Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 22. april 2020

Via Skype kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomiske situation. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommune har imidlertid vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Endvidere fremgår det af politikken, at det er et politisk ønske, at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre 125 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Gennemsnittet for april 2018 til marts 2019 udgør 190,0 mio. kr.

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen.

Derudover vedlægges bilag med økonomisk status pr. 31. marts 2020 samt budget for 2020-2023, som er grundlag for likviditetsprognosen.

Vinge økonomi

Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 31. marts 2020: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 190 mio. kr. pr. 31. marts 2020.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger Økonomiudvalgets regnskab for 2019 til orientering. Kommunens samlede regnskab fremlægges for Økonomiudvalget i særskilt sag.

Drift

I løbet af 2019 er budgettet under Økonomiudvalget reduceret med 7,5 mio. kr. bestående af:

 • Overførselssagen og de tre årlige budgetopfølgninger, hvor budgettet blev reduceret med 1,6 mio. kr.
 • Administrative budgetændringer, hvor budgettet er tilført 3,4 mio. kr. fra øvrige udvalg - hovedsagligt fra vakante lønmidler gennem tre-måneders-vakance.
 • Tillægsbevillinger givet uden for budgetopfølgningerne, hvor budgettet er reduceret med 9,3 mio. kr. vedrørende administration (Fælles IT) og Tjenestemandspensioner.

Herefter udgør det korrigerede budget 226,9 mio. kr. Forbruget udgør 206,9 mio. kr., hvorefter årets resultat viser et mindreforbrug på 20,0 mio. kr. Hovedparten af mindreforbruget var forventet, og der er således i forbindelse med budgetopfølgningsarbejdet i 2019 indregnet et administrativt skøn svarende til et forventet mindreforbrug på 17,6 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 20,0 mio. kr. på serviceudgifter og et mindreforbrug på 0,018 mio. kr. på ældreboliger.

Mindreforbruget på serviceudgifter fordeler sig på følgende bevillinger:

 • Boligpolitik: Merudgift på 0,6 mio. kr. grundet lejetab ved fraflytning.
 • Beredskab: Merudgift på 0,7 mio. kr. grundet tilkøb.
 • Administration mv.: Mindreudgift på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget består af mindreforbrug på Vinge konsulentudgifter, IT-Arkiveringspuljen og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark samt merforbrug på lægeerklæringer ved Jobcentret.
 • Lønpuljer og Tjenestemandspensioner: Mindreforbrug på 16,8 mio. kr. svarende til det administrative skøn primært vedrørende implementeringspuljen, som finansierer merforbrug på områder under øvrige udvalg.
 • Rengøring: Mindreudgift på 0,7 mio. kr. på rengøring/serviceudgifter vedrørende vinduespolering, hovedrengøring og adfærdsfremmende tiltag.
 • Forsikringer og udkontering af IT og løn mv.: Mindreudgift på 0,8 mio. kr. bestående af merforbrug på arbejdsskade på 0,7 mio. kr. og mindreudgift på bygningsskade på 1,5 mio. kr.

Se bilag vedrørende drift for yderligere detaljer og bemærkninger. 

Anlæg

I løbet af 2019 er anlægsbudgettet under Økonomiudvalget nedjusteret med 2,1 mio. kr. på udgiftssiden og opjusteret med 39,1 mio. kr. på indtægtssiden. Udgiftssiden er opjusteret via overførselssagen fra 2018 med 6,9 mio. kr., men nedjusteret med 8,3 mio. kr. via budgetopfølgninger i 2019, hovedsageligt til Toftevej 1 og Adgangsforhold og stationsforhold ved station i Vinge, hvor budgettet er overført til 2020. Derudover har der været omplaceringer på i alt 0,7 mio. kr. Indtægtssiden er opjusteret via overførselssagen fra 2018 med 24,3 mio. kr. Derudover er der i løbet af 2019 givet tillægsbevillinger til merindtægter på 14,8 mio. kr.

Herefter udgør det korrigerede budget for anlægsudgifter 18,2 mio. kr., og med et forbrug på 10,4 mio. kr. ender årets resultat på et mindreforbrug på 7,9 mio. kr.

Det korrigerede budget for anlægsindtægter udgør 39,1 mio. kr. og med realiserede indtægter på 6,3 mio. kr. ender årets resultat på en mindreindtægt på 32,8 mio. kr.

Mindreforbruget på udgiftssiden på 7,9 mio. kr. kan primært forklares ved følgende:

 • 6,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. adgangsforhold og stationsplads ved station i Vinge.
 • 0,6 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. færdiggørelse af Deltakvarteret i Vinge. Voldgiftssagen forventes afsluttet i 2020.
 • 0,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. udgifter i forbindelse med salg af Smedetoften 4.
 • 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. udgifter til reetablering af legeplads mv. (salg af Thorstedlund).
 • 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. ombygning og fraflytning af familieafdelingen fra Thorstedlund. Projektet er forsinket.
 • 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. salg af Fioma-grunden.
 • 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. tilbagekøb af ejendommen Ved Kirken 6, Frederikssund.
 • 0,1 mio. kr. (merforbrug) vedr. byggemodning og salg af grunde i Deltakvarteret i Vinge. Projektet fortsættes i 2020.
 • 0,1 mio. kr. (merforbrug) vedr. udgifter i forbindelse med salg af ejendomme. Projektet er afsluttet.

Mindreindtægten på 32,8 mio. kr. kan primært forklares ved:

 • 32,5 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af Thorstedlund. Projektet er forsinket og provenuet først modtaget primo 2020 og resterende beløb modtages i 2021.
 • 0,2 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. byggemodning og salg af grunde i Deltakvarteret i Vinge.
 • 0,1 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af jord i Slangerup (Raasigvangen). Salget skulle gennemføres i 2019, men er forsinket og vil blive gennemført i 2020.

For nærmere gennemgang af regnskabet henvises til bilag "Regnskab 2019 - Anlæg (ØU)".

Finansiering

Skatter, tilskud og udligning.

I løbet af 2019 er budgettet til skatter, tilskud og udligning opjusteret med merindtægter for 9,5 mio. kr., hvilket er sket i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger samt særskilte sager.

De politiske vedtagne tillægsbevillinger på samlet 9,5 mio. kr. kan primært forklares ved:

 • 14,6 mio. kr. (merindtægt) vedr. kompensation for ændringer til den kommunale udligning, som følge af en ændret opgørelse af udgifter til ældre, voksne og handicappede.
 • 0,2 mio. kr. (merudgift) vedr. midtvejsregulering af tilskud og udligning, kollektiv skattesanktion mm.
 • 3,5 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. tilretning af de forventede indtægter fra grundskyld og anden skat på fast ejendom.
 • 0,2 mio. kr. (merudgift) vedr. momsafregning for Thorstedlund (bevilling overført fra 2019).

Det korrigerede budget udgør herefter 2.929,6 mio. kr. og med en faktisk indtægt på 2.930,4 mio. kr. udgør årets resultat en merindtægt på 0,9 mio. kr.

Dette kan forklares ved følgende:

 • 0,2 mio. kr. (merindtægt) vedr. udligning og generelle tilskud, som primært kan forklares med en afvigelse vedr. den faktisk afregnede midtvejsregulering.
 • 0,3 mio. kr. (merudgift) vedr. refusion af købsmoms.
 • 0,9 mio. kr. (merindtægt) vedr. skatteindtægter, som primært kan forklares med en ikke budgetteret afregning vedrørende det skrå skatteloft på 1,6 mio. kr., merindtægter på 0,4 mio. kr. vedr. forskerskat efter § 48E i Kildeskatteloven, samt merindtægter på 2,1 mio. kr. vedr. grundskyld. Afregningen vedr. det skrå skatteloft skyldes den politisk besluttede skattestigning fra budget 2019, hvor den kommunale medfinansiering af det skrå skatteloft først er korrekt budgetlagt fra 2020.

Finansielle poster

I løbet af 2019 er budgettet på finansielle poster blevet nedjusteret med 10,3 mio. kr., hvilket er sket i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger samt særskilte sager.

De politiske vedtagne tillægsbevillinger på 10,3 mio. kr. kan primært forklares ved:

 • 24,4 mio. kr. (merindtægt) vedr. udlodning fra HMN.
 • 12,7 mio. kr. (merudgifter) vedr. diverse finansforskydninger, deponering af HMN udlodning, indefrysning af grundskyld m.v.
 • 1,9 mio. kr. (merindtægter) vedr. tilpasning af renteudgifter.
 • 3,0 mio. kr. (mindreindtægter) vedr. diverse korrektioner til låneoptagelse.

Det korrigerede budget omfatter herefter udgifter for 28,2 mio. kr. og med en faktisk udgift på 7 mio. kr., udgør årets resultat en mindreudgift på 21,2 mio. kr. Denne kan primært forklares ved følgende: 

 • 2,3 mio. kr. (merindtægt) vedr. renter. Afvigelsen kan forklares med kursgevinster for samlet 5,5 mio. kr., en mindre renteindtægt på 3,5 mio. kr. fra forrentning af kassebeholdningen samt 0,3 mio. kr. (merindtægt) fra forrentning af tilgodehavender.
 • 0,2 mio. kr. (mindreudgift) vedr. afdrag på lån.
 • 19,1 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende øvrige finansforskydninger, og skyldes primært at der er sket en forskydning henover årsskiftet 2019/2020 i kommunens samlede udestående på debitorer og kreditorer.

For nærmere gennemgang af regnskabet henvises til vedlagte bilag: ”Regnskab – Finansiering” og ”Noter til regnskab – Finansiering”.

Økonomi

Regnskabssagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020 og frem. De afledte bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af separat sag på samme møde vedrørende overførsler.

Indstilling

 Centerchef for Økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at:

1.  Regnskabsforklaringerne på drift, anlæg og finansielle poster tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har sammen med fagområderne gennemgået årets resultat for 2019 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvens for overførsler til efterfølgende år.

Drift

Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der sikrer, at enhederne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger. Samtidig er det vigtigt, at overførslerne ses i sammenhæng med budget- og regnskabssanktionslovgivningen, idet overførsler - i hvert fald til næstkommende år - teknisk set er en tillægsbevilling til det oprindeligt vedtagne budget, som udgør sigtepunktet i forhold til regnskabssanktionen vedrørende serviceudgifter. Ligesom overførsler skal ses i sammenhæng med likviditetsmæssige forhold mv.

På Økonomiudvalget var der i 2019 et mindreforbrug på 20,0 mio. kr. på serviceudgifterne. Af disse overføres i alt 2,9 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. overføres til 2020, 0,6 mio. kr. overføres til 2021 og 2022, mens 0,3 mio. kr. overføres til 2023.

Overførslen til 2020 består af følgende:

 • 0,180 mio. kr. vedrører sagsanlæg mod staten.
 • 0,670 mio. kr. vedrører den fælles arkiveringspulje.
 • 0,500 mio. kr. vedrører den lokale udviklingspulje, som i 2019 var budgetlagt på driften, men i 2020 er flyttet anlæg, hvorfor overskuddet for 2019 overføres til 2020 anlæg.

Overførslen til 2021-2023 består af følgende:

 • 0,600 mio. kr. vedrører konsulentbistand i forbindelse med Vinge. Der overføres ligeledes 0,600 mio. kr. til 2022 og 0,340 mio. kr. til 2023.

Se bilag vedrørende drift.

Anlæg

På Økonomiudvalget var der i 2019 et mindreforbrug på udgiftssiden på 7,9 mio. kr., hvoraf 7,9 mio. kr. søges overført til 2020. På indtægtssiden var der en mindreindtægt på 32,8 mio. kr., hvoraf 22,8 mio. kr. søges overført til 2020 og 10,0 mio. kr. til 2021.

Overførslen på udgiftssiden på samlet 7,9 mio. kr. er sammensat på følgende måde:

 • 6,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende adgangsforhold og stationsplads ved station i Vinge. Beløbet overføres til 2020, hvor arbejdet videreføres.
 • 0,6 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende færdiggørelse af Deltakvarteret. Beløbet skal anvendes i 2020 til udgifter som følge af voldgiftssag.
 • 0,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende udgifter i forbindelse med salg af Smedetoften 4. Beløbet søges overført til 2020, da der forventes flere udgifter på sagen.
 • 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende udgifter til reetablering af legeplads m.v. Beløbet søges overført til 2020 til dækning af forventede udgifter i 2020.
 • 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende ombygning og fraflytning til familieafdelingen fra Thorstedlund. Projektet er forsinket og beløbet søges overført til 2020, hvor arbejdet videreføres.
 • 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende salg af Fioma grunden. Beløbet søges overført til 2020, da der forventes flere udgifter på sagen.
 • 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende tilbagekøb af ejendommen Ved kirken 6 i Frederikssund. Beløbet er afsat til tinglysningsgebyr i forbindelse med overtagelsen og udgiften forventes afholdt i 2020.
 • 0,018 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Vinge Delta-byggemodning og salg af grunde. Projektet forventes at fortsætte i 2020, hvorfor restbeløbet søges overført.

Overførslen på indtægtssiden på samlet 32,8 mio. kr. er sammensat på følgende måde:

 • 32,5 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende salg af Thorstedlund. Beløbet overføres, da projektet er forsinket og provenuet på 22,5 mio. kr. forventes at modtages primo 2020 og resterende beløb modtages i 2021.
 • 0,2 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende Vinge Delta-byggemodning og salg af grunde. Projektet forventes at fortsætte i 2020, hvorfor restbeløbet søges overført.
 • 0,1 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen. Salget er forsinket og vil gennemføres i 2020, hvorfor beløbet søges overført.
 • 0,019 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende salg af jord til Haldor Topsøe. Projektet er forsinket og forventes gennemført i 2002, hvorfor beløbet søges overført.

For nærmere gennemgang af overførslerne henvises til bilag "Overførsler - anlæg (ØU)".

Økonomi

Drift

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2020 på 0,9 mio. kr. til drift samt en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. fra drift til anlæg. Herudover indarbejdes der til drift: 0,6 mio. kr. i det oprindelige budget for 2021, 0,6 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023. 

Anlæg

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2020 på 7,9 mio. kr. på udgiftssiden og 22,8 mio. kr. på indtægtssiden. Endvidere 10 mio. kr. på indtægtssiden i 2021, der indarbejdes i oprindeligt budget for 2021.

Indstilling

Centerchef for Økonomi indstiller over for Økonomiudvalget, at der på baggrund af regnskab 2019:

 1. Drift til drift: Overføres 0,850 fra mio. kr. til 2020, 0,600 mio. kr. til 2021, 0,600 mio. kr. til 2022 og 0,341 mio. kr. til 2023.
 2. Drift til anlæg: Overføres 0,500 mio. kr. fra drift til anlæg i 2020.
 3. Anlæg til anlæg: Overføres anlægsudgifter på 7,890 mio. kr. til 2020 og anlægsindtægter på 22,829 mio. kr. og 10,000 mio. kr. til henholdsvis 2020 og 2021.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 tiltrådt.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 45

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal aflægge regnskab for 2019 til Byrådet, hvorefter Byrådet senest den 1. maj 2020 skal oversende regnskabet til revisionen. Revisionen skal herefter inden den 15. juni 2020 afgive beretning således, at Byrådet kan foretage endelig behandling af regnskabet inden udgangen af august måned.

Økonomisk resultat

Resultatet for 2019 udviser et overskud på den strukturelle driftsbalance på 217,5 mio. kr., hvilket er 40 mio. kr. bedre end oprindeligt forventet. Et overskud, der har finansieret anlægsudgifter samt renter, afdrag mv. samtidig med, at der realiseres et samlet overskud på 68,6 mio. kr. Det samlede overskud er 73 mio. kr. bedre end oprindeligt budget. Et resultat, der overordnet kan forklares ved færre udgifter på driften som følge af en generel tilbageholdenhed og færre udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, flere indtægter fra udligning grundet kompensation for ændringer i udligningen omkring ældre, voksne og handicappede samt flere indtægter under de finansielle poster primært pga. udlodning i forbindelse med salget af HMN. I forhold til korrigeret budget er resultatet en forringelse på 29,2 mio. kr. Underskuddet var forventet, og der blev således indarbejdet et administrativt skøn på driften svarende til merudgifter på 46,1 mio. kr. Årsagen til, at dette skøn ikke blev realiseret i sin helhed er, at der blev udvist en generel tilbageholdenhed på driften i den sidste del af 2019. Derudover er manglende salgsindtægter fra anlæg en vigtig årsag til forringelsen set i forhold til det korrigerede budget, mens merindtægter på øvrige finansforskydninger (periodiseringer mellem 2019 og 2020) udviser en forbedring.

Indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Det oprindelige budget vedrørende indtægter fra skatter, tilskud og udligning er 2.920,1 mio. kr., mens regnskabet viser en indtægt på 2.930,4 mio. kr. Merindtægten på 10,3 kan primært forklares ved:

 • Kompensation for ændringer til den kommunale udligning som følge af en ændret opgørelse af udgifter til ældre, voksne og handicappede – merindtægt på 14,6 mio. kr.
 • Flere indtægter fra forskerskat – merindtægt på 0,4 mio. kr.
 • Mindre indtægter fra Grundskyld og anden skat på fast ejendom – mindreindtægt på 1,5 mio. kr.
 • Mindre indtægter fra indkomstskat grundet det skrå skatteloft – mindreindtægt på 1,6 mio. kr. 
 • Momsafregning vedrørende Thorstedlund – bevilling overført fra 2019 – merudgift på 2 mio. kr.

Skattefinansierede driftsudgifter

Det oprindelige budget udgør nettodriftsudgifter på 2.742,5 mio. kr., mens regnskabet udviser et forbrug på 2.712,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 29,6 mio. kr.

Serviceudgifter

I forhold til serviceudgifterne var der i 2019 et mindreforbrug på 17,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget svarende til 0,9 pct. Helt overordnet skyldes mindreforbruget en generel tilbageholdenhed i den sidste del af året med henblik på at sikre overholdelse af kommunens sigtepunkt. Derudover dækker mindreforbruget over en række modsatrettede resultater, hvoraf de største er:

 • Merforbrug på de specialiserede områder på i alt 50,3 mio. kr. primært grundet højere aktivitet:

o   Voksenhandicapområdet – 23,6 mio. kr.

o   Specialundervisningsområdet – 14 mio. kr.

o   Familieområdet – 12,7 mio. kr.

 • Merforbrug på ældreområdet på 22,5 bl.a. grundet meraktivitet og øget forbrug af eksterne vikarer.
 • Mindreforbrug på det tekniske område på 35,7 mio. kr. – heraf kan 27,1 mio. kr. henføres til en budgetomplacering fra drift til anlæg, idet de omfattede opgaver har anlægsmæssig karakter.
 • Mindreforbrug vedrørende den centrale implementeringspulje på 15 mio. kr. Puljen er afsat som budgetmæssig reserve til uforudsete udgifter og udgjorde i 2019 15 mio. kr.

Som følge af ændrede pris- og lønforudsætninger, lov- og cirkulæreprogram mv. blev Frederikssund Kommunes oprindelige serviceramme (sigtepunkt) - svarende til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter - reduceret med 0,7 mio. kr. i løbet af 2019. Sigtepunktet udgør herefter 2.055,7 mio. kr. Med et forbrug på 2.038,9 mio. kr. er sigtepunktet således overholdt med et mindreforbrug på 16,8 mio. kr.

Overførelsesudgifter

På overførelsesudgifterne var der i 2019 et merforbrug på 6,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget svarende til 1,5 pct. Merforbruget skyldes primært:

 • Merforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste med tilbagevirkende kraft efter gennemgang af sager på familierådet.
 • Merforbrug på førtidspensionister på 11,5 mio. kr. grundet højere aktivitet.
 • Merforbrug på sygedagpenge på 4,2 mio. kr. grundet højere aktivitet.
 • Mindreforbrug på kontanthjælp og uddannelseshjælp  på 11,9 mio. kr. grundet lavere aktivitet.

Den centrale refusionsordning

På den centrale refusionsordning var der i 2019 en merindtægt på 5,4 mio. kr., svarende til 35,1 pct. Årsagen hertil er primært berigtigelser fra tidligere år.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

På den aktivitetsbestemte medfinansiering var der i 2019 et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget svarende til 5,1 pct. Mindreforbruget er en følge af fastfrysning af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Ældreboliger

På ældreboliger er der en mindreindtægt på 1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget svarende til 5,8 pct. Mindreindtægten skyldes primært færre indtægter fra brugernes lejebetaling for deres brug af ældreboliger. Udgifterne til hovedvedligeholdelse har samtidig været mindre end forventet, men ikke nok til at hindre en nettonedgang i indtægterne.

Forsikrede ledige

I 2019 var der et mindreforbrug på 4,3 mio., kr. i forhold til oprindeligt budget svarende til 6,6 pct. Årsagen hertil er dels et fald i antallet af forsikrede ledige og dels et fald i ydelsessatsen pr. forsikrede ledig.

Renter

Det oprindelige budget til renter er en samlet udgift på 3,6 mio. kr., mens regnskabet viser en indtægt på 25 mio. kr. Der er altså en merindtægt i forhold til det oprindelige budget på 28,6 mio. kr. Merindtægten skyldes primært udlodning fra HMN men også kursgevinster, en mindre renteindtægt vedrørende forrentning af kassebeholdningen samt merindtægter fra forrentning af tilgodehavender.

Forsyningsområdet

Drift

Det oprindelige driftsbudget til forsyningsområdet udgør en nettoindtægt på 0,1 mio. kr., mens regnskabet viser en nettoindtægt på 3,9 mio. kr. Merindtægten på 3,8 mio. kr. kan henføres til mindreforbrug på indkøb af materiel og renholdelse samt vedligeholdelse af afleveringssteder for glas, papir, pap, plast og metal i kuber. Endvidere har dagrenovationsområdet haft merindtægter på gebyret og mindreforbrug på Renowebsystemet og kundeservice hos Vestforbrændningen (VF).

Anlæg

I løbet af 2019 er anlægsbudgettet til forsyningsvirksomheder blevet øget med 1,8 mio. kr. ved overførsler fra 2018. Regnskabet viser et forbrug på 1,1 mio. kr. og derved er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som kan henføres til dels mindreforbrug vedrørende renovering af udløbsbassin på Frederikssund genbrugsstation samt merforbrug vedrørende pilotforsøg med nedgravede beholdere i Deltakvarteret.

Forsyningsområdet er brugerfinansieret og indeholder både drift og anlæg, hvor der over en årrække skal være balance mellem indtægter og udgifter. Det akkumulerede mellemværende ultimo 2019 mellem kommune og forsyningen udgør 6,7 mio. kr. i forsyningens favør.

Anlæg

Det oprindelige budget i forhold til skattefinansierede anlæg udgør en nettoudgift på 143,5 mio. kr. fordelt med udgifter på 150,6 mio. kr. og indtægter på 7,1 mio. kr.

Regnskabet viser en nettoudgift på 144,7 mio. kr. fordelt med udgifter på 152,5 mio. kr. og indtægter på 7,8 mio. kr. Samlet set er der således et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter

I forhold til det oprindelige budget ses en merudgift vedrørende de skattefinansierede bruttoudgifter på 2,0 mio. Mindreforbruget dækker over en række modsatrettede resultater, hvoraf de største udgøres af:

 • Merforbrug på det tekniske område på 32,9 mio. kr. primært grundet budgetomplacering af 27,1 mio. kr. fra drift til anlæg, idet de omfattede opgaver har anlægsmæssig karakter.
 • Mindreforbrug på fritids- og kulturområdet på 18,7 mio. kr. primært grundet mindreforbrug på kultur- og havnebad samt svømmehal med omklædnings- og møderumsfaciliteter mv. Arbejdet fortsætter i 2020.
 • Mindreforbrug på 7,9 mio. kr. vedrørende arbejdet med adgangsforhold og stationsplads i Vinge. Arbejdet fortsætter i 2020.
 • Mindreforbrug på 4,5 mio. kr. vedrørende køb af ejendom på Toftevej 1 i Frederikssund.

Anlægsindtægter – salg af bygninger og grunde

I forhold til det oprindelige budget ses merindtægt på 0,7 mio. kr. Merindtægten dækker primært over:

 • Mindreindtægt vedrørende havnebadet på 7,1 mio. kr.
 • Merindtægter vedrørende salg af grunde i Deltakvarteret samt en række andre bygninger og arealer på 6,3 mio. kr.   
 • Merindtægt på 1,4 mio. kr. vedrørende etablering af Pedershave etape II.

Likviditet

Fra 2018 til 2019 er den gennemsnitlige likviditet steget med 80,8 mio. kr. og udgør ultimo 2019 169,8 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet har været stigende hele året og udgjorde fra februar 2019 over 100 mio. kr. og fra maj 2019 over 125 mio. kr. således at det politiske ønske ved udgangen af 2022 allerede er indfriet.

Afskrivninger

Jf. kommunens principper for økonomistyring vedrørende ”Interne kontroller og afstemning” skal Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af regnskabet forelægges de afskrivninger over 25.000 kr. der er foretaget. Der er foretaget 9 afskrivninger over 25.000 kr. som samlet set udgør 0,7 mio. kr. Der henvises endvidere til bilag "Notat afskrivninger 2019".

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at

 1. Årsregnskabet for 2019 oversendes til revisionen.
 2. Afskrivninger for 2019 godkendes.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har sammen med fagområderne gennemgået årets resultat for 2019 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvenser for overførsler til efterfølgende år.

Samlet overførelse

Samlet set overføres der mindreudgifter på 11,1 mio. kr. fra 2019. Heraf overføres -3,1 mio. kr. til 2020, -9 mio. kr. til 2021, 0,6 mio. kr. til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023. Den samlede overførelse til 2020 øger budgettet til serviceudgifter med 5,7 mio. kr. og budgettet til bruttoanlægsudgifter med 13,2 mio. kr. For at sikre overholdelse af servicerammen er der behov for tilsvarende mindre forbrug i 2020. For så vidt angår anlægsrammen er denne annulleret i 2020 grundet situationen med COVID-19.

Drift

Principper

Af kommunens principper for økonomistyring fremgår det, at det som udgangspunkt kun er serviceudgifter, der kan overføres. Desuden fremgør følgende overordnede regler vedrørende overførsler:

 • "Opsparede driftsmidler frigives som udgangspunkt i efterfølgende budgetår (overskud 2019 frigives 2020).
 • Merudgifter vil skulle indhentes i efterfølgende budgetår (merforbrug 2019 modregnes 2020).
 • Har en takstfinansieret institution oparbejdet et underskud/overskud vil dette først blive modregnet i budgetåret + 1 af hensyn til muligheden for at medtage dette i takstberegningen (mindre/merforbrug 2019 modregnes i takstgrundlaget 2021).
 • Opsparede driftsmidler kan undtagelsesvist, og efter ansøgning, frigives i efterfølgende budgetår som anlæg (overskud 2019 frigives som anlæg 2020). Center for Økonomi vurderer, hvorvidt en udgift kan afholdes som anlæg med baggrund i de autoriserede konteringsregler.

Såfremt en budgetansvarlig utilsigtet har oparbejdet et underskud på mere end de tilladte 2 pct. skal underskuddet som hovedregel afvikles i det efterfølgende budgetår, og den budgetansvarlige skal udarbejde en skriftlig plan for, hvorledes dette vil ske. Der skal tilsvarende udarbejdes en skriftlig redegørelse, såfremt der er oparbejdet et overskud på mere end 4 pct. De endelige overførelsesbeløb opgøres af økonomiafdelingen, og indstilles af direktøren via relevant fagudvalg til Økonomiudvalget og Byrådets endelige godkendelse."

Det overordnede formål med overførelsesadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der medgår til at sikre, at institutionerne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger.

Frederikssund Kommune ser i 2020 ind i en udfordring i forhold til overholdelse af servicerammen, hvorfor mindreforbrug – i det omfang det ikke forstyrrer driften eller er i modstrid med driftsaftaler mv. – søges overført til 2021.

Resultat 

På serviceudgifterne var der i 2019 et mindreforbrug på 33,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvoraf de 8,2 mio. kr. overføres. Af den samlede overførelse overføres der 6,2 mio. kr. til 2020 - heraf 0,5 mio. kr. til anlæg - 1 mio. kr. overføres til 2021, 0,6 mio. kr. til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023. Overførelsessagen er således med til at øge budgetudfordringen i 2020 med 5,7 mio. kr. vedrørende servicerammen.

Anlæg

Bruttoanlægsudgifter

På bruttoanlægsudgifterne var der i 2019 et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. Der overføres imidlertid 12,7 mio. kr. til 2020. Grunden til at der overføres et større beløb end det samlede mindreforbrug, er, at merforbrug på en række afsluttede projekter ikke overføres. Hertil kommer, at der overføres 0,5 mio. kr. fra drift til anlæg i 2020. Samlet set er overførelsessagen således med til at øge budgettet med 13,2 mio. kr., hvilket alene har en likviditetseffekt, idet anlægsrammen er annulleret i 2020 grundet situationen med COVID-19.

Bruttoanlægsindtægter

På bruttoanlægsindtægterne var der i 2019 en mindreindtægt på 32,8 mio. kr., der overføres med 22,8 mio. kr. og 10 mio. kr. til henholdsvis 2020 og 2021.

Forsyningsvirksomheder

På Forsyningsvirksomheder var der i 2019 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på anlæg. Der overføres imidlertid 0,8 mio. kr. Grunden til, at der overføres et større beløb end det samlede mindreforbrug, er, at merforbrug på et afsluttet projekt ikke overføres.

I vedlagte bilag redegøres der nærmere for overførelser fra 2019.

Økonomi

De foreslåede overførelser giver anledning til en samlet tillægsbevilling på -3,1 mio. kr. i 2020. En tillægsbevilling, der dækker over øgede serviceudgifter på 5,7 mio. kr., der har betydning i forhold til overholdelse af servicerammen i 2020, øgede bruttoanlægsudgifter på 13,2 mio. kr., øgede bruttoanlægsindtægter på 22,8 mio. kr. samt øgede anlægsudgifter på forsyningen på 0,8 mio. kr.

I 2021 indarbejdes der i oprindeligt budget øgede serviceudgifter på 1 mio. kr. og øgede bruttoanlægsindtægter på 10 mio. kr. I 2021 og 2022 indarbejdes der øgede serviceudgifter på henholdsvis 0,6 mio. kr. og 0,3 mio. kr.

Indstilling

Uddannelsesudvalget, Opvækstudvalget, Social- og sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Teknisk udvalg samt Plan og miljøudvalget har anbefalet overførselssagen for deres områder til Byrådets godkendelse.

Vækstudvalget har - som konsekvens af et aflyst udvalgsmøde - endnu ikke behandlet en overførelsessag på deres område. I nærværende sag er der indregnet en overførsel på Vækstudvalgets område på 0,444 mio. kr. i 2020 (serviceudgifter).

Fritids- og Kulturudvalget har anbefalet, at følgende driftsoverskud overføres til anlæg i 2020: 160.000 kr. til idrætsanlæg for børn og unge, 188.000 kr. til folkebibliotekerne samt 91.000 kr. til Pedersholm. Desuden anbefaler udvalget, at et overskud på 133.000 kr. på Folkeoplysningsområdet overføres til drift i 2020. Fritids- og Kulturudvalgets indstilling er ikke indregnet i administrationens indstilling til Økonomiudvalget, som fremgår nedenfor.

Økonomiudvalgets overførselssag behandles på samme møde som den samlede overførselssag.

Centerchefen for Økonomi indstiller, på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Drift til drift: der overføres i alt 7,7 mio. kr., hvoraf 5,7 mio. kr. udgøres af tillægsbevilling i 2020, mens der indarbejdes 1 mio. kr. i oprindeligt budget for 2021, 0,6 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023.
 2. Drifts til anlæg: der overføres 0,5 mio. kr. til 2020 via en tillægsbevilling.
 3. Anlæg - bruttoanlægsudgifter: der overføres 12,7 mio. kr. til 2020 via en tillægsbevilling.
 4. Anlæg - bruttoanlægsindtægter: der overføres i alt 32,8 mio. kr., hvoraf 22,8 mio. kr. udgøres af tillægsbevilling i 2020, mens der indarbejdes 10 mio. kr. i oprindeligt budget for 2021.
 5. Forsyningsvirksomhed - anlæg: der overføres 0,8 mio. kr. til 2020 via en tillægsbevilling.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-5 anbefales med den ændring, at Økonomiudvalget følger indstillingen fra Fritids- og Kulturudvalget. Dette justeres i den samlede indstilling til Byrådets møde.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognose

Befolkningsprognosen er en vigtig forudsætning i forhold til budgetlægningen, idet befolkningsudviklingen er afgørende i forhold til udgifts- og indtægtsgrundlag i de kommende år. På udgiftssiden anvendes befolkningsprognosen til beregninger for demografireguleringer på bl.a. skole- og ældreområdet som justeres i forhold til ændringen. På indtægtssiden danner prognosen grundlag for beregninger for skatter, tilskud og udligning.

Figur 1. Ændring i befolkningen fra 2020 til 2024 fordelt på aldersgrupper

Befolkningstallet for Frederikssund kommune udgør 45.228 personer den 1. januar 2020. Den fremtidige udvikling i befolkningstallet i perioden 2020-2024 viser en samlet stigning i folketallet på 1.004 personer - svarende til stigningen i antallet af ældre borgere.

Aldersgruppen 75+ årige stiger med 1.003 personer, svarende til 21 % frem mod 2024, mens der forventes en stigning på 419 (2 %) i den erhvervsaktive alder (25-64 årige) i samme periode. Der forventes en reduktion på 332 (6 %) børn i den skolepligtige alder samt en vækst på 239 (10 %) i aldersgruppen 0-5 år samlet for hele kommunen. Væksten i antallet af 0-5 årige forventes at foregå i alle skoledistrikter, men presset er størst i Frederikssund by, da der allerede har været en stigning i antallet af 0-5 årige i perioden fra 2014 og frem til nu, mens specielt Skibby og til dels også Slangerup fra 2014 og frem til nu har oplevet, at antallet af 0-5 årige har været faldende.

I vedlagte notat er befolkningsprognosen uddybet yderligere dels på aldersgrupper og dels fordelt på skoledistrikter for aldersgrupperne 0-5 år og 6-16 år, og efter øst og vest for Roskilde Fjord på de øvrige aldersgrupper.

Demografiregulering

Demografireguleringen er en del af de tekniske korrektioner i budget 2021-2024. Det tekniske budgetgrundlag er kort fortalt overslagsårene fra det tidligere budget korrigeret således, at der er uændret serviceniveau.

Tekniske korrektioner vil typisk skyldes:

 • Demografiregulering af budgettet som følge af ny befolkningsprognose
 • Konsekvens af regnskabsresultat 2019 og overførsler fra 2019 til 2020
 • KL’s nyeste pris- og lønskøn, som udmeldes hhv. i februar og juli
 • Bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgninger i maj og august
 • Økonomiaftalen for 2021, som forventes i juni måned
 • Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (tilskud, udligning og skatter) – juli måned
 • Lov og cirkulæreprogrammet (DUT) – juli måned

På nuværende tidspunkt vil demografireguleringen - som følge af befolkningsprognosen – reelt være den eneste større tekniske korrektion, hvorfor den vil blive præsenteret nedenfor.

I Frederikssund Kommune foretages der regulering af budgetterne på en række områder som følge af udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætningen af borgerne i kommunen. Disse budgetreguleringer kaldes demografireguleringer og indebærer, at ændringer i f. eks. antal børn eller ældre modsvares af en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning for f. eks. døgnplejen eller dagtilbud. Reguleringerne skal sikre, at serviceniveauet over for borgerne holdes uændret, selvom efterspørgslen efter en serviceydelse stiger eller falder som følge af ændring i antallet af borgere i bestemte grupper. Demografimodellen tager i prognosen for 2021 højde for den realiserede befolkningsændring i 2019 samt en opdateret prognose for 2020 og 2021.

Samlet for alle udvalgene øges budgettet med 3,3 mio. kr. mellem 2020 og 2021, 7,0 mio. kr. mellem 2021 og 2022 samt 7,1 mio. kr. mellem 2022 og 2023.

Det er en nedjustering på 4,9 mio. kr. i 2021 i forhold til prognosen for 2019.

Ændringerne fordeler sig som nedenstående på fagudvalgene:

For Opvækstudvalget øges budgettet med 4,6 mio. kr. mellem 2020 og 2021, 3,6 mio. kr. mellem 2021 og 2022 samt 2,9 mio. kr. mellem 2022 og 2023.

Det lavere børnetal i den nye prognose medfører dog, at demografipuljerne på Opvækstudvalget nedjusteres med 2,9 mio. kr. i 2021 i forhold til prognosen for 2019.

For Uddannelsesudvalget reduceres budgettet med 5,9 mio. kr. mellem 2020 og 2021, 1,7 mio. kr. mellem 2021 og 2022 samt 1,3 mio. kr. mellem 2022 og 2023.

Det lavere børnetal i den nye prognose medfører, at demografipuljerne på Uddannelsesudvalgets område nedjusteres med 2,4 mio. kr. i 2021 i forhold til prognosen for 2019.

For Social- og Sundhedsudvalget demografireguleres tandplejens ydelser. Budgettet reduceres med 0,1 mio. kr. mellem 2020 og 2021, 0 mio. kr. mellem 2021 og 2022 samt 0,1 mio. kr. mellem 2022 og 2023.

Det er en opjustering på 0,2 mio. kr. i 2021 i forhold til prognosen for 2019.

For Velfærdsudvalget øges budgettet med 4,6 mio. kr. mellem 2020 og 2021, 5,1 mio. kr. mellem 2021 og 2022 samt 5,6 mio. kr. mellem 2022 og 2023.

Det højere antal ældre i den nye prognose opjusterer budgettet 0,2 mio. kr. i 2021 i forhold til prognosen for 2019.

I tabel 2 i vedlagte notat fremgår en nærmere udspecificering på områder under udvalg.

På budgetseminaret den 23. juni indgår en status for teknisk budgetgrundlag. Supplerende er der i august måned planlagt en særskilt drøftelse af oplæg til det tekniske budgetgrundlag på de enkelte fagudvalg.

Økonomi

Budgetreguleringerne på baggrund af befolkningsprognosen for 2020 indarbejdes i arbejdet med budget 2021-24. Befolkningsudviklingen øger udgiftsbudgettet med 3,3 mio. kr. fra 2020-21, 7,0 mio. kr. fra 2021-22 og 7,1 mio. kr. fra 2022-23.

Det er en nedjustering på 4,9 mio. kr. i 2021 i forhold til prognosen for 2019.

Ændringer på skatter, tilskud og udligning som følge af befolkningsprognosen vil indgå på budgetseminaret den 23. juni 2020.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1.      Befolkningsprognosen 2020 og demografireguleringer for Budget 2021-24 tages til efterretning

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede på møde den 11. marts 2020 fagudvalgenes indspil til investeringsplan i perioden 2021-2030, forslag for program for byrådets temadrøftelse den 25. marts 2020 samt den videre proces efter den 25. marts 2020.

Temadrøftelsen den 25. marts 2020 er efterfølgende udsat, idet Byrådsmødet blev aflyst på grund af COVID-19. Temadrøftelsen er efterfølgende foreslået flyttet til den 29. april 2020 i forbindelse med Byrådets møde. Det skal drøftes, hvorvidt denne temadrøftelse skal fastholdes, idet det forventes, at mødet blive afholdt som et Skype-møde. Temadrøftelsen kan evt. forsøges rykket til Byrådsmødet den 27. maj 2020.

På nærværende møde bedes Økonomiudvalget herudover drøfte følgende:

1. Første økonomistatus for investeringsplanen med afsæt i rammerne for 2020-2023 - bilag vedlagt som arbejdspapir.

I forhold til forelæggelsen den 11. marts 2020 er der nu tilknyttet kvalificerede skøn for bruttoanlægsudgifter, afledte driftsudgifter samt låneadgang. Ligesom der er foretaget en periodisering af beløbene. Desuden er der sket en opdatering i forhold til de tilknyttede kategorier, hvorefter det af hensyn til den videre proces i videst omfang er søgt at begrænse disse til tre.

2. Notat om fordele og ulemper ved puljer - notat vedlagt. Det foreslås, at det drøftes, i hvilken grad puljer skal indgå i arbejdet med Investeringsplanen.

3. Model for finansiering af personaleressourcer i forbindelse med gennemførelse af investeringsplan - notat vedlagt.

Byrådet har i budgetaftalen for 2020 besluttet at udarbejde en 10 årig investeringsplan. I forbindelse med denne skal administrationen fremlægge et forslag til, hvordan der sikres personaleressourcer til at udføre de besluttede projekter i denne rette takt.

Det foreslås, at der som udgangspunkt anvendes 3 % af anlægsbevillingen til interne personale ressourcer. Ressourcerne tildeles det enkelte anlægsprojekt i takt med beslutninger om nye anlægsinvesteringer. Ressourcebevillingen vil forøge beløbene for de enkelte forslag til projekter i Investeringsplanen med 3 %.

4. Form og tidpunkt for et borgermøde

I lyset af COVID-19 situationen foreslås det planlagte borgermøde den 20. maj 2020 aflyst. Borgermødet kan evt. flyttes til at være en integreret del af borgermødet planlagt den 15. september 2020 om budget 2021-2024.

Økonomi

I bruttokataloget indgår der i alt projekter med bruttoanlægsudgifter for 2,2 mia. kr. i perioden 2021-2030.

267,7 mio. kr. er budgetlagt som en pulje til udmøntning af investeringsstrategien i 2021-2024, hvoraf 56,8 mio. kr. er budgetlagt i 2021. I 2022-2024 er der årligt budgetlagt med 70 mio. kr. i den centrale pulje.

I perioden 2021-2024 indgår projekter med anlægsudgifter for 1,3 mia. kr. mod budgetlagte udgifter for 267,7 mio. kr. Det vil sige, at der fremgår betydelige anlægsudgifter i perioden 2021-2024, som ikke er finansieret. Dette nødvendiggør et omfattende prioriteringsarbejde frem mod budgetseminaret den 23. juni 2020, således at de vedtagne økonomiske rammer i Budget 2020 kan overholdes. Direktionen vil til brug for budgetseminaret udarbejde et forslag til Investeringsplan, hvor de økonomiske rammer i Budget 2020 er overholdt.

Frem mod budgetseminaret vil der blive afholdt drøftelser om fremdriften i arbejdet med Investeringsplanen i gruppeformands- og udvalgsformandskredsen.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget drøfter følgende:

 1. Første økonomistatus for investeringsplan 2021-2030, idet det forudsættes, at direktionen til budgetseminaret den 23. juni 2020 fremlægger en Investeringsplan, der indebærer overholdelse af de vedtagne økonomiske rammer i Budget 2020.
 2. Notat om fordele og ulemper ved puljer, herunder i hvilken udstrækning, at puljer skal indgå i arbejdet med Investeringsplanen.
 3. Model for finansiering af personaleressourcer i forbindelse med gennemførelse af investeringsplanen og godkende denne.
 4. Status for borgermøde, herunder evt. aflysning eller udsættelse til borgermødet om budget 2021-2024 den 15. september 2020.
 5. Status for Byrådets temamøde den 29. april 2020, herunder evt. aflysning eller udsættelse til den 27. maj 2020.
Beslutning

Indstillingspunkt 1: Økonomiudvalget tog første økonomistatus for Investeringsplanen til efterretning, idet det forudsættes, at direktionen til budgetseminaret den 23. juni 2020 fremlægger en investeringsplan, der indebærer overholdelse af de vedtagne økonomiske rammer i Budget 2020. De modtagne bemærkninger til Investeringsplanen indgår i det videre arbejde med planen. Derudover kan yderligere bemærkninger løbende fremsættes frem mod budgetseminaret.

Indstillingspunkt 2: I forhold til anvendelsen af puljer skal der - i det oplæg, som direktionen fremlægger til budgetseminaret - indgå et forslag til, hvordan man kan arbejde med puljer på udvalgsniveau.

Indstillingspunkt 3: Forslag til model for finansiering af personaleressourcer i forbindelse med gennemførelse af investeringsplanen blev godkendt i forhold til de fremrykkede anlægsinvesteringer, der igangsættes i indeværende år. Den endelige beslutning vedr. en fremadrettet model for finansiering af personaleressourcer i forbindelse med gennemførelse af investeringsplanen tages i forbindelse med budget 2021.

Indstillingspunkt 4: Det planlagte borgermøde den 20. maj 2020 aflyses. Økonomiudvalget betonede vigtigheden af, at borgerne bliver inddraget i arbejdet med Investeringsplanen og anmoder administrationen om et oplæg til andre måder at involvere borgerne. på.

Indstillingspunkt 5: Byrådets planlagte temamøde den 29. april 2020 aflyses, idet det overvejes, hvordan Byrådet bedst kan involveres i arbejdet med Investeringsplanen i perioden frem mod budgetseminaret den 23. juni 2020.

Sagsfremstilling

Grundet den økonomiske situation i lyset af COVID-19 har regeringen og KL indgået en delaftale omkring kommunernes økonomi i 2020. Aftalen indeholder følgende:

Annullering af anlægsloft i 2020

Delaftalen annullerer anlægsloftet på 19,1 mia. kr. i 2020 med henblik på at fremrykke allerede besluttede investeringer i de kommende år til 2020. Der bør være tale om projekter, der hurtigt kan igangsættes og samtidig afsluttes i 2020.

KL vurderer umiddelbart, at det økonomiske omfang af sådanne investeringer er ca. 2,5 mia. kr., hvoraf Frederikssund Kommunes andel udgør ca. 20 mio. kr.

For at understøtte ovenstående rent likviditetsmæssigt gives kommunerne mulighed for at få dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. I følge KL kan der være tale om nye anlægsprojekter eksempelvis i form af ekstra vedligeholdelse. Forudsætningen for at kunne lånefinansiere er, at likviditeten pr. indbygger er under landsgennemsnittet på 7.716 kr., hvilket er tilfældet for Frederikssund Kommune med en likviditet pr. indbygger på ca. 4.000 kr.

Det skal overvejes, om Frederikssund Kommune kan fremrykke mulige investeringsforslag, som p.t. indgår i arbejdet med Investeringsplanarbejdet. Overvejelser, der bør indeholde vurdering af evt. kapacitetsrestriktioner set i lyset af, at der allerede budgetteres med bruttoanlægsinvesteringer i 2020 på 147 mio. kr. plus forventede overførelser for 13,2 mio. kr. fra 2019.

Det foreslås, at projekter fremrykkes indenfor en samlet ramme på 20 mio. kr. Det er administrationens vurdering, at det vil være realistisk at gennemføre nye anlægsprojekter i dette omfang samtidig med, at det øvrige budgetterede anlægsprogram realiseres i 2020.

Eksempelvis kan følgende anlægsprojekter fremrykkes, svarende til en samlet merudgift på 18,7 mio. kr. i 2020:

 1. Prioritet: Kapacitetstilpasning dagtilbud: Etape 2, som den er beskrevet i bilag 1 ”Masterplan dagtilbud Frederikssund” fraregnet ønsket vedligehold = 10,7 mio. kr.
 2. Prioritet: Faglokaler på Ådalens skole i henhold til ny eksamensbekendtgørelse. For få faglokaler til lovbestemte antal lektioner især i Billedkunst, Håndværk og Design samt Biologi = 8 mio. kr.

Til beløbet på 18,7 mio. kr. skal lægges øgede interne personaleressourcer på 3 pct., svarende til 0,6 mio. kr., såfremt forslaget om finansiering af interne personaleressourcer godkendes i oplægget om Investeringsplan 2021-2030, som behandles i en anden sag på dagsordenen.

Begge prioriteter er ”skal” opgaver, der kan igangsættes og afsluttes inden udgangen 2020, ligesom de kan løses af lokale håndværkere uden stor brug af eksterne rådgivere. Særligt er kapacitet på Dagtilbud en hastesag.

Det fremgår, at der er flere mulige projekter fra det foreløbige arbejde med Investeringsplanen, der alternativt kan prioriteres indenfor rammen. Eksempelvis Kunstgræsbane for 8,5 mio. kr. eller delvis etablering af en cykelsti til Kulhuse. Såfremt disse projekter prioriteres, bør de erstatte de to øvrige foreslåede projekter helt eller delvist, så rammen på 20 mio. kr. fastholdes.

Det foreslås videre, at der hjemtages lån svarende til fuld finansiering indenfor en samlet ramme på 20,0 mio. kr.

Fremrykningen af anlægsinvesteringer indenfor en samlet ramme på 20,0 mio. kr. kommer oveni frigivelsen af 17 mio. kr. til planlagt hovedvedligehold, der fremgår af en anden sag på dagsordenen. Dette svarer i alt til ca. 37 mio. kr. i investeringer, der kan bidrage til styrkelse af det lokale erhvervsliv i den konkrete situation med COVID-19. Hertil kommer den tidligere udmeldte ordning med fremrykning af betalinger af regninger til lokale virksomheder.

Lånetilsagn kan som udgangspunkt ikke overføres til efterfølgende år

Det hjemtagne lånetilsagn kan ikke overføres til efterfølgende år. Forbruges der således kun 80 pct. af det ansøgte, vil der som udgangspunkt ske en proportional reduktion af lånetilsagn.

Lånepulje på 0,5 mia. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner

Der er endvidere afsat en generel lånepulje på 0,5 mia. kr. med henblik på at styrke likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Denne lånepulje er ikke hægtet op på øget anlægsaktivitet. I henhold til bloktilskudsnøglen udgør Frederikssund Kommunes andel heraf knap 4 mio. kr. Historisk set har kommunen dog ikke fået andel i lignende puljer.

COVID-19 relaterede udgifter tæller ikke med i udgiftsloftet på servicerammen og anlægsrammen (men nu irrelevant, jf. ovenstående)  

COVID-19 relaterede udgifter skal ikke medregnes i serviceudgifterne. Dette skyldes, at man ikke ønsker, at disse udgifter skal fortrænge øvrige borgernære udgifter. Administrationen har igangsat initiativer med henblik på at opgøre COVID-19 relaterede merudgifter og mindreudgifter.

Kommunerne kompenseres for stigende udgifter til ledige

Den økonomiske situation som følge af COVID-19 betyder, at der er/kommer en betydelig stigning i antallet af ledige, hvilket presser kommunernes økonomi i forhold til overførelsesudgifter og udgifter til forsikrede ledige. På den baggrund aftales det, at der foretages en midtvejsregulering af overførelsesudgifterne i 2020 i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2021 således, at stigende udgifter til ledige ikke fortrænger øvrige driftsudgifter eller reducerer kommunernes muligheder for at igangsætte investeringer. Det bemærkes i den forbindelse, at midtvejsreguleringen foretages på nationalt niveau og fordeles via bloktilskudsnøglen, hvorfor Frederiksund Kommune i praksis kan opleve såvel en merkompensation som en mindrekompensation.

Udskydelse af dækningsafgift

Kommunerne har mulighed for at udsætte virksomhedernes betaling af 2. rate dækningsafgift. Et forhold, der ikke er relevant for Frederikssund, idet kommunen afskaffede denne skat for et par år siden.

Offentligt indkøb

Med delaftalen bakker KL op omkring initiativet med at fremrykke betalinger til private leverandører. Frederikssund Kommune har taget initiativer i den forbindelse.

Delaftalen mellem KL og regeringen er vedlagt som bilag.

Økonomi

I det omfang administrationens indstilling om øgede anlægsudgifter i 2020 på 20,0 mio. kr. følges, vil det medføre en tillægsbevilling i forhold til bruttoanlægsudgifter fordelt med 10,7 mio. kr. til kapacitetstilpasning dagtilbud og 8,0 mio. kr. til faglokaler på Ådalens skole. Til beløbet på 18,7 mio. kr. skal lægges øgede interne personaleressourcer på 3 pct., svarende til 0,6 mio. kr., såfremt forslaget om finansiering af interne personaleressourcer godkendes i oplægget om Investeringsplan 2021-2030, som behandles i en anden sag på dagsordenen.

Samtidig gives en tilsvarende tillægsbevilling til øget lånehjemtagelse.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. anlægsprojekter fra investeringsplanarbejdet fremrykkes indenfor en samlet ramme på 20,0 mio. kr.
 2. der gives en tillægsbevilling på 20,0 mio. kr. til øgede bruttoanlægsudgifter i 2020 til finansiering af de fremrykkede projekter, der samtidig frigives.
 3. der gives en tillægsbevilling til øget lånehjemtagelse på 20,0 mio. kr. i 2020.
Beslutning

Indstillingspunkt 1: Økonomiudvalget anbefaler, at der sker en fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 vedr. etablering af faglokaler på Ådalens Skole indenfor en ramme på 8,240 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede endvidere at fortsætte drøftelsen af fremrykning af anlægsinvesteringer på næste møde i Økonomiudvalget.

Indstillingspunkt 2: Økonomiudvalget anbefaler, at der frigives en tillægsbevilling på 8,240 mio. kr. til øgede bruttoanlægsudgifter i 2020 til finansiering af det fremrykkede projekt, der samtidig frigives.

Indstillingspunkt 3: Økonomiudvalget anbefaler, at der gives en tillægsbevilling til øget lånehjemtagelse på 8,240 mio. kr. i 2020.

Sagsfremstilling

KL opfordrer - ligesom sidste år - til, at alle kommunalbestyrelser drøfter den økonomiske situation op til budgetlægningen for 2021. Hvordan er billedet ? Hvor er kommunen udfordret? Og hvilke forudsætninger er evt. i forandring.

Med udgangspunkt i det vedhæftede materiale, hvor KL angiver tre hovedudfordringer:

 1. Forventningen til den kommunale velfærd vil stige mere end vi (formentligt) får penge til at imødekomme.
 2. Demografi og sundhed.
 3. De specialiserede områder løber fra normalområderne.

bedes Økonomiudvalget således foretage en drøftelse med henblik på en tilbagemelding til KL senest 1. maj 2020.

Ligesom det bedes drøftet, om hvorvidt situationen med COVID-19 giver anledning til yderligere temaer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet disse indgår i det løbende arbejde med budget 2021-2024.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Økonomiudvalget tager stilling til, om man er enig de i hovedudfordringer vedr budget 2021, som KL har forudsat i de vedhæftede bilag.

2.   Økonomiudvalget tager stilling til, om den nuværende situation med COVID-19 giver anledning til yderligere temaer.

Beslutning

Økonomiudvalget er enig i de hovedudfordringer, som KL har forudsat. Økonomiudvalget har desuden en opfordring til KL om at have fokus på konsekvenserne af Covid-19, herunder kompensation for merudgifterne i kommunerne samt ophævelse af servicerammen i 2020.

Sagsfremstilling

Domea havde fremlagt 4 scenarier for almen boligbyggeri i Vinge (Bilag 1) til Byrådets ekstraordinære møde den 2. april 2020 (sag nr. 44, bilag 2).

På mødet besluttede Byrådet, at:

Der arbejdes videre med scenarie 4 (209 boliger placeret i område I og i område C), og følgende elementer undersøges i forhold til den videre politiske proces:

 • Muligheder for en fase- eller etapeopdeling af projektet.
 • Parkeringsforhold.
 • Dokumentation for mulighederne for udlejning.
 • Den planmæssige vinkel i forhold til område C.
 • Mulighederne for at minimere risiko.

Det bemærkes, at Økonomiudvalget den 11. marts 2020 (sag nr. 63, godkende scenarie for almen byggeri i Vinge) også har anmodet om, at der i forbindelse med administrationens oplæg til budget 2021 skal indgå en vurdering af boligselskabernes økonomi (udlejningssituation og kommunens garantistillelse) i forhold til fastlæggelse af måltallet for kommunens likviditet. Administrationen vender således tilbage med en vurdering af dette på et senere tidspunkt.

Med denne sag skal Økonomiudvalg og Byråd tage stilling til det videre forløb. Det bemærkes, at projektet herefter tilpasses i samarbejde mellem administration og rådgiver. Derefter fremlægges sagen igen til behandling ved skema A-ansøgningen. Her vil der ikke være mulighed for væsentlige projekttilpasninger, såfremt tidsplanen for projektet skal holde.

Nedenfor gennemgås de 5 punkter, som Økonomiudvalget og Byrådet har ønsket en nærmere redegørelse for. Sagsfremstillingen er opbygget med en præcisering af de valg, der bør træffes politisk for hvert tema, herunder den administrative anbefaling.

1. Etapeopdeling

Domea har foreslået, at hele projektet behandles på én ansøgning (skema A), som dog faseopdeles, således at ca. 50 boliger står færdig til indflytning ad gangen med 3-4 måneders mellemrum; sekundært at projektet opdeles i etaper (flere skema A), som dog alle får støttetilsagn på en gang.

Domea har dog også tilkendegivet, at det ikke giver administrative udfordringer i forhold til at etablere en samlet administrativ boligafdeling, såfremt kommunen skulle nå frem til den løsning, at etapeopdelingen skal ske over flere år, herunder med løbende støttetilsagn forinden etapeigangsætning.

Domea har endvidere meddelt, at det kan være hensigtsmæssigt med flere ansøgningsskemaer for at minimere risikoen for lokalplandispensationer, som kan give forsinkelser.

Administrationen er ikke bekendt med modellen med faseopdeling. Det bemærkes, at en sådan model muligvis vil skabe udfordringer for boligselskabet i forhold til Byggeskadefonden, der forestår henholdsvis 1-års- og 5-års eftersyn af byggeriet.

Det fremgår af Domeas notat af 17. marts 2020 (bilag 3), at:

 • 40 % af de ”aktive” på deres venteliste kommer internt fra Kommunen,
 • 70 % af nye lejere kommer erfaringsmæssigt fra private boliger
 • At dagens lejere ønsker helt nye boliger med en attraktiv og moderne indretning, med åbne og fleksible planløsninger, samt velindrettede køkkener og baderum.

En stor del af kommunens eksisterende almene boligmasse er af ældre dato. At 40 % af de aktivt søgende er interne, kan ikke undgå at bidrage til en usikkerhed omkring, hvorvidt opførelsen af så mange nye og moderne boliger kan udfordre den eksisterende, og i nogle tilfælde umoderne almene boligmasse, f.eks. fra mindre attraktive almene boligafdelinger i kommunen. Disse kan herefter få udfordringer i forhold til udlejning.

Segmentet, der evt. kommer fra ejerboligmarkedet, påvirkes af den generelle situation på ejerboligmarkedet. Når de almene boliger skal udlejes, så vil økonomien i ejerboligmarkedet være afgørende for, om folk fraflytter deres bolig, og om andre ønsker at købe den. Det vil i den konkrete situation være udbud, efterspørgsel, rentesituation m.v., som er afgørende for om parcelhuset sælges, i f.eks. Frederikssund midtby, med henblik på at flytte i en ny almen bolig i Vinge.

Der bør derfor være generel påpasselighed med at generalisere med erfaringstal, som dækker over en bred vifte af situationer. Hertil kan tilføjes, at Vinge med sin placering og udviklingsstade på mange måder afviger fra gennemsnitsbetragtninger.

Valgmuligheder:

A. Kommunen kan vælge at følge Domeas forslag om at binde sig til hele projektet på en gang (støttetilsagn ved et eller flere A-skemaer på en gang).

Det vil dog betyde, at det ikke umiddelbart er muligt at reducere antallet af boliger efterfølgende, da det samlede projekt allerede er i proces. Hvis det viser sig, at der alene i alt kan udlejes fx 100 boliger i det samlede projekt, vil det ikke umiddelbart være muligt at stoppe eller udskyde færdiggørelsen af de resterende boliger, der i givet fald vil være under opførelse. Der vil således ikke være den fleksibilitet og sikkerhed i forhold til at regulere antallet af boliger, når markedsbehovet undervejs bliver mere gennemskueligt eller ændrer sig.

B. Projektet opdeles i etaper med løbende tilsagn (dvs. løbende støttetilsagn ved A-skemaer, når kommunen har afklaret planmæssige forhold, parkeringsudfordringer og minimeret risici, jf. de administrative anbefalinger).

Med denne model opnås større vished for udlejningspotentialet og for konsekvenserne for det øvrige almene boligmarked i Frederikssund. Dermed kan kommunen bedre vurdere den almene sektors økonomiske konsekvenser for kommunen, og kommunen kan derfor bedre regulere denne, herunder hastigheden for dens udvikling, så det er balanceret i forhold til, hvordan kommunen i øvrigt ønsker at prioritere sin økonomi.

C. Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler valgmulighed B, at der projektopdeles i etaper med løbende støttetilsagn ved A-skemaer, når kommunen har det nødvendige overblik over økonomi og planlægning.

2. Parkeringsforhold

I henhold til byggeloven og bygningsreglementet er udgangspunktet, at parkeringspladser placeres på egen grund. Dette gælder alle områder i Vinge. Der kan dog anvises anden mulighed, såfremt der er udarbejdet en lokalplan, der muliggør andre løsninger. Og det er der gjort i Vinge, idet hovedintensionen er, at parkering skal ske delvist i parkeringshuse for at give plads til den tætte og levende by.

Jf. lokalplan 076, så skal parkering være i konstruktion i område C. Imidlertid er lokalplanen ikke så præcis, at det kan udledes, at det anviste parkeringshus i konstruktion er til delområde 4 og 5, som Domea har udpeget til muligt almen boligbyggeri. Det betyder, at Domea skal sørge for, at parkering sker på eget areal.

Hvis parkeringshuset i konstruktion kunne anvendes til delområde 4 og 5, så har Domea i øvrigt tilkendegivet, at det ikke vil være muligt for det almene boligselskab at finansiere mellem 150.000-200.000 kr. pr. parkeringsplads til etablering af dette, da det vil udfordre det afsatte rammebeløb og derved kvaliteten i boligbyggeriet. Beløbet svarer til, at boligselskabet skal betale i størrelsesordenen 15-20 mio. kr. til et parkeringshus.

Af lokalplanen fremgår, at parkering kan integreres i bebyggelsen, dog ikke i stueplan langs facader med krav om åbningsgrad. Såfremt Domea med det eksisterende projekt skal varetage parkering på eget areal, så vil dette skulle ske i form af kælderparkering, og så ville udgifterne hertil blive væsentligt højere, formentlig med en faktor 2 eller mere.

Der kan muligvis dispenseres midlertidigt til parkering på terræn, f.eks. i område C. Der skal dog forinden være en klar aftale om, hvornår der så etableres de permanente parkeringspladser, og det ændrer ikke ved det forhold, at Domea vil have et udestående i forhold til finansiering af parkering.

En anden problematik er, at det sandsynligvis heller ikke er hensigtsmæssigt at etablere et forholdsvis lille parkeringshus i konstruktion alene med 100 parkeringspladser - hverken økonomisk eller i forhold til den videre udvikling af område C. For at være et rentabelt byggeri bør det formodentligt projekteres større fra starten.

Det kan også overvejes at placere parkeringspladserne uden for område C. For at denne løsning kan tilvejebringes, kræver det en nærmere vurdering af planmæssige bindinger på de steder, hvor der placeres parkeringspladser. Det vil endvidere være et krav, at parkeringspladserne har en hensigtsmæssig placering i forhold til den ejendom, hvorpå parkeringspladserne skulle have været anlagt. Det er samtidigt et krav, at der skal foreligge et forpligtende grundlag om etablering af parkeringspladser i forbindelse med en dispensationsmeddelelse.

Ovenstående skaber en række uhensigtsmæssige forhold.

For det første er der på nuværende tidspunkt ikke bygget en eneste ejendom i Vinge Centrum. Hvis kommunen allerede nu dispenserer fra at etablere parkering på egen ejendom eller i umiddelbar tilknytning, så kan kommunen ud fra saglighedsmæssige kriterier (ligebehandling) have vanskeligt ved at argumentere for, at andre nu eller på et senere tidspunkt ikke kan få tilsvarende mulighed. Med andre ord, så er der en væsentlig risiko for at skabe præcedens. Derfor skal det allerede nu overvejes om en tilladelse til Domea er ønskelig set i lyset af de evt. videre konsekvenser for udviklingen af Vinge Centrum, særligt problemstillingen med, at andre bygherrer får samme vilkår.

For det andet er kommunen ikke så langt i planlægning og overblik over, hvad som kan realiseres i Vinge, at det på nuværende tidspunkt kan anbefales at flytte parkering til andre lokaliteter uden at have en overordnet plan herfor, herunder en samlet vurdering af hvad disse områder i øvrigt skal anvendes til.

For det tredie kan der skabes varige parkeringskonflikter i område C, når parkeringspladsmængden i centrum ikke er afmålt efter antallet af borgere.

Valgmuligheder:

A. Kommunen kan fastholde, at Domea skal etablere parkeringspladser på eget areal.

Domea har tidligere tilkendegivet, at det vil give en væsentlig omkostningsforøgelse, som vil have en direkte betydning for kvaliteten af byggeriet.

B. Parkeringspladserne kan søges placeret uden for område C.

På naboområdet I vil det ikke være hensigtsmæssigt at etablere yderligere permanente parkeringspladser på terræn. Det er heller ikke planmæssigt muligt, jf. lokalplan 076.

Arealerne syd for Boulevarden er endnu ikke lokalplanlagt. Etablering af parkeringspladser kræver sandsynligvis ikke en lokalplan, men alene en landzonetilladelse. Løsningen kan ikke anbefales af ovenstående grunde.

C. Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler valgmulighed A, at parkering placeres på egen grund. Alternativt undlades det at bygge, indtil der er et hensigtsmæssigt plangrundlag.

3. Udlejningspotentiale 

Administrationen har ikke kunnet foretage en behovsvurdering af almene boliger i Vinge, da der er tale om et nyt og relativt uudbygget område uden sammenlignelige referencebyggerier. Senest nyopførte almene boligafdeling med familieboliger er afdeling Gyldenstens Vænge i Frederikssund, der gik i drift i 2016. Denne består af 36 rækkehuse i et allerede etableret boligområde med nærtliggende supermarked.

Domea henviser i deres vurdering af udlejningsmulighederne til projekter i henholdsvis Smørum og Stenløse med knap 100 nye boliger i hver afdeling, hvor der ikke har været udfordringer med at udleje. Administrationen skal hertil bemærke, at de pågældende 2 afdelinger har under halvdelen (henholdsvis 86 og 90 boliger) af det antal boliger, som der ønskes opført i Vinge (scenarie 4), samt at boligerne er etableret i meget bynære områder med umiddelbar adgang til transport, institutioner og indkøbsmuligheder, samt i en væsentlig tættere placering til København og omgivende arbejdspladser.

Administrationen anbefaler derfor, at projektet opdeles i flere etaper, og med løbende støttetilsagn. 

4. Planmæssige forhold i Vinge CEn del af scenarie 4 omfatter dele af det centrale område i Vinge C omkring S-togsstationen. Planerne tager afsæt i Lokalplan nr. 076 fra 2016.

I lokalplan 076 er der fastlagt rammer for bebyggelse helt ned på anvendelse, byggefelter, bygningshøjder, parkeringshus mv., og det var ud fra en filosofi om, at der kom en stationsskål, og at markedet i det hele taget var villige til at forfølge ønskerne i lokalplanen.

Udgangspunktet for lokalplanen er imidlertid væsentligt ændret. ”Stationsskålen” er ikke længere det bærende element. Stationen kommer, men i en mere reduceret form. Det samme gælder for Stationsvej, der forventes realiseret i anden og reduceret form.

At begynde boligudvikling af område C uden at have planlægningen klar for område C, kan betyde, at der skabes en uhensigtsmæssig byudvikling. Dette er et særligt problem, da der er tale om centrum af den nye by - dér, hvor det skal være særligt attraktivt for borgerne at mødes. Ved at realisere scenarie 4 må der forventes dispensationsafgørelser (med tilhørende sagsbehandlingstider og klagefrister) fra lokalplanens bestemmelser, da lokalplanen er mere reguleret omkring stationen.

Dertil kommer, at projektet skal være i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Eventulle dispensationer skal således foreligge senest ved skema A. Efter administrationens opfattelse overholdes støttebetingelsen om en godkendt lokalplan således kun, hvis projektet overholder planen direkte, eller efter at kommunen har godkendt de nødvendige dispensationer. Alt dette skal ske før skema A, ellers gives tilsagnet i strid med de gældende støttebetingelser.

Endelig er der den omtalte parkeringsproblematik, som ikke umiddelbart kan løftes af et alment boligbyggeri i område C, jf. ovenfor. Udvikling af område I giver ikke samme udfordringer, da der ikke er krav til parkeringshus.

Valgmuligheder:

A. Kommunen kan vælge at etablere boliger i område C på baggrund af en lokalplan, som vil skulle revideres, og som ikke længere indeholder de forudsætninger, som lå til grund for denne planlægning.

B. Kommunen kan vælge at udskyde etablering af boliger i område C, indtil der er et plangrundlag, der er bygget på forudsætninger, som i dag forventes realiserbare.

C. Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler valgmulighed B, der betyder, at der først bygges i område C, når der foreligger en ny lokalplan. 

5. Mulighederne for at minimere risiko

Administrationen finder, at der er vanskeligt at vurdere, om der et tilstrækkelig efterspørgsel efter almene boliger i Vinge i henhold til Domeas scenarie 4 (209 boliger placeret i område I og område C). Der er ikke et sammenligningsgrundlag med et tilsvarende byudviklingsprojekt med samme afstand til f.eks. København eller en større by. Herudover kan udbygning af mange almene boliger i Vinge på en gang skabe utilsigtede konsekvenser for den øvrige ældre almene boligmasse i Frederikssund Kommune, hvis disse lejligheder fraflyttes, og de efterfølgende får udlejeudfordringer.

Såfremt det samlede projekt behandles på ét skema, er det ikke umiddelbart muligt at reducere antallet af boliger, da det samlede projekt allerede er i proces. Dette betyder, at hvis det viser sig, at der alene i alt kan udlejes fx 100 boliger i det samlede projekt, vil det ikke være umiddelbart muligt at stoppe eller udskyde færdiggørelsen af de resterende boliger, der i givet fald vil være under opførelse. Der vil således ikke - som ved etapeopdeling med løbende støttetilsagn - være den fleksibilitet og sikkerhed i forhold til at regulere antallet af boliger, når markedsbehovet undervejs bliver mere gennemskueligt eller ændrer sig.

Ud fra en økonomiske dagsorden er det kun muligt at minimere risici ved at etapeopdele projektet.

Administrationen anbefaler derfor, at projektet opdeles i flere etaper, og med løbende støttetilsagn.

Supplerende sagsfremstilling til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 27. april 2020:

Til det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde er vedlagt et supplerende notat om parkering, herunder planforhold på tilsagnstidspunktet (skema A) - krav til støttetilsagn.

Økonomi

Denne sag indeholder ikke ansøgning om tillægsbevillinger til opførelse af almene boliger, men i det følgende er belyst, hvilken økonomi som vil kræves, såfremt ønsket om almene boliger i Vinge skal realiseres.

De nævnte udgifter er ikke budgetlagt, men vil eventuelt skulle prioriteres indenfor det igangværende arbejde med en kommunal investeringsplan for 2021 – 2030.

Selve opførelsen af 209 almene boliger vil betyde samlede kommunale nettoudgifter for 0,608 mio. kr., bestående af en salgsindtægt fra byggeretsmetre på 35,5 mio. kr., ekstraordinære afdrag for 0,463 mio. kr. samt betaling af et kommunalt grundkapitalindskud på 35,645 mio. kr., jf. bilag 2 "Økonomisk overslag - vurdering af almene boliger" i sag 63 på Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2020 om at godkende scenarie for alment byggeri i Vinge.

Den forholdsvis beskedne nettopris kan relateres til den forventede salgspris fra projektets byggeretter, samt at der i gennemsnit opføres boliger under 90 m2, hvilket udløser det laveste kommunale grundkapitalindskud på 8 %.

Det vurderes, at den kommunale nettoudgift på 0,608 mio. kr. som udgangspunkt vil være den samme over hele byggeperioden, uanset om projektet opføres i flere etaper, som anbefalet af administrationen. Dette er selvfølgelig under forudsætning af, at der ikke ændres i de gældende satser for det kommunale grundkapitalindskud.

Det bemærkes i den henseende, at det kommunale grundkapitalindskud jævnligt er genstand for ændringer i forbindelse med de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL. (Den seneste ændring stammer fra 1. januar 2019, hvor der blev indført en differentieret finansiering med henblik på at fremme opførelsen af ”mindre boliger”. Grundkapitalindskuddet udgør for tilsagn givet til og med 31. december 2020 8-12 % afhængig af boligtype og –størrelse.).

For kommunale tilsagn (skema A-tilsagn), der gives efter 31. december 2020 er grundkapitalindskuddet pt. ukendt, og det kan meget vel blive ændret både i opadgående og nedadgående retning.  

Den kommunale garantistillelse for 209 boliger kan ikke endeligt opgøres, før byggeriet er opført, men vil baseret på et erfaringsmæssigt skøn kunne udgøre ca. 281 mio. kr., jf. Økonomiudvalgets sag nr. 63 den 11. marts 2020 om at "godkende scenarie for almen byggeri".

Anlæg- og driftsinvesteringer

Det skal bemærkes, at der skal budgetteres med mindre, nødvendige anlægsinvesteringer for at imødekomme det almene byggeri. Såfremt der bygges i Vinge C, stiger investeringerne tilsvarende, da dette område ikke er infrastrukurelt lige så afklaret som i område I. For byggeriet i område I skal følgende investeringer realiseres, så byområdet fremstår anvendeligt og attraktivt.

 • Fortov og cykelsti langs Boulevarden og P-vejen inkl. belysning 1,6 mio. kr.
 • 37 P-pladser langs banen inkl. fortov og belysning 1,3 mio. kr.

Skal der også bygges i område C, skal dette suppleres med følgende investeringer (dog afhængig af udformningen af det endelige projekt):

 • Fortov og cykelsti langs veje til område C 1,0 mio. kr.
 • 60 meter lokalvej til område C 0,8 mio. kr.

Slutteligt vil der skulle afsættes driftsbeløb til den årlige drift af de skitserede kommunale anlæg til veje, stier mv. i størrelsesordenen 400.000 kr. årligt.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Økonomudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

 1. Træffe beslutning om de 5 temaer, eller
 2. Anmode forvaltningen om at igangsætte en forhandling med Domea med udgangspunkt i de administrative anbefalinger.
Beslutning

Sagen udsat.

Drøftelsen genoptages på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget inden det planlagte møde i Byrådet den 29. april 2020.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2020 (sag nr. 64) afrapporterede administrationen i forhold til status i Vinge. Det blev kort orienteret om, at Vingepavillonen er opsagt ved udgangen af 2020.

Ved denne sag orienterer administrationen yderligere Økonomiudvalget og Byrådet om status for pavillonen i Vinge.

Der arbejdes for at udbyde område A+B i Vinge hvor pavillonen er placeret i område B, og derfor skal den fjernes fra arealet. Lejeaftalen ophører ved udgangen af 2020, og der er i øvrigt ikke afsat økonomi til pavillonen i 2021. Lejeudgifterne til pavillonen er høje (600.000 kr. årligt), og administrationen har derfor ladet aftalen naturligt ophøre ved årets udgang, da der også ville komme ekstraordinære høje udgifter til evt. at flytte pavillonen.

Pavillonen forventes fjernet i september eller oktober måned. Øvrige brugere af pavillonen er orienteret, og til orientering ophører projekt Byggeboxen i indeværende år, og har derfor ikke brug for Pavillonen.

Der ønskes fortsat, at der findes et byrumskontor/fællesrum i Vinge, som skal benyttes i den videre udvikling af byen. Derfor arbejder administrationen på at finde en alternativ, men mindre og billigere, løsning som stadig kan varetage de funktioner pavillonen har i dag. Økonomiudvalget vil blive præsenteret for denne løsning, når det er afklaret.

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat 0,606 mio. kr. til pavillonen i Vinge, til dækning af de skønnede udgifter i 2020.Det skal bemærkes at der ikke er afsat budget til en lignende løsning efter 2020, hvorfor et eventuelt oplæg hertil vil skulle indeholde forslag til finansiering.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at: 

 1. Status om Vingepavillonen tages til efterretning.
Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Skovloven, Planlovens § 42 og Udstykningslovens § 16

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. september 2016 at overdrage 28,2 ha areal til skovrejsning nord for Skibby. Efterfølgende blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Frederikssund Kommune og Naturstyrelsen om etablering af ny statsskov. Denne aftale blev underskrevet af begge parter den 7. juni 2017 og er vedlagt som bilag 1. De matrikulære ændringer er gennemført, og der mangler alene tinglysning af skøde samt indgåelse af nærværende brugs- og plejeaftale.

I forbindelse med overdragelsen af arealerne til Naturstyrelsen konstaterede man, at matrikel 4c, Skibby By, Skibby er kortlagt som forurenet. Trods forureningen alene er på området, hvor der tidligere har ligget en motorcrossbane, så har regionen kortlagt hele matriklen som forurenet. Hvilket er normal praksis.

Da Naturstyrelsen ikke ville overtage hele eller dele af matriklen, er der i stedet forhandlet vedlagte brugs- og plejeaftale på plads. Det er tale om ca. 0,8 ha areal, som består af sø og et vådområde omkring søen jf. bilag 2. Det har ikke været muligt at få Naturstyrelsen til at afvige deres princip om ikke at overtage forurenet jord - trods forureningen med stor sandsynlighed ikke forefindes på det i bilag 2 viste areal.

Arealet kan i øvrigt alene benyttes til anlæg og drift af naturgrund i henhold til Naturstyrelsens retningslinjer for statslig skovrejsning. Disse retningslinjer er vedlagt som bilag 3.

Aftalen er omkostningsfri for kommunen, da Naturstyrelsen overtager al vedligeholdelse af området.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1.  Aftalen tages til efterretning.
Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet bevilligede den 28. august 2019 0,75 mio. kr. til nedrivning af ejendommen St. Rørbækvej 5, 3600 Frederikssund. Frigivelsessagen var et led i det videre arbejde til opfyldelse af kontrakten med Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med opførelse af Fællesmagasinet.

Udgiften til nedrivningen af ejendommen St. Rørbækvej 5 er efterfølgende blev opgjort til 0,24 mio. kr. Der er således en rest på 0,51 mio. kr. tilbage af bevillingen.

Ejendommen Solvænget 31, beliggende umiddelbart øst for St. Rørbækvej 5, bør tillige nedrives. Bygningen har stået uopvarmet i ca. to år. Der er store vandskader på ejendommen, da en tilbygning med fladt tag er meget utæt. Det har afstedkommet, at der sandsynligvis er store forekomster af skimmelvækst. Egen drikkevandsboring må ikke benyttes, da grundvandet på matriklen er meget forurenet og under ingen omstændigheder må benyttes til drikkevand. Driftsbygningerne er i en stand, så de ikke kan bruges til dyrehold. Alt i alt vil det være forbundet med store udgifter at sætte ejendommen i brugbar stand. Ejendommen er ikke vedligeholdt, da den er vurderet egnet til nedrivning.

Ejendommen ligger meget tæt på den nye cykelsti mellem St. Rørbæk og Vinge Station, som besluttet af Teknisk Udvalg den 5. februar 2020 (sagsnr. 05.01.00-G01-5-19). Det vurderes, at en nedrivning af ejendommen vil skabe større tryghed for brugerne af stien.

Udgiften til nedrivning af Solvænget 31 vil kunne holdes inden for det allerede afsatte beløb til nedrivning af St. Rørbækvej 5. Administrationen har modtaget et tilbud på nedrivning af ejendommen lydende på 0,43 mio. kr.

Økonomi

Der ansøges om en bevilling på 0,430 mio. kr. til nedrivning af Solvænget 31, som indstilles finansieret af et tidligere frigivet rådighedsbeløb på 0,750 mio. kr., til nedrivning af St. Rørbækvej 5, hvor der udestår et restbudget på 0,510 mio. kr.

Den oprindelige bevilling blev frigivet af Byrådet den 28. august 2019, og udgjorde 0,750 mio. kr., ud af en samlet frigivelse på 1,750 mio. kr. til nedrivning af St. Rørbækvej 5, samt påbegyndelse af adgangsvej til Fællesmagasinet.

Det skal imidlertid bemærkes, at den oprindelige frigivelse kan henføres til et restbudget vedrørende Fællesmagasinet i 2019, som dog indstilles overført fra 2019/20 via et særskilt punkt på denne dagsorden. 

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Restbevilling på 0,510 mio. kr. til nedrivning af St. Rørbækvej 5 overføres til nedrivning af Solvænget 31.
Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune og Grundejerforeningen Deltakvarteret i Vinge har gennem længere tid været i dialog omkring en udlånsaftale af dele af arealet i nærheden af foreningens boliger.

Fra grundejerforeningens side er der et stort ønske om at kunne etablere et eller flere rekreative områder med en eller flere mindre anlæg såsom legeplads, multibane med videre.

Administrationen har undersøgt, hvordan foreningens ønske kan understøttes samtidig med den løbende udvikling i Vinge. Som udgangspunkt vil det være uhensigtsmæssigt at sælge eller udlåne et areal på ubestemt tid, da det kan vise sig at være til ugunst for Vinges samledes udvikling. I stedet kan der arbejdes med et kompromis, som balancerer ønskerne mellem Frederikssund kommunes behov for at kunne styre udviklingen i Vinge uden for mange bindinger og Grundejerforeningens ønske om at kunne etablere rekreative områder, der kan være med til at gøre Vinge til et dejligt sted at slå sig ned. Der er derfor udarbejdet forslag til udlånsaftale vedlagt.

Aftalens indhold

 • På et udpeget større areal i nærhed af Grundejerforeningens boliger, kan Grundejerforeningen udpege en eller flere zoner, hvor foreningen kan etablere rekreative områder på inkl. anlæggelse af f.eks. legeplads og multibane.
 • Anlæggene udføres i henhold til myndighedslovgivningen på området
 • Administrationen vurderer, inden der gives tilladelse, om den ønskede placering kan imødekommes eller om en anden placering inden for det oprindelige areal er mere fremtidssikker i forhold til udviklingen af Vinge.
 • Foreningen overtager alle vedligeholdelsesforpligtigelser for de zoner, der udlånes
 • Frederikssund Kommune beholder vedligeholdelsesforpligtigelsen for de dele af arealet, der ikke er udlånt.
 • Foreningen kan udtræde af aftalen når som helst med 6 måneders varsel
 • Frederikssund kan først udtræde af aftalen efter 10 år.
 • Aftalen fortsætter indtil andet aftales

I det tilfælde at der udlånes en zone, der viser sig at være vigtig for Vinges udvikling, og som derfor må tilbagekaldes, skal Frederikssund Kommune godtgøre den etableringsomkostning, Grundejerforeningen har haft på et evt. anlæg (legeplads, multibane mv) fraregnet den afskrivning, der måtte være på anlægget. Som afskrivningsmodel benyttes levetiden for anlægget afskrevet lineært. Eksempel på beregning af dette er angivet i aftalen pkt. 4.5.

Den økonomiske kompensation er indlagt med henblik på at give Grundejerforeningen mulighed for at foretage relativ store investeringer uden at skulle være bekymrede for, at investeringen er mistet i tilfælde af, at Frederikssund Kommune må opsige aftalen om zonen efter 10 år. Som modvægt til dette punkt er det indsat som en betingelse, at Frederikssund Kommune skal godkende placeringen af anlægget, inden det etableres.

Øvrige forhold:

Grundejerforeningen har via kommunens facilitetspulje (Kultur- og Fritidsudvalget) fået tilsagn om tilskud til etablering af en multibane i naturen under forudsætning af nærværende aftale tiltrædes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi

 Der vurderes ikke at være umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser, forbundet med indgåelse af den påtænkte aftale.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Udlånsaftalen tiltrædes.
Beslutning

Administrationens indstilling blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte: Ole Søbæk (C), John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), Maria Katarina Nielsen (B) og Inge Messerschmidt (O).

Imod indstillingen stemte: Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Kenneth Jensen (A) og Ole Frimann Hansen (F). Ole Frimann Hansen (F) og Tina Tving Stauning (A) stemte imod med den begrundelse, at de er for en udlånsaftale, men at det konkrete projekt ikke lever op til de grundlæggende værdier, der er i Vinge. Poul Erik Skov Christensen (A) stemte imod med den begrundelse, at han er imod, at kommunen binder sig til en 10 årig aftale.

Administrationens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges Velfærdsudvalget vilkårene for fortsættelse af samarbejdet med Egedal Kommune om § 60-selskabet Hjælpemiddeldepotet I/S. Med baggrund heri skal udvalget tage stilling til, om man ønsker at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede vedtægtsændringer, herunder den tilknyttede serviceaftale og administrationsaftale.

Velfærdsudvalget er tidligere blevet informeret om, at Byrådet i Egedal Kommune i foråret 2019 traf beslutning om at Egedal Kommune skulle udtræde af aftalen med Frederikssund Kommune om Hjælpemiddeldepotet I/S. Efter beslutningen blev truffet, har administrationen været i dialog med administrationen i Egedal Kommune om vilkårene for Egedal Kommunes udtrædelse samt en eventuel fortsættelse af samarbejdet i selskabet. Efter en fornyet overvejelse i Egedal Kommune er der nu ændret signaler, og Egedal Kommune har politisk afklaret, at kommunen ønsker at fortsætte samarbejdet.

I forlængelse heraf er der et ønske om at opdatere og revidere grundlaget for samarbejdet. Dette vedrører en række justeringer af vedtægterne for Hjælpemiddeldepotet og tilknyttet serviceaftale og administrationsaftale. Disse ændringer blev forelagt Byrådet i Egedal Kommune på møde den 26. februar 2020. På baggrund af disse ændringer besluttede Byrådet i Egedal Kommune at forblive i Hjælpemiddeldepotet, og samtidig godkendte Byrådet de foreslåede ændringer til vedtægterne og de tilknyttede aftaler.

Ændringerne omfatter blandt andet nedlæggelse af stillingen som direktør i selskabet. Hjælpemiddeldepotets nuværende budget er baseret på ansættelse af en direktør. Den tidligere direktør blev bortvist i maj 2018. I den mellemliggende periode er den daglige ledelse blevet varetaget tilfredsstillende af en teamleder. Nedlæggelse af direktørstillingen vil medføre en effektivisering på ca. 0,2 mio. kr. årligt for begge kommuner.

Egedal Kommune varetager administrationen af selskabet. Hidtil har kommunen ikke opkrævet betaling, idet Frederikssund Kommune administrerede det nu nedlagte § 60 selskab UU-Vest, der ligeledes var et samarbejde mellem Frederikssund og Egedal Kommune. Hvis HMD videreføres vil Egedal Kommunen skulle opkræve betaling for administrationen. Betalingen vil udgøre en nettoudgift for Frederikssund Kommune på ca. 0,2 mio. kr. årligt.

Samlet set vil de foreslåede ændringer således ingen væsentlig betydning få for Frederikssund Kommunens udgifter til Hjælpemiddeldepotet I/S. Det er administrationens vurdering, at de foreslåede vedtægtsændringer er rimelige og skaber et styrket grundlag for et fortsat samarbejde i § 60-selskabet Hjælpemiddeldepotet I/S.

Såfremt vedtægtsændringerne godkendes, vil de gælde fra 2020.

Forslag til reviderede vedtægter samt tilknyttet serviceaftale og administrationsaftale er vedlagt sagen som bilag. Vedlagt er desuden en oversigt over governance strukturen i relationen til selskabet, der tydeliggør samarbejdet mellem HMD og de to kommuners fagpersoner.

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet har ingen kommentarer til de foreslåede ændringer.

Høringssvar Ældrerådet:

Velfærdsudvalget skal tage stilling til ændringer i vedtægterne for § 60-selskabet Hjælpemiddeldepotet I/S.

Egedal Kommune havde besluttet at udtræde af samarbejdet om hjælpemidler, men har efter en række justeringer af grundlaget for samarbejdet valgt at blive i selskabet.

Der er sket effektiviseringer for 0,2 mio. kr. pr. kommune.

Ældrerådet anbefaler indstillingen og tager sagen til efterretning.

Økonomi

Godkendelse af ændringer til vedtægter for § 60-selskabet Hjælpemiddeldepotet I/S samt tilknyttede serviceaftale og administration har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet forventet merudgift til administrationsbidrag modsvares af besparelse i ledelsesudgift.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. De foreslåede ændringer til vedtægterne for § 60-selskabet Hjælpemiddeldepotet I/S samt tilknyttet serviceaftale og administrationsaftale godkendes.
Historik

Velfærdsudvalget, 31. marts 2020, pkt. 40:

Anbefales, idet at udvalget ønsker at der indgår to repræsentanter fra hver kommune i bestyrelsen fra næste valgperiode, samt at der udpeges nye suppleanter til disse. Det undersøges om de udpegede suppleanter kan indgå i bestyrelsesarbejdet på nuværende tidspunkt.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V)

Beslutning

Velfærdsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget godkendte på mødet den 6. februar et udkast til en ny Fritidspolitik (version 6). Udkastet har været i høring hos samrådene og i Handicaprådet i perioden 7. februar - 8. marts. Alle har afgivet et høringssvar, som er vedlagt som bilag. Administrationen har indarbejdet de fleste forslag til ændringer, som er fremkommet ved høring. Som bilag er vedlagt udkast til Fritidspolitik version 7. Her er ændringerne tilføjet som korrektur, og det er markeret med gult, hvem der har fremsat ændringsforslaget. Enkelte ændringer er ikke medtaget. De er beskrevet og kommenteret i vedlagte notat "ikke indarbejdet bemærkninger".

 Vedlagt som bilag:

./. Fritidspolitik udkast version 6 - sendt i høring

./. Fritidspolitik udkast version 7 - indarbejdet høringssvar

./. Notat med ikke indarbejdede bemærkninger

./. Høringssvar BUS

./. Høringssvar KUF

./. Høringssvar FIR

./. Høringssvar AS

./. Høringssvar Handicaprådet

Økonomi

Udgifter vedrørende pjece om fritidspolitikken afholdes inden for Fritids- og Kulturudvalgets nuværende bevilling.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Drøfte og godkende udkast til Fritidspolitik.
Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 2. april 2020, pkt. 52:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal med denne sag godkende lokalplan 136 for fællesmagasinet i Vinge endeligt.

Byrådet besluttede den 14. december 2016 (sag nr. 212) at indgå en betinget grundkøbsaftale med Slots- og Kultursstyrelsen vedrørende areal for udviklingsområde i Vinge med en maksimal størrelse på ca. 10 ha. Grundkøbsaftalen er betinget af, at der tilvejebringes et plangrundlag af Frederikssund Kommune, der kan realisere Slots- og Kultursstyrelsen ønsker til en fælles magasinbygning. Byrådet igangsatte derfor udarbejdelsen af lokalplanen den 27. marts 2019 og vedtog lokalplanforslag 136 for fællesmagasin i Vinge den 27. november 2019 med henblik på udsendelse i høring.

Om lokalplanenFormålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan opføres en magasinbygning for museumsinstitutioner samt dertilhørende service-, logistikfunktioner og tekniske anlæg. Lokalplanen har endvidere til formål at sikre omfang og placering af bebyggelse samt omfang og udseende af hegn.

Lokalplanen skal sikre, at magasinbygningen fremstår som én samlet bebyggelse, samtidigt med at bebyggelsen er varieret i form. Den arkitektoniske hovedidé er at inddele bygningen i flere volumener med forskellige højder. Lokalplanen skal desuden sikre, at hegn etableres således, at hegnets visuelle påvirkning i landskabet minimeres.

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 5,8 ha. og er placeret i Vinge, syd for den planlagte bymidte og det etablerede boligkvarter, Deltakvarteret. Fællesmagasinet vil dermed ligge syd for jernbanen og den kommende S-togsstation samt nær den planlagte Frederikssundsmotorvejs til- og afkørsel. Området overføres fra fremtidig byzone til byzone ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplanen. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Slots- og Kulturstyrelsen vil bygge en funktionsoptimeret bygning, hvor mest mulig magasinkapacitet, gode adgangsforhold samt krav til bevaringshensyn og sikringshensyn er de væsentligste parametre. Styrelsens overvejelser om placeringen af bygningen er vedlagt som notat. Fællesmagasinet vil fremstå tydeligt i landskabet i Vinge, idet bygningen har en dominerende størrelse, og er højt placeret i landskabet. Fællesmagasinet består af to større bygningskroppe med en højde på hhv. maksimalt 12 og 15 meter, en mindre bygningskrop på maksimalt 6 meter til administration og servicefunktioner og en fjerde bygningskrop til logistikfunktioner på maksimalt 8 meter. Dertil kommer etableringen af tekniske anlæg på tage. Slots- og Kulturstyrelsen ønsker i første omgang at etablere 4 af de 7 mulige byggefelter, og de resterende 3 byggefelter er udvidelsesmuligheder (byggefelt E, F og G).

Vejadgangen til lokalplanområdet findes i det nordvestlige hjørne af grunden, hvor der etableres en ny vej, der skal vejforsyne lokalplanområdet. Adgangsvejen forbindes med Vinge Boulevard, der forbindes med Frederikssundsvej. For at realisere lokalplanen skal den del af cykelstien, Store Rørbækvej, som ligger inden for lokalplanområdet, nedlægges. En fortsat trafiksikker forbindelse mellem St. Rørbæk og Vinge Station/Frederikssund er sikret via etablering af en erstatningssti, øst for lokalplanområdet. Stien realiseres sommeren 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen stiller krav om sikkerhedshegn rundt om grunden, som skal placeres i lange, rette linjer. På grund af den eksisterende vejs placering tæt på hegnet mod syd, er det af sikkerhedsmæssige årsager nødvendigt at sikre hegnet mod påkørsel via etablering af autoværn langs denne strækning.

HøringssvarLokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 23. december 2019 til 17. februar 2020. I forbindelse med den offentlige høring inviterede Frederikssund Kommune borgerne til informationsmøde omkring Fællesmagasinet i Vinge den 6. februar 2020, hvor over 100 borgere deltog. I høringsperioden er der modtaget 34 høringssvar. 22 af dem er individuelle høringsvar fra borgere. Endvidere har følgende sendt et høringssvar: Grundejerforeningen Bakkevænget i Store Rørbæk (repræsenterer 40 parceller), Beboerforeningen Rørbæk – Snostrup (300 medlemmer), et fælles høringssvar gældende for 231 naboer til det kommende Fællesmagasin, forældre til børnene i Børnehuset Rørskov i Store Rørbæk (13 personer), Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Frederikssund, Ældre Sagen i Frederikssund Kommune, Danmarks Naturfredningsforening Frederikssund afdeling, Snostrup Menighedsråd, Frederikssund Provstiudvalg samt Helsingør Stiftsøvrighed.

Høringssvarerne omhandler bl.a. spørgsmål om placeringen af bygningen, bygningens volumen, bygningens indvirkning på den videre byudvikling i Vinge, påvirkning af det grønne hjerte, flytningen af cykelstien samt bebyggelsens betydning for landskabet og Snostrup kirke. Alle høringssvarerne er behandlet i hvidbogen.

Høringssvarerne har ført til to tekniske rettelser af lokalplanens bestemmelser, hvor de tekniske anlæg på tage er blevet præciseret og omfanget minimeret særligt imod syd, og ligeledes er området for grundejerforeningen præciseret. Der er endvidere foretaget tekniske rettelser af redegørelsen, hvor bl.a. vedtagelsen af erstatningsstien er tilføjet, et afsnit om kirkeomgivelser er tilføjet og kystnærhedszonen er præciseret. Samlet set har høringen givet anledning til tekniske præciseringer og suppleringer i lokalplanen, men ikke større ændringer. Der er redegjort for resultatet af den offentlige høring i hvidbogen.

Overgangen mellem bygningen og det omkringliggende områdeVed de tidligere politiske behandlinger af lokalplanen er det vedtaget, at der skulle arbejdes for, at projektet skulle skabe en sammenhæng mellem bebyggelsen og det omkringliggende areal via beplantning omkring hegn. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen har administrationen derfor bedt styrelsen om at undersøge flere muligheder for en grøn overgang fra den kommende bygning til det omkringliggende område. Af sikkerhedsmæssige hensyn har styrelsen dog ikke mulighed for at etablere (solitære) træer inde på deres grund eller etablere beplantning på facaderne. Indenfor lokalplanområdet anlægges alene friarealer med naturgræs eller lignende engbeplantning. Slots- og Kulturstyrelsen har af sikkerhedsmæssige årsager ønsket et afstandskrav på 5 meter fra hegn, som skal ligge bart, og ønsker derudover ikke at købe yderligere areal.

Lokalplanen sikrer derfor ikke en rekreativ overgang mellem magasinbygningen og de kommende tilstødende bykvarterer. Administrationen anbefaler derfor, såfremt lokalplan 136 vedtages, at der arbejdes med en opblødende grøn overgang udenfor lokalplanområdet. Således bør arbejdet med det grønne hjerte og spredningskorridor i dette område politisk prioriteres. Lokalplanområdet ligger vest for det grønne hjertes tiltænkte forløb, nord for en forventet spredningskorridors forløb og ligeledes syd for et forventet kvarters bæltes forløb.

Planklagenævnet

Planafdelingen har behandlet tre klagesager i Planklagenævnet, hvor der er klaget over kommunens afgørelse i miljøscreeningen af lokalplanen. Sagerne er under vurdering i Planklagenævnet. Det er Planklagenævnets afgørelse om klagerne får opsættende virkning.

Der kan gives byggetilladelse på baggrund af en vedtaget bekendtgjort lokalplan, men det er bygherres egen risiko at bygge, inden sagerne er afgjort af Planklagenævnet.

Lokalplan 136, høringssvar og hvidbogen er vedlagt dagsordenen som bilag.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte udgifter forventes finansieret inden for eksisterende rammer og eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil blive behandlet i særskilte sager.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Lokalplan 136 for fællesmagasin i Vinge vedtages endeligt med de anbefalede rettelser.
 2. Arbejdet med det grønne hjerte og spredningskorridor nær fællesmagasinet prioriteres for at sikre en grøn overgang mellem fællesmagasinet og det omkringliggende område.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 20. april 2020, pkt. 55:

Tina Tving Stauning (A) stiller forslag om, at der syd for Fællesmagasinet og syd for cykelstien plantes popler eller andre hurtigtvoksende træer.

For stemte:

Tina Tving Stauning (A), Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V), Tobias Weische (O).  

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Pelle Andersen-Harild (Ø) stemmer imod, idet han stemmer imod hele lokalplanforslaget.

Ændringsforslaget anbefales.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Tina Tving Stauning (A), Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V), Tobias Weische (O).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Pelle Andersen-Harild (Ø) ønsker sagen afgjort i Byrådet.

Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler frigivelse af anlægsmidler til hovedvedligeholdelse.

Byrådet har i Budget 2020 besluttet at afsætte i alt 26 mio. kr. til planlagt hovedvedligeholdelse på tværs af alle kommunens forretningsområder. Beløbet er i budgettet opdelt med ca. 17 mio. kr. på anlægsrammen og ca. 9 mio. kr. på servicerammen.

I denne sag anmodes om frigivelse af beløbet til anlæg. Årsagen uddybes herunder:

Hovedvedligeholdelse

På baggrund af bygningsregistrering i kommunens bygninger, prioriteres midler til hovedvedligeholdelse hvert år. Hovedvedligeholdelsesmidlerne har til formål at sikre den løbende vedligeholdelse af bygningerne for at opretholde bygningernes værdi herunder udskiftning af nedslidte bygningsdele.

I 2020 ser disponeringen således ud:

Type af opgaver

Antal mio.

Prioritet 1

10,4

Prioritet 2

12,5

Tilbageholdelse til akut opståede opgaver

4,2

Forklaring til tabellen ovenfor:

Prioritet 1 opgaver:

 • Bygningsarbejder der er en følgevirkning af myndighedskrav
 • Bygningsarbejder som, hvis de ikke løses, vil udgøre en risiko for mennesker (f.eks. risiko for at en skorsten falder ned)
 • Bygningsarbejder som, hvis de ikke udføres, vil skade bygningen væsentligt. (f.eks. hul i et tag, der kan give skimmelvækst i vægge og gulv.)
 • Bygningsarbejder som har en sammenhæng til andre projekter og som der ikke kan ses bort fra i forhold til bygningens funktion.

Prioritet 2: opgaver:

 • Arbejdsopgaver på bygningsdele der er i kritisk tilstand. (f.eks. gulve der er så slidte, at de ikke kan gøres rene.)

Akutte opgaver:

 • Eksempler kan f.eks. være rørbrud, rotteangreb mv.

I prioriteringen skelnes ikke mellem anlægssager og driftssager. Alene opgavens vigtighed har betydning.

Set i lyset af den seneste udvikling af Covid-19, er igangsætningen af prioriterede opgaver for hovedvedligeholdelse en måde, hvorpå kommunen kan hjælpe med at holde det lokale erhvervsliv i gang.

På den baggrund anmodes om at frigive den afsatte anlægsbevilling på 17. mio. kr.

Bilag

 • Oversigt over prioritet 1 opgaver er vedlagt som bilag 1
 • Oversigt over registrerede prioritet 2 opgaver, der endnu ikke er besluttet igangsat, er vedlagt som bilag 2. Som det fremgår, er det samlede beløb til registrerede prioritet 2-opgaver større end det afsatte beløb. Administrationen skal derfor arbejde videre med yderligere prioritering mellem de registrerede prioritet 2 opgaver, inden de konkrete opgaver igangsættes.
Økonomi

I budget 2020 er der afsat 17 mio. kr. på anlæg til hovedvedligeholdelse, som frigives i nærværende sag.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Teknisk udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Anlægsmidler til hovedvedligeholdelse frigives.
Historik

Teknisk Udvalg, 25. marts 2020, pkt. 54:

 Anbefales. Koordinering med øvrige fagudvalg vil finde sted.  

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Hvert tiende år skal alle kommunale ejendomme energimærkes jvf. "Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger". Frederikssund Kommunes bygninger blev sidst energimærket i 2010, og står derfor til at skulle energimærkes igen i år.

De energimærkningspligtige bygninger (i alt 179 stk.) udbydes og energimærkes af et certificeret firma i løbet af 2020 og 2021. Ca. 1/3 mærkes i 2020 og resten i 2021.

I forbindelse med budget 2020 er der afsat en anlægssum på 1,03 mio. kr. til energimærkning af de kommunale ejendomme. De afsatte anlægsmidler til projektet søges frigivet så aftale med energimærkningsfirma kan indgås.

Økonomi

Det er i budget 2020-2023 afsat en anlægsbevilling til energimærkning på 1,03 mio. kr., der frigives ved nærværende sag.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives en samlet anlægsbevilling på 1,03 mio. kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2020.
Historik

Teknisk Udvalg, 25. marts 2020, pkt. 53:Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling
 • Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag
Beslutning

Administrationen gav en mundtlig status på situationen omkring rengøring i forbindelse med genåbning af skoler og børnehuse. Der kommer en sag på dagsordenen til næste møde i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget drøftede det politiske arbejde i forbindelse med Covid-19. Det blev aftalt, at der skal holdes en opfølgende drøftelse af forløbet på et senere tidspunkt.

Tina Tving Stauning (A) spurgte til status på en grundlovsceremoni, der er blevet aflyst som følge af Covid-19 situationen. Administrationen afventer, at lovforslaget, der indeholder en suspension af kravet om håndtryk, bliver vedtaget af Folketinget.

Sagen blev udsat.

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Der vedlægges et yderligere kortbilag til referatet fra Økonomiudvalgets møde.