Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 30. juni 2020

Ekstraordinært møde - holdes via skype kl. 17.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hans Andersen (V) og Poul Erik Skov Christensen (A)

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven

Sagsfremstilling

Nedenstående sag vedrører godkendelse efter kystbeskyttelsesloven af stort set det samme anlæg, som Frederikssund Kommune godkendte i december 2016 i forbindelse med Roskilde Kommunes første forsøg på at få diget ved Jyllinge Nordmark etableret. Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal med denne sag tage stilling til en samlet tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3 til kystbeskyttelsesforanstaltninger i Jyllinge Nordmark. Kystbeskyttelsen beskytter beboede områder i Egedal og Roskilde Kommuner, men da det ønskede anlæg ligger i Roskilde og Frederikssund Kommuner er det disse to kommuner, der skal meddele tilladelsen efter kystbeskyttelseslovens § 3.

Betydning for Frederikssund Kommune

En del af kystsikringen ved Jyllinge Nordmark (fløjdiget) ønskes lagt i Frederikssund Kommune og kommunen er dermed myndighed på dele af projektet, som ikke kan gennemføres som planlagt, såfremt projektet ikke godkendes af Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune påtager sig ikke anlægs- eller driftsudgifter i forbindelse med kystsikringen. Roskilde Kommune har indgået en aftale med lodsejeren i Frederikssund Kommune om accept af anlæg, anvendelse af arbejdsarealer mv.

Historik

Frederikssund Kommune har i 2016 givet VVM-tilladelse til projektet samt dispensation fra åbeskyttelseslinjen og godkendelse af vandløbsreguleringssagen. Roskilde Kommune har ligeledes udstedt de nødvendige tilladelser. Som følge af Miljø- og Fødevareklagenævnets ophævelse af Roskilde Kommunes VVM-tilladelse til kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark, idet tilladelsen ifølge klagenævnets afgørelse skulle være udstedt efter kysthabitatbekendtgørelsens fravigelsesbestemmelser, blev anlægsprojektet indstillet i april 2019. Roskilde Kommune har i maj 2019 besluttet at genoptage myndighedsbehandlingen med anvendelse af kysthabitatbekendtgørelsens fravigelsesbestemmelser og færdiggøre projektet.

Den aktuelle ansøgning og procedure

En afdeling i Roskilde Kommune som er adskilt fra Roskildes myndighed har som foreløbig bygherre for digelaget i 2019 fremsendt ny ansøgning om etablering af kystbeskyttelse (bilag 5) med opdateret miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldet VVM) (bilag 3) og Natura 2000-konsekvensvurdering (bilag 4). Beskrivelser og vurderinger er uddybet og udbygget i overensstemmelse med kysthabitatbekendtgørelsens fravigelsesbestemmelser. Der redegøres i Natura 2000 konsekvensvurderingen for, hvorfor der er bydende nødvendige samfundsinteresser forbundet med en sikring af Jyllinge Nordmark, at der ikke er alternative løsninger og at der etableres kompensationsnatur svarende til to gange det areal, som inddrages til projektet. Fravigelsen kan jf. kysthabitatbekendtgørelsens fravigelsesbestemmelser først ske efter, at kommunen har indhentet en udtalelse fra miljøministeren, som derefter skal underrette EU (udtalelse fra Miljøministeren vedlagt som bilag 2).

Den nye samlede tilladelse efter kystbeskyttelsesloven (vedlagt i udkast som bilag 1) erstatter de tidligere dispensationer og godkendelser, og skal meddeles af projektets to beliggenhedskommuner, Roskilde og Frederikssund Kommune. Udkastet til samlet tilladelse efter kystbeskyttelsesloven varetager de hensyn, som var indeholdt i de tidligere tilladelser, og er suppleret med de nødvendige vilkår om etablering af kompensationsnatur og ændringer som følge af den offentlige høring. Forslaget til tilladelsen omfatter de øvrige nødvendige tilladelser, som tidligere er givet særskilt af forskellige myndigheder. Det drejer sig om VVM-tilladelse, dispensation fra to fredninger, dispensation fra strandebeskyttelseslinjen, dispensation fra åbeskyttelseslinjen, vandløbsregulering og dispensation efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Roskilde Kommune vil som foreløbig bygherre skulle udlægge arealer til erstatningsnatur, og digelaget er efterfølgende ansvarlig for pleje og overvågning.

Udkast til tilladelse til kystbeskyttelse, miljøkonsekvensrapporten, Natura 2000-konsekvensvurderingen og ansøgning om kystbeskyttelsesprojektet har været i offentlig høring. Udkast til tilladelsen har desuden været i partshøring hos medlemmer af digelaget samt andre berørte parter.

Roskilde Kommune, som har stået for den praktiske gennemførelse af høringerne, har modtaget fem høringssvar vedr. miljøkonsekvensrapport og Natura 2000-konsekvensvurdering og fire høringssvar vedr. tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven.

Roskilde og Frederikssund Kommuner har anmodet Miljøministeren om, at afskære klageadgangen vedr. tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven. Afgørelse om afskæring af klageadgang er vedlagt som bilag 8. Roskilde Kommune ønsker at tilladelsen meddeles inden sommerferie med henblik på at sikre borgerne i Jyllinge Nordmark mod oversvømmelser hurtigst muligt.

Administrationen anbefaler, at kompetence til at vedtage tilladelsen delegeres til forvaltningen, således at endelig vedtagelse ikke skal afvente byrådsmødet ultimo august.

Høringssvar vedr. miljøkonsekvensrapport og Natura 2000-konsekvensvurdering

Der er modtaget fem høringssvar (vedlagt som bilag 6). I fire høringssvar foreslås det at ændre placeringen af fjorddiget, som udelukkende ligger i Roskilde Kommune. Fjorddigets placering skyldes, at der er taget hensyn til at mindske påvirkningen af Natura 2000-området og det er Roskilde Kommunes forvaltnings vurdering, at en flytning som ønsket i høringssvarene vil være i strid med habitatdirektivet og ikke ville kunne opnå miljøministerens accept. Et høringssvar fra en borger i Frederikssund Kommune finder, at projektet ikke er samfundsmæssigt nødvendigt. Roskilde Kommunes forvaltning vurderer, at det er en samfundsmæssig nødvendighed at beskytte områdets 501 ejendomme mod oversvømmelser.

Høringssvar vedr. tilladelse til kystbeskyttelse

Der er modtaget fire høringssvar (vedlagt som bilag 7). 2 høringssvar spørger til traceet eller foreslår at ændre placeringen af fjorddiget som udelukkende ligger i Roskilde Kommune. Fjorddigets placering skyldes som ovenfor nævnt, at der er taget hensyn til at mindske påvirkningen af Natura 2000-området. Et høringssvar stiller spørgsmål vedr. etablering af beredskabstracé. Roskilde Kommunes forvaltning anbefaler, at indsigelsen giver anledning til en mindre ændring i den endelige tilladelse, så beredskabstracéet kan som en del af de diger der etableres med projektet. Ændringerne vedrører alene forhold i Roskilde Kommune. Endelig finder Miljøstyrelsen, at vilkår 3.8, som siger at diget skal fremstå med tæt vegetation og evt. tilsås med digegræs ikke harmonerer med ønsket om, at tabet af kalkoverdrev mindskes. Roskilde Kommunes forvaltning bemærker hertil, at ved at undlade at starte med at udså digegræs og udelukkende så frø fra overdrevsplanter øges sandsynligheden for, at der kan etableres kalkoverdrev på diget.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser vil blive behandlet i særskilt sag.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

  1. Kompetencen til at vedtage tilladelsen med mindre ændringer delegeres til forvaltningen.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 29. juni 2020, pkt. 88:

Plan- og Miljøudvalget anbefaler, at der efter kystbeskyttelsesloven gives tilladelse til det omtalte projekt, og såfremt der efterfølgende er behov for mindre ændringer, kan administrationen håndtere dette.  

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Pelle Andersen-Harild (Ø)

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at der efter kystbeskyttelsesloven gives tilladelse til det omtalte projekt, og såfremt der efterfølgende er behov for mindre ændringer, kan administrationen håndtere dette.

Fraværende:

Hans Andersen (V) og Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

Byrådet tog i sit møde den 29. jan. 2020 orientering om processen i forbindelse med Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning til efterretning.

Gribskov Kommunes byråd har i sit møde den 28. januar 2020 tiltrådt et udkast til udtrædelsesaftale og beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning har i sit møde den 7. april 2020:

  • taget den reviderede procesplan for Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning til efterretning.
  • taget notat om fordeling af omkostninger til rådgivere til efterretning

Ankestyrelsen har den 24. april 2020 forhåndsgodkendt udkastet til udtrædelsesaftale.

Efter procesplanen forelægges udkastet til udtrædelsesaftale nu byrådet til endelig tiltræden.

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning godkendte i sit møde den 29. november 2019 en procesplan samt udkast til udtrædelsesaftale med henblik på Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning pr. 31. december 2020.

Udtrædelsesaftalen regulerer, hvilke aktiver, passiver mv. Gribskov Kommune udtager i forbindelse med sin udtræden af FBBR, og principperne for opgørelsen af det økonomiske mellemværende i den forbindelse.

Procesplanen indebar bl.a., at Gribskov Kommune som første kommune skulle tiltræde udtrædelsesaftalen. Det har Byrådet i Gribskov Kommune gjort i sit møde den 28. januar 2020, dog med opmærksomhedspunkt på afklaring af ejerforholdet vedrørende en redningsbåd i Gilleleje, der udtages af Gribskov Kommune.

Forholdene vedrørende redningsbåden er blevet håndteret, jf. bilag "Notat om redningsbåd i Gilleleje", der behandler de særlige forhold i forbindelse med bådens finansiering gennem sponsorbidrag.

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning har på denne baggrund i sit møde 7. april 2020 behandlet udtrædelsesaftalen på ny med henblik på, at byrådene i de fem tilbageværende kommuner endeligt kan tiltræde udkastet til udtrædelsesaftale.

Advokatfirmaet Horten har på vegne af Frederiksborg Brand og Redning indhentet Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af udtrædelsesaftalen.

Der vil senere blive udarbejdet følgende dokumenter:

  • Bilag til udtrædelsesaftalen: Oversigt over medarbejdere, der overdrages, samt aktiver og passiver, der udtages af Gribskov Kommune fra Frederiksborg Brand og Redning. Det økonomiske mellemværende mellem FBBR og Gribskov Kommune som følge af udtagelse af aktiver, passiver mv. vil blive opgjort i overensstemmelse med principperne i udtrædelsesaftalen og bilag 2 til aftalen.
  • Slutopgørelse: Økonomisk opgørelse baseret på en rapport over de økonomiske konsekvenser ved Gribskov Kommunes udtræden af selskabet (der foreligger udkast hertil opgjort periodiseret pr. 30. juni 2019 (Udarbejdet af PwC))
  • Feriepenge: Notat om håndtering af feriepengeforpligtelsen

Økonomi og personaleforhold:

Med baggrund i opgørelsen pr. 30. juni 2019 vil Gribskov Kommune ved udtræden skulle overtage aktiver for ca. 15,0 mio. kr., afløse fælles leasingforpligtelser for 1,1 mio. kr., overtage leasinggæld for 15,0 mio. kr., overtage feriepengekapital og -forpligtelse for 0,3 mio. kr. og modtage andel af egenkapital for 0,2 mio.kr. Der bliver herved tale om en netto kontant afregning på 0,6 mio. kr. som Gribskov Kommune efter denne opgørelse vil skulle indbetale til FBBR. Det skal understreges, at denne opgørelse vil forskyde sig inden Gribskov Kommune, træder ud – bl.a. som følge af den løbende afvikling af leasinggælden og afskrivningen på selskabets aktiver. Selskabets resultater i perioden frem til Gribskov Kommunes udtræden vil påvirke egenkapitalen – bl.a. med omkostningerne ved udskillelsesprocessen jfr. ovenfor. Udviklingen i begge disse parametre er så usikker, at det ikke er muligt at give et retvisende skøn over et senere afregningsbeløb.

Uafhængigt af udtrædelsesaftalen vurderes det, at Gribskov Kommunes udtræden fremover vil medføre et synergitab på driften for FBBR, der er beregnet til knap 400.000 kr. årligt, og at omkostningerne til økonomisk og juridisk rådgivning i forbindelse med udtrædelsen vil andrage ca. 1 mio. kr. for FBBR (afholdes af de seks nuværende ejer kommuner).

Proces om virksomhedsoverdragelse af relevante medarbejdere i forbindelse med Gribskov Kommunes udtræden igangsættes af beredskabsdirektøren hurtigst muligt således, at overdragelsen kan varsles rettidigt.

Ejer strategi:

Byrådet godkendte på mødet d. 27. maj 2020 en ny ejer strategi for Frederiksborg Brand og Redning fra. 1. januar 2021 (sag 102). Byrådet blev i denne sag forelagt de samme bilag, som er vedhæftet denne sag. I sag 102 var endvidere vedhæftet Ejer strategi FBBR 2021, idet indstillingen i sag 102 omhandlede godkendelse af ejer strategi. Indstillingen i denne sag vedr. udtrædelsesaftale for Gribskov Kommune.

Økonomi

Eventuelle økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser for Frederikssund Kommune i 2021 vil blive behandlet på møde, når det endelige synergitab er opgjort i løbet af foråret 2021. Ligesom evt. bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og frem vil indgå i arbejdet med budget 2022-2025.

Frederikssund Kommune har fra og med 2021 et budget på 10,9 mio. kr. til finansiering af tilskud til Frederiksborg Brand og Redning.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

  1. Tiltræde udkastet til udtrædelsesaftale med bilag
  2. Giver borgmesteren mandat til at foretage de justeringer, der måtte vise sig nødvendige, inden for rammerne af de økonomiske principper for udtrædelsesaftalen
  3. Borgmesteren gives mandat til at underskrive den endelige udtrædelsesaftale med bilag. 
Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V) og Poul Erik Skov Christensen (A)