Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2020

Via Skype kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Tina Tving Stauning (A) stillede forslag om, at sag 131 udgik af dagsordenen med henblik på en kvalificering af det ene bilag. Forslaget tiltrådt.

Dagsordenen godkendt med den ændring, at sag 131 udgik. Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde i juni måned.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomiske situation. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommune har imidlertid vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Endvidere fremgår det af politikken, at det er et politisk ønske, at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre 125 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Gennemsnittet for maj 2019 til april 2020 udgør 193,1 mio. kr.

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen.

Derudover vedlægges bilag med økonomisk status pr. 30. april 2020, som er grundlag for likviditetsprognosen.

Vinge økonomi

Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 30. april 2020: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 193,1 mio. kr. pr. 30. april 2020.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Økonomiudvalgets område, der består af driftsudgifter, anlægsudgifter samt finansiering.

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til, at der søges tillægsbevilling på -4,2 mio. kr. (mindreudgift):

 • Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrører annullering af ansættelse af udviklingskonsulent.
 • Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrører løn grundet vakante stillinger.
 • Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedrører tjenestemandspensioner.
 • Forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrører afholdelse af valg.
 • Den budgetlagte rammebesparelse på 0,2 mio. kr., der modsvarer tillægsbevilling på Vækstudvalget på 0,2 mio. kr. vedrørende Fjordlandet, nulstilles svarende til en merudgift på 0,2 mio. kr.

Det bemærkes derudover, at der fortsat er udisponerede midler op 15 mio. kr. i form af den centrale implementeringspulje.

Se bilag 1 for yderligere detaljer.

Skatter tilskud og udligning

Samlet set giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. (merudgift) under tilskud og udligning:

 • Sanktion for skattestigning: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020, lykkedes det ikke kommunerne at leve op til økonomiaftalens indhold omkring skatteudskrivning. Der forventes en kollektiv sanktion på 246 mio. kr. i 2020, hvoraf Frederikssund Kommunes andel beregnes til 1,9 mio. kr.
 • Efterregulering tidligere år: Der er modtaget en ikke budgetlagt efterregulering vedrørende kommunal medfinansiering for årene 2018/2019. Der er tale om en positiv efterregulering på 1 mio. kr.

Administrativt skøn

Derudover forventes der en merindtægt på 29,1 mio. kr. som følge af merudgifterne på 6,5 mio. kr. og 22,6 mio. kr. på henholdsvis overførselsudgifter og forsikrede ledige. Merudgifterne kan henføres til et øget antal ledige som følge af COVID-19 situationen, hvorfor de forventes modsvaret af øget tilskud i henhold til delaftale mellem KL og regeringen: ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19” af 26. marts 2020.

Finansielle poster

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til tillægsbevillinger.

Se bilag 1 for yderligere detaljer.

Anlæg

Der søges samlet en tillægsbevilling på 8 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 på anlægsprojekter under Økonomiudvalget fordelt med 15,9 mio. kr. vedrørende besparelsesramme svarende til tillægsbevillinger, der er givet efter budgettets vedtagelse samt -8 mio. kr. (mindreudgifter) i 2020 vedrørende adgangsforhold til station i Vinge. Budgettet på de 8 mio. kr. overføres til 2021.

I vedlagte bilag ”Anlægsoversigt – ØU” redegøres nærmere for disse tillægsbevillinger. Ligesom der redegøres for hvilke anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende budget, forbrug, og resterende budget. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

Økonomi

Drift

Rent bevillingsmæssigt giver budgetopfølgningen anledning til en samlet egentlig tillægsbevilling på -4,2 mio. kr. (mindreforbrug), som fordeler sig med -1 mio. kr. på politikområdet Politisk organisation, -1,4 mio. kr. på politikområdet Administration mv. samt -1,8 mio. kr. på politikområdet Lønpuljer og tjenestemandspensioner.

Det bemærkes derudover, at der fortsat er udisponerede midler op 15 mio. kr. i form af den centrale implementeringspulje.

Skatter, tilskud og udligning

Samlet set giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. på politikområdet Tilskud og udligning.

Derudover medtages en merindtægt på 29,1 mio. kr. som administrativt skøn. Der er tale om merindtægter til finansiering af forventet merforbrug til det øgede antal ledige, som COVID-19 situationen har skabet. Merindtægten modsvares således af merforbrug under Vækstudvalget.

Finansielle poster

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en tillægsbevilling under de finansielle poster.

Anlæg

Samlet set giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på 8 mio. kr.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at godkende:

Drift

 1. Tillægsbevilling på -1,000 mio. kr. på politikområdet Politisk organisation.
 2. Tillægsbevilling på -1,400 mio. kr. på politikområdet Administration mv.
 3. Tillægsbevilling på -1,800 mio. kr. på politikområdet Lønpuljer og tjenestemandspensioner.

Skatter, tilskud og udligning

4.  Tillægsbevilling på 0,889 mio. kr. på politikområdet Tilskud og udligning.

Anlæg

5.  Tillægsbevilling på 7,965 mio. kr.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-5 anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har på baggrund af møder med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2020.

Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Uddannelsesudvalget, Opvækstudvalget, Fritids- og kulturudvalget, Social- og sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk udvalg, Plan- og miljøudvalget samt Økonomiudvalget med henblik på Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning

Overordnet resultat

Samlet set forventes overskud i 2020 på 5,8 mio. kr., hvilket er 24,2 mio. kr. bedre end oprindeligt forventet. Den primære årsag hertil er større anlægsindtægter end oprindeligt budgetlagt.  

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen har identificeret et forventet merforbrug på 30,3 mio. kr. i 2020, hvoraf de 24,5 medtages som tillægsbevilling i budgetopfølgningen, der består af følgende:

 • Ældreområdet - 15,3 mio. kr. - indstillet tillægsbevilling ved budgetopfølgningen
 • Voksenhandicapområdet - 9,0 mio. kr. indstillet tillægsbevilling ved budgetopfølgningen
 • Økonomiudvalget - 0,2 mio. kr. - indstillet tillægsbevilling ved budgetopfølgningen
 • Overførelse fra 2019 - 5,8 mio. kr. - besluttet på byrådsmøde 29. april 2020.

I vedlagte bilag 1 og 2 redegøres der nærmere for det forventede merforbrug på henholdsvis ældreområdet og voksenhandicapområdet. Endvidere vedlægges bilag 3, hvor der redegøres nærmere for Uddannelsesudvalget - herunder områderne specialundervisning samt familieområdet, hvor der i foregående år har været budgetudfordringer.

Til imødegåelse af det forventede merforbrug på 30,3 mio. kr. foreslås finansiering for i alt (mindreudgifter) på 31,2 mio. kr. i form af en negativ tillægsbevilling på 21,9 mio. kr., besparelsesinitiativer for 6,3 mio. kr., som skal i MED-høring inden vedtagelse i juni måned, samt en forventning om mindreforbrug i 2020 på 3 mio. kr. De konkrete initiativer til finansiering af merforbrug fremgår af bilag 4.

De tre initiativer, som kræver MED-inddragelse er følgende:

 • 0,1 mio. kr. vedrørende reduceret serviceniveau på rengøring i eget hjem. 
 • 0,2 mio. kr. vedrørende udfasning af socialfaglig konsulent i myndighed
 • 6,0 mio. kr. vedrørende tilpasning på omsorgscentrene gennem stop for brug af eksterne vikarer, samt hvis nødvendigt kortvarige ansættelsesstop.

Merforbruget på serviceudgifterne skal ses i lyset af, at der fortsat er udisponerede midler på 15 mio. kr. i form af den centrale implementeringspulje.

Ligesom det bemærkes, at resultatet er eksklusiv forventede udgifter afholdt i relation til COVID-19 situationen. Regeringen og KL har indgået delaftale omkring kommunernes økonomi i 2020, jf. sag 78 på Byrådets møde den 29. april 2020 "Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Det fremgår heraf, at COVID-19 relaterede udgifter ikke skal medregnes i serviceudgifterne. Dette skyldes, at man ikke ønsker at disse udgifter skal fortrænge øvrige borgernære udgifter. Administrationen har iværksat initiativer med henblik på at opgøre COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter.

Bruttoanlægsudgifter

Samlet forventes udgifter på 154,8 mio. kr. i 2020 svarende til et merforbrug på 8,2 mio. kr. Det skyldes primært beslutning om fremrykning af udgifter på 8,2 mio. kr. som følge af COVID-19 situationen, hvorfor merforbruget kan lånefinansieres.

Bruttoanlægsindtægter

Samlet forventes indtægter på 55,5 mio. kr. svarende til merindtægter på 43,4 mio. kr. Det skyldes primært salg af:

 • Thorstedlund
 • Fioma-grund
 • Smedetoften

Overførelsesudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til merudgifter på 8,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Rent bevillingsmæssigt giver budgetopfølgningen anledning til en stigning i det forventede forbrug med 2,1 mio. kr. vedrørende tabt arbejdsfortjeneste på familieområdet, mens der via administrativt skøn indarbejdes en merudgift på 6,5 mio. kr.

Administrativt skøn

Der indarbejdes et forventet merforbrug på 6,5 mio. kr., der alene vedrører et øget antal ledige grundet COVID-19 situationen. Disse forventes i henhold til delaftale mellem KL og regeringen: ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19” af 26. marts finansieret af staten i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2020, hvorfor merforbruget ikke forventes at have en likviditetsmæssig effekt. Det forhold, at kompensationen sandsynligvis vil ske ud fra nationale data og fordeles til kommunerne via bloktilskudsnøglen betyder, at Frederikssund i praksis kan opleve såvel en over- som under kompensation.   

Forsikrede ledige

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 22,6 mio. kr., der alene udgøres af et administrativt skøn.

Administrativt skøn

Der forventes imidlertid et merforbrug på 22,6 mio. kr., der alene vedrører et øget antal ledige grundet COVID-19 situationen. Disse forventes i henhold til delaftale mellem KL og regeringen: ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19” af 26. marts finansieret af staten i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2020, hvorfor merforbruget ikke forventes at have en likviditetsmæssig effekt. Det forhold, at kompensationen sandsynligvis vil ske ud fra nationale og regionale data og fordeles til kommunerne via modellen til fordeling af beskæftigelsestilskud betyder, at Frederikssund i praksis kan opleve såvel en over- som under kompensation.      

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, der alene udgøres af en egentlig tillægsbevilling. Merforbruget skal ses i sammenhæng med en merindtægt på statstilskud på 1 mio. kr., der indarbejdes som tillægsbevilling under tilskud og udligning.

Skatter, tilskud og udligning

Budgetopfølgningen giver anledning til en forventet merindtægt på 28,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Rent bevillingsmæssigt giver budgetopfølgningen anledning til en mindreindtægt på 0,9 mio. kr., mens der via administrativt skøn indarbejdes en merindtægt på 29,1 mio. kr.

Administrativt skøn

Der forventes en merindtægt på 29,1 mio. kr. som følge af merudgifterne på 6,5 mio. kr. og 22,6 mio. kr. på henholdsvis overførelsesudgifter og forsikrede ledige. Merudgifterne kan henføres til et øget antal ledige som følge af COVID-19 situationen, hvorfor de forventes modsvaret af øget tilskud i henhold til delaftale mellem KL og regeringen: ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19” af 26. marts 2020.

Finansielle poster

Budgetopfølgningen giver anledning til en merindtægt på 8,2 mio. kr. Der er tale om lånehjemtagelse til finansiering af bruttoanlægsudgift til fremrykket anlægsprojekt som følge af COVID-19 situationen.

I vedlagte bilag 4 redegøres der nærmere for budgetopfølgningens resultater.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet afgav høringssvar til budgetopfølgningen pr 31. marts 2020 til Velfærdsudvalget.

Velfærdsudvalget besluttede at afholde ekstraordinært møde den 11. maj, hvor de ville drøfte besparelsesforslagene. Ældrerådet er ved en fejl ikke blevet hørt og indgiver derfor, efter aftale med administrationen, høringssvar til Økonomiudvalget den 13. maj 2020.

Merforbruget på ældreområdet skyldes hovedsagelig en større indflytning til Attendo end forudset, hvilket der ikke er taget højde for i budgettet. Det skal hertil bemærkes, at ventelisten d.d. ligger på niveau med antallet af borgere der er visiteret til plejehjem, som da Attendo åbnede for indflytning af beboere, samt at akutventelisten ligger over de kritiske 4 personer.

Der er lagt op til - udfasning af stillingen som socialfaglig konsulent - tilpasning på omsorgscentrene gennem reduceret brug af eksterne vikarer- reducering af serviceniveauet på rengøring i eget hjem - nødvendig kortvarig ansættelsesstop.

Socialfaglig konsulentÆldrerådet vil stærkt fraråde at udfase den socialfaglige konsulent, idet hovedopgaven er at hjælpe de pensionister/ægtefæller, der skal flytte i ældrebolig eller på plejehjem, med økonomien fx ansøgning af boligstøtte, boligindskud oprettelse af budgetkonto som sikrer at huslejen/faste udgifter bliver betalt. Mange pensionister har ikke familie der kan hjælpe og andre har ikke den rette kompetence til at kunne hjælpe. Denne målgruppe har ikke mulighed for at få den nødvendige hjælp i forvaltningen.

Mange ægtefæller har brug for støtte til at lave økonomiske beregninger på, hvorvidt de kan blive i hjemmet når ægtefællen kommer på plejehjem.

 En besparelse på 0,2 mio. kr. ved nedlæggelse af denne stilling, er af så ringe en størrelse, at det forekommer unødvendig, set i forhold til de forringelser dette måtte give.

AnsættelsesstoppetAngående forslaget om ansættelsesstoppet, virker det helt urimeligt i denne tid, hvor COVID-19 situationen alene kræver mere personale. En nedsættelse af personaletimer vil øge smittefaren for både beboere og personale at få beregningerne på udgifterne vedrørende COVID-19.

Nedsættelse af rengøring i eget hjem

Angående nedsættelse af serviceniveauet på rengøring i eget hjem, virker som en dårlig ide, da kommunens serviceniveau ligger lavt, især for de +80-årige, set i forhold til andre kommuner. Derudover må der være sparet en del i de to måneder, hvor mange ikke har fået gjort rent.

Brug af vikarerÆldrerådet kan kun hilse velkommen, at der stoppes for brug af eksterne vikarer så det faste personale kan fastholdes.

Økonomi

DriftServiceudgifterPå serviceudgifterne giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. Endvidere indarbejdes en besluttet overførsel fra 2019 på 5,8 mio. kr. og en forventet overførsel til 2021 på 3 mio. kr. Alt i alt giver budgetopfølgningen således anledning til et forventet merforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og dermed kommunens sigtepunkt.

Overførselsudgifter

På overførselsudgifterne giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. Endvidere indarbejdes et forventet merforbrug på 6,5 mio. kr. som administrativt skøn. Dette merforbrug har ingen likviditetsmæssig effekt, idet det forventes finansieret via øget statstilskud.

Forsikrede ledige

I forhold til forsikrede ledige giver budgetopfølgningen anledning til et forventet merforbrug på 22,6 mio. kr., der indarbejdes som administrativt skøn. Dette merforbrug har ingen likviditetsmæssig effekt, idet det forventes finansieret via øget statstilskud.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

På den aktivitetsbestemte medfinansiering giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr.

Anlæg

Bruttoanlægsudgifter

På bruttoanlægsudgifterne giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på -3,8 mio. kr. Endvidere indarbejdes den besluttede overførsel fra 2019 på 13,6 mio. kr. samt udgift på 8,2 mio. kr. vedrørende besluttet fremrykket anlægsprojekt grundet COVID-19 situationen, som finansieres via låneoptagelse. Endelig modregnes en forventet overførsel til 2021 på 6,2 mio. kr. Herefter forventes et merforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, der ingen likviditetsmæssig effekt har, idet det finansieres via lånhjemtagelse.

Bruttoanlægsindtægter

På bruttoanlægsindtægterne giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på 7,1 mio. kr. (mindreindtægt). Endvidere indarbejdes besluttet overførelse fra 2019 på 22,8 mio. kr. (merindtægt).

Skatter, tilskud og udligning

Tilskud og udligning

På tilskud og udligning giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. (mindreindtægt). Endvidere indarbejdes en forventet merindtægt på 29,1 mio. kr. som administrativt skøn til finansiering af forventede merudgifter på overførsler og forsikrede ledige grundet COVID-19 situationen.

Finansielle poster

Optagne lån

I forhold til optagne lån giver budgetopfølgningen anledning til en forventet merindtægt på 8,2 mio. kr., der indarbejdes som følge af beslutning på byrådsmøde den 29. april 2020. Lånet har ingen likviditetsmæssig effekt, idet lånet finansierer udgift til fremrykket anlæg som følge af COVID-19 situationen.

Indstilling

Opvækstudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Vækstudvalget samt Plan- og miljøudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

Fritids- og Kulturudvalget har tiltrådt administrationens indstilling om, at der gives en tillægsbevilling på -0,8 mio. kr. vedr. Kultur- og Havnebadet. Udvalget har ikke tiltrådt administrationens indstilling om, at der gives en tillægsbevilling på -12,800 mio. kr. på bruttoanlægsudgifter vedrørende Kultur- og Havnebad. Ligeledes har udvalget heller ikke tiltrådt indstillingen om, at der gives en tillægsbevilling på 7,065 mio. kr. på bruttoanlægsindtægter vedrørende Kultur- og Havnebad. Begge dele er afvist, da udvalget ønsker prioritering af etablering af Havnebadet.

Uddannelsesudvalget har indstillet budgetopfølgningen på deres område til Byrådets godkendelse med den bemærkning, at endelig stillingtagen til finansiering af Naturværksted udestår.

Teknisk Udvalg har anbefalet, at tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. vedr. hovedvedligeholdelsespulje godkendes og frigives. Udvalget kan ikke anbefale en tillægsbevilling på drift på -5,5 mio. kr. (korrigeret for at 1,6 mio. kr. overføres til anlæg og frigives) og ej heller en tillægsbevilling på -0,6 mio. kr. vedrørende skift til hybrid/elbiler. Udvalget anerkender, at der er en økonomisk udfordring, som udvalget gerne vil være med til at løse, men udvalget kan ikke pege på de forslåede områder. Budgetudfordringer skal løses i en samlet drøftelse i Økonomiudvalget. Udvalgets anbefaling er ikke indarbejdet i indstillingen nedenfor.

Velfærdsudvalget har drøftet budgetopfølgningen på ordinært møde den 5. maj 2020. Susanne Bettina Jørgensen (A), Jesper Wittenburg (A) og Poul Erik Skov Christensen (A) kan ikke følge forslagene til finansiering inden for udvalgets område vedrørende mindreforbrug på 6 mio. kr. på omsorgscentrene, herunder at mindreforbruget på udsættelse af skift af hybridbiler indgår i budgetopfølgningen, da dette er en budgetbeslutning, og tillægsbevillingen skal derfor være på 15,3 mio. kr. På denne baggrund kan Susanne Bettina Jørgensen (A), Jesper Wittenburg (A) og Poul Erik Skov Christensen (A) ikke følge indstillingen.

Morten Skovgaard (V), Anne Sofie Uhrskov (V) og Inge Messerschmidt (O) anbefaler indstillingen, men har samtidigt ikke forholdt sig til forslagene til finansiering inden for udvalgets område.

Velfærdsudvalget har ydermere drøftet besparelser indenfor udvalgets område på et ekstraordinært møde den 11. maj 2020. Udvalget anbefaler ikke forslag til finansiering i 2020 vedrørende besparelser i lønsummen og på rengøring. Udvalget anbefaler, at fastholde stoppet for indflytning på Pedershave frem til den 1. august 2020 samt forslag om nedlæggelse af stillingen som socialfaglig konsulent.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Centerchefen for økonomi indstiller, på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. En række initiativer - svarende til i alt 21,9 mio. kr. - der dækker over tekniske korrektioner og dermed et uændret serviceniveau, gennemføres til delvis finansiering af merudgifter på 24,5 mio. kr. svarende til en samlet tillægsbevilling på serviceudgifterne på 2,5 mio. kr.
 2. Forslag på ældreområdet vedrørende reduceret serviceniveau på rengøring i eget hjem, udfasning af socialfaglig myndighed samt tilpasning af på omsorgscentrene gennem reduceret brug af eksterne vikarer samt om nødvendigt kortvarige ansættelsesstop sendes i høring i MED-systemet med henblik på forventet beslutning i Økonomiudvalg den 17. juni og Byråd den 24. juni. Forslagene udgør i alt en besparelse på 6,3 mio. kr.
 3. Tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. på overførelsesudgifterne godkendes.
 4. Tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. på den aktivitetsbestemte medfinansiering godkendes.
 5. Tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. på tilskud og udligning godkendes.
 6. Tillægsbevilling på -3,8 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne godkendes.
 7. Tillægsbevilling på 7,1 mio. kr. på bruttoanlægsindtægterne godkendes.
Beslutning

På baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder indstiller Økonomiudvalget overfor Byrådet, at:

Indstillingspunkt 1 ændres til følgende:

Tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. på serviceudgifterne godkendes. Hermed tilføres ældreområdet 15,3 mio. kr. og voksenhandicapområdet 9,0 mio. kr.

Merudgifterne finansieres af:

1.    en række tekniske korrektioner på øvrige udvalg for 15,7 mio. kr.,

2.    tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. vedrørende uforbrugt budget på hovedvedligeholdelsespuljen, som konverteres til anlæg, da de omfattende opgaver har anlægsmæssig karakter.

Mindreforbruget på den kollektive transport på 1,3 mio. kr. i 2020 budgetlagt under Teknisk Udvalg indgår i de tekniske korrektioner for 15,7 mio. kr. og vedrører efterregulering fra 2018, som er betalt i 2019.

Indstillingspunkt 2 ændres til:

Forslag på ældreområdet vedrørende udfasning af socialfaglig konsulent i myndighedsfunktion og  tilpasning på omsorgscentrene gennem reduceret brug af eksterne vikarer samt om nødvendigt kortvarige ansættelsesstop sendes i høring i MED-systemet med henblik på forventet beslutning i Økonomiudvalg den 17. juni og Byråd den 24. juni. Forslagene udgør i alt en besparelse på 6,2 mio. kr.

Indstillingspunkterne 3, 4 og 5 anbefales.

Indstillingspunkt 6 ændres til:

Tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne godkendes. Samtidig frigives anlægsbudgettet for hovedvedligeholdelsesudgifter på 5,8 mio.kr.

Heri indgår:

3.    tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. vedrørende uforbrugt budget på hovedvedligeholdelsespuljen, som konverteres fra drift til anlæg, da de omfattende opgaver har anlægsmæssig karakter.

4.    Ligeledes fastholdes budgettet på 0,6 mio. kr. som følge af overgangen til hybridbiler.

5.    Anlægsudgiften på 12,8 mio. kr. samt budgetterede fondsindtægter på 7,1 mio. kr. vedrørende havnebad indgår i det videre arbejde med investeringsplan 2021-2030, jævnfør sag 296 (lukket punkt) på Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019.

6.    Adgangsvej til station i Vinge. Ændret periodisering og overførsel til 2021 på 6,4 mio. kr.

7.    Fællesmagasinet. Ændret periodisering og overførsel til 2021 på 1,6 mio. kr.

8.    Nulstilling af ramme til senere udmøntning på 15,9 mio. kr.

Indstillingspunkt 7 anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er anden status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 53 ændringer, hvoraf 11 er implementeret på nuværende tidspunkt. For resterende 42 ændringer er den fortsatte proces hen i mod en implementering kort beskrevet under kolonnen statustekst.

Specifikt i forhold til Økonomiudvalget indeholder bilag 2 seks ændringer, hvoraf tre er implementeret, mens tre er under fortsat proces.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgninger på budgetaftalen, der forelægges fagudvalgene på henholdsvis september- og november-møderne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020, der behandles på samme møde.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender anden status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges revidereret forslag til proces for involvering af borgerne og Byrådet i arbejdet med Investeringsplanen.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. april, at:

 • Det planlagte borgermøde den 20. maj 2020 aflyses. Økonomiudvalget betonede vigtigheden af, at borgerne bliver inddraget i arbejdet med Investeringsplanen og anmoder administrationen om et oplæg til andre måder at involvere borgerne på.
 • Byrådets planlagte temamøde den 29. april 2020 aflyses, idet det overvejes, hvordan Byrådet bedst kan involveres i arbejdet med Investeringsplanen i perioden frem mod budgetseminaret den 23. juni 2020.

Det skal hermed sikres at videreføre de intentioner, der var med vedtagelsen af budget 2020-2023 og beslutningen om at starte arbejdet med en fremadrettet investeringsplan for Frederikssund Kommune for perioden 2021-2030. Investeringsstrategien skal understøtte Byrådets ønske om, at Frederikssund Kommune skal markere sig som en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret kommune i Øresundsregionen.

Denne strategiske retning bygger videre på visionen "Gode forbindelser" fra planstrategien 2015 og danner sammen med FN's verdensmål udgangspunkt for planstrategi 2019, som Byrådet vedtog den 27. november 2019.

Økonomiudvalget vedtog på mødet i december 2019 følgende 5 kriterier for drøftelserne om Investeringsplanen: 

 1. Kapacitet
 2. Myndighedskrav
 3. Klima, miljø og den grønne omstilling
 4. Tidligere besluttede overordnede planer og strategier
 5. Byliv og attraktive boligområder

Forslag til inddragende proces frem mod budgetseminaret i juni

Målet er, at de første prioriteringer til Investeringsplanen frem mod 2030 er afklaret i 1. halvår 2020 og kan fremlægges på budgetseminaret den 23. juni 2020.

Der ønskes en proces, hvor borgere og det samlede Byråd inddrages i arbejdet.

Nedenfor er kort beskrevet forslag til elementer i den inddragende proces. For at nå ud til flest mulige borgere, der ønsker at deltage i processen, arbejdes der med en temadrøftelse i Byrådet og et digitalt borgermøde, hvor borgere, bestyrelser og råd har mulighed for at indgå i processen.

 1. Der afholdes en temadrøftelse i Byrådet den 27. maj kl. 16-18 inden det ordinære byrådsmøde. Formålet med temadrøftelsen er, at Byrådet foretager en indledende prioritering. Partierne giver en kort status på de overvejelser, man har i forhold til prioriteringer. Afhængig af situationen omkring Corona til den tid, kan temadrøftelsen holdes som fysisk eller digitalt møde.
 1. Der afholdes et digitalt borgermøde tirsdag d. 16. juni kl. 19.00-21.00. På det digitale borgermøde deltager hele Byrådet, og det er åbent for alle interesserede borgere, herunder repræsentanter fra bestyrelser, råd mv., som opfordres til at deltage i mødet. Borgerne kan ikke deltage i selve mødet, men lytte med (i lighed med til byrådsmøderne). Borgerne har endvidere under mødet mulighed for at stille spørgsmål til byrådeti en ”chatfunktion”, på mail eller pr. telefon. Spørgsmålene vil blive læst op og besvaret efterhånden, som spørgsmålene kommer ind. Investeringsplanen vil senere indgå i det samlede budgetmateriale og vil dermed være omfattet at den generelle offentlige budgethøring.

Der vil blive annonceret i lokalpressen og på kommunens hjemmeside om arbejdet med Investeringsplanen og om mulighederne for at deltage /give sin mening eller ide til kende.

Tidsplan

Den 13. maj: Økonomiudvalget tager stilling til den inddragende proces om Investeringsplanen.

Den 27. maj: Temadrøftelse i Byrådet vedr. Investeringsplanen (og mulige prioriteringer)

Uge 22 og 23: Der annonceres i lokalpressen, på kommunens hjemmeside og på FB

Uge 25: Der afholdes digitalt borgermøde i uge 25.

Den 23. juni: Fremlæggelse af forslag til Investeringsplanen på budgetseminaret

Fortsat kommunikation om Investeringsplanen til borgerne.

Kort om de tekniske løsninger

Der er en række eksempler på, at flere forskellige kommuner har benyttet Facebook Live til borgermøder mv.

Det er problematisk at benytte Facebook, da Frederikssund Kommune ikke har en databehandleraftale med dem. Det er der ingen kommuner i Danmark, der har, og derfor anbefaler KL, at kommunerne ikke bruger Facebook til at opbevare personoplysninger på (herunder billeder/video af genkendelige personer).

I Frederikssund Kommune benyttes Skype for Business, som også er den løsning, der har været brugt ved de to digitale byrådsmøder, som har været afholdt i april. I denne løsning kan der åbnes for, at borgerne kan skrive deres bemærkninger under mødet. Administrationen anbefaler, at Skype for Business benyttes.

Økonomi

Der er i budget 2021-2024 budgetlagt med 267,7 mio. kr. til udmøntning af investeringsplanen. De politiske drøftelser skal af hensyn til kommunens likviditet være inden for disse rammer.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller overfor Økonomiudvalget, at:

Godkende proces for involvering i arbejdet med Investeringsplanen som beskrevet i sagsfremstillingen - herunder at tage stilling til punkterne i processen:

 1. Temadrøftelse i Byrådet den 27. maj.
 2. Digitalt borgermøde tirsdag den 16. juni.
Beslutning

Tiltrådt med den bemærkning, at partierne hver især præsenterer deres forslag til prioriterede anlægsprojekter (indenfor den samlede ramme) på Byrådets temamøde den 27. maj.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 26. februar 2020 blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde et budgetkatalog med forslag til omstillingsmuligheder på serviceudgifterne med henblik på tilvejebringelse af et politisk råderum og konsolidering af kommunens økonomi. Desuden skal budgetkataloget suppleres med initiativer vedrørende overførsler, anlæg og skatteændringer.

Fagudvalgene præsenteres i maj måned for foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen. Hele budgetkataloget præsenteres for byrådet på budgetseminaret den 23. juni 2020.

Administrationen vil på budgetseminaret den 23. juni 2020 fremlægge handlemuligheder således, at initiativerne kan koordineres med drøftelserne om investeringsplanen for 2021-2030. På dette tidspunkt forventes samtidig resultatet af både en økonomiaftale mellem regeringen og KL samt forhandlingerne om en eventuel udligningsreform at være kendte. Budgetkataloget skal bidrage til at skabe omstillingsmuligheder indenfor servicerammen. Dette med henblik på at konsolidere kommunens økonomi, skabe politisk råderum og sikre fremdrift.

Serviceudgifter

Besparelsesforslagene indenfor serviceudgifterne kan tilvejebringes på forskellig vis:

 • Effektiviseringer og omstruktureringer af den løbende drift
 • Egentlige servicereduktioner

For Økonomiudvalgets vedkommende fremlægges forslag til tværgående temaer, der kan vedrøre samtlige udvalg.

Samtidig fremlægges forslag til temaer for de enkelte fagudvalg, som vedrører de respektive områder.

Samtlige temaer for de enkelte udvalg er specificeret i bilag, som er vedlagt som arbejdspapir. 

Overførselsudgifter

I forhold til overførslerne kan det undersøges, om der ved målrettede indsatser kan ske en reduktion af overførselsudgifterne på udvalgte områder.

Anlæg

Anlæg behandles særskilt i regi af arbejdet med Investeringsplanen 2021-2030.

Skatteændringer

I princippet kan flere udgifter/færre indtægter også opvejes af en skattestigning. En sådan løsning skal imidlertid ses i lyset af, at Frederikssund Kommune allerede på nuværende tidspunkt har et relativt højt beskatningsniveau (25,8 pct.) svarende til det 26. højeste på landsplan.

Administrationen foretager udregning af en række scenarier omkring skatteændringer sådan, at det indgår i materialet til budgetseminaret den 23. juni.

Fortsat politisk proces

Budgetseminar den 19. august

Her forelægges Byrådet et samlet overblik over det tekniske budget inklusiv økonomiaftale samt de politiske handlemuligheder til sikring af økonomisk balance og et politisk råderum. Der er således skabt et økonomisk overblik inden Økonomiudvalgets 1. behandling den 26. august, hvor budgetforslaget sendes i høring.

Politiske forhandlinger

I perioden 21.-27. september er der politiske forhandlinger, hvortil der udarbejdes regnemaskine, som kendt fra foregående år. Fristen for politiske ændringsforslag er den 27. september kl. 18.00.

2. behandling

Økonomiudvalget 2. behandler budgettet inklusiv politiske ændringsforslag den 30. september, mens det er tilfældet for Byrådet den 7. oktober.

Det tekniske budget

Samtidig med den beskrevne politiske proces vil der pågå et arbejde med det tekniske budget, som er udtryk for lige så reelle politiske prioriteringer som politiske ændringsforslag. Derfor forelægges det tekniske budget det politiske niveau ved flere lejligheder:

 • På fagudvalgsmøderne (inklusiv Økonomiudvalget) i april blev forelagt befolkningsprognose og afledt demografiregulering.
 • På budgetseminar den 23. juni forelægges status på tekniske korrektioner - inklusiv økonomiaftale.
 • På fagudvalgsmøderne (inklusiv Økonomiudvalget) i august orienteres om status på tekniske korrektioner.
 • På budgetseminar den 19. august forelægges status på tekniske korrektioner - inklusiv statsgaranteret udskrivningsgrundlag.
 • På Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslag den 26. august godkendes de bevillingsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet.
Økonomi

Budgetkataloget for 2021-2024 skal bidrage til at skabe omstillingsmuligheder indenfor servicerammen. Desuden suppleres budgetkataloget med initiativer vedrørende overførsler og skatteændringer. Anlæg behandles særskilt i regi af arbejdet med Investeringsplanen for 2021-2030.

Indstilling

Centerchef for Økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2021-2024, tages til efterretning.
 2. Drøfte forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2021-2024.
Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Udvalget har for nuværende ikke forslag til yderligere temaer.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Lovgrundlag

Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 - Del aftale indgået mellem regeringen og KL omkring kommunernes økonomi den 26. marts 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 29. april 2020 at fremrykke anlægsinvesteringer til 2020 vedrørende etablering af faglokaler på Ådalens Skole indenfor en ramme på 8,240 mio. kr. Samtidig blev det besluttet at fortsætte drøftelsen af fremrykning af anlægsinvesteringer på næste møde i Økonomiudvalget.

Grundet den økonomiske situation i lyset af COVID-19 har regeringen og KL indgået en delaftale omkring kommunernes økonomi i 2020. Aftalen indeholder følgende:

Annullering af anlægsloft i 2020

Delaftalen annullerer anlægsloftet på 19,1 mia. kr. i 2020 med henblik på at fremrykke allerede besluttede investeringer i de kommende år til 2020. Der bør være tale om projekter, der hurtigt kan igangsættes og samtidig afsluttes i 2020.

KL vurderer umiddelbart, at det økonomiske omfang af sådanne investeringer er ca. 2,5 mia. kr., hvoraf Frederikssund Kommunes andel udgør ca. 20 mio. kr.

For at understøtte ovenstående rent likviditetsmæssigt gives kommunerne mulighed for at få dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. I følge KL kan der være tale om nye anlægsprojekter eksempelvis i form af ekstra vedligeholdelse. Forudsætningen for at kunne lånefinansiere er, at likviditeten pr. indbygger er under landsgennemsnittet på 7.716 kr., hvilket er tilfældet for Frederikssund Kommune med en likviditet pr. indbygger på ca. 4.000 kr.

Det skal overvejes, om Frederikssund Kommune kan fremrykke mulige investeringsforslag, som p.t. indgår i arbejdet med Investeringsplanarbejdet. Overvejelser, der bør indeholde vurdering af evt. kapacitetsrestriktioner set i lyset af, at der allerede budgetteres med bruttoanlægsinvesteringer i 2020 på 154,8 mio. kr.

Det foreslås, at projekter fremrykkes indenfor en samlet ramme på 20 mio. kr., hvoraf 8,24 mio. kr. blev prioriteret på Byrådets møde 29. april. Det er således muligt at prioritere anlægsinvesteringer indenfor en samlet ramme på 11,76 mio. kr., hvoraf finansiering af øgede interne personaleressourcer på 3 pct. udgør 0,353 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at det vil være realistisk at gennemføre nye anlægsprojekter i dette omfang samtidig med, at det øvrige budgetterede anlægsprogram realiseres i 2020.

Det fremgår, at der er flere mulige projekter fra det foreløbige arbejde med Investeringsplanen, der kan prioriteres indenfor rammen. Eksempelvis faglokaler på Trekløverskolens afdeling Marienlyst for 8 mio. kr. og Kæret for 4 mio. kr.  Alternativt kan Kunstgræsbane for 8,5 mio. kr. prioriteres eller delvis etablering af en cykelsti til Kulhuse.

Det foreslås videre, at der hjemtages lån svarende til fuld finansiering indenfor en samlet ramme på 11,76 mio. kr.

Lånetilsagn kan som udgangspunkt ikke overføres til efterfølgende år

Det hjemtagne lånetilsagn kan ikke overføres til efterfølgende år. Forbruges der således kun 80 pct. af det ansøgte, vil der som udgangspunkt ske en proportional reduktion af lånetilsagn.

Økonomi

I det omfang administrationens indstilling om øgede anlægsudgifter i 2020 på 11,76 mio. kr. følges, vil det medføre en tillægsbevilling i forhold til bruttoanlægsudgifter.

Samtidig gives en tilsvarende tillægsbevilling til øget lånehjemtagelse.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Fortsætte drøftelsen om at fremrykke anlæg indenfor en samlet ramme på 11,76 mio. kr.
 2. Overfor Byrådet anbefaler, at:
 • Anlægsprojekter fra investeringsplanarbejdet fremrykkes indenfor en samlet ramme på 11,76 mio. kr.
 • Der gives en tillægsbevilling til øgede bruttoanlægsudgifter i 2020 til finansiering af de fremrykkede projekter, der samtidig frigives.
 • Der gives en tillægsbevilling til øget lånehjemtagelse på 11,76 mio. kr. i 2020.
Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at:

 1. Der sker en fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 vedr. etablering af faglokaler på Trekløverskolens afdeling Marielyst indenfor en ramme på 8,240 mio. kr.
 2. Der gives en tillægsbevilling på 8,240 mio. kr. til øgede bruttoanlægsudgifter i 2020 til finansiering af det fremrykkede projekt, der samtidig frigives.
 3. Der gives en tillægsbevilling til øget lånehjemtagelse på 8,240 mio. kr. i 2020.

Økonomiudvalget bad desuden administrationen om at undersøge mulighederne for etablering af bevægelsesbånd samt kunstgræsbaner med henblik på en fornyet drøftelse på Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 19. maj.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Som følge af regeringens udmelding på grund af COVID-19 pandemien om nedlukning af Danmark den 11. marts 2020 lukkede en lang række af Frederikssund Kommunes tilbud og funktioner midlertidigt.

Den 15. april 2020 påbegyndte regeringen en gradvis genåbning af Danmark. Administrationen har gjort sig en række konkrete erfaringer fra arbejdet med genåbning af bl.a. skoler, dagtilbud, træningsområdet m.v., ligesom også de nationale anbefalinger løbende er blevet justeret. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til generelle principper for den fortsatte gradvise genåbning, som er erfaringsbaseret og som samtidig er i tråd med de nationale myndigheders anbefalinger. Principperne skal understøtte en gradvis genåbning, der er faglig og sundhedsmæssig forsvarlig.

I vedlagte bilag beskrives forslag til de generelle principper for en gradvis genåbning af tilbud og funktioner i Frederikssund Kommune. Med udgangspunkt i principperne vil administrationen udarbejde konkrete forslag til planer for genåbning af forskellige tilbud og funktioner - i takt med regeringens udmeldinger. De konkrete forslag til planer danner grundlag for politiske beslutninger i fagudvalgene og evt. Byråd om genåbning indenfor det enkelte udvalgs område.

Efter Økonomiudvalgets behandling sendes de generelle principper til orientering til det samlede Byråd.

Økonomi

Valg af principper for genåbning af Frederikssund Kommunes tilbud og funktioner vil have konsekvens for kommunens merudgifter som følge af COVID-19 situationen. Merudgifter der løbende følges op på og indberettes til i KL til brug for forhandlinger med regeringen omkring kompensation.

Indstilling

Afdelingslederen for Politik og Jura indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Godkende de generelle principper for gradvis genåbning af Frederikssund Kommunes tilbud og funktioner.
Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Med virkning fra 1. januar 2016 blev § 60 selskabet Frederiksborg Brand og Redning dannet som et fælles beredskab for følgende 6 kommuner: Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Egedal, Furesø og Frederikssund. Gribskov Kommune har i 2019 meddelt at de ønsker at udtræde af det fælles beredskab. Gribskov Kommunes udtrædelse kan tidligst ske fra 31. december 2020.

Oplæg omkring ny ejerstrategi fra 2021 for Frederiksborg Brand og Redning (FBBR) fremlægges hermed for kommunerne i beredskabet med følgende fælles sagsfremstilling.

I forbindelse med Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning skal der udarbejdes ejerstrategi for Frederiksborg Brand og Redning 2021 og frem. Ejerstrategien skal sikre en fælles retning omkring Frederiksborg Brand og Rednings drift og udvikling, og beskrive selskabets vigtigste principper. Ejerstrategien beskriver i sin form følgende:

 • Selskabets primære fokus er drift af kerneopgaven: De operative og forebyggende beredskabsindsatser. Derudover kan serviceopgaver løses eksempelvis for at udnytte ledig kapacitet hos fuldtidsansat vagtpersonale.
 • Beredskabet skal samarbejde tæt med øvrige beredskaber.
 • Et bæredygtigt beredskab med vægt på at skabe en sund og langsigtet bæredygtig arbejdsplads, hvor der tages vare på det psykiske arbejdsmiljø og den enkeltes helbred.
 • Samarbejdet med det frivillige supplerende beredskab skal prioriteres højt.
 • Størst mulig åbenhed og involvering af medarbejdere gennem formelle samarbejdsfora og MED-udvalg. Ligeledes ønsker ejerkommunerne åbenhed og involvering af beredskabets eksterne interessenter i forbindelse med beredskabets virke, eksempelvis i forbindelse med høring af planforslaget for risikobaseret dimensionering.
 • Beredskabet skal hvert år give forslag til, hvordan selskabet kan effektivisere minimum 2 %.
 • Ejerstrategien er et dynamisk værktøj der revideres løbende så den hele tiden bevarer sin aktualitet.

Ejerstrategiens effektiviseringsforventning på 2 % medfører en samlet budgetreduktion på ca. 770.000 kr. årligt. Af udrykningsstatistikkerne fremgår det, at specielt den lange tørre periode i sommeren 2018, de årlige varsler om forhøjet vandstand i fjordene og længevarende kraftige regnvejr, medfører at antallet af udrykninger er støt stigende. Det skal derfor forventes, at beredskabets økonomi sættes under pres med det nuværende aktivitetsniveau, der over de sidste år har været stigende.

Sagen er vedlagt bilag vedr. Ejerstrategi, Ankestyrelses forhåndsgodkendelse, Procesplan, Udtrædelsesaftale, Udtagne aktiver passiver, principper for opgørelse, notat om fordeling af omkostninger samt notat om redningsbåd.

Økonomi

Frederikssund Kommune har fra og med 2021 et budget på 10,9 mio. kr. til beredskab.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Ejerstrategien godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Der er fra flere sider i Byrådet efterspurgt viden omkring de forskellige bestyrelser, udvalg, råd og nævn, som Byrådet er repræsenteret i eller har udpeget repræsentanter til. Senest efterspurgte Økonomiudvalget på mødet den 22. januar 2020 en drøftelse af selskabsdannelser samt hvilke styringsmekanismer kommunen har i forhold til selskaberne.

Administrationen har udarbejdet en samlet liste over Byrådets repræsentation i selskaber, udvalg, råd og nævn (se bilag). Formålet med listen er at give Byrådet:

 1. Et samlet overblik
 2. Øget viden

Oplysningerne er grupperet under følgende overskrifter: Forsyning (selskaber), Kultur- og Uddannelse, Rådgivning, Legater, Fonde, KL, Valg og Myndighedsopgaver.

Listen indeholder en kort beskrivelse af området, oplysninger om hvem Byrådet har udpeget som repræsentanter, oplysninger om bestyrelsens sammensætning og uddrag fra vedtægterne omkring de formelle krav til bestyrelsen.

Repræsentation og forpligtelser i de enkelte selskaber

Byrådet har relativt frie rammer med hensyn til, hvordan det ønsker at organisere kommunens opgaveløsning. Byrådet har som udgangspunkt frihed til at beslutte, hvorvidt en opgave skal løses af kommunen selv, eller ved at kommunen indgår i et samarbejde for eksempel et aktieselskab eller et kommunalt fællesskab (§ 60-samarbejde).

Kommunale fællesskaber efter § 60 i den kommunale styrelseslov omfatter samarbejde mellem kommuner, der medfører indskrænkning i de deltagende byråds beføjelser. Opgaveudførelsen i kommunale fællesskaber er begrænset af fællesskabets vedtægter, herunder særligt formålsbestemmelsen.

I nogle selskaber har Frederikssund Kommune ydet en garantiforpligtelse, hvorfor vi også har en tilsynsforpligtelse. Tilsynsforpligtelsen opfyldes ved, at en eller flere repræsentanter udpeget af Byrådet sidder i bestyrelsen.

Byrådet er repræsenteret i følgende selskaber:

 • E.ON Varme Danmark
 • HMN Naturgas I/S bestyrelse
 • HMN Naturgas repræsentantskab
 • Jægerspris Kraftvarmeværk
 • Skuldelev Energiselskab
 • Movias repræsentantskab
 • Novafos Holding A/S
 • I/S Vestforbrændings bestyrelse
 • I/S Vestforbrændings delegerede
 • Mad til hver dag I/S
 • Fælles beredskabskommission
 • Hjælpemiddeldepot

Administrationen har udarbejdet en oversigt, der uddyber de særlige forpligtelser i de enkelte selskaber. (Se vedlagte bilag).

Et mere strategisk arbejde i selskaberne

Der har ikke været tradition for, at Byrådet har forholdt sig til, hvilke strategiske hensyn og interesser, som de udpegede repræsentanter skal varetage gennem deres hverv i de forskellige selskaber, ud over det der formelt set er beskrevet som opgaven for den pågældende bestyrelse i selskabets vedtægter.

De udpegede repræsentanter skal varetage ”Byrådets interesser”. Det er imidlertid ikke altid klart, hvad der er Byrådets interesser - enten fordi det er komplekst og svært gennemskueligt, eller fordi Byrådet aldrig har forholdt sig eksplicit til spørgsmålet. Hvis Byrådet ønsker at arbejde mere strategisk ved f.eks. at udarbejde hensigtserklæringer for de udpegede repræsentanters arbejde - forudsætter dette forelæggelse af en sag i Byrådet omkring de enkelte selskaber og kommunens interesser i selskaberne.

Afhængig af, hvilke tiltag der iværksættes, forudsætter det, at administrationen afsætter ressourcer til i videre udstrækning at understøtte Byrådets repræsentanter i selskaberne.

Med denne sagsfremstilling lægges der derfor også op til en drøftelse af, hvordan administrationen gradvist skal øge hjælpen til de udpegede repræsentanter samt hvordan der kan ske en løbende afrapportering, og dermed en øget videndeling omkring arbejdet i selskaberne.

Administrationen foreslår en forsøgsperiode, hvor der i første omgang indhøstes erfaringer i indeværende byrådsperiode ved at udvælge et par selskaber, hvor der arbejdes mere strategisk og målsat.

I en eventuel forsøgsperiode foreslår administrationen, at der arbejdes med:

 • Vestforbrænding
 • Novafos

Administrationen yder i forsøgsperioden ekstra bistand til de udpegede repræsentanter i form af:

 • at gennemlæse og afgive (korte) skriftlige kommentarer til dagsordenerne forud for møderne og være behjælpelig med opfølgning efter møderne.
 • at sikre, at der afgives minimum 1 årlig afrapportering til Byrådet/fagudvalget (samt efter behov ved større principielle spørgsmål). Administrationen kan være behjælpelig med at udarbejde afrapporteringen i en fastlagt skabelon.
 • fastlæggelse af proces, hvor administrationen sikrer årlig fremlæggelse af årsregnskaber for Byråd/fagudvalg.

Inden en eventuel forsøgsperiode iværksættes, forelægges en sag for Byrådet omkring kommunens strategiske interesser i de to selskaber samt forventningerne til de udpegede repræsentanters varetagelse af arbejdet med at fremme disse interesser.

En eventuel forsøgsordning forventes igangsat medio 2020/senest januar 2021 og afsluttet senest med udgangen af 2021.

I forbindelse med starten af den næste byrådsperiode vil erfaringerne fra arbejdet indgå i overvejelserne om, hvorvidt Byrådet ønsker at arbejde mere strategisk med repræsentation i selskaber samt hvordan og i hvilket omfang administrationen skal understøtte dette arbejde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Indstilling

Afdelingslederen for Politik og Jura indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.
 2. Beslutte, hvorvidt der skal igangsættes en forsøgsordning med Vestforbrænding og Novafos, som beskrevet i sagsfremstillingen.
 3. Beslutte, hvornår en eventuel forsøgsordning skal igangsættes og afsluttes.
Beslutning

Sagen udgik.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til proces for revision af Kommuneplan 2017.

Kommuneplanens revision er indledt med Byrådets vedtagelse af Planstrategien i november 2019, hvor det blev besluttet, at der skulle foretages en fuld revision af kommuneplan 2017. Administrationen foreslår i vedlagte notat gennemførelse af en indledende politisk temadrøftelse i Byrådet, som skal samles op i en Byrådsbeslutning som skal lægge hovedlinjerne for administrationens udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 21. Desuden gennemførelse af et eller evt. to forløb med foroffentlighedsfase og endelig en temadrøftelse med præsentation af forslaget til kommuneplan for Byrådet, hvorefter administrationen færdiggør forslaget og den tilhørende miljøvurdering og forelægger det til vedtagelse til høring. Når høringen af både borgere og myndigheder er gennemført og evt. indsigelser fra overordnede myndigheder er håndteret, forelægges kommuneplanen til endelig vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Den indledende temadrøftelse i Byrådet foreslås gennemført som cafemøde af 1½ til 2 timers varighed.

Nedenfor opsummeres foreløbige tidspunkter for politiske temamøder og borgermøder i kommuneplanprocessen. Der er vedlagt et notat, som mere detaljeret beskriver den politiske proces.

Tidspunkt for temamøder i byråd 2021

Temamødets indhold, Byråd

August 2020

Indledende temadrøftelse i byråd inden forelæggelse af forslag til vedtagelse april 2021.

Primo/medio 2021

Afsluttende temadrøftelse i Byråd af udkast til Kommuneplan 2021

Tidspunkt for borgermøder

Borgermødets indhold

Oktober/november 2020

2 cafemøder om Grønt Danmarkskort

-Ideer og forslag vedr. Grønt Danmarkskort

Primo 2021 (hvis behov)

Evt. borgermøde(r) om byudvikling

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tiltræder den beskrevne proces. Administrationen vil efterfølgende udarbejde forslag til mødedatoer. Der kan ske løbende justeringer af processen. Administrationen vil sørge for løbende orientering herom.

Økonomi

 Processen finansieres over eksisterende driftsbevilling.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Udvalget tiltræder processen for Kommuneplan 21, som beskrevet i bilaget herom.
 2. Administrationen udarbejder forslag til mødedatoer.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt, idet Økonomiudvalget forudsætter, at Byrådets beslutning af den 18. december 2019 vedr. offentlighed i forbindelse med arbejdet med Kommuneplan 2021 gennemføres i fuldt omfang.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Ved forlægningen af Onsvedvej samt etablering af jordvold med beplantning er der en del restarealer (bilag).

Borgere i Onsved har henvendt sig om muligheden for at købe arealerne. Administrationen ser ikke umiddelbart et behov for at bevare arealerne i kommunalt regi og anbefaler derfor, at arealerne kan sættes på salgslisten.

Der er tale om delområde 1, 4, 5, 6, 7 og 8 (bilag).

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med eventuelt salg af grunde vil blive behandlet i særskilt sag.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Restarealer omkring jordvolden ved Onsvedvej sættes på salgslisten.
Beslutning

Sagen udsat.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Lovgrundlag

Vejloven

Sagsfremstilling

Første etape af Idrætsbyen er igangsat. Svømmehallen skal efter planen åbnes den 15. august 2020. I henhold til lokalplanen anlægges en ny adgangsvej fra Strandvangen. Det er politisk besluttet, at Strandvangen ikke skal være adgang for bløde trafikanter. Adgangen for de bløde trafikanter skal ske via Kornvænget og Bonderupvej.

I budgetaftalen for 2018 var der enighed om, at der skulle etableres trafiksikkerhedsforanstaltninger for de bløde trafikanter. Her er uddrag fra budgetbeslutningen: ”Som sikker stiforbindelse er der enighed om at etablere cykel- og gangsti fra Ådalens Skole frem til krydset Kornvænget/Bonderupvej samt ny krydsningshelle på Kornvænget. Denne løsning vil bidrage til en mere sikker trafikafvikling herunder af den daglige skoletrafik”. Denne beslutning blev truffet ud fra en trafikanalyse for Idrætsbyen, udarbejdet af rådgiver. Her anslås det, at knap halvdelen af de besøgende vil ankomme til Idrætsbyen på cykel eller som gående. I første etape, som primært omfatter opførelse af svømmehal, forventes i gennemsnit 260 besøgende om dagen svarende til ca. 120 cyklende og gående.

Anlægsprojektet er estimeret til 1 mio. kr. (2017-prisniveau). Administrationen anmoder derfor om 1,3 mio. kr. til etablering af projektet (prisfremskrevet estimat af anlægsomkostningen).

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat 11,3 mio. kr. til slidlagsarbejder, hvoraf der pr. 22. april 2020 er udgiftsført 0,8 mio. kr.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg, at:

 1. Godkende igangsætning af cykel/gangsti fra skole til Idrætsby samt krydsningshelle på Kornvænget,
 2. Anlægsomkostningerne finansieres via vedligeholdelsesmidlerne på vejområdet,
 3. Driftsomkostninger afholdes indenfor eksisterende driftsramme.
Historik

Teknisk Udvalg, 6. maj 2020, pkt. 67:Indstillingspunkt 1: Tiltrådt.

Indstillingspunkt 2: Ikke tiltrådt, idet finansieringen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstillingspunkt 3: Tiltrådt.

Indstillingspunkt 2 oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet.  

Udvalget ønsker, at der afholdes et fællesmøde med Fritidsudvalget om sti og vejadgange til og i idrætsbyen.

Beslutning

Indstillingspunkt 2: Økonomiudvalget anbefaler, at anlægsomkostningerne findes ved førstkommende budgetopfølgning.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2020 afsat 1,5 mio. kr. til vedligeholdelse, sikring og nyanlæg af kommunens legepladser på skoler og ved klubber.

Alle legepladser er nu blevet inspiceret af et akkrediteret firma og administrationen har modtaget en inspektionsrapport for hver legeplads. Udgifter til udarbejdelse af rapporter skal afholdes indenfor puljen. Inspektionsrapporterne er delt op i 5 risikoniveauer, hvor 1 er meget højt og 5 er ubetydeligt. Faldunderlag ligger i kategori 2 og 3 alt efter problemstillingen. Hvis der er konstateret nogle 1´ere, er der øjeblikkeligt blevet fulgt op på disse.

Rapporterne viser, at der behov for at investere ca. 865.000 kr. i faldunderlag for, at legepladserne lever op til sikkerhedskravene.

Beløbet fordeler sig således:  

Faldunderlag udføres ved at grave jorden op og erstatte med grus eller gummi. Det store arbejde ligger i opgravningen og denne vil kunne håndteres af lokale anlægsfirmaer. Sandsynligvis vil flere af firmaerne også have mulighed for at levere enten grus eller gummi. Ved at frigive midlerne nu, vil der således være mulighed for at understøtte det lokale erhvervsliv.

Udover etablering af de manglende faldunderlag, vil den afsatte pulje blive anvendt til reparation af de problemstillinger, legepladsrapporterne påpeger. Det beløb der er tilbage herefter, forventet ca. 400.000 kr., tænkes anvendt til fornyelse af skolernes/klubbernes legepladser og de udearealer, der benyttes til leg. Der igangsættes en proces, hvorefter hver skole og klub ud fra en pædagogisk faglighed indmelder behov til Kommunale Ejendomme. I samarbejde med repræsentanter for skoler og klubber vurderes derefter på tværs, hvilke tiltag der er muligt at sætte i gang. I samme forbindelse vil skoler /klubber blive bedt om at lave en helhedsplan for hver skole/klub således, at man har fælles billede af, hvordan legeplads og udearealer ender med at blive.

Da et traditionelt legeredskab typisk koster 50-150.000 kr. stykket, forventes det ikke, at alle pædagogiske ønsker kan opfyldes.

Økonomi

 Der er i 2020 afsat 1,5 mio. kr. til sikkerhed på legepladser, som søges frigivet herfra i denne sag.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Anlægsbevillingen på 1,5 mio. kr. frigives.
Historik

Teknisk Udvalg, 6. maj 2020, pkt. 65:Tina Tving Stauning (A) stiller ændringsforslag om at frigive 1 mio. kr.  

For stemte: Tina Tving Stauning (A), Lars Jepsen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Imod stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V), Kristian Moberg (V) og Jens Jørgensen (V).

Forslaget ikke tiltrådt.  

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning:

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V), Kristian Moberg (V) og Jens Jørgensen (V).

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A), Lars Jepsen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Administrationens indstilling tilltrådt.

Beslutning

Indstillingen fra Teknisk Udvalg blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Inge Messerschmidt (O), Ole Søbæk (C), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Frimann Hansen (F).

Imod indstillingen stemte: Tina Tving Stauning (A) og Kenneth Jensen (A) med den begrundelse, at de godt vil være med at frigive 1 mio. kr., jævnfør listen over projekter.

Indstillingen fra Teknisk Udvalg anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune indgik i 2018 aftale med Ørsted om levering af el til de kommunale bygninger i 2019 og 2020. Aftalen blev indgået med hjælp fra energimæglingsfirmaet Kinect Energy. Aftalen med Ørsted er nu på sit sidste år, og der er behov for en ny aftale for at sikre den fremtidige levering af el til de kommunale bygninger.

I efteråret 2018 indgik Frederikssund Kommune en aftale med Kinect Energy om en forvaltnings aftale på vores levering af naturgas. Dette betyder, at energimægler løbende handler gas på vores vegne. Dette gøres ved at pulje os sammen med andre kommuner i en fond og derved opnå bedre priser pga. det høje volumen. De handler gassen på energi børsen og prissikrer og sælger alt efter markedet. Det har betydet, at vi i 2019 har betalt 0,1 kr./kWh kontra 0,17 kr./kWh, som vi ville have betalt uden forvaltningsaftalen. Dette svarer til en besparelse på knap 1,1 mio. kr. alene på gasprisen.

Ved indgåelse af ny el aftale anbefales det at indgå samme type aftale med energimægler. Energimarkedet er som mange andre markeder meget dynamisk, og det er derfor ikke muligt at forudsige priserne de næste 3 år. Ved indgåelse af en forvaltningsaftale undgår vi at lægge os på en fast pris eller at være øjeblikkeligt påvirket af markedets udsving. Det vil igennem aftalen være muligt for mægler at købe el, når prisen er lav, prissikre når det er nødvendigt og evt. sælge igen, når det giver mening. På denne måde følger vi bedst med markedet, når prisen falder og garderer os bedst, når prisen stiger.

Den nye el aftale lyder på 10,4 mio. kWh årligt, svarende til ca. 16,2 mio. kr. Dette indeholder al kommunal el, både bygninger, gadebelysning, lade standere mv.

Økonomi

Konsekvenser er den nye aftale forventes afholdt inden for den nuværende ramme sådan, at der ikke er bevillings- og likviditetsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der indgås aftale med Kinect Energy om 3-årig forvaltningsaftale af el.
Historik

Teknisk Udvalg, 6. maj 2020, pkt. 73:Anbefales.

Fraværende:

Jens Jørgensen (V)

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Inge Messerschmidt (O), Ole Søbæk (C), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Maria Katarina Nielsen (B), Tina Tving Stauning (A) og Kenneth Jensen (A).

Imod indstillingen stemte: Ole Frimann Hansen (F) med den begrundelse, at det er uigennemskueligt, hvad det er for en strøm, der bliver købt. Han ønsker, at der bliver købt grøn strøm.

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

I budget 2020 blev reserveret en pulje på 600.000 kr. til renovering af badebroer samt en pulje på 200.000 kr. til strande og toiletter. Med snarlig udsigt til den kommende badesæson, anmodes puljen til renovering af badebroer frigivet til disponering, da blandt andet badebroen ved Vester Strand trænger meget til renovering.

Derudover anmoder administrationen om frigivelse af puljen til strande og toiletter. Udvalget bedes drøfte, hvor et toilet hensigtsmæssigt kan placeres. Der er tidligere igangsat drøftelser vedr. et toilet på Landerslev Strand, men der mangler enighed blandt lodsejerne vedr. toilettets beliggenhed.

En anden mulighed kunne være at arbejde på at forberede toiletforholdene på Vester Strand. Det kræver dog kommunikation med Stiftelsen.

Puljen til strande og toiletter er løbende overført/ genprioriteret fra 2016.

Ved opsætning af et toilet skal findes midler til drift og vedligeholdelse. Disse foreslås taget i den eksisterende driftsramme.

Økonomi

Der er i 2020 afsat 0,2 mio. kr. til forbedringer af strande og toiletforhold i Frederikssund Kommune. Disse midler søges frigivet i nærværende sag.

Ligeledes er der i 2020 afsat 0,6 mio. kr. til renoveringer af badebroer i Frederikssund Kommune. Disse midler søges frigivet i nærværende sag.

Driftsudgifter i forbindelse med opsætning af toilet, skal afholdes inden for eksisterende rammer.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frigive puljen til renovering af badebroer.
 2. Frigive puljen til strande og toiletter.
 3. Drøfte, hvilke strand der ønskes forbedret med opsætning af et toilet.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 5. maj 2020, pkt. 69:Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Anbefales, idet midlerne anvendes på Landerslev Strand eller en alternativ placering, såfremt Landerslev Strand ikke er muligt.  

Indstillingspunkt 3: Udvalget ønsker, hvis muligt, toilettet placeret på Landerslev Strand.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har i 1973 overtaget Digelaget Bløden, og med dette en forpligtigelse til at iværksætte kystbeskyttende foranstaltninger, der skal sikre bymidten imod oversvømmelse.

En række diger beskytter i dag en strækning nord og syd om Frederikssund Midtby, men der er behov for at etablere en oversvømmelsessikring ved Frederikssund Havn, således at midtbyen kan sikres mod oversvømmelse ved en ny stormflod.

Efter stormen Bodil i 2013 blev der udbetalt erstatning til husejere for mere end 50 mio. kroner i Frederikssund Bymidte som følge af stormflod, og mange borgere kunne ikke bo i deres huse i lang tid efter oversvømmelsen.

I de seneste år er der blevet udlagt watertubes ved højvande som midlertidig sikring imod oversvømmelse. Til det er der blevet anvendt driftsmidler, og ydelsen har i gennemsnit over de forløbne år været over en mio. kr. pr år.

Watertubes er en langt mindre pålidelig sikring mod højvande end fast kystbeskyttelse, og risikoen for oversvømmelse ved stormflod forventes at stige i de kommende år i takt med de forventede klimaforandringer.

Der er i budget 2020 afsat en pulje på 500.000 kroner til det indledende arbejde med oversvømmelsessikring af Frederikssund Midtby og Bløden. Midlerne søges hermed frigivet til at udarbejde et konkret forslag til en holdbar oversvømmelsessikring. Projektet vil være en forundersøgelse, der skitserer og estimerer oversvømmelsessikringens omfang, løsning og forslag til placering, ligesom det skal bidrage positivt til livet på havnen.

Forud for et projektforslag udarbejdes en mere detaljeret procesplan med de forventede konkrete tiltag, rammerne for et rådgiverudbud samt en samlet tidsplan. Det er administrationens forventning, at udvalget kan forelægges et konkret forslag til projekt ultimo 2020.

På baggrund af forundersøgelse med forslag til installationer for oversvømmelsessikring vil der skulle udarbejdes en ny lokalplan for havneområdet og den anbefalede oversvømmelsessikring, ligesom der skal findes den nødvendige finansiering til anlægget. Begge dele med henblik på at kommunen kan iværksætte anlæg af de nødvendige foranstaltninger i 2021-22.

Det er administrationens anbefaling, at valg af finansieringsløsning besluttes, når der foreligger et konkret projektforslag for oversvømmelsessikring og de estimerede anlægsudgifter for løsningen kendes. Anlægsudgift, finansieringsmulighed og tidsperspektiv kan således vurderes samlet og i forhold til den potentielt store risiko, der er for oversvømmelse.

Projekter af denne type kan finansieres som en bidragsfordeling mellem berørte grundejere. Der findes også eksempler på oversvømmelsessikring, som er fuldt kommunalt finansieret. Dette forekommer typisk i områder, som rummer offentlige funktioner af større samfundsmæssig vigtighed som fx havn.

Til orientering har administrationen i sit input til den langsigtede investeringsstrategi peget på en anlægsudgift på 25 mio. kr. til oversvømmelsessikring af Frederikssund Midtby.  

Økonomi

Der er i 2020 afsat 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af et konkret forslag til oversvømmelsessikring af Frederikssund Midtby med henblik på efterfølgende at finde den nødvendige finansiering. Midlerne søges frigivet med nærværende sag.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Den afsatte bevilling på 500.000 kr. til handlingsplan for oversvømmelsessikring i Frederikssund Midtby og Bløden frigives. Beløbet finansieres af det afsatte budget til Oversvømmelsessikring af Frederikssund Midtby og Bløden 2020.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 5. maj 2020, pkt. 70:Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven kap. 6

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag tage stilling til, hvorvidt udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at Frederikssund Kommune skal være medrejser af et fredningsforslag for Jægerspris Skydeterræn.

Fredningsforslaget er rejst af Danmarks Naturfredningsforening, som også fremover vil være tovholder og projektleder for fredningssagen. Kommunens rolle er alene symbolsk og politisk - det vil sige, hvorvidt kommunen vil støtte op om fredningen ved en underskrift og en politisk tilkendegivelse. Det er administrationens vurdering i dialogen med Danmarks Naturfredningsforening, at kommunens bidrag i forhold til administrative ressourcer til projektet vil være minimal.

Danmarks Naturfredningsforening har i dialogen med administrationen oplyst, at private lodsejere og de grønne organisationer er positive overfor fredningssagen. Administrationen er ikke bekendt med Forsvarets holdning til fredningssagen.

Dog har Danmarks Naturfredningsforening oplyst, at statens holdning overordnet set fortsat er uafklaret.

Danmarks Naturfredningsforening har desuden tilkendegivet, at de uanset kommunens tilkendegivelse, vil rejse fredningssagen.

Fredningsforslagets indhold

Formålet med fredningen vil være at sikre området mod fremtidig udvikling som by- eller sommerhusområde, anlæg af veje og andre permanente anlæg samt jagt. Derudover vil formålet være at bevare landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske og rekreative værdier.

Fredningen vil ikke hindre Forsvarets aktiviteter, men indeholder såkaldt sovende bestemmelser, som først aktiveres den dag Forsvaret forlader området.

Der stilles forslag til fredning af et område på i alt 652 hektar på Jægerspris Skydeterræn. Langt den største del ejes af Forsvaret, men der er også 9 private ejendomme (på i alt 1.24 hektar).

De nævnte private beboelser vil kun blive omfattet af fredningen, hvis de i mellemtiden er blevet overtaget af Forsvaret. Øvrige dele af terrænet, som i dag ejes af Forsvaret, vil derimod blive omfattet uanset eventuelle ændrede ejerforhold.

Der tilkendes ikke erstatning for fredning af offentligt ejede arealer, medmindre den fredede ejendom er erhvervet med henblik på midlertidig besiddelse. Forsvarsministeriet ejer hele arealet, som der rejses fredningssag for. Der skal således ikke tilkendes erstatning i sagen.

Baggrund og uddybende begrundelse for fredningen

Jægerspris skyde- og øvelsesterræn har gennem en mangeårig anvendelse til øvelsesformål for militære aktiviteter, bevaret og udviklet et enestående naturindhold. Terrænet rummer varieret kystnatur, artsrige overdrev og rigkær, store slette- og engarealer, varierede skove og krat, moser og småsøer.

Overdrev er langt den vigtigste naturtype på terrænet, og der er både tale om gamle overdrevspartier af stor oprindelighed og om tidligere landbrugsjord, som sekundært har udviklet en karakteristisk overdrevsvegetation efter de mange års ophør af dyrkning, og som derfor har ”vokset sig ind i” § 3-beskyttet tilstand. Overdrev udgør sammen med de øvrige § 3-beskyttede naturtyper hede, mose, eng, strandeng og sø - 414 hektar, svarende til 63 % af arealet.

Egnen omkring Jægerspris er rig på fortidsminder, hvilket ikke mindst gælder det militære skydeterræn, som rummer to storstensgrave fra bondestenalder og ikke færre end 37 gravhøje, som formentlig helt overvejende er fra bronzealderen. 

Supplerende sagsfremstilling til Plan- og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2020:

På baggrund af udvalgsmødet den 14. januar 2020 ønskede udvalget at få belyst en række spørgsmål. Administrationen har nu fået svar på disse, jf. nedenfor.

DN rejser fredningssagen, når Frederikssund Kommune har meddelt, om kommunen vil være medrejser eller ej.

Ledelsen for Forsvarets arealforvaltning er blevet bekendt med, at fredning ikke har indflydelse på arealets anvendelse, så længe det benyttes til militære formål.

Der har været afholdt særskilt møde med de 9 øvrige lodsejere, og de er alle positive.

Anvendelse af området ved stranden og en eventuel sti ud til stranden må afvente, at den sovende fredning ophæves og den reelle fredning træder i kraft.

Der er pt ikke adgang på skydeterrænet (arealet vest for Kulhusvej), men efter ikrafttræden af en fredning vil være fri adgang til hele området efterhånden, som det bliver gennemsøgt og ryddet for forsagere mm.

Hvis arealet fredes, så er formålet:

Bevaring af landskab og natur, fornuftig rekreativ benyttelse, at hindre fremtidig udvikling af by- eller sommerhusområde, at friholde området for bebyggelse, veje og andre permanente anlæg samt at sikre fortsat grundlag for naturpleje.

De nævnte private beboelser vil kun blive omfattet af fredningen, hvis de i mellemtiden er blevet overtaget af Forsvaret.

Fredningen er ikke til hindring for, at eksisterende telemast kan bevares, eller at der opsættes almindeligt hegn.

Forsvaret skal sørge for oprydning efter princippet om, at forureneren betaler. Det er ikke i alle tilfælde, at kommunen kan give påbud om oprensning af jordforurening. I så fald overgår jordforureningen til den offentlige indsats, som administreres af regionen.

Desuden skal bygninger og anlæg, som alene har tjent militære formål, inden to år efter Forsvaret har forladt området endeligt, fjernes på Forsvarets foranledning i følge fredningsbestemmelserne.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frederikssund Kommune gerne vil være medrejser af forslag om fredning af Jægerspris Skydeterræn sammen med Danmarks Naturfredningsforening.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 14. januar 2020, pkt. 7:

Udsat.

Plan- og Miljøudvalget, 5. maj 2020, pkt. 66:

Anbefales.

Beslutning

Udsat.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal det besluttes om kystbeskyttelse ved sommerhusområdet Hyllingeriis kan fremmes som kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelseslovens § 2a. Fremme af sagen er et obligatorisk skridt i processen for kommunale fællesprojekter (bilag 6).

Sommerhusområdet Hyllingeriis på Hornsherred ud mod Roskilde Fjord blev hårdt ramt af stormen Bodil i december 2013. Grundejerforeningen Fjordparken ved Hyllingeriis består af 208 ejendomme, hvoraf ca. 150 ejendomme blev oversvømmet under stormen Bodil, hvor havvandspejlet nåede mere end 1,9 meter over dagligt vande.

Frederikssund Kommune fik efterfølgende rådgiverfirmaet Niras til at udarbejde et skitseprojekt, der beskrev, hvorledes en sikring af grundejerforeningens ejendomme kunne udføres (bilag 1). Nedenfor ses historikken for projektet:

 • Skitseprojektet var færdigt i oktober 2016 og Frederikssund kommune arbejdede videre med projektet i regi af et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelseslovens § 1a og bad derfor Kystdirektoratet om en udtalelse om projektet.
 • Kystdirektoratet kom med en udtalelse i juni 2017 (bilag 2).
 • Efterfølgende er der arbejdet videre med projektet af Frederikssund kommune og Grundejerforeningen Fjordparken samt deres rådgiver. I den periode opstod der uklarhed om projektet var et kommunalt fællesprojekt eller det kunne gennemføres som enkeltmandsprojekt med grundejerforeningens bestyrelse som ansøger.
 • I maj 2019 indsender Grundejerforeningen Fjordparken ansøgning om godkendelse af anlæg af diger til beskyttelse mod stormflod.
 • Administrationen har anmodet ansøger om supplerende materiale og under de efterfølgende møder og dialog blev det afklaret, at Grundejerforeningen Fjordparken ønsker, at projektet er et kommunalt fællesprojekt.

Frederikssund Kommune har sammen med grundejerforeningen drevet en proces, der er forløbet som et kommunalt fællesprojekt (bilag 6). Projektet er meget langt og kan myndighedsbehandles, når administrationen modtager fuldt oplyst ansøgning og projektbeskrivelse af en løsning med tegninger og økonomi fra grundejerforeningens rådgiver.

Politisk er projektet prioriteret, og der er også afsat midler. Dermed er projektet indirekte igangsat som et kommunalt fællesprojekt. Projektet er dog ikke officielt igangsat med en politisk beslutning efter kystbeskyttelseslovens § 2a med efterfølgende orientering af de berørte grundejere samt offentliggørelse af projektet, proces og tidsplan på kommunens hjemmeside (bilag 6). Derfor er det nødvendigt at få formalia på plads inden projektet kan gå videre til næste trin som kommunalt fællesprojekt under kystbeskyttelsesloven.

I kommunale fællesprojekter har kommunen flere opgaver og kompetencer. Næste trin for kystbeskyttelse i Hyllingeriis er myndighedsbehandling af projektet. Det omfatter høring af det konkrete projekt, herunder af udgifter og deres fordeling samt VVM og konsekvensvurdering. Inden projektet sendes i høring, skal Byrådet tage stilling til forslag til bidragsfordeling og vedtægter for kystbeskyttelseslaget, så det kan vedlægges høringsmaterialet. Når evt. ændringer som følge af høringen er indarbejdet i projektet træffer byrådet afgørelse om det endelige projekt, bidragsfordeling og lånefinansiering, jf. tidsplan i bilag 5 samt procestrin i bilag 6.

Det er ikke muligt at angive den præcise samlede omkostning for projektet på nuværende grundlag. Etableringsomkostninger af kystbeskyttelsen er i 2016 vurderet til ca. 6,7 mio. kr. med omkostning til vedligehold på ca. 0,1 mio. kr. årligt. Disse tal er baseret på skitseprojektet fra 2016, og der skal laves nye beregninger på det endelige projekt. Erfaring viser, at anlægsudgiften kan variere med -20 % til +40 %.

I bidragsfordelingen medregnes også de udgifter, der helt fra start er lagt ud til projektet både af Frederikssund Kommune og af Grundejerforeningen, fx til skitseprojekt fra Niras og 0,104 mio. kr. til myndighedsbehandling. Der kan fremadrettet blive behov for yderligere udlæg fra Frederikssund Kommune i forbindelse med høring, borgermøder og myndighedsbehandling på omkring 100.000 kr. Hvis projektet ikke gennemføres, kan kommunen ikke indkræve evt. afholdte udgifter.

Det er ejere af fast ejendom, der opnår beskyttelse, som Byrådet kan pålægge en bidragspligt (bilag 6). Betalingspligten tinglyses på ejendomme.

Byrådet skal på et senere tidspunkt tage stilling til, hvordan projektet skal finansieres. Dvs. om kommunen midlertidigt vil afholde udgiften (og inddrive det udbetalte beløb over en årrække gennem ejendomsskatter) eller stille lånegaranti (med en lånegaranti vil det også her være kommunen, som over ejendomsskatten inddriver lånet). Se mere om finansieringsmuligheder og konsekvenser for kommunen og borgerne (bilag 6).

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat 0,5 mio. kr. til lokale digeprojekter. Midlerne er afsat til at understøtte de lokale borgergrupper med udarbejdelse af projekter til stormflodssikring. De konkrete projekter drejer sig om digeprojekterne Hyllingeriis, Kulhuse og Linderupvej. Der er ikke afsat yderligere midler til digeprojekterne udover 0,5 mio. kr.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Digeprojektet ved Hyllingeriis fremmes efter kystbeskyttelseslovens § 2a, så grundejerforeningen og administrationen kan arbejde videre med projektet som et kommunalt fællesprojekt.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 5. maj 2020, pkt. 67:

Anbefales, idet der anvendes de overførte midler fra 2019 på 104.000 kr.

Beslutning

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Byrådet skal med denne sag beslutte, om man i bosætningsstrategien ønsker, at den nuværende flyttetendens i Frederikssund Kommune skal styrkes eller ændres og dermed vælge målgruppe for bosætningsstrategien. Denne beslutning svarer til trin 2 i procesplanen mod bosætningsstrategien.

Udvalget godkendte den 25. februar 2019 fremgangsmåden ved bosætningsstrategien, der består af 6 metode- og procestrin:

 1. Beboeranalyse i kommune samt en til- og fraflytteranalyse.
 2. På baggrund af beboeranalyse, samt til- og fraflytteranalyse besluttes det om de nuværende flyttetendenser styrkes eller ændres.
 3. Vurdering af kommunens markedsposition.
 4. Analyse af de målgrupper, der ønskes prioriteret.
 5. Forslag til konkrete initiativer og aktiviteter, der adskiller/differentierer Frederikssund Kommune fra konkurrerende kommuner.
 6. Kommunikation.

En udvidet beskrivelse af den metodiske fremgangsmåde og de 6 trin samt processen for bosætningsstrategien fremgår af bilag.

Trin 1

I 2018-2019 gennemførte Udvalget for By og Land trin 1, der handler om at få indsigt om de i de nuværende beboere og om til- og fraflytterne, herunder hvilke værdier, potentialer og kvaliteter de ser i kommunen og vægter, når der skal vælges bosted (bilag).

Trin 2

Ved trin 2 skal der træffes beslutning om man med bosætningsstrategien ønsker, at den nuværende flyttetendens i kommunen skal styrkes eller ændres.

Der skal træffes beslutning om målgruppe for bosætningsstrategien.

At udvælge en eller få målgrupper indebærer ikke et fravalg af andre målgrupper, men blot at målgruppevalget er det kompas, bosætningsindsatserne planlægges efter.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at bosætningsstrategien skal søge at styrke den flyttetendens, der allerede sker i dag. Det vil sige, at bosætningsindsatser rettes mod de målgrupper, der allerede tilflytter kommunen.

Tilflytningerne til Frederikssund Kommune er i dag er primært unge voksne i alderen 20-34 år og børnefamilier, primært med små børn i alderen 0-4 år.

Tilflytterne kommer primært fra Københavns Kommune og fra andre forstadskommuner, der grænser op til Frederikssund Kommune.

Tidligere undersøgelser har vist, at de kvaliteter, som Frederikssund Kommune vælges til på, først og fremmest er naturen. Dernæst fællesskabet og de lokale ildsjæle samt de mange forskellige bosætningsmuligheder i kommunen (mange forskellige boformer og botilbud samt mulighed for at bo i byen eller på landet).

Administrationen anbefaler, at der arbejdes for at styrke den flyttetendens, der allerede sker i dag, og med fokus på følgende to målgrupper:

 1. Unge voksne i aldersgruppen 20-34 år eller unge voksne i aldersgruppen 25-40 år, og
 2. Børnefamilier

 De primære årsager til at vælge disse grupper er:

 1. Hvis Frederikssund Kommune skal tiltrække andre målgrupper, end dem der allerede vælger Frederikssund Kommune til, vil det være nogle andre kvaliteter, som kommunen skal sælge sig selv på. Dem, der flytter til nu, flytter på grund af de kvaliteter, som kommunen allerede har og besidder. Hvis man ønsker at tiltrække andre målgrupper, skal man "finde på"/opdyrke andre kvaliteter, som tiltrækker den ønskede målgruppe, som kommunen måske ikke besidder. Til midtvejskonferencen i december 2019 lagde forskningschefen fra SBI, Hans Thor Andersen, vægt på, at en kommune bør sælge sig på de kvaliteter, kommunen allerede har i dag i en bosætningsstrategi, fremfor at "opfinde" et nyt image, som kommunen måske i virkeligheden slet ikke kan leve op til.
 1. Målgruppen unge voksne i aldersgruppen 20-34 år er dem, der er færrest af i Frederikssund Kommune. At udvælge unge voksne i aldersgruppen 20-34 år som målgruppe for bosætningsindsatserne vil angiveligt give en større tilflytning af målgruppen. Det vil betyde, at Frederikssund Kommune får en mere jævn fordeling mellem aldersklasserne. En mere jævn aldersklassefordeling både nu og i fremtiden vil være et gode for kommunen, da det - alt andet lige - skaber en mere jævn kommunal økonomi med færre fluktuationer, f.eks. som følge af en pludselig overvægt af børn, ældre eller midaldrende med deres forskellige ønsker til kommunal service eller deres forskellige evne som skatteborgere. Imidlertid er der en negativ nettoflytning for de 20-24 årige. Det skyldes aldersgruppens søgning mod København og andre større byer for at studere. Det kan være svært at konkurrere med København og de øvrige uddannelsesbyer om netop denne aldersgruppe, og det anbefales derfor, at den udgår som målgruppe. Det anbefales i stedet at justere målgruppen til de 25-40 årige, idet der ses en positiv nettotilflytning til Frederikssund Kommune for disse aldersgrupper, jævnfør bilag 4. Målgruppen 25-40 årige fraflytter i høj grad Københavns Kommune, jævnfør bilag 5, og Frederikssund Kommune modtager størstedelen af sine tilflyttere fra Københavns Kommune. Se bilag 4 for graf over nettotilflytningen til Frederikssund Kommune efter alder og årstal.
 1. For så vidt angår tiltrækning af børnefamilier, så vil dette skabe et tilhørsforhold til kommunen, der vil komme kommunen til gode, når disse børn selv skal slå sig ned og etablere familie. Børnefamilier er derudover med til at skabe liv i byerne.
Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger konkret til sagen, men bemærker, at en kommunens befolkningsstørrelse og -sammensætning har betydning for kommunens økonomi på såvel udgifts- som på indtægtssiden.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Udvalget for By og Land over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Målgruppe for bosætningsstrategien er et fokus på de 25-40 årige og børnefamilier.

Indstilling 27. april 2020, pkt. 16:

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Udvalget for By og Land over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Målgruppe for bosætningsstrategien er et fokus på de 25-40 årige og børnefamilier.
Historik

Udvalget for By og Land, 27. april 2020, pkt. 16:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Vækstudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet forelægges nedenfor en fælles sagsfremstilling, der behandles politisk i de tre berørte kommuner Frederikssund, Lejre og Roskilde. Der følger en sag på dagsordenen, der alene behandler konsekvenserne for Frederikssund Kommune.

Resumé:

I foråret 2019 besluttede kommunalbestyrelserne i Frederiksund, Lejre og Roskilde kommuner, at det tværkommunale turismesamarbejde ”Fjordlandet” skulle udvikles henimod en samlet Destination Management Organisation (DMO).

Der blev på den baggrund nedsat en politisk styregruppe bestående af borgmestre og udvalgsformænd samt med deltagelse af visitcheferne og kommunaldirektørerne. Gruppen fik det overordnede ansvar for udviklingsprocessen. Henover efterår/ vinter er der arbejdet med beskrivelsen af vilkår for en kommende DMO, i samarbejde med konsulentfirmaet Seismonaut.

Seismonauts afsluttende rapport er vedlagt som bilag.  

Der skal i denne sag tages stilling til grundvilkårene for dannelsen af en egentlig DMO, Fjordlandet.  Herefter vil der pågå et fortsat arbejde med at implementere DMO’en, så den kan være i drift fra 1. januar 2021.

Beslutningskompetence:

Sagen forelægges de tre kommuners kommunalbestyrelser i løbet af maj/juni måned 2020.

Sagsfremstilling:

De tre kommuner Frederikssund, Roskilde og Lejre har besluttet at fortsætte det gode samarbejde omkring Fjordlandet, og arbejde videre mod etablering af en tværkommunal DMO (Destination Management Organisation) under navnet VisitFjordlandet.

DMO’en skal fremadrettet varetage de tre kommuners turismefremmearbejde og skabe en stærk destination, der både tager afsæt i de fælles geografiske, kulturhistoriske, oplevelses- og erhvervsmæssige styrker på tværs af de tre kommuner, og samtidig kan servicere individuelle behov for hver enkelt kommune/turisterhvervet i kommunerne.  

Den politiske styregruppe har i samarbejdet med visitorganisationerne i de tre kommuner og administrationen udarbejdet forslag til grundprincipper for den fremtidige DMO Fjordlandet.

Beslutningsgrundlaget er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Seismonaut. Der har været involvering af centrale aktører fra alle kommuner.  

Grundprincipper

Følgende kan fremhæves:

 • At de tre kommuner etablerer en fælles tværkommunal turismeorganisation i form af en DMO (Destination Management Organisation) i regi af Fjordlandet og dækkende de tre kommuner Lejre, Frederikssund og Roskilde. Den nye DMO vil kunne søge statslige turismemidler i Erhvervsfremmebestyrelsen.
 • At DMO’en etableres som en forening, som giver mulighed for politisk indflydelse samtidig med, at foreningsformen sikrer det lokale ejerskab. Foreningens bestyrelse skal sammensættes, så den har politisk forankring i de tre kommuner, rummer turismemæssige og erhvervsorienterede kompetencer og rummer spredning i forhold til geografi, størrelse og typer af turismeaktører og kan evt. suppleres med tematiserede advisory boards. Der forelægges sag om vedtægter for foreningen og sammensætning af bestyrelsen til beslutning i efteråret 2020.
 • At DMO’en organiseres i form af en fælles basisdel, som skal sikre, at alle kommunerne får løftet opgaven med at udvikle turismen på endnu højere niveau end tidligere og hvor man udnytter stordriftsfordelene i fællesskabet. Basisydelserne skal konkretiseres i det videre arbejde.
 • At DMO’ens basisdel finansieres af kommunerne med 36 kr. pr. indbygger.
 • At der gives mulighed for tilkøb, hvor den enkelte kommune efter behov kan tilkøbe ydelser i DMO’en og udnytte det professionelle setup til at løfte kommune-specifikke turismeopgaver.
 • At sekretariatet placeres fysisk i Roskilde men med krav om at DMO’ens medarbejdere er synlige i alle tre kommuner og arbejder netværksbaseret. Her skal det sikres, at man møder turisterne, dér hvor de er i alle tre kommuner og både samarbejder med turismeaktørerne om at betjene dem og arbejder med mobil og fleksibel turismeservice.
 • At kompetencerne i sekretariatet er specialiserede således, at det sikres, at DMO’en er slagkraftig og innovativ og kan møde kommunernes individuelle behov.
 • At effekterne af DMO’ens arbejde kan måles på konkrete KPI’ere inden for følgende områder: forøgelse af antallet af turister og deres døgnforbrug, bedre servicering af turisterne både fysisk og digitalt, samt stærkere samarbejde både mellem aktørerne i de tre kommuner og i forhold til Nationalparken og de omkringliggende DMO’er.  KPI’erne skal konkretiseres og gøres målbare i den efterfølgende fase.

Organisationsform – en forening

Som en del af processen bag notatet er hhv. en erhvervsdrivende fond, forening og selskabsform blevet drøftet, jævnfør vedlagte bilag.

På baggrund af drøftelser i den politiske styregruppe anbefales det, at DMO’en for Fjordlandet organiseres som en forening. Der er følgende fordele ved foreningsformen:

 • Medlemskommunerne har mulighed for instruktion af bestyrelsesmedlemmerne.
 • Medlemskommunerne hæfter ikke økonomisk for foreningen.
 • Foreningsformen sikrer et stort ejerskab blandt aktørerne.

For uddybende beskrivelse af fordele og ulemper ved de forskellige organisationsformer henvises til bilag.

Basis og mulighed for tilkøb

I den fælles basisdel samles alle de fælles opgaver, der i dag løses i regi af VisitFjordlandet sammen med en stor del af de opgaver, der løses af hhv. VisitRoskilde, VisitLejre og VisitFrederikssund.

Basisdelen vil løse følgende opgaver:

 • Markedsføring. Synliggørelse, pressearbejde og digital tilstedeværelse.
 • Oplevelsesudvikling og samarbejde. Facilitere samarbejder med og mellem lokale aktører.
 • Turismeservice. Tæt samarbejde med turismeaktører i form af museer, attraktioner, Nationalpark Skjoldungernes Land, overnatningssteder mm.
 • Specialistkompetencer og data. En stærk videns- og sparringspartner, som kan understøtte udvikling af turismeprodukter og oplevelser, kompetenceudvikling, etc.
 • Sikre yderligere finansiering. Tiltrække projektfinansiering fra både nationale og internationale puljer.
 • Fælles indgang for samarbejdspartnere som fx Wonderful Copenhagen, lokale oplevelsesvirksomheder eller erhvervsfremmeaktører mv.

I den fleksible del har den enkelte kommune mulighed for at tilkøbe ekstraydelser, som ikke har afsæt i fællesskabet. Det kan fx være indsatser, der kun har relevans for én kommune.

Frem til 1. januar 2021 skal basisdelens opgaver og ydelser beskrives nærmere med afsæt i turismeerhvervets kort- og langsigtede behov.

Den videre proces- og tidsplan

Den videre proces- og tidsplan er beskrevet nedenfor i hovedtræk. Grundlaget for denne er, at der som det første rekrutteres en direktør, som hermed kan stå i spidsen for de efterfølgende forberedelser, herunder rekruttering af medarbejdere. Den politiske styregruppe nedsætter blandt sin midte et ansættelsesudvalg, som forestår rekruttering af direktøren.

Det forudsættes, at etableringsfasen bygger på den nuværende kernefortælling. Der bruges således ikke kræfter på en ny visions- og strategiproces, men derimod på i samarbejde med erhvervet at udarbejde strategi- og handleplaner for sæson 2021-22.

Overordnet tidsplan:

Maj:

Kommunalpolitisk beslutning om at danne en DMO på de i sagen beskrevne vilkår.

Maj-september:

Opslag og rekruttering af direktør.  Det nærmere grundlag for etablering af en bestyrelse og vedtægter tilvejebringes. Forberedelse af turistsæson 2021/22 i samarbejde med erhvervet.

Oktober-december:

Forslag til vedtægter og til nedsættelse af bestyrelse forelægges til politisk godkendelse.

Konkretisering af basisydelser, herunder hvordan turismerne i de enkelte kommuner fremover serviceres, og operationalisering af KPI’ere, der skal kunne opgøres på kommuneniveau.

Rekruttering og bemanding af DMO’en.

31. december:

DMO’en er etableret med vedtægter, bestyrelse og organisation.

Ansvar frem til DMO’en er etableret

Den politiske styregruppe fortsætter sit arbejde indtil udgangen af året, hvorefter ansvaret overtages af den nedsatte bestyrelse.

Forberedelser af oplæg til den politiske styregruppe og kommunalbestyrelserne, som skal godkende vedtægter og nedsætte bestyrelsen, organiseres to-delt:

 1. De faglige dele forberedes af den nuværende ledelse, som udgøres af visitcheferne og nuværende programleder for Fjordlandet, Thomas Mahler. Dette omfatter især forberedelse af turistsæson 2021/22, udkast til operationelle KPI’ere og udkast til nærmere beskrivelse af basisydelser samt fundraising.
 2. De organisatoriske dele forberedes af kommunaldirektørerne med støtte fra en intern konsulent, som Roskilde Kommune stiller til rådighed. Dette omfatter især tilrettelæggelse af rekruttering af direktør, udkast til vedtægter og udkast til grundlag for udpegning af bestyrelse samt rådgivning af ny direktør vedr. organisationsdannelse.

I hele perioden fortsætter VisitFjordlandet sit gode arbejde med i samarbejdet med erhvervet at markedsføre Fjordlandet – afstemt med de rammevilkår som gør sig gældende for turisme.

Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering, at der med markedsføringssamarbejdet VisitFjordlandet er opnået gode resultater. VisitFjordlandet fremstår i dag som en attraktiv samarbejdspartner.

Samarbejdet mellem de tre Visit-organisationer har været godt og tillidsfuldt med afsæt i den politiske vision for udvikling af Fjordlandet, hvilket har været afgørende for resultatdannelsen.

Det er også vurderingen, at samarbejdet nu er modnet, og klar til en konsolidering af de tre lokale Visit-organisationer til en samlet enhed: DMO VisitFjordlandet.

Det er administrationens vurdering, at DMO VisitFjordlandet vil have mulighed for at tiltrække yderligere finansiering i form af:

 • Erhvervsfremmebestyrelsens pulje med turismemidler. Puljen rummer 50 mio. årligt. Næste søgerunde åbner i april 2020.
 • Et formaliseret strategisk samarbejde med Wonderful Copenhagen (WoCo).
 • Bidrag fra erhvervslivet, fonde, projektmidler og andre potentielle samarbejdspartnere.

Økonomi og finansiering:

Efter drøftelse i den politiske styregruppe anbefales finansieringsmodellen at være en basisbevilling på 36 kr. pr. indbygger. Med afsæt heri vil organisationen kunne operere med en samlet finansiel basisramme på ca. 5,8 mio. kr. Hertil vil komme indtægter fra ansøgte projektmidler til særlige indsatser og eventuel medfinansiering af indsatser fra erhvervslivet.

Beregnet bevilling, DMO

Roskilde Kommune

Lejre Kommune

Frederikssund Kommune

I alt

Indbyggertal 2019k4, DST

87.553

28.095

45.276

160.924

Bevilling pr. indbygger

36,0

36,0

36,0

36,0

Under forudsætning af, at løn- og personalemæssige omkostninger udgør ca. 50 % af de samlede udgifter og med afsæt i en gennemsnitlig udgift på ca. 500.000 kr./årsværk, vil organisationen dermed have finansiering til at kunne beskæftige 5-6 årsværk inkl. en direktør. Det skal samtidigt forventes, at ca. 20 % af organisationens årlige udgifter vil skulle anvendes på administration, lokaleomkostninger mv., mens de resterende ca. 30 % vil kunne anvendes som projektmidler til udviklings- og markedsføringsaktiviteter og som gearing ift. større puljer.

Økonomi

Udgiften til Fjordlandssamarbejdet udgjorde 0,250 mio. kr. i 2019, der blev betalt af Frederikssund Erhverv som en del af resultatkontraktsbevillingen. I 2020 er der budgetmæssigt afsat 2,765 mio. kr. til turismeindsatsen, heraf udgør resultatkontrakten for turismeindsatsen 2,028 mio. kr. (Frederikssund Erhverv). Øvrige områder under turisme udgør 0,737 mio. kr. og omfatter Fishing Zeeland, Midler til dannelse af DMO (Fjordlandet-tillægsbevilling), markedsføringsaktiviteter og juleudsmykning. Den fremtidige finansiering af Fjordlandet skal findes indenfor den eksisterende økonomiske ramme for turismeindsatsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der etableres en fælles tværkommunal turismeorganisation i form af en DMO (Destination Management Organisation) i regi af Fjordlandet og dækkende de tre kommuner Lejre, Frederikssund og Roskilde, herunder, at:

a) DMO’en etableres som en forening.

b) DMO’en udbyder basisydelser, der er fælles for alle tre kommuner.

c) de tre kommuner betaler 36 kr. pr. indbygger for basisydelserne.

d) der gives mulighed for, at den enkelte kommune kan tilkøbe ydelser herudover.

e) sekretariatet placeres fysisk i Roskilde, men med krav om, at medarbejderne er synlige i alle tre kommuner og arbejder netværksbaseret.

f) DMO’en skal virke fuldt ud fra 1. januar 2021.

g) den videre tids- og procesplan godkendes.

Historik

Vækstudvalget, 7. maj 2020, pkt. 32:

Indstillingen blev sat til afstemning:

For stemte: Ole Søbæk (C), Jens Jørgensen (V) og Kristian Moberg (V) 

Imod stemte: Poul Erik Skov Christensen (A) og Lars Jepsen (A) da vedtægterne endnu ikke kendes.

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Vækstudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Inge Messerschmidt (O), Ole Søbæk (C), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Maria Katarina Nielsen (B) og Ole Frimann Hansen (F).

Imod indstillingen stemte: Tina Tving Stauning (A) med den begrundelse, at vedtægterne endnu ikke kendes.

Kenneth Jensen (A) undlod at stemme.

Vækstudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Vækstudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet får med denne sag en orientering om konsekvenserne for Frederikssund Kommune ved etablering af det tværkommunale turismesamarbejde under navnet Fjordlandet, såfremt indstillingspunkterne tiltrædes som anbefalet i sagen "Etablering af tværkommunalt turismesamarbejde".

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde d. 26. juni 2019 besluttet, at Fjordlands-samarbejdet skal udvikles hen mod en tværkommunal Destination Management Organisation (DMO) under navnet Fjordlandet.

En tværkommunal styregruppe med borgmester, kommunaldirektør og formanden for Vækstudvalget har i samarbejde med de øvrige interessentkommuner, VisitFjordlandet og andre centrale aktører, og med hjælp fra Seismonaut, udarbejdet et notat samt en sagsfremstilling, der danner afsæt for den politiske beslutning om dannelsen af den tværkommunale turismeorganisation. Se sagen "Etablering af tværkommunalt turismesamarbejde".

I sagen anbefales, at det videre arbejde med et aftalegrundlag for DMO’en tager afsæt i en foreningsbaseret samarbejdsmodel, som indebærer, at de politiske repræsentanter i bestyrelsen har instruktionsret for de aktiviteter, der vedrører den enkelte interessentkommune. Det anbefales samtidigt, at finansieringen af DMO’en sker ved en takst på 36 kr. per indbygger med bopæl i interessentkommunerne.

For Frederikssund Kommune vil dette betyde en takst på næsten 1,63 mio. kr. pr. år. - regnet ud fra et befolkningstal på 45.276 jf. bilag.

Det må forventes, at indgåelse af et tværkommunalt samarbejde om turismeindsatsen får konsekvenser for den struktur Frederikssund i dag har for turismeindsatsen. Med en beslutning om DMO vil der derfor efterfølgende blive lagt op til en drøftelse af det fremtidige samarbejde med Frederikssund Erhverv og de funktioner Frederikssund Erhverv skal løfte fra 2021.

Den kommunale strategi og lokale indsatser for turisme bør med beslutning om DMO-samarbejde tage afsæt i denne ramme, således at de lokale indsatser understøtter de overordnede rammer.

Økonomi

Udgiften til Fjordlandssamarbejdet udgjorde 0,250 mio. kr. i 2019, der blev betalt af Frederikssund Erhverv som en del af resultatkontraktsbevillingen. I 2020 er der budgetmæssigt afsat 2,765 mio. kr. til turismeindsatsen, heraf udgør resultatkontrakten for turismeindsatsen 2,028 mio. kr. (Frederikssund Erhverv). Øvrige områder under turisme udgør 0,737 mio. kr. og omfatter Fishing Zeeland, Midler til dannelse af DMO (Fjordlandet-tillægsbevilling), markedsføringsaktiviteter og juleudsmykning. Den fremtidige finansiering af Fjordlandet skal findes indenfor den eksisterende økonomiske ramme for turismeindsatsen.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
 2. Såfremt aftalegrundlaget tiltrædes, fastlægges taksten til 36 kr. pr indbygger til DMO under forudsætning af, at de samlede udgifter til turisme i Frederikssund kommune ikke overstiger nuværende niveau på 2,765 mio. kr.
 3. Der nedsættes en administrativ gruppe til varetagelse af DMO-samarbejdet.
Historik

Vækstudvalget, 7. maj 2020, pkt. 33:

Indstillingens punkt 1 blev taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2 - 3 blev sat til afstemning:

For stemte: Ole Søbæk (C), Jens Jørgensen (V) og Kristian Moberg (V) 

Imod stemte: Poul Erik Skov Christensen (A) og Lars Jepsen (A) da vedtægterne endnu ikke kendes.

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Indstillingens punkt 3 anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2-3: Anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling

Af dagtilbudsloven § 23 fremgår det, at kommunerne har pligt til at anvise en plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i alderen fra 26 uger og indtil barnets skolestart. Byrådet i den enkelte kommune skal tilbyde borgerne i kommunen pasningsgaranti. Pasningsgarantien betyder, at Byrådet i den enkelte kommune har pligt til at anvise en plads i et alderssvarende dagtilbud. Pladsen skal anvises indenfor kommunegrænsen og ikke til et specifikt tilbud.

Opvækstudvalget drøftede den 3. juni 2019 (sag nr. 34) en forventet kapacitetsudfordring i Frederikssund by. Siden da er udvalget løbende blevet orienteret om udfordringen.

På Opvækstudvalgets møde den 30. marts 2020 fremlagde arkitektfirmaet RUM helhedsplanen for dagtilbud i Frederikssund Kommune. Indeholdt i helhedsplanen er en oplistning af befolkningsprognosen for 2019 konsekvenser for efterspørgslen efter dagtilbudspladser i Frederikssund by.

P.t. er kapaciteten opbrugt, og i løbet af året vil efterspørgslen efter pladser overhale udbuddet. Endvidere viser prognosen for 2019, at behovet i perioden 2019-2021 vil vokse med 72 enheder (et 0-2 årig barn tæller 2 enheder, mens et 3-5 årigt barn tæller 1 enhed). Udvides perioden, vil behovet i 2021-2024 vokse med yderligere 72 pladser og i perioden 2024-2029 med yderligere 90 pladser. Samtidig viser helhedsplanen at en række børnehuse i Frederikssund syd (Børnehuset Møllevej, Børnehuset Maglehøj og i mindre grad Børnehuset Stagetorn og Børnehuset Ørnesten allerede i dag har flere børn indskrevet end det er pædagogisk hensigtsmæssigt). Udnyttelsen er dog ikke så stor, at det er problematisk at overholde lovgivningen.

Helhedsplanen peger på en række forskellige løsninger, som sigter på at løse udfordringen på den lange bane. For at løse problemet på den korte bane kan Center for Børn og Skole pege på følgende løsninger:

Anvisning af pladser uden for området

Pasningsgarantien gælder indenfor kommunegrænsen. Ved pres på kapacitet i Frederikssund kan der anvises pladser i Frederikssund Nord eller længere væk i Jægerspris, Slangerup eller Skibby.  

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget, at:

 1. Kapacitetsudfordringen i Frederikssund håndteres ved at anvise til ledige pladser i øvrige områder.
Historik

Opvækstudvalget, 4. maj 2020, pkt. 38:

Godkendt, idet sagen genoptages, når tidspunkt for etablering af midlertidige pladser kendes. Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Denne sag er en opfølgning på fællesmødet den 23. april mellem Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget. På mødet blev sagen vedrørende manglende kapacitet til børnepasning i Frederikssund syd behandlet.

Kapacitetsmanglen blev første gang adviseret af administrationen på udvalgsmøde i Opvækstudvalget den 4. marts 2019 og siden i forbindelse med budgetdrøftelser for budget 2020.

Kapacitetsudfordringen fremgår senest af budgetaftale 2020, og i forbindelse med den langsigtede investeringsplan er det besluttet, at der bl.a. skal være et forslag om etablering af et nyt børnehus i Frederikssund syd.

Administrationen har i foråret igangsat en undersøgelse ved et eksternt firma, der er mundet ud i en helhedsplan for udvidelse af de nuværende børnehuse, og som kan løse den aktuelle kapacitetsudfordring.

Nærværende sag har relation til sag 38 for Opvækstudvalgets ekstraordinære møde den 13. maj 2020, da sag 38 åbner muligheden for at overføre børn fra et distrikt til et andet og derved vil det være muligt at fordele børnene i Frederikssund på de øvrige distrikter i kommunen. Dette vil løse den aktuelle kapacitetsudfordring, da der er i øjeblikket er overskudskapacitet i de øvrige områder.

Opvækstudvalget har ønsket en oversigt over de tiltag, der blev drøftet, og som kan igangsættes for at udvide kapaciteten.

Som opfølgning på fællesmøde ønsker udvalget, der bliver igangsat følgende tiltag:

1.     Etablering af midlertidig pavillonløsning i Frederikssund syd.

2.     Etablering af et nyt børnehus i Frederikssund Syd.

3.     Gennemgang af helhedsplan for det samlede Byråd.

Ad 1) På juni-mødet vil administrationen fremlægge et projektforslag til etablering af en pavillonløsning i Frederikssund Syd. Løsningen vil være midlertidig og strække sig over 2-5 år afhængig af udfaldet for de mere permanente løsningsforslag. Ved at vælge en pavillonløsning opnås en fleksibilitet som kan tilpasses den aktuelle situation.

Projektforslaget fra administrationen vil indeholde et forslag til placering, et forslag til størrelse og udformning samt udearealer og økonomi samt en tidsplan for opsætningen.

Der skal som udgangspunkt søges om byggetilladelse til opsætning af pavillonen. De nyeste pavilloner lever op til bygningsreglementets krav, og der vil derfor som udgangspunkt ikke være behov for dispensation i forhold til selve pavillonen.

Midlertidige pavilloner kan udføres med reduceret isolering i forhold til bygningsreglementet normale bestemmelser.

Hvis pavillonen skal stå længere end 5 år, kan den ikke længere betegnes som midlertidig i henhold til bygningsreglementet, og der skal derfor søges om en reel byggetilladelse, hvor alle krav til nybyggeri opfyldes.

Lovgivningen åbner muligheden for at opstilling af pavilloner i mindre end 3 år kan ske på steder, hvor den nuværende lokalplan har defineret en anden anvendelse. Dette kræver ansøgning om en dispensation.

Da opsætningen skal ske hurtigst muligt, vil det være nødvendigt at sætte den op et sted, hvor lokalplanen allerede giver mulighed for dette.

Ad 2) Det fremgår af budgetaftale 2020, at der i forbindelse med investeringsplanen udarbejdes et forslag til nyt børnehus i Frederikssund Syd. På fællesmødet den 23. april blev det besluttet, at administrationen skulle arbejde ud fra en tidshorisont således, at børnehuset kan stå klart inden udgangen af 2021. Med dette korte sigte et det væsentligt, at processen omkring byggeriet er meget præcis. Der er en række udbudsregler, der skal overholdes, når man er offentlig bygherre. Det betyder bl.a., at byggeriet skal udbydes til mindst 3 firmaer, hvis det er under 39,9 mio. kr., og i EU udbud hvis det er over. Med udgangspunkt i kommunens seneste Børnehus (Savannen i Skibby) skønner administrationen, at et nyt børnehus vil ligge under grænsen for EU-udbud. Det vil endvidere være muligt at vedlægge udbuddet dele af det projektmateriale, der er anvendt til Savannen. Dermed skønnes det, at længden af projekteringsperioden vil kunne reduceres i forhold til, hvis man startede på hel bar bund.

Til Opvækstudvalgets august-møde vil administrationen fremlægge projektbeskrivelse, forslag til organisering og politisk inddragelse i projektet. Endvidere vil der blive fremlagt forslag til tidsplan og overordnet økonomi til politisk godkendelse. 

Ad 3) Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget er som de eneste udvalg blevet præsenteret for helhedsplanen vedrørende kapacitetsudfordringen. Administrationen foreslår, at der arrangeres et temamøde som optakt til budgetdrøftelserne, hvor den rådgiver, som har udarbejdet helhedsplanen, inviteres til at komme og fremlægge oplægget, for det samlede Byråd.

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat 1 mio. kr. til projektering vedrørende etablering af nyt børnehus i Frederikssund Syd. Der er udarbejdet en plan for børnehusets kapacitet, og de resterende midler er afsat til yderligere rådgivning i forbindelse med konkret projekt.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Opvækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Administrationen gives bemyndigelse til at udarbejde projektforslag for pavillon løsning.
 2. Administrationen gives bemyndigelse til at sætte indledende projektarbejde i gang som beskrevet under punkt 2
 3. Administrationens forslag om et temamøde drøftes, og der tages beslutning om igangsætning.
Historik

Opvækstudvalget, 4. maj 2020, pkt. 41:

Sagen udsættes til ekstraordinært møde onsdag den 13. maj 2020 kl. 7.30

Opvækstudvalget, 13. maj 2020, pkt. 44:Indstillingspunkt 1: Der anbefales en løsning med ca. 80 enheder, idet placering på Kølholm matriklen er 1. prioritet og undersøges og beskrives til junimødet. Forudsætningen for denne placering er, at Kølholm ombygges til børnehus i 2020 – 2021.

Indstillingspunkt 2: Det anbefales, at der igangsættes ombygning af Kølholm med udgangspunkt i tidsplan 1, således at forventet ibrugtagning som nyt Børnehus sker sensommeren 2021, sag herom fremlægges på junimøderækken.

Indstilling 3: Anbefales.

Derudover beder Opvækstudvalget administrationen, om at, det til håndtering af kapacitetsudfordringen fra 2022 og frem, yderligere et Børnehus beskrives med afsæt i et flerfagligt fællesskab, gerne med forskellige brugergrupper og aldersspektre. Et samlet forløb undersøges og beskrives og fremlægges til politisk beslutning i september 2020, herunder også med forskellige bud på forslag til placering.

Beslutning

Opvækstudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling
 • Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.
Beslutning

Borgmester John Schmidt Andersen (V) orienterede om, at Beredskabskommissionen har igangsat en undersøgelse af Frederiksborg Brand og Redning.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) orienterede oim, at Frederikssund Stafetten forventes flyttet til torsdag den 10. september som følge af Covid19-situationen.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Udsat.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagen udsat til Økonomiudvalgets ordinære møde i juni måned.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Taget til efterretning.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).