Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020

Byrådssalen kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 45 samt budget- og regnskabssystem for kommuner stk. 2.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 29. april 2020 at oversende Frederikssunds Kommunes årsregnskab for 2019 til revisionen. Revisionens beretning skal i følge styrelsesloven afgives senest den 15. juni, hvorefter Økonomiudvalget og Byrådet inden udgangen af august måned skal godkende det endelige regnskab.

Den lovpligtige revision omfatter ifølge styrelsesloven både finansiel revision, juridisk kritisk og løbende forvaltningsrevision. Da den løbende revision for 2019 ikke gav anledning til bemærkninger, afgives der kun en beretning ifm. aflæggelsen af årsregnskabet for 2019.

BDO har den 9. juni 2020 afgivet beretning nr. 18 vedrørende årsregnskabet 2019.

Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2019:

"Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger."

Revisionen kommer i beretningen med anbefalinger på følgende områder:

 • Gennemgang og ajourføring af kommunens principper for økonomistyring
 • Forbedringer af procedurer og interne it-kontroller
 • Genberegning af vejafvandingsbidrag som følge af dom afsagt i december 2019 af Østre Landsret
 • Kvalitetskontrol af merudgifter vedrørende voksne
 • Tværfaglig indsats vedrørende personsager på fleksjobområdet, ledighedsydelse, sygedagpenge og jobafklaring

Administrationen vil i løbet af 2020 arbejde videre med disse områder, således at anbefalingerne efterleves. Der er vedlagt bilag fra administrationen i forhold til sygedagpenge, fleks/ledighedsydelse og jobafklaringssager. Heraf fremgår, at Revisionens anbefalinger er taget til efterretning og der iværksættes de nødvendige tiltag for at rette op på fejlene.

Per Lund og Maj-Britt Aabrink fra BDO deltager på Økonomiudvalgsmødet under behandling af punktet.

Revisionsberetning, revisionspåtegning samt det endelige årsregnskab for 2019 er vedlagt som bilag.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Revisionsberetning nr. 18 vedrørende revision af årsregnskabet for 2019 tages til efterretning.
 2. Regnskabet for 2019 godkendes endeligt.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Sagsfremstilling

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomiske situation. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommune har imidlertid vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Endvidere fremgår det af politikken, at det er et politisk ønske, at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre 125 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Gennemsnittet for juni 2019 til maj 2020 udgør 196,5 mio. kr.

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen.

Derudover vedlægges bilag med økonomisk status pr. 31. maj 2020, som er grundlag for likviditetsprognosen.

Vinge økonomi

Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 31. maj 2020: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 196,5 mio. kr. pr. 31. maj 2020.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Som følge af lavere prisudvikling end forventet ved indgåelse af økonomiaftalen for 2020, reduceres kommunernes samlede servicerammen med 1 mia. kr. i 2020, svarende til 7,7 mio. kr. for Frederikssund.

For at undgå et pres på kommunens servicerammeoverholdelse i 2020, bør budgettet således nedskrives som følge heraf.

Efter korrektion for:

 • Kontrakter (kørsel, udearealer, rengøring, IKT)
 • Lavere prisudvikling i vedtaget budget 2020, end forudsat i økonomiaftalen for 2020
 • Fastprisaftaler på energi

er der grundlag for at reducere budgettet i 2020 med i alt 3,527 mio. kr. Af vedlagte bilag fremgår fordelingen på udvalg og politikområder.

Økonomi

Korrektionen vil indebære, at kommunens budget reduceres med 3,527 mio. kr. som følge af lavere prisudvikling i 2020. Reduktionen fordeler sig på udvalg og politikområder som opgjort i vedlagte bilag. Den forventede midtvejregulering på 7,7 mio kr. vil skulle afregnes i 3 rater, i månederne oktober, november og december 2020. De bevillingsmæssige konsekvenser af selve midtvejsreguleringen vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30.6.2020, når den endelige afregning er modtaget.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. De samlede serviceudgifter nedskrives i henhold til vedlagte bilag, svarende til en negativ tillægsbevilling på 3,527 mio. kr.
Beslutning

Anbefales med den tilføjelse, at den manglende priskorrektion - svarende til 4,17 mio kr. - indgår i 2. budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at Økonomiudvalget tager stilling til genåbning af Frederikssund Kommunes administration den 22. juni 2020.

Alle administrative medarbejdere har siden nedlukningen den 11. marts 2020 varetaget langt de fleste opgaver hjemmefra med enkelte undtagelser som særligt kritiske opgaver og beredskabsopgaver. Også store dele af administrationens borgerbetjening er varetaget virtuelt, digitalt eller per telefon. Enkelte borgerrettede opgaver er under hele perioden varetaget af medarbejdere, der er fysisk på arbejde. Borgerne er blevet fysisk betjent i Borgerservice i Frederikssund efter tidsbestilling vedr. Nem-ID, akut udstedt pas og ansøgning og forlængelse af (midlertidigt) kørekort, samt i Familie og Rådgivning i Jægerspris.

I forlængelse af en pressemeddelelse fra Justitsministeriet af den 9. juni 2020 kan medarbejdere på kommunale arbejdspladser i Region Hovedstaden og Region Sjælland fysisk møde på arbejde fra mandag den 15. juni 2020.

På den baggrund forelægges en plan for genåbning af administrationen fra mandag den 22. juni 2020. Planens formål er at sikre en tryg og sundhedsmæssigt forsvarlig genåbning af administrationen for såvel borgere som ansatte. Planen skal sikre fælles retningslinjer og praksis i hele administrationen. Økonomiudvalget vedtog den 13. maj 2020 fire principper for gradvis genåbning af Frederikssund Kommunes tilbud og funktioner, som også danner afsæt for genåbning af administrationen. Efter aftale på gruppeformandsmødet den 10. juni 2020 åbner Borgercenteret for fysisk borgerbetjening med og uden tidsbestillingen fra den 15. juni 2020.

Anbefalingen er, at:

 • Administrationen åbner for fysisk fremmøde fra den 22. juni 2020.
 • Genåbningen forudsætter, at borgerne betjenes i særskilte lokaler indrettet til borgerbetjening for at reducere smitterisiko for såvel borgere som ansatte. Der etableres med særlige tiltag, der begrænser smittespredning, herunder begrænsning af antallet af ventende borgere, udvidede hygiejnetiltag og foreløbig lukning af selvbetjeningsterminaler.
 • Der tilstræbes et maksimalt fremmøde på gennemsnitligt 75-80 % på én gang, via fortsat brug af hjemmearbejde og turnus for fremmøde, frem til den 10.  august 2020.
 • At der frem til den 10. august udvises forsigtighed ved at begrænse ansattes færden rundt i administrationsbygningerne, afholdelse af fysiske møder, samt ved at kantinen er lukket indtil 10. august 2020. Hovedindgangene forbeholdes borgere. Under iagttagelse af smittetrykkets udvikling, kan der ske yderligere lempelser.
 • Alle ansatte informeres om retningslinjer for adfærd og god hygiejne inden opstart.
 • Der etableres midlertidige mødelokaler i Frivilligstedet og i de tomme bygninger på Lundevej for at sikre, at der er store mødelokaler nok, hvor afstandskrav kan overholdes.
 • Ledelsen er ansvarlig for i samarbejde med Arbejdsmiljøorganisationen og de lokale MED-udvalg at udarbejde konkrete planer for fremmøde i det enkelte center/afdeling.

Såfremt smittetrykket udvikler sig i forkert retning, kan det være nødvendigt at nedskalere fremmødet for såvel borgere som ansatte. Det vil i givet fald blive forelagt Økonomiudvalget til beslutning. I vedlagte bilag Notat om Genåbning af administrationen foreslås det efter hvilke kriterier en eventuel nedskalering kan prioriteres.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Afdelingslederen for Sundhed og HR indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Genåbne administrationen fra den 22. juni 2020 under hensyn til de i sagen beskrevne hensyn og begrænsninger.  
Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftaleteksten for budget 2020-2023 at:

”Den kommunale sagsbehandling finder i dag sted fra en række bygninger ved og omkring Torvet 2 i Frederikssund og administrationscentre i Slangerup og Jægerspris. Det stigende behov for tværsektorielle samarbejder gør det hensigtsmæssigt at arbejde henimod samling af den administrative opgaveløsning på færre adresser. Byrådet ønsker at flytte Center for Familie og Rådgivning til bygningerne omkring Torvet 2. Hermed frigøres Jægerspris Administrationscenter, som sættes til salg. På lidt længere sigt ønsker Byrådet, at der arbejdes henimod samling af hele administrationen.

En samlet placering i Frederikssund By vil på sigt være det foretrukne også set i lyset af de rekrutteringsudfordringer, der forventes forstærket i de kommende år på det administrative område."

Administrationen har igennem længere tid arbejdet på forskellige modeller for, hvordan en samling kan ske.

Der er sag gang i udarbejdelse af en række principper, som skal udgøre grundlaget for den endelig plan for, hvordan de enkelte afdelinger placeres i administrationsbygningerne fremadrettet. I principperne vil blive inddraget den læring, der er opstået under Covid-19-situationen. Principperne, der vil komme til at gælder alle administrationsbygninger (Rådhuset, Slangerup administrationscenter, Østergården og Lundevejsbygningerne) vil omhandler muligheder for at arbejde med en ratio på under 1 for den enkelte afdeling, idet mange medarbejdere i løbet af dagen er til møder, benytter distancearbejdspladser eller at der er sygdom. Det er hensigten at hvert center internt tilrettelægger, hvordan pladserne fordeles og anvendes.

Det er ligeledes hensigten, at der skabes fælles mødefaciliteter, som så vidt mulligt er tilgængelige uden at man skal gennem rådhuset. Herved begrænses smitterisiko, ligesom medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljø i øvrigt iagttages.

Endvidere arbejdes der ud fra et princip om nærhed i opgaveløsningen, hvilket kan udmønte sig ved nærhed internt i de enkelte centre og/ eller ved nærhed i forhold til tværsektorielle samarbejder. Som konsekvens kan afdelinger med administrative funktioner og med tæt fagligt samarbejde med decentrale funktioner om nødvendigt placeres i tæt sammenhæng med den/ de decentrale funktioner.

Principperne sendes i høring i MED-systemet fra start af august.

De politiske drøftelser omkring Investeringsplan 2021-2030 kan have indflydelse på det videre arbejde. Af den grund og af hensyn til høring i MED-systemet forventer administrationen at kunne vende tilbage i 4. kvartal 2020 med den endelige plan for flytterokaden. 

Økonomi

Idet de bevillingsmæssige aspekter vedrørende samling af rådhusfunktioner indgår i arbejdet med Investeringsplan 2021-2030, har Center for økonomi ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

 Centerchefen for Ejendomme og IT fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 29. maj 2019, at administrationen fremlægger en sag om status på udviklingen af Vinge, herunder økonomiafrapportering i slutningen af hvert kvartal, og at der hvert år i første kvartal redegøres for evt. fremtidige budgetbehov.

I denne sag anbefales Økonomiudvalget og Byrådet at tage status for seneste kvartal til efterretning.

Udvikling af Vinge efter 8-punktsplanen

Administrationen arbejder for at udmønte 8-punktsplanen, som Byrådet besluttede på mødet den 25. september 2019, og vil herunder gengive status for de enkelte opgaver, som tager afsæt i den politisk besluttede procesplan fra Byrådets møde, sag nr. 306 den 18. december 2019.

Fastholde visionen for Vinge, jvf. pkt. 1 i 8-punktsplanen

For at sikre fælles retning og fastholde visionen for Vinge, er det aftalt, at der skulle afholdes temamøde med Byrådet den 29. april 2020. Grundet situationen omkring COVID-19 er mødet udskudt til august (der udsendes invitation snarligt). På temamødet vil administrationen og Byrådet genbesøge visionerne for Vinge, og drøfte hvordan 8-punktsplanen bedst muligt kan favne visionerne. I forlængelse af temamødet forventer administrationen at fremlægge oplæg til videre arbejde og planlægning af Vinge, som vil tage tydeligt afsæt i visionsdrøftelserne.

På temamødet forventer administrationen at anbefale, at: Temamødes visionsdrøftelser med fordel kan indarbejdes i en revideret udviklingsplan, som sikrer at 8-punktsplanen favnes i en overordnet opdateret strategisk planlægning. Udviklingsplanen forudsætter revidering, da etapeplanen tager afsæt i det tidligere udbudsforsøg.

Almene boliger i Vinge, jvf. pkt. 2 i 8-punktsplanen

Det er på Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2020 besluttet at arbejde videre med boligselskabet Rosenvænget v/Domea for etape 1 i Vinge. Det blev besluttet, at selskabet mødes med Økonomiudvalget i uge 9 for at præcisere projektet, som derefter drøftes på temamøde med Økonomiudvalget i marts og derefter på Byrådets møde den 25. marts. På Økonomiudvalgets møde den 22. april 2020 og efterfølgende Byrådets møde den 29. april 2020 blev det besluttet, at der arbejdes videre med selskabets scenarie 4, som indeholder ca. 200 boliger i det stationsnære område i Vinge. Administrationen arbejder for at sikre det planmæssige grundlag for skemaansøgningerne.

Det arbejdes fortsat for at byggeriet af de almene boliger påbegyndes ultimo 2020 ved etablering af boliggruppe 1 med forventet første indflytning i 2022.

Udbud af område A+B, jvf. pkt. 3 i 8-punktsplanen

Der er udarbejdet lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg for område A+B, som var fremlagt til politisk beslutning på aprilmøderne. Lokalplanforslaget er i høring til medio maj 2020. Sideløbende hermed er arealerne i udbud. Det forventes at planforslag endelig vedtages på augustmøderne.

Der har tidligere været afholdt dialogmøder med omkringliggende naboer til lokalplanområdet for at imødekomme en tidlig inddragelse. Dette er suppleret af et mindre (grundet COVID-19) orienterende dialogmøde delvist online og fysisk, indenfor høringsperioden for at sikre den fortsat inddragende proces.

Administrationen fremlægger sag til politisk behandling, når udbuddet er tilendebragt. Her vil indkomne bud blive præsenteret.

I 2015 indgik kommunen og Frederikssund Forsyning nu Novafos en aftale om håndtering af overfladeafvanding i Deltakvarteret. Der er en række uafklarede forhold i den forbindelse, som administrationen fortsat er i gang med at afdække i samarbejde med Novafos. Dette udestående afklares sideløbende i lokalplanprocessen for område A+B og efterfølgende udbud.

Revideret planlægning for Vinge C og planlægning af det grønne hjerte, jvf. pkt. 6 og 7 i 8-punktsplanen 

Administrationen har igangsæt det interne arbejde omkring den reviderede planlægning for Vinge C og planlægning for det grønne hjerte. Der arbejdes nu for en igangsættelsessag umiddelbart efter sommerferien (september- eller oktober møderne) hvor administrationen fremlægger oplæg til de planmæssige greb for de opgaver. Det forventes at benytte kommunens tilknyttede bygherrerådgiver (COWI) til opgaven for at sikre de nødvendige planmæssige overvejelser bearbejdes grundigt.

Som en væsentlig del af det grønne hjertes planlægning, skal der indarbejdes de nødvendige rekreative regnvandsbassiner i de grønne områder. Som udgangspunkt etableres der nødvendige regnvandsbassiner i henhold til den politisk vedtagne spildevandsplan, som udstikker krav til bassinernes placering og de overordnede udformningshensyn. I forbindelse med planlægningen af det grønne hjerte og dertilhørende regnvandsbassiner vil der være løbende politisk inddragelse i 2. halvår 2020.

Fællesmagasinet

Byrådet vedtog lokalplan 136 for fællesmagasin i Vinge d. 29. april 2020. Lokalplanen blev bekendtgjort d. 1. maj 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen påbegynder byggeriet af Fællesmagasinet i løbet af maj. På grund af Corona-situationen vil styrelsen først afholde et første-spadestik-arrangement for at fejre byggestart, når omstændighederne tillader det. På nuværende tidspunkt er Slots- og Kulturstyrelsen begyndt et større jordflytningsarbejde til Fællesmagasinet.

Den nye cykelsti mellem St. Rørbæk og Vinge Station er åbnet. En mindre strækning mangler dog at blive asfalteret. Det vil ske midt i juni, når ejendommen på Solvænget 31 er revet ned.

Novafoss er påbegyndt projekteringen af regnvandsbassinet til fællesmagasinet og dette forventes anlagt i slutningen af året.

Stationsprojektet

Der er et tæt samarbejde med BaneDanmark om Vinge station, samt etablering af adgangsarealer. Anlæg af Stationen, Boulevarden og stationsforpladsen går planmæssigt uden de store problemer. Begge forventes færdig i september. Stationen åbner i december.

Salg af ubebyggede ejendomme i Deltakvarteret

Der har været afholdt udbud af de ubebyggede 9 rækkehusgrunde på Deltavej, som er solgt og byggeriet forventes igangsat snarligt.

Vingepavillonen

Pavillonen er opsagt for at gøre plads til salg af område A+B ved det kommende udbud. Pavillonen afmonteres og køres bort ultimo 2020. Projekt Byggeboksen, som benytter pavillonen, ophører ved sommerferien 2020. Administrationen undersøger muligheden for en anden løsning i området, der kan tjene som erstatning for pavillonen og de aktiviteter, pavillonen har været brugt til. På nuværende tidspunkt undersøges følgende scenarier:

 • Mobil konstruktion, som kan placeres i de områder, hvor der byudvikles
 • Samarbejde med Deltakvarterets borgere om, at kommune lejer stueetagen i et kommende fælleshus i Deltakvarteret som opføres af borgerne
 • Aktivere overflødiggjorte bygningsmasser på kommunale ejendomme i området.

Kommunikationsstrategi

Udviklingen af Vinge er nu godt i gang. Administrationen vurderer, at der skal satses yderligere på at kommunikere direkte til relevante interessenter for at genbrande Vinge og formidle de positive historier om byudviklingen. I den forbindelse har der været dialog med forskellige eksterne aktører, som kan bidrage til dette arbejde. Valget er landet på "Tankegang", der har fremlagt et solidt og "jordnært" kommunikationsoplæg, som skal bidrage til en tydelig kommunikationsstrategi for Vinge. Ideoplægget er vedlagt som bilag til sagen. Oplægget skal bidrage til en strategi, som kommunens kommunikationsafdeling kan anvende aktivt og strategisk til fremtidig kommunikation. Udgifterne hertil afholdes indenfor driftsrammen.

Det er aftalt at igangsætte arbejdet med kommunikationsstrategien i forlængelse af temamødet i august for at sikre fælles retning i fortællingen omkring Vingevisionerne.

Anlægsprojekt parkering og stationsforplads i Vinge

I forbindelse med, at der er udarbejdet aftale med de almene boliger og tilknyttet parkeringshus, blev det på Økonomiudvalgets møde den 13. maj omkring aktuel økonomi (sag nr. 122) aftalt, at administrationen udarbejder sag til Teknisk Udvalg omkring mulighederne for at reducere anlægsudgifterne til den kommunale parkeringsplads, som har areal sammenfaldende med det kommende parkeringshus.

Deadline for sagsfremstilling til Teknisk Udvalgs junimøde var desværre overskredet efter Økonomiudvalgets møde. Derfor præsenteres mulighederne kort i denne sag, mens der udarbejdes en særskilt sag til Teknisk udvalgsmøde i august 2020.

Domea bygger parkeringshus, som sikrer, at det nødvendige parkeringsbehov kan overholdes. Det forventes, at parkeringshuset realiseres indenfor årene 2022-2024, alt efter hvornår det endeligt vurderes hensigtsmæssigt. Parkeringshuset skal etableres på arealerne, hvor der er realiseret kommunale p-pladser, men hvor der mangler afsluttende arbejder. Frem til parkeringshusets etablering skal disse parkeringspladser servicere stationen, men som følge af aftalen med Domea, herunder etablering af parkeringshus, så vil administrationen spare på de afsluttende anlægsarbejder:

 • Asfalttykkelsen minimeres, så levetiden kun er ca. 5 år. Slidlag skal udlægges i 2021. På det tidspunkt kendes den mere eksakte tidsplan for p-hus, og det kan derfor overvejes om slidlaget skal fravælges.
 • Kantsten og generel byrumsinventar tilpasses/begrænses i forhold til det kommende parkeringshus.
Økonomi

Vedlagte bilag A indeholder en status på Vinge økonomien pr. 30. februar 2020 - Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser.

Indstilling

 Centerchefen for By og Land indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Status tages til efterretning.
Beslutning

Anbefales.

Økonomiudvalget bad om et oplæg til proces vedr. en kommunikationsstrategi for Vinge.

Sagsfremstilling

Primo 2020 drøftede de tre Byråd i Bycirklen evalueringen af samarbejdet med den kinesiske by Wuxi. Alle tre Byråd besluttede et egentligt ophør af den eksisterende samarbejdsaftale med Wuxi. Det blev samtidig besluttet, at det fremtidige samarbejdes indhold og format i Bycirklen skulle drøftes.

På den baggrund er der nu udarbejdet et forslag til kommissorium, som er drøftet mellem de tre borgmestre for de deltagende kommuner. I kommissoriet fastlægges formålet med Bycirklen, herunder hvilke fælles interesseområder, der primært skal samarbejdes om. Disse områder er indenfor infrastruktur samt erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Netop disse områder knytter sig særligt til kommunernes geografiske beliggenhed og dermed de infrastrukturelle muligheder og udfordringer, som deles.

I kommissoriet fastlægges desuden rammerne for Bycirklen angående mødefrekvens for borgmestrene, formandskab, administrativ understøttelse, pris samt evaluering og videre samarbejdsform.

Økonomi

Hver kommune bidrager fra 1. januar 2021 med 2 kroner pr. indbygger til dækning af kompensation for koordinationsopgaverne og en pulje til diverse fællesaktiviteter og kampagner. For Frederikssund Kommune vil det cirka udgøre 90.000 kr. i modsætning til det eksisterende bidrag på 6 kr. pr indbygger svarende til 270.000 kr. pr. år. Mindreforbruget på 180.000 indarbejdes i de tekniske korrektioner til budget 2021-2024.

Indstilling

Afdelingslederen for Politik og Jura indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Kommissoriet for Bycirklen drøftes og godkendes.
Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Byrådet har ønsket at få forelagt et indkommet ønske om et byudviklingsprojekt ved Marbækvej 49 i Frederikssund til beslutning. Med denne sag orienteres Byrådet om det pågældende byudviklingsønske og ganske kort om øvrige indkomne ønsker og der anbefales en beslutning om den videre behandling af sagen.

I byudviklingsprojektet ved Marbækvej 49 søges som udgangspunkt om 220 parcelhusgrunde, men der signaleres i det vedlagte projektmateriale en åbenhed overfor at dele af arealet kan bebygges med tæt-lav boliger. Ansøger finder, at arealet ligger som en afrunding af sydbyen og vil være en naturlig videreudbygning. Ansøger fremhæver derudover:

 • Hele området vil være privat finansieret og uden omkostninger og risiko for kommunen
 • Området ønskes medtaget som det første i planperioden, idet det forventes udbygget med ca. 30-40 huse om året og det dermed vil tage ca. 6-8 år at udbygge hele området
 • De planlagte byggerier vil være i et plan og bestå af parcelhusgrunde og seniorvenlige mindre rækkehuse på ca. 110 m2 boligareal, og vil derfor bestå af en anden type boligform end der f.eks. tilbydes i Vinge. Dvs. ingen konkurrence.
 • Udvikler vil kraftigt markedsføre Frederikssund med både annonceringer i landsdækkende aviser, lokalaviser, internet samt opførelse af udstillingshuse. Dette vil også gavne interessen og sætte køberfokus på Vinge
 • Området vil ligge stationsnært til den nye Vinge S-station med blot ca. 1.600 meter fra området til Vinge S-station. Dette vil give den nye station et godt brugerunderlag, og der er allerede en cykel/gangsti fra området til stationsområdet.
 • Ingen konkurrent til Vinge. (Mellemtrin fra nu til Vinge> 10 år. Naturligt link mellem Frederikssund syd by og Vinge by).
 • Vil forbinde Frederikssund by mellem de to broer.
 • Flot afslutning på Frederikssund by mod syd.
 • Nærhed til København når motorvejen kommer.
 • God forbindelse til kommende Vinge by og naturligt step frem mod Vinge bys færdigudvikling.
 • Lokal område i sydbyen med institutioner, skoler, ældrecentre, indkøbsmuligheder osv.
 • Bebyggelse som efterspørges (et-plans huse med haver og egen p-plads i carport) og som ikke umiddelbart findes i Vingeplanerne.
 • Bebyggelsesplan, som indeholder løberuter, grønne fælles arealer, aktivitetsområder, plads til shelters, tæt på fjord. Tæt på supercykelsti til København.
 • Få flere ressourcestærke familier til Frederikssund nu (støtter plan om almene boliger i Vinge).
 • Life cycle approach - fra børneinstitution til senior boliger.
 • Separat område, indrammet af grønne støjvolde mod både banelegeme og motortrafikvej.
 • Ingen belastning af ind- og udkørsel grundet nærhed til ny omfartsvej mod Hornsherred og København.
 • Mulighed for at få optimal plads til nyt børnehus i Frederikssund syd, god infrastruktur til både ny og eksisterende bebyggelse.
 • Frederikssund Kommune ejer matr.nr. l 7r Oppe Sundby By, Oppe Sundby, som foreslås medinddraget som boligområde. Hermed mulighed for indtjening til Frederikssund Kommune på salg af byggeretter på matrikel l 7r, ca. 20-30 millioner DKK. Gratis infrastruktur frem til matrikel l 7r, idet udvikler betaler for vej og byggemodning frem til matr.nr. 17r.

Som ovenfor nævnt har administrationen modtaget en række ønsker om ny byudvikling. De modtagne ønsker vedrører følgende områder i kommunen:

 • Nord for Kroghøj i Slangerup
 • Ved Marbækvej i Skibby
 • Ved Enghaven i Gerlev
 • Udvidelse af Elmehøj i Jægerspris
 • Ingridvej 6 i Slangerup
 • Ved Skuldelevvej i Skibby
 • Ved Hovedgaden i Skuldelev
 • Landbrugsparceller i Lyngerup

Derudover er der indkommet to ønsker om at muliggøre byggeri i landzone ved Havelse Mølle via kommuneplanlægningen.

Det ønskede byudviklingsareal ved Marbækvej 49 ligger i landzone indenfor kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen skal, jf. planlovens § 5a søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed. For arealer i kystnærhedszonen gælder dog, jf. planlovens § 5b, at Erhvervsministeren kan tillade, at der inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Kommunen kan søge Erhvervsministeriet om at få udpeget arealet som udviklingsområde på baggrund af en konkret og systematisk vurdering af kystlandskabet og under forudsætning af, at kommunen har indarbejdet udviklingsområdet i en politisk vedtaget planstrategi. Erhvervsministeriet udmelder frister for ansøgninger om udviklingsområder. Næste ansøgningsrunde forventes at komme i 2023 i forbindelse med kommunernes vedtagelse af planstrategier i første halvdel af næste valgperiode. Erhvervsministeriet vurderer de indkomne ansøgninger, og ansøgninger, som ministeren ønsker at fremme, udpeges i et landsplandirektiv, hvorefter kommunen kan indarbejde arealet i kommuneplanlægningen under iagttagelse af reglerne i planlovens § 11a om udlæg af ny byzone og arealbytte.

Økonomi

 Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Administrationen forelægger alle indkomne byudviklingsønsker i kystnærhedszonen - herunder ønsket om byudvikling på Marbækvej 49 - for det kommende Byråd i forbindelse med dettes stillingtagen til, hvilke udviklingsområder, der skal ansøges om i Planstrategien for næste Byrådsperiode.
Beslutning

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Tina Tving Stauning (A), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Ole Søbæk (C), Inge Messerschmidt (O) og Maria Katarina Nielsen (B).

Imod indstillingen stemte: Ole Frimann Hansen (F), Poul Erik Skov Christensen (A) og Kenneth Jensen (A) med den begrundelse, at der bliver for store miljø- og støjmæssige gener ved byggeri af boliger, så tæt på Fjordforbindelsens vejanlæg.

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Der blev i budget 2019 afsat 3.396 mio. kr. til omkostninger vedrørende arkæologiske undersøgelser samt jorddepot i Vinge. Heraf er der i 2019 frigivet 1.0 mio. kr. til flytning af jord.

Der ønskes frigivet det resterende beløb på 2.396 mio. kr., således at arbejdet kan færdiggøres. Det drejer sig både om jorddepot og omkostninger ved de afsluttende arkæologiske undersøgelser på arealerne.

Økonomi

Den ønskede anlægsbevilling kan frigives indenfor det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2020.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Frigive en anlægsbevilling på 2.396 mio. kr., indenfor det afsatte rådighedsbeløb i 2020, til færdiggørelse af arbejdet med de arkæologiske undersøgelser og jorddepot.
Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet 26. maj godkendte Movias bestyrelse estimat 1 for 2020 for kommunernes og regionernes tilskud til bus-og lokalbanetog på Sjælland. Estimat 1 for 2020 er baseret på forudsætninger, som i den ekstraordinære situation med COVID-19 er markant mere usikre end ved et almindeligt økonomiestimat. I estimatet indregnes ikke et eventuelt statstilskud til dækning af COVID-19-relaterede meromkostninger.

Trafikselskaberne i Danmark (TiD) er i tæt dialog med KL, Danske Regioner (DR), Finansministeriet og Transport- og Boligministeriet om en løsning på de økonomiske konsekvenser af den aktuelle situation. KL og DR har ligesom trafikselskaberne foreslået, at et statstilskud bør gå direkte til trafikselskaberne til hel eller delvis dækning af de COVID-19-relaterede merudgifter. Såfremt KL og DR indgår aftale med staten om, at staten dækker de COVID-relaterede mindreindtægter og merudgifter i Movia i 2020, vil tilskudsbehovet falde tilsvarende.

I estimat 1 for 2020 (E1/2020) forventes et tilskudsbehov for 2020 på 678 mio. kr. mere end forudsat i budget 2020. Det skyldes primært markant lavere passagerindtægter samt meromkostninger som følge af COVID-19. Modsat reduceres stigningen i tilskudsbehov af lavere dieselpriser. Den samlede merudgift for bus og bane på grund af COVID-19 er estimeret til 787 mio. kr. Dette beløb dækker over færre passagerindtægter på 714 mio. kr. samt COVID-19 relaterede udgifter på ca. 73 mio. kr. til ekstra driftskapacitet som følge af skærpede kapacitetskrav i den kollektive transport, ekstraudgifter til crowd control samt ekstra rengøring som følge af de særlige forholdsregler, som den kollektive transport er blevet pålagt. Opdelingen af COVID-19-relaterede indtægter og udgifter er specificeret i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Udvikling for bus og bane, opdelt på COVID-19 relaterede og øvrige effekter. Mio. kr.

COVID-19 regning

Øvrig udvikling

UdviklingB2020-E1/2020

Indtægter bus og bane

714

12

726

Udgifter bus og bane

73

-44

29

Tilskudsbehov Bus og bane

787

-32

755

Movia vil løbende opdatere forventningerne til indtægter og udgifter i 2020 i takt med regeringens løbende udmeldinger og udstedelse af regler og retningslinjer.

Den kommune-og regionsvise fordeling af merudgifter relateret til Covid19 fremgår af vedlagte bilag.

Specifikke tal for Frederikssund Kommune

Movias budget for 2020

Estimat 1 2020

25.437

29.940

(heraf Corona relaterede udgifter 5.200)

Fremrykkede a conto betalinger

Normalt ville en budgetoverskridelse blive opgjort i forbindelse med årsregnskabet og efterfølgende blive opkrævet hos kommuner og regioner. I Movias nuværende økonomiske situation, er dette ikke tids nok til at sikre likviditet for Movia. Movias kassekredit er allerede hævet til det maksimale ifølge lovgivningen og udgør nu 330 mio. kr.

På bestyrelsesmødet den 26. maj har bestyrelsen derfor besluttet at fremrykke kommunernes og regionernes aconto betalinger for 2020. Det betyder, at aconto betalinger for 2. halvår af 2020 vil blive opkrævet i tre rater pr. 1. juli, 1. august og 1. september. Der er udsendt særskilt brev herom fra formanden for Movias bestyrelse (vedlagt som bilag). Hvis der indgås aftale om en statslig kompensationsmodel og herigennem sikres likviditet, vil de fremskudte a conto opkrævninger stoppe.

A conto betalingerne vil for Frederikssund Kommune falde således:

Juli (kr.)

August (kr.)

September (kr.)

Oktober (kr.)

November (kr.)

december (kr.)

Kr. 

2.120.000

(oktober)

2.120.000

(november)

2.120.000

(december)

Fremrykket

a conto betaling

2.120.000

2.120.000

2.120.000

0

0

0

Normal a conto betaling

4.240.000

4.240.000

4.240.000

0

0

0

12.720.000 I alt

Når Frederikssund Kommune har betalt de fremrykkede a conto betalinger, er der betalt for hele året. Hvis staten mod forventning ikke kompenserer for de corona relaterede medudgifter, vil sagen om en tillægsbevilling komme i spil og Frederikssund Kommune vil skulle betale det nævnte beløb (i rater 1. oktober, 1. november og 1. december).

Movia udarbejder en opdateret beregning efter sommerferien. Hvis passagererne f.eks. vender lidt hurtigere tilbage i busserne end forudsat i estimat 1 2020, kan det være at tillægsbevillingen bliver mindre end 5,2 mio. kr.

Sagen har ikke været forelagt Teknisk Udvalg, da notatet fra Movia er modtaget efter deadline for dagsordener. 

Økonomi

I forbindelse med den indgåede Økonomiaftale den 29. maj 2020 fremgår det, at trafikselskaberne vil blive kompenseret for merudgifterne i forbindelse med COVID-19 i et særskilt spor. Dermed giver nærværende sag ikke anledning til tillægsbevillinger, men er udelukkende et spørgsmål om fremrykninger af acontobetalinger. Der vil være likviditetsmæssige effekter på den korte sigt, men da der er tale om fremrykninger af betalinger i 2020 vil det ingen bevillingsmæssige konsekvenser have.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller over for Økonomudvalget, at:

 1. Aconto betalinger til Movia for oktober, november og december betales i juli, august og september sammen med de ordinære aconto betalinger.
Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Almenboligloven, støttebekendtgørelsen

Sagsfremstilling

Nærværende sag omhandler behandling af skema A-ansøgning fra Boligorganisationen Rosenvænget, og behandling af sagen forudsætter, at der forinden er truffet beslutning om godkendelse af salg af omfattede matrikler, inkl. matrikel til opførelse af P-hus, således at boligorganisationen ejer og opfører P-hus i 2 etager til eget brug.

På byrådsmøde den 29. april 2020, jævnfør sag nr. 79, blev der truffet beslutning om at etablere almene boliger i henhold til Domeas scenarie 4 i område I og område C, samt at anmode administrationen om at fremlægge skema A for område I snarest muligt og senest på Byrådets møde den 24. juni 2020.

Domea har på vegne af bygherren, Boligselskabet Rosenvænget, fremsendt 2 skema A-ansøgninger for henholdsvis 114 boliger (boliggruppe 1 og 2 – afdeling 855) og 84 boliger (boliggruppe 3 – afdeling 856) med bilag.

Kommunens byggetekniske afdeling er blevet hørt vedrørende projektets udformning og har tilkendegivet, at første etape med 114 boliger (boliggruppe 1+2 og tilhørende parkeringshus i 2 etager) kan opføres inden for den gældende lokalplan. I forhold til skema A-behandlingen af etape 2 (boliggruppe 3) forudsætter dette en dispensation og tilhørende kommuneplantillæg for at kunne give mulighed for at bygge op til 10 etager - det er blevet oplyst, at der alternativt inden for gældende lokalplan vil kunne godkendes byggeri op til 8 etager. Det er yderligere tilkendegivet, at denne proces kører henover sommeren og forventes planmæssigt afklaret inden Byrådets møde i august 2020.

For at kunne give støttetilsagn til opførelse af nye almene boliger er det en forudsætning, at projektet er i overensstemmelse med gældende planer mv. Byrådet skal ved denne sag derfor alene tage stilling til den af Boligselskabet Rosenvænget fremsendte Skema A-ansøgning om støtte til nybyggeri af 114 almene familieboliger til afdeling 855, beliggende i Vinge. Skema A for de resterende 84 boliger (afdeling 856) - eventuelt med tilpasning - forelægges, når der foreligger en endelig afklaring af plangrundlaget mv.

Projektbeskrivelse og skema A for afdeling 855 er vedlagt som bilag.

Projektet

Etableringen af afdeling 855, Vinge, er et samarbejde mellem boligorganisationen og kommunen. Afdelingen kommer til at bestå af 114 familieboliger, der opføres som blandet tæt/lavt byggeri og etagebyggeri.

Afdeling 855 vil bestå af 114 familieboliger på i alt 9869 m2, fordelt på:

28 stk. 2-værelsesboliger (på i alt 1.967 m2)

53 stk. 3-værelsesboliger (på i alt 4.506 m2)

33 stk. 4-værelsesboliger (på i alt 3.396 m2)

Anskaffelsessummen for boligerne inklusiv moms udgør ifølge skema A (anlægsbudgettet) i alt 247,929 mio. kr. fordelt på: 

Grundudgifter: 37,262 mio. kr. (heraf grundkøbesum på 24,673 mio. kr.)

Håndværkerudgifter: 186,824 mio. kr.

Omkostninger: 20,149 mio. kr.

Gebyrer: 3,694 mio. kr.

Den ansøgte anskaffelsessum svarer til det bindende maksimumbeløb inkl. energitillæg, det vil sige en anskaffelsessum på 25.122 kr. pr. m2.

Anskaffelsessummen på 247,929 mio. kr. finansieres således:

 • Realkreditlån, 90 %, svarende til 223,136 mio. kr.
 • Kommunal grundkapital, 8 %, svarende til 19,834 mio. kr.
 • Beboerindskud, 2 %, svarende til 4,959 mio. kr.

Kommunen skal, som følge af de gældende støttevilkår, stille kommunal regaranti for den del af realkreditbelåningen, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantiberegning kan først foretages endeligt, når byggeriet er opført. Der vil dog kunne foreligge en foreløbig beregning ved skema B (godkendelse af endeligt budget før påbegyndelse). Det er et vilkår for at opnå den statslige støtte, at kommunen påtager sig den regaranti, som måtte blive krævet af det långivende realkreditinstitut. Det er oplyst, at regarantien foreløbigt er beregnet til at udgøre ca. 65 % af lånet, hvilket indebærer et garantibeløb på ca. 145 mio. kr.

Af det udarbejdede driftsbudget fremgår, at den gennemsnitlige husleje for boligerne er beregnet til 1075 kr. pr. m2. pr. år (ekskl. forbrugsudgifter). En typisk bolig på 85 m2 vil således koste 7.615 kr. i månedlig husleje. Dertil kommer forbrug (vand, varme, el/gas og programforsyning mv.). Det bemærkes, at huslejen i det indsendte skema A, der vedrører de 84 boliger, er angivet til 1.116 kr. pr. m2 pr. år. Forskellen på huslejeniveauet i de 2 skemaer skyldes, at der i skemaet for de 84 boliger er indregnet udgifter til fælleslokale, der deles ud på de oplyste boligkvadratmeter. Boligorganisationen oplyser, at huslejeniveauet efter i de 2 afdelinger vil blive udlignet, når de efterfølgende bliver sammenlagt.

Økonomi

Det fremlagte skema A omhandler de første 114 boliger, som ønskes opført i Vinge, og vil bevirke afregning af et kommunalt grundkapitalindskud på 19,834 mio. kr. Det er aftalt med bygherre, at beløbet først vil skulle indbetales i forbindelse med beboernes forventede indflytning i 2022. Det kan bemærkes, at det kommunale grundkapitalindskud delvist vil blive finansieret af kommunens salgsindtægt, fra salg af byggeretter til projektet. Den konkrete salgssag behandles på et selvstændigt punkt på denne dagsorden, og salget for de første 114 boliger, forventes at indbringe en indtægt på 19,738 mio. kr.

Som en del af finansieringen skal kommunen ligeledes stille en kommunal garanti, for opførelsen af de 114 boliger. Det skal bemærkes at garantien kun vil kunne belaste den kommunale økonomi, såfremt boligselskabet får udlejningsvanskeligheder, og at disse udlejningsvanskeligheder ikke kan afholdes af selskabets egne midler. Garantien vil blive nedbragt i takt med, at der afdrages på lånet. Det kan bemærkes, at kommunens garantiforpligtigelse til samtlige almene boliger i kommunen, inklusiv ældreboliger, pr. 31. december 2019 er opgjort til 414 mio. kr. Dette tal vil skulle opjusteres med skønsmæssigt ca. 145 mio. kr., som følge af de 114 boliger omfattet af dette skema A.

Indstilling

Afdelingslederen for Politik og Jura indstiller, under forudsætning af godkendelse af scenarie 1 samt kommunalt salg af omfattede grunde i sag om Grundsalg til almene boliger i Vinge, herunder stillingtagen til parkeringshus på samme dagsorden, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der ydes et tilsagn på grundlag af skema A til nybyggeri af 114 familieboliger i afdeling 855 Vinge med en anskaffelsessum på 247,929 mio. kr.
 2. Der afgives en tillægsbevilling på 19,834 mio. kr. i 2022, til afholdelse af det kommunale grundkapitalindskud.
 3. Der ydes en kommunal regaranti for den del af lånet, der får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi (beløbet opgøres endeligt, når byggeriet er opført).
 4. Der godkendes en foreløbig leje på gennemsnitligt 1.075 kr. pr. m2 (ekskl. forbrug).
 5. Administrationen bemyndiges til at godkende skema B forudsat, at anskaffelsessummen ikke overstiger den godkendte anskaffelsessum i skema A, og der ikke er væsentlige ændringer i projektet.
Beslutning

Sagen udgik.

Sagsfremstilling

Der er fra flere sider i Byrådet efterspurgt viden omkring de forskellige bestyrelser, udvalg, råd og nævn, som Byrådet er repræsenteret i eller har udpeget repræsentanter til. Senest efterspurgte Økonomiudvalget på mødet den 22. januar 2020 en drøftelse af selskabsdannelser samt hvilke styringsmekanismer kommunen har i forhold til selskaberne.

Administrationen har udarbejdet en samlet liste over Byrådets repræsentation i selskaber, udvalg, råd og nævn (se bilag). Formålet med listen er at give Byrådet:

 1. Et samlet overblik
 2. Øget viden

Oplysningerne er grupperet under følgende overskrifter: Forsyning (selskaber), Kultur- og Uddannelse, Rådgivning, Legater, Fonde, KL, Valg og Myndighedsopgaver.

Listen indeholder en kort beskrivelse af området, oplysninger om hvem Byrådet har udpeget som repræsentanter, oplysninger om bestyrelsens sammensætning og uddrag fra vedtægterne omkring de formelle krav til bestyrelsen.

Repræsentation og forpligtelser i de enkelte selskaber

Byrådet har relativt frie rammer med hensyn til, hvordan det ønsker at organisere kommunens opgaveløsning. Byrådet har som udgangspunkt frihed til at beslutte, hvorvidt en opgave skal løses af kommunen selv, eller ved at kommunen indgår i et samarbejde for eksempel et aktieselskab eller et kommunalt fællesskab (§ 60-samarbejde).

Kommunale fællesskaber efter § 60 i den kommunale styrelseslov omfatter samarbejde mellem kommuner, der medfører indskrænkning i de deltagende byråds beføjelser. Opgaveudførelsen i kommunale fællesskaber er begrænset af fællesskabets vedtægter, herunder særligt formålsbestemmelsen.

I nogle selskaber har Frederikssund Kommune ydet en garantiforpligtelse, hvorfor vi også har en tilsynsforpligtelse. Tilsynsforpligtelsen opfyldes ved, at en eller flere repræsentanter udpeget af Byrådet sidder i bestyrelsen.

Byrådet er repræsenteret i følgende selskaber:

 • E.ON Varme Danmark
 • HMN Naturgas I/S bestyrelse
 • HMN Naturgas repræsentantskab
 • Jægerspris Kraftvarmeværk
 • Skuldelev Energiselskab
 • Movias repræsentantskab
 • Novafos Holding A/S
 • I/S Vestforbrændings bestyrelse
 • I/S Vestforbrændings delegerede
 • Mad til hver dag I/S
 • Fælles beredskabskommission
 • Hjælpemiddeldepot

Administrationen har udarbejdet en oversigt, der uddyber de særlige forpligtelser i de enkelte selskaber. (Se vedlagte bilag).

Et mere strategisk arbejde i selskaberne

Der har ikke været tradition for, at Byrådet har forholdt sig til, hvilke strategiske hensyn og interesser, som de udpegede repræsentanter skal varetage gennem deres hverv i de forskellige selskaber, ud over det der formelt set er beskrevet som opgaven for den pågældende bestyrelse i selskabets vedtægter.

De udpegede repræsentanter skal varetage ”Byrådets interesser”. Det er imidlertid ikke altid klart, hvad der er Byrådets interesser - enten fordi det er komplekst og svært gennemskueligt, eller fordi Byrådet aldrig har forholdt sig eksplicit til spørgsmålet. Hvis Byrådet ønsker at arbejde mere strategisk ved f.eks. at udarbejde hensigtserklæringer for de udpegede repræsentanters arbejde - forudsætter dette forelæggelse af en sag i Byrådet omkring de enkelte selskaber og kommunens interesser i selskaberne.

Afhængig af, hvilke tiltag der iværksættes, forudsætter det, at administrationen afsætter ressourcer til i videre udstrækning at understøtte Byrådets repræsentanter i selskaberne.

Med denne sagsfremstilling lægges der derfor også op til en drøftelse af, hvordan administrationen gradvist skal øge hjælpen til de udpegede repræsentanter samt hvordan der kan ske en løbende afrapportering, og dermed en øget videndeling omkring arbejdet i selskaberne.

Administrationen foreslår en forsøgsperiode, hvor der i første omgang indhøstes erfaringer i indeværende byrådsperiode ved at udvælge et par selskaber, hvor der arbejdes mere strategisk og målsat.

I en eventuel forsøgsperiode foreslår administrationen, at der arbejdes med:

 • Vestforbrænding
 • Novafos

Administrationen yder i forsøgsperioden ekstra bistand til de udpegede repræsentanter i form af:

 • at gennemlæse og afgive (korte) skriftlige kommentarer til dagsordenerne forud for møderne og være behjælpelig med opfølgning efter møderne.
 • at sikre, at der afgives minimum 1 årlig afrapportering til Byrådet/fagudvalget (samt efter behov ved større principielle spørgsmål). Administrationen kan være behjælpelig med at udarbejde afrapporteringen i en fastlagt skabelon.
 • fastlæggelse af proces, hvor administrationen sikrer årlig fremlæggelse af årsregnskaber for Byråd/fagudvalg.

Inden en eventuel forsøgsperiode iværksættes, forelægges en sag for Byrådet omkring kommunens strategiske interesser i de to selskaber samt forventningerne til de udpegede repræsentanters varetagelse af arbejdet med at fremme disse interesser.

En eventuel forsøgsordning forventes igangsat medio 2020/senest januar 2021 og afsluttet senest med udgangen af 2021.

I forbindelse med starten af den næste byrådsperiode vil erfaringerne fra arbejdet indgå i overvejelserne om, hvorvidt Byrådet ønsker at arbejde mere strategisk med repræsentation i selskaber samt hvordan og i hvilket omfang administrationen skal understøtte dette arbejde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Indstilling

Afdelingslederen for Politik og Jura indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.
 2. Beslutte, hvorvidt der skal igangsættes en forsøgsordning med Vestforbrænding og Novafos, som beskrevet i sagsfremstillingen.
 3. Beslutte, hvornår en eventuel forsøgsordning skal igangsættes og afsluttes.
Beslutning

Sagen udsat. Drøftelsen genoptages på næstkommende ordinære møde i Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Sagsfremstilling

Databeskyttelsesforordningen stiller bl.a. krav om, at offentlige myndigheder og organer er forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, også kaldet DataProtectionOfficers eller DPO.

Frederikssund Kommune har sammen med de øvrige kommuner i Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde (Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm) ansat to databeskyttelsesrådgivere.

Databeskyttelsesrådgivernes funktion består i at rådgive den dataansvarlige (Frederikssund Kommune) og hjælpe med, at organisationen efterlever de databeskyttelsesretlige regler.

Det er et grundlæggende krav, at databeskyttelsesrådgiveren ikke må blive instrueret af andre om, hvordan rådgiveren skal udføre sine opgaver. Justitsministeriet, Datatilsynet, Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen har udgivet vejledning om databeskyttelsesrådgivere.

Kommunens databeskyttelsesrådgivere har udarbejdet rapport for 2019, som dels giver et indblik i hvordan funktionen varetages, dels beskriver rådgivernes overordnede vurdering af status for arbejdet med implementering af databeskyttelsesforordningen og forventningerne for 2020. Det fremgår bl.a. at:

 • Der er en tæt og god kontakt med kommunens GDPR nøglepersoner. Databeskyttelsesrådgiverne oplever at blive brugt til sparring og rådgivning når der opstår et behov.
 • Der er få henvendelser direkte fra borgere til Databeskyttelsesrådgiverne.
 • Datatilsynet har af to omgange fremsendt spørgsmål til Frederikssund Kommunes om kommunens DPO-funktion. Tilsvarende spørgsmål er sendt til de øvrige kommuner i Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde. Datatilsynet har endnu ikke forholdt sig til besvarelserne.
 • Det daglige ansvar for overholdelse af databeskyttelsesforordningen er placeret hos centercheferne. Dermed er ”ejerskabet” af de enkelte GDPR opgaver blevet fordelt på flere ledere. Det har den fordel at hvert center får en bedre mulighed for at tilpasse ressourcer og tid til at løfte de pålagte GDPR opgaver.
 • Det vurderes at Frederikssund Kommune har opnået et forholdsvis højt modenhedsniveau, og det på trods af et lavt antal GDPR nøgleressourcer. For at opretholde og fortsat skærpe modenheden, anbefales det, at den aktuelle GDPR bemanding, som minimum bibeholdes, og gerne udvides til at omfatte flere lokale center-ressourcer, der bliver dedikerede til opgaven med at varetage dele af GDPR aktiviteterne i eget center.
 • Der er udarbejdet værktøjer til hjælp ved indgåelsen, og den efterfølgende kontrol med kommunens databehandleraftaler. I tilknytning hertil, har kommunens informationssikkerhedskoordinator udarbejdet proces for Tilsyn og kontrol og afholdt workshops for at ruste udvalgte medarbejdere i centrene til denne arbejdsopgave. Ved udgangen af 2019, havde Frederikssund Kommune ført tilsyn med sine primære leverandører af IT-systemer. Der udestår således et antal leverandører som kommunen ikke har ført tilsyn med. Det er et forhold, der vil kunne medføre kritik og evt. andre sanktioner fra Datatilsynet. Anbefalingen er, at kommunen bibeholder fokus på at føre sine tilsyn med databehandlere, og at der afsættes tilstrækkelige ressourcer i centrene, til at løfte denne opgave.
 • Der er implementeret en fast proces for håndtering af brud på persondatasikkerhed. Der er i perioden 1.1.2019 – 31.12-2019 blevet registreret 48 antal brud på persondatasikkerheden. Heraf er 22 blevet indberettet til Datatilsynet, og i 17 tilfælde har kommunen valgt at underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet. Hovedparten af det samlede antal sikkerhedsbrud skyldes menneskelige fejl. Kommunen forsøger løbende at minimere denne risiko ved løbende oplysning og undervisning af medarbejdere.
 • Der er udarbejdet et årshjul, der indeholder en række væsentlige opgaver, der skal varetages i henhold til GDPR. Processen er blevet godkendt i kommunens informationssikkerhedsudvalg. Det anbefales at organisation i løbet af 2020 gør aktiv brug af GDPR årshjulet og arbejdet med at gøre dette til en integreret del af centrenes arbejdsopgaver.
 • Derudover anbefales en række tekniske løsninger, der har til formål at begrænse risikoen for at oplysninger havner i uvedkommendes hænder, og at kommunen yderligere undersøger mulighederne for indkøb af en RPA løsning (robot-teknologi), der kan understøtte kommunen i forskellige rutinemæssige arbejdsprocesser.

Årsrapporten vedlægges som bilag 1. Som bilag 2 vedlægges statstik for 2019.

Økonomi

 Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Årsberetningen tages til efterretning.
Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokale og Anlægsfonden (LOA) gav i september 2017 tilsagn om at bevilge et tilskud på 8.300.000 kr. til Idrætsbyens første fase. LOA's tilsagn skrivelse er vedhæftet som bilag. Tilsagnet er betinget af, at projektet gennemføres i sin helhed, som beskrevet i ansøgningen.

Bevillingen er givet på baggrund af visionerne i tre elementer:

 • Den udendørs gymnastiksal
 • De sociale lokaler i svømmehallen
 • Aptering af svømmebassinerne med fokus på udfordrende leg, motion og bevægelse

Den udendørs gymnastiksal er LOA's primære fokus og interesse for bevillingen. Projektets rådgiver er Schul Landskabsarkitekter.

Det er aftalt med LOA, at der i 2020 udbetales tilskud svarende til afholdte bruttoudgifter på de aktiviteter, som skal finansieres af tilskuddet. Det forventes, at disse i 2020 udgør 2,3 mio. kr. Det resterende tilskud vil skulle udbetales i 2021.  

Projektets historik

Byrådet tiltrådte den 24. maj 2017, at administrationens dialog med Lokale og Anlægsfonden vedrørende finansiering af aktivitetsområder mv. fortsættes. Byrådet blev straks orienteret da kommunen fik tilsagn om støtte på 8.300.000 kr. til projektet i ultimo august/primo september 2017. Fritids- og Kulturudvalget blev den 7. juni 2018 under Meddelelser orienteret om status på arbejdet med aktivitetspladsen.

Da anlæggelsen af aktivitetspladsen først kan igangsættes når svømmehallen er færdigbygget har projektet været i bero, indtil en realistisk afleveringsdato for svømmehallen var fastsat. Med den for nyligt indgåede forligsaftale er en ny afleveringsdato for svømmehallen fastsat til den 30. juni 2020.

Involvering af brugere og fagspecialister

Projektet er udviklet gennem en dialogproces med brugere og fagspecialister. I 2017 afholdt Kultur og Fritid en workshop med deltagelse af Henrik Berthelsen (tidligere elitegymnast og i dag rådgiver indenfor gymnastik), Malte Larsen (postdoc fra SDU indenfor boldspil), Jon Langberg (assisterende landstræner i svømning og cheftræner for A6 Startfællesskabet) og idrætslærer/pædagogisk leder på Ådalens skole. Lokale svømme- og fodboldklubber, Frederikssund Gymnastikforening samt Peter Krustrup (professor ved Institut for boldspil på SDU) er desuden løbende blevet inddraget i udviklingen af projektet. Visionen for aktivitetspladsen er blevet defineret i dialog med disse grupper og resulterede i arbejdstitlen Den Udendørs Gymnastiksal.

Projektet har nu været igennem en yderligere detaljerings- og beskrivelsesfase sammen med Shul Landskabsarkitekter. LOA har været med til to projekteringsmøder, hvorefter deres bemærkninger er blevet inddraget i den afsluttende projektering.  

Frederikssund Idrætsråd (FIR) er følgegruppe for hele Idrætsby projektet, og administrationen genoptager fremadrettet en tættere dialog med FIR. Vedhæftede bilag (Den udendørs gymnastiksal_beskrivende notat) har været sendt i høring hos FIR. Kommentarer fra FIR er vedlagt som bilag.

Status og tidsplan

Efter dialog med Shul Landskabsarkitekter om en realistisk tidsramme for færdiggørelse, er det administrationens vurdering, at indvielsen af den udendørs gymnastiksal kan ske i maj 2021. Projektet kan, selv ikke med den strammeste tidsplan, nå en indvielse før ultimo 2020, og det vil være med indgangen til en vinter, hvor pladsen vil have minimal aktivitet. Vintervejret kan endvidere påvirke anlægsarbejdet og udfordre en tidlig indvielse. For eksempel kan anlæg af gummibelægninger og redskaber først ske, når temperaturen er over syv grader.

Det er administrationens vurdering, at maj 2021 er et realistisk indvielsestidspunkt, som vil give aktivitetspladsen den bedste opstart.

Foreløbig tidsplan ser ud som følger:

 • Juli/august 2020: Projektet sendes i udbud
 • September 2020: Tilbud og kontrakt kan godkendes
 • Oktober/november 2020: Forberedende jordarbejde kan igangsættes inden vinteren sætter ind
 • Maj 2021: Indvielse

En foreløbig tidsplan er vedlagt som bilag. Der kan blive behov for ændringer i tidsplanen på grund af fremrykning af anlægsinvesteringer i Idrætsbyen. Administrationen udarbejder i så fald en fornyet tidsplan, som vil blive fremlagt udvalget.

Økonomi og udbudsform

LOA har givet tilsagn på 8.300.000 kr. Tilsagnet er primært møntet på aktivitetspladsen og aptering af svømmehallen, da de sociale lokaler er afholdt af svømmehallens projektøkonomi.

Schul Landskabsarkitekter har udarbejdet et økonomisk overslag, der holder sig indenfor rammerne af LOA's bevilling på 8.300.000 kr. Overslaget er vedhæftet som bilag: Aktivitetsplads Samlebudget 2020.01.29. I projektoverslaget er indeholdt anlægsudgifter til aktivitetspladsen, samt afsat 300.000 kr. til aptering af svømmehallen. Der er endnu ikke fundet konkrete bud på aptering. Dette igangsættes af administrationen i efteråret 2020.

I dialog med rådgiver og LOA's konsulenter er fordele og ulemper ved forskellige udbudsformer blevet drøftet. Administrationen anbefaler på den baggrund udbudsløsningen: totalentreprise med et sent udbud og omvendt licitation.

Administrationen anbefaler totalentreprise, således at alle de forskellige håndværkere samles under den leverandør, som har den største entreprise ved anlæggelse af aktivitetspladsen. Tiden for projektering og myndighedsgodkendelse kendes ikke, og det vil derfor være oplagt at give leverandøren ansvaret for fagspecialisterne. Således kan totalentreprenøren entrere med fagspecialisterne, når projektering og myndighedsgodkendelsen foreligger.

Ved omvendt licitation kan Frederikssund Kommune indbyde entreprenører til at konkurrere på kvalitet og mængde, med en allerede fastsat pris. Da midlerne til aktivitetspladsen foreligger i form bevillingen fra LOA, anbefaler administrationen omvendt licitation.

En totalentreprise kan sendes ud i et tidligt udbud eller i et sent udbud. Ved det sene udbud bliver projektet mere bearbejdet og detaljeret, inden de sendes i udbud end ved et tidligt udbud. Administrationen anbefaler et sent udbud for at sikre at LOA’s og Frederikssund Kommunes krav til aktivitetspladsen opfyldes i udbuddet.

Med den ovenfor beskrevne udbudsmodel ligger myndighedsgodkendelsen hos entreprenøren, samtidig med at man udbyder et velbeskrevet projekt og får licitationsresultater, der ligger inden for den afsatte ramme. 

Økonomi

Lokale- og anlægsfonden (LOA) støtter projektet med aktivitetsplads med i alt 8,3 mio. kr. Det er endvidere aftalt med fonden, at beløbet kan periodiseres henover 2020 og 2021 således, at midlerne fra fonden følger kommunens afholdte forbrug.

I 2020 forventes kommunens udgifter - og dermed udbetaling fra fonden - at udgøre 2,3 mio. kr.

Det resterende tilskud vil skulle udbetales i 2021, hvor den forventede udgift udgør 6 mio. kr.

Rent bevillingsmæssigt betyder det, at der anmodes om en tillægsbevilling i forhold til bruttoanlægsudgifter på 2,3 mio. kr. i 2020, der finansieres af en tilsvarende indtægtsbevilling på 2,3 mio. kr. i 2020. Samtidig indarbejdes der bruttoanlægsudgifter på 6 mio. kr. i oprindeligt budget for 2021. Tilsvarende indarbejdes der anlægsindtægter på 6 mio. kr. i oprindeligt budget for 2021.

Tillægsbevillingen på bruttoanlægsudgifterne på 2,3 mio. kr. er grundet annulleringen af anlægsloftet i 2020 ikke en udfordring i den forbindelse. Om annulleringen forlænges til 2021 indgår i de igangværende forhandlinger omkring økonomiaftalen for 2021.

Bevillingerne har ingen likviditetseffekt.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Projektet som beskrevet i bilag (Den udendørs gymnastiksal_beskrivende notat) godkendes.
 2. Der gives en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. i 2020 vedrørende bruttoanlægsudgifter, der samtidig frigives.
 3. Der gives en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. i 2020 vedrørende anlægsindtægter, der samtidig frigives.
 4. Der indarbejdes bruttoanlægsudgift på 6 mio. kr. i oprindeligt budget for 2021, der samtidig frigives.
 5. Der indarbejdes anlægsindtægt på 6 mio. kr. i oprindeligt budget for 2021, der samtidig frigives.
 6. Projektet udbydes som en totalentreprise med et sent udbud og omvendt licitation.
 7. Vedlagte foreløbige tidsplan godkendes.
Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 4. juni 2020, pkt. 87:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet skal med denne sag drøfte udkast til pjece om kommunens kvaliteter og rammerne for en fotokonkurrence.

På Udvalget for By og Lands møde den 27. april 2020 drøftede udvalget foreløbige indsatser for bosætning. Udvalget besluttede at igangsætte:

 • Udarbejdelse af hjemmesidereklame, der viser byudvikling i kommunen.
 • Styrkelse af kommunens hjemmeside, der viser hvilke boliger og grunde, som er til salg.

Disse indsatser løftes inden for administrationens almindelige arbejdsprogram. 

Derudover besluttede udvalget, at følgende sager skal forelægges udvalget:

 • Udkast til pjece om kommunens kvaliteter for bosætningsstrategiens målgruppe.
 • Oplæg til rammer for tilrettelæggelse og gennemførsel af en fotokonkurrence; ligeledes med udgangspunkt i bosætningsstrategiens målgruppe.

Udvalget for By og Land har indstillet til Byrådet, at målgruppen for bosætningsstrategien er de 25 - 40 årige og børnefamilier. Byrådet træffer beslutning om målgruppe i maj måned.

Pjece om kommunens kvaliteter

Administrationen har udarbejdet udkast til pjece om kommunens kvaliteter. Udkast til pjecen er vedhæftet som bilag.

Pjecen er målrettet til den målgruppe, som Udvalget for By og Land har indstillet til Byrådet; dvs. de 25 - 40 årige og børnefamilier. Emnerne i pjecen er fundet ved at se på hvilke emner, der har betydning for de 25-40 årige, der har deltaget i Udvalget for By og Lands undersøgelser. Emnerne i pjecen er "Naturskøn Kommune", "Byer for enhver smag" og "Det gode børneliv".

Lokale netværk inddrages i færdigbearbejdningen af pjecen.

Pjecen lægges på kommunens hjemmeside, og der er således ikke eksterne udgifter forbundet med produktionen.

Fotokonkurrence  

Administrationen har udarbejdet et notat, der redegør for mulige rammer og fremgangsmåde ved en fotokonkurrence. Udgangspunktet for konkurrencen er, at byrådets målgruppe for bosætningsstrategien indgår i billedmaterialet. Notatet er vedhæftet som bilag.

Administrationen anbefaler, at fotokonkurrencen bliver for alle borgere, så turister, pendlere, sommerhusejere og andre med kendskab til kommunen på den måde også kan deltage i konkurrencen.

Frederikssund Fotoklub kan inddrages, evt. som en del af en dommerkomité.

På udvalgsmøde d. 27. april 2020 efterspurgte udvalget en undersøgelse af, hvordan kommunen kan oprette et galleri på kommunens hjemmeside/Facebookside, hvor borgere og andre kan hente og bruge billederne.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at lave en gallerifunktion på kommunens hjemmeside og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at prissætte udviklingen af en sådan funktion.

Administrationen fraråder at lave galleriet på kommunens Facebookside. Dette skyldes til dels, at det kun er muligt at lægge billeder på Facebook i en relativt lav opløsning. Dertil fraråder KL og Datatilsynet kommunerne at dele video og billeder med personer på Facebook, da det ikke er muligt at få en databehandleraftale med Facebook.

Det er muligt, at offentliggøre op til 10 billeder af gangen på en side på kommunens hjemmeside. Der kan laves løbende udskiftning af konkurrencebillederne på kommunens hjemmeside.

Præmier til fotokonkurrencen kan holdes for et beskedent beløb, ligesom en pjece kan udarbejdes internt og offentliggøres på kommunens hjemmeside og Facebook, og dermed kan udgiften afholdes inden for administrationens driftsbudget.

Såfremt udvalget ønsker yderligere tiltag, der ikke kan afholdes inden for administrationens driftsbudget, så skal der udarbejdes en finansieringssag til Økonomiudvalget og Byrådet, idet udvalget er et rådgivende udvalg, hvortil der ikke er afsat driftsmidler.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, idet det dog bemærkes, at tilflytning af 25-40 årig med børn påvirker såvel udgifter som indtægter.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Udvalget for By og Land over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Igangsætte fotokonkurrencen
 2. Godkende, at udkast til indhold i pjece danner ramme for færdigbearbejdning

Indstilling 25. maj 2020, pkt. 21:

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Udvalget for By og Land over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Igangsætte fotokonkurrencen
 2. Godkende, at udkast til indhold i pjece danner ramme for færdigbearbejdning
Historik

Udvalget for By og Land, 25. maj 2020, pkt. 21:

Indstillingspunkt 1:

Godkendt, idet der alene er tale om en fotokonkurrence i henhold til udvalgets mandat. Konkurrencen afholdes efter gældende dataregler og –aftaler.

Indstillingspunkt 2:

Anbefales videresendt til Økonomiudvalg og Byråd.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Beslutning

Indstillingspunkt 2 anbefales.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges Velfærdsudvalget høringssvar vedrørende besparelser på ældreområdet med henblik på oversendelse af bemærkninger/anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet.

På det ekstraordinære møde i Velfærdsudvalget den 11. maj 2020 (sag 63) drøftede udvalget forslag om besparelser på udvalgets område, der skal bidrage til at imødekomme et forventet merforbrug på ældreområdet på 15,3 mio. kroner i 2020.

På møde den 13. maj 2020 (sag 124) besluttede Økonomiudvalget at sende følgende forslag om besparelser på ældreområdet i høring i MED-systemet med henblik på forventet beslutning i Økonomiudvalg den 17. juni og Byråd den 24. juni:

 • 0,2 mio. kr. vedrørende udfasning af socialfaglig konsulent i myndighed
 • 6,0 mio. kr. vedrørende tilpasning på omsorgscentrene gennem stop for brug af eksterne vikarer, samt hvis nødvendigt kortvarige ansættelsesstop.

Forslagene har været sendt i høring i de lokale MED-udvalg på Frederikssund Kommunens tre omsorgscentre, det lokale MED-udvalg i Myndighed og det koordinerende MED-udvalg i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering samt i Ældrerådet og Handicaprådet med frist den 10. juni 2020 klokken 12.00.

Der er modtaget høringssvar fra alle nævnte områder inden for tidsfristen. Høringssvarene er samlet i et notat, der er vedlagt sagen som bilag.

Økonomi

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger. 

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller til Velfærdsudvalget, at:

 1. Drøfte høringssvarene vedrørende forslag til besparelser.
 2. Oversende udvalgets bemærkninger/anbefalinger til Økonomiudvalget og Byrådet.
Historik

Velfærdsudvalget, 11. juni 2020, pkt. 73:

Indstillingens punkt 1 blev drøftet.

Indstillingens punkt 2: Udvalget kan ikke anbefale forslagene til besparelser overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Økonomiudvalget anbefaler, at finansiering af det forventede merforbrug i indeværende år anvises i forbindelse med næste budgetopfølgning. Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at Velfærdsudvalget arbejder videre med at afsøge initiativer til mulige besparelser i indeværende år.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Sagsfremstilling

Jobcentret udarbejder en årlig resultatrevision, som forelægges Byrådet til endelig godkendelse.

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund.

Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats, med fokus på opfølgning på målene i Beskæftigelsesplan 2019. Resultatrevisionen viser resultaterne for forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) og viser udviklingen for antal berørte personer, fuldtidspersoner mv.

Resultatmålene i beskæftigelsesplan 2019 er formuleret i forhold til gennemsnittet af de realiserede resultater i hele landet - og derfor måles disse resultatmål for Frederikssund Kommune op imod gennemsnittet for landet. Ved de supplerende målinger er gennemsnittet for landet ligeledes brugt som sammenligningsgrundlag.

Resultatrevisionen giver Vækstudvalget, Byrådet og øvrige interessenter mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund, og giver samtidig et afsæt for arbejdet med Beskæftigelsesplan 2021.

Resultatrevisionen udarbejdes én gang om året, men på www.jobindsats.dk kan der løbende hentes opdaterede opgørelser vedrørende resultaterne af jobcentrets indsats.

Opsamling

Mål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

Resultatmål 1, andelen af borgere på offentlig forsørgelse

På tværs af alle forsørgelsesydelser (inkl. efterløn) var 16,2 pct. af befolkningen målt i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Frederikssund Kommune i dec. 2019. Det er en stigning på 0,3 procentpoint i forhold til dec. 2018. I hele landet var 17,9 pct. af befolkningen på offentlig forsørgelse, hvilket er en stigning på 0,2 procentpoint i forhold til dec. 2018.

Resultatmålet, om at andelen af borgere på offentlig forsørgelse fortsat skal være mindst 1,9 pct. lavere end gennemsnittet i landet, er dermed ikke indfriet, idet andelen kun er 1,7 pct. lavere end gennemsnittet i landet.

Mål 2: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Resultatmål 2A, antal opsøgte virksomheder uden hidtidig kontakt til jobcentret

Jobcentret har i løbet af 2019 opsøgt 337 virksomheder uden hidtidig kontakt til jobcentret.

Resultatmålet, om systematisk at opsøge 275 (opjusteret fra 200 af Vækstudvalget pr. 16. august 2019) virksomheder uden hidtidig kontakt til jobcentret, er således indfriet.

Resultatmål 2B, virksomhedernes tilfredshed med servicen fra jobcentret

Jobcenter Frederikssund gennemførte ultimo 2019 en tilfredshedsundersøgelse blandt de virksomheder, som jobcentret samarbejder med. Undersøgelsen havde fokus på virksomhedernes oplevelse af jobcentrets service og kommunikation.

Af de 125 virksomheder, som responderede på undersøgelsen, svarede 94 pct. ”tilfredsstillende” eller ”meget tilfredsstillende” på det centrale spørgsmål om, ”Hvordan oplevede du servicen fra Jobcenter Frederikssund?”

Resultatmålet, om at mindst 85 pct. af virksomhederne, som jobcentret samarbejder med, udtrykker generel tilfredshed med den service, de får af jobcentret, er dermed indfriet.

Mål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Resultatmål 3, andelen af flygtning og familiesammenførte til flygtninge, der kommer i beskæftigelse

I december 2019 var 112 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som har fået udstedt cpr.nr. i årene 2015 til 2019, i beskæftigelse i Frederikssund Kommune - svarende til en andel på 37,2 pct. i dec. 2019. For landet var andelen på 33,8 pct. – altså en andel i Frederikssund Kommune, som er 3,4 procentpoint højere end gennemsnittet i landet.

Resultatmålet, om at andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som har fået udstedt cpr.nr. i årene 2019 til 2019, der kommer i beskæftigelse, skal være mindst 5 procentpoint højere end gennemsnittet i landet (opjusteret fra mindst svarende til gennemsnittet i landet af Vækstudvalget pr. 16. august 2019), er dermed ikke indfriet, idet andelen kun er 3,4 procentpoint højere end gennemsnittet i landet.

Mål 4: Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

Resultatmål 4, andelen af borgere på kontanthjælp

Frederikssund Kommune havde i dec. 2019 i alt 365 fuldtidspersoner på kontanthjælp, hvilket er et fald på 50 personer i forhold til dec. 2018, svarende til et fald på 12,0 pct. - i landet var faldet på 6,4 pct.

Målt på andel af befolkningen ligger andelen i Frederikssund Kommune på 1,3 pct. i dec. 2019. I landet ligger andelen på 1,8 pct. – dermed ligger andelen i Frederikssund Kommune 0,5 procentpoint lavere en gennemsnittet i landet i dec. 2019.

Resultatmålet, om at andelen af borgere på kontanthjælp skal være mindst 0,5 procentpoint lavere end gennemsnittet i landet (opjusteret fra fortsat lavere end gennemsnittet i landet af Vækstudvalget pr. 16. august 2019), er dermed indfriet.

Mål 5: Flere unge skal have en uddannelse

Resultatmål 5, andelen af unge på uddannelseshjælp skal nedbringes

Frederikssund Kommune havde i dec. 2019 i alt 238 uge på uddannelseshjælp, hvilket er en stigning på 2 fuldtidspersoner i forhold til dec. 2018, svarende til en stigning på 0,8 pct. – i landet har der været et fald på 3,6 pct.

Målt på andel af befolkningen ligger andelen i Frederikssund Kommune på 0,9 pct. i dec. 2019. I landet ligger andelen ligeledes på 0,9 pct.

Resultatmålet, om at andelen af unge på uddannelseshjælp fortsat skal være lavere end gennemsnittet i landet, er dermed ikke indfriet, idet andelen ligger på samme niveau (0,9 pct.) som gennemsnittet i landet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Job- og Borgercenterchefen indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Resultatrevision 2019 godkendes.
Historik

Vækstudvalget, 4. juni 2020, pkt. 42:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den nuværende resultatkontrakt med Frederikssund Erhverv om erhvervsfremme udløber med udgangen af 2020. Det samme gør resultatkontrakten for turisme.

For så vidt angår turisme, så pågår der i øjeblikket en proces om etablering af et destinationsselskab, hvorfor dette spørgsmål behandles selvstændigt efter sommerferien.

En ny resultatkontrakt om erhvervsfremme skal basere sig på den kommende handleplan for Erhvervs- og Vækststrategien. Men som følge af coronakrisen har det ikke været muligt at indgå drøftelser med kommunens virksomheder om denne plan. Det forudses derfor, at handleplanen først bliver klar sent i 2020, og derfor vanskeligt kan lægges til grund for en ny resultatkontrakt i 2021.

For at give Frederikssund Erhverv rimelige planlægningsforudsætninger for det kommende år indstilles det, at den eksisterende resultatkontrakt om erhvervsfremme forlænges til udgangen af 2021.

Administrationen har gennemgået den nuværende aftale og foretaget nogle få redaktionelle ændringer. I bilag ses både den eksisterende aftale og udkast til aftalen for 2021.

Handleplanen for Erhvervs- og Vækstpolitikken behandles i udvalg efter sommerferien, og forventes således færdig i løbet af efteråret 2020. På baggrund heraf vil der blive udarbejdet en resultatkontrakt for Frederikssund Erhverv for en 4-årig periode med start i 2022. Denne forventes forelagt udvalg og Byråd til drøftelse og godkendelse inden udgangen af 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Budgettet til erhvervsindsatsen (resultatkontrakt - Frederikssund Erhverv) udgør 4.474.090 kr. i 2021.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Den eksisterende resultatkontrakt med Frederikssund Erhverv om erhvervsfremme forlænges til udgangen af 2021.
Historik

Vækstudvalget, 4. juni 2020, pkt. 40:

Indstillingen godkendt, idet den specifikke opgavedeling beskrives når Erhvervs- og vækstpolitikkens handlingsplan er godkendt, herunder lovgivningen vedrørende væksthuse.

Beslutning

Vækstudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Corona epidemien og den deraf afledte nedlukning af det danske samfund har allerede betydet en betydelig stigning i ledigheden, en stigning der på landsplan nærmer sig 50.000 nye forsikrede ledige.

Ligeledes har situationen betydet en stigning i borgere, der er på dagpenge og sygedagpenge. På landsplan var stigningen på sygedagpenge allerede i marts måned 2020 sammenholdt med samme måned 2019 på godt 20.000 personer eller godt 15 % flere sygedagpengemodtagere.

I Frederikssund ser udviklingen i sagsantal fra 1. marts og frem til 15. maj 2020 således ud:

Startede og afsluttede sager på ydelsesområderne A-dagpenge, Kontanthjælp og Sygedagpenge i perioden 1/3 til 15/5 2020:

Ydelsesområde

Startede sager

Afsluttede sager

Netto tilgang

Sagsantal i fasit pr. 15.maj 2020

A-dagpenge

606

363

243

872

Kontanthjælp – jobparate

67

38

29

127

Kontanthjælp – aktivitetsparate

18

21

-3

260

Sygedagpenge

395

313

82

669

En netto stigning på hhv. 38 % på dagpenge, 30 % på kontanthjælp og 14 % på sygedagpenge.

Denne stigning er sket i en periode på året (foråret), hvor der ellers typisk er et fald i ledigheden. I samme periode sidste år faldt antallet af dagpengemodtagere med 50 borgere.

Udviklingen den kommende tid og resten af 2020 er forbundet med stor usikkerhed. Der kan potentielt komme en større stigning i maj og juni, fordi ansatte med opsigelsesvarsel, som er opsagt i marts/april 2020, vil blive ledige i maj og juni.

Det Økonomiske Råd har pr. 6. april udgivet notatet: ” Corona-scenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser” (vedlagt som bilag), hvor det i et optimistisk scenarie forventes, at ledigheden stiger med 50.000 fuldtidspersoner i 2020 - og et pessimistisk, hvor ledigheden forventes at stige med 70.000 fuldtidspersoner i 2020. Hvilket omsat til Frederikssund tal vil svare til en stigning i ledigheden på ca. 350 til 500 fuldtidspersoner i 2020.

Selvom der nu er fine takter i forhold til Covid-19, og en genoplukning af Danmark er undervejs, er det evident, at der i resten af 2020 og formentlig ind i de efterfølgende år vil være et markant højere antal ledige.

Det stigende antal borgere har samtidig med suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen siden marts medført en betydelig ”sagspukkel” på især dagpenge og sygedagpengeområdet.

På kontanthjælpsområdet vurderes det, at den nuværende stigning kan håndteres med de nuværende ressourcer.

For at Job- og borgercenteret kan håndtere denne situation, vurderes det nødvendigt at tilføre ekstra ressourcer til de to områder, alene for at kunne håndtere den sagsstigning, der allerede er opbygget.

Administrationen vurderer, at der for resten af 2020 bør opnormeres med ressourcer svarede til fem stillinger til de to områder. Pga. det akutte behov bliver der tale om vikaransættelser formentlig via vikarbureauer.

Opnormeringen foretages pr. 1. juli og tillægsbevillingen bliver derfor på 5 * 450.000 kr. * ½ = 937.500 kr.

Eventuelle budgetmæssige konsekvenser for 2021 og åreslagsårene vil blive forelagt som en selvstændig budgetsag.

Økonomi

Som følge af COVID-19 gives der en tillægsbevilling på 937.500 kr. til håndtering af et stigende antal sagspukler på beskæftigelsesområdet. Samtidig gives en tillægsbevilling på -937.500 kr., som vil blive konkret udmøntet ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020. Der vil således ikke være en effekt i forhold til kommunens overholdelse af servicerammen.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Vækstudvalget, at:

 1. Anbefale tillægsbevillingen på -937.500 kr. overfor Økonomiudvalget og Byrådet
Historik

Vækstudvalget, 4. juni 2020, pkt. 43:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Indledning

Nærværende sag omfatter forslag til ombygning af Specialskolen Kærholm afd. Kølholm til daginstitution for i alt 146 enheder.

Forslaget følger den mulighedsanalyse, der er udarbejdet af Rum A/S den 11. maj 2020.

Forslaget omfatter ombygning og tilbygning af eksisterende lave bygninger til egentlig daginstitutionslokaler og en kommende anvendelse af hovedhuset til administration. Herudover skal der etableres en støjafskærmning samt alderssvarende legeplads.

Tidsplan

Opvækstudvalget besluttede på sit møde den 13. maj, at der skulle arbejdes med den optimerede tidsplan 1.

Tidsplanen er i hovedtræk er:

 • Maj samt primo juni: Rådgiver tildeles opgaven med at udarbejde projekt.
 • Medio juni til primo september: Rådgiver udarbejder i samarbejde med fagområdet, projektforslag og søger om byggetilladelse.
 • Oktober - november: Tilbudsindhentning og kontrahering.
 • Januar 2021-juli 2021: Udførelse
 • Indflytning ultimo juli: Der arbejdes med konkret åbningsdato omkring 1. august 2021. 

Valg af rådgiver

Det antages, at rådgiverydelsen er under 1,64 mio. Det giver mulighed for at tildele opgaven direkte eller alternativt lave et miniudbud for at sikre, at tildeling sker på markedsvilkår.

Det anbefales at tildele opgaven direkte. For at sikre at rådgiveren giver tilbud på markedsvilkår, sammenlignes timepris med tilsvarende rådgiveropgaver fra tidligere. Ved direkte tildeling spares endvidere tid.

Entrepriseform

Det anbefales at udbyde byggearbejderne i hovedentreprise. Dette betyder, at en entreprenør står for koordineringen af alle fag på pladsen. Det giver mindre koordinering for byggeledelsen og sikrer, at ansvaret for snitflader er placeret et sted. Det betyder samtidig en mere smidig og dermed hurtigere udførsel end, hvis byggeledelsen skal koordinere med alle fag.

Opmærksomhedspunkter

 • Som en del af myndighedskravene, skal der skal etableres støjværn langs banelegemet. Udbudsmaterialet er udarbejdet i uge 23. Der afholdes licitation den 22. juni og skrives kontrakt den 26. juni under forudsætning af, at Byrådet beslutter at frigive midlerne til projektet på byrådsmødet den 25. juni.. Det er usikkert om skærmen kan nå at blive færdig til uge 33. Det afhænger bl.a. af om materialer har længere leveringstid grundet Covid-situationen. I værste tilfælde kan myndigheden give en betinget ibrugtagningstilladelse således, at pavillonen kan tages i brug i henhold til tidsplanen, mens skærmen gøres færdig.
 • Der er allerede legeplads på grunden, men denne er ikke alderssvarende. Det anbefales, at der afsættes 500.000 kr. til etablering af legeplads. Det anbefales endvidere, at legepladsen etableres løbende i løbet af 2020 og 2021, og at den etableres på baggrund af en helhedsplan for området, herunder at der tages hensyn til børnenes behov for forskellige typer lege med videre.
 • Inventar- der er medregnet nyt inventar i forbindelse med Pavillonsagen- det vurderes imidlertid, at dette ikke vil tilstrækkeligt, der er derfor også medregnet inventar i denne sag.

Anlægsøkonomi

Driftsøkonomi:

Baseret på nøgletal forventes der følgende bygningsdriftsudgifter i forbindelse med ibrugtagning af den nye daginstitution:

Tidligere planer for Kølholm

I forbindelse med budgetaftale 2018 var Kølholm tiltænkt solgt, og i den forbindelse er der indregnet en besparelse på bygningsdriften i forbindelse med Kærholms fraflytning af ejendommen. Denne besparelse kan ikke længere realiseres. Som en del budgetarbejdet for 2021 skal denne besparelse derfor justeres.

I den forbindelse gøres opmærksom på, at såfremt der skulle bygges en ny institution fra bar bund i stedet for en ombygning ville dette også aflede en tilsvarende driftsudgift.

Der er i budgettet indarbejdet følgende besparelser i forbindelse med fraflytning og salg af Kølholm:

2020

2021

2022 og frem

Indarbejdet besparelse

246.572

625.917

758.683

Bilag 1. Mulighedsanalyse fremlagt den 13. maj

Center for Børn og Skole indstiller til Opvækstudvalget, at det nye børnehus får navnet Børnehuset Gyldensten. Begrundelsen for navnet er at bygningerne tidligere har dannet rammerne for Gyldenstenskolen og at børnehusene i Frederikssund Syd alle har navne efter den geografiske lokalitet som børnehuset er beliggende nær (eksempelvis Ørnesten, Stagetorn, Maglehøj, Møllevej)

Den pædagogiske lederstilling samt et antal pædagogstillinger er opslået til besættelse pr. 1. august 2020.

Status på forundersøgelser

I forbindelse godkendelse af budget 2020 blev der afsat og frigivet 1 mio. til brug for forundersøgelser i forbindelse med ny daginstitution.  Administrationen har bl.a. fået udarbejdet en Masterplan for at få klarlagt behovet for nybyggeri samt fået udarbejdet en mulighedsanalyse af Kølholm. I alt er der pr. 02-06-2020 faktureret for ca. 630.300 kr.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

 I forbindelse med tillægsbevillingen på 6,9 mio. kr. i 2020 foreslås det at der hjemtages lån svarende til fuld finansiering.

 Lånetilsagn kan som udgangspunkt ikke overføres til efterfølgende år. Forbruges der således kun 80 pct. af det ansøgte, vil der som udgangspunkt ske en proportional reduktion af lånetilsagn.

Økonomi

Fremrykningen af ombygning af Kølholm til dagsinstitution giver anledning til bruttoanlægsudgifter i 2020 og 2021 på henholdsvis 6,9 mio. kr. og 19,3 mio. kr. I 2020 vil dette ikke udfordre anlægsloftet, idet det er annulleret som følge af COVID-19 situationen. Om dette også sker i 2021 indgår som del af de igangværende økonomiaftaleforhandlinger. Under alle omstændigheder påvirker fremrykningen af bruttoanlægsudgifterne kommunens likviditet.

Der er tidligere blevet indarbejdet en driftsbesparelse under den forudsætning, at Kølholm skulle sælges. Besparelsen udgør 0,626 mio. kr. i 2021 og 0,758 mio. kr. årligt i 2022 og frem. Som følge af, at Kølholm ikke sælges, men anvendes til alternativt formål, nulstilles besparelsen i 2021 og frem, hvilket indarbejdes i oprindeligt budget for 2021-2024. Herefter er der finansiering til de forventede driftsudgifter i 2021 og frem til dagsinstitutionen på 0,524 mio. kr. i 2021 og 0,733 mio. kr. årligt i 2022 og frem. Nulstillingen vil have effekt på kommunens likviditet. Ligesom den vil være med til at udfordre servicerammen i 2021 og frem.

I forhold til 2020 vil fremrykningens effekt på driftsudgifterne indgå i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020.

Indstilling

Chefen for Ejendomme og IT indstiller, at Opvækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:   

 1. Ombygningen af Kølholm udføres i perioden juni 2020 til juli 2021.
 2. Der gives en tillægsbevilling på 6,917 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifter i 2020, der frigives.
 3. Bruttoanlægsudgifter på 19,293 mio. kr. indarbejdes i oprindeligt budget i 2021 og frigives.
 4. Der indarbejdes driftsudgifter (nulstilling af tidligere besparelse) på 0,524 mio. kr. i 2021 og 0,733 mio. kr. årligt i 2022 og frem i oprindeligt budget 2021-24.
 5. Valg af rådgiver foretages ved direkte tildeling.
 6. Entreprisen udbydes i hovedentreprise.
 7. Det nye børnehus får navnet Børnehuset Gyldensten.

Supplerende indstilling til Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

8. Der gives en tillægsbevilling til øget lånehjemtagelse på 6,917 mio. kr. i 2020.

Historik

Opvækstudvalget, 8. juni 2020, pkt. 49:

Indstillingens punkt 1-7: Anbefales, idet udvalget ønsker en mundtlig status på etableringen af det nye børnehus på sine møder frem til etableringen.

Beslutning

Opvækstudvalgets indstilling samt det supplerende indstillingspunkt 8 anbefales.

Sagsfremstilling

Indledning

Denne sag er en opfølgning på mødet den 13. maj i Opvækstudvalget (sag nr. 44) og er gensidig afhængig af beslutning om ombygning af Kølholm til dagtilbud.

Administrationen har undersøgt, hvilke krav der skal opfyldes for at kunne opsætte en pavillon, og nedenfor angives beskrivelse tid og økonomi for løsningen.

Pavillonens størrelse og placering på grunden

Det forudsættes, at der skal være plads til ca. 80 enheder. Ud over grupperum skal der desuden være plads til fællesrum, kontorlokaler, garderoberum mv. Samlet set er der regnet med en pavillon på 800 m2 og liggerum til 35 børn. Der er tale om ca. samme størrelse som Vandkunsten i Jægerspris.

Da der skal være byggeplads i de blivende bygninger i mens, placeres pavillonen bagud på grunden langs med banen. (se bilag 2 for skitse af placering).

Mens byggeriet står på, vil der være en adskillelse mellem byggeriet og pavilloner samt legeplads. Dette er for at sikre børnenes tryghed og give nem og fri adgang for forældre og personale. Adskillelse vil blive foretaget med byggepladshegn eller anden forsvarlig og sikker løsning.

Myndighedskrav

1.     Der skal søges om byggetilladelse til pavillonen, og der vil være krav om, at pavillonen overholder bygningsreglementet.

2.     Det skal sikres, at støjbelastede arealer skærmes mod støj fra S-togsbanen i form af støjafskærmning langs banestrækningen.

Ad 1: Pavillonfirmaerne søger byggetilladelse og sikrer, at pavilloner overholder bygnings reglementets krav.

Ad 2: Der etableres støjskærm, der passer ind i den eksisterende type.

Tidsplan for opsætning og ibrugtagning

Pavillonen skal forventeligt tages i brug 3. august 2020.

Der skal gennemføres 2 udbud og efterfølgende foretages udførelse.

De to udbud er:

 • Udbud på Pavilloner.
 • Udbuddet gennemføres som begrænset licitation med indbydelse af 3-4 firmaer. Udbudsmaterialet udarbejdes af administrationen med deltagelse fra såvel børnefaglige som ejendomsfaglige medarbejdere. Udbudsmaterialet er udarbejdet i uge 23. Der afholdes licitation d. 22. juni og skrives kontrakt d. 26. juni under forudsætning af, at Byrådet beslutter at frigive midlerne til projektet på byrådsmødet den 25. juni. Pavillon leveres og opsættes i uge 31.
 • Klargøring af grund til Pavillon og anlæg af adgangsvej mv.
 • Udbud gennemføres på samme måde som ovenfor og under samme forudsætninger. Entreprenørarbejderne opstartes den 27. juni og løber frem til uge 33. De sidste 2 uger bruges bl.a. på at lægge fliser rundt om pavillonen og etablere sti til denne.

Samlet økonomisk overblik fordelt på 2020 og 2021

Nedenfor er angivet, hvordan udgifterne i hovedtræk fordeler sig på de to år.

Der er i tabellen regnet med 6 måneders leje og drift i 2020 og 9 måneders leje og drift i 2021.

Pavillonen forventet opvarmet med el-varmepumpe.

Den øvrige bygningsdrift vil være svarende til kommunens øvrige daginstitutioner.

Der er indhentet to overslag på levering og opsætning af pavillon. De forbedrende arbejdere er baseret på nøgletal.

Specifikt omkring bygningsdriftsøkonomi:

Der vil være en periode hvor der er behov for opvarmning af såvel bygningerne som pavillonen. Administrationen vil i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. juni 2020 beregne den forventede merudgift.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

 I forbindelse med tillægsbevillingen på 3,6 mio. kr. i 2020 foreslås det at der hjemtages lån svarende til fuld finansiering.

 Lånetilsagn kan som udgangspunkt ikke overføres til efterfølgende år. Forbruges der således kun 80 pct. af det ansøgte, vil der som udgangspunkt ske en proportional reduktion af lånetilsagn.

Økonomi

Opsætningen af en pavillon giver anledning til bruttoanlægsudgifter i 2020 og 2021 på henholdsvis 3,6 mio. kr. og 2,9 mio. kr. I 2020 vil dette ikke udfordre anlægsloftet, idet det er annulleret som følge af COVID-19 situationen. Om dette også sker i 2021 indgår som del af de igangværende økonomiaftaleforhandlinger. Under alle omstændigheder påvirker fremrykningen af bruttoanlægsudgifterne kommunens likviditet.

I sag omkring ombygning af Kølholm på nærværende møde, nulstilles en tidligere indlagt driftsbesparelse, hvorefter der tilføres midler til den løbende drift af dagsinstitutionen. Der er imidlertid på nuværende tidspunkt ikke overblik over de driftsudgifter, som pavillonen vil give anledning til. Der vil frem mod budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 bliver udarbejdet en prognose for disse udgifter i 2020 og frem.

Indstilling

Chefen for Ejendomme og IT indstiller, at Opvækstudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

 1. Der igangsættes udbud, som beskrevet ovenfor.
 2. Der gives en tillægsbevilling på 3,573 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifter i 2020, der frigives.
 3. Der indarbejdes bruttoanlægsudgifter på 2,857 mio. kr. i oprindeligt budget for 2021, der frigives.  

Supplerende indstilling til Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020:

4. Der gives en tillægsbevilling til øget lånehjemtagelse på 3,573 mio. kr. i 2020.

Historik

Opvækstudvalget, 8. juni 2020, pkt. 48:

Indstillingens punkt 1-3: Anbefales.

Beslutning

Opvækstudvalgets indstilling samt det supplerende indstillingspunkt 4 anbefales.

Lovgrundlag

Planloven

Spildevandsbekendtgørelsen

Sagsfremstilling

Novafos har udarbejdet en strukturanalyse for renseanlæg, der udleder til Roskilde Fjord. Denne peger på, at en række utidssvarende renseanlæg bør nedlægges, og at der bør etableres ét nyt centraliseret renseanlæg med udledning til Roskilde Fjord.

Novafos anbefaler, at der på baggrund af strukturanalysen udarbejdes en strukturplan for ét nyt centraliseret, moderne og som minimum energineutralt renseanlæg med en tilhørende miljøvurdering.

I maj 2019 holdt Novafos et temamøde om strukturanalysen, hvor politikere og embedsmænd fra de 4 deltagende kommuner var inviteret. I oktober 2019 havde Teknisk Udvalg og Plan og Miljøudvalget en temadrøftelse af den fremtidige rensestruktur, hvor Novafos gennemgik de undersøgte fremtidige strukturer for spildevandsrensning. I forlængelse af temamødet har Novafos udarbejdet supplerende rapporter, som findes som bilag til denne sag.

Ballerup og Furesø Kommuner har besluttet at godkende anbefalingen om centraliseringen af renseanlægsstrukturen og godkende, at Novafos udarbejder en strukturplan for en ny renseanlægsstruktur i Rokilde Fjord oplandet. I Ballerup Kommune blev sagen behandlet og godkendt i oktober 2019. I Furesø Kommune blev sagen behandlet og godkendt i november 2019.

Egedal Kommune har valgt at behandle sagen over 2 gange, ligesom Frederikssund Kommune. Første orientering skete i oktober 2019. Deres politiske andenbehandling vil ske efter behandlingen i Frederikssund Kommune.

Med denne sag skal Teknisk Udvalg (spildevandsmyndighed), Økonomiudvalget og Byrådet godkende, at der arbejdes videre med en centraliseret renseanlægsstruktur med udledning til Roskilde Fjord. Plan- og Miljøudvalget (planmyndighed), Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende, at Novafos arbejder videre med en vurdering af lokaliseringsmulighederne.

Baggrund

Indenfor de næste 10-20 år vil mange renseanlæg, grundet den forventede byudvikling, nå deres maksimale kapacitet, og de vil derfor skulle udvides, hvis de skal bevares.

I Novafos ejer strategi står bl.a., at Novafos skal arbejde for ”… en ny effektiv rensestruktur for det samlede selskab”. Novafos har i 2018-2019 derfor udarbejdet to ”Strukturanalyser for Renseanlæg”: én analyse omfattende Frederikssund, Ballerup, Egedal og Furesø kommuner, hvor Roskilde Fjord er recipient, og én analyse for Allerød, Furesø (ekskl. Værløse), Hørsholm og Rudersdal kommuner, hvor Øresund er recipient.

Strukturanalyserne er baseret på samme rammebetingelser og forudsætninger. For hver strukturanalyse er der gennemført en økonomianalyse, en miljøanalyse, en vandløbsanalyse og en placeringsscreening.

Anbefalinger og opmærksomhedspunkter

Novafos anbefaler, at de eksisterende 8 renseanlæg: Måløv, Ølstykke, Stenløse, Slagslunde, Frederikssund, Slangerup, Tørslev og Hyllingeriis tages ud af drift, og at der bygges et nyt moderne, centraliseret renseanlæg med udledning til Roskilde Fjord. Den nye renseanlægsstruktur forudsættes som minimum at blive energineutral.

Novafos anbefalede rensestruktur rummer både en række fordele og udfordringer, som er opstillet nedenfor:

Den grønne omstilling

 • Novafos fremhæver, at projektet bidrager til den grønne omstilling, fordi et moderne renseanlæg forbruger mindre og producerer væsentligt mere energi end et traditionelt renseanlæg. Energiforbruget kan sænkes markant og samtidigt kan der produceres energi i form af f.eks. fjernvarme eller gas. Det er essentielt, at fremtidens renseanlæg udnytter restvarmen fra spildevandet, da dette f.eks. kan udnyttes i en varmepumpe til produktion af fjernvarme, og dermed fortrænge fossil varmeproduktion og/eller dyrere varmeproduktionsformer.

Følgende skal bemærkes (Frederikssund Kommunes administration):

 • Overskudsvarme kan dog komme fra mange andre aktører end et renseanlæg – f.eks. var 41 % af E.ONs varmeproduktion baseret på overskudsvarme fra Haldor Topsøe i 2018. I forbindelse med placeringen af renseanlægget skal det således sikres, at der er en aftager til energien med tilhørende forsyningsnet, hvilket skal behandles nærmere. Som følge af anden planlægning vil der muligvis ikke være afsætningsmuligheder for overskudsvarme i det eksisterende fjernvarmenet i Frederikssund. Hvis projektet skal anvende varmen, skal der endvidere udarbejdes et varmeprojekt, som skal påvise positiv samfundsøkonomi. Det kan være en udfordring at opnå positiv samfundsøkonomi for de varmeprojekter, som ønsker at forsyne et nyt varmeforsyningsområde på grund af manglende mulighed for at pålægge tilslutningspligt.

Miljø- og naturpåvirkning

 • Novafos fremhæver, at den samlede miljøpåvirkning er positiv. Den nye rensestruktur vil forbedre miljøforholdene. Nabogenerne reduceres, arbejdsmiljøet forbedres, kemikalieforbruget reduceres, ressourceudnyttelsen forbedres og vandløb vil under regn blive aflastet.

Følgende skal bemærkes (Frederikssund Kommunes administration):

 • Den reducerede vandmængde i vandløbene er en konkret udfordring, som skal håndteres i det videre arbejde. Konkret nævner Novafos i deres "Anbefaling og sammenfatningsrapport", at hvis Slangerup Renseanlæg nedlægges, kommer der mindre vand i Græse Å. Det kan påvirke den økologiske tilstand i åen negativt. Græse Å vil også blive påvirket, hvis Lynge Renseanlæg i Allerød Kommune lukkes, og spildevandet ledes til et nyt renseanlæg mod Øresund. Der vil komme mindre vand i åen, men vandkvaliteten vil blive forbedret. Denne udfordring skal håndteres i det videre arbejde.
 • Et nyt anlæg vil skulle udlede til Roskilde Fjord, som er et sårbart Natura 2000-område. Lovgivningen omkring Natura 2000 er meget restriktiv, og der må ikke meddeles tilladelser til noget, som kan påvirke områderne negativt. Det har i andre større anlægsprojekter vist sig vanskeligt at påvise, at nye anlæg ikke ville påvirke Natura 2000-områder. Dette skal behandles i det videre arbejde, og der skal udarbejdes en Natura 2000-vurdering af konsekvenserne for Roskilde Fjord.
 • For at et nyt centralisereret renseanlæg kan opnå en udledningstilladelse, skal det sikres, at det centraliserede renseanlæg ikke udleder mere kvælstof til fjorden pr. år end de eksisterende renseanlæg samlet gør nu pr. år. I det videre arbejde skal der derfor udarbejdes en rapport der belyser, hvorledes udlederkravet for et centraliseret renseanlæg overholdes, og hvilke omkostninger der er forbundet herved.

Fremtidige rensekrav

 • Novafos påpeger, at projektet er mere robust over for fremtidige krav til rensning, og som Novafos forventer vil blive skrappere. Teknologier til at imødegå skærpede krav til udledning (næringssalte, medicinrester, mikro plast, bakterier m.v.) kan nemmere og billigere implementeres, hvis spildevandsrensningen finder sted på ét stort, frem for mange små renseanlæg. 

Økonomi

 • Det fremgår af Novafos notat: "Resumé & supplerende oplysninger til Frederikssund Kommune", at projektet er billigst set over 50 år – selv hvis rensekravene mod forventning ikke skærpes. I dag er de samlede årlige omkostninger for spildevandsrensning på de 8 eksisterende renseanlæg 62-63 mio. kr./år, hvoraf de årlige driftsomkostninger udgør ca. 36 mio. kr. Ved samling af spildevandsrensningen på ét anlæg i Frederikssund eller Egedal reduceres de samlede omkostninger til 56-59 mio. kr./år, hvoraf driftsomkostningerne udgør ca. 28-30 mio. kr./år.
 • Endvidere fremgår det af Novafos rapport: "Opdeling af totaløkonomi på selskabsniveau", at en centralisering af rensestrukturen er billigere end bibeholdelse af den nuværende decentrale rensestruktur. En placering syd for Frederikssund by er isoleret set det økonomisk mest fordelagtige af de undersøgte scenarier. En placering af et nyt renseanlæg i Vinge Nord eller ved Ølstykke Rens er økonomisk ligeværdige, og stadig mere økonomisk fordelagtig end bibeholdelsen af den decentrale rensestruktur. En delvis centralisering (Scenarie 3), hvor kun Måløv Rens og de tre renseanlæg i Egedal Kommune samles, mens spildevandsstrukturen i Frederikssund Kommune bibeholdes, er dog mere økonomisk fordelagtig end scenarie 4 for hhv. Vinge Nord og Ølstykke, men miljømæssigt mindre gunstigt, og mindre robust overfor fremtidigt skærpede udleder krav.

En sammenfatning af strukturanalysen er vedlagt som bilag 1 til dagsordenspunktet.

Den videre proces

Centraliseringen af strukturen for renseanlæg kræver et stort myndighedsarbejde. Novafos vil på grundlag af strukturanalysens anbefalinger udarbejde en strukturplan for den centraliserede rensestruktur i Roskilde Fjord opland. Strukturplanen dækker fire kommuner og skal miljøvurderes. Fordi planen er tværkommunal, vil Miljøstyrelsen være myndighed for miljøvurderingen. Herefter følger projekteringsfasen og anlægsfasen.

Hvis den nye struktur for renseanlæg skal gennemføres, forventes den samlede plan- og myndighedsproces og dertilhørende projekteringsfase at vare ca. 6 år, efterfulgt af anlægsfasen på 5-8 år. Den forventede proces er uddybet i sammenfatningen af strukturanalysen, bilag 1.

Når strukturplanen og dens miljøvurdering er udarbejdet, vil de blive sendt i offentlig høring. Den offentlige høring kan ledsages af borgermøder. Efter høringen vil strukturplanen og miljøvurderingen blive tilrettet og fremlagt til politisk behandling i kommunerne.

Novafos vil parallelt med strukturplanen arbejde på et forslag til en selskabsstruktur for den nye rensestruktur med tilhørende principper for en fordelingsnøgle. Den gennemførte analyse forholder sig til den samlede økonomiske konsekvens for Novafos ved de forskellige scenarier. Novafos ejere vil skulle godkende ændringer i selskabsstrukturen og principperne for en fordelingsnøgle.

Renseanlæg i Frederikssund Kommune

Fra Frederikssund Kommune indgår Frederikssund, Slangerup, Tørslev og Hyllingeriis Renseanlæg i strukturanalysen for den anbefalede nye rensestruktur.

Novafos oplyser, at Frederikssund Renseanlæg i 2015-2019 er blevet moderniseret og udvidet, så det kan håndtere den planlagte spildevandsmængde frem til midten af 2040’erne. Der er plads til udbygning på renseanlægget, så det vil kunne tage mere spildevand.

Novafos oplyser endvidere, at Slangerup, Tørslev og Hyllingeriis Renseanlæg har kapacitet til at kunne håndtere den fremtidige spildevandsmængde, men vil indenfor 10-12 år være forholdsvis nedslidte.

Novafos anbefaler i strukturanalysen, at de nuværende renseanlæg, der erstattes af den centraliserede løsning, bygges om til forsinkelsesbassiner og pumpestationer, idet de store tanke på renseanlæggene kan bidrage til at reducere overløb af ikke renset spildevand til vandområder.

Indledende screening for placering af anlæg

Novafos anbefaler på baggrund af strukturanalysen, at det nye renseanlæg etableres i Frederikssund Kommune i en afstand af mindst 200 m fra eksisterende eller planlagte boliger. Novafos forventer at skulle bruge et areal på mindst 4 ha til placering af det nye centraliserede renseanlæg – gerne 8-10 ha. Arealbehovet og anlæggets udseende vil blive konkretiseret i den videre proces.

Administrationens vurdering:

På baggrund af rapporterne fra Novafos anbefales det, at strukturanalysen tages til efterretning. Der er dog en række forhold bl.a. omkring vandmængder i vandløb samt udledning til Natura-2000 (Roskilde Fjord), som kan give væsentlige hindringer for gennemførelse af projektet med dets nuværende scenarie.

Af strukturanalysen fremgår endvidere flere forskellige lokaliseringsmuligheder. Det er ikke umiddelbart muligt at planlægge for en placering af renseanlæg i det åbne land inden for kystnærhedszonen. Et renseanlæg kan placeres i erhvervsområde udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

En placering i Egedal Kommune er på den baggrund ligeværdig med en placering i Frederikssund Kommune både ud fra en økonomisk og en miljømæssig betragtning. Denne løsning er imidlertid isoleret set dyrere end det scenarie, hvor Frederikssund Kommune ikke indgår i en centraliseringsløsning (scenarie 3). Der er dog tale om en mindre årlig difference (2 mio. kr.).

Det anbefales, at der i det videre arbejde med vurdering af lokaliseringsmulighederne rettes et fokus på de områder, der udlagt til erhvervsformål eller potentielt kan udlægges til erhvervsformål.

Novafos' ”Anbefaling og sammenfatning af strukturanalysen for renseanlæg i relation til Roskilde Fjord” findes som bilag 1 til sagen (udarbejdet i efteråret 2019). Derudover har Novafos i forlængelse af det politiske temamøde i oktober udarbejdet fire supplerende rapporter og notater over vinteren 2019/2020: bilag 2: Resumé & supplerende oplysninger til Frederikssund Kommune, bilag 3: Arealanvendelse ved nedlæggelse af Frederikssund RA, bilag 4: Opdeling af totaløkonomi på selskabsniveau og bilag 5: Afsætning af varme fra nye rensningsanlæg.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgenes behandling på juni-møderne 2020:

Der vedlægges som nye bilag:

 1. Notat med udvalgsspørgsmål om renseanlægsstruktur og svar fra Novafos
 2. Oversigt over processen for en evt. ny rensestruktur
 3. Administrationens notat om planforhold vedr. placering af renseanlæg syd for Frederikssund

Administrationen skal desuden gøre opmærksom på, at Novafos i drøftelserne om sagen har fremhævet, at man ikke finder, at kommunerne med behandlingen af strukturanalysen "godkender en ny rensestruktur", men ønsker "at kommunerne med denne sag nikker til, at vi igangsætter arbejde med strukturplanen for en ny renseanlægsstruktur".

På baggrund af rapporterne fra Novafos og de seneste uddybninger fra Novafos samt administrationens notat om planforhold vedr. placering af renseanlæg syd for Frederikssund anbefales det, at strukturanalysen tages til efterretning med bemærkning om, at hvis et evt. kommende centraliseret renseanlæg placeres i Frederikssund, skal det placeres i industriområdet i det nordlige Vinge, hvor der er god afstand til nuværende og fremtidige boligområder. Når administrationen ikke kan anbefale placeringen syd for Frederikssund skyldes det, at:

 1. Størstedelen af området ved Frederikssund syd er i Fingerplanen udlagt til grøn kile og rekreativt område.
 2. Der peges på en kystnær placering, hvilket ikke er i overensstemmelse med planloven.
 3. Der findes en placering, som ligger i byzone i det nordlige Vinge, som rummer de nødvendige planlægningsmæssige muligheder, og hvor de negative konsekvenser for boligudvikling og rekreation er mindre

Administrationen kan anbefale, at der arbejdes videre med en strukturplan for et centraliseret renseanlæg i Frederikssund eller Egedal, idet den videre proces rummer mulighed for yderligere belysning af de konsekvenser et eventuelt nyt renseanlæg vil have på det omgivende miljø, og dertil hvilke afværgeforanstaltninger der er behov for. I de formelle planprocesser vil der blive gennemført offentlige høringer om den påtænkte planlægning.

Administrationen løfter en opmærksomhed på følgende forhold, som vurderes relevante at undersøge i den videre proces:

 1. At der i forbindelse med miljøvurderingen gennemføres miljøundersøgelser og overvejes kompenserende tiltag, således at det sandsynliggøres, at udledning til Roskilde Fjord syd for Kronprins Frederiks Bro er mulig miljømæssigt og økonomisk.
 2. Der udarbejdes en plan for, hvordan negative konsekvenser af placeringen af det nye renseanlæg imødegås eller kompenseres. Hvis f.eks. Slangerup Renseanlæg foreslås nedlagt, skal der findes en miljømæssigt hensigtsmæssig løsning vedr. vandføring i Græse Å, som ikke pålægger kommunen udgifter eller indebærer tvangsindgreb overfor borgerne. Imødegåelsen af negative konsekvenser skal afstemmes med kommunerne og endeligt dokumenteres i miljøvurderingen.
 3. At Novafos redegør for, at et centraliseret renseanlæg kan levere mindst lige så meget energi ud af anlægget (til gasnettet og fjernvarmenet), som det forbruger til egne processer.
 4. Novafos dokumenterer, at udleder kravet for et centraliseret renseanlæg kan overholdes i Natura 2000-området i Roskilde Fjord.
 5. At der arbejdes videre med muligheden for, at Hyllingeriis og Tørslev Renseanlæg på Hornsherred omfattes af den centraliserede løsning.
 6. At der undersøges samarbejdsmuligheder med andre fælleskommunale selskaber.

Vedrørende en placering i industriområdet i det nordlige Vinge skal det bemærkes, at der er efterspørgsel efter arealer i dette område, og at det er op til Novafos at sikre sig et areal i tide.  

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser for Frederikssund Kommune. Afledte udgifter til en centraliseret renseanlægsstruktur afregnes med forbrugerne via Novafos' takster.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Strukturanalysen for nyt renseanlæg tages til efterretning, og der kan arbejdes videre med en strukturplan, hvor Frederikssund syd udgår som lokaliseringsmulighed.
 2. Novafos arbejder videre med en vurdering af lokaliseringsmuligheder.
Historik

Indstilling til Plan- og Miljøudvalgets møde den 3. marts 2020, pkt. 32:

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at:

 1. Plan og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Novafos arbejder videre med en vurdering af lokaliseringsmulighederne.

Beslutning, Plan- og Miljøudvalget, 3. marts 2020, pkt. 32:

Udsat, idet Novafos vender tilbage med uddybning af udvalgenes spørgsmål.

Indstilling til Teknisk Udvalgs møde den 4. marts 2020, pkt. 34:

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at:

 1. Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der arbejdes videre med en centraliseret renseanlægsstruktur med udledning til Roskilde Fjord.

Beslutning Teknisk Udvalg, 4. marts 2020, pkt. 34:

Udsat, idet Novafos vender tilbage med uddybning af udvalgenes spørgsmål.

Plan- og Miljøudvalget, 2. juni 2020, pkt. 76:

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning:

Indstillingspunkt 1: Ikke tiltrådt.

Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Tina Tving Stauning (A) ønsker, at Vinge Nord og Frederikssund Syd udgår som lokaliseringsmulighed. De anbefaler, at en placering i Egedal afdækkes nærmere med henvisning til de 3 fordele, der er nævnt i bilag 7, pkt. 1.4. De anbefaler endvidere, at muligheder for samarbejder med øvrige fælleskommunale selskaber undersøges nærmere.

Det samlede udvalg ønsker, at vandføring og konsekvenserne for Nature 2000 og Roskilde Fjord afdækkes nærmere.

Indstillingspunkt 2:

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Tina Tving Stauning (A).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Anbefales.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

Teknisk Udvalg, 3. juni 2020, pkt. 81:

Indstillingspunkt 1: Ikke tiltrådt.

Teknisk udvalg ønsker, at Vinge Nord og Frederikssund Syd udgår som lokaliseringsmulighed. De anbefaler, at en placering i Egedal afdækkes nærmere med henvisning til de 3 fordele, der er nævnt i bilag 7, pkt. 1.4. De anbefaler endvidere, at muligheder for samarbejder med øvrige fælleskommunale selskaber undersøges nærmere.

Udvalget ønsker, at vandføring og konsekvenserne for Nature 2000 og Roskilde Fjord afdækkes nærmere.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet. Drøftelsen genoptages på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 24. juni.

Indstillingspunkt 2: Drøftet. Drøftelsen genoptages på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 24. juni.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning (Planloven)

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag tage stilling til, om forslag til Lokalplan nr. 142 for Meransletten 2-8 samt forslag til Kommuneplantillæg 019 for sommerhuse ved Meransletten, skal godkendes og sendes i offentlig høring.

Plan- og Miljøudvalget indstillede på møde den 13. august 2019 at igangsætte et lokalplanforslag for Meransletten 2-8, der lovliggør den eksisterende bebyggelse, og som fortsat åbner mulighed for etablering af op til 4 sommerhuse. Byrådet tiltrådte denne indstilling på mødet den 28. august 2019.

Indstillingen skete på baggrund af Planklagenævnets afgørelse samt Kammeradvokatens vurdering af, at den nuværende udstykning af Meransletten 2-24 strider imod gældende Lokalplan 76.

Lokalplanen ophæver delvist Lokalplan 76 for de nævnte ejendomme. Forslaget giver fortsat mulighed for 4 sommerhuse samt et fælles friareal og lovliggør dermed de faktiske forhold.

Lokalplanens afgrænsning og formål

Lokalplanforslaget omfatter en række matrikler ved Meransletten 2-8 i Jægerspris med et samlet areal på ca. 4.700 kvadratmeter. Formålet med lokalplanforslaget er fortsat at give mulighed for etablering og opførelse af op til 4 sommerhuse samt at lovliggøre den nuværende udstykning og to eksisterende sommerhuse.

Lokalplanforslaget fastlægger placeringen af byggefelter, adgangsvej og friarealer. Dertil sikrer planen med en række bestemmelser bebyggelsens ydre fremtræden og udformning af ubebyggede arealer.

Planforslaget fastholder den overordnede struktur i Lokalplan 76, og der udlægges ikke nye arealer til bebyggelse.

Kommuneplantillæggets afgrænsning og formål

Kommuneplantillægget har til formål at øge den maksimalt tilladte bygningshøjde ved at oprette en ny kommuneplanramme for området. Med tillægget bringes kommuneplanen i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Tillægget udlægger en del af den eksisterende ramme S 6.4 i en ny ramme S 6.7, der fastholder samme anvendelsesbestemmelser som eksisterende planramme, dog bortset fra en ændring i den maksimale bygningshøjde. Kommuneplantillægget fastsætter bygningshøjden til maksimalt 6,5 meter, og det nuværende antal etager fastholdes til maksimalt 1 etage.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene, og administrationen har vurderet, at planerne ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til de kriterier, som fremgår af Miljøvurderingslovens bilag 3. Administrationen har således truffet afgørelse om, at forslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Økonomi

 Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Forslag til Lokalplan nr. 142 for Meransletten 2-8 samt forslag til Kommuneplantillæg 019 for sommerhuse ved Meransletten godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 2. juni 2020, pkt. 78:

Tina Tving Stauning (A) stillede et ændringsforslag om, at lokalplanforslaget kun omfatter 9fi og 9fk, og at de grundlæggende principper fastholdes i den nye lokalplan.

For stemte: Tina Tving Stauning (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod stemte: Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (V).

Tina Tving Stauning (A) stillede et ændringsforslag om, at lokalplantillæggets nuværende maksimale bygningshøjde fastholdes.

For stemte: Tina Tving Stauning (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod stemte: Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (V).

Ændringsforslagene forkastet.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning:

For stemte: Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (V).

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø).

Administrationens indstilling forkastet.

Jørgen Bech (V) begærer sagen i Byrådet.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har tidligere modtaget en henvendelse fra Selsø-Lindholm Gods om etablering af en skovbegravelsesplads. Der er ikke skovbegravelsespladser i Frederikssund Kommune, men både Horsens og Odense Kommuner har skovbegravelsespladser på henholdsvis privat og offentlig jord.

Administrationen har endvidere i slutningen af 2019 modtaget en henvendelse fra nationalparken om Frederikssund Kommunes ønsker til evt. udvidelse af denne.

Der har herefter været en uformel drøftelse om, at startskuddet hertil (udvidelse af nationalparken) kunne være en udvidelse af aktiviteter på Selsø-Lindholms arealer dels med etablering af en skovbegravelsesplads i nationalparken, dels med rekreativ infrastruktur, som kunne være med til at forbinde Eskildsø med Selsø Sø, således at området fik en infrastruktur til fugleobservationer, og som indtil videre kunne ske under arbejdstitlen "Fuglenes halvø".

Henvendelsen er i 2020 fulgt op med en anmodning om, at første skridt kunne være etablering af skovbegravelsespladsen i nationalpark Skjoldungernes Land på Selsø-Lindholms arealer, dernæst etablering af de øvrige aktiviteter, og endelig at Frederikssund Kommune herefter vurderer ønsker til udvidelse af nationalparkens kerneområde.

Af bilag fremgår kort over ønske til placering af skovbegravelsesplads.

Udvalget skal tage stilling til, om administrationen skal arbejde videre med etablering af skovbegravelsespladsen og efterfølgende udvidelse af de øvrige aktiviteter som nævnt ovenfor.

Beskrivelse

Kirkeministeriet skal give tilladelse til, at der oprettes en gravplads. Det er herudover et krav fra Kirkeministeriet, at ansvaret for gravpladsen ligger hos kommunen, jf. lov om begravelse og ligbrænding.

Skovbegravelse ApS står for administration af pladsen, ligesom i Horsens. Såfremt der skal arbejdes videre med en aftale, vil de endelige aftalevilkår og de forskellige juridiske og planmæssige forhold skulle vurderes nærmere for bl.a. at undgå, at Frederikssund Kommune har unødig risiko, f.eks. ved konkurs, ejerskifte og lignende. Derudover vil der skulle indhentes de relevante tilladelser fra egne og andre myndigheder.

I det videre arbejde med det ansøgte indgår blandt andet:

 • Afklaring af kontraktforhold, forpagtnings- samt driftsaftaler
 • Afklaring om tilsynsforpligtigelse
 • Afklaring af fredning
 • Afklaring af strandbeskyttelse
 • Afklaring af landzoneforhold
 • Afklaring hos Kirkeministeriet

Indtil videre er der foreslået en løsning, hvor Frederikssund Kommune forpagter et skovareal fra Selsø-Lindholm Gods. Forpagtningsafgiften udgør 0 kr. Der udarbejdes en driftsaftale med Selsø-Lindholm Gods, som indebærer, at godset modtager den fulde betaling fra de borgere, som ønsker at få deres urne nedsat i skoven. Basisprisen vil formentligt udgøre kr. 5.900 kr., som dækker en 10-årig periode. Betalingen for et gravsted skal vedtages og fremgå af kommunens takstregulativ. Beløbet reguleres i en aftale om den daglige drift mellem Selsø-Lindholm Gods og Frederikssund Kommune.

Selsø-Lindholm gods indgår en administrationsaftale med det selskab, som påtager sig den administrative håndtering. I dette tilfælde Skovbegravelse ApS. Derudover tinglyses vedtægter på ejendommen, som sikrer fredning af urnerne i en 10-årig periode fra sidste urnenedsættelse.

Kirker og kommuner kan være myndighed på en gravplads. Der er mange eksempler på kommunale gravpladser, og bl.a. Lejre kommune forestår skovgravpladser. Viden fra Lejre Kommune vil kunne bruges i et videre forløb.

Det er vigtigt at sikre, at forpligtelser vedr. administration af gravpladsen kommer til at påhvile skovejer og administrationsselskabet gennem præcise aftaler og vedtægter, samt at der som et led i aftalen engageres en trediepart til periodisk kontrol med skovbegravelsespladsen, herunder kontrol med gravprotokollen. 

Fastlæggelse af vedtægter m.v. samt aftale om etablering af skovbegravelsesplads, skal forelægges til endelig beslutning i Frederikssund Byråd.

Økonomi

 Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der arbejdes videre med etablering af skovbegravelse og en udvidelse af aktiviteter, som nævnt i sagsfremstillingen.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 2. juni 2020, pkt. 79:

Godkendt, idet udvalget ønsker, at Grønt Forum inddrages.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

Beslutning

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Forbindelsen fra Jægerspris til Kulhuse foregår via Kulhusvej, som er en ca. 7 km lang strækning, hvor den gældende hastighed er 80 km/t, og hvor det kan være utrygt for cyklisterne at færdes blandt bilisterne. Udover beboerne i området benyttes strækningen også af turister, der tager færgen fra Kulhuse til Sølager. Desuden benyttes strækningen af forsvaret, der har skyde- og øvelsesterræn på begge sider af Kulhusvej.

Derfor ønskes en cykelsti, som skal starte fra Slotsgården i Jægerspris, fra Slotsgården med slutning i Kulhuse på Gammel Kulhusvej. Cykelstien skal anlægges som dobbeltrettet sti, som følger den vestlige side af Kulhusvej. Det er ikke muligt at anlægge stien i højre side, da diget/stenmur er fredet omkring Jægerspris slot samt enkelte ejendomme er beliggende meget tæt på vejen.

Hele stiforløbet skal, så vidt muligt, følge vejen, dog adskilt af en skillerabat. Der er 2 steder, hvor stiforløbet må afvige herfra:

 • Ved Pyntvej føres cykelstien udenom en grus holdeplads
 • Ved matrikel nr. 5a, 6b, 8 og 7c, hvor stien føres bagom matrikler

Ved starten af cykelstien i Jægerspris vil der være én enkelt krydsning overfor Jægerspris slot. Den eksisterende krydsningshelle skal forbedres for at sikre krydsningen. Resten af strækningen forløber uden krydsninger.

Byrådet har afsat 1 mio. kr. som er frigivet til opstart af projektet på Byrådsmødet den 18. december 2019. Ved gennemgang af projektet mener administrationen ikke at den projekterede linjeføring skal ændres. De frigivne midler anmodes brugt på areal erhvervelse, det vil gøre tidsplanen væsentligt kortere, at dette kommer på plads i år. Det skal dog bemærkes, at den resterende bevilling ikke er endelig besluttet endnu. Kulhusestien er estimeret til 23 mio. kr. (24 mio. kr. inklusiv en mindre vejforlægning) som skal politisk bevilliges før projektet kan realiseres.

Administrationen vil i første omgang foretage arealerhvervelse ved de private lodsejere. Udgangspunktet er at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. Såfremt det kommer på tale at ekspropriere vil sådanne sager blive forelagt politisk inden igangsætning. Af bilag fremgår oversigtskort over strækningen.

Der er udarbejdet en oversigt over lodsejere og areal til permanent erhvervelse i forbindelse med etablering af cykelstien: 

 • 22 private lodsejere. Her er arealet mellem 1 m2 og 35 m2, dog en enkel lodsejer med 336 m2
 • Forsvaret: 2862 m2
 • Kong Frederik Den Syvende Stiftelse: 10094 m2

Tegning 1-4 viser:

 • Tegning 1: Stationering 0 ved starten af Kulhuse cykelstien
 • Tegning 2: Stationering 2600 ved Pyntvej, hvor stien føres uden om en grus holdeplads
 • Tegning 3: Stationering 3800-3900 ved matrikel nr. 5a, 6b, 8 og 7c, hvor stien føres bagom matrikler
 • Tegning 4: Stationering 6900, tilkobling til Gammel Kulhusvej og afslutning på Kulhuse cykelstien. 

Supplerende sagsfremstilling den 6. maj 2020

Administrationen har undersøgt merudgiften ved etablering af cykelstien samtidig med en vejforlægning i området omkring matriklerne 5a, 6b, 8 og 7c.

Der foreligger således 3 muligheder:

 • Linjeføringen til 23 mio. kr., som skitseret i den oprindelige sagsfremstilling til den 4. marts 2020.
 • Model 2a, forlægning langs matrikel 5a og 6b (130 meter) uden forlægning langs matrikel 8 og 7c til en merudgift på ca. 1 mio. kr.; dvs. i alt 24 mio. kr.
 • Model 2b, forlægning langs både matrikel 5a og 6b samt 8 og 7c til en merudgift til ca. 2 mio. kr., dvs. i alt 25 mio. kr.

Model 2a og 2b kan kun effektueres under forudsætning af, at relevant myndighed giver tilladelse til flytning af fredet dige. Ligeledes skal Plan- og Miljøudvalget i anden sagsfremstilling give dispensation fra Museumsloven i fald løsningsmodel med vejlægning besluttes. Jf. supplerende bilag af 6. maj - bilag 2 for linjeføring ved vejforlægning.

Økonomi

Byrådet har den 18. december 2019 frigivet 1 mio. kr. i 2020, svarende til det afsatte rådighedsbeløb, med henblik på opstart af projektarbejdet med linjeføring af Kulhusstien.

Administrationen anmoder i denne sag om, at de frigivne midler i stedet anvendes til areal erhvervelse.Der er ikke nogle ændrede likviditets- eller bevillingsmæssige konsekvenser af en sådan beslutning, men der er endnu ikke afsat de nødvendige budgetmidler til en egentlig realisering af stiprojektet, hvilket er estimeret til 23 mio. kr.

Supplerende Økonomi den 6. maj 2020: Såfremt der skal foretages vejforlægning, jf. supplerende sagsfremstilling den 6. maj 2020, estimeres den samlede pris for Kulhusecykelstien til enten ca. 24 mio. kr. (model 2a) eller ca. 25 mio. kr. (model 2b).

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg, at:

 1. Den skitserede linjeføring godkendes.
 2. Anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at arbejdet med arealerhvervelse kan starte op, og finansieringen foretages via den tidligere frigivne anlægsbevilling på 1 mio. kr.
Historik

Teknisk Udvalg, 4. marts 2020, pkt. 41:

Udsat.

Teknisk Udvalg, 6. maj 2020, pkt. 71:

Indstillingspunkt 1: Tiltrådt.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

Fraværende:

Jens Jørgensen (V)

Beslutning

Indstillingspunkt 2: Sagen sendes retur til Teknisk Udvalg med henblik på at få et estimat på udgiften til etablering af en cykelsti fra Gl. Kulhusvej.

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges en overordnet klimahandleplan for Frederikssund Kommune.

I klimastrategien er handlingerne på klimaområdet delt op i kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk enhed. Det giver god mening, da der er stor forskel på de processer, der skal forløbe og de resultater, der ønskes opnået.

Her fremlægger forvaltningen et udkast til Klimahandleplan – del 1, "Frederikssund Kommune som fossilfri virksomhed", som omhandler kommunens egne indsatser. Udkast til Klimahandleplan er sendt i høring hos Frederikssund Kommunes Klimaråd den 30. april 2020. Klimarådets høringssvar ses af bilag.

Klimahandleplan - del 1 omhandler kommunens egne aktiviteter og de handlinger, som Frederikssund Kommune selv skal iværksætte for at blive uafhængig af fossile brændstoffer senest år 2030.

Klimahandleplan del - 2 "Frederikssund Kommune som CO2-neutralt geografisk område" er endnu ikke udarbejdet, da det kræver, at aktørerne bliver inddraget i processen. Der lægges derfor op til, at Klimahandleplanens del 2 vil blive forelagt til politisk behandling forud for budget 2022. Det kræver involvering af alle aktører, hvis kommunen som geografisk enhed skal være CO2-neutral i 2045. Forvaltningen vil derfor iværksætte møder og workshops i løbet af efteråret/vinteren 20/21 for at få kvalificerede bud på handlinger inden for Klimastrategiens udvalgte indsatsområder.

For at nå den ambitiøse målsætning på 25 års sigt, er det nødvendigt, at aktørerne involveres løbende i perioden frem til 2045. Ejerskab og fremdrift kan styrkes ved at sikre, at handleplanerne er dynamiske, og at der løbende kan inddrages nye indsatser drevet af aktørerne, og at resultaterne synliggøres. Den løbende involvering er også nødvendig for at sikre, at handlingerne spiller sammen med ny teknologi, ny lovgivning, tværkommunale tiltag og lignende. F.eks. deltager Frederikssund Kommune i samarbejdsprojektet "Energi på Tværs", der skal sikre, at tværkommunale indsatser igangsættes for at indfri den regionale energivision med en målsætning om at omstille til en fossilfri el- og varmeforsyning i 2035.

Klimahandleplanens første del koncentrerer sig om indsatser i forhold til kommunens bygninger, transportmidler, gadebelysning, indkøb og leverandører. Kommunens bygninger står for den største CO2-udledning. Det er derfor nødvendigt at prioritere igangsætning af tiltag til omlægning af varmeforsyningen og energirenovering af kommunens bygninger. Investeringer i kommunens bygninger, transportmidler og gadebelysning skal endelig vedtages i forbindelse Budget 2021. For at opnå en jævn investeringsindsats over de næste 10 år er det nødvendigt, at projekterne sættes i gang snarest.  

Klimahandleplanen indeholder en målsætning om, at der skal fastlægges konkrete retningslinjer for bæredygtige indkøb. Disse retningslinjer kan forelægges Byrådet i forbindelse med indkøbspolitikkens revision i 2022. For at opnå uafhængighed af fossile brændsler er det nødvendigt at stille krav om CO2-reduktioner i alle driftsudbud såsom affaldsindsamling, buskørsel, vintervedligeholdelse mv. I takt med at udbuddene behandles politisk, vil specifikke krav til CO2-reduktioner blive vedtaget.

De nøjagtige investeringer i forhold til at fremme den grønne omstilling geografisk kræver, at der gennemføres analyser på en række områder. Det anbefales, at dette arbejde sættes i værk nu, således at Klimahandleplanens del 2 kan blive forelagt Byrådet til godkendelse forud for budgetlægning i 2022.

Forvaltningen udarbejder en årlig afrapportering til Teknisk Udvalg om status på indsatserne. Hvis der er behov for, at der iværksættes nye indsatser, vil de blive forelagt TU i forbindelse med afrapporteringen.  Det kan samtidig betyde, at klimahandleplanen ændres.

Der er i budget 2020-2023 afsat 3.2 mio. kr. til Klima og Miljø - den grønne omstilling. Med denne sag anmodes et beløb på 1,2 mio. kr. frigivet til personale ressourcer, jf. budgetforliget.

Økonomi

 Der er i budget 2020 afsat 3,2 mio. kr. til Puljen for Klima og Miljø under Økonomiudvalget. Der søges 1,2 mio. kr. frigivet i nærværende sag.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg, at:

 1. Teknisk Udvalg godkender Klimahandleplan del 1 - Frederikssund Kommune som fossilfri virksomhed
 2. Økonomiafsnit i Klimahandleplan del 1 justeres, når Budget 2021 er vedtaget
 3. Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at de i økonomiafsnittet anmodede beløb til den grønne omstilling i Budget 2020 frigives.
Historik

Teknisk Udvalg, 3. juni 2020, pkt. 79:Indstillingspunkt 1: Drøftet. Administrationen skal indarbejde inputtene fra udvalgsmødet og fremsende klimahandleplanen til beslutning på et næstkommende udvalgsmøde. Der bør indgå et afsnit om affaldssortering og genanvendelighed samt samarbejde med andre. Der skal endvidere indgå en reference til FN's verdensmål samt refleksioner om yderligere omlægning og effektivisering af kommunens egen transport.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Indstillingspunkt 3: Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 3: Anbefales.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber

Sagsfremstilling

Movia har påbegyndt arbejdet med næste udbud af buskørsel – A20. Udbuddet omfatter en række linjer, der ejes af Frederikssund Kommune og vil få driftsstart i december 2022, når de eksisterende kontrakter på linjerne ophører. Linjerne er: 226, 315, 316, 317 og 318. De nævnte linjer er lokale buslinjer, bortset fra linje 226, som er en tværkommunal linje, der ejes af Frederikssund, Lejre og Roskilde Kommuner i fællesskab. Linjen har meget få timer i Frederikssund Kommune og tilskuddet udgør kun 0,04 mio. kr. pr. år.

Den indledende fase var planlagt til at løbe helt frem til 30. oktober 2020. Men fordi staten allerede nu har udmeldt en pulje, der støtter regionerne i grøn omstilling, har Movia foreslået at fremrykke processen, så regionen kan opnå statslig støtte til at få el-drift på linje 230R. På grund af samhørigheden mellem 230R og de kommunalt finansieret linjer på Hornsherred, anbefaler Movia, at de øvrige linjer på Hornsherred også udbydes. Det betyder, at tidsfristen rykkes fra den 30. oktober frem til 26. juni. Hvis Frederikssund Kommune vil deltage i denne udbudsproces, så skal udgifterne til den kommende busdrift allerede nu indarbejdes i de kommende budgetforhandlinger.

Såfremt denne løsning vælges, skal der endvidere tages stilling til Movias anbefalinger til udbudsgrundlaget i forhold de nævnte punkter nedenfor, og som er eksemplificeret i tabellen.

 • Betjeningsomfang
 • Buslængde og kapacitet
 • Miljøkrav (drivmiddel) og kontraktlængden
 • Digital information (infotainment) og reklamer i busserne

Movia anbefaler følgende til udbudsgrundlaget:

Udbudsenhed

Linje

Ejer

Antal Busser

 Busstørrelse

Reklame

Digital trafikinfo

Digital linjefrise

Euronorm

Miljøstandard og kontraktlængde

Driftsstart

Nuværende operatør

Garage

3

230R, 98N

Region Hovedstaden og Region Sjælland

6

13 m

Ja

Ja, 230R

Nej

6

Emissionsfri (el eller brintbusser) 10+2 år

dec. 2022

Keolis

Skibby

4

315, 316, 317, 318

Frederikssund Kommune

6

12 m

Ja

Nej

Nej

6

Emissionsfri (el eller brintbusser) 10+2 år

dec. 2022

Keolis

Skibby

Administrationens anbefalinger til proces og udbudsgrundlag

Administrationen anbefaler, at de lokale buslinjer på Hornsherred udbydes sammen med 230R i lynudbuddet. Dette vil give Frederikssund Kommune en mulighed for at opnå bedre priser, fordi der så vil være tale om et større volumen.

Administrationen anbefaler endvidere, at Movias anbefalinger til udbudsgrundlaget følges, navnlig kravet om emissionsfrihed. Emissionsfri busser er et af målene i Movias Mobilitetsplan (godkendt af kommunerne). Den forventede merudgift for emissionsfrihed er 1,2 mio. kr. årligt. Denne merudgift skal allerede nu indarbejdes i overslagsårene for 2023 og frem.

Administrationen anbefaler, at merudgiften medtages i investeringsplanen til Klimahandlingsplanen. Det er muligt, at udbuddet vil indeholde en option på fossile busser med mulighed for tilkøb af fossilfrit brændstof. I så fald vil merudgiften være 0,9 mio. kr. om året fra 2023 og frem.

I forhold til krav om digital trafikinfo i busserne anbefaler administrationen, at Frederikssund Kommune går lidt videre end Movias anbefaling og følger de samme krav som for 230R. Digital trafikinfo er efterhånden standardudstyr i nye busser og vurderes ikke at medføre en væsentlig merudgift. Desuden er det noget passagererne efterspørger. Administrationen har afholdt workshops med eleverne på Campus, og her var der tydeligvis et ønske om mere trafikinformation og underholdning på busturen.

Administrationen anbefaler endvidere, at der stilles krav om bedre mulighed for cykelmedtagning. I dag er der kun plads til to cykler i bussen. Muligheden for kombinationsrejser med cykel/kollektiv transport vil øge incitamentet til at bruge den kollektive trafik. Administration anbefaler et krav om plads til minimum 4 cykler.

Processen for lynudbuddet er følgende:

 1. Forberedelsesfasen er den fase af udbuddet, hvor kommuner/regioner har størst indflydelse på resultatet af den fremtidige kørsel, da det er kommuners/regioners godkendelse af udbudsgrundlaget, som sætter rammerne for Movias mandat til at udbyde de omfattede linjer. Beslutning om udbudsgrundlaget skal foreligge senest 26. juni 2020.
 1. Tilbudsfasen er en fase af udbuddet, hvor Movia vil orientere kommuner/regioner, hvor det er nødvendigt. Fase 2 er samtidig en fase, hvor det kan være nødvendigt for Movia at have en hurtig dialog med kommuner/regioner. Dette behov kan opstå, hvis eksempelvis et kommunalt ønske har vist sig at være en uhensigtsmæssig cost driver, eller hvis budgettet umiddelbart er overskredet.  
 1. Evalueringsfasen er fasen, hvor Movia evaluerer de indkomne tilbud, og beregner kommuners og regioners tilskudsbehov på baggrund af de økonomisk mest fordelagtige tilbud således, at kommuner/regioner kan blive orienteret om fremtidigt tilskudsbehov. Hvis enkelte kommuner/regioner har valgt, at Movia skal udbyde med optioner (fx basiskrav om emissionsfrihed (el- eller brintbusser) og option med fossilfrihed (konventionelle busser), er det også i fase 3, at der skal træffes endelige beslutninger herom.
 1. Driftsstart. Efter kontraktindgåelse med busoperatørerne skal der være mindst 13 måneder til fase 4. Dette af hensyn til at sikre, at især emissionsfrie busser kan leveres inden driftsstart.

Alternativt til ovenstående proces

Alternativt til ovenstående proces er, at Byrådet følger den oprindelige proces, hvor kommunen først tager stilling i oktober 2020 om der skal udbydes emissionsfrie busser i Hornherred med indfasning i december 2022.

Movias lynudbud ændrer således ikke kommunens mulighed for at få emissionsfrie busser i Hornsherred fra og med december 2022. Fordelen ved at følge Movias lynudbud nu er alene, at Frederikssund Kommune kommer med i et større udbudsvolumen, hvilket normalt medfører en større sandsynlighed for en lavere pris.

Bilag

Udbudsgrundlaget, der er vedlagt som bilag, beskriver den oprindelig tidsplan og proces for udbuddet. En revideret tidsplan for lynudbuddet er vedlagt som supplement hertil. Derudover er der en uddybende beskrivelse af de fire overordnede punkter i udbudsgrundlaget. Det andet vedhæftede dokument er en oversigt over de linjer, der indgår i udbuddet, hvordan de er grupperet i udbudsenheder samt Movias anbefalinger til de enkelte udbudsenheder. I udbudsgrundlaget er en modelberegning på enhedsniveau af de forventede meromkostninger for valg af fossilfrihed eller emissionsfrihed (el- eller brintbusser) i forhold til en ny fossil (som i dag) kontrakt. Vedlagt er desuden et supplerende bilag, hvori de forventede meromkostninger for den enkelte kommune/region fremgår.

Movias deltagelse på udvalgsmødet

Movia vil deltage på udvalgsmødet med en Skype forbindelse med henblik på at svare på spørgsmål om udbudsgrundlag, samt de afledte økonomiske konsekvenser heraf. 

Økonomi

I det omfang man ønsker, at indarbejde merudgiften på 1,2 mio. kr. som følge af udbuddet, i budget 2023 skal det indarbejdes i handlingskataloget i forbindelse med budget 2021-2024.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frederikssund Kommunes buslinjer på Hornsherred udbydes sammen med de regionale linjer 230R og 98N.
 2. Godkende de opstillede krav i udbudsgrundlaget og som supplement hertil stille krav om digital trafikinformation samt krav om plads til minimum 4 cykler i bussen.
 3. Den estimerede merudgift på 1,2 mio. kr. ved el-drift indarbejdes i budgetgrundlaget for 2023 og frem som et led i kommunens klimahandlingsplan.
Historik

Teknisk Udvalg, 3. juni 2020, pkt. 78:Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling
 • Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.
 • Afgørelse fra Ankestyrelsen vedrørende godkendelse af revision.
 • Der planlægges ekstraordinære møde i Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet den 30. juni med henblik på stillingtagen til kommuneplantillæg i Vinge.
Beslutning

Der planægges et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget forud for Byrådets møde den 24. juni med henblik på stillingtagen til anlæggelse af kunstgræsbaner.

Der planlægges ekstraordinære møder i Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet den 30. juni. Disse vil blive afviklet via Skype for Business.

Sagen udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 24. juni.

Indstillingspunkt 1-6: Anbefales med den bemærkning, at det undersøges, hvad det vil koste at etablere en vej henover banen.

Sagen udsat.

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Tiltrådt.

Tiltrådt. Administrationen gives mandat til at indgå en lejeaftale vedr. Bronzeager 8.

Fraværende:

Hans Andersen (V).