandt de omfattede skoletyper.

I forbindelse med nedlukningen af landets skoler på grund af Coronapandemien, har undervisningen for størstedelen af eleverne foregået som fjernundervisningen. Folkeskolerne har derfor haft vanskelige betingelser for at gennemføre en række af de naturvidenskabelige fag, da disse kræver dertil indrettede faglokaler. Center for Børn og Skole foreslår derfor, at midlerne anvendes til at opnormere på lærerstillinger i de naturvidenskabelige fag i 2020, og fordeles til kommunes folkeskoler ud fra skolernes planlagte antal af timer i de naturvidenskabelige fag.

Frederikssund Kommunes andel af puljen for 2020 er 2.154.00 kr., hvilket i perioden fra august til december 2020 svarer til 9,2 lærere. I fuldtidslærerstillinger svarer det til 4 lærere.

Nedenstående fordeling til skolerne er beregnet på baggrund af antal timer i de naturvidenskabelige fag (Natur/teknologi, Geografi, Biologi, Fysik/kemi) på de enkelte klassetrin:

I første omgang fordeles midlerne kun i 2020. 

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at tilskuddet fra ministeriet indtægtsføres under funktion 03.22.01 i 2020, hvorfor den beskrevne opnormering på skolerne i 2020 ikke presser servicerammen yderligere.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Frederikssund Kommunes andel af puljemidlerne fordeles ud fra de enkelte skolers planlagte årsnorm i de naturvidenskabelige fag.
 2. Frederikssund Kommunes andel af puljemidlerne anvendes til opnormering i de naturvidenskabelige fag.
 3. Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.
Historik

Uddannelsesudvalget , 12. august 2020, pkt. 78:

Indstillingspunkt 1-3: Godkendt.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

Hans Andersen (V).

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har søgt og fået 3.358.000 kr. i 2020 fra Pulje til normering i daginstitutioner 2020.

Puljen er opstået på baggrund af et forlig mellem Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet, hvor man er blevet enige om at indføre lovbundne minimumsnormeringer, således at de er fuldt indfasede i 2025. Formålet med puljen til normeringer i daginstitutioner 2020 er at påbegynde arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer.

Byrådet i Frederikssund Kommune indførte allerede med Budget 2020 minimumsnormeringer i Frederikssund Kommune.

Det fremgår af tilskudsbetingelserne, at ”De afholdte udgifter skal være relateret til det pædagogiske personale, som har varetaget en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i daginstitutionerne”.

I foråret behandlede Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget et forslag til en anvendelse af midlerne, hvor de ekstra tilførte midler blev anvendt til en fokuseret indsats i forhold til børns overgang mellem børnehave og skole. Beslutningen blev her at få kommunens revision til at komme med en vurdering af om dette formål lå indenfor tilskudsbetingelserne. Kommunens revision har nu foretaget deres vurdering og konkluderer, at "På baggrund af det forelagte materiale er det vores vurdering, at udgifter til undervisning og forberedelse i 0-klasse ikke vil kunne finansieres af puljen".

På den baggrund indstiller Center for Børn og Skole, at de tildelte midler for 2020 tilføres kommunens dagtilbud til forhøjet normering i perioden 1. september til 31. december 2020.

Det fremgår af tilskudsbetingelserne, at "Tilskuddet skal anvendes i perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2020." og at "Manglende overholdelse af tilskudsbetingelserne kan medføre bortfald af tilskud eller krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud til ministeriet."

Forhandlingerne om Pulje til normering i daginstitutioner 2021 er endnu ikke færdige, hvorfor det endnu er ukendt om Frederikssund Kommune kan ansøge og modtage midler fra puljen i 2021.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at midlerne fra pulje til normeringer i 2020 ikke vil have likviditetsmæssig påvirkning, da midlerne finansieres af den statslige pulje. Det betyder også, at midlerne ikke påvirker servicerammen. Såfremt ikke alle midler bliver brugt i 2020, skal de tilbagebetales, da det i tilsagnsbrevet er præciseret, at midlerne ikke kan overføres til 2021.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. De tildelte midler 3.358.000 kr. til normering i daginstitutioner som Frederikssund Kommune har modtaget anvendes til en midlertidig normeringsforbedring i perioden 1. september til 31. december 2020.
 2. Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.
Historik

Opvækstudvalget, 10. august 2020, pkt. 55:

Indstillingspunkt 1-2: Godkendt.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

Sagsfremstilling

Den 18. december 2019 besluttede Byrådet at frigive 1 mio. kr. til udarbejdelse af idéoplæg til adgangsvej via Strandvangen til den nye svømmehal i Idrætsbyen.

Byrådet besluttede den 16. december 2015 (sag 213), at Fritids- og Kulturudvalget er politisk styregruppe for Idrætsbyen. Det er således udvalget, der træffer beslutning om, hvilket ideoplæg for adgangsvej, der skal anbefales for Økonomiudvalget og Byrådet. 

Såfremt Byrådet prioriterer midler til denne adgangsvej, vil sagen om den konkrete udførelse af vejanlægget fortsætte i regi af TU.

Lokalplan for idrætsbyen

En lokalplan beskriver i overordnede temaer kravene til bl.a. udseende og anvendelse af et bestemt område. For idrætsbyen har byrådet vedtaget lokalplan 092. Lokalplanen stiller krav om, at parkering, veje og stier udformes og placeres, så der sikres en god trafikafvikling og trafiksikkerhed til og fra Idrætsbyen samt internt i denne. I alt forudsætter lokalplanen etablering af 3 områder med P-pladser. Denne fremstilling omhandler adgangsvej samt P-plads Øst. Kaldet P-ø i lokalplanen.

Parkeringspladser.

I lokalplanen står der i § 6,1, at parkeringspladser skal etableres indenfor de arealer, der er markeret med gråt, jf. kortbilag 2. Der er i alt tre områder til parkering. Det er bestemmelserne i lokalplanen, som fastlægger anvendelsen. I denne lokalplan er der med § 6.1 og § 6.2 konkret henvist til de grå arealer, jf. kortbilag 2. Derfor er dette kortbilag bindende for bestemmelserne om parkering.

Busholdeplads

I lokalplanen står ligeledes i § 6.2, at parkering af busser skal ske inden for de arealer, som er nævnt i § 6.1, dvs. de tre parkeringsområder.

Idéoplæg til adgangsvej

Administrationen har udarbejdet to forslag til adgangsvej via Strandvangen til svømmehallen, jf. nedenfor.

Forslag 1:

Forslag 1 er vist på vedlagte bilag 1. Forslaget er udarbejdet iht. Lokalplanen.

Forslaget viser parkeringsområdet P-ø i lokalplanen indrettet med 95 P-pladser og to pladser til busparkering.  Området ligger på en skråning. I forslaget er der regnet med 3 niveauspring imellem de enkelte P-områder. Mellem hvert P-område er der ca. 1 meters forskel i højden. Dette er nødvendigt, da det udlagte område til parkering ligger på tværs af bakken. På grund af den store højdeforskel vil forslaget kræve en del jordregulering.

Lokalplanen forudsætter, at regnvand på grunden samles i et forsinkelsesbassin. Bassinet er i forslaget placeret nordvest for P-området og placeringen følger lokalplanen. Bassinet kræver en del indgreb i landskabet og dermed jordarbejde, da det er placeret på tværs af højdekurverne.

Anlæg af adgangsvej (fase 1) og forslag 1 er samlet estimeret til 23,5 mio. kr.  

Forslag 2:

Forslag 2 er vist på vedlagte bilag 2:

Forslaget kræver en dispensation for lokalplanen, da P-området er placeret langs adgangsvejen, mens bassinet er placeret øst for P-området. Busparkeringen er desuden placeret langs adgangsvejen i stedet for inde på selve P-området. Forslaget medfører, at jordreguleringsarbejdet reduceres.

Argumentet for dette forslag er, at afstanden fra P-pladserne til svømmehallen reduceres med ca. 60 meter, der etableres flere parkeringspladser (100 i alt), og samtidig medfører bassinets placering på langs af højdekurverne, at behovet for indgreb i landskabet reduceres, og dermed vil der skulle bruges færre ressourcer på jordarbejde. Derudover vil P-pladsen være mere enkel og intuitiv for brugerne.

Anlæg af adgangsvejen (fase 1) og forslag 2 er estimeret til 21,5 mio. kr. 

Fælles for begge forslag

Fælles for de to forslag er, at der anlægges en midlertidigt sløjfe til busser ved svømmehallen, så busser kan afsætte svømmegæster og skoleelever helt oppe foran svømmehallen.

I begge forslag anlægges der mellem parkeringspladserne og svømmehallen en gangsti langs vejen, således at trafiksikkerheden er i fokus. Gangstien anlægges i venstre side for at adskille fodgængere fra stadionbyggeriet, som anlægges senere. Kørebanen er til de offentlige busser, skolebussen samt kørsel til handicapparkeringspladserne. Handicappladserne er placeret langs svømmehallen.

Det forventes, at vejen til hallen vil være arbejdsvej i perioder. Derfor vil der være en opdeling i en vejdel og i en stidel, således at de bløde trafikanter kan færdes sikkert.

Proces ved dispensation:

Hvis der arbejdes videre med forslag 2, skal der gives en dispensation fra lokalplanen. Der vil forventeligt være en sagsbehandlingstid på 3-4 uger, naboorientering på 2-3 uger, samt en politisk behandling i PMU samt klagefrist på afgørelsen i ca. 4 uger.

Hvis det besluttes at arbejde videre med forslag 2, igangsættes ansøgningsproces om dispensationsansøgning i anden halvår af 2020. Hele processen, som nævnt ovenfor, forventes færdig senest primo 2021.

Valg af forslag 2 vil forventeligt ikke have betydning for den overordnede tidsplan for projektet, såfremt sagen forløber upåklaget.

Administrationens anbefaling:

Administrationen anbefaler forslag 2, da denne løsning er billigere og giver en bedre udnyttelse af arealerne, herunder at P-pladserne placeres tættere på idrætsbyen.

Den videre proces.

Udvalget beslutter, hvilket idéoplæg, administrationen skal arbejde videre med.

Resultatet medtages i budgetforhandlingerne for anlægsprojekter i 2021 med tilhørende overslagsår.

Økonomi

Det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. blev frigivet på byrådsmøde den 18. december 2020.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Arbejde videre med administrationens anbefaling og beslutte at gå videre med forslag 2 og indarbejde 21,5 mio. kr. i budget 2021 eller
 2. Alternativt arbejde videre med forslag 1, hvortil indarbejdes 23,5 mio. kr. i budget 2021. 
Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2020, pkt. 114:

Aministrationens indstilling nr. 1 anbefales.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte:

Poul Erik Skov Christensen (A), Kenneth Jensen (A), Ole Frimann Hansen (F), Inge Messerschmidt (O), Maria Katarina Nielsen (B), Hans Andersen (V) og John Schmidt Andersen (V).

Tina Tving Stauning (A) undlod at stemme.

Fritids- og Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C)

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune indgik i 2018 via energimæglingsfirmaet Kinect Energy aftale med SEAS-NVE om levering af gas til de kommunale bygninger. Aftalen udløber med udgangen af 2021 og en ny aftale skal derfor etableres. En tidlig aftaleforlængelse giver de bedste muligheder for laveste prissikring. Aftalen omhandler udelukkende naturgas til brug for opvarmning i de kommunale ejendomme og indbefatter ikke biogas til fx. transport.

Den eksisterende aftale er en forvaltningsaftale men Kinect Energy. Dette betyder at energimægler løbende handler gas på vores vegne. Dette gøres ved at pulje os sammen med andre kommuner i en fond og derved opnå bedre priser pga. det højere volumen. De handler gassen på energibørsen og prissikrer og sælger alt efter markedet. Det har betydet at vi i 2019 har betalt 0,1 kr./kwh kontra 0,17 kr./kwh, som vi ville have betalt uden forvaltningsaftalen. Dette svarer til en besparelse på knap 1,1 mio. kr. alene på gasprisen.

På bilag 1 er vist Frederikssund Kommunes pris i forhold til den generelle prisudvikling i 2019.

Det anbefales at forlænge aftalen med energimægler i yderligere 3 år (2022 til og med 2024). Energimarkedet er som mange andre markeder meget dynamisk, og det er derfor ikke muligt at forudsige priserne de næste 3 år. Ved forlængelse af den eksisterende forvaltningsaftale undgår vi at lægge os fast på en pris eller være øjeblikket påvirket af markedets udsving. Det vil gennem aftalen være muligt for mægler at købe naturgas, når prisen er lav, prissikre når det er nødvendigt, og evt. sælge igen, når det giver mening. På denne måde følger vi bedst med markedet når prisen falder og sikrer og bedst når prisen stiger

Gasaftalen lyder på knap 16 mio. kwh årligt svarende til ca. 6,1 mio. kr. Dette dækker al gas til kommunale ejendomme.

Økonomi

Konsekvenser af den nye aftale forventes afholdt inden for den nuværende ramme sådan, at der ikke er bevillings- og likviditetsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme & IT indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der indgås en 3- årig forlængelse af forvaltningsaftalen af gas med Kinect Energi.
Historik

Teknisk Udvalg, 12. august 2020, pkt. 95:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet 23. juni godkendte Movias bestyrelse Budget 2021, 1. behandling. Budget 2021, 1. behandling er baseret på forudsætninger, som i den ekstraordinære situation med COVID-19 er markant mere usikre end ved et almindeligt budget. Budgettet er vedlagt som bilag. Specifikke tal for Frederikssund Kommune fremgår på side 26.

Budgettet for kommuner og regioner fremgår ”uden COVID-19”, hvorefter der er angivet en COVID-19 regning pr. kommune og region.

Kommuner og regioner tilvejebringer finansiering helt eller delvist til dækning af de i budgetforslaget opgjorte forventede COVID-19 relaterede merudgifter via

 1. KL og Danske Regioner efter forhandling med regeringen efter sommerferien 2020 aftaler en model for statskompensation af COVID-19 relaterede merudgifter i trafikselskaberne for 2021 eller
 2. At kommuner og regioner inden årsskiftet 2020/2021 kan bede om en faktura fra Movia, enten via tolv rater i 2021 eller via forudbetaling i 2020, så udgiften kan indgå i kommuners og regioners 2020-servicerammer, eller
 3. At kommuner og regioner inden udgangen af januar 2021 beslutter besparelser på det kollektive trafikområde, således at den ekstraordinære COVID-19 udgift håndteres via modgående besparelser på den kollektive trafik.

Budgetforslaget til 2. behandlingen opdateres med ny viden, hvis COVID 19-forudsætningerne ændrer sig væsentligt, fx hvis der kommer statskompensation til trafikselskaberne også for budgetåret 2021, eller hvis der er større ændringer i passagerforventningen eller lignende.

Om corona-regning i 2021

Det fremgår af budget 2021 til 1. behandling, at corona-regningen for 2021 forventes samlet at blive på 312 mio. kr. Størstedelen af beløbet vedrører faldende indtægter som følge af lavere passagertal og lidt lavere indtægt pr. passager pga. lavere kontantsalg. På udgiftssiden er det især udgifter til ekstra rengøring, crowd control og ekstra driftskapacitet, som bidrager til Corona-regningen.

Aftale om fuld COVID 19-kompensation til trafikselskaberne i 2020

Der er lavet en aftale mellem regeringen, KL og Danske regioner, som sikrer, at trafikselskaberne får dækket den samlede corona-regning for hele 2020. Konkret betyder aftalen, at staten kompenserer trafikselskabernes konstaterede og realiserede COVID 19-merudgifter og -mindreindtægter. Det gælder både de mistede passagerindtægter samt merudgifter, f.eks. til ekstra rengøring, øget kapacitet, ekstrakørsel i flextrafikken, mv. Kompensationen udmøntes direkte til trafikselskaberne på baggrund af opgjorte regnskabstal. Movia arbejder fortsat på at få afklaret den konkrete udmøntning af detaljerne i modellen og dermed også konsekvenserne for den enkelte kommune og region.

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en aftale for 2021, men KL, DR, FM og TRM har aftalt, at: ”Når der efter sommerferien foreligger en opdateret status for COVID-19 vil regeringen, KL og Danske Regioner af hensyn til kommunernes og regionernes budgetlægning efter sommerferien drøfte situationen i 2021.

Specifikke tal for Frederikssund Kommune (i 1000 kr.) estimat for budget 2021

Lokale buslinjer

14.090

Kommunebus

151

 Beløbet er fratrukket 2 mio. kr. som er udgift til skoledelen af kommunebussen og som finansieres af skole-og klubområdet.

Tværkommunale buslinjer (inkl. solidarisk betaling)

6.476

Fællesudgifter

1.965

Flextur

1.628

Plustur

120

 Beløbet fremgår ikke i Movias budget 1. beh., da beslutning om Plustur først blev truffet 3. juni 2020.

Estimeret Corona relateret merudgift

2.129

Reduceres eller bortfalder, såfremt der indgås politisk aftale om kompensation for 2021

Total

26.559

 Der er i 2021 afsat 25,6 mio. kr. til kollektiv trafik

Til kommunens budgetforhandlinger vil der forelægge et nyt budget. Endelig tilbagemelding om trafikbestilling til Movia skal ske senest den 30. oktober 2020.

Økonomi

Movias nuværende estimat for budget 2021 for Frederikssund Kommune overstiger kommunens budget med 1 mio. kr. En finansieringsproblematik, som vil forsvinde i det omfang, at der indgås en politisk aftale om, at staten kompenserer Movia direkte for COVID-19 relaterede udgifter i 2021. Såfremt staten kompenserer disse merudgifter 100 pct., viser Movias nuværende estimat, at kommunen budgetterer med 1,1 mio. kr. mere end den forventede udgift i 2021.

Indstilling

 Centerchefen for By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet, at orienteringen tages til efterretning.

Historik

Teknisk Udvalg, 12. august 2020, pkt. 102:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

Sagsfremstilling

Der allerede i 2020 behov for at få iværksat analyser, der kan give overblik over de kommende års klimainvesteringer og dermed kvalificere beslutningsgrundlaget for prioriteringer af indsatserne i klimahandleplanen.

Omlægningen af varmeforsyningen i kommunens bygninger til fossilfri drift er budgetteret til at udgøre 4 mio. kr./år frem til 2030. Der er behov for at få udarbejdet et detail- og prioriteringsplan for årene 2021 – 2024, der skal sikre, det økonomiske overblik, og at de mest trængende ejendomme prioriteres først med den optimale energikilde.

Der er trådt en ny bekendtgørelse i kraft vedr. etablering af el-ladestandere. Der bør derfor udarbejdes en opsætningsstrategi for ladestandere hurtigst muligt. Ladeinfrastruktur til elbiler skal indtænkes fra start, der skal være styr på korrekt dimensioneret føringsveje, forsyningskabler, eltavler mv. Der er behov for specialiseret rådgivning, som kan sikre, at opgaven gennemføres korrekt. Rådgiveren skal desuden bistå udarbejdelse af en plan over placering af ladestandere og investeringsplan for årene frem til 1. januar 2025, hvor ladestanderne senest skal være etableret.

For at kickstarte processen med borgere og virksomheder om at fremme den grønne omstilling er der behov for at formidle kommunens indsatser, som er beskrevet i klimahandleplanens del 1. Det anbefales derfor, at der gennemføres kommunikationsindsatser, så budskaber om iværksættelse af klimaindsatser, når bredt ud via forskellige kommunikationskanaler til kommunens borgere og virksomheder.

I budget 2020-2023 er der i 2020 afsat 3.2 mio. kr. til Klima og Miljø – den grønne omstilling, hvoraf de 1.2 mio. kr. er frigivet til medarbejderressourcer. Med denne sag anmodes et beløb på 1,2 mio. kr. til igangsættelse af nedenstående beskrivelse af analyser og initiativer, som skal gennemføres i 2020, samt et beløb på 90.000 kr. til drift af samkørselstjenesten i 2021.

Kommunens bygninger

2020

Varmeforsyning i kommunens ejendomme

Opgaven med at få omlagt varmeforsyningen i kommunens ejendomme til fossilfri drift kræver, at alle gasfyr gennemgås for at skabe overblik og sikre, at de mest trængende ejendomme prioriteres først, og at ejendommene etableres med den mest hensigtsmæssige energikilde. Beløbet dækker over rådgiverydelser til at skabe overblik over tilstanden på gasfyrene og udarbejdelse af en detaljeret plan for omlægningen, herunder i forhold til økonomi.

500.000 kr.

Mobilitet

 2020

Plan for etablering af el-ladestandere

Ladestanderbekendtgørelse er trådt i kraft den 5.marts 2020. Det betyder, at Frederikssund Kommune som bygningsejer senest 1. januar 2025 skal etablere mindst en ladestander ved bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, når de har mere end 20 parkeringspladser.   

En hurtig optælling viser, at Frederikssund Kommune har 164 bygninger med mere end 20 parkeringspladser. Parkeringsarealerne kan enten være ejet af kommunen, være et offentligt vejareal eller være ejet af andre end kommunen. Det er nødvendigt at få kortlagt ejerforholdene omkring parkeringsarealerne for at placere ansvaret for etablering af ladestanderne og for den efterfølgende drift.

Ladestandere, der er etableret på baggrund af krav i ladestanderbekendtgørelsen, kan være offentligt tilgængelige og dermed tælle med i opgørelsen af offentligt tilgængelige ladestandere, hvis parkeringspladsen og ladestanderen er offentligt tilgængelig. Det er dog ikke et krav i ladestanderbekendtgørelsen, at ladestanderne er offentligt tilgængelige. Kommunen ejer en række ejendomme, hvor det er relevant, at der udbydes opladning til de borgere, der gør ophold der. Det gælder f.eks. rådhus og administrationscentre, bygninger til kultur- og idrætsformål mv.

Det er ikke tilladt, at kommunen udbyder gratis opladning, da det er i konflikt med kommunalfuldmagten at konkurrere med private udbydere. Kommunen kan entrere med en ladeoperatør, der driver opladning, jf. gældende udbudsregler. Administrationen anbefaler, at der fastlægges en strategi i forhold til tilgængelighed.

Ladeinfrastruktur til elbiler skal indtænkes fra start. Der skal være styr på korrekt dimensioneret føringsveje, forsynings-kablet, eltavler mv. Der er behov for specialiseret rådgivning, som kan sikre, at opgaven gribes korrekt an fra start. Beløbet dækker over rådgiverydelser, hvor rådgiveren skal bistå med at skabe overblik over regler og vurdere de tekniske forhold på de omfattede parkeringsarealer. Rådgiveren skal desuden bistå udarbejdelse af en plan over placering af ladestandere og investeringsplan for årene frem til 1. januar 2025, hvor ladestanderne senest skal være etableret.

300.000 kr.

Kommunikation, samarbejder og partnerskaber

 2020

Kommunikationsplan og indsatser

Grøn omstilling i kommunerne kræver både kvalificeret formidling, helhedstænkning og tværfagligt samarbejde. Kommunen skal i den grønne omstilling indtage en rolle som samarbejdspartner for virksomheder og borgere. Der er derfor behov for kommunikationsindsatser så budskaber om iværksættelse af klimaindsatser, når bredt ud via forskellige kommunikationskanaler til kommunens borgere og virksomheder. Kommunikationsplanen skal understøtte visionen om at Frederikssund Kommune som geografisk område skal være CO2 neutral i 2045. Kommunikationsplanen skal sikre, at der skabes interesse for projektet, og at interessen løbende vedligeholdes. 

Kommunens egen klimahandleplan – ”Frederikssund Kommune som virksomhed” - skal inspirere alle aktører til at være med i den grønne omstilling. Ligeledes har Klimarådet i Frederikssund Kommune fået bevilliget 11.015 kr. til udarbejdelse af plancher og plakater om Klimarådets arbejde til brug for resten af byrådsperioden.

I 2020 skal der gennemføres en række møder med borgere, lokalsamfund, foreninger og virksomheder, som skal bidrage med forslag til indsatser i Klimahandleplanens del 2 – ”Frederikssund Kommune som CO2 neutralt område”.

Beløbet dækker over rådgivning og sparring i forbindelse med udarbejdelse af kommunikationsplan og informationsmaterialer. 

130.000 kr.

I ALT

930.000 kr.

Forvaltningen vil senere på året fremlægge sag om forslag til disponering af de resterende midler på ca. 1 mio. kr.  

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat 3,2 mio. kr. til puljen til Klima og Miljø. Der er tidligere søgt frigivet 1,2 mio. kr., hvorfor restpuljen udgøres af 2 mio. kr.

Ved nærværende sag søges yderligere 0,930 mio. kr. frigivet. 

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det anmodede beløb på 930.000 kr. til den grønne omstilling i Budget 2020 frigives.
Historik

Teknisk Udvalg, 12. august 2020, pkt. 94:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges en overordnet klimahandleplan for Frederikssund Kommune.

I klimastrategien er handlingerne på klimaområdet delt op i kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk enhed. Det giver god mening, da der er stor forskel på de processer, der skal forløbe og de resultater, der ønskes opnået.

Her fremlægger forvaltningen et udkast til Klimahandleplan – del 1, "Frederikssund Kommune som fossilfri virksomhed", som omhandler kommunens egne indsatser. Udkast til Klimahandleplan er sendt i høring hos Frederikssund Kommunes Klimaråd den 30. april 2020. Klimarådets høringssvar ses af bilag.

Klimahandleplan - del 1 omhandler kommunens egne aktiviteter og de handlinger, som Frederikssund Kommune selv skal iværksætte for at blive uafhængig af fossile brændstoffer senest år 2030.

Klimahandleplan del - 2 "Frederikssund Kommune som CO2-neutralt geografisk område" er endnu ikke udarbejdet, da det kræver, at aktørerne bliver inddraget i processen. Der lægges derfor op til, at Klimahandleplanens del 2 vil blive forelagt til politisk behandling forud for budget 2022. Det kræver involvering af alle aktører, hvis kommunen som geografisk enhed skal være CO2-neutral i 2045. Forvaltningen vil derfor iværksætte møder og workshops i løbet af efteråret/vinteren 20/21 for at få kvalificerede bud på handlinger inden for Klimastrategiens udvalgte indsatsområder.

For at nå den ambitiøse målsætning på 25 års sigt, er det nødvendigt, at aktørerne involveres løbende i perioden frem til 2045. Ejerskab og fremdrift kan styrkes ved at sikre, at handleplanerne er dynamiske, og at der løbende kan inddrages nye indsatser drevet af aktørerne, og at resultaterne synliggøres. Den løbende involvering er også nødvendig for at sikre, at handlingerne spiller sammen med ny teknologi, ny lovgivning, tværkommunale tiltag og lignende. F.eks. deltager Frederikssund Kommune i samarbejdsprojektet "Energi på Tværs", der skal sikre, at tværkommunale indsatser igangsættes for at indfri den regionale energivision med en målsætning om at omstille til en fossilfri el- og varmeforsyning i 2035.

Klimahandleplanens første del koncentrerer sig om indsatser i forhold til kommunens bygninger, transportmidler, gadebelysning, indkøb og leverandører. Kommunens bygninger står for den største CO2-udledning. Det er derfor nødvendigt at prioritere igangsætning af tiltag til omlægning af varmeforsyningen og energirenovering af kommunens bygninger. Investeringer i kommunens bygninger, transportmidler og gadebelysning skal endelig vedtages i forbindelse Budget 2021. For at opnå en jævn investeringsindsats over de næste 10 år er det nødvendigt, at projekterne sættes i gang snarest.  

Klimahandleplanen indeholder en målsætning om, at der skal fastlægges konkrete retningslinjer for bæredygtige indkøb. Disse retningslinjer kan forelægges Byrådet i forbindelse med indkøbspolitikkens revision i 2022. For at opnå uafhængighed af fossile brændsler er det nødvendigt at stille krav om CO2-reduktioner i alle driftsudbud såsom affaldsindsamling, buskørsel, vintervedligeholdelse mv. I takt med at udbuddene behandles politisk, vil specifikke krav til CO2-reduktioner blive vedtaget.

De nøjagtige investeringer i forhold til at fremme den grønne omstilling geografisk kræver, at der gennemføres analyser på en række områder. Det anbefales, at dette arbejde sættes i værk nu, således at Klimahandleplanens del 2 kan blive forelagt Byrådet til godkendelse forud for budgetlægning i 2022.

Forvaltningen udarbejder en årlig afrapportering til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalg og Byråd om status på indsatserne. Hvis der er behov for, at der iværksættes nye indsatser, vil de blive forelagt politisk i forbindelse med afrapporteringen. Det kan samtidig betyde, at klimahandleplanen ændres.

Der er i budget 2020-2023 afsat 3.2 mio. kr. til Klima og Miljø - den grønne omstilling. Med denne sag anmodes et beløb på 1,2 mio. kr. frigivet til personale ressourcer, jf. budgetforliget.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 12. august 2020

Klimahandleplan del 1 er opdateret i forhold til Teknisk Udvalgs ønsker og alle indsatser har nu reference til FN´s verdensmål. Der er tilføjet et nyt afsnit om affaldssortering i kommunens bygninger. Indsatsen er ikke nævnt i Klimastrategien, og var i første omgang ikke medtaget som en indsats i klimahandleplanen. Det er den nu. Status på affaldssorteringen er, at første fase er i gang med at blive gennemført, hvor det er muligt at sortere i tre affaldsfraktioner: madaffald, papir og restaffald. Anden fase, som omfatter affaldsfraktionerne: glas, metal, pap og plast er klar til at blive rullet ud. Gennemførelsen kræver, at der bliver etableret affaldsgårde ved alle bygninger. I handleplanen er der lagt op til, at anden fase er gennemført i løbet af 2022, og at etableringsomkostninger kan lånefinansieres over 10 år over affaldstaksten.

Afsnittet om kommunens varmeforsyning er justeret en smule for at præcisere processen omkring valg af energikilder. Der er tilføjet et kort afsnit om kommunernes udfordringer ved at etablere solceller. Der er desuden tilføjet en handling, der skal sikre, at der hurtigst muligt udarbejdes en detail- og prioriteringsplan for 2021-2024 med økonomi og vurdering af muligheder i forhold til forskellige energikilder

Der er desuden tilføjet et afsnit om indsatser til at fremme medarbejdernes muligheder for anvendelse af grønne transportformer. Indsatserne beskriver medarbejdernes muligheder for at låne kommunens elcykler, samt hvordan øget brug af tilgængelige teknologi kan mindske behovet for, at medarbejderne transporterer sig. Afsnittet indeholder desuden handlinger i forhold til opsætning af el-ladestandere. Handlingerne skal sikre, at Frederikssund Kommune overholder den nytiltrådte bekendtgørelse om el-ladestandere, hvor der er krav om, at der senest i 2025 skal etableres ladestandere ved bygninger med mere end 20 parkeringspladser (som ikke er beboelse).

Afsnittet om færgen er ændret i forhold til muligheder for færgens fremtidige drift. Afsnit om økonomi er ligeledes opdateret i forhold til investeringsplanerne, og vil blive justeret efter vedtagelse af budget 2021.

Indsatsen vedrørende kommunens muligheder for at fremme den grønne omstilling er uddybet i forhold til at beskrive kommunens rolle som samarbejdspartner samt behovet for kommunikationsindsatser, der kan favne den brede målgruppe og understøtte visionen om, at Frederikssund Kommune som geografisk område skal være CO2 neutral i 2045. Afsnittet beskriver konkrete samarbejdsrelationer.

Ændringerne fremgår af ”supplerende bilag den 12. august 2020 Klimahandlingsplan del 1”.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020

Som opfølgning på mødet i Teknisk Udvalg er der vedlagt et nyt bilag, hvor udvalgets bemærkninger til klimahandleplanen er indarbejdet. Bilaget har overskriften "Klimahandleplan del 1 - juni 2020 revideret efter TU-møde 12-08-2020".

Økonomi

 Der er i budget 2020 afsat 3,2 mio. kr. til Puljen for Klima og Miljø under Økonomiudvalget. Der søges 1,2 mio. kr. frigivet i nærværende sag.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende Klimahandleplan del 1 - Frederikssund Kommune som fossilfri virksomhed.
Historik

Indstilling: Teknisk Udvalg, 3. juni 2020, pkt. 79:

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg, at:

 1. Teknisk Udvalg godkender Klimahandleplan del 1 - Frederikssund Kommune som fossilfri virksomhed
 2. Økonomiafsnit i Klimahandleplan del 1 justeres, når Budget 2021 er vedtaget
 3. Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at de i økonomiafsnittet anmodede beløb til den grønne omstilling i Budget 2020 frigives.

Teknisk Udvalg, 3. juni 2020, pkt. 79:

Indstillingspunkt 1: Drøftet. Administrationen skal indarbejde inputtene fra udvalgsmødet og fremsende klimahandleplanen til beslutning på et næstkommende udvalgsmøde. Der bør indgå et afsnit om affaldssortering og genanvendelighed samt samarbejde med andre. Der skal endvidere indgå en reference til FN's verdensmål samt refleksioner om yderligere omlægning og effektivisering af kommunens egen transport.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Indstillingspunkt 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 186:

Indstillingspunkt 3: Anbefales

Byrådet, 24. juni 2020, pkt. 125:

Indstillingspunkt 3 tiltrådt.

Fraværende: Kristian Moberg (V)

Niels Martin Viuff (C).

Teknisk Udvalg, 12. august 2020, pkt. 92:

Anbefales, med de faldne bemærkninger.

Udvalget ønsker endvidere, at vi forholder os til beplantning på kommunale arealer.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

I denne sag forlægges Økonomiudvalget til orientering udkast til handleplan for omlægning af energiforsyning i kommunale ejendomme. Handleplanen er en delhandleplan under den samlede Klimahandleplan. Klimahandleplan og Handleplan for omlægning af energiforsyning i kommunale ejendomme er udarbejdet på baggrund af Klimastrategi 2019. Klimastrategien spiller sammen med den nyligt fremlagte nationale klimahandleplan.

Baggrund

Byrådet vedtog i oktober 2019 Klimastrategi 2019 for Frederikssund Kommune. Strategien sigter i første omgang mod uafhængighed af fossile brændsler inden for egne rammer senest i 2030.

Formål

Uafhængighed af fossile brændsler indebærer bl.a. omlægning af energiforsyning i kommunale ejendomme, så olie og gas udfases til fordel for ikke fossile brændsler som el og fjernvarme. Dette skal virkeliggøres via nærværende handleplan for 2021-2014 samt den efterfølgende handleplan for 2015-2030.

Handlinger

Handleplanen tager afsæt i nuværende handlinger, kommende handlinger og fremtidige handlinger og indeholder forslag til hvilke ejendomme, der bør prioriteres først.

Nuværende handlinger igangsættes i indeværende år og omhandler udskiftning af oliefyr til varmepumpe på 2 ejendomme. Dette finansieres af de normale energimidler.

Nye handlinger forventes startet i 2021-2024. Tiltage er valgt som nye handlinger på grund af deres nødvendighed, mulighed og deres potentiale for CO2 besparelser.

Fremtidige handlinger uddybes og planlægges nærmere i Handleplan 2025-203. Nogle af disse kræver større forudgående undersøgelser og andre mere gunstige rammevilkår, og er derfor udvalgt som fremtidige handlinger.

Kommune har på nuværende tidspunkt 65 gasopvarmede ejendomme. Heraf vil 17 ejendomme blive konverteret til fossilfri brændsel inden 2025, såfremt planen følges. Det er målet, at de resterende ejendomme vil blive konverteret efterfølgende.

Ejendommene er placeret over hele kommunen og dækker bredt fra børnehuse til idrætsklubber, kulturhuse og skoler. Opgaven med at få omlagt varmeforsyningen i kommunen ejendomme til fossilfri drift kræver, at alle gasfyr gennemgås for at skabe overblik og sikre, at de mest trængende ejendomme prioriteres først, samt at ejendommene etableres med den mest hensigtsmæssige energikilde.

Økonomi

Omlægning af energiforsyning er i de fleste tilfælde kompliceret og meget afhængig af den enkelte ejendoms beskaffenhed og muligheder. Økonomien til omlægning vil derfor være helt afhængig af hvilken løsningsmodel, der vælges i hvert enkelt tilfælde. Med en konvertering af 17 ejendomme på 4 år, forventes en investering på ca. 4 mio. kr. årligt. Investeringen er ikke indeholdt i energimidler eller andre budgetter, men er medtaget i forslag til investeringsplanen.

Til administration, koordinering og formidling forventes der at skulle bruges ca. 300 timer årligt.

Der foreslås i sag 94 på Teknisk Udvalgs møde afsat 500 t.kr. til at igangsætte de nødvendige rådgiveranalyser med henblik på at skabe overblik over tilstanden på gasfyrene, og udarbejdelse af forslag til en detaljeret plan for omlægning.

Til administration, koordinering og formidling forventes der at skulle bruges ca. 300 timer årligt.

CO2 besparelse

De 17 ejendomme bruger i dag tilsammen ca. 2,6 mio. kWh til opvarmning. Dette svarer til en CO2 udledning på 533 tons. Ved konvertering til el eller fjernvarme bortfalder langt størstedelen af udledningen og kommunen reducerer dermed den samlede kommunale udledning betragteligt. Dette svarer til en besparelse på 9 % i forhold til udledningen opgjort i CO2 regnskabet for 2018.

Økonomi

Center for Økonomi kan orientere om, at der i budget 2020 er afsat 3,2 mio. kr. til puljen for Klima og Miljø. Midlerne skal findes inden for eksisterende rammer og eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser skal behandles i særskilt sag.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller til Teknisk Udvalg, at:

 1. Handleplanen vedtages.
Historik

Teknisk Udvalg, 12. august 2020, pkt. 93:

Godkendt med en redaktionel ændring. Udvalget ønsker, at der i analysearbejdet skal være et vidt udsyn ift. fremtidige varmeforsyningskilder.  

Udvalget ønsker, at sagen fremsendes til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Ole Søbæk (C)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag godkende lokalplan 139 med tilhørende kommuneplantillæg 016 for boligområde i Vinge endeligt.

Byrådet besluttede den 29. januar 2020 (sag nr. 8) at igangsætte udarbejdelsen af lokalplanforslag 139 med tilhørende kommuneplantillæg 016. Byrådet vedtog lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg den 2. april 2020 (sag nr. 46) med henblik på udsendelse i offentlig høring. Ved de politiske beslutninger har der været ønsker om at medtage en række forhold og emner i planlægningen (varmekilder, belysning, affaldsløsninger og bygningshøjder), hvilket er løbende indarbejdet i plangrundlaget hvor muligt, og efterfølgende medtaget som en del af udbudskonditionerne.

Lokalplanens indhold

Formål

Formålet med lokalplanen er:

 • at give mulighed for etablering af en ny varieret boligbebyggelse, der skaber en naturlig afrunding af det eksisterende Deltakvarter, og som binder den eksisterende bebyggelse sammen med Tvinsmosen og Vinges ’grønne hjerte’ i et sammenhængende natur- og landskabsbånd gennem det nye byområde.
 • at sikre, at bebyggelsen disponeres og udformes under hensyn til omgivelserne og de naturkvaliteter, som findes.
 • at området indrettes med god adgang til grønne opholdsarealer.
 • at anlæg for lokal håndtering af regnvand integrerede i de rekreative områder.
 • at de nye boligområder vejforsynes fra Deltavej, der er hovedgaden i Deltakvarteret.

Lokalplanens indhold

Planområdet opdeles i 6 delområder, A, B1, B2, B3, K1 og K2. Heraf kan der i de 4 delområder etableres boligbebyggelse, mens de 2 resterende delområder disponeres som kiler i Deltakvarterets blå og grønne struktur.

Af hensyn til at sikre en fleksibel anvendelse muliggør planen en fuld nedrivning af eksisterende bebyggelse i området, herunder ejendommen Fredtoft. Der er dog også en mulighed at bevare de mest karakteristiske dele af bebyggelsen og lade dem indgå i en kombination med nybyggeri.

Ny bebyggelse skal udformes ud fra to hovedprincipper:

 • 1) Lav bygningsskala (1-3 etager) og åben struktur mod mosen og kilerne
 • 2) Høj (3-5 etager) og mere tæt bebyggelsesstruktur mod Deltavej og Dalvejen, der grænser op til de helt centrale dele af Vinge.

De maksimale bygningshøjder spænder fra 10 - 18 meter.

Lokalplanen fastlægger konkrete byggelinjer mod Tvinsmosen (10 meter bufferzone) og kilerne samt mod de omgivende veje - sidstnævnte af støjmæssige hensyn. Bufferzonen skal medvirke til at afbøde eventuel påvirkning af dyrelivet i moseområdet og vil endvidere sikre beboernes ’privatsfære’ i forhold til en kommende rekreativ stiforbindelse umiddelbart vest for planområdet.

Herudover stilles der krav til opbrydning og arkitektonisk variation af længere facadeforløb samt tvungne markeringer af udvalgte hjørner. Hensigten med dette er, at bebyggelsen kan medvirke til at understrege den bymæssige karakter langs vejene samt sikre ’liv’ og kvalitet i byggeriet. Herudover stilles der ikke specifikke krav til tagform, materialer, farver mv.

De nye boligbebyggelser skal alle vejbetjenes fra Deltavej, der kobles til de interne boligveje og parkeringsarealer. De indre færdselsarealer udformes efter "shared space" princippet, hvor veje, stier, fortove, lokale pladsdannelser o.l. fælles friarealer ’smelter’ sammen til helhedsløsninger. Dette øger trygheden og komforten for beboerne og kan dermed understøtte et aktivt fællesskab og udeliv.

Fælles opholdsarealer skal tænkes ind i de individuelle bebyggelser, ligesom den grønne forbindelse kan anvendes til ophold og derfor udformes med stiforbindelse. Som supplement kan der etableres private opholdsmuligheder i form af altaner og tagterrasser samt små private haver på terræn. Der er også mulighed for at etablere fælleshus i de respektive delområder.

De interne boligveje og opholdsarealer spiller også en vigtig rolle ift. overfladevand, som skal håndteres lokalt inden for området.

Planen regulerer endvidere forhold omkring gulvkoter, opvarmning, beplantning, terrænregulering, hegning og belysning - bl.a. af klima- og naturmæssige hensyn - ligesom der stilles krav om medlemskab af Deltakvarterets grundejerforening.

Kommuneplantillæggets indhold

Formålet med kommuneplantillægget er dels at muliggøre, at bebyggelse direkte mod Dalvejen kan opføres i op til 5 etager i op til 18 meters højde, og dels at ændre rækkefølgebestemmelserne for ejendommen Dalvejen 1, så den i forbindelse med denne planlægning frigives til byudvikling.

Tillægget til kommuneplanen sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan.

Høringssvar

Lokalplan- og kommuneplantillægsforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 21. april 2020 til 19. maj 2020. Inden lokalplanen blev udsendt i offentlig høring inviterede Frederikssund Kommune til et dialogmøde med de omkringboende borgere for at modtage deres indledende input til planens overordnede indhold. Der har i høringsperioden været afholdt et informationsmøde om planlægningen for de nærmeste naboer. Mødet blev afholdt i Vingepavillonen den 7. maj 2020 og delvist som Skype-møde, hvor i alt 8 borgere deltog. I høringsperioden er der modtaget 2 høringssvar fra hhv. Grundejerforeningen Deltakvarteret og Helsingør Stiftsøvrighed.

Høringssvarerne omhandler bl.a. spørgsmål om mulighederne for placeringen af bygningerne og bygningernes volume op mod Deltaet (lokalplanforslaget), samt bebyggelsens betydning for landskabet og Snostrup kirke (forslag til kommuneplantillæg). Alle høringssvarerne er behandlet i hvidbogen.

Administrationen har søgt at imødekomme de indkomne høringssvar til lokalplanforslaget, men fortsat under hensyntagen til, at området disponeres bedst muligt. Det skal bemærkes, at lokalplanen ikke er knyttet op på et konkret projekt, men danner afsæt for det igangværende udbud og derfor har en rammesættende karakter.

Høringssvarerne har ført til to tekniske rettelser af lokalplanens bestemmelser, hvor det indarbejdes et skærpet krav til tilbagetrukket tagetage på bebyggelsen mod Deltavej i delområde B2 og en mindre tilbagerykning af byggelinjen (3,5 meter) mod Deltaet. Begge tilpasninger bidrager til mere "luft" til Deltaet og mindre skyggepåvirkning, samt en mindre dominerende facadebebyggelse ud mod Deltavej i nord. Samlet set har høringen givet anledning til tekniske præciseringer og suppleringer i lokalplanen, men ikke større ændringer. Der er redegjort for resultatet af den offentlige høring i hvidbogen.

Til sagen er vedlagt udkast til endelig lokalplan til offentlig bekendtgørelse hvor de mindre rettelser er indskrevet med magentafarvet skrift og kortbilag 2+3 er tilrettet i forhold til at byggelinjen er rykket længere mod syd. Ligeledes er der vedlagt det endelige udkast til kommuneplantillæg nr. 016, som bilag til sagen.

Administrationen vurderer, at høringssvaret fra Helsingør Stiftsøvrighed ikke giver anledning til ændringer. Kommuneplantillægget giver mulighed for op til 5 etager langs Dalvejen, og det vil ikke ændre opfattelsen af Snostrup kirke, da der i forvejen er planmæssig mulighed for op til 8 etager I Vinge Centrum lige syd for banen. Kommuneplantillægget vil derfor ikke få væsentlig betydning for oplevelsen af kirkens position i landskabet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Lokalplan 139 for nye boliger ved Deltakvarteret og tilhørende kommuneplantillæg nr. 16 vedtages endeligt med de anbefalede rettelser.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 11. august 2020, pkt. 94:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

Poul Erik Skov Christensen (A).

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag godkende lokalplan 100 - Boliger ved Morbærvænget i Store Rørbæk endeligt.

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 26. februar 2020 at godkende og sende forslag til lokalplan 100 - i offentlig høring i 8 uger.

Lokalplanen

Lokalplanområdet er omfattet et kommunalt ejet areal i randen af Store Rørbæk. Boligbebyggelsen i Store Rørbæk består hovedsageligt af enfamiliehuse og enkelte gårde. Etablering af boliger i form at enfamiliehuse og dobbelthuse på dette areal vil give en naturlig afgrænsning af St. Rørbæk mod nord. Området har en interessant placering i forhold til Vinge, der bliver bygget lige nord for St. Rørbæk.

Lokalplanens indhold:

 • Anvendelse: Fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse med lodret adskillelse
 • Bebyggelsesprocent: 30 % af den enkelte ejendom - afløbskoefficienten på 0,25 fastholdes
 • Grundstørrelse: minimum 650 m² for enfamiliehuse og 500 m² for dobbelthuse
 • Vejen skal ejes af kommunen, men udlægges som privat fællesvej med bredde på minimum 5

m. (Køber etablerer vejen).

 • Ingen bestemmelser om materialer og udformning, dog må der ikke opføres bjælkehytter.

Lokalplanafgrænsningen omfatter ikke den eksisterende cykelsti, som forbliver uændret.

Lokalplanforslaget sikrer, at området anvendes i op til 8 boliger i form af enfamiliehuse og dobbelthuse, der i højde og omfang tilpasses den eksisterende bebyggelse og terræn.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra 27. marts til 22. maj 2020. I høringsperioden er der ikke modtaget nogen høringssvar.

Forslag til lokalplan 100 er vedlagt dagsordenen som bilag.

Økonomi

 Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til lokalplan 100 vedtages endeligt.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 11. august 2020, pkt. 100:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Lovgrundlag

Planloven

Spildevandsbekendtgørelsen

Sagsfremstilling

Novafos har udarbejdet en strukturanalyse for renseanlæg, der udleder til Roskilde Fjord. Denne peger på, at en række utidssvarende renseanlæg bør nedlægges, og at der bør etableres ét nyt centraliseret renseanlæg med udledning til Roskilde Fjord.

Novafos anbefaler, at der på baggrund af strukturanalysen udarbejdes en strukturplan for ét nyt centraliseret, moderne og som minimum energineutralt renseanlæg med en tilhørende miljøvurdering.

I maj 2019 holdt Novafos et temamøde om strukturanalysen, hvor politikere og embedsmænd fra de 4 deltagende kommuner var inviteret. I oktober 2019 havde Teknisk Udvalg og Plan og Miljøudvalget en temadrøftelse af den fremtidige rensestruktur, hvor Novafos gennemgik de undersøgte fremtidige strukturer for spildevandsrensning. I forlængelse af temamødet har Novafos udarbejdet supplerende rapporter, som findes som bilag til denne sag.

Ballerup og Furesø Kommuner har besluttet at godkende anbefalingen om centraliseringen af renseanlægsstrukturen og godkende, at Novafos udarbejder en strukturplan for en ny renseanlægsstruktur i Rokilde Fjord oplandet. I Ballerup Kommune blev sagen behandlet og godkendt i oktober 2019. I Furesø Kommune blev sagen behandlet og godkendt i november 2019.

Egedal Kommune har valgt at behandle sagen over 2 gange, ligesom Frederikssund Kommune. Første orientering skete i oktober 2019. Deres politiske andenbehandling vil ske efter behandlingen i Frederikssund Kommune.

Med denne sag skal Teknisk Udvalg (spildevandsmyndighed), Økonomiudvalget og Byrådet godkende, at der arbejdes videre med en centraliseret renseanlægsstruktur med udledning til Roskilde Fjord. Plan- og Miljøudvalget (planmyndighed), Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende, at Novafos arbejder videre med en vurdering af lokaliseringsmulighederne.

Baggrund

Indenfor de næste 10-20 år vil mange renseanlæg, grundet den forventede byudvikling, nå deres maksimale kapacitet, og de vil derfor skulle udvides, hvis de skal bevares.

I Novafos ejer strategi står bl.a., at Novafos skal arbejde for ”… en ny effektiv rensestruktur for det samlede selskab”. Novafos har i 2018-2019 derfor udarbejdet to ”Strukturanalyser for Renseanlæg”: én analyse omfattende Frederikssund, Ballerup, Egedal og Furesø kommuner, hvor Roskilde Fjord er recipient, og én analyse for Allerød, Furesø (ekskl. Værløse), Hørsholm og Rudersdal kommuner, hvor Øresund er recipient.

Strukturanalyserne er baseret på samme rammebetingelser og forudsætninger. For hver strukturanalyse er der gennemført en økonomianalyse, en miljøanalyse, en vandløbsanalyse og en placeringsscreening.

Anbefalinger og opmærksomhedspunkter

Novafos anbefaler, at de eksisterende 8 renseanlæg: Måløv, Ølstykke, Stenløse, Slagslunde, Frederikssund, Slangerup, Tørslev og Hyllingeriis tages ud af drift, og at der bygges et nyt moderne, centraliseret renseanlæg med udledning til Roskilde Fjord. Den nye renseanlægsstruktur forudsættes som minimum at blive energineutral.

Novafos anbefalede rensestruktur rummer både en række fordele og udfordringer, som er opstillet nedenfor:

Den grønne omstilling

 • Novafos fremhæver, at projektet bidrager til den grønne omstilling, fordi et moderne renseanlæg forbruger mindre og producerer væsentligt mere energi end et traditionelt renseanlæg. Energiforbruget kan sænkes markant og samtidigt kan der produceres energi i form af f.eks. fjernvarme eller gas. Det er essentielt, at fremtidens renseanlæg udnytter restvarmen fra spildevandet, da dette f.eks. kan udnyttes i en varmepumpe til produktion af fjernvarme, og dermed fortrænge fossil varmeproduktion og/eller dyrere varmeproduktionsformer.

Følgende skal bemærkes (Frederikssund Kommunes administration):

 • Overskudsvarme kan dog komme fra mange andre aktører end et renseanlæg – f.eks. var 41 % af E.ONs varmeproduktion baseret på overskudsvarme fra Haldor Topsøe i 2018. I forbindelse med placeringen af renseanlægget skal det således sikres, at der er en aftager til energien med tilhørende forsyningsnet, hvilket skal behandles nærmere. Som følge af anden planlægning vil der muligvis ikke være afsætningsmuligheder for overskudsvarme i det eksisterende fjernvarmenet i Frederikssund. Hvis projektet skal anvende varmen, skal der endvidere udarbejdes et varmeprojekt, som skal påvise positiv samfundsøkonomi. Det kan være en udfordring at opnå positiv samfundsøkonomi for de varmeprojekter, som ønsker at forsyne et nyt varmeforsyningsområde på grund af manglende mulighed for at pålægge tilslutningspligt.

Miljø- og naturpåvirkning

 • Novafos fremhæver, at den samlede miljøpåvirkning er positiv. Den nye rensestruktur vil forbedre miljøforholdene. Nabogenerne reduceres, arbejdsmiljøet forbedres, kemikalieforbruget reduceres, ressourceudnyttelsen forbedres og vandløb vil under regn blive aflastet.

Følgende skal bemærkes (Frederikssund Kommunes administration):

 • Den reducerede vandmængde i vandløbene er en konkret udfordring, som skal håndteres i det videre arbejde. Konkret nævner Novafos i deres "Anbefaling og sammenfatningsrapport", at hvis Slangerup Renseanlæg nedlægges, kommer der mindre vand i Græse Å. Det kan påvirke den økologiske tilstand i åen negativt. Græse Å vil også blive påvirket, hvis Lynge Renseanlæg i Allerød Kommune lukkes, og spildevandet ledes til et nyt renseanlæg mod Øresund. Der vil komme mindre vand i åen, men vandkvaliteten vil blive forbedret. Denne udfordring skal håndteres i det videre arbejde.
 • Et nyt anlæg vil skulle udlede til Roskilde Fjord, som er et sårbart Natura 2000-område. Lovgivningen omkring Natura 2000 er meget restriktiv, og der må ikke meddeles tilladelser til noget, som kan påvirke områderne negativt. Det har i andre større anlægsprojekter vist sig vanskeligt at påvise, at nye anlæg ikke ville påvirke Natura 2000-områder. Dette skal behandles i det videre arbejde, og der skal udarbejdes en Natura 2000-vurdering af konsekvenserne for Roskilde Fjord.
 • For at et nyt centralisereret renseanlæg kan opnå en udledningstilladelse, skal det sikres, at det centraliserede renseanlæg ikke udleder mere kvælstof til fjorden pr. år end de eksisterende renseanlæg samlet gør nu pr. år. I det videre arbejde skal der derfor udarbejdes en rapport der belyser, hvorledes udlederkravet for et centraliseret renseanlæg overholdes, og hvilke omkostninger der er forbundet herved.

Fremtidige rensekrav

 • Novafos påpeger, at projektet er mere robust over for fremtidige krav til rensning, og som Novafos forventer vil blive skrappere. Teknologier til at imødegå skærpede krav til udledning (næringssalte, medicinrester, mikro plast, bakterier m.v.) kan nemmere og billigere implementeres, hvis spildevandsrensningen finder sted på ét stort, frem for mange små renseanlæg. 

Økonomi

 • Det fremgår af Novafos notat: "Resumé & supplerende oplysninger til Frederikssund Kommune", at projektet er billigst set over 50 år – selv hvis rensekravene mod forventning ikke skærpes. I dag er de samlede årlige omkostninger for spildevandsrensning på de 8 eksisterende renseanlæg 62-63 mio. kr./år, hvoraf de årlige driftsomkostninger udgør ca. 36 mio. kr. Ved samling af spildevandsrensningen på ét anlæg i Frederikssund eller Egedal reduceres de samlede omkostninger til 56-59 mio. kr./år, hvoraf driftsomkostningerne udgør ca. 28-30 mio. kr./år.
 • Endvidere fremgår det af Novafos rapport: "Opdeling af totaløkonomi på selskabsniveau", at en centralisering af rensestrukturen er billigere end bibeholdelse af den nuværende decentrale rensestruktur. En placering syd for Frederikssund by er isoleret set det økonomisk mest fordelagtige af de undersøgte scenarier. En placering af et nyt renseanlæg i Vinge Nord eller ved Ølstykke Rens er økonomisk ligeværdige, og stadig mere økonomisk fordelagtig end bibeholdelsen af den decentrale rensestruktur. En delvis centralisering (Scenarie 3), hvor kun Måløv Rens og de tre renseanlæg i Egedal Kommune samles, mens spildevandsstrukturen i Frederikssund Kommune bibeholdes, er dog mere økonomisk fordelagtig end scenarie 4 for hhv. Vinge Nord og Ølstykke, men miljømæssigt mindre gunstigt, og mindre robust overfor fremtidigt skærpede udleder krav.

En sammenfatning af strukturanalysen er vedlagt som bilag 1 til dagsordenspunktet.

Den videre proces

Centraliseringen af strukturen for renseanlæg kræver et stort myndighedsarbejde. Novafos vil på grundlag af strukturanalysens anbefalinger udarbejde en strukturplan for den centraliserede rensestruktur i Roskilde Fjord opland. Strukturplanen dækker fire kommuner og skal miljøvurderes. Fordi planen er tværkommunal, vil Miljøstyrelsen være myndighed for miljøvurderingen. Herefter følger projekteringsfasen og anlægsfasen.

Hvis den nye struktur for renseanlæg skal gennemføres, forventes den samlede plan- og myndighedsproces og dertilhørende projekteringsfase at vare ca. 6 år, efterfulgt af anlægsfasen på 5-8 år. Den forventede proces er uddybet i sammenfatningen af strukturanalysen, bilag 1.

Når strukturplanen og dens miljøvurdering er udarbejdet, vil de blive sendt i offentlig høring. Den offentlige høring kan ledsages af borgermøder. Efter høringen vil strukturplanen og miljøvurderingen blive tilrettet og fremlagt til politisk behandling i kommunerne.

Novafos vil parallelt med strukturplanen arbejde på et forslag til en selskabsstruktur for den nye rensestruktur med tilhørende principper for en fordelingsnøgle. Den gennemførte analyse forholder sig til den samlede økonomiske konsekvens for Novafos ved de forskellige scenarier. Novafos ejere vil skulle godkende ændringer i selskabsstrukturen og principperne for en fordelingsnøgle.

Renseanlæg i Frederikssund Kommune

Fra Frederikssund Kommune indgår Frederikssund, Slangerup, Tørslev og Hyllingeriis Renseanlæg i strukturanalysen for den anbefalede nye rensestruktur.

Novafos oplyser, at Frederikssund Renseanlæg i 2015-2019 er blevet moderniseret og udvidet, så det kan håndtere den planlagte spildevandsmængde frem til midten af 2040’erne. Der er plads til udbygning på renseanlægget, så det vil kunne tage mere spildevand.

Novafos oplyser endvidere, at Slangerup, Tørslev og Hyllingeriis Renseanlæg har kapacitet til at kunne håndtere den fremtidige spildevandsmængde, men vil indenfor 10-12 år være forholdsvis nedslidte.

Novafos anbefaler i strukturanalysen, at de nuværende renseanlæg, der erstattes af den centraliserede løsning, bygges om til forsinkelsesbassiner og pumpestationer, idet de store tanke på renseanlæggene kan bidrage til at reducere overløb af ikke renset spildevand til vandområder.

Indledende screening for placering af anlæg

Novafos anbefaler på baggrund af strukturanalysen, at det nye renseanlæg etableres i Frederikssund Kommune i en afstand af mindst 200 m fra eksisterende eller planlagte boliger. Novafos forventer at skulle bruge et areal på mindst 4 ha til placering af det nye centraliserede renseanlæg – gerne 8-10 ha. Arealbehovet og anlæggets udseende vil blive konkretiseret i den videre proces.

Administrationens vurdering:

På baggrund af rapporterne fra Novafos anbefales det, at strukturanalysen tages til efterretning. Der er dog en række forhold bl.a. omkring vandmængder i vandløb samt udledning til Natura-2000 (Roskilde Fjord), som kan give væsentlige hindringer for gennemførelse af projektet med dets nuværende scenarie.

Af strukturanalysen fremgår endvidere flere forskellige lokaliseringsmuligheder. Det er ikke umiddelbart muligt at planlægge for en placering af renseanlæg i det åbne land inden for kystnærhedszonen. Et renseanlæg kan placeres i erhvervsområde udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

En placering i Egedal Kommune er på den baggrund ligeværdig med en placering i Frederikssund Kommune både ud fra en økonomisk og en miljømæssig betragtning. Denne løsning er imidlertid isoleret set dyrere end det scenarie, hvor Frederikssund Kommune ikke indgår i en centraliseringsløsning (scenarie 3). Der er dog tale om en mindre årlig difference (2 mio. kr.).

Det anbefales, at der i det videre arbejde med vurdering af lokaliseringsmulighederne rettes et fokus på de områder, der udlagt til erhvervsformål eller potentielt kan udlægges til erhvervsformål.

Novafos' ”Anbefaling og sammenfatning af strukturanalysen for renseanlæg i relation til Roskilde Fjord” findes som bilag 1 til sagen (udarbejdet i efteråret 2019). Derudover har Novafos i forlængelse af det politiske temamøde i oktober udarbejdet fire supplerende rapporter og notater over vinteren 2019/2020: bilag 2: Resumé & supplerende oplysninger til Frederikssund Kommune, bilag 3: Arealanvendelse ved nedlæggelse af Frederikssund RA, bilag 4: Opdeling af totaløkonomi på selskabsniveau og bilag 5: Afsætning af varme fra nye rensningsanlæg.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgenes behandling på juni-møderne 2020:

Der vedlægges som nye bilag:

 1. Notat med udvalgsspørgsmål om renseanlægsstruktur og svar fra Novafos
 2. Oversigt over processen for en evt. ny rensestruktur
 3. Administrationens notat om planforhold vedr. placering af renseanlæg syd for Frederikssund

Administrationen skal desuden gøre opmærksom på, at Novafos i drøftelserne om sagen har fremhævet, at man ikke finder, at kommunerne med behandlingen af strukturanalysen "godkender en ny rensestruktur", men ønsker "at kommunerne med denne sag nikker til, at vi igangsætter arbejde med strukturplanen for en ny renseanlægsstruktur".

På baggrund af rapporterne fra Novafos og de seneste uddybninger fra Novafos samt administrationens notat om planforhold vedr. placering af renseanlæg syd for Frederikssund anbefales det, at strukturanalysen tages til efterretning med bemærkning om, at hvis et evt. kommende centraliseret renseanlæg placeres i Frederikssund, skal det placeres i industriområdet i det nordlige Vinge, hvor der er god afstand til nuværende og fremtidige boligområder. Når administrationen ikke kan anbefale placeringen syd for Frederikssund skyldes det, at:

 1. Størstedelen af området ved Frederikssund syd er i Fingerplanen udlagt til grøn kile og rekreativt område.
 2. Der peges på en kystnær placering, hvilket ikke er i overensstemmelse med planloven.
 3. Der findes en placering, som ligger i byzone i det nordlige Vinge, som rummer de nødvendige planlægningsmæssige muligheder, og hvor de negative konsekvenser for boligudvikling og rekreation er mindre

Administrationen kan anbefale, at der arbejdes videre med en strukturplan for et centraliseret renseanlæg i Frederikssund eller Egedal, idet den videre proces rummer mulighed for yderligere belysning af de konsekvenser et eventuelt nyt renseanlæg vil have på det omgivende miljø, og dertil hvilke afværgeforanstaltninger der er behov for. I de formelle planprocesser vil der blive gennemført offentlige høringer om den påtænkte planlægning.

Administrationen løfter en opmærksomhed på følgende forhold, som vurderes relevante at undersøge i den videre proces:

 1. At der i forbindelse med miljøvurderingen gennemføres miljøundersøgelser og overvejes kompenserende tiltag, således at det sandsynliggøres, at udledning til Roskilde Fjord syd for Kronprins Frederiks Bro er mulig miljømæssigt og økonomisk.
 2. Der udarbejdes en plan for, hvordan negative konsekvenser af placeringen af det nye renseanlæg imødegås eller kompenseres. Hvis f.eks. Slangerup Renseanlæg foreslås nedlagt, skal der findes en miljømæssigt hensigtsmæssig løsning vedr. vandføring i Græse Å, som ikke pålægger kommunen udgifter eller indebærer tvangsindgreb overfor borgerne. Imødegåelsen af negative konsekvenser skal afstemmes med kommunerne og endeligt dokumenteres i miljøvurderingen.
 3. At Novafos redegør for, at et centraliseret renseanlæg kan levere mindst lige så meget energi ud af anlægget (til gasnettet og fjernvarmenet), som det forbruger til egne processer.
 4. Novafos dokumenterer, at udleder kravet for et centraliseret renseanlæg kan overholdes i Natura 2000-området i Roskilde Fjord.
 5. At der arbejdes videre med muligheden for, at Hyllingeriis og Tørslev Renseanlæg på Hornsherred omfattes af den centraliserede løsning.
 6. At der undersøges samarbejdsmuligheder med andre fælleskommunale selskaber.

Vedrørende en placering i industriområdet i det nordlige Vinge skal det bemærkes, at der er efterspørgsel efter arealer i dette område, og at det er op til Novafos at sikre sig et areal i tide.  

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser for Frederikssund Kommune. Afledte udgifter til en centraliseret renseanlægsstruktur afregnes med forbrugerne via Novafos' takster.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Strukturanalysen for nyt renseanlæg tages til efterretning, og der kan arbejdes videre med en strukturplan, hvor Frederikssund syd udgår som lokaliseringsmulighed.
 2. Novafos arbejder videre med en vurdering af lokaliseringsmuligheder.
Historik

Indstilling til Plan- og Miljøudvalgets møde den 3. marts 2020, pkt. 32:

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at:

 1. Plan og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Novafos arbejder videre med en vurdering af lokaliseringsmulighederne.

Beslutning, Plan- og Miljøudvalget, 3. marts 2020, pkt. 32:

Udsat, idet Novafos vender tilbage med uddybning af udvalgenes spørgsmål.

Indstilling til Teknisk Udvalgs møde den 4. marts 2020, pkt. 34:

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at:

 1. Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der arbejdes videre med en centraliseret renseanlægsstruktur med udledning til Roskilde Fjord.

Beslutning Teknisk Udvalg, 4. marts 2020, pkt. 34:

Udsat, idet Novafos vender tilbage med uddybning af udvalgenes spørgsmål.

Plan- og Miljøudvalget, 2. juni 2020, pkt. 76:

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning:

Indstillingspunkt 1: Ikke tiltrådt.

Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Tina Tving Stauning (A) ønsker, at Vinge Nord og Frederikssund Syd udgår som lokaliseringsmulighed. De anbefaler, at en placering i Egedal afdækkes nærmere med henvisning til de 3 fordele, der er nævnt i bilag 7, pkt. 1.4. De anbefaler endvidere, at muligheder for samarbejder med øvrige fælleskommunale selskaber undersøges nærmere.

Det samlede udvalg ønsker, at vandføring og konsekvenserne for Nature 2000 og Roskilde Fjord afdækkes nærmere.

Indstillingspunkt 2:

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Tina Tving Stauning (A).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Anbefales.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

Teknisk Udvalg, 3. juni 2020, pkt. 81:

Indstillingspunkt 1: Ikke tiltrådt.

Teknisk udvalg ønsker, at Vinge Nord og Frederikssund Syd udgår som lokaliseringsmulighed. De anbefaler, at en placering i Egedal afdækkes nærmere med henvisning til de 3 fordele, der er nævnt i bilag 7, pkt. 1.4. De anbefaler endvidere, at muligheder for samarbejder med øvrige fælleskommunale selskaber undersøges nærmere.

Udvalget ønsker, at vandføring og konsekvenserne for Nature 2000 og Roskilde Fjord afdækkes nærmere.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 182:Indstillingspunkt 1: Drøftet. Drøftelsen genoptages på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 24. juni.

Indstillingspunkt 2: Drøftet. Drøftelsen genoptages på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 24. juni.

Økonomiudvalget, ekstraordinært møde 24. juni 2020:

Sagen sendes retur til fornyet drøftelse i Teknisk Udvalg samt Plan- og Miljøudvalget.

Byrådet, 24. juni 2020, pkt. 122:

Udgik idet Økonomiudvalget havde sendt sagen retur til Teknisk Udvalg samt Plan- og Miljøudvalget.

Plan- og Miljøudvalget, 11. august 2020, pkt. 106:

Indstillingspunkt 1: Plan- og Miljøudvalget anbefaler, at strukturanalysen tages til efterretning og anbefaler, at der arbejdes videre med en strukturplan, dog således, at det i det videre arbejde afdækkes, hvor anlægget kan placeres henne i Novafos’ forsyningsområde. Udvalget præciserer dog, at anlægget ikke ønskes placeret i den nordlige del af Vinge.

Indstillingspunkt 2: Anbefales. I vurderingen af lokaliseringsmulighederne skal de konkrete planmæssige rammer samt vandføring og konsekvenserne for Natura 2000 og Roskilde Fjord afdækkes nærmere.

Teknisk Udvalg, 12. august 2020, pkt. 104:

Indstillingspunkt 1: Teknisk Udvalg anbefaler, at strukturanalysen tages til efterretning og anbefaler, at der arbejdes videre med en strukturplan, dog således, at det i det videre arbejde afdækkes, hvor anlægget kan placeres henne i Novafos’ forsyningsområde. Udvalget præciserer dog, at anlægget ikke ønskes placeret i den nordlige del af Vinge.

Indstillingspunkt 2: Anbefales. I vurderingen af lokaliseringsmulighederne skal de konkrete planmæssige rammer samt vandføring og konsekvenserne for Natura 2000 og Roskilde Fjord afdækkes nærmere.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 fra såvel Teknisk Udvalg som Plan- og Miljøudvalget anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C)

Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

Med denne sag redegøres for aktiviteter, der ligger til grund for, at strande kan have Blå flag samt den tilhørende økonomi.

Sideløbende med udarbejdelse af denne sag har udvalgsformændene for såvel Teknisk Udvalg (Tina Tving Stauning, A) og Plan- og Miljøuevalget (Jørgen Bech, V) rejst spørgsmål om tang på strandene.

I Frederikssund Kommune er der 13 kommunale badestrande, hvoraf Marbæk Strand og Kulhuse Strand er strande med Blå flag.

For disse strande gælder, at en række forhold skal opfyldes i sæsonen fra den 1.juni - 15. september (14 uger), f.eks.:

 • Mindst 5 miljø/naturformidlingsaktiviteter på stranden i badesæsonen.
 • Der skal være infotavle med forskellige oplysninger; bl.a. om badevandskvalitet, strandens faciliteter og udstyr.
 • Der skal tages mindst 10 badevandsprøver, og disse skal opfylde nogle mindstekrav til E.coli, m.fl.
 • Der skal være pænt og ryddeligt, dvs. at stranden skal holdes ren for affald.
 • Alger og tang i store mængder skal fjernes.
 • Stranden skal herudover have et tilstrækkeligt antal toiletter.
 • Mv.

Frederikssund Kommune opfylder de fleste forhold, men der er ikke et fast årligt program for aktiviteter (tidligere sparet). Som følge af corona er det imidlertid aftalt med Friluftsrådet, at der ikke er behov for aktiviteter i 2020; i stedet uploades forskellige videoer på Facebook og andre medier. Derudover har Frederikssund Kommune heller ikke et fast program for rydning af aflejret tang og anden vegetationsaflejringer på strandene. For så vidt angår tang og anden vegetation, så er dette en naturlig del af økosystemet, og ikke kun noget, der nødvendigvis skal fjernes. Der skal således accepteres en vis tangaflejring fra bølger og tidevand på stranden, så længe det ikke udgør en væsentlig gene.

En række kommuner foretager imidlertid faste regelmæssig fjernelse af tang; bl.a. Greve, Ishøj, Solrød, Næstved, Slagelse Dragør, Assens Bornholm og mange flere. Nogen kommuner gør det 2 gange ugen i badesæsonen; andre med lavere kadence. De forskellige kommuner har budgetter på mellem 200.000 kr./år (Assens) og 900.000 kr./år (Solrød), og der fjernes mellem 1.000 og 7.000 tons tang og fedtemøg fra stranden/kommune.

Udgiften til fjernelse af tang afhænger af dels af aflejringens omfang; hyppighed, hvormed kommunen fjerner tang og omkostninger til prøvetagninger samt til evt. deponi, såfremt tangen indeholder tungmetaller.

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være dyrt, hvis kommunen forpligter sig kontraktligt til en regelmæssig fjernelse af aflejret tang og anden aflejret vegetation på stranden, f.eks. 1 eller 2 gange ugentligt. Det anbefales derfor, at det sker på ad hoc basis, når det vurderes, at tangforekomsten bliver for stor.

Hvis det antages, at der skal fjernes 500 tons tang over 4 gange i sæsonen til ca. 100.000 kr., og halvdelen kræver deponi (deponi koster 350 kr./tons), samt at der afholdes 5 aktiviteter á 10.000 kr., så vil den årlige udgift til Blå flag være:

Blå flagaktiviteter

4*tangfjernelse af 100.000 kr.

400.000 kr.

Deponi af 50 % af 500 tons tang af 350 kr./tons

87.500 kr.

5 aktiviteter i Blå flagsæson af 10.000 kr.

50.000 kr.

I alt

537.000 kr.

Af bilag fremgår kort over strande med Blå flag i Frederikssund Kommune samt billeder af strandene.

Ovenstående økonomi er indarbejdet i kommunens handlingsplankatalog for budget 2021-2024.

Økonomi

Forslaget skal indgå i det forsatte arbejde med budget 2021-2024.

Indstilling

Centerchefen for By og landskab orienterer overfor Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. Der er udarbejdet forslag til budgetforhandlingerne 2021-2024 (handlingskatalog) for strande med Blå flag for 550.000 kr.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 11. august 2020, pkt. 105:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ole Søbæk (C)

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Udvalget skal i denne sag tage stilling til om et nyt forslag til udstykning af Meransletten 10-24, 3630 Jægerspris skal sendes i naboorientering, eller om der skal gives afslag på udstykningen.

Ansøger har fremsendt et nyt udstykningsforslag om 8 sommerhusgrunde med fællesarealer. Udstykningen følger principperne for byggefelter i lokalplan 76, delområde B.1.

Det er forvaltningens vurdering, at udstykningen ikke er i strid med formålet og anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen.

Sammen med udstykningsforslaget har ejerne fremsendt et forslag til nye husbyggefelter for ejendommene (bilag nr. 3). Husbyggefelterne vil sikre, at kommende sommerhuse vil ligge mindst 5 meter fra hinanden. Dermed overholder de byggelovens afstandskrav i forhold til brandsikring.

Nødvendige dispensationer

Ejendommen er omfattet af lokalplan 76, delområde B.1, og udstykningen kræver dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplanen:

 • § 4.1 Udstykning af området må kun foretages efter en samlet plan efter lokalplanens princip, evt. for det enkelte område, godkendt af Byrådet.
 • § 4.2, om at der ikke må foretages yderligere udstykning inde for delområde B.
 • § 7.4.2, om at det enkelte sommerhus (inkl. udhuse garager) skal ligge inden for et husbyggefelt på 20 x 20 m.

Forhistorie

Udvalget er på deres møde den 28. august 2019 blevet orienteret om sagens forhistorie. Derfor bringes her kun en kort opsummering.

Planklagenævnet har erklæret den tidligere udstykning, som kommunen havde godkendt, for ugyldig. Det gjorde de med begrundelse i, at udstykningen var i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelser, idet nogle mindre fællesarealer indgik i udstykningerne. Samtidig var det ikke tydeligt nok beskrevet, hvordan administrationen konkret havde vurderet indvirkningen på bilag IV-arter (truede dyrearter).

Som udvalget blev orienteret om på mødet den 28. august 2019, har kammeradvokaten vurderet, at kommunen godt kan dispensere til en udstykning af de 8 grunde. Det skal blot ske, så der fortsat er fællesarealer som beskrevet i lokalplanens anvendelsesbestemmelser i § 3.6.1.

Handlemuligheder

 1. Sagen, som ansøgt, sendes i naboorientering (udstykning + ændring på husbyggefelter). Når naboorienteringen er slut, vil sagen blive forelagt udvalget til endelig beslutning, om der skal gives dispensation eller afslag.
 2. Kun udstykning som ansøgt, sendes i naboorientering (man fastholder lokalplanens husbyggefelter på 20x20 m, som vises på lokalplanens kortbilag B.3 (se bilag 5)). Når naboorienteringen er slut, vil sagen blive forelagt udvalget til endelig beslutning, om der skal gives dispensation eller afslag.
 3. Der gives afslag til det ansøgte.

Supplerende sagsfremstilling 11. august 2020:

Byrådet har på deres møde 29. januar 2020 valgt at følge handlemulighed 1, hvor sagen sendes i naboorientering i 8 uger.

Efterfølgende er der bemærket, at vendepladsen for enden af den fælles interne vej var for lille i forhold til vejreglernes vejledninger. Derfor har forvaltningen modtaget et revideret projekt, som overholder disse vejledninger. Det betyder, at udstykningen ændres i forhold til tidligere, og derfor skal behandles igen. Se bilag 6 og bilag 7.

I forhold til den oprindelige sagsfremstilling er der følgende ændringer:

 1. Der etableres en vendeplads, hvormed vejtraceet tilrettes. Konsekvensen er, at byggefelterne justeres.
 2. I den oprindelige sagsfremstilling stod, at husbyggefelterne vil sikre, at kommende sommerhuse vil ligge mindst 5 meter fra hinanden. Dermed overholder de byggelovens afstandskrav i forhold til brandsikring. Dette er ikke gældende mellem to af husbyggefelterne i det reviderede projekt. Bygherre er dog forsat forpligtet til at overholde reglerne for brandsikring mellem sommerhusene.

Det reviderede projekt giver ikke anledning til ændringer i forvaltningens indstilling. Forvaltningen anbefaler fortsat handlemulighed 1, hvor sagen sendes i naboorientering (udstykning + ændring på husbyggefelter). Når naboorienteringen er slut, vil sagen blive forelagt udvalget til endelig beslutning, om der skal gives dispensation eller afslag.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Følge handlemulighed 1 og tager beslutning om det ansøgte efter naboorientering.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 14. januar 2020, pkt. 11:Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Gert Løfgren (O). 

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø) og Tina Tving Stauning (A)

Indstillingen tiltrådt.

Pelle Andersen-Harild (Ø) og Tina Tving Stauning (A) ønsker afslag til det ansøgte, og såfremt man ønsker at anvende naboorientering, anbefaler de, at det bliver en reel høring.

Pelle Andersen-Harild (Ø) og Tina Tving Stauning (A) begærer sagen i Byrådet.

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 19:Drøftet.

Byrådet, 29. januar 2020, pkt. 11:

Socialdemokratiet stillede forslag om, at sagen sendes i otte ugers høring inden endelig stillingtagen.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Niels Martin Viuff (C), Ole Søbæk (C), Ole Frimann Hansen (F), Gert Løfgren (O), Tobias Weische (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V), Signe Sysse Grünfeld-Bierre (V), Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte: Maria Katarina Nielsen (B).

Forslaget tiltrådt.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Plan- og Miljøudvalget, 11. august 2020, pkt. 96:

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Lars Thelander Bostrøm (O).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø) og Tina Tving Stauning (A)

Indstillingen tiltrådt.

Pelle Andersen-Harild (Ø) og Tina Tving Stauning (A) ønsker afslag til det ansøgte, og såfremt man ønsker at anvende naboorientering, anbefaler de, at det bliver en reel høring.

Pelle Andersen-Harild (Ø) og Tina Tving Stauning (A) begærer sagen i Byrådet.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

Sagsfremstilling
 • Transportministeren har givet tilsagn om, at regeringen vil dække de udgifter, som trafikselskaberne har og vil få i 2020 som følge af COVID-19. Det betyder, at der gives statsligt tilskud til dækning af de ekstraordinære omkostninger og manglende passagerindtægter relateret til COVID-19 direkte til de regionale trafikselskaber. Foreløbig omfatter aftalen kun de Coronarelaterede merudgifter i 2020. Finansiering af COVID-19 relaterede nettomeromkostninger for 2021 forventes drøftet mellem KL og Danske Regioner og staten efter sommerferien.
 • Økonomiudvalgets sagslister er vedlagt som bilag.
Beslutning

Taget til efterretning.

Poul Erik Skov Christensen (A) spurgte til status på arbejdet med at forbedre de faglige resultater i kommunens folkeskoler. Administrationen svarede, at processen er i gang.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

 Indstillingspunkt 1 samt et justeret indstillingspunkt 2, der indebærer at rammen fastsættes til jordbrugsværdien, blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte: Ting Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Kenneth Jensen (A), Ole Frimann Hansen (F), Inge Messerschmidt (O), Hans Andersen (V) og John Schmidt Andersen (V).

Maria Katarina Nielsen (B) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 1 samt det justerede indstillingspunkt 2, der indebærer at rammen fastsættes til jordbrugsværdien anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

 Indstillingspunkt 1-5  blev bragt til afstemning.

For indstillingspunkt 1-5 stemte:  Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Kenneth Jensen (A), Ole Frimann Hansen (F), Maria Katarina Nielsen (B), Hans Andersen (V) og John Schmidt Andersen (V).

Inge Messerschmidt (O) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 1-5 anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

Indstillingspunkt 2  blev bragt til afstemning.

For indstillingspunkt 2 stemte: Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Kenneth Jensen (A), Maria Katarina Nielsen (B), Inge Messerschmidt (O), Hans Andersen (V) og John Schmidt Andersen (V).

Ole Frimann Hansen (F) undlod at stemme.

Indstillingespunkt 2 anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).