Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2020

Ekstraordinært møde Via Skype kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Inge Messerschmidt (O).

Lovgrundlag

Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 - Del aftale indgået mellem regeringen og KL omkring kommunernes økonomi den 26. marts 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 29. april 2020 at fremrykke anlægsinvesteringer til 2020 vedrørende etablering af faglokaler på Ådalens Skole indenfor en ramme på 8,240 mio. kr. Samtidig blev det besluttet at fortsætte drøftelsen af fremrykning af anlægsinvesteringer på næste møde i Økonomiudvalget.

Grundet den økonomiske situation i lyset af COVID-19 har regeringen og KL indgået en delaftale omkring kommunernes økonomi i 2020. Aftalen indeholder følgende:

Annullering af anlægsloft i 2020

Delaftalen annullerer anlægsloftet på 19,1 mia. kr. i 2020 med henblik på at fremrykke allerede besluttede investeringer i de kommende år til 2020. Der bør være tale om projekter, der hurtigt kan igangsættes og samtidig afsluttes i 2020.

KL vurderer umiddelbart, at det økonomiske omfang af sådanne investeringer er ca. 2,5 mia. kr., hvoraf Frederikssund Kommunes andel udgør ca. 20 mio. kr.

For at understøtte ovenstående rent likviditetsmæssigt gives kommunerne mulighed for at få dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. I følge KL kan der være tale om nye anlægsprojekter eksempelvis i form af ekstra vedligeholdelse. Forudsætningen for at kunne lånefinansiere er, at likviditeten pr. indbygger er under landsgennemsnittet på 7.716 kr., hvilket er tilfældet for Frederikssund Kommune med en likviditet pr. indbygger på ca. 4.000 kr.

Det skal overvejes, om Frederikssund Kommune kan fremrykke mulige investeringsforslag, som p.t. indgår i arbejdet med Investeringsplanarbejdet. Overvejelser, der bør indeholde vurdering af evt. kapacitetsrestriktioner set i lyset af, at der allerede budgetteres med bruttoanlægsinvesteringer i 2020 på 154,8 mio. kr.

Det foreslås, at projekter fremrykkes indenfor en samlet ramme på 20 mio. kr., hvoraf 8,24 mio. kr. blev prioriteret på Byrådets møde 29. april. Det er således muligt at prioritere anlægsinvesteringer indenfor en samlet ramme på 11,76 mio. kr., hvoraf finansiering af øgede interne personaleressourcer på 3 pct. udgør 0,353 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at det vil være realistisk at gennemføre nye anlægsprojekter i dette omfang samtidig med, at det øvrige budgetterede anlægsprogram realiseres i 2020.

Det fremgår, at der er flere mulige projekter fra det foreløbige arbejde med Investeringsplanen, der kan prioriteres indenfor rammen. Eksempelvis faglokaler på Trekløverskolens afdeling Marienlyst for 8 mio. kr. og Kæret for 4 mio. kr.  Alternativt kan Kunstgræsbane for 8,5 mio. kr. prioriteres eller delvis etablering af en cykelsti til Kulhuse.

Det foreslås videre, at der hjemtages lån svarende til fuld finansiering indenfor en samlet ramme på 11,76 mio. kr.

Lånetilsagn kan som udgangspunkt ikke overføres til efterfølgende år

Det hjemtagne lånetilsagn kan ikke overføres til efterfølgende år. Forbruges der således kun 80 pct. af det ansøgte, vil der som udgangspunkt ske en proportional reduktion af lånetilsagn.

Supplerende sagsfsremstilling til Økonomiudvalgets ekstraordinært møde den 19. maj 2020

Økonomiudvalget bad på deres møde den 13. maj administrationen om at undersøge mulighederne for etablering af bevægelsesbånd samt kunstgræsbaner. Bilag vedr. dette eftersendes inden Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 19. maj.

Økonomi

I det omfang administrationens indstilling om øgede anlægsudgifter i 2020 på 11,76 mio. kr. følges, vil det medføre en tillægsbevilling i forhold til bruttoanlægsudgifter.

Samtidig gives en tilsvarende tillægsbevilling til øget lånehjemtagelse.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Fortsætte drøftelsen om at fremrykke anlæg indenfor en samlet ramme på 11,76 mio. kr.
 2. Overfor Byrådet anbefaler, at:
 • Anlægsprojekter fra investeringsplanarbejdet fremrykkes indenfor en samlet ramme på 11,76 mio. kr.
 • Der gives en tillægsbevilling til øgede bruttoanlægsudgifter i 2020 til finansiering af de fremrykkede projekter, der samtidig frigives.
 • Der gives en tillægsbevilling til øget lånehjemtagelse på 11,76 mio. kr. i 2020.
Historik

Økonomiudvalget, 13. maj 2020, pkt. 128:

Økonomiudvalget anbefaler, at:

 1. Der sker en fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 vedr. etablering af faglokaler på Trekløverskolens afdeling Marielyst indenfor en ramme på 8,240 mio. kr.
 2. Der gives en tillægsbevilling på 8,240 mio. kr. til øgede bruttoanlægsudgifter i 2020 til finansiering af det fremrykkede projekt, der samtidig frigives.
 3. Der gives en tillægsbevilling til øget lånehjemtagelse på 8,240 mio. kr. i 2020.

Økonomiudvalget bad desuden administrationen om at undersøge mulighederne for etablering af bevægelsesbånd samt kunstgræsbaner med henblik på en fornyet drøftelse på Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 19. maj.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Følgende forslag blev bragt til afstemning.

 1. Der sker en fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 vedr. dels etablering af en kunstgræsbane ved idrætsbyen, der anlægges så bæredygtigt som muligt, dels renovering af kunstgræsbanen - inkl. belysning - på Kalvøen, så holdbarheden svarer til en ny bane. Økonomiudvalget anmodede administrationen om en beregning af den samlede økonomiske ramme til Byrådets møde.
 1. Der sker en fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 vedr. et aktivitetsbånd i Jægerspris indenfor en ramme på 6,283 mio. kr.
 1. Der gives en tillægsbevilling på 6,283 mio. kr. til øgede anlægsudgifter i 2020 til finansiering af det fremrykkede projekt vedr. aktivitetsbåndet, der samtidig frigives.
 2. Der gives en tillægsbevilling til øget lånehjemtagelse på 6,283 mio. kr. i 2020.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte: Ole Søbæk (C), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Maria Katarina Nielsen (B), Tina Tving Stauning (A) og Kenneth Jensen (A).

Imod forslaget stemte: Ole Frimann-Hansen (F).

Forslaget anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal med denne sag tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 018 og dispensation fra lokalplan nr. 76 med tilhørende miljøscreening for etablering af op til 10 etager almene boliger i Vinge, skal sendes i offentlig høring.

I forbindelse med den igangværende udvikling af Vinge ønskes mulighed for at indpasse en almennyttig etageboligbebyggelse i op til 10 etager på et areal syd for Dalvejen, som en del af det tætte og centrale byområde. Dette afviger fra de gældende rammer i kommuneplanen, hvor det maksimale etageantal syd for Dalvejen er fastsat til 8 etager.

Ønsket om høje bygningsdele i den centrale del af Vinge tager afsæt i Byrådets tidligere besluttede helhedsplan for Vinge (som dog ikke er juridisk bindende).

Byrådet besluttede derfor på mødet den 29. april 2020 (sag nr. 79) at ændre byggemulighederne i den centrale del af Vinge - rammeområde C 2.1 ’Vinge Bymidte’. Dette udmøntes med nærværende forslag til kommuneplantillæg nr. 018.

Ønske om bebyggelse i 10 etager forudsætter, at der meddeles dispensation fra lokalplan nr. 76, bestemmelse § 8.7 etager og bygningshøjder, som udsendes i nabohøring sideløbende med kommuneplantillæggets høringsperiode. Det skal bemærkes, at dispensationen fra lokalplanen først kan meddeles umiddelbart efter, at kommuneplantillæg nr. 018 er endelig vedtaget i henhold til kravene i planloven.

Miljøvurdering

Der er truffet afgørelse om, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering, da planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet på baggrund af lovens bilag 3, der omhandler kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af indvirkning på miljøet.  

Forslag til kommuneplantillæg nr. 018 for rammeområde C 2.1 - Vinge Bymidte og screening for miljøvurdering vedlægges som bilag til dagsordenen.

I forbindelse med projekteringen af de almene boliger bliver der også udarbejdet et skyggestudie for bebyggelsen, som skal indgå i den kommende offentlige høring. Skyggestudiet vil være klar inden Plan- og Miljøudvalgets møde og eftersendes dagsordenen.

Økonomi

 Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at: 

 1. Forslag til kommuneplantillæg og dispensation fra lokalplan nr. 76 med tilhørende miljøscreening godkendes og sendes i 4 ugers høring.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, ekstraordinært møde 19. maj 2020:

Beslutning vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Plan- og Miljøudvalget, 19. maj 2020, pkt. 74:

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Tina Tving Stauning (A).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Pelle Andersen-Harild (Ø) stemmer imod, idet byggeriet bør holdes indenfor den gældende kommuneplanramme, hvor det maksimale etageantal er fastsat til 8

etager.

Administrationens indstilling anbefales.

Pelle Andersen-Harild (Ø) begærer sagen i Byrådet.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Inge Messerschmidt (O).

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven kap. 6

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag tage stilling til, hvorvidt udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at Frederikssund Kommune skal være medrejser af et fredningsforslag for Jægerspris Skydeterræn.

Fredningsforslaget er rejst af Danmarks Naturfredningsforening, som også fremover vil være tovholder og projektleder for fredningssagen. Kommunens rolle er alene symbolsk og politisk - det vil sige, hvorvidt kommunen vil støtte op om fredningen ved en underskrift og en politisk tilkendegivelse. Det er administrationens vurdering i dialogen med Danmarks Naturfredningsforening, at kommunens bidrag i forhold til administrative ressourcer til projektet vil være minimal.

Danmarks Naturfredningsforening har i dialogen med administrationen oplyst, at private lodsejere og de grønne organisationer er positive overfor fredningssagen. Administrationen er ikke bekendt med Forsvarets holdning til fredningssagen.

Dog har Danmarks Naturfredningsforening oplyst, at statens holdning overordnet set fortsat er uafklaret.

Danmarks Naturfredningsforening har desuden tilkendegivet, at de uanset kommunens tilkendegivelse, vil rejse fredningssagen.

Fredningsforslagets indhold

Formålet med fredningen vil være at sikre området mod fremtidig udvikling som by- eller sommerhusområde, anlæg af veje og andre permanente anlæg samt jagt. Derudover vil formålet være at bevare landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske og rekreative værdier.

Fredningen vil ikke hindre Forsvarets aktiviteter, men indeholder såkaldt sovende bestemmelser, som først aktiveres den dag Forsvaret forlader området.

Der stilles forslag til fredning af et område på i alt 652 hektar på Jægerspris Skydeterræn. Langt den største del ejes af Forsvaret, men der er også 9 private ejendomme (på i alt 1.24 hektar).

De nævnte private beboelser vil kun blive omfattet af fredningen, hvis de i mellemtiden er blevet overtaget af Forsvaret. Øvrige dele af terrænet, som i dag ejes af Forsvaret, vil derimod blive omfattet uanset eventuelle ændrede ejerforhold.

Der tilkendes ikke erstatning for fredning af offentligt ejede arealer, medmindre den fredede ejendom er erhvervet med henblik på midlertidig besiddelse. Forsvarsministeriet ejer hele arealet, som der rejses fredningssag for. Der skal således ikke tilkendes erstatning i sagen.

Baggrund og uddybende begrundelse for fredningen

Jægerspris skyde- og øvelsesterræn har gennem en mangeårig anvendelse til øvelsesformål for militære aktiviteter, bevaret og udviklet et enestående naturindhold. Terrænet rummer varieret kystnatur, artsrige overdrev og rigkær, store slette- og engarealer, varierede skove og krat, moser og småsøer.

Overdrev er langt den vigtigste naturtype på terrænet, og der er både tale om gamle overdrevspartier af stor oprindelighed og om tidligere landbrugsjord, som sekundært har udviklet en karakteristisk overdrevsvegetation efter de mange års ophør af dyrkning, og som derfor har ”vokset sig ind i” § 3-beskyttet tilstand. Overdrev udgør sammen med de øvrige § 3-beskyttede naturtyper hede, mose, eng, strandeng og sø - 414 hektar, svarende til 63 % af arealet.

Egnen omkring Jægerspris er rig på fortidsminder, hvilket ikke mindst gælder det militære skydeterræn, som rummer to storstensgrave fra bondestenalder og ikke færre end 37 gravhøje, som formentlig helt overvejende er fra bronzealderen. 

Supplerende sagsfremstilling til Plan- og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2020:

På baggrund af udvalgsmødet den 14. januar 2020 ønskede udvalget at få belyst en række spørgsmål. Administrationen har nu fået svar på disse, jf. nedenfor.

DN rejser fredningssagen, når Frederikssund Kommune har meddelt, om kommunen vil være medrejser eller ej.

Ledelsen for Forsvarets arealforvaltning er blevet bekendt med, at fredning ikke har indflydelse på arealets anvendelse, så længe det benyttes til militære formål.

Der har været afholdt særskilt møde med de 9 øvrige lodsejere, og de er alle positive.

Anvendelse af området ved stranden og en eventuel sti ud til stranden må afvente, at den sovende fredning ophæves og den reelle fredning træder i kraft.

Der er pt ikke adgang på skydeterrænet (arealet vest for Kulhusvej), men efter ikrafttræden af en fredning vil være fri adgang til hele området efterhånden, som det bliver gennemsøgt og ryddet for forsagere mm.

Hvis arealet fredes, så er formålet:

Bevaring af landskab og natur, fornuftig rekreativ benyttelse, at hindre fremtidig udvikling af by- eller sommerhusområde, at friholde området for bebyggelse, veje og andre permanente anlæg samt at sikre fortsat grundlag for naturpleje.

De nævnte private beboelser vil kun blive omfattet af fredningen, hvis de i mellemtiden er blevet overtaget af Forsvaret.

Fredningen er ikke til hindring for, at eksisterende telemast kan bevares, eller at der opsættes almindeligt hegn.

Forsvaret skal sørge for oprydning efter princippet om, at forureneren betaler. Det er ikke i alle tilfælde, at kommunen kan give påbud om oprensning af jordforurening. I så fald overgår jordforureningen til den offentlige indsats, som administreres af regionen.

Desuden skal bygninger og anlæg, som alene har tjent militære formål, inden to år efter Forsvaret har forladt området endeligt, fjernes på Forsvarets foranledning i følge fredningsbestemmelserne.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 19. maj 2020:

Økonomiudvalget efterspurgte oplysninger om ejerforhold.

Det kan oplyses, at arealerne ejes af Forsvaret med undtagelse af 5 private arealer. Disse vil dog kun indgå i fredningen, hvis de erhverves af Forsvaret.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frederikssund Kommune gerne vil være medrejser af forslag om fredning af Jægerspris Skydeterræn sammen med Danmarks Naturfredningsforening.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 14. januar 2020, pkt. 7:

Udsat.

Plan- og Miljøudvalget, 5. maj 2020, pkt. 66:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 13. maj 2020, pkt. 139:

Udsat.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Ole Søbæk (C) stillede forslag om, at Byrådet er medforslagsstiller på at indstille det areal, der ligger vest for Kulhusvej til fredning.

Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte: Ole Søbæk (C), John Schmidt Andersen (V) og Hans Andersen (V).

Imod forslaget stemte: Tina Tving Stauning (A), Kenneth Jensen (A), Ole Frimann-Hansen (F) og Maria Katarina Nielsen (B).

Forslaget faldt dermed.

Plan- og Miljøudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Tina Tving Stauning (A), Kenneth Jensen (A), Ole Frimann-Hansen (F), Maria Katarina Nielsen (B), John Schmidt Andersen (V) og Hans Andersen (V).

Imod indstillingen stemte: Ole Søbæk (C).

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A)

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Borgmester John Schmidt Andersen (V) bad om Økonomiudvalgets opbakning til, at det planlagte møde i Økonomiudvalget den 26. august, hvor udvalget skal 1. behandle budget 2021, rykkes frem til kl. 15, således at der kan afholdes et temamøde for Byrådet inden deres møde kl. 19. Økonomiudvalget bakkede op om dette.

Ole Søbæk (C) orienterede om, at administrationen er i gang med at forberede en sag om de forventede ekstraudgifter til overførelsesudgifter (herunder sygedagpenge) som følge af Covid-19.

Tina Tving Stauning (A) opfordrede til, at det i referaterne fra møder i udvalg og Byråd fremgår, hvorvidt eventuelle medlemmer er fraværende med eller uden afbud.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) bad om Økonomiudvalgets opbakning til et forventet ekstraordinært møde i Økonomiudvalget primo juni måned vedr. genåbning af administrationen. Økonomiudvalget bakkede op om dette.

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Inge Messerschmidt (O).