Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2020

Byrådssalen kl. 16.00

Tillægsreferat – sag 92 – sag 93

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling

Ultimo 2018 blev en ny styringsmodel på folkeskoleområdet besluttet. Dette betyder, at Uddannelsesudvalget én gang om året skal tage stilling til at tilpasse folkeskoleområdet i takt med faldende/stigende elevtal og i takt med faldende/stigende udgifter til specialundervisning.

Uddannelsesudvalget skal på baggrund af indstilling fra skoleledergruppen godkende antal klasser for næstkommende skoleår. Disse blev godkendt på mødet i februar 2020.

Nærværende sag omhandler ressourcetildeling til almen skolerne og de deraf forventede udgifter på baggrund af antal godkendte klasser for det kommende skoleår i forhold til den samlede undervisningsramme i 2021. Herudover et forslag til anvendelse af eventuelle midler.

Ressourcetildeling

Der er følgende forudsætninger i den klassebaserede tildelingsmodel til almen skolerne:

 • Fagopdelt og understøttende undervisning gives med udgangspunkt i en klassebaseret model:
  • Antal klasser for næstkommende skoleår = 173 klasser
  • Antal undervisningstimer på de enkelte klassetrin
  • Antal fagopdelte undervisningstimer pr. årsværk (755)
  • Antal understøttende undervisningstimer pr. årsværk (1.019)
  • Understøttende undervisningstimer gives 50 % pædagoger/50 % lærer
  • Der gives samme undervisningsressource pr. klasse uanset klassestørrelse
 • Lejrskole:
  • 50 timer *2 lærer pr. 6. klasse (valgfri årgang, valgt pba. beregning)
  • 1 lejrskole pr. ”skoleliv”
 • Vejleder/PLC/Praktikkoordinator:
  • 42 timer pr. uge i 40 skoleuger som fagopdelt undervisning
 • Budget til elever med dansk som andet sprog (1 normering)
 • Ekstraressourceprocent = 29,86 % af fagopdelt og understøttende udgifter, som fordeles til skolerne på baggrund af elever på skolen.

Med ovenstående forudsætninger betyder det følgende ressourcer til undervisning til de 5 almen skoler:

Tabel 1: Ressourceudmelding til skolerne (jf. bilag 1)

I forhold til sidste skoleår, hvor der blev uddelt 315 årsværk, betyder det en reduktion på 5 årsværk. Dette skyldes primært, at antal klasser er faldet fra 178 i skoleår 2019/2020 til 173 i skoleår 2020/2021. Herudover kan nævnes, at elevtallet er faldet med 186 elever fra 3.948 elever i skoleår 2019/2020 til 3.762 elever i skoleår 2020/2021.

Herudover gives der i modellen budget til uddannelse, øvrige personaleomkostninger og materialer. Campus U10 indgår ikke i ovenstående model, men tildeles ud fra samme antal elever som sidste skoleår.

Forventede udgifter til ressourceudmeldingen i forhold til den samlede undervisningsramme:

Til undervisning er der i alt en ramme på 177,5 mio. kr. i 2021.

Ressourceudmeldingen svarende til de 310 årsværk koster for skoleår 2020/2021 172,9 mio. kr. i 2021. Dette giver samlet følgende over/underskud i forhold til den samlede undervisningsramme for 2021:

Tabel 2: Økonomi almen området i 2021

I 2021 er der et overskud på 5 mio. kr. i forhold til den samlede ramme for almen området.

Finansieringsbehov til Privat/friskoler, efterskoler, mellemkommunale mv.:

I 2021 forventes et mindre finansieringsbehov på skoler i andre kommuner svarende til 1,2 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Udgifterne til elever på privat/friskoler og efterskoler for 2021 kendes endnu ikke.

Tabel 3: Finansieringsbehov

Dvs. i alt ved ovenstående ressourcetildeling og finansieringsbehov forventes et overskud på 6,2 mio. kr. (5 +1,2 mio. kr.). i 2021 på skoleområdet. Det forventes, at specialundervisningsområdet balancerer.

Der skal jf. den nye styringsmodel på Folkeskoleområdet tages politisk stilling til, hvordan disse midler skal anvendes i 2021.

Anvendelse af midlerne

Naturværksted:

Af Budgetaftalen i forbindelse med Budget 2020 fremgår det, at Byrådet ønsker, at der etableres et naturværksted for dagtilbud og skoler. Uddannelsesudvalget ønsker at igangsætte dette fra skoleår 2020/2021. (se bilag for beskrivelse af naturværksted).

Som det fremgår af den selvstændige sag vedr. Naturfag (Uddannelsesudvalgsmødet sag 24 i februar) er der behov for en naturfagsvejleder på hver af de 5 almen skoler. Til denne vejlederfunktion gives 7 timer pr. skoleuge (svarende til de øvrige vejledere på skolerne) på hver skole. Dette koster 1 mio. kr. (indgår endnu ikke i den vedlagte ressourcetildeling). Herudover er der behov for 2 naturfagskonsulenter svarende til 1,2 mio. kr. I alt 2,2 mio. kr., som finansieres indenfor rammen på skoleområdet i 2020 og i 2021.

Dansk som andet sprog:

Antallet af elever med dansk som andet sprog er endnu usikkert, hvorfor der afsættes 0,4 mio. kr. til en evt. stigning i antal elever.

I nedenstående tabel fremgår den rest der er tilbage med ovenfor nævnte anvendelse af midlerne.

Tabel 4: Tilpasning folkeskoleområdet 2021

Dvs. hvis det besluttes at anvende midlerne som ovenfor foreslået er der en rest på 3,6 mio. kr. i 2021 på skoleområdet. Idet den nye befolkningsprognose endnu ikke kendes og derfor heller ikke udmøntningen af demografireguleringen i budget 2021, anbefales det at afvente med stillingtagen til en evt. tilpasning af folkeskoleområdet.

Økonomi

I denne sag præsenteres ressourcetildelingen til de fem almen skoler for skoleår 2020/2021 samt et overblik over det forventede resultat på almen området svarende til 6,2 mio. kr. inkl. mindre finansieringsbehov på de mellemkommunale elever.

De 2,2 mio. kr. til naturfagsværksted finansieres indenfor rammen på skoleområdet i 2021.

De nærmere bevillingsmæssige konsekvenser af overskuddet på 3,6 mio. kr. drøftes efter udmøntningen af demografireguleringen.

I forhold til rammen på skoleåret for 2020 er der for nuværende et forventet mindreforbrug på ca. 3 mio. kr. som håndteres i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Ressourceudmeldingen for skoleår 2020/2021 til de fem almen skoler godkendes.
 2. Økonomien på almenområdet tages til efterretning, og finansieringen af den ønskede anvendelse af midlerne godkendes.
 3. De bevillingsmæssige konsekvenser drøftes efter udmøntningen af demografireguleringen.
Historik

Uddannelsesudvalget, 4. marts 2020, pkt. 30:Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Økonomien på almenområdet tages til efterretning. Økonomiudvalget anbefaler, at stillingtagen til det forventede overskud afventer.

Indstillingspunkt 3: Anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).