Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020

Byrådssalen kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt med de ændringer, at sag nr. 28 udgik af dagsordenen.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Likviditet

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomiske situation. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommune har imidlertid vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Endvidere fremgår det af politikken, at det er et politisk ønske, at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre 125 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Gennemsnittet for januar til december 2019 udgør 169,8 mio. kr., hvilket betyder, at målet fra den økonomiske politik er opfyldt.

Nedenfor ses den gennemsnitlige likviditet for årene 2017-2019:

2017

2018

2019

Kassekreditregel (gns. 365 dage)

113,1 mio. kr.

89,0 mio. kr.

169,8 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet er steget med 80,8 mio. kr. fra 2018 til 2019.

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen.

Derudover vedlægges bilag med økonomisk status pr. 31. december 2019. Det er i januar og februar stadig muligt at lave posteringer vedrørende 2019, hvorfor det endelige regnskab vil se anderledes ud. Derudover vedlægges budget for 2020-2023, som er grundlag for likviditetsprognosen.

Vinge økonomi

Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 31. december 2019: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 169,8 mio. kr. pr. 31. december 2019.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag. Bilag 2 indeholder en opfølgning på 53 ændringer, hvoraf 10 er implementeret på nuværende tidspunkt. For resterende 43 ændringer er den fortsatte proces hen i mod en implementering kort beskrevet under kolonnen statustekst.

Specifikt i forhold til Økonomiudvalget indeholder bilag 2 seks ændringer, hvoraf to er implementeret, mens fire er under fortsat proces.

Udover nærværende opfølgning vil der ske en opfølgning på budgetaftalen i forbindelse med de tre budgetopfølgninger maj, september og november måned i 2020.

Økonomi

Nærværende opfølgning har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I det omfang det viser sig nødvendigt vil der i forbindelse med kommende opfølgninger blive rejst sager i relevante fagudvalg. Ligesom opfølgningernes resultater indgår i arbejdet med budget 2021-2023.

Indstilling

Centerchef for Økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Orientering om første status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 tages til efterretning.
Beslutning

Taget til efterretning med de faldne bemærkninger.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Regeringen har sammen med partierne Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet den 2. december 2019 indgået aftale om finansloven for 2020.

Nærværende sag beskriver en række konkrete tiltag, som påvirker den kommunale opgaveløsning. De enkelte elementer er nærmere beskrevet i vedlagte notat fra Kommunernes Landsforening. Konsekvensen af de enkelte initiativer for Frederikssund Kommune vil blive behandlet politisk så snart omfang, økonomi samt implementeringsplan for det enkelte tiltag er konkret belyst. Den afledte økonomiske virkning vil blive indarbejdet i budget 2020, mens den afledte virkning fra 2021+ vil indgå i arbejdet med budget 2021-2024.

Som udgangspunkt kompenseres kommunerne for de afledte merudgifter, som følge af de konkrete tiltag. Kompensationen aftales for kommunerne under ét, hvorfor der for det enkelte tiltag kan være tale om en over- eller underkompensation. Kompensationen er konkret beskrevet i vedlagte bilag for en række af tiltagene, mens den udestår for andre.

Følgende tiltag fra Finansloven 2020 påvirker den kommunale opgaveløsning:

Styrket psykiatri

Minimumsnormeringer

Pædagoguddannelsen

Pulje til pædagoger og PAU uddannede i udsatte institutioner

Flere lærere i folkeskolen

Omsorg og nærhed i ældreplejen

Flere pladser på kvindekrisecentre

Overvågning om natten i eget hjem til unge med svære handicaps

Styrket efterværn til tidligere anbragte

Styrket indsat mod rygning

1.000 flere sygeplejersker

En styrket grøn omstilling

Udtagning af landbrugsjord

Skovfond

Grønne busser og grøn taxikørsel

Cykelpulje - Pulje på 50 mio. kr. i 2020, som målrettes kommunale cykelprojekter. Der forudsættes kommunal medfinansiering på 50 pct. af anlægsudgiften.

Afskaffelse af deltagerbetaling for danskuddannelse

Afskaffelse af opholdskrav for ret til a-dagpenge

Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Udvidet integrationsuddannelse (IGU)

Økonomi

Det forudsættes at de oplistede initiativer i 2020 finansieres helt eller delvist via midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud. Kompensationen aftales for kommunerne under ét, hvorfor der for det enkelte tiltag kan være tale om en over- eller underkompensation.

Status på de oplistede tiltag drøftes i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

De afledte virkninger for 2021 og frem medtages i det kommende arbejde med budget 2021-2023.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Status tages til efterretning og de oplistede tiltag behandles politisk i 2020.
 2. De afledte virkninger for 2021 og frem medtages i det kommende arbejde med budget 2021-2023.
Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2020-2023 blev det besluttet, at starte arbejdet med en fremadrettet investeringsplan for Frederikssund Kommune omfattende perioden 2021-2030. Investeringsstrategien skal understøtte Byrådets ønske om, at Frederikssund Kommune skal markere sig som en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret kommune i Øresundsregionen. Denne strategiske retning bygger videre på visionen "Gode forbindelser" fra planstrategien 2015 og danner sammen med FN's verdensmål udgangspunkt for planstrategi 2019, som Byrådet vedtog den 27. november 2019.

Konkrete drøftelser i fagudvalg - januar og februar 2020

På møderne i januar og februar skal fagudvalgene - inklusiv Økonomiudvalget - drøfte ideer og indspil til Investeringsplan 2021-2030. Drøftelserne skal ske inden for følgende rammer:

 • Ideer og indspil skal udgøres af mere strategiske overvejelser:

På møde den 11. december 2019 besluttede Økonomiudvalget, at det videre arbejde med investeringsstrategien i fagudvalgene skal tage udgangspunkt i nogle mere overordnede strategiske overvejelser omkring det fremtidige behov for investeringer. Formålet hermed er at sikre en reel stillingtagen til, hvilken overordnet retning Byrådet ønsker, kommunen skal bevæge sig i. Og ikke en en-til-en stillingtagen til en række løsrevne enkeltprojekter, der ikke nødvendigvis udgør en samlet strategi.

 • Med henblik på at understøtte arbejdet i fagudvalgene har Økonomiudvalget endvidere på deres møde den 11. december 2019 vedtaget en række kriterier for fagudvalgenes drøftelser:

Kapacitet

Investeringer, der medfører bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet samt investeringer, der skaber øget omkostningseffektivitet i det hele taget. Endvidere investeringer, der udbygger kapacitet for at fastholde eksisterende serviceniveau.

Myndighedskrav

Investeringer, der sikrer, at kommunen også på sigt lever op til gældende myndighedskrav.

Klima, miljø og den grønne omstilling

Investeringer med positiv effekt på klima, miljø og den grønne omstilling.

Tidligere besluttede overordnede planer og strategier

Investeringer skal ses i sammenhæng med tidligere politisk besluttede planer og strategier. Investeringerne skal understøtte en udvikling, som altid må ses ud fra et helhedsperspektiv, der tilgodeser behovet for vækst, byliv, fritidsliv, fællesskaber og bevarelse af eksisterende by- og naturmæssige kvaliteter. Investeringerne skal sikre grundlaget for, at tidligere politisk besluttede planer og strategier kan gennemføres.

Byliv og attraktive boligområder

Investeringer, der sikrer en bæredygtig byudvikling og kvalitet i alle byområder, herunder en styrkelse af hvert steds særlige identitet. Investeringer i nye såvel som eksisterende byområder med henblik på at styrke kultur- og byliv og attraktionskraft for både borgere, tilflyttere, besøgende og virksomheder.

 • Der skal indgå overvejelser om, hvorvidt ideer og indspil vedrører kan- eller skal-opgaver.
 • Hensyntagen til det afsatte beløb i perioden 2021-2023 på 200 mio. kr. og dermed kommunens likviditet.

Videre proces

Økonomiudvalg og temadrøftelse i Byråd - marts 2020

Med udgangspunkt i fagudvalgenes drøftelser i januar og februar vil Økonomiudvalget den 11. marts 2020 blive præsenteret for et overblik over udvalgenes strategiske overvejelser. Efterfølgende vil overblikket blive forelagt og drøftet på et temamøde i Byrådet den 25. marts 2020 forud for ordinært byrådsmøde.

Allerede på nærværende møde gør Økonomiudvalget imidlertid en status på drøftelserne i fagudvalgene afholdt i perioden 13.-16. januar 2020. I den forbindelse er der vedlagt et bilag, hvoraf fagudvalgenes protokolleringer fremgår.

Efter temamødet den 25. marts 2020 vil der kunne være yderligere drøftelser i Økonomiudvalg og Byråd således, at der sikres et tværgående fokus. Målet er, at de første prioriteringer til investeringsplanen frem mod 2030 er afklaret i 1. halvår 2020.

Tekst i budgetaftale 2020-2023

Af budgetaftalen om budget 2020-2023 kan bl.a. læses følgende omkring Investeringsplan 2021-2030:

"Planstrategiens vision og mål om byernes udvikling og fremtid er grundlaget for investeringsplanen, ligesom Byrådets politikker vil være rammen for investeringsplanen.

Investeringsplanen kommer bl.a. til at arbejde ud fra:

 • Handleplanen for klimastrategien
 • Kapacitetsanalysen for dagtilbudsområdet
 • Flytning af Klub Mix til andre lokaler
 • Handleplanen for botilbud på handicap- og psykiatriområdet
 • Kapacitetsanalysen på plejeboligområdet
 • Fortsat bygningsoptimering og vedligeholdelse
 • Udvikling og vedligeholdelse af idrætsfaciliteter
 • Cykelstier

Beløbet til investeringsplanen er på op til 200 mio. kr. i budgetperioden 2021-2023.

I foråret 2020 inviteres Byrådet til en første drøftelse af investeringsplanen med forslag til temaer i strategien. Byrådet vil blive forelagt et forslag til en finansieringsmodel for personaleressourcer i forbindelse med anlægsressourcerne. Det giver Byrådet sikkerhed for, at anlæggene gennemføres i den takt og prioriterede rækkefølge, som kommer til at fremgå af investeringsplanen.

Forud for Byrådets drøftelse har fagudvalgene drøftet ideer og indspil til planen på baggrund af de relevante politikker og plangrundlag i de enkelte udvalg. Fagudvalgene skal ligeledes forholde sig til anlægspuljer* inden for udvalgenes ressortområder. Økonomiudvalget fastlægger kriterier for fagudvalgenes drøftelser.

*Anlægspuljer, red.:

 • Lokal udviklingspulje - Økonomiudvalget
 • Pulje til klima og miljø - Økonomiudvalget
 • Idræts- og spejderfacilitetspuljen - Fritids- og kulturudvalget
 • Teknisk anlægspulje - Teknisk udvalg
 • Pulje til stier og skilte i det åbne land - Plan- og miljøudvalget

Investeringsplanens temaer og første prioriteringer skal være afsluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 i efteråret 2020."

Hele aftaleteksten er vedlagt som bilag. Ligesom den besluttede investeringsoversigt 2020-2023 er vedlagt.

Økonomi

Der er i budget 2021-2023 budgetlagt med 197,4 mio. kr. til udmøntning af investeringsplan. De strategiske drøftelser i fagudvalg skal af hensyn til kommunens likviditet være inden for disser rammer.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Drøfte ideer og indspil til Investeringsplan 2021-2030.
 2. Gøre status på drøftelserne i fagudvalg i perioden 13. - 16. januar 2020.  
Beslutning

Indstillingspunkt 1: Økonomiudvalget bragte følgende ideer frem:

- Etablering af en samlet rådhusfunktion, der tager højde for fremtidens krav til arbejdspladser (eventuelt i kombination med et nyt hovedbibliotek).

- Principper for hvordan kommunen forvalter den samlede bygningsmasse.

- Digitalisering.

Indstillingspunkt 2: Drøftet.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommuner har siden 1992 samarbejdet om udvikling af området langs Frederikssundsbanen i regi af Bycirklen. Hver af de tre kommuner betaler i 2020 6 kr. pr. indbygger til Bycirklens budget, der i 2019 var på i alt 932.000 kr.

Siden 2007 har Bycirklen samarbejdet med Wuxi i Kina – hvor fokus i den seneste periode har været på skole og uddannelse. I den nuværende samarbejdsaftale med Wuxi er erhvervsområdet reduceret, således at Bycirklen ikke længere foretager opsøgende erhvervsindsats overfor lokale virksomheder. Er der virksomheder, der ønsker Bycirklens bistand, så søges det håndteret. Det mellemfolkelige eksisterer ligeledes lidt på samme facon som erhvervssamarbejdet. Evalueringen viser et generelt højt aktivitetsniveau i samarbejdet.

Blandt byrådene i Egedal Kommune og Frederikssund Kommune og kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune kan der være forskellige opfattelser af, hvorvidt samarbejdet med Wuxi i Kina skal fortsætte, og i givet fald på hvilket ambitionsniveau. På den baggrund anbefaler de tre kommuners kommunaldirektører, at det drøftes om, og i givet fald hvorledes, samarbejdet skal fortsætte.

Der kan opstilles tre hovedmodeller for samarbejdet.

 1. Eksisterende model: samarbejdet fortsætter på stort set de nuværende præmisser, hvor hver kommune fortsat betaler 6 kroner pr. indbygger årligt for det samlede Bycirkelsamarbejde. Denne betaling dækker bl.a. en deltidsmedarbejder (ca. 15 t./ugentligt), der håndterer kontakten mellem Bycirklen og Wuxi samt mellem skoler, virksomheder mv. her i Danmark. Det betyder ligeledes, at der fortsat prioriteres ressourcer i den enkelte kommune til samarbejdet med Wuxi til f.eks. elevudveksling.
 1. Reduceret model: samarbejdet fortsættes primært på skole- og uddannelsesniveau. Dette ud fra en betragtning om, at langt de fleste virksomheder i Bycirklen ikke har en interesse i Kina, eller klarer det selv. Der er fra tid til anden henvendelser – senest fra Leo Pharma og Novo Nordisk – om bistand til adgang til politisk niveau i Wuxi. Med den reducerede model vil det ikke være muligt at imødekomme det. Skole- og uddannelsessamarbejdet er ressourcekrævende i de enkelte kommuner/institutioner, men sikrer omvendt en åbenhed for de danske elever og et demokratiserende aspekt for de kinesiske.

I denne model vil der kunne reduceres med skønsmæssigt 1 kr. pr. indbygger pr. kommune i det årlige budget. Det svarer til ca. 150.000 kr. i alt for de tre kommuner årligt. Den beskedne forskel skyldes primært, at der i forvejen er et stærkt begrænset aktivitetsniveau på erhvervsdelen, mens der fortsat vil være behov for myndighedskontakt og rejseaktivitet for at understøtte og vedligeholde skole/uddannelses-samarbejdet. Det kinesiske nytår vil i denne model ophøre. Heri ligger hovedbestanddelen af reduktionen i budgettet.

 1. Ophør: den eksisterende samarbejdsaftale med Wuxi udløber med udgangen af 2020 og forlænges herefter ikke. Det betyder, at Bycirklen fra 2021 vil ophøre med at lave særligt målrettede Wuxi-aktiviteter på alle områder.

I denne model vil der skønsmæssigt kunne reduceres med 2-3 kr. pr. indbygger pr. kommune alt efter ambitionsniveau på infrastrukturinteressevaretagelsen. Det svarer til mellem 300.000 kr. og 450.000 kr. årligt for de tre kommuner i alt. Dermed vil der ikke være midler til at dække den deltidsansatte medarbejder, der primært varetager koordinationen af Wuxi-samarbejdet. Der skal derudover ses på de øvrige udgiftsposter indenfor Bycirklens budget.

Uanset valg af model gennemføres Bycirklens Kinakonkurrence for 8. klasseseleverne i foråret 2020 samt den allerede planlagte badmintontur i efteråret 2020.

Alt øvrigt samarbejde i Bycirklen om f.eks. infrastrukturprojekter (udbygning af Frederikssundsmotorvejen, S-togsbetjening, lobbyarbejde for vilkår langs Frederikssund-fingeren mv.) vil fortsætte, som det foregår i dag. Med skyldig hensyntagen til de afsatte ressourcer og politisk ambitionsniveau.

Sagen forelægges til politisk drøftelse i de tre kommuner med henblik på politisk tilkendegivelse af, hvilken model, der skal arbejdes videre med. På baggrund heraf vil de tre kommunaldirektører i tilfælde af, at der peges på model 2 eller 3 til april fremlægge en ny sag om endelig udmøntning af model for det fremtidige samarbejde i Bycirklen med tilhørende vurdering af de økonomiske konsekvenser. Hvis der er forskel på de politiske tilkendegivelser fra kommunerne vil kommunaldirektørerne drøfte med borgmestrene, hvordan det videre samarbejde om sagen håndteres.

Konsekvenser for budgettetAlt efter hvilken model, der i de tre kommuner kan samles politisk opbakning til, vil det som ovenfor beskrevet have bevillingsmæssige konsekvenser.

I 2020 betaler alle tre kommuner 6 kr. pr. indbygger til Bycirklens budget. I 2019 var budgettet på i alt 932.000 kr. Regnskab for 2019 er vedlagt sagen til orientering.

Økonomi

 Frederikssund Kommunes årlige budget til Bycirkel-kontingent udgør til 6 kr. pr. borger svarende til knap 275.000 kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Sagen drøftes.
 2. Det tilkendes, hvilken af de beskrevne tre modeller der skal arbejdes videre med.
Beslutning

Sagen udsat.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på deres møde den 23. oktober 2019 godkendt forslag til mødekalender 2020.

Økonomiudvalgets møde i maj måned er i den forbindelse blevet fastsat til onsdag den 20. maj. Da forslaget til mødekalender blev forelagt var administrationen desværre ikke opmærksom på, at Kristi Himmelfartsdag er torsdag den 21. maj og at Rådhuset holder lukket fredag den 22. maj.

Af hensyn til udsendelse af referat fra Økonomiudvalgets møde samt udsendelse af dagsorden til Byrådets møde, foreslås det, at Økonomiudvalgets møde i maj måned flyttes til onsdag den 13. maj 2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Indstilling

Afdelingsleder for Politik og Jura indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Økonomiudvalgets fastlagte møde i maj 2020 ændres til onsdag den 13. maj.
Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Ole Søbæk (C), Poul Erik Skov Christensen (A), Kenneth Jensen (A), Ole Frimann Hansen (F), Maria Katarina Nielsen (B), John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V) og Tobias Weische (O).

Imod indstillingen stemte: Tina Tving Stauning (A).

Indstillingen tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal med denne sag tage stilling til udkast til en forretningsorden for udvalget (udkast er vedlagt som bilag). Forretningsordenen beskriver bl.a. reglerne for, hvordan udvalgets møder afvikles, regler om forberedelse, indkaldelse og afholdes af udvalgets møder samt hvordan afstemning foretages. Desuden beskriver forretningsordenen også reglerne om habilitet og tavshedspligt m.v.

Visse af reglerne i forretningsordenen henviser til bestemmelser i lov om kommunernes styrelse.

Byrådets forretningsorden er ændret med virkning fra 1. januar 2020, så det af denne fremgår, at dagsordener til Byrådets møder skal sendes ud senest 96 timer (4 hele hverdage)  inden ordinære møder. Samme bestemmelse fremgår af § 5, stk. 2 i udkast til forretningsorden for Økonomiudvalget.

Forretningsorden kræver vedtagelse i to på hinanden følgende møder.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Afdelingslederen for Politik og Jura indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Godkende forslag til forretningsorden.
Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 4. december 2017 blev Ole Søbæk (C) udpeget til bestyrelsen for Frederikssund Erhverv. Ole Søbæk (C) har i en mail af 20. december 2019 meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen som følge af den måde, bestyrelsens formand varetager sin funktion på.

Som konsekvens heraf skal Byrådet udpege et nyt medlem til bestyrelsen. Udover Ole Søbæk (C) er Tina Tving Stauning (A) udpeget til bestyrelsen for Frederikssund Erhverv.

Frederikssund Erhvervs hovedformål er at styrke udviklingen af erhverv, turisme, handel og kultur i Frederikssund Kommune. Foreningen opnår dette bl.a. ved at drive erhvervskontor og turistinformation i Frederikssund Kommune.

Bestyrelsen består af minimum ni medlemmer og maks. 11 medlemmer:

 • Syv medlemmer og eventuelt to suppleanter vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer.
 • To medlemmer udpeges af Byrådet.  

Ole Søbæk (C) har på vegne af den konservative gruppe meddelt, at Det Konservative Folkeparti ønsker, at Niels Martin Viuff (C) udpeges som medlem af bestyrelsen i Frederikssund Erhverv.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Afdelingslederen for Politik og Jura indstiller til Byrådet, at:

 1. Udpege et nyt medlem til bestyrelsen for Frederikssund Erhverv.
Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Niels Martin Viuff (C) som nyt medlem af bestyrelsen i Frederikssund Erhverv.

Lovgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3 og 4.

Styrelseslovens § 25.

Fordelingen af medlemmer til de enkelte kommuner er fastlagt i kredsinddelingsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1361 af 4. december 2019 (som ændret ved bekendtgørelse nr. 1514 af 18. december 2019) om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse og motorankenævnskredse.

Sagsfremstilling

Byrådet har på det konstituerende møde den 4. december 2017 indstillet kandidater til medlemmer og suppleanter til Skatteankenævnet og Vurderingsankenævnet.

Byrådet har indstillet Tobias Weische (O) med Gert Løfgren (O) som suppleant og Bent Kurt Christensen (A) med Niels Jeppesen (A) som suppleant til Skatteankenævnet.

Videre har Byrådet indstillet Ole Søbæk (C) med Hanne Christiansen (C) som suppleant til Vurderingsankenævnet.

Umiddelbart herefter blev den ordinære periode for de daværende ankenævn forlænget til 30. juni 2018. Den ordinære periode blev dog endnu en gang forlænget, denne gang til 31. december 2019, efter at Folketinget meddelte, at ankenævnene skulle omstruktureres. Det betyder i praksis, at de udpegninger, som Byrådet foretog på deres konstituerende møde i 2017, aldrig er blevet efterlevet.

Skatteankestyrelsen har den 19. december 2019 meddelt kommunerne, at funktionsperioden for de nuværende ankenævn er yderligere forlænget til henholdsvis den 30. juni 2020 og den 31. december 2020. Desuden har Skatteankestyrelsen bedt kommunerne om at indstille kandidater til den nye ankenævnsstruktur, der træder i kraft den 1. juli 2020.

Da der nu skal indstilles til ankenævn i en ny struktur, bortfalder den tidligere indstilling af kandidater. Byrådet har dog mulighed for at indstille de samme personer til ankenævnene i den nye struktur. Byrådet skal være opmærksomme på, at det ifølge habilitetsreglen i skatteforvaltningslovens § 15 ikke er muligt at være medlem af- eller suppleant i flere ankenævn på samme tid.

Funktionsperioderne for ankenævnene i deres nuværende struktur fortsætter indtil de nye funktionsperioder begynder, henholdvis den 1. juli 2020 og 1. januar 2021

Skatteankenævn

Funktionsperioden for de nye skatteankenævn begynder den 1. juli 2020 og udløber den 30. juni 2022.

Antallet og sammensætningen af skatteankenævn er ændret i forhold til den nuværende struktur. Der vil fremover være i alt 22 skatteankenævn med i alt 176 medlemmer, hvoraf 166 udnævnes efter indstilling fra kommunerne. Herudover udnævner Skatteministeren et antal særlige medlemmer med skattefaglig indsigt og relevant uddannelse. Disse medlemmer er geografisk ubundne.

Byrådet skal indstille 2 kandidater og 2 suppleanter til det nye skatteankenævn.

Vurderingsankenævn

Funktionsperioden for de nye vurderingsankenævn begynder den 1. januar 2021 og udløber den 30. juni 2022.

Der vil fra den 1. januar 2021 være i alt 15 vurderingsankenævn med i alt 350 medlemmer, hvoraf de 175 er indstillet af kommunerne og 175 er indstillet af Finans Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening.

Byrådet skal indstille 2 kandidater til vurderingsankenævnet.

Krav til de indstillede kandidater

Ved indstillingen skal Byrådet tilstræbe, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen – bl.a. i forhold til køn og alder. Kandidaterne skal desuden være valgbare til Byrådet.

Endelig skal kandidaterne opfylde habilitets- og decorumkrav. Det betyder bl.a. at de ikke må være ansat i Skatteforvaltningen eller være medlem af Skatterådet, ligesom den enkelte skal have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger og restancer til det offentlige.

Økonomi

 Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Indstilling

Afdelingslederen for Politik og Jura indstiller til Byrådet, at:

 1. Indstille to kandidater og to suppleanter til det nye Skatteankenævn for perioden 1. juli 2020 til og med 30. juni 2022.
 2. Indstille to kandidater til det nye Vurderingsankenævn for perioden 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2022.
Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning godkendte i sit møde den 29. november 2019 en procesplan med henblik på Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning pr. 31. december 2020.

Procesplanen indebærer bl.a. at der skal indgås udtrædelsesaftale mellem Frederiksborg Brand og Redning og Gribskov Kommune om overdragelse af aktiviteter, medarbejdere, aktiver og forpligtelser.

Advokatfirmaet Horten har på vegne af Frederiksborg Brand og Redning udarbejdet udkast til dels en udtrædelsesaftale, der skal indgås mellem FBBR og Gribskov Kommune, dels udkast til bilag i form af

 • Oversigt over medarbejdere, der overdrages, samt aktiver og passiver, der udtages af Gribskov Kommune fra Frederiksborg Brand og Redning
 • Rapport over de økonomiske konsekvenser ved Gribskov Kommunes udtræden af selskabet opgjort periodiseret pr. 30. juni 2019 (Udarbejdet af PwC)

Derudover vil følgende bilag senere blive udarbejdet:

 • Notat om håndtering af feriepengeforpligtelsen (afventer generel afklaring om de kommunaløkonomiske konsekvenser af den nye ferielov)
 • Endelig opgørelse over de økonomiske konsekvenser ved Gribskov Kommunes udtræden af selskabet (afventer FBBR’s 2020-regnskab)

Udtrædelsesaftalen regulerer overdragelsen af FBBR’s opgaver til Gribskov Kommune.

Overdragelsen omfatter den af FBBR hidtil drevne beredskabsvirksomhed i Gribskov Kommune, som er omfattet af beredskabsloven med dertil knyttede aktiviteter og omfatter samtlige aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser (kendte som ukendte), herunder eventualforpligtelser og historiske forpligtelser, der er tilknyttet beredskabsvirksomheden, uanset om disse specifikt fremgår af Udtrædelsesaftalen eller ej medmindre andet særskilt er reguleret i Udtrædelsesaftalen.

Alle opgørelser er udarbejdet pr. 30. juni 2019 og foreligger derfor alene i udkast. De vil skulle konsekvensrettes, når FBBR’s 2020-regnskab foreligger.

Ifølge udtrædelsesaftalens punkt 9.1 indgås aftalen på betingelse af, at hhv. Gribskov Kommune og de 5 øvrige ejerkommuner endeligt godkender vilkårene for Kommunens udtræden af FBBR.

Procesplanen indebærer desuden, at der skal udarbejdes ændrede vedtægter for FBBR, der forelægges ejerkommunerne til godkendelse i 1. halvår af 2020.

Økonomi

Det vurderes, at omkostningerne til økonomisk og juridisk rådgivning vil andrage ca. 1 mio. kr. for det samlede FBBR. Omkostningerne afholdes i 2020 og vil derfor påvirke regnskabsresultatet for 2020 og dermed den samlede afregning med Gribskov Kommune ved udtrædelsen.

Gribskov Kommunes udtræden vil medføre et synergitab på driften for FBBR, der er beregnet til knap 400.000 kr. årligt baseret på halvårsegnskab pr. 30. juni 2019.

Med baggrund i opgørelsen pr. 30. juni 2019 vil Gribskov Kommune ved udtræden skulle overtage aktiver for ca. 15,0 mio. kr., afløse fælles leasingforpligtelser for 1,1 mio. kr., overtage leasinggæld for 15,0 mio. kr., overtage feriepengekapital og -forpligtelse for 0,3 mio. kr. og modtage andel af egenkapital for 0,2 mio.kr. Der bliver herved tale om en netto kontant afregning på 0,6 mio. kr. som Gribskov Kommune efter denne opgørelse vil skulle indbetale til FBBR. Det skal understreges, at denne opgørelse vil forskyde sig inden Gribskov Kommune, træder ud – bl.a. som følge af den løbende afvikling af leasinggælden og afskrivningen på selskabets aktiver. Selskabets resultater i perioden frem til Gribskov Kommunes udtræden vil påvirke egenkapitalen – bl.a. med omkostningerne ved udskillelsesprocessen jfr. ovenfor. Udviklingen i begge disse parametre er så usikker, at det ikke er muligt at give et retvisende skøn over et senere afregningsbeløb.

Når årsregnskab for 2020 foreligger i foråret 2021 kendes det endelige synergitab. Et synergitab der enten skal finansieres ved mertilskud fra de fem resterende kommuner eller alternativt ved en merbesparelse i selskabet. Et valg, der skal tages i de respektive byråd. Under alle omstændigheder viser det foreløbige skøn på et synergitab på, at det bliver relativt begrænset, jf. ovenfor. Med de gældende fordelingstal vil et synergitab på 400.000 kr. kr. medføre et årligt mertilskud for Frederiksund Kommune på 93.000 kr.

Eventuelle økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser for Frederikssund Kommune i 2021 vil blive behandlet på møde, når det endelige synergitab er opgjort i løbet af foråret 2021. Ligesom evt. bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og frem vil indgå i arbejdet med budget 2022-2025.

Indstilling

 Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

MIPIM er verdens største ejendomsmesse. Den afholdes i Cannes, Frankrig hver år i marts.

Frederikssund Kommune deltog for første gang i 2019.

Formålet med turen var at skabe investorinteresse for udbud af Vinge samt øvrige byggegrunde i Frederikssund Kommune.

Borgmesteren samt fire personer fra administrationen deltog.

Økonomiudvalget bedes beslutte, hvorvidt kommunen også skal deltage i 2020, og i givet fald hvilken politisk repræsentation, der skal være. Såfremt turen gennemføres, forventes det, at der vil deltage tre personer fra administrationen.

MIPIM afholdes i uge 11, fra den 10.-13. marts 2020. Evt. afrejse forventes at finde sted d. 9. marts 2020.

Ved deltagelse vil der være udgifter til konferencebillet, fly, hotel, forplejning mv. Udgifterne finansieres indenfor udvalgets eksisterende ramme.

Økonomi

 Udgifter ved deltagelse i konferencen finansieres inden for den eksisterende ramme.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Beslutte, hvorvidt Frederikssund Kommune skal deltage i MIPIM 2020.
 2. Og i givet fald, hvilken politisk repræsentation der skal være.
Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at Frederikssund Kommune ikke deltager i MIPIM i 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet har anmodet om en redegørelse over sagsforløbet i forbindelse med salget af Thorstedlund samt udarbejdelsen af lokalplan for området.

Beslutning om salg:

På Byrådets møde den 20. december 2017 blev det besluttet at intensivere salget af kommunens grunde og ejendomme. Denne beslutning omfattede bl.a. to områder ved Thorstedlund, Græse Strandvej 22, som skulle udbydes til boliger.

Planrammer og igangsættelse af lokalplan:

På Plan- og Miljøudvalgets møde den 6. februar 2018 godkendte et flertal bestående af V og O forudsætningerne for udbud af de to områder ved Thorstedlund samt igangsættelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg for Thorstedlund.

På Plan- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2018 godkendte udvalget igangsætning af ny lokalplan for boliger ved Græse Strandvej i Frederikssund og de nye planrammer for det samlede areal.

Nye planrammer:

Administrationen forslog at udbyde området med følgende forudsætninger:

 • Områdeafgrænsning som vist på et til mødet vedlagt kortbilag
 • Mulighed for at bygge tæt/lav, etageboliger samt enfamilieshuse
 • Bebyggelsesprocent på 40 for hele området
 • Max. 3 etager og max. bygningshøjde på 12 m.
 • Mulighed for at nedrive eller bevare eksisterende bygninger.

Administrationen indstillede, at udvalget godkendte de nye planrammer som forudsætning for udbudsproces efterfulgt af en lokalplan- og kommuneplantillægsproces samt igangsættelse af forslag til lokalplan for boliger ved Græse Strandvej i Frederikssund i samarbejde med relevant investor.

Dette blev bragt til afstemning, hvor V stemte for og A og Ø imod.

A stemte imod med den begrundelse, at de ikke ønskede bebyggelse på område 12B.

V begærede sagen i Byrådet.

På byrådsmødet den 29. august blev indstillingen igen bragt til afstemning, hvor et flertal på 20 stemte for, mens 3 stemte imod, igen med den begrundelse, at de ikke ønsker bebyggelse på område 12B.

Administrationens indstilling blev hermed tiltrådt.

Godkendelse og valg af tilbudsgiver, inkl. projektforslag:

Byrådet godkendte på byrådsmødet den 30. maj 2018 at udbyde Thorstedlund (Græse Strandvej 22). På byrådsmødet d. 31. oktober 2018 godkendte Byrådet salget. De to indkomne bud lå begge indenfor de vedtagne planmæssige rammer.

Byrådet godkendte at give accept af højeste pristilbud. Salget af Thorstedlund blev godkendt med en forudsætning om, at der blev vedtaget en ny lokalplan, der muliggør købers nybyggeri indenfor den ramme for en lokalplan, som på forhånd var godkendt af Byrådet.

Et flertal bestående af 21 byrådsmedlemmer godkendte salget, mens 2 (fra F og Ø) stemte imod.

På byrådsmødet den 26. juni 2019 godkendte Byrådet en yderligere arealoverførelse. 14 stemte for (B, C, O og V), mens A, F og Ø stemte imod. 5 hos A undlod at stemme.

På mødet blev det besluttet, at der tilbydes køber en supplerende arealoverførsel på 1.281 m2 mod øst, ligesom administrationen blev bemyndiget til at tilbyde mindre arealoverførsler i den sydlige del af Thorstedlund, såfremt dette sker til afløsning af den nordlige vejadgang til området.

Godkendelse af lokalplan:

På byrådsmødet den 26. juni 2019 godkendte Byrådet, at lokalplanforslag 127 og forslag til kommuneplantillæg 005 blev sendt i offentlig høring i 8 uger.

Beslutningen blev truffet af et flertal bestående af 12 byrådsmedlemmer fra C, O og V, mens 10 fra A, C og F stemte imod.

På byrådsmødet den 18. december 2019 godkendte et flertal bestående af 13 byrådsmedlemmer fra B, C, O og V lokalplan 127 for Thorstedlund med bemærkninger om beplantning, vold etc. for at minske gener fra køretøjer. 8 fra A, F og Ø stemte imod, mens 1 undlod at stemme og 1 var fraværende.

På samme byrådsmøde fik Byrådet tillige en orienteringssag med en juridisk vurdering af sagen.

Administrationens bemærkninger:

Administrationen bemærker til redegørelsen, at den godkendte lokalplan ligger indenfor de oprindelige planrammer, der blev godkendt den 29. august 2018, og den rummer købers skitseforslag, som blev godkendt den 31. oktober 2018.

Lokalplanen er således udarbejdet og gennemført i overensstemmelse med både de politisk godkendte planrammer, og det godkendte købstilbud med skitseforslag. 

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender ovenstående redegørelse til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering.

Beslutning

Taget til efterretning. Der vedlægges et supplerende bilag til Byrådets møde vedr. høringen i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 29, § 91 og § 98

Almenlejelovens § 10, stk. 3

Landsbyggefondens regulativ og vejledning om renoveringsstøtteordningen

Sagsfremstilling

Som opfølgning på byrådssag nr. 39 af 30. marts 2016 om helhedsplan for opretning og forbedring af afsnit Nordmandsvænget i afdeling Kærvænget (Hornsherred almennyttige Boligselskab) med støtte fra Landsbyggefonden er der nu fremsendt skema B-ansøgning til Frederikssund Kommune.

Byrådet godkendte ved tidligere behandling bl.a. indstilling af skema A (udarbejdet med baggrund i helhedsplan) til Landsbyggefonden, låneoptagelse vedrørende renoveringssag med støttede realkreditlån og kommunal garantiforpligtelse.

Landsbyggefonden har efterfølgende meddelt tilsagn til projektet.

Projektet er en del af en større helhedsløsning for boligafdelingen og skal ses i sammenhæng med tidligere sag om driftsstøtte, jævnfør sag nr. 232 på Byrådets møde den 26. november 2014, hvor Byrådet godkendte at yde et rente- og afdragsfrit lån til kapitaltilførsel til begge boligafsnit i den nu sammenlagte afdeling.

Renoveringsprojektet medfører, at der i 16 ud af 20 boliger bliver etableret tilbygninger i stureplan til 3- og 4-rumsboliger. Tilbygningerne er foreslået af Landsbyggefonden som en del af en samlet helhedsløsning for at skabe større sammenhæng mellem boligernes størrelse, funktionalitet og huslejeniveau og ad den vej gøre boligerne mere attraktive. Gennemførelse af arbejderne er indlagt som en forudsætning i den tidligere driftsstøttesag.

Skema B har været længe under udarbejdelse, hvilket skyldes en afklaringsproces omkring flere forhold. Der har i støttesagen bl.a. været udfordringer med skellinjer i forbindelse med de påtænkte tilbygninger, hvilket nu er løst.

Der er nu foretaget en endelig projektering, og projektet med støtte fra Landsbyggefonden bliver dyrere end forventet ved skema A. Anskaffelsessummen var ved skema A opgjort til 5,647 mio. kr., der alene skulle finansieres ved støttede lån.

Boligorganisationen oplyser, at den samlede anskaffelsessum efter endelig projektering andrager 11,103 mio. kr. Det oplyses i den forbindelse, at den betydelige merudgift (på 5,456 mio. kr.) ønskes finansieret med henholdsvis:

 • Forhøjelse af de støttede arbejder på 0,265 mio. kr. (fra 5,647 mio. kr. ved skema A til 5,912 mio. kr. ved skema B),
 • Anvendelse af reguleringskonto med opsparet ydelsesstøtte (fra LBF), i alt 1,050 mio. kr. og
 • Ustøttet lån på 4,141 mio. kr.

Den markante forhøjelse af den samlede anskaffelsessum for projektet oplyses at skyldes, at projektet er tilpasset de input og ønsker, som byggeudvalget i afdelingen har haft. Endvidere har både Landsbyggefonden og kommunen haft krav, som projektet har måttet tilpasse sig. Landsbyggefonden har stillet krav til materialevalg, og kommunen har stillet krav til størrelsen af tilbygningerne mod naboer. Yderligere er der, som led i projektets færdigprojektering, udført en række supplerende bygningstekniske undersøgelser, det oprindelige skitseprojekt manglende en række projektelementer, og der var en række projektposter, som har vist sig at være væsentligt underfinansieret.

Da der forekommer en overskridelse af skema A-anskaffelsessummen, foretages den endelige godkendelse af skema B af Landsbyggefonden.

Oversigt over anskaffelsessum m.v. i renoveringssagen

Betegnelse for arbejder

Finansiering (mio. kr.)

Kommunal garanti (mio. kr.)

Regaranti fra LBF (mio. kr.)

Støttede arbejder – opretning mv.

5,912 (støttede lån)

5,912

2,956

Ustøttede arbejder – forbedringer mv.

5,191, finansieres ved:

4,141 – ustøttet lån

1,050 - reguleringskonto

4,141

I alt

11,103

10,053

2,956

Kommunen har ved skema A accepteret garantiforpligtelsen, som følger af optagelsen af det støttebærende lån (ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden). Garantiforpligtelsen for det støttede lån var ved skema A skønnet til at udgøre 5,647 mio. kr. – og kommer ved skema B til at udgøre 5,912 mio. kr. Landsbyggefonden godtgør heraf 50 % (regaranti). Der er således tale om en forhøjelse på 0,265 mio. kr. – en nettogarantiforøgelse på 0,133 mio. kr.

På det ustøttede lån kræves en kommunal garanti på hele det støttede lån på 4,141 mio. kr.

Boligorganisationen oplyser, at renoveringssagen i sin helhed ikke medfører en stigning af den gennemsnitlige husleje pr. m2, dels fordi der fra Landsbyggefonden bliver ydet driftsstøtte til huslejen, og dels fordi det samlede boligareal bliver forøget med ca. 195 m2.

Landsbyggefonden har i støttesagen stillet krav om, at huslejen i afdelingen differentieres således, at merudgiften medført af låneoptag fordeles på de 16 boliger, som får lavet tilbygninger. Det er oplyst, at størrelsen af de pågældende boliger stiger mellem 11,8-15,4 %, og at huslejen til sammenligning forhøjes med mellem 6-7,8 % (mellem 496-619 kr. pr. måned pr. bolig). Som eksempel kan nævnes, at en bolig, der nu er på 87 m2 og efter renoveringen vil være på 100 m2, stiger fra en husleje pr. 1. januar 2020 på 8.247 kr. pr. måned til 8.866 kr. pr. måned efter byggesagen.

For de resterende lejemål har låneydelsen ingen huslejekonsekvens.

Økonomi

Der søges om en forhøjelse af garantien med 4,406 mio. kr. i forhold til det tidligere godkendte skema A. Heraf vedrører 0,265 mio. kr. støttede lån, hvoraf Landsbyggefonden stiller regaranti for 50 % af beløbet (0,133 mio. kr.).

Det fremgår af lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2 at almene boliger ikke skal henregnes i kommunens låntagning. Kommunen kan derved stille garanti uden det vil påvirke lånerammen. Der er ingen omkostninger for kommunen ved at stille garanti, medmindre boligselskabet ikke kan betale deres forpligtelser.

Indstilling

Afdelingslederen for Politik og Jura indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Indstille og videresende skema B for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger samt anvendelse af den oplyste reguleringskonto til Landsbyggefondens afgørelse.
 2. Godkende, at administrationen kan godkende skema C vedrørende renoveringssagen, hvis dette ikke indeholder overskridelser i forhold til skema B.
 3. Godkende, at boligafdelingen kan optage støttede lån på yderligere 0,265 mio. kr. samt ustøttede lån på 4,141 mio. kr. til de pågældende arbejder.
 4. Godkende en udvidelse af garantien med 0,265 mio. kr. for de støttede arbejder (nettogarantiforøgelse på 0,133 mio. kr.) og en garanti på 4,141 mio. kr. for de ustøttede arbejder.
 5. Godkende en lejeforhøjelse for de pågældende boliger på mellem 6-7,8 % af årslejen.
Beslutning

Sagen udsat.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Byrådet skal med denne sag tage stilling til igangsættelsen af en ny lokalplan og et kommuneplantillæg for byudvikling af et boligområde i den nordvestlige del af Slangerup med dertilhørende udbygningsaftale.

Frederikssund Kommune har modtaget en anmodning om igangsættelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg for omkring 52 parcelhuse på en del af matrikelnummer 1a Jordhøj By, Slangerup og hele matrikelnummer 3a Jordhøj By, Slangerup. Arealet udgør ca. 6,6 ha. Størstedelen af området anvendes i dag som landbrugsjord og en mindre del udgøres af Kroghøjgård, som planlægges nedrevet i forbindelse med projektet.

Lokalplan

Området er ikke lokalplanlagt. Administrationen anbefaler, at den nye lokalplan skal sikre følgende:

 • Anvendelse: Åben-lav boligbebyggelse.
 • Udstykning: Min. 700 m² for åben-lav.
 • Bebyggelsesprocent på 30 % for hver enkelt parcel, som udgangspunkt max 1,5 etage og max 8,5 meters højde af hensyn til omkringliggende eksisterende boligbebyggelse.
 • En adgangsvej fra den østlige del af Manderupvej. Den resterende del af Manderupvej frem til Frederiksborgvej skal fortsat være sti.
 • Etablering af tre interne stier, der forbinder området med det omkringliggende område.
 • Passende areal til forsinkelsesbassiner skal sikres. Spildevandsplanens afløbskoefficient på 0,25 skal overholdes. Der er kapacitet i Kalvekærrenden til at tillade 1 l/s/reduceret ha. (dvs. afløbsmængde pr. sekund pr. hektar befæstet areal).
 • Projektet skal overholde Miljøstyrelsens støjgrænser for speedwaybanen. Arealet ligger i kanten af støjkonsekvenszonen omkring speedwaybanen.
 • Projektet skal overholde Miljøstyrelsens støjgrænser for vejtrafikstøj fra Frederiksborgvej.
 • Etableres de støjafskærmende foranstaltninger som støjvolde skal disse have både landskabelig og rekreativ værdi. De skal derfor beplantes med blandet løvtræbeplantning, som kan udvikle sig til højstammede træer.
 • Etableres støjskærme skal disse beplantes med stedsegrønne slyngplanter, der kan dække støjskærmene fra vejsiden. På grundejersiden af støjskærmene skal der sikres mulighed for beplantning, der kan skjule skærmene.
 • Det eksisterende beplantningsbælte mod nord skal bevares.
 • Der afsættes areal til fællesarealer.
 • Det bebyggede område overføres fra landzone til byzone.

I det videre planarbejde skal forholdene: overfladevandshåndtering, sikring mod støj fra speedwaybanen og muligheden for flagermus i træer og bebyggelse behandles nærmere. Tilfredsstillende løsninger for ovenstående skal være dokumenteret i det senere lokalplanforslag.

Opmærksomhedspunkt om håndtering af støj

Bygherres rådgiver har udarbejdet støjberegningsnotat for projektarealet. Jf. notatet kan Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for vejtrafikstøj ved nye boliger overholdes på hele byggearealet ved at bygherre anlægger en støjvold mod Frederiksborgvej på 4,5-6,2 meter og etablerer en støjskærm ud til Manderupvej på 1,8 meter.

Notatet konkluderer videre, at støjgrænsen fra miljøgodkendelsen af Slangerup Speedway Center kan overholdes på hele Kroghøj-byggeareal i dagperioden og på størstedelen af området i aftenperioden. Projektet er dog blevet udvidet med Kroghøjgård-området siden analysen blev udført. Det skal derfor undersøges nærmere om projektet skal tilpasses yderligere, så Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 / 2005 – Støj fra motorsportsbaner kan overholdes for boligområdet.

Opmærksomhedspunkt om overfladevandshåndtering

Der skal afsættes et passende areal til forsinkelsesbassiner, så spildevandsplanens afløbskoefficient på 0,25 overholdes og Kalvekærrendens kapacitet ligeledes overholdes. Den udarbejdede robusthedsanalyse for Kalvekærrenden konkluderer, at der er kapacitet i Kalvekærrenden til at tillade 1 l/s/reduceret ha. Da vandløbet er rørlagt, skal der ansøges og opnås medbenyttertilladelse til at udlede overfladevand fra de befæstede arealer.

Kommuneplantillæg

Området er omfattet af kommuneplanramme B 3.29. Kommuneplanrammen fastlægger områdets anvendelse til boligområde, åben-lav bolig og tæt-lav bolig. Området er udlagt til fremtidig byzone og er pålagt rækkefølgebestemmelser i kommuneplan 2017 - 2029, der frigiver området i sidste halvdel af kommuneplanperioden. Hvis området skal anvendes til boligområde nu, skal der således også udarbejdes et kommuneplantillæg, der frigiver området, så det ikke længere er pålagt en rækkefølgebestemmelse.

Udbygningsaftale

Bygherre har tilbudt at indgå en udbygningsaftale med Frederikssund Kommune om finansiering af kommunale udgifter afledt af deres projekt. Det handler konkret om ombygning af det offentlige vejanlæg ved krydset Manderupvej, Kroghøj og Jordhøjvej for at sikre trafiksikkerheden. Når forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget bliver forelagt politisk, vil der derfor indgå et udkast til en udbygningsaftale.

Ombygningen af vejanlægget inddrager ca. 235 m2 af det kommunalt ejede randareal til de kommunale fodboldbaner, beliggende syd for Manderupvej. De etablerede fodboldbaner vil fortsat kunne være inden for området i samme omfang som nu, og adgangsforholdene for baneplejeudstyr er fortsat sikret.

Frafaldserklæring

Da arealet overføres til byzone, ændres de beskatningsmæssige vilkår væsentligt for ejer. I henhold til Planlovens § 47a kan ejer kræve, at kommunen overtager arealerne og projektet, medmindre der foreligger en frafaldserklæring fra ejer. De to matrikelejere og bygherre har udarbejdet en frafaldserklæring.

Projektets skitseforslag, lokalplanafgræsning, inspirationshæfte, teknisk notat om støjberegninger og forslag til udvidelse af Manderupvej og forbedringer af vejkryds i forbindelse med udbygningsaftalen kan ses i vedlagte bilag.

Supplerende sagsfremstilling januar 2020:

Supplerende sagsfremstilling omhandlende udbygningsaftale i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for nyt boligområde ved Kroghøj i Slangerup. Bygherre har tilbudt at indgå en udbygningsaftale med Frederikssund Kommune om finansiering af kommunale udgifter afledt af deres projekt, i form af ombygning af det offentlige vejanlæg ved krydset Manderupvej, Kroghøj og Jordhøjvej for at sikre trafiksikkerheden. Udarbejdelse af udbygningsaftalen gør det muligt at frigive arealerne til byudvikling i gældende kommuneplan nu.

Plan og Miljøudvalget udskød behandlingen af dette punkt på udvalgsmødet i august 2019, da de ønskede undersøgt et alternativ til at anvende ca. 235 m2 kommunal jord til vejprojektet. Bygherre har derfor bedt det rådgivende ingeniørfirma, IGS, om at udarbejde et opdateret skitseforslag til sikring af de trafikale forhold, hvilket har medført brug af færre kommunale m2, nu anvendes ca. 23 m2.

Om det opdaterede skitseforslag for vejkrydset

Skitseforslaget har fokus på sikring af de trafikale forhold og sikrer derfor oversigt ved sving, etablering af fortov og stiadgang til sikker skolevej.

Forslaget rummer nu kun én overkørsel til Jordhøjvej og forbedre dermed oversigtsforholdene i svinget. Fra den nye adgangsvej etableres nye vejtilslutninger til de eksisterende veje Manderupvej og Kroghøj. Der anlægges et sammenhængende fortov fra hhv. Manderupvej, den nye adgangsvej og Jordhøjvej. Herfra kan fodgængere passere Jordhøjvej sikkert via midterhelle, hvor man kan orientere sig inden overgang til modsatte eksisterende fortov. Det nye vejkryds udvides med svingbane til den nye vejadgang til området. Det opdaterede skitseforslag for vejen er vedlagt som bilag.

Cyklister, deriblandt skolebørn, anbefales at færdes ad mindre boligveje og det eksisterende nord-sydgående stisystem, som krydser Jordhøjvej i en tunnel. Det nye boligområde er planlagt koblet på det eksisterende stisystem via den private fællesvej Kroghøj. Den sikre cykelvej til Kingoskolen er vedlagt som bilag.

Brug af kommunalt areal

For at realisere denne ombygning af vejanlægget skal der anvendes ca. 23 m2 kommunalt ejet areal. Arealet skal primært anvendes til rabat, lidt fortov og meget lidt kørebane. De 23 m2 er i dag en mindre del af et 4-5 meter bredt plantebælte øst for sportspladsen. Ved realisering af projektet skal en mindre del af det eksisterende plantebælte (lige under 23 m2) indgå i 1 meter bred rabat. Disponeringen af det kommunale areal er vedlagt som bilag. Forslaget er i overensstemmelse med bestemmelserne om omfanget af beplantning i lokalplan nr. 49 for et rekreativt område med boldbaner ved Jordhøjvej, der fastsætter, at der her skal etableres beplantning i en bredde af 1-5 m. De etablerede fodboldbaner vil fortsat kunne være inden for området i samme omfang som nu, og adgangsforholdene for baneplejeudstyr er fortsat sikret.

Når forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget bliver forelagt politisk, vil der indgå et udkast til en udbygningsaftale omhandlende ombygning af det offentlige vejanlæg.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Udarbejde tilhørende udbygningsaftale, som en forudsætning for frigivelse af arealerne til byudvikling i gældende kommuneplan.
Historik

Indstilling til Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Igangsætte kommuneplantillæg, der frigiver området, så det ikke længere er pålagt en rækkefølgebestemmelse.
 2. Igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan.
 3. Udarbejde tilhørende udbygningsaftale, som en forudsætning for frigivelse af arealerne til byudvikling i gældende kommuneplan.

Plan- og Miljøudvalget, 13. august 2019, pkt. 77:

Indstillingspunkt 1 og 2: Anbefales med de faldne bemærkninger.

Indstillingspunkt 3: Udsættes. 

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 205:Plan- og Miljøudvalgets indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Byrådet, 28. august 2019, pkt. 159:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Plan- og Miljøudvalget, 14. januar 2020, pkt. 8:Anbefales.

Beslutning

Anbefales med en bemærkning om, at oplægget til sikker skolevej (bilag 4) skal genovervejes.

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Med denne sag ønskes udvalgets godkendelse af, at der igangsættes udarbejdelse af lokalplan for område A+B, samt at der i lokalplanforslaget også arbejdes videre med, 1) ændret vejtracé for Dalvejen,2) at delområde D indarbejdes i lokalplanen, 3) de overordnede planrammer indarbejdes, som beskrevet nedenfor.

Samtidig ønskes en fælles drøftelse af mulighederne for at etablere stisystem i- og omkring lokalplanområdet, samt styrke natur- og oplevelseskvaliteten i Tvinsmosen, som b.la. skal fremme mulighederne for salg af arealerne. Administrationen har på vedlagte bilag udarbejdet forslag til at imødekomme de beskrevne initiativer. Dette oplæg ønskes drøftet og yderligere præciseret sammen med udvalget. På mødet vil administrationen deltage og udfolde de fremlagte forslag, som skitseret på bilaget.

I forlængelse af Byrådets beslutning den 25. september 2019 arbejdes videre med udbud af område A+B1/B2 i Vinge. For at fremme udbudsprocessen er der påbegyndt arbejde med at udarbejde en robust, men fortsat byggeretsgivende lokalplan, som danner afsættet for bebyggelsen i området. Det er intentionen, at der udarbejdes forslag til lokalplan, som udsendes i offentlig høring sideløbende med at områderne udbydes til salg. Med denne proces vil det være muligt for potentielle købere af området at bidrage til lokalplanens indhold i forbindelse med høringsprocessen, hvilket er en stor fordel for et succesfuldt salg. Det betyder samtidig, at der sandsynligvis kan foreligge en godkendt lokalplan samtidig med, at det endelige salg effektueres.

Det vurderes ligeledes relevant, at det prioriteres at klargøre den østlige del af Tvinsmosen med en åbning for offentligheden med rydning af krat, anlæg af offentlig sti, samt en stiadgang fra Deltakvarteret. For at fremme lokalplanprocessen bedst muligt, fremlægges det foreløbige oplæg til lokalplanens afgrænsning, disponering og sammenhæng med øvrig planlægning til udvalgets drøftelse og beslutning, så der sikres en fælles retning for områdets fremtidige disponering.

Som godkendt på Økonomiudvalgsmøde holdes der dialogmøde med Vingeborgerne i januar. På dialogmødet vil der ske en orientering omkring udmøntningen af den vedtagne 8-punktsplan, samt indledende drøftelser omkring lokalplanens overordnede indhold (som på et senere tidspunkt kommer i offentlig høring), hvorfor der også inviteres til politisk deltagelse på dialogmødet.

Planemner i lokalplanen

Herunder gengives de hovedgreb, der arbejdes med i lokalplanen for at sikre en sammenhængende bystruktur, der også tilgodeser nabo- og naturhensynet i området samt en fortsat styrkelse af Vingevisionerne. Til sagen er vedlagt kortbilag og et foreløbigt tværsnit, der i princippet gengiver intentionerne for både lokalplanområdet og samspillet til de tilstødende arealer.

Områdets afgrænsning

Det er politisk aftalt, at område A+B skal udbydes som en del af 8-punktsplanen, jf. beslutning på Byrådets møde den 30.10.2019. For at understøtte en samlet planlægning for området, anbefales det med denne sag at medtage område D i lokalplanlægningen. Derved sikres en sammenhængende planlægning og muligheden for at udbyde område D med relativ hurtig byggestart, såfremt dette måtte ønskes. I forbindelse med udbud af område A+B (samt sideløbende planlægning for almene boliger) kan der endvidere være yderligere behov for udbud af flere delområder.

For at understøtte mulighederne for bedst mulig bebyggelse i området, ønskes det at forlægge Dalvejen mod syd, således at vejen ikke bugter sig op i de mulige byggefelter i område B2 og D. Dalvejen er oprindeligt dimensioneret på baggrund af, at Stationsvejen skulle etableres i henhold til intentionerne i lokalplan nr. 76 for Vinge C. I forbindelse med en revideret planlægning for område C forventes denne vejføring ikke længere at blive realiseret, da vejadgangen over banen ikke vurderes hensigtsmæssig og realiserbar.

Ved at rykke Dalvejen mod syd vil der være anlægsomkostninger til flytning af forsyningsledningerne, der er udlagt i dele af traceet. Et foreløbigt overslag er, at det vil koste 750.000 kr. at rykke ledningerne. Denne udgift pålægges evt. køber af arealet B2 (indgår som en del af salget). Dalvejens forskydning vil dog sikre et væsentligt større byggepotentiale for både område B2 og D, hvilket formentlig kompenserer for evt. merudgift ved et ændret vejtracé.  

Det vil ligeledes forudsætte, at den eksisterende lokalplan nr. 65 aflyses for så vidt angår den del af Dalvejens placering.

Områdets disponering

Herunder gengives intentionerne for lokalplanområdets indretning ved de forskellige delområders fremtidige forventede bebyggelse. Det skal understreges, at der fortsat skal udarbejdes mere præcise volume-studier for at afstemme de reelle byggemuligheder i de enkelte delområder. Dette gøres i forbindelse med, at lokalplanen udarbejdes.

Som angivet på vedlagte bilag udarbejdes lokalplanen med relativt store byggefelter, der primært sikrer beskyttelseshensynet til Tvinsmosen ved at holde 10 meter afstand til mosen (hvor det er nødvendigt) og afstanden til øvrig bebyggelse, samt angive vejadgangen til området og forventningerne til byggeretten i delområderne.

Område A - som besluttet på Økonomiudvalgs møde den 30.10.2019

Tæt-lav bebyggelse som helårsboliger gerne i form af klyngehuse eller rækkehuse, med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere, samt fælles grønne arealer. Dette område må gerne have samme karakter som det allerede bebyggede område nævnt som område K1 i lokalplan nr. 65 for Deltakvarteret.

Område B1 - som besluttet på Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2019

Her må der gerne åbnes mulighed for en varieret bebyggelsesstruktur, hvor der med fordel kan findes mulighed for at bevare og supplere eksisterende bygningsmasser i området, hvor der nu ligger en landejendom (som alternativt nedrives eller suppleres i den kommende bebyggelse). Her må gerne opføres lavere etageboliger i den østlige del af området i 2-4 etager. Ved at åbne mulighed for en tættere og højere bebyggelse vil den stationsnære by gradvist udfolde sig, jo længere mod syd man kommer.

Der skal fortsat tages et særligt hensyn til Tvinsmosen, hvorfor der i lokalplanen indarbejdes et grønt område mod vest på 10 meter, hvor der ikke må bebygges. 

Område B2 - som besluttet på Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2019

Her skal den mere bymæssige karakter sikres, og derved skal lokalplanen give mulighed for etageboliger og gerne med nedtrapning mod Tvinsmosen og nord. Dette kan gøres ved at give en fortrinsposition for dem som byder ind med etageboliger i forbindelse med udbuddet. Der skal arbejdes med en bystruktur, der støtter op om gadeforløbet langs Dalvejen, og samtidig knytter sig til det kommende byområde mod syd. Ligeledes skal der sikres en levende kantzone mod Dalvejen, så der understøttes et attraktivt og varieret byforløb. Der kan med fordel arbejdes for, at hjørnearealet mod Deltavej får karakter af indgangen til området evt. i øget volumen eller lignende.

Spredningskorridoren er forskudt til at løbe nord for B2, for at skabe en bedre sammenhæng mellem korridoren i Deltakvarteret og de nye arealer. Ved at forskyde korridoren sikres en del af de ældre træer, som findes på den nedlagte gård og naturkvaliteten højnes. Ligeledes sikres en grøn sammenhængende rekreativ forbindelse til Tvinsmosens arealer. Der skabes mulighed for rekreativ anvendelse af arealerne omkring regnvandsbassinet mod vest og derved højnes områdets rekreative og biologiske kvalitet.

Område D

For at sikre en afsluttet planlægning for områderne omkring Deltakvarteret, foreslås at medtage område D i lokalplanen. Det vil derved også være muligt at udbyde området, hvis der vises interesse for arealerne.

Her skal den mere bymæssige karakter sikres og derved skal lokalplanen give mulighed for etageboliger og gerne med nedtrapning mod nord. Dette kan gøres ved at give en fortrinsposition for dem, som byder ind med etageboliger i forbindelse med udbuddet. Der skal arbejdes med en bystruktur, der støtter op om gadeforløbet langs Dalvejen, og samtidig knytter sig til det kommende byområde mod syd. Ligeledes skal der sikres en levende kantzone mod Dalvejen, så der understøttes et attraktivt og varieret byforløb. Der kan med fordel arbejdes for, at hjørnearealet mod Deltavej får karakter af indgangen til området evt. i øget volumen eller lignende. 

Områdets sammenhæng med øvrig planlægning

Der skal i lokalplanen sikres, at området kobles hensigtsmæssigt til de øvrige byudviklingskridt, Vinge står overfor. Dvs., at der i forbindelse med lokalplanlægningen skal sikres gode koblinger til arealerne syd for banen, og at hensynet til Tvinsmosen styrkes, ligesom de rekreative og fællesskabende Vingevisioner skal understøttes i koblingen til det grønne hjerte.

På baggrund af PMU-drøftelse af stisystem og indsatser i forhold til byggemodningen vil administrationen fremlægge en bevillingssag for ØU og Byråd.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020

I forlængelse af beslutningen på Plan- og Miljøudvalgets møde den 14. januar 2020 følger her en supplerende sagsfremstilling. Herunder redegøres der for udvalgets bemærkning om ”hvilken betydning ændringerne har for Vinge Centrum og område D, samt et oplæg til område B2, såfremt Dalvejen følger det oprindelige tracé som i helhedsplanen”.

Betydning for Vinge Centrum ved et ændret tracé for Dalvejen

 • Stationsvejen i Vinge Centrum kan ikke realiseres med samme dimensionering (dvs. til tung trafik) som i den oprindelige plan for Vinge. Det har dog ingen betydning, da Vinge Centrum skal gentænkes, hvilket også indgår i 8-punktplanens principielle beslutning.
 • Byggefelterne i den nordlige del af Vinge Centrum kan ikke realiseres som angivet i den oprindelige plan (lokalplan nr. 76). Til gengæld bliver området bedre indrettet til bygninger, da dalvejens sving bortfalder. I den videre planlægning for Vinge Centrum sikres en god kobling til arealerne hhv. nord og syd for Dalvejen.

Betydning for område D ved et ændret tracé for Dalvejen

 • Det vil være muligt at udbygge område D med flere boliger og derved sikre muligheden for at skabe en mere urban- og sammenhængende karakter.
 • Det vil forudsætte at dele af lokalplanen for Deltakvarteret aflyses og erstattes af den nye lokalplan. I denne planlægning skal det sikres at vandhåndteringen følger spildevandsplanen.

Oplæg til område B2, hvor Dalvejen følger det oprindelige tracé

 • Ved denne løsning gives der mulighed for en begrænset udbygning af område B2
 • Det bliver udfordrende at skabe muligheden for en mere sammenhængende- og urban bebyggelsesstruktur, hvilket iøvrig også gør sig gældende for område D.

Der er udarbejdet kortgrundlag, der er vedlagt som bilag der gengiver arealforskelen på område B2 og D ved hhv. Dalvejens oprindelige tracé.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Administrationen arbejder videre med et lokalplanforslag, der indeholder et ændret vejtracé for Dalvejen.
 2. Administrationen arbejder videre med et lokalplanforslag, der medtager område D.
 3. Administrationen arbejder videre med et lokalplanforslag, der indeholder de beskrevne planrammer.
 4. Administrationens forslag til lokalplanens sammenhæng til øvrig planlægning drøftes på mødet, og udvalget præciserer ønsker til videre bearbejdning af stiføringen og styrkelse af områdets natur- og oplevelsesværdi, som skal indgå i kommende sager omkring udbud og byggemodning.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 14. januar 2020, pkt. 10:Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Gert Løfgren (O).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø) og Tina Tving Stauning (A).

Indstillingen anbefales. Der skal udarbejdes en supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget, der redegør for, hvilken betydning ændringerne har for Vinge Centrum og område D samt et oplæg til område B2, såfremt Dalvejen følger det oprindelige tracé som i helhedsplanen.

Pelle Andersen-Harild (Ø) bemærker, at det er en dårlig ide, at de emner, der ligger indenfor Plan- og Miljøudvalgets kompetence, behandles i Økonomiudvalget.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Økonomiudvalget anbefaler, at helhedsplanens placering af Dalvejen fastholdes.

Indstillingspunkt 2: Økonomiudvalget anbefaler, at område D ikke medtages i lokalplanforslaget for nuværende.

Indstillingspunkt 3: Anbefales.

Indstillingspunkt 4: Drøftet.

Lovgrundlag

Planloven § 19

Sagsfremstilling

Udvalget skal tage stilling til, om Frederikssund Kommune kan give dispensation til væsentlige overskridelser af det samlede bebyggede areal og det maksimale tilladte areal af carport i forhold til lokalplanen med henvisning til, at det er til en af de få oprindelige helårshuse i sommerhusområdet Vellerup Sommerby.

Fakta om de tre bygninger

Der har modtaget ansøgninger om at lovliggøre:

 1. Udestue på 47 m² med pudsede facader og taghældning på ca. 5°
 2. Udhus på 18 m², placeret 2,2 m fra naboskel mod vest. Facadelængden er 6 m. Carport på 110 m², inklusiv 30 m² udhus og 21 m² overdækninger. Bygningen ligger mellem 2,5 og 2,7 m fra naboskel mod syd, hvor tagudhænget er 0,8 m. Facadelængden er 11,3 m.

Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i lokalplan 087 

Udestuen kræver dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplanen:

 • § 8.1 om at bebyggelsesprocenten maksimalt må være 15 %, dog må man maksimalt bygge 250 m² etageareal. Det samlede etageareal på grunden bliver 418 m². Det svarer til en bebyggelsesprocent på 10,9 %.
 • § 9.1 om at facader skal fremstå i træ. Udestuefacader kan også fremstå i glas eller pvc. Udestuen har pudsede facader.
 • § 9.2 om at tage skal have en hældning på mellem 20°-40°. Udestuen har en taghældning på ca. 5°.

Carport og udhus kræver dispensation fra disse bestemmelser i lokalplanen:

 • § 8.3 om at kun èn fritliggende bygning må placeres 0-2,5 m fra naboskel. Både udhus og carportbygning ligger nærmere naboskel end 2,5 m.
 • § 8.3 om at bygningen nærmere naboskel end 2,5 m maksimalt må være 8 m lang. Carporten er 11,3 m lang.
 • § 8.3 om at tagudhæng på op til 0,5 m er tilladt ud over byggelinjen. Tagudhænget på carporten er 0,8 m, og derfor ligger bygningen for tæt på naboskel.
 • § 8.6 om at sekundære bygninger (carport og udhus) maksimalt må have et areal på 30 m². Carporten er 110 m².
 • § 8.6 om at den samlede længde af sekundære bygninger nærmere naboskel end 5 m ikke må overstige 15 m. Den samlede facadelængde for carport og udhus er 17,3 m.

Naboorientering er gennemført uden indsigelser

Sagen har været i naboorientering hos fem omkringboende grunde samt hos Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. To naboer har oplyst, at de ingen bemærkninger har - det samme har grundejerforeningen.

Én nabo bemærker, at ejer oplyser, at han har hørt naboer inden bygningerne blev opført. Naboen oplyser, at det ikke er korrekt. Han har imidlertid visuelt ikke problemer med bygningerne, men mener at det principielt er et problem, at der er tale om så væsentlige overskridelser, og at bygningerne er opført uden forudgående tilladelser.

Ikke alle dispensationer er lige væsentlige

Det er forvaltningens vurdering, at nogle af de bestemmelser i lokalplanen, som bygningerne er i strid med, er af mindre væsentlig betydning. Naboer har ikke sendt bemærkninger til disse forhold i naboorienteringen, og det ligger inden for rammerne af, hvad forvaltningen sædvanligvis dispenserer til på en grund som denne.

Det er fx ikke væsentligt, at udestuen har 5° taghældning og pudsede facade, da det passer arkitektonisk til boligen. Samtidig er det heller ikke væsentligt, at der er to bygninger - både udhus og carport - som er for lange og ligger for tæt på naboskel. Der er her tale om forholdsvis små overskridelser af afstandskravene, bygningerne vender mod forskellige naboer, carporten er delvis nedgravet i terrænet og ingen af bygningerne er placeret, så de giver væsentlige skyggegener for naboerne.

Handlemuligheder

I den endelige afgørelse til ansøger, skal der specifikt træffes afgørelse for hver af de nævnte bestemmelser i lokalplanen. Forvaltningen ser følgende handlemuligheder i sagen:

 1. Dispensation til alle forhold med henvisning til, at der er tale om en helt særlig ejendom med et helårshus. Dem er der meget få af i området, og dispensationerne vil derfor ikke danne uønsket præcedens for sommerhusområdet generelt.
 1. Dispensation til en reduceret bebyggelse, hvor carporten ombygges til fx ca. 30 m², og udestuen reduceres til ca. 27 m² (svarende til arealet af en tidligere overdækket terrasse placeret samme sted), efter nærmere aftale med forvaltningen. Det samlede bebyggede areal på grunden vil dermed blive reduceret med ca. 100 m² og carportens størrelse vil overholde lokalplanen. Dispensationerne fra lokalplanen vil dermed være mindre væsentlige.
 2. Afslag til at overskride det samlede bebyggede areal yderligere samt afslag til en carport over 30 m² med henvisning til, at der er tale om en forholdsvis ny lokalplan, hvor man specifikt - af hensyn til områdets karakter - har haft ønske om, at sekundære bygninger ikke skulle være over 30 m² samtidig med, at bebyggelsen, på de få meget store grunde, ikke skulle overstige 250 m² etageareal. Det vil betyde, at der skal ske nedrivning af den bebyggelse, der opført uden dispensation.
Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Følge handlemulighed 1 og give dispensation.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 14. januar 2020, pkt. 5:Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Gert Løfgren (O).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø) og Tina Tving Stauning (A).

Indstillingen tiltrådt.

Pelle Andersen-Harild (Ø) begærer sagen i Byrådet.

Udvalget ønsker, at administrationen over for grundejeren indskærper, at reglerne skal følges.

Beslutning

Drøftet.

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag tage stilling til, om forslag til lokalplan 133 for rækkehuse ved Borgervænget skal sendes i offentlig høring. Lokalplanområdet omfatter ejendommen på Færgevej 53 i Frederikssund (lokalplanforslaget er vedlagt som bilag).

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af 29 nye rækkehuse svarende til en bebyggelsesprocent for området på 40 %. Boligbebyggelsen kan opføres i op til to etager og med taghaver på tagene. Forslaget er udarbejdet på baggrund af et skitseprojekt, som indeholder en beskrivelse af de tanker, der ligger bag lokalplanforslaget (Skitseforslag er vedlagt som bilag).  

Plan- og Miljøudvalget vedtog den 5. marts 2019 på baggrund af skitseprojektet at igangsætte lokalplan for bebyggelse på grunden. Udvalget vedtog også, at særligt indbliksgener skulle belyses yderligere og minimeres af bygherre i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget, samt at alternative til- og frakørsler via Egernvej og Færgevej skulle undersøges. Plan- og Miljøudvalget fik fremlagt oplæg til lokalplanforslag på mødet den 13. august 2019 og valgte at udsætte sagen på baggrund af administrationens daværende vurdering.

Efterfølgende har administrationen i dialog med projektudvikler søgt at tilpasse projektet, således at der tages størst muligt hensyn til de tidligere opstillede udfordringer og emner. I denne sag redegøres der for, hvordan forholdende er søgt imødekommet i projektet.

Derudover fremlægges de indsigelser til projektet, som to grupper borgere på Borgervænget har sendt til kommunen allerede inden lokalplanen er sendt i offentlig høring (Indsigelser er vedlagt som bilag).

Indbliksgener

I forhold til det skitseprojekt, der blev fremlagt i marts 2019, har ansøger sænket terrænet og gulvkoten på boligerne samt rykket tagterrasserne 2 meter ind på taget, hvor det fritlagte areal begrænses af plantekasser til yderligere begrænsning af indblik. Ligeledes er projektet tilpasset, så boligerne holdes mindst 8 meter fra lokalplangrænsen mod nord og syd. Derved sikres det, at personophold på tagterrassen holdes mindst 10 meter fra de omkringliggende naboejendomme, der ligger udenfor lokalplanområdet. Dette har sænket risikoen for indbliksgener fra opholdsarealer og tagterrasser betragteligt. Snittegninger med indblik scenariet viser imidlertid, at yderligere sikring mod indbliksgener udgøres af afskærmende beplantning i form af hæk og punktvise træer i naboskel. Der er således ikke taget fuld højde for indbliksgener i vintermånederne.

Nabobebyggelsen mod nord består af åben lav boligbebyggelse, hvor man i mindre grad end i en tæt rækkehusbebyggelse må forvente at tåle indblik, hvorimod nabobebyggelsen mod syd er tæt-lav rækkehusbebyggelse.

I boligområdet ”Skyllebakke Havn” få hundrede meter derfra, er rækkehusene i 1½ og 2 etager opført med en afstand til nabo på omkring 8 m. Administrationen har sammen med projektudvikler arbejdet for mindst at holde samme afstand til nabobebyggelsen, som i "skyllebakke Havn", da dette vurderes som en rimelig visuel afstand til naboopholdsarealer.

Vejadgang

Fra området er der i dag en smal adgangsvej med udkørsel til Færgevej. Adgangsvejen er for smal til at betjene området, og har samtidig en uhensigtsmæssig placering direkte i svinget på Færgevej tæt på andre udkørsler. I lokalplanforslaget foreslås vejadgangen etableret via Borgervænget. I den eksisterende byvedtægt er der sikret vejadgang via Borgervænget, idet denne - i byvedtægten - er udlagt med ekstra bredde. Borgervænget er en privat fællesvej men vejen ejes af Frederikssund Kommune. I den eksisterende byvedtægt er der udlagt parkeringsarealer (til én bils bredde) på den nordlige del af vejen. Det er i processen vurderet om der eventuelt kan ske vejtilslutning fra Egernvej. På grund af ringe oversigtsforhold samt krydsning af sti med bløde trafikanter, der fører til fjorden, kan denne løsning dog ikke anbefales. Trafikforholdende er yderligere behandlet i trafiknotat der er vedlagt som bilag.

Terræn

Området har store natur- og landskabsværdier som følge af tæt skovlignende beplantning og strandarealer ud til fjorden. Området er forholdsvis kuperet. Fra den eksisterende villa, som ligger på grundens højeste punkt - en bakke/høj med skråninger ned til stranden - falder terrænet kraftigt mod vest. Det naturlige terræn ligger således i en stor del af lokalplanområdet højere end naboarealerne.

Det nu fremlagte lokalplanforslag forudsætter terrænreguleringer. Terrænbearbejdning vil blive gennemført, så terrænet tilpasses det naturlige terræn langs lokalplanområdets grænser mod naboer. Det betyder, at terrænregulering og støttemure begrænses til de indre dele af området/veje.

Beplantning

Grunden er beplantet med flere ældre træer hovedsageligt bøgetræer, hvilket er med til at give området en mere skovlignende karakter. Af hensyn til områdets landskabelige værdi, anbefalede administrationen, at flere af de ældre træer blev bevaret.

I det fremlagte lokalplanforslag er der nu afsat plads til at bevare enkelte træer af den eksisterende beplantning i kanten af lokalplanområdet og som supplement til beplantningen i stien/alleen mod nord. Der er i lokalplanen indarbejdet bestemmelser, der sikrer bevaring af høje træer eller anden karaktergivende beplantning. Ligeledes vil der blive suppleret med ny beplantning hvor bebyggelsen og vejføringen gør det muligt. Derved sikres mulighed for, at enkelte af de store solitærtræer fortsat markerer og fungerer som sigtelinje i landskabet, dog primært bevaret i bebyggelsens randområde.

En af hovedtankerne i projektet var at etablere en rekreativ lund omkring søen mod øst. Dette forhold var ikke indarbejdet i lokalplanforslaget, fordi bebyggelsen - for at opnå friareal mod fjorden - blev rykket længere mod vest. Arealet med søen blev derved indskrænket, men efterfølgende er der udtaget én bolig som nu bidrager til den rekreative værdi i området omkring søen.

Der arbejdes med øvrige tiltag for at sikre områdets grønne karakter, såsom begrønnede støttemure og græsarmering som belægning flere steder.

Med ovenstående tiltag er der søgt løsninger, som imødekommer områdets grønne karakter. Projektet vil dog ændre på den nuværende beplantningsstruktur, da hovedparten af træer og buske fjernes for at realisere boliger.

Struktur/bebyggelsesplan

For at skabe en varieret og spændende arkitektur - med nicher til ophold - er der i bebyggelsesplanen indarbejdet byggefelter, som sikrer en varieret facadestruktur. Der er ligeledes indarbejdet bestemmelser, der sikrer at bebyggelsen også forskydes i plan og snit med fortsat respekt for det kuperede terræn.

Uderum/fællesarealer

I skitseforslaget blev der lagt vægt på bebyggelsens fællesarealer. Her fremhæves området ved fjorden som et spektakulært fælles område med fjordkig.

Administrationen og projektudvikler har i samarbejdet tilpasset projektet, så der i lokalplanforslaget nu er taget et større hensyn til fjordens kvaliteter. Samtidigt sikres et attraktivt fællesrum ved fjorden. Bebyggelsen er trukket længere tilbage på grunden, og friholder derfor kysten for bebyggelse og skaber bedre uderum. Bebyggelsesstrukturen sikrer også udsigten til fjorden fra fællesarealerne nærmest kysten. Til gengæld er der mindre plads til rekreative grønne arealer ved søen, som dog er forsøgt optimeret ved at fjerne en bolig fra det oprindelige projekt og derved også styrke de rekreative arealer ved søen.

Lokalplanområdet indrettes med flere små fællesarealer med mulighed for ophold for områdets beboere. Således opdeles området i mindre by- og landskabsrum, der bidrager til et trygt bomiljø.

Indsigelser

Kommunen har modtaget indsigelse fra beboere i 9 ejendomme på Borgervænget, vel og mærke inden forslaget er udsendt i offentlig høring. Borgerne er bekymrede for de trafik- og indbliksgener, som den nye bebyggelse kan medføre. Naboerne ønsker ikke mertrafik og belastning af Borgervænget forårsaget af 30 nye boliger, og der ønskes heller ikke boligbebyggelse i 2 etager.

De henviser til den gældende byplanvedtægt nr. 14 fra 1976, der udlægger området til tæt-lav boligbebyggelse i én etage, og som giver mulighed for at opføre 12 boliger i det pågældende område (Indsigelser er vedlagt som bilag).

Flere af emnerne, som nu er fremlagt i indsigelserne, er allerede forsøgt behandlet i lokalplanforslaget. I en kommende høringsperiode vil indsigelserne blive behandlet.

Kystlandskab

Ifølge planloven skal kommunen redegøre for projektets påvirkning af kysten. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i forhold til højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Da den eksisterende bebyggelse hovedsageligt er opført som enfamiliehuse og dobbelthuse i én etage og forslaget giver mulighed for rækkehuse i 2 etager samt taghaver, der planmæssigt betragtes som en selvstændig etage, vurderes både højde (etageantal) og volumen at afvige fra den eksisterende bebyggelse i området.

I forbindelse med lokalplanarbejdet er der udarbejdet visualiseringer, som viser en minimal påvirkning af kystlandskabet, da bebyggelsen vil ligge i samme niveau som de omkringliggende boligområder set fra fjorden.

Regnvandshåndtering

I lokalplanprocessen har der været en dialog mellem projektudvikler og Novafos for at afklare mulighederne for at et fremtidigt regnvandsbassin på arealerne. Dette skulle sikre at en fremtidig revidering af udledningstilladelse kunne sikres ved denne planlægning også. For at søge plads til et fremtidigt bassin, er der udtaget én bolig og styrket muligheden for at den planlagte sø kan overgå til regnvandsbassin på sigt. Det har i processen ikke vist sig muligt at finde tilstrækkelig plads ved den nuværende arealdisponering som lokalplanforslaget arbejder ud fra, hvorfor Novafos har meldt tilbage at der ikke indgås en egentlig aftale omkring arealreservation.

Vurdering

Administrationen vurderer, at ovenstående problemstillinger i højere grad er imødekommet med det fremlagte lokalplansforslag, og særligt med følgende greb:

 • Indlægge byggefelter, som sikrer et varieret bebyggelsesmønster og afstand til naboejendomme for at minimere indbliksgener
 • Rykke bebyggelsen væk fra kysten for at sikre bedre fællesrum og mindre visuel påvirkning af kystforlandet
 • Tilpasse bebyggelsen, så der foretages mindre terrænreguleringer
 • Indarbejde bestemmelser, der sikrer at enkelte af de karaktergivende træer bevares, samt sikre en øget grøn struktur
 • Der er undersøgt alternative vejforbindelser til området.
 • Der er fjernet en bolig, søens kvalitet er forbedret og indblik begrænset på baggrund af dette.

Projektet lægger fortsat op til en intensiv udnyttelse af arealet med boligantal og bygningshøjder, som generelt giver udfordringer at indpasse i et eksisterende boligområde. Projektet er dog tilrettet for at afbøde virkninger heraf, men det vurderes fortsat at være udfordrende at imødekomme alle hensyn med en så intensiv benyttelse af arealerne.

En mulighed for at opnå en grønnere arealdisponering, er at fjerne enkelte boliger i projektet. En reducering af boligantallet ville give mulighed for: en mere åben adgang til stisystemet i området, større afstand til nabobebyggelsen mod øst, et kvalificeret rekreativt område/lund omkring søen og mulighed for at forbedre søen i forhold til størrelse og udformning. 

Kommuneplantillæg

Da projektet ikke er i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer for området, er der sideløbende med nærværende lokalplans udarbejdelse udarbejdet tillæg til kommuneplanen. Formålet med tillægget er bl.a. at give mulighed for tæt-lav bebyggelse med et etageantal på 2 plus tagterrasse og en bebyggelsesprocent på 40.

Tillægget til kommuneplanen sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan.

Miljøvurdering

Der er truffet afgørelse om, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering, da planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet på baggrund af lovens bilag 3, der omhandler kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af indvirkning på miljøet.

Lokalplanforslag nr. 133 for et boligområde ved Færgevej, kommuneplantillæg og screening for miljøvurdering vedlægges som bilag til dagsordenen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg godkendes og sendes i 8 ugers høring (det anbefales at fastholde planlovens 8 ugers høring, da der er en væsentlig nabointeresse omkring projektet).
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 13. august 2019, pkt. 78:

Udvalget tilslutter sig administrationens vurdering. Udvalget ønsker en fortsat dialog mellem administrationen og bygherrer.

Sagen udsættes. 

Plan- og Miljøudvalget, 14. januar 2020, pkt. 9:Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Gert Løfgren (O).

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø), grundet tagterrasser i projektet, boligtætheden og den øgede trafikbelastning i området.

Tina Tving Stauning (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø) begærer sagen i Byrådet.

Tiltrådt.

Beslutning

Drøftet.

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Udvalget skal i denne sag tage stilling til om et nyt forslag til udstykning af Meransletten 10-24, 3630 Jægerspris skal sendes i naboorientering, eller om der skal gives afslag på udstykningen.

Ansøger har fremsendt et nyt udstykningsforslag om 8 sommerhusgrunde med fællesarealer. Udstykningen følger principperne for byggefelter i lokalplan 76, delområde B.1.

Det er forvaltningens vurdering, at udstykningen ikke er i strid med formålet og anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen.

Sammen med udstykningsforslaget har ejerne fremsendt et forslag til nye husbyggefelter for ejendommene (bilag nr. 3). Husbyggefelterne vil sikre, at kommende sommerhuse vil ligge mindst 5 meter fra hinanden. Dermed overholder de byggelovens afstandskrav i forhold til brandsikring.

Nødvendige dispensationer

Ejendommen er omfattet af lokalplan 76, delområde B.1, og udstykningen kræver dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplanen:

 • § 4.1 Udstykning af området må kun foretages efter en samlet plan efter lokalplanens princip, evt. for det enkelte område, godkendt af Byrådet.
 • § 4.2, om at der ikke må foretages yderligere udstykning inde for delområde B.
 • § 7.4.2, om at det enkelte sommerhus (inkl. udhuse garager) skal ligge inden for et husbyggefelt på 20 x 20 m.

Forhistorie

Udvalget er på deres møde den 28. august 2019 blevet orienteret om sagens forhistorie. Derfor bringes her kun en kort opsummering.

Planklagenævnet har erklæret den tidligere udstykning, som kommunen havde godkendt, for ugyldig. Det gjorde de med begrundelse i, at udstykningen var i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelser, idet nogle mindre fællesarealer indgik i udstykningerne. Samtidig var det ikke tydeligt nok beskrevet, hvordan administrationen konkret havde vurderet indvirkningen på bilag IV-arter (truede dyrearter).

Som udvalget blev orienteret om på mødet den 28. august 2019, har kammeradvokaten vurderet, at kommunen godt kan dispensere til en udstykning af de 8 grunde. Det skal blot ske, så der fortsat er fællesarealer som beskrevet i lokalplanens anvendelsesbestemmelser i § 3.6.1.

Handlemuligheder

 1. Sagen, som ansøgt, sendes i naboorientering (udstykning + ændring på husbyggefelter). Når naboorienteringen er slut, vil sagen blive forelagt udvalget til endelig beslutning, om der skal gives dispensation eller afslag.
 2. Kun udstykning som ansøgt, sendes i naboorientering (man fastholder lokalplanens husbyggefelter på 20x20 m, som vises på lokalplanens kortbilag B.3 (se bilag 5)). Når naboorienteringen er slut, vil sagen blive forelagt udvalget til endelig beslutning, om der skal gives dispensation eller afslag.
 3. Der gives afslag til det ansøgte.
Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

 1. Følge handlemulighed 1 og tager beslutning om det ansøgte efter naboorientering.
Historik

Plan- og Miljøudvalget, 14. januar 2020, pkt. 11:Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Gert Løfgren (O). 

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø) og Tina Tving Stauning (A)

Indstillingen tiltrådt.

Pelle Andersen-Harild (Ø) og Tina Tving Stauning (A) ønsker afslag til det ansøgte, og såfremt man ønsker at anvende naboorientering, anbefaler de, at det bliver en reel høring.

Pelle Andersen-Harild (Ø) og Tina Tving Stauning (A) begærer sagen i Byrådet.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Med denne sag anmodes Teknisk Udvalg om beslutning af ny placering af sti mellem St. Rørbækvej og Vinge Station samt frigivelse af midler.

Mellem St. Rørbæk og den kommende Vinge Station, hvor også supercykelstien løber langs banen, er i dag en skolesti. Stien er den eneste stiforbindelse mellem St. Rørbæk og det øvrige stinet i kommunen. Stien er anlagt med asfaltbelægning samt belysning med sensor, som tænder lyset ved færdsel på stien.

I forbindelse med anlæggelse af Fællesmagasinet vil stien vil afbrudt. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til en ny linjeføring for stien. Forslaget er vist i bilag A. Stien går øst om Fællesmagasinet i en afstand mellem 10 til 15 m, så der er plads til et beplantningsbælte langs Fællesmagasinet. Ved Solvænget 31 lægges stien tæt på eks. bygninger, så det undgås at nedrive ejendommen. Linjeføringen kan justeres i tilfælde af at Solvænget 31 nedrives. Mellem Boulevarden og Jernbanen ligger stien i vestsiden af det grønne hjerte. Stien udføres i en bredde på 3 meter, da den er en dobbelt fællessti.

Det forventes, at anlæg af Fællesmagasinet påbegyndes i starten af maj 2020, hvorfor stien helst skal være færdig på dette tidspunkt, ligeledes sker etablering samtidig med de øvrige vejes tilblivelse i Vinge.

Stien er cirka 700 m lang. Den samlede pris er 1,55 mio. kr., heraf er 0,4 mio. kr. til belysningen. Hvis man erstatter asfalten med lergrus kan man spare 0,120 mio. kr. Administrationen anbefaler, at standarden i forhold til den eksisterende sti ikke sænkes, da dette ikke opfylder kriterierne for en sikker skolevej, og fordi der derved er en risiko for at skulle udstede skolebuskort.

Økonomi

Udgiften på samlet 1,55 mio. kr. kan finansieres indenfor det afsatte rådighedsbeløb til Fællesmagasinet, hvor der i 2019 og 2020 er budgetlagt med udgifter for samlet 8,396 mio. kr.

Der er via tidligere politiske sager frigivet anlægsbevillinger for samlet 5,250 mio. kr., hvorfor udgiften på 1,550 mio. kr. kan afholdes indenfor det resterende rådighedsbeløb på (8,396-5,250) 3,146 mio. kr.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Stien mellem St. Rørbæk og Vinge Station placeres som vist i Bilag A.
 2. Anlæg af stien igangsættes, hvorved stien er klar til brug i starten af maj.
 3. Stien etableres med asfalt.
 4. Stien etableres med belysning.
 5. Der frigives 1,55 mio. kr. til anlæg af stien, indenfor det afsatte rådighedsbeløb til Fællesmagasinet.
Historik

Teknisk Udvalg, 15. januar 2020, pkt. 11:

Indstillingspunkt 1: Ikke tiltrådt. Udvalget ønsker at genbehandle stiens placering på det næstkommende udvalgsmøde.

Indstillingspunkt 2: Ikke tiltrådt. Stien forventes klar til ibrugtagning senere end maj. Administrationen fremlægger en fornyet tidshorisont på det næstkommende udvalgsmøde.

Indstillingspunkt 3 til 4: Anbefales.

Indstillingspunkt 5: Der frigives 1,55 mio. kr. til anlæg af stien. Udvalget har ikke taget stilling til finansieringen. Der skal udarbejdes et bilag over økonomien til Økonomiudvalgets behandling.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Michael Tøgersen (V)

Beslutning

Indstillingspunkt 3 og 4: Tiltrådt. Indstillingspunkterne slutter i Økonomiudvalget.

Indstillingspunkt 5: Økonomiudvalget anbefaler, at der frigives 1,55 mio. kr. til anlæg af stien indenfor det afsatte rådighedsbeløb til Fællesmagasinet.

Indstillingspunkt 1 og 2 ligger indenfor Teknisk Udvalgs kompetence, så sagen slutter i forbindelse med udvalgets genbehandling af sagen.  

Lovgrundlag

Vandforsyningslovens § 53 stk. 1, Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. § 3, stk. 1

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsynings- og spildevandsområdet godkende taksterne for NOVAFOS årligt. Det godkendte takstblad er NOVAFOS´ grundlag for at opkræve betaling fra deres forbrugere. Frederikssund Kommune skal foretage en legalitetskontrol med de udgifter der afholdes af forsyningsselskabet, og de takster der opkræves. Kontrollen foretages ved at sikre at der er overensstemmelse mellem forsyningsselskabets aktiviteter og de kommunale planer for området - kommuneplan, klimatilpasningsplan, spildevandsplan og vandhandleplan. NOVAFOS har udarbejdet et forslag til takster for henholdsvis drikkevand og spildevand (se bilag).

Drikkevand

Taksten ex. moms pr. m3 vand ændres fra 9,30 kr. i 2019 til 9,63 kr. i 2020. Det betyder en stigning i den samlede m3 pris på 2,06 % fra 15,67 kr. til 16,00 kr. ekskl. moms. Inklusiv moms kommer forbrugeren til at betale 20,0 kr. pr. m3 vand samt en fast årlige afgift pr. måler som er 850,00 kr. Den faste afgift er uændret siden 2018.

Siden 2011 har taksten pr. m3 drikkevand været følgende:

Årstal

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kr. pr. m3

ekskl. moms

7,00

8,00

8,00

8,00

7,60

8,39

9,39

8,40

9,30

9,63

Spildevand

Vandafledningsafgiften ex. moms pr. m3 ændres fra 36,96 kr. til 40,56 kr., hvilket er en stigning på 8,90 %. Inklusiv moms kommer forbrugeren således til at betale 50,70 kr. pr. m3 vand samt en fast årlige afgift pr. kloakstik som er 745,00 kr. Den faste afgift er uændret siden 2018.

Siden 2011 har taksten pr. m3 spildevand været følgende:

Årstal

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kr. pr. m3

28,00

27,00

34,00

34,00

34,00

34,00

35,48

36,60

36,95

40,56

Begrundelse for ændringer i taksten for drikkevand og spildevand:

Priser inkl. moms

Drikkevand

Spildevand

Forbrugeroplevet

Udvikling:

Effektivisering netto

Ændringer i ikke påvirkelige omkostninger

Ændring i vejafvandingsbidrag

Tillæg for godkendte investeringer

Forventet ændret vandmængde i 2020

Øvrige, herunder korrektioner til tidligere år

19,58

-0,16

0,27

1,56

-1,11

-0,14

46,18

-0,07

0,32

0,69

1,10

0,62

1,86

65,76

-0,23

0,59

0,69

2,66

-0,49

1,72

Udvikling total

0,42

4,52

4,94

Takst 2020

20,00

50,70

70,70

Effektivisering netto

Krav om effektivisering i de økonomiske rammer samt tildelte prisfremskrivninger.

Ændringer i ikke påvirkelige omkostninger (IPO)

IPO er omkostninger, hvor selskaberne ingen indflydelse har på omkostningsudviklingen.

IPO, som selskaberne skal redegøre for til Forsyningssekretariatet, er bl.a.:

 • Akkumuleret restskat
 • Afgift til Forsyningssekretariatet
 • Køb af produkter og ydelser fra andre vandselskaber reguleret af vandsektorloven
 • Selskabsskat og ejendomsskat
 • Erstatninger

Ændringen af IPO fra sidste års ramme til den nye ramme er fordelt på den budgetterede vandmængde for budgetåret og er en del af forklaringen på takstudviklingen.

Ændring af vejbidrag fra fast til variabelt bidrag

Vejafvandingsbidrag betales af kommunen og udgør en procentdel af investeringerne. Når investeringerne stiger eller falder, vil spildevandsselskabets indtægt fra vejafvandingsbidraget henholdsvis stige eller falde. Frederikssund Kommune betaler et variabelt vejbidrag på 3 % af årets investeringer i kloakledningsanlæg.

Tillæg for godkendte investeringer

Frederikssund Vand A/S og Frederikssund Spildevand A/S har færdiggjort en række anlægsprojekter der giver tillæg til den økonomiske ramme for hhv. vand og spildevand. Ved udnyttelse af den fulde økonomiske ramme, vil tillæg til rammen medføre en stigende variabel takst.

Forventet ændret vandmængde for 2020

Der ses, over tid, en generel tendens med faldende leverede vandmængder. Herudover anlægges der et forsigtighedsprincip, hvad angår nye udstykninger. For disse medtages vandmængden først i takstberegningen, når den er realiseret.

Øvrige, herunder korrektioner til tidligere år

Øvrige omkostninger omfatter periodevise driftsomkostninger, bortfald af omkostninger, historisk over/underdækning og korrektioner i øvrigt.

Ved selskabernes stiftelse blev deres daværende over-/underskud beregnet. Dette bliver af Forsyningssekretariatet indregnet som ”Historisk over-/underdækning” i den økonomiske ramme. En overdækning giver et fradrag i den økonomiske ramme, mens en underdækning giver et tillæg i den økonomiske ramme. En stor del af tekststigningen på spildevand skyldes underdækning.

Økonomi

Der er afsat et årligt budget på 3,0 mio. kr. til betaling af vejbidrag til Novafos. Et vejbidrag på 3 % af investeringer i kloakledningsanlæg, forventes at kunne holdes inden for nuværende budget på 3,0 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Taksten for 2020 for drikkevand godkendes.
 2. Taksten for 2020 for spildevand godkendes.
Historik

Teknisk Udvalg, 15. januar 2020, pkt. 6:

Anbefales.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Michael Tøgersen (V)

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsyningsområdet godkende taksterne for Slangerup Vandværk. Taksterne er vandværkets grundlag for at opkræve betaling fra deres forbrugere. Kommunen foretager en legalitetskontrol af de afgifter, der afholdes af vandværket og de takster, der opkræves hos forbrugerne. Kontrollen består i at sikre, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven, og at vandværkets budgetterede udgifter overholder den fastsatte økonomiske flerårige ramme, som er fastsat af Forsyningssekretariatet.

Slangerup Vandværk har udarbejdet et forslag til takster for 2020, se bilag 1.

Taksten ex. moms pr. m3 vand hæves i 2020 med 25 øre, fra 4,75 kr. i 2019 til 5,00 kr. Det giver en samlet m3 pris, inklusiv statsafgifter på 11,37 kr. Dette er en stigning på 5,3 % i forhold til taksten for 2019.

De sidste 5 år har taksten for drikkevand pr. m3 (ex. moms og statsafgift) været fastsat med følgende takster:

Årstal

2016

2017

2018

2019

2020

Kr. pr. m3 (ex. moms)

4,75

4,25

4,65

4,75

5,00

Slangerup Vandværk overtog den 1. juli 2019 Strø Vang Vandværk i Hillerød Kommune. I forbindelse med overtagelsen skal forbrugerne hos Strø Vang Vandværk betale et hovedanlægsbidrag pr. husstand til Slangerup Vandværk (kunderne i Strø Vang Vandværk bliver en del af Slangerup Vandværk, og skal derfor betale deres andel af Slangerup Vandværks anslåede værdi). Betalingen foregår som afdrag via den faste afgift over 5 år, således at de husstande der var kunder hos Strø Vang Vandværk den 1. juli 2019, betaler 1.825 kr. + den almindelige takst for fast bidrag i 5 år (5 x 1.825 kr. = 9.125 kr.). Forsynings- og stikledninger vurderes at være i samme stand for begge vandværker, og der skal derfor ikke betales supplerende bidrag hertil. Denne aftale er godkendt at Hillerød Kommune i forbindelse med overtagelsen.

Den faste årlige afgift ex. moms i zone 1 hæves i 2020 med 20 kr., fra 350 kr. til 370 kr. Dette er en stigning på ca. 6 %.

Samlet set er taksten for drikkevand under det prisloft, som er fastsat af Forsyningssekretariatet under konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Taksterne godkendes.
Historik

Teknisk Udvalg, 15. januar 2020, pkt. 5:

Anbefales.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Michael Tøgersen (V)

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 26. juni 2019 en principbeslutning om, at turismesamarbejdet mellem Holbæk, Lejre, Frederikssund og Roskilde kommuner Fjordlandet skal udvikles til en DMO, dvs. en selvstændig juridisk enhed med egen fælles ledelse og personalegruppe samt budget, og med den konsekvens, at de nuværende visit organisationer nedlægges.

Fjordlandssamarbejdet skal udvikles hen imod en samlet Destination Management Organisation (DMO) under følgende forudsætninger:

 1. Der skal være mulighed for en stærk lokal forankring
 2. Den fremtidige finansieringsmodel skal baseres på en grundfinansiering og tilkøbsmuligheder, der afspejler kommunernes forskellighed
 3. Hovedkontoret for Visit Fjordlandet placeres i Roskilde
 4. Der nedsættes en interim bestyrelse som har det overordnede ansvar for udviklingsprocessen herimod en Fjordlands DMO
 5. Interim bestyrelsen udgøres af borgmestre og udvalgsformænd fra de fire kommuner
 6. Formandskabet for interim bestyrelsen varetages i udviklings- og etableringsfasen af Holbæk Kommune v. borgmesteren
 7. Der skal sikres tid til udviklings- og etableringsfasen, som derfor anslås at tage 1-2 år
 8. Den kommende Fjordlands DMO skal etableres som sin egen selvstændige enhed, og kan ikke etableres i tilknytning til eksisterende samarbejdsfora eller organisationer.

Udviklingen vil dermed ske gradvist og beslutningen fører til, at der i overgangsperioden er en budgetudfordring i 2020 for de involverede kommuner.  

Holbæk Kommune har valgt at udtræde af Fjordlandssamarbejdet. Visit Fjordlandet har dermed mistet 300.000 kr. i forventet indtægt i 2020 som følge af Holbæks udtræden.

Hertil kommer et forventet merforbrug i 2019 på 130.000 kr., der primært skyldes udgifter til konsulentopgaver i forbindelse med Visit Fjordlandets forberedelse med at blive en DMO og ansøgninger til Erhvervsfremmestyrelsen. Det forventede merforbrug overføres til Fjordlandets budget for 2020, og udgiften deles ud på de 4 kommuner, der var i samarbejdet i 2019. Det svarer til en merudgift på 32.500 kr. for hver kommune.

Endelig vurderer Visit Fjordlandet, at der er behov for konsulentstøtte til udviklingen af DMO dannelsen i 2020. Udgiften anslås til 200.000 kr.

Den manglende indtægt på 300.000 kr. grundet Holbæks udtræden og udgifterne til DMO dannelsen på 200.000 kr. skal dækkes af de tre resterende kommuner i samarbejdet. Hermed står samarbejdet med en samlet budgetudfordring på i alt 500.000 kr.

Frederikssund Kommune skal finansiere en tredjedel af budgetudfordringen på 500.000 kr. samt en fjerdedel af budgetudfordringen på 130.000 kr. Det giver i alt en budgetudfordring for Frederikssund Kommune på knapt 200.000 kr.   

Visit Fjordlandet vil ansøge Erhvervsfremmestyrelsen om ekstern finansiering til DMO dannelsen, men det er endnu uvist, om eksterne midler tildeles Fjordlandet.

Herudover er der i Visit Fjordlandet ønsker om aktiviteter i 2020, som kan fortsætte den positive udvikling af Fjordlandet. Aktiviteterne i uprioriteret rækkefølge er:

 • Et fælles turisme/print magasin anslået netto 210.000; skal muligvis helt erstatte de nuværende visit brochurer – i så fald er der jo allerede finansiering i  de tre visitorganisationer, og det vil således ikke påvirke budgettet negativt.
 • Øget søgemaskineoptimering (SEO arbejde), trafik til VisitFjordlandet.dk anslået 100.000 kr.
 • Digital indsats på det svenske marked 75.000 kr.
 • Strategisk samarbejde med Kongernes Nordsjælland 50.000 kr.
 • Et digitalt akademi - et digital kompetenceforløb over 3-4 mdr. for turistaktører i Fjordlandet 240.000 kr.
 • Grand de part, Tour de France 21 - et samarbejde med Visit Danmark om en større markedsføringsindsats i 2020-21. Denne indsats finansernes i givet fald direkte kun af Roskilde og Lejre kommuner, da ruten ikke går gennem Frederikssund. Forventet investering pr. DMO: 500.000 kr. over en to årig periode. Det samlede budget fra VDK forventes at være ca. 5 mio. kr. (Kampagnen inkluderer deltagelse af de DMO'er som har enten start eller mål by)                                               

Disse udgifter er der endnu ikke taget stilling til i samarbejdskredsen, og de er dermed ikke tænkt ind i budgetudfordringen.  

Budgetudfordringens størrelse afhænger af, hvorvidt det lykkedes samarbejdet at få tildelt eksterne midler til DMO dannelsen. Pt. forventes udgiften som nævnt at være på 200.000 kr. Det er administrationens vurdering, at merudgiften er vanskelig at finansiere indenfor den eksisterende ramme til turisme.

Der er i 2020 afsat 2,565 mio. kr. til turisme. Midlerne er fordelt på resultatkontrakten med Frederikssund Erhverv (2,028 mio. kr.), medlemskab af Fishing Zealand (0,154 mio. kr.) samt på julebelysning (0,284 mio. kr.). Hertil kommer en pulje til turisme- og markedsføringsaktiviteter (0,099) mio. kr., der sammen med de i budgetaftalen tildelte midler på 110.000 kr., skal finansiere den årlige erhvervs- og vækstkonference.

Administrationen anbefaler derfor, at der afgives en tillægsbevilling på 200.000 kr. til at bringe Fjordlandets budget for 2020 i balance.

Alternativt skal der fremlægges en sag, hvor det politisk besluttes at udtræde af Fishing Zealand og/eller mindske udgifter til julebelysning. Der er indgået aftale med Frederikssund Erhverv ift. resultatkontraktens størrelse for 2020.  

Økonomi

Der gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. til imødegåelse af merudgifter til Fjordlandssamarbejdet. Samtidig gives en tillægsbevilling på -200.000 kr., som vil blive konkret udmøntet ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020. Der vil således ikke være en effekt i forhold til kommunens overholdelse af servicerammen.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der afgives en tillægsbevilling på 200.000 kr. til at bringe Fjordlandets budget for 2020 i balance. Samtidig afgives en tillægsbevilling på -200.000 kr., der vil blive udmøntet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020.
Historik

Vækstudvalget, 16. januar 2020, pkt. 4:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges Social- og Sundhedsudvalget "Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden" med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

KKR Hovedstaden opfordrer kommunerne i Hovedstaden til at tiltræde ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden” mellem Region Hovedstaden, PLO Hovedstaden og kommunerne i Hovedstaden. Samarbejdsaftalen og følgebrev er vedlagt som bilag

Som led i udbygningen af det nære sundhedsvæsen har alle kommuner senest pr. 1. januar 2018 skulle etablere akutfunktioner med afsæt i de nationale kvalitetsstandarder.

KKR Hovedstaden har den 7. november 2019 godkendt samarbejdsaftalen, som beskriver rammerne for samarbejdet mellem den kommunale akutfunktion, hospitalerne, 1813 og de praktiserende læger.

I tilknytning til samarbejdsaftalen lægges op til en forsøgsordning om honorering af praktiserende lægers ydelser ved kommunikation/rådgivning om patienter tilknyttet kommunale akutfunktioner. Forsøgsordningens formål er at styrke kvalitet og tilgængelighed i forhold til kommunikationen mellem de kommunale akutfunktioner og praktiserende læger. Aftalen er vedlagt som bilag.

Der lægges op til en 50/50 finansiering mellem region og kommuner. Den årlige økonomiske ramme udgør i alt 4,2 mio. kr. under forudsætning af, at alle kommuner tilslutter sig aftalen. Aftalen skal tiltrædes af den enkelte kommune. Region Hovedstaden har i budget 2020 afsat den aftalte ramme på 2,1 mio. kr. og PLO Hovedstaden har godkendt aftalen.

Frederikssund Kommunes andel af kommunernes andel på 2,1 mio. kr. udgør 51.773 kr. årligt, beregnet på baggrund af kommunernes befolkningstal i 3. kvartal 2019. Regionen opkræver kommunernes andel en gang om året fra årets start. Eventuel efterregulering ved mindreforbrug i forhold til den samlede ramme, vil blive tilbagebetalt til kommunerne efter fordelingsnøglen.

Såfremt samarbejdsaftalen godkendes, træder honoreringsaftalen i kraft den 1. februar 2020 og udløber den 31. december 2020 med mulighed for genforhandling.

Kommunerne skal godkende samarbejdsaftalen inden den 31. januar 2020.

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet har ingen kommentarer til forslaget.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet opfordrer til at aftalen tiltrædes, især da det er en forsøgsordning, som kan give nogle vigtige erfaringer med hensyn til det nære sundhedssystem og da økonomien samtidig er relativ beskeden.  

Økonomi

Godkendelse af aftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifter til forsøgsordning om honorering af praktiserende læger forudsættes afholdt inden for eksisterende bevilling.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. "Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden" og den tilknyttede forsøgsordning godkendes.
Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2020, pkt. 9:Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med samling af de kommunale tandlægeklinikker på 3 skole matrikler, er der pt. to ikke udnyttede tidligere klinikker. Disse ligger på Campus ved. Trekløver skolen afd. Marienlyst og Jægerspris Skole afd. 100.

Der er pt. ikke vedtaget planer for anvendelse af de to tidligere klinikker.

I denne sag kommes med forslag til anvendelsen.

Klinikken ved Campus:

Klinikken ligger sammenbygget med de kontorer UU-Vest tidligere benyttede. I alt står ca. 450 m2 bygning ubrugt. En stor del af lokalerne er indrettet til administration og er indflytningsklar. Det øvrige areal er selve tandlægeværelserne og venterum.

Det foreslås at benytte bygningen til kontorer for handicapkonsulenterne og konsulenterne for botilbud, under Center for Voksenstøtte og Rehabilitering.

Centeret har netop modtaget en afgørelse fra socialstyrelsen der fastslår, at de 3-4 medarbejdere der er tilknyttet ungekollegiet på Lundevej, ikke må benytte kollegiets lokaler til administrationsarbejde. Det forventes, at det samme vil være gældende inden for kort tid vedrørende de medarbejdere, der er tilknyttet bo-tilbuddet på Linde Allé.

Centeret oplyser, at det er afgørende for ressourceudnyttelsen og minimering af transporttid for medarbejderne, at der findes en placering til dem i nærheden af botilbuddene.

Som kortsigtet løsning foreslås det, at disse medarbejdere, samt relevante medarbejdere fra Handicapgruppen (I dag placeret på Trekløverskolen afd. Falkenborg) flyttes til klinikken ved Campus. Det vurderes, at der ikke skal foretages ombygninger eller investeres større beløb for at lokalerne kan tages i anvendelse. Udgiften vil derfor alene være selve flytningen.

Som langsigtet løsning, anbefales det, at indtænke behovet for kontorarbejdspladser i denne gruppe ind på Rådhuset i sammenhæng med samlingen af den øvrige administration.

Lederen for gruppen har sammen med Kommunale Ejendomme vendt alternative placeringer, og hver gang er det strandet på at der bliver for lang transporttid for medarbejderne.

Oversigtstegning af bygningen med tandlægeklinikken er vedlagt som bilag.

Forventet flytte udgift er 20.000 kr. som kan afholdes inden for den nuværende ramme for inventar og flytning.

Den mulige flytning er løbende blevet vendt med de berørte medarbejdere, tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten og vil blive behandlet på det lokale MED-udvalg den 10. januar 2020.

Tandlægeklinik på Jægerspris skole

I forbindelse med samling af funktioner i Jægerpris, er tandlægeklinikken ikke disponeret. Klinikken er placeret centralt på matriklen og er ikke umiddelbart et salgsobjekt. Arealet på bygningen er 120m2.

På Møllevej nr. 100 samles i løbet af det næste halve år, "Skolen i Herredet", "Kærholmskolen afd. Kølholm" og "Jægerspris bibliotek inkl. lokal historisk arkiv". Alle funktioner har behov for opbevaringsplads i kælderen. Plads som hidtil har været benyttet af servicekorpset til værksteder og depot for at understøtte ikke bare Jægerspris skole men også de øvrige institutioner i Jægerspris. I projektet for samlingen er lagt op til at servicekorpset plads begrænses væsentligt.

Servicekorpset er kendetegnet ved at have bl.a. faglærte håndværkere ansat og det betyder at en række mindre reparationer, frembringelser og opfriskninger at både inventar og bygningsdele udføres af korpset. Det kan bl.a. være maling af døre, reparationer af borde og stole, frembringelse af f.eks. radiatorskjuler til institutioner mv.

Det kræver plads at være praktisk, og servicekorpset er derfor interesseret i at overtage den tidligere tandklinik og indrette den til værksteder som erstatning for de kælderlokaler der optages til anden brug.

I forbindelse med samling af administrationen i Frederikssund, skal det overvejes hvad der skal ske med trykkeriet i kælderen på Parkvej 1. Hvis det er rentabelt at fortsætte med at have internt trykkeri, anbefales det at flytte det til Tandlægeklinikken. Det vil give synergi i forhold til opgavehåndtering på matriklen generelt, idet trykkeopgaverne kan udføres ind mellem de øvrige opgaver på matriklen. Derved vil man kunne fortsætte med at udnytte ressourcerne optimalt.

Servicekorpset vil selv stå for flytning og istandsættelse/indretning inden for egen ramme.

Bilag der viser placering er vedlagt sagen.

Det kan oplyses at Center for Ejendomme og IT arbejder i øjeblikket arbejder på et forslag vedrørende hvilke principper der bør være gældende i forbindelse med omplacering af funktioner og aktiviteter.

Målet er, at man ud fra principperne vil kunne foretages strategiske beslutninger, der placerer funktionerne så optimalt som muligt i forhold til at få løst kerneopgaven samt er givende for kommunen som helhed.

Som en del af forslaget vil der også blive arbejdet på at sikre at alle relevante interessenter inddrages inden beslutningen tages.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt. 

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet har ingen kommentarer til forslaget.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet har ikke yderligere bemærkninger, men synes de foreslåede anvendelser af klinikkerne lyder som gode ideer.

Økonomi

Indstilling om anvendelse af to tidligere tandklinikker har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet relaterede udgifter afholdes under eksisterende bevillinger.

Indstilling

Chefen for Ejendomme og IT indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Udvalget drøfter forslaget om placering af administrative medarbejdere fra botilbuddene på den tidligere tandklinik på Campus.
 2. Udvalget afgiver høringssvar til Økonomiudvalget.
Historik

Indstilling til Økonomiudvalgets møde 11. december 2019, pkt. 309:

Chefen for Ejendomme og IT indstiller at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Lederen af botilbud flytter relevante medarbejdere midlertidigt til den tidligere tandlægeklinik på Campus.
 2. Servicekorpset inddrager den tidligere tandklinik på Jægerspris skole og indretter værksteder mv. der er relevante for at understøtte driften af de eksisterende og nye funktioner der flytter til Jægerspris.

Beslutning Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 309:

Sagen sendes i høring i Social- og Sundhedsudvalget samt i Uddannelsesudvalget inden endelig stillingtagen. Forud herfor skal der ske en høring af de institutioner, der er samlet på Møllevej nr. 100.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2020, pkt. 8:

Indstillingens pkt. 1 blev drøftet, og udvalget støtter flytningen af administrationen for botilbuddene.

Indstillingens pkt. 2: Udvalget anbefaler at afvente den endelige behovsanalyse for tilbuddene, der skal flytte til Jægerspris Skole førend der tages stilling til placering af værkstedsfunktion for servicekorpset.

Beslutning Uddannelsesudvalget 15. januar 2020, pkt. 9:

Indstillingspunkt 1 og 2: Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at tandklinikken anvendes til skoleformål, som beskrevet i områdets høringssvar.

Fraværende:

Tobias Weische (O)

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at:

 1. Lederen af botilbud flytter relevante administrative medarbejdere fra botilbuddene til den tidligere tandlægeklinik på Campus.
 2. Institutionerne, der er samlet på Møllevej 100, anvender klinikken til skoleformål.
Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets budgetaftale for 2020-2023 samt Social og Sundhedsudvalgets beslutning den 3. juni 2019, sag nr, 55, søges anlægsmidlerne vedr. flytning af Frivillighedsstedet frigivet.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede oversigt over de tiltag, der skal foretages som følge af flytning af Frivillighedsstedet til Lundevej 7. Brugerrådets input vedr. lokaleændringer er indarbejdet i oversigten.

Vedlagt til sagen er desuden en tegning, der illustrerer ændringerne.

Ombygning af Lundevej 7 er planlagt gennemført, så flytningen af Frivillighedsstedet kan ske inden udgangen af april 2020.

Kultur og Fritidschef Anders Munch Skovgren og Frivillighedskonsulent Katrine Hastrup Jakobsen deltager på Social- og Sundhedsudvalgets møde under punktets behandling.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt. 

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet anbefaler frigivelse af anlægsmidlerne, men vil gerne udtrykke bekymring over at parkeringsforholdene for handicappede er utilstrækkelige – da der reelt er tale om 2 pladser, hvoraf den ene er reserveret på forhånd. Da en af begrundelserne for at flytte Frivilligstedet var hensynet til handicappede, virker denne prioritering underlig. Vi gør desuden opmærksom på, at de sanitære forhold OGSÅ skal være tilgængelige for kørestolsbrugere.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet tager ansøgningen om frigivelse af midlerne til frivillighedscentret til efterretning.

Økonomi

 Der blev i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 afsat 675.000 til flytning af Frivillighedsstedet. Beløbet søges nu frigivet, så aktiviteten kan påbegyndes.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Anlægsmidlerne vedrørende flytning af Frivillighedsstedet til Lundevej 7 på kr. 675.000 frigives.
Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2020, pkt. 5:Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Integrationsstrategien har i november 2019 været til høring i alle fagudvalg. Fagudvalgenes høringssvar fremgår af denne sag.

Baggrund

I forbindelse med opfølgningen på Integrationsstrategien og Byrådets behandling af samme den 27. marts 2019 og velfærdsudvalgets første behandling af sagen den 13. august 2019 genfremlægges fornyet procesplan og et justeret udkast til Integrationsstrategien for Velfærdsudvalget.

Procesplan

Integrationsstrategien blev til på baggrund af en bred involvering af relevante aktører i 2015-16 før vedtagelsen i Byrådet i 2016. Velfærdsudvalget behandlede sagen på mødet d. 13. august 2019 og på baggrund af denne behandling fremlægges fornyet procesplan:

 1. 3. september 2019: Velfærdsudvalget behandler procesplan og udkast til tilpasset integrationsstrategi
 2. September/oktober 2019: Høring i øvrige fagudvalg
 3. 5. november 2019: Behandling af høringssvar i Velfærdsudvalget
 4. December: Behandling i Økonomiudvalget og Byrådet

Den tilpassede integrationsstrategi for Frederikssund Kommune kan dermed træde i kraft inden årsskiftet.

Oplæg til Integrationsstrategi

Frederikssund kommunes hidtidige integrationsstrategi blev udarbejdet i 2015-16 og vedtaget i foråret 2016, hvor kommunen i lighed med landets øvrige kommuner modtog et stigende antal flygtninge. Siden 2017 og frem til i dag er antallet faldet betydeligt, og forventningen til antallet af nye flygtninge de kommende år er også begrænset.

Vedtagelse af Finansloven 2019 medfører, at der indføres en række initiativer, som gør det klart at:

 • opholdstilladelser er midlertidige,
 • flygtninge ikke længere har et retskrav på en permanent bolig
 • en styrkelse af mulighederne for, og en øget rådgivning om, repatriering

På denne baggrund, samt som følge af den løbende erfaringsdannelse, tilpasses integrationsstrategien den aktuelle situation med betydeligt færre nye flygtninge og de lovgivningsmæssige ændringer, der er kommet til siden.

Oplægget til Integrationsstrategien har samme udgangspunkt og målsætning som den nuværende strategi og er ligeledes struktureret og opbygget på samme måde som den hidtidige integrationsstrategi, men tilpasset den aktuelle situation og lovgivning.

I følge den tidligere lovgivning og i den hidtidige integrationsstrategi indgår et mål om at øge antallet af permanente boliger til flygtninge (S. 5). Kommunen er ikke længere forpligtede til at finde permanente boliger. På den baggrund er det mål og de dertil knyttede tiltag fjernet i oplægget. Det er dog stadig en mulighed for kommunen at arbejde med at sikre permanente boliger til flygtninge. 

Erfaringen viser at udviklingen kan gå hurtigt og både rammer for og omfang af indsatsen hurtigt kan ændre sig. Der lægges derfor op til stillingtagen til, om den samlede Integrationsstrategi skal evalueres i starten af 2021 i forbindelse med Byrådets behandling af strategien december 2019.

Efter Velfærdsudvalgets behandling af sagen 13. august 2019 har administrationen justeret strategien på baggrund af drøftelserne, bl.a. forord, præcisering af grundlovsceremonien og repatrieringsreglerne. Udsættelsen af sagen har også givet administrationen mulighed for at indarbejde flere justeringer fra relevante fagcentre.

Justeringerne er markeret med rødt i udkastet.

Vedlagt som bilag er:

 • Udkast til ny integrationsstrategi
 • Gældende integrationsstrategi
 • Ændringsforslag fra Inge Messerschmidt (O), indeholdende administrationens bemærkninger
 • Fakta ark om regel ændringerne

Job og Borgercenterchef Peter Olsen deltager under punktet.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet tager punktet til efterretning med tiltro til, at personalet er godt nok uddannet.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet tager forslaget til ny integrationsstrategi til efterretning, men vil dog ikke undlade at være bekymret for udviklingen for de kommende flygtninges ve og vel, da mange af de nuværende tiltag fravælges.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet tager punktet til efterretning, dog med den bemærkning, at man ikke fravælger for mange af de tiltag der er i den nuværende strategi.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet har tidligere indgivet høringssvar og har ikke yderligere bemærkninger.

Supplerende bemærkninger til Velfærdsudvalgets møde den 1. oktober 2019:

 Procesplanen konsekvensrettes og forskubbes med en måned som følge af udvalgets udsættelse af sagens behandling på mødet i september 2019.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet har tidligere (3. september 2019) haft afgivet høringssvar og har ikke yderligere kommentarer til procesplanen.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet er tilfreds med både procesplan og udkastet til Integrationsstrategi. Ældrerådet er enige i det vedlagte ændringsnotat fra Jesper Wittenburg, med disse ændringer indarbejdet vil Strategien leve op til lovens bokstav samtidig med at der stadig er fokus på en god integration.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet tager punktet til efterretning.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet har tidligere afgivet høringssvar om integrationsstrategien. Indholdet er ikke ændret væsentligt. Derfor har vi ikke yderligere kommentarer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

 Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Velfærdsudvalget, at:

 1. Udvalget drøfter de indkomne høringssvar.
 2. Udvalget videresender forslaget til ny Integrationsstrategi til Økonomiudvalget og Byråd.
Historik

Velfærdsudvalget, 3. september 2019, pkt. 73:

Sagen udsat og genbehandles på næste udvalgsmøde, hvor der også vil indgå ændringsforslag fra Socialdemokratiet. 

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V)

Indstilling til Velfærdsudvalget 1. oktober 2019, pkt. 80

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Velfærdsudvalget, at:

 1. Procesplanen drøftes og besluttes.
 2. Beslutte om ændringsforslaget fra Inge Messerschmidt (O) skal indarbejdes i udkastet til integrationsstrategien.
 3. Beslutte om ændringsforslaget fra Jesper Wittenburg (A) skal indarbejdes i udkast til integrationsstrategien.
 4. Oplægget til den tilpassede integrationsstrategi drøftes.
 5. Drøfte, om integrationsstrategien skal ændre navn til Integrations- og hjemsendelsesstrategi.

Beslutning Velfærdsudvalget, 1. oktober 2019, pkt. 80:

Inge Messerschmidt (O) stillede nyt forslag om at der udarbejdes en selvstændig hjemsendelsesstrategi.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Inge Messerschmidt (O).

Imod forslaget stemte: Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue Aagaard (V), Jesper Wittenburg (A), Morten Skovgaard (V), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A).

Forslaget faldt dermed.

Indstillingens punkt 1: Godkendt.

Indstillingens punkt 2: Ændringsforslaget blev bragt til afstemning

For forslaget stemte Inge Messerschmidt (O).

Imod forslaget stemte: Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue Aagaard (V), Jesper Wittenburg (A), Morten Skovgaard (V), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A).

Ændringsforslaget faldt dermed.

Indstillingens punkt 3: Der forelå et opdateret ændringsforslag fra Jesper Wittenburg (A). Ændringsforslaget er vedlagt referatet.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte: Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue Aagaard (V), Jesper Wittenburg (A), Morten Skovgaard (V), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A).

Imod forslaget stemte Inge Messerschmidt (O) med den begrundelse at der ønskes en selvstændig hjemsendelsesstrategi.

Forslaget godkendt.

Indstillingens punkt 4: Blev drøftet.

Indstillingens punkt 5 blev bragt til afstemning.

For stemte Inge Messerschmidt (O).

Imod stemte Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue Aagaard (V), Jesper Wittenburg (A), Morten Skovgaard (V), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A).

Forslaget faldt dermed.

Opvækstudvalgets høringssvar:

Opvækstudvalget tager forslaget til ny integrationsstrategi til efterretning.

Uddannelsesudvalgets høringssvar:

Godkendes uden ændringer.

Teknisk udvalgs høringssvar:

Drøftet.

Plan- og Miljøudvalgets høringssvar:

Udvalget støtter det videre arbejde med strategien. Det er vigtigt, at der sikres en bred beboersammensætning i boligområderne.

Social og Sundhedsudvalgets høringssvar:

Social- og Sundhedsudvalget bakker op om den reviderede integrationsstrategi, der på en ordentlig måde viser at vi som kommune tager godt imod nye medborgere.

Kultur og Fritidsudvalget høringssvar:

Udvalget anbefaler den nye Integrationsstrategi

Vækstudvalgets høringssvar:

Vækstudvalget har ingen bemærkninger til integrationsstrategien.

Velfærdsudvalget, 3. december 2019, pkt. 104:

Indstillingens punkt 1 blev drøftet.

Indstillingens punkt 2 blev anbefalet.

Beslutning

Forslag til ny Integrationsstrategi anbefales.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 138.

Sagsfremstilling

Velfærdsudvalget behandlede på møde den 3. december 2019 (sag 97) kvalitetsstandarderne for 2020. Her udtrykte Velfærdsudvalget ønske om, at der blev tilføjet tre yderligere målgrupper i forhold til akutpladserne, jævnfør Ældrerådets høringssvar.

I Frederikssund Kommune leveres akut sygepleje jævnfør Sundhedsstyrelsen ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen” i udgangspunktet i borgerens eget hjem af kommunens Døgnpleje. Akutpladsen er et alternativ for borgere, som i en begrænset periode har behov for akut sygepleje, der ikke kræver indlæggelse på hospital, men som ud fra en faglig vurdering vanskeligt kan leveres i eget hjem. Målgruppen for akut sygepleje, jævnfør Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder, er derfor beskrevet i kommunens kvalitetsstandard for sygepleje.

Det er derfor nødvendigt at tilføje de ønskede målgrupper både i kvalitetsstandarden for akutophold og i kvalitetsstandarden for sygepleje.

I kvalitetsstandarden for akutophold er målgruppebeskrivelsen således revideret med følgende:

Du kan blive tilbudt akutophold, hvis du har behov for akut sygepleje, der kun vanskeligt kan leveres i dit eget hjem og er:

 • Lægehenvist patient med akut opstået eller forværring af kendt sygdom med behov for observation, pleje og/eller behandling, men uden behov for sygehusindlæggelse.
 • Lægehenvist patient, der efter udskrivning fra sygehus fortsat har komplekse pleje og/eller behandlingsbehov, der kræver de særlige sygeplejefaglige kompetencer, som er til stede i akutfunktionen.
 • Patient, henvist fra hjemmesygeplejen, hvor der er behov for sparring med akutfunktionens personale, med henblik på hjælp til vurdering eller indsats.

I kvalitetsstandarden for sygepleje er målgruppebeskrivelsen udvidet med følgende:

Du kan blive tilbudt akut sygepleje, hvis du er:

 • Lægehenvist patient med akut opstået eller forværring af kendt sygdom med behov for observation, pleje og/eller behandling, men uden behov for sygehusindlæggelse.
 • Lægehenvist patient, der efter udskrivning fra sygehus fortsat har komplekse pleje og/eller behandlingsbehov, der kræver de særlige sygeplejefaglige kompetencer, som er til stede i akutfunktionen.
 • Patient, henvist fra hjemmesygeplejen, hvor der er behov for sparring med akutfunktionens personale, med henblik på hjælp til vurdering eller indsats.

Baggrund for justering af kvalitetsstandarderne

I forbindelse med revision af kvalitetsstandarder for akutophold, ophold på korttidsplads og sygepleje for 2019 blev Velfærdsudvalget den 7. maj 2019 (sag 47) præsenteret for en gennemgang af den lovgivning, der ligger til grund for disse kvalitetsstandarder.

For blandt andet at tydeliggøre forskellen på akutpladser og akutfunktioner, herunder at der i Frederikssund Kommune ikke opkræves betaling for ophold på akutplads, klarlægges gennemgangen af lovgivningen atter nedenfor.

Opkrævning på akutpladser efter sundhedsloven

Med bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje (stop for egenbetaling på kommunale akutpladser), der trådte i kraft den 28. februar 2019, præciseres, at der i de tilfælde, hvor sygeplejen leveres ved en kommunal akutfunktion, organiseret som en kommunal akutplads, jævnfør bekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 3 og stk. 3 kan kommunerne ikke opkræve egenbetaling for kost, linned, tøjvask og lignende.

Det betyder konkret, at i de tilfælde, hvor indsatsen til en borger leveres på en kommunal akutplads, kan kommunen ikke længere opkræve egenbetaling for kost, linned, tøjvask og lignende, uanset borgerens tilstand. Dette gælder også selvom der eventuelt er mulighed for at tilbyde opholdet efter bestemmelser i anden lovgivning, eksempelvis serviceloven.

Det betyder også, at i situationer, hvor sygeplejen leveres af den almindelige hjemmesygepleje eller af en akutfunktion organiseret som et akutteam, og det sker under midlertidigt ophold, kan kommunen fortsat opkræve egenbetaling for kost, linned, tøjvask og lignende. Dette forudsætter dog, at visitationen sker efter bestemmelser i anden lovgivning, herunder serviceloven, jævnfør bekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 1 og nr. 2.

Det betyder desuden, at i situationer, hvor borgerens tilstand under det midlertidige ophold (altså ophold på en akutplads) skifter karakter og indsatser fra akutfunktionen, organiseret som en akutplads, fx bortfalder efter nogle dage og borgerens ophold herefter ydes efter anden lovgivning, vil der for denne del af opholdet kunne opkræves egenbetaling, for så vidt at der er hjemmel efter denne lov.

Akutfunktioner

Ifølge Sundhedsstyrelsens ”Kvalitetstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen” er varetagelsen af opgaverne i den kommunale akutfunktion organiseret forskelligt i kommunerne, oftest som akutteams og/eller akutpladser. Den primære forskel mellem de to organisationsformer er, at den sygeplejefaglige indsats i akutteams sker i patientens eget hjem eller plejebolig, eller som sygeplejefaglig backup på kommunens midlertidige døgndækkede pladser, mens den sygeplejefaglige indsats på akutpladser sker på en stationær plads på en kommunal institution. Hvordan kommunerne organiserer akutfunktionen, beror på en konkret vurdering i den enkelte kommune på baggrund af blandt andet befolkningsgrundlag, geografi, kommunestørrelse, afstand til sygehus, lægebetjening mv.

I Frederikssund Kommune er akutfunktionen i udgangspunktet organiseret i Døgnplejen som en udkørende enhed, og den akutte sygepleje leveres i borgerens hjem, jf. sag om status vedrørende udvikling af akutområdet på Velfærdsudvalgets møde den 5. marts 2019 (sag 22).

Akutpladsen er et alternativ for borgere, som i en begrænset periode har behov for akut sygepleje, der ikke kræver indlæggelse på hospital, men som ud fra en faglig vurdering vanskeligt kan leveres i eget hjem, hvilket fremgår af kvalitetsstandarden. Der opkræves ikke egenbetaling for ophold, kost, linned og vask af personligt tøj ved ophold på akutplads.

Der er en tydelig skelnen mellem ophold på korttidsplads efter serviceloven og ophold på akutplads efter sundhedsloven, der har hver sin kvalitetsstandard. I kvalitetsstandarden for akutophold fremgår det, at opholdstypen kan overgå til anden opholdstype efter serviceloven, når borgerens tilstand skifter karakter.

Selvom kvalitetsstandarderne klart skelner mellem ophold efter serviceloven og ophold efter sundhedsloven, kan der således fortsat være tilfælde, som beskrevet ovenfor, hvor et ophold skifter status, mens borgeren opholder sig på fx Rehabiliteringsafdelingen. Det kan for eksempel være et tilfælde, hvor en borger efter udskrivning fra hospital får ophold på en akutplads. Efter noget tid er der ikke længere behov for akut sygepleje, men borgeren har fortsat behov for rehabilitering, hvorfor opholdet overgår til en korttidsplads.

Øvrige justeringer i kvalitetsstandarderne

Ved mødet den 3. december 2019 udbad Velfærdsudvalget sig desuden en oversigt over opholdstyper med tilhørende betaling. Oversigten er vedlagt sagen som bilag.Samtidig bad udvalget om at få fremhævet, at daghjemspladserne er henholdsvis somatiske pladser og demenspladser. Ændringerne i disse kvalitetsstandarder er forelagt Velfærdsudvalget i en selvstændig sag på dagens møde.

Afdelingsleder i Sundhed og HR, Charlotte Bidsted deltager på Velfærdsudvalgets møde under punktets behandling.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet har ingen kommentarer til sagen.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet er yderst tilfredse med at der nu er lagt op til at følge lovens intentioner om at yde gratis akutophold for alle målgrupperne jævnfør Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder. Vi mener også, at kvalitetsstandarderne nu er meget mere læsevenlige for borgerne.

Kommentarer til kvalitetsstandarden for Akutophold:

Formål med indsatsen:

I formålet beskrives kun den ene del af formålet, nemlig at forebygge indlæggelser - der mangler den anden vigtige del af formålet, der siger, at der følges op efter en sygehusindlæggelse.

Ældrerådet vil godt anbefale at der i ”Formål med indsatsen” præciseres at formålet dels er:

 • at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig proaktiv indsats
 • dels at følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsats, hvis patienten efter udskrivelsen fortsat har komplekse pleje – og behandlingsbehov.

Indhold:

I dette afsnit skal det pointeres, at ydelsen fås efter en konkret vurdering, med en skriftlig afgørelse af hvilken lovgivning den gives efter.

Omfang og varighed:

Der mangler oplysning om, at når og hvis opholdet overgår til en anden type, skal borgeren have en skriftlig afgørelse.

Det er jo lige netop her, hvor forskellen på de to lovgivninger krydser, at det har store økonomiske konsekvenser for borgeren, derfor skal der foreligger en skriftlig afgørelse med henvisning til evt. klageinstans.

Ældrerådet mener, at denne skriftlige afgørelse er vigtig for at især ældre borgere kan forstå, at de kan blive opkrævet brugerbetaling.

Kommentarer til kvalitetsstandarden for Sygepleje

Denne kvalitetsstandard mangler flere ”overskrifter”. Der er kun: Formål med indsatsen, Målgruppe og indhold! Ældrerådet går ud fra at den vedlagte forslag ikke er helt færdigt, så vi kommenterer det vedlagte forslag.

Til allersidst i under Indhold står der: Akut sygepleje leveres som udgangspunkt i dit eget hjem.Ældrerådet mangler den del af akutsygeplejen der foregår på Rehabilitetsafdelingen og på Plejehjemmene.

Kommentarer til Opholdstyper og betaling

Under Akutophold mangler oplysningen om at transporten er gratis.

Økonomi

Beslutningspunktet "Kvalitetsstandarder for akutophold og sygepleje" har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. ”Kvalitetsstandard for akutophold” og ”Kvalitetsstandard for sygepleje” godkendes med tilføjelse af de tre målgrupper som beskrevet ovenfor sammen med de samlede kvalitetsstandarder ”Støtte til voksne - Kvalitetsstandarder 2020”.
Historik

Velfærdsudvalget, 14. januar 2020, pkt. 4:

Anbefales, idet det skal fremgå under afsnittet om egenbetaling, at transport til og fra akutophold er gratis.

Poul Erik Skov Christensen (A) undlod at stemme.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V)

Beslutning

Udgik af dagsordenen.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Sundhedsloven.

Lov om almene boliger mv.

Lov om trafikselskaber.  

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges udvalget de reviderede kvalitetsstandarder for 2020 til behandling. Sagen behandles samtidigt i Social- og Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget. Kvalitetsstandarderne er vedlagt sagen som bilag.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. januar 2019 og Velfærdsudvalgets møde den 15. januar 2019 blev udvalgene forelagt en procesplan for revision af kvalitetsstandarder 2020. Udvalgene besluttede, at formålet med revisionen af kvalitetsstandarderne i år er at gøre dem mere tilgængelige og forståelige for kommunens borgere.

Udvalgene besluttede samtidig, at revisionen af kvalitetsstandarderne i år skulle have følgende fokusområder:

 1. Revision af sproget, som gør standarderne lettere at læse og forstå.
 2. Revision af opsætning og det grafiske udtryk, som gør standarderne lettere at finde rundt i.
 3. Udarbejdelse af en web-baseret løsning, der er tilgængelig på kommunens hjemmeside, som gør standarderne mere tilgængelige.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. juni 2019 (sag 65) og Velfærdsudvalgets møde den 4. juni 2019 (sag 55) blev udvalgene forelagt status på arbejdet med revision af kvalitetsstandarder 2020. Udvalgene vedtog i denne forbindelse administrationens forslag til layout for kvalitetsstandarder 2020.

Administrationen har efterfølgende gennemført en grundig revision af sproget og gennemskrevet samtlige kvalitetsstandarder med henblik på at gøre standarderne lettere at læse og forstå. Derudover, er der foretaget relevante indholdsmæssige og sproglige rettelser af kvalitetsstandarderne.

Kvalitetsstandarderne er samlet i ét katalog på tværs af pleje- og sundhedsområdet samt det specialiserede socialområde. Kvalitetsstandarderne er blevet inddelt efter overordnede temaer, eksempelvis ”bolig” og ”personlig støtte”, med det formål at gøre kvalitetsstandarderne mere overskuelige og tilgængelige. Denne inddeling taler desuden ind i, at alder ikke er et kriterium for tildeling af støtte, men at støtte tilbydes på baggrund af borgerens behov ud fra en konkret og individuel vurdering af borgerens samlede livssituation. Kvalitetsstandarderne er desuden sat i rækkefølge med de mindst indgribende indsatser først og de mest indgribende sidst i kataloget.

Den 23. september 2018 trådte EU’s Tilgængelighedsdirektiv og den danske Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer i kraft. Webtilgængelighed handler om de principper og teknikker, man skal følge, når man arbejder med hjemmesider, apps og andre tekniske løsninger som Digital Post, så de kan bruges af alle, herunder brugere med handicap.

Kvalitetsstandarderne for 2020 lever op til kravene om tilgængelighed. Kravene betyder dog også mindre fleksibilitet i den grafiske opstilling, hvilket påvirker layoutet af kvalitetsstandarderne. På baggrund af feedback fra fokusgruppeinterviews har administrationen valgt at præsentere kvalitetsstandarderne i skemaer. Tilgængelighedskravene har dog medført at nogle af skemaerne strækker sig over flere sider, hvorfor kataloget bliver mindre strømlinet og mere omfangsrigt end tilsigtet.

I forhold til udarbejdelse af en web-baseret løsning, vil administrationen på kommunens hjemmeside oprette en underside, der hedder ”Kvalitetsstandarder”. På denne side vil kvalitetsstandarderne være tilgængelige i én samlet PDF-fil, ligesom der vil være aktive links direkte til de respektive kvalitetsstandarder. Mere konkret, vil undersiden bestå af indholdsfortegnelsen fra kataloget Støtte til voksne - Kvalitetsstandarder 2020. Ved at klikke på overskrifterne navigeres man videre til en side, hvor den enkelte kvalitetsstandard fremgår.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at præsentere de gennemskrevne kvalitetsstandarder for en ny gruppe borgere, og har derfor været i dialog med Frederikssund Gymnasium. Grundet eksaminer og sommerferie i en stor del af revisionsperioden er det er imidlertid ikke lykkedes at indgå en aftale herom.

De mest markante ændringer i kvalitetsstandarderne i forhold til 2019 er beskrevet i notatet Ændringer i kvalitetsstandarderne 2020, der er vedlagt sagen som bilag. Som udgangspunkt er de mange sproglige ændringer ikke angivet i dette notat. Enkelte ændringer bør dog fremhæves, og fremgår i følgende afsnit.

Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrugUnder afsnittet ”Omfang og varighed” ændres udgangspunktet for døgnbehandling fra tre til to måneder. Dette skyldes et ønske om at reducere antal måneder i døgnbehandling, da der ikke er evidens for, at tre måneder har større effekt end to måneders døgnbehandling. Samtidig har Myndighed i samarbejde med Novavi stort fokus på udslusningsforløbet og iværksættelse af indsatser sammen med efterforløb.

Kvalitetsstandard for visiteret forebyggende aktivitetstilbud på kommunens omsorgscentre

Under afsnittet ”Målgruppe” er det specificeret, at tilbuddet skal kunne rumme borgere, der oplever en livskrise, for eksempel ægtefælles dødsfald. Dette skyldes en fokusering af indsatsen jævnfør kommunens handleplan for udmøntning af værdighedspolitikken, som blev godkendt på Velfærdsudvalgsmøde den 3. september 2019 (sag 72).

Kvalitetsstandard for akutopholdUnder afsnittet ”Formål med indsatsen” er formålet ændret til ”Formålet med akutopholdet er, at kommunen kan iværksætte akut sygepleje for blandt andet at forebygge indlæggelser.” Det fremgår således ikke længere, at akutophold visiteres efter udskrivning fra hospital.

Ændringen skyldes at den nuværende formulering, der blev godkendt af Velfærdsudvalget på møde den 7. maj 2019 (sag 47), ikke stemmer overens med praksis, da man efter udskrivning fra hospital vil komme på korttidsophold og ikke akutophold. Samtidig tydeliggør ændringen, at der på akutopholdet er fokus på at forebygge og undgå indlæggelser. Som konsekvens heraf er formuleringen ”efter udskrivning fra hospital” fjernet fra øvrige afsnit i kvalitetsstandarden.

Der er ikke visiteret borgere til akutophold i ca. tre et halv år. Hvis der er behov for at visitere borgere til akutophold, vil dette betyde, at der i disse perioder vil være en plads mindre på rehabiliteringsafdelingen til at hjemtage borgere fra hospital. Dette vil medføre afledte udgifter svarende til en færdigmelding i de tilfælde, hvor kommunen ikke kan hjemtage borgere fordi pladsen er optaget. Det er administrationens opfattelse, at der aktuelt er et godt flow i udskiftningen af borgere, hvorfor dette ikke aktuelt er en udfordring. Dette kan dog variere i løbet af året.

Da kommunerne som følge af bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 ikke kan opkræve egenbetaling for kost, linned, tøjvask o. lign. for ophold på akutplads, vil kommunen også miste en mindre indtægt, når en seng anvendes til akutplads frem for en korttidsplads. Hertil skal bemærkes, at kommunerne fra 2020 samlet set kompenseres med 32,5 mio. kr. over bloktilskuddet til dækning af disse udgifter.

Under afsnittet ”Målgruppe” er det specificeret, at man skal have behov for sundhedsfaglig observation, vurdering, hjælp og behandling efter aftale med læge på døgnbasis for at kunne blive visiteret til akutophold. Ændringen skyldes et ønske om fortsat at have en klart defineret målgruppe for opholdet, hvorved serviceniveauet bliver mere tydeligt.

Under afsnittet ”Egenbetaling” er formuleringen ”I helt særlige tilfælde er der mulighed for kommunal betaling. Dette vil bero på en konkret og individuel vurdering af den enkelte sag” fjernet. Ændringen skyldes et ønske om at understrege, at der som udgangspunkt er egenbetaling på transporten (hvilket har været tilfældet hele tiden). Samtidig skabes der sammenhæng mellem de øvrige typer af midlertidige ophold, hvor borgeren også selv skal betale transport.  

Kvalitetsstandard for daghjem

Kvalitetsstandard for daghjem og kvalitetsstandard for demenstilbud i daghjem er slået sammen til en kvalitetsstandard for daghjem. Dette for at få et mere fleksibelt daghjemstilbud, der kan tilpasse sig borgernes skiftende behov.

I daghjemmene opleves det i lighed med andre steder, at borgerne bliver dårligere og har flere forskellige problemstillinger samtidigt. Det er administrationens vurdering, at en skarp opdeling i forhold til demens og somatik i mange tilfælde ikke længere er relevant. Borgerne har i stigende omfang udfordringer, der både handler om somatiske problemstillinger og kognitive udfordringer.

Ændringen af kvalitetsstandarderne derfor er begrundet i en vision om udvikle et nyt tværfagligt og mere sammenhængende daghjemstilbud, der kan tilbyde målrettede og udviklende aktiviteter til borgerne uanset diagnose og med udgangspunkt i borgernes individuelle behov. Ændringen muliggør desuden, at pladserne i højere grad kan anvendes til de borgere, der aktuelt har behov for et daghjemstilbud.

Kvalitetsstandard for plejebolig

Under afsnittet ”Målgruppe” tilføjes: ”Hvis dit behov for støtte udvikler sig, så det er vanskeligt at imødekomme i din nuværende bolig (for eksempel som følge af at du får et øget behov for omfattende støtte igennem hele døgnet, eller fordi du er ramt af demens), kan du blive tilbudt en dialog om mulighederne for at flytte i plejebolig.

En dialog om plejeboligen kan hjælpe med at afklare, om du inden for rammerne af en plejebolig vil kunne opnå en øget selvbestemmelse og livskvalitet.”

Tilføjelsen afstedkommer af en drøftelse på fællesmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet den 13. august 2019. Her spurgte Ældrerådet ind til, hvad kommunen gør for at motivere borgere, der modtager megen hjemmehjælp til at flytte i plejebolig, hvilket gav administrationen anledning til at tilføje ovenstående til kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger/Kvalitetsstandard for klippekort til beboere på omsorgscentre

I forbindelse med budget 2020, er der fremsat forslag om at nedlægge klippekortsordningen for beboere på omsorgscentre. Såfremt dette besluttes, vil afsnittet om klippekortsordning udgå af "Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger", ligesom "Kvalitetsstandard for klippekort til beboere på omsorgscentre" vil udgå. Budget 2020 vedtages først den 5. november, hvorfor eventuelle ændringer ikke vil fremgå, når kvalitetsstanderne sendes i høring den 8. oktober 2019.

Videre proces

Materialet sendes efter udvalgets behandling i høring i perioden fra den 8. oktober 2019 til den 31. oktober 2019 hos følgende parter:

 • Ældrerådet.
 • Handicaprådet.
 • Bruger- og pårørenderåd på handicap- og psykiatriområdet.

Efter høring skal materialet igen behandles på udvalgets møde i december 2019. Derefter sendes sagen til Økonomiudvalget og herefter til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet anerkender, at kvalitetsstandarderne er blevet nemmere at læse og overskue.

Det er tydeligt, at det har hjulpet at revidere sproget og ændret opsætning, så kvalitetsstandarderne er blevet mere ensartede og lettere at finde rundt i.

Der er dog stadig eksempler på, at særligt sproget bør have en sidste finpudsning og korrekturlæsning inden offentliggørelse, hvilket Rådet anbefaler.Nedenfor blot få eksempler:

Eksempler fra afsnittet om STU (s.79)

- ”Dig og dine forældre vil blive hørt og inddraget, men det er STU-visitationsudvalget, der vælger det konkrete tilbud.” Den korrekte grammatiske form vil være ”du” og dine forældre -” Hvorvidt du er i målgruppen for STU ”, hvorvidt er gammeldags og bør erstattes af ”om”

Korrekturlæsning anbefales:

Eksempel s.84: Beskyttet beskæftigelse

”Dette med henblik på at du kan blive ansat på det ordinere arbejdsmarked.” (bør være ”ordinære”)

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet vil indsende høringssvar i høringsperioden mellem den 8. oktober og 31. oktober.

Supplerende sagsfremstilling til Velfærdsudvalgets møde den 3. december 2019

Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og beboer-/pårørenderådene på socialområdet i perioden fra den 8. til 31. oktober 2019. Forud for høringen blev kvalitetsstandarderne samt notatet Ændringer i kvalitetsstandarderne 2020 tilrettet med bemærkninger fra henholdsvis Velfærdsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets førstebehandling af kvalitetsstandarderne.

Administrationen har modtaget høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet samt beboer- og pårørenderådet ved Møllehaven og Kongshøj Allé. Administrationen har desuden modtaget høringssvar fra Faglige Seniorer Frederikssund, selvom foreningen ikke var omfattet af høringen. Administrationen har læst høringssvaret, hvori der er sammenfald med indholdet af Ældrerådets høringssvar.

Administrationen har i notatet Administrationens bemærkninger til høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder 2020 forholdt sig til de indkomne høringssvar. Notatet og høringssvarene er vedlagt sagen som bilag.

Velfærdsudvalget vedtog på møde den 3. september 2019 (sag 72) en revideret handleplan for udmøntning af Værdighedspolitikken, der indebærer, at de forebyggende aktivitetstilbud på omsorgscentrene går fra fem til fire pædagoger. På denne baggrund er ”Kvalitetsstandard for visiteret forebyggende aktivitetstilbud på omsorgscentre” justeret således, at det fremgår på, hvilke centre aktiviteterne foregår.

I Aftale om budget 2020-2023 er det vedtaget at nedlægge klippekortsordningen for beboere på omsorgscentre. Som konsekvens heraf, udgår afsnittet om klippekortsordning af "Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger", ligesom "Kvalitetsstandard for klippekort til beboere på omsorgscentre" udgår.

Kvalitetsstandarderne beskriver ikke alle de ydelser, som kommunen ifølge loven kan eller skal tilbyde borgerne. Kvalitetsstandarderne er således ikke et udtømmende indsatskatalog over samtlige af kommunens ydelser. Med andre ord, er kommunens indsatser altså ikke begrænset til de indsatser, som er beskrevet i kvalitetsstandarderne.

Kvalitetsstandarderne er derimod et udtryk for de mest anvendte former for støtte og afspejler samtidig, hvilke ydelser og indsatser, som de politiske udvalg over en årrække har fundet mest relevante at fastsætte et tydeligt serviceniveau for. Administrationen har klargjort dette under afsnittet ”Hvad er en kvalitetsstandard?”.

I første halvår af 2020 vil administrationen forelægge forslag til temaer for revision af kvalitetsstandarderne for udvalget. Her får udvalget mulighed for at drøfte ønsker til ændringer og tilføjelse af nye kvalitetsstandarder, eksempelvis kvalitetsstandard for servicelovens § 95.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet tager punktet til efterretning.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet er glade for, at vores høringssvar er blevet positivt modtaget og en hel del af vores kommentarer er blevet indarbejdet i det nye forslag til Kvalitetsstandarder 2020.

Vi er især tilfredse med at daghjem og demensdaghjem igen er to adskilte standarder.

Vi er dog stadig ikke enig med Velfærdsudvalget om at nedsætte døgnbehandlingen af alkoholmisbrug fra 3 ti 2 måneder, da analyser siger, at behandling af alkoholmisbrug altid skal ske efter en individuel behandlingsplan, hvilket modsiger en fastlagt indlæggelsesfrist.

Ældrerådet er heller ikke enige i Velfærdsudvalget fortolkning af Sundhedsloven vedrørende akutindsats/akutplads. Vi kan se at Velfærdsudvalget ikke har tænkt sig at leve op til Loven om gratis behandling af hele målgruppen for akutindsats defineret af Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder:

 • lægehenviste patienter med akut opstået eller forværring af kendt sygdom med behov for observation, pleje og/eller behandling, men uden behov for sygehusindlæggelse,
 • lægehenviste patienter, der efter udskrivning fra sygehus fortsat har komplekse pleje og/eller behandlingsbehov, der kræver de særlige sygeplejefaglige kompetencer, som er til stede i akutfunktionen, og
 • patienter, henvist fra hjemmesygeplejen, hvor der er behov for sparring med akutfunktionens personale, med henblik på hjælp til vurdering eller indsats”.

Som vi tidligere har givet udtryk for skal sundhedsydelser være gratis også selv om opgaverne er blevet kommunale. Dette vil vi nok ikke blive enige om før der foreligger en afgørelse fra Ankestyrelsen eller de politiske udvalg ændre holdning.

Det skal i øvrigt bemærkes, at kommunerne fra 2020 samlet set kompenseres med 32,5 mio. kr. (ca. 2.5 mio. kr. til Frederikssund) over bloktilskuddet til dækning af disse udgifter.

Supplerende sagsfremstilling til Velfærdsudvalgets møde den 14. januar 2020

Kvalitetsstandarderne blev behandlet på Velfærdsudvalgets møde den 3. december 2019 (sag 97). Her udtrykte Velfærdsudvalget ønske om at få fremhævet, at daghjemspladserne er henholdsvis somatiske pladser og demenspladser.

På denne baggrund har administrationen ændret navnet på ”Kvalitetsstandard for daghjem” til ”Kvalitetsstandard for somatisk daghjem”. Som konsekvens heraf, er samtlige forekomster af ”daghjem” ændret til ”somatisk daghjem”.

Administrationen har ligeledes ændret navnet på ”Kvalitetsstandard for demenstilbud i daghjem” til ”Kvalitetsstandard for demensdaghjem”. Som konsekvens heraf, er samtlige forekomster af ”daghjem” og ”demenstilbud i daghjem” ændret til ”demensdaghjem”.

Samtidig bad udvalget om, at der blev tilføjet tre yderligere målgrupper i forhold til akutpladserne. Ændringerne i denne kvalitetsstandard er forelagt Velfærdsudvalget i en selvstændig sag på dagens møde.

Afdelingsleder i Sundhed og HR, Charlotte Bidsted deltager i Velfærdsudvalgets møde under punktets behandling.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet henviser til sine tidligere høringssvar.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet takker for ændringer i kvalitetsstandarderne og at vores kommentarer i vid udstrækning er blevet tilgodeset. For så vidt angår kvalitetsstandarderne for akutophold og sygepleje henviser vi til vores høringssvar under punkt 4. Kvalitetsstandard for akutophold og sygeleje af 14. januar 2020.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020:

"Kvalitetsstandard for akutophold" og "Kvalitetsstandard for sygepleje" blev behandlet i en selvstændig sag på Velfærdsudvalgets møde den 14. januar 2020, pkt. 4. Som følge heraf er "Støtte til voksne - kvalitetsstandarder 2020" og bilaget "Kvalitetsstandard for akutophold" revideret, idet udvalget ønskede, at det under afsnittet om egenbetaling fremgår, at transport til og fra akutophold er gratis. Derudover, er bilaget "Kvalitetsstandard for sygepleje" opdateret i henhold til høringssvar fra Ældrerådet i samme sag, hvor det blev pointeret, at bilaget manglede enkelte afsnit.

Kvalitetsstandarderne er desuden behandlet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2019, pkt. 116, hvor udvalget overfor for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at de kvalitetsstandarder, der hører til indenfor udvalgets område godkendes.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af kvalitetsstandarder for 2020 indgår i det aktuelle budgetforslag for 2020. Udvalgets eventuelle forslag til ændringer forventes finansieret inden for udvalgets samlede ramme.

Indstilling

Indstilling til Velfærdsudvalgsmøde den 14. januar 2020:

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. ”Støtte til voksne - Kvalitetsstandarder 2020” godkendes med de foreslåede ændringer i kvalitetsstandarderne for daghjem, akutophold og sygepleje. 
Historik

Indstilling til Velfærdsudvalgsmøde den 1. oktober 2019, pkt. 82:

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller til Velfærdsudvalget, at:

 1. Støtte til voksne - Kvalitetsstandarder 2020 sendes i høring med henblik på at genoptage behandlingen i december 2019.

Beslutning Velfærdsudvalget, 1. oktober 2019, pkt. 82:

Udvalget ønsker fortsat en opdeling af kvalitetsstandarderne for daghjemmet i hhv. demensdaghjem og somatisk daghjem.

Befordring til akutpladsen skal være gratis både ved indlæggelse og udskrivelse fra et akutophold.

Herudover tilrettes kvalitetsstandarderne en række tekstnære korrekturrettelser.

Kvalitetsstandarderne tilrettes med de aftalte bemærkninger inden udsendelse i høring 8. oktober 2019.

Indstilling til Velfærdsudvalgsmøde den 3. december 2019, pkt. 97:

 Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Støtte til voksne - Kvalitetsstandarder 2020 godkendes.

Beslutning Velfærdsudvalget, 3. december 2019, pkt. 97:

Velfærdsudvalget ønsker fremhævet at daghjemspladserne hhv. er somatiske pladser og demenspladser, samt tilføjet tre yderligere målgrupper ift. akutpladserne:

Lægehenviste patienter med akut opstået eller forværring af kendt sygdom med behov for observation.

Lægehenviste patienter, der efter udskrivning fra sygehus fortsat har komplekse pleje og/eller behandlingsbehov.

Patienter, henvist fra hjemmesygeplejen, hvor der er behov for sparring med akutfunktionens personale (jvf. Ældrerådets høringssvar).

Velfærdsudvalget får forelagt de nye forslag til kvalitetsstandarder for akutpladser og daghjem på næstkommende møde. Administrationen udarbejder oversigt over de forskellige opholdstyper med tilhørende betaling.

Velfærdsudvalget, 14. januar 2020, pkt. 5:

Anbefales.

Poul Erik Skov Christensen (A) undlod at stemme.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V)

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling
 • Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.
 • Inge Messerschmidt (O) har forfald fra byrådsarbejdet i yderligere én måned (dvs. til udgangen af februar måned). Byrådets beslutning, om at Gert Løfgren (O) indtræder i Inge Messerschmidts fraværsperiode, er fortsat gældende (jf. sag nr. 236 på Byrådets møde den 27. november 2019).
Beslutning

Administrationen redegjorde for baggrunden for en artikel, der har været bragt i Politiken.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) orienterede om, at Byrådet vil få tilsendt et fakta-ark om udligning og samarbejdet Stopforskelsbehandling.nu

Borgmester John Schmidt Andersen (V) slog fast, at Byrådet har drøftet organisering af arbejdet med Vinge på deres møde i december 2019.

Tina Tving Stauning (A) orienterede om ansættelse af ny direktør i I/S Vestforbrænding.

Tina Tving Stauning (A) orienterede fra et møde vedr. udligning.

Tina Tving Stauning (A) spurgte til en aktuel sag i avisen. Administrationen redegjorde for sagens forløb.

Ole Søbæk (C) efterspurgt et oplæg for Byrådet om udligning. Administrationen undersøger mulighederne.

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Det anbefales at der gives en anlægsbevilling. Økonomiudvalget anbefaler, at der tilvejebringes en alternativ finansiering.

Der udarbejdes et opdateret økonomisk bilag til mødet i Byrådet. Heri anvises en alternativ finansiering.

Fraværende:

Maria Katarina Nielsen (B)

Tobias Weische (O) 

Sagen udsat.

Fraværende:

Maria Katarina Nielsen (B)

Tobias Weische (O).

Indstillingen - med den præcisering, at godkendelsen er med forbehold for, at salgsvilkårene tager højde for de nødvendige vejbyggelinier, stier m.v. - blev bragt til afstemning.

For stemte: Ole Søbæk (C), Poul Erik Skov Christensen (A), Kenneth Jensen (A), Ole Frimann Hansen (F), John Schmidt Andersen (V) og Hans Andersen (V).

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A).

Indstillingen anbefales med forbehold for, at salgsvilkårene tager højde for de nødvendige vejbyggelinier, stier m.v.

Der udarbejdes et notat til Byrådet, der besvarer de spørgsmål, som Økonomiudvalget rejste.

Fraværende:

Maria Katarina Nielsen (B)

Tobias Weische (O)

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Indstillingspunkt 4: Afvises.

Fraværende:

Maria Katarina Nielsen (B)

Tobias Weische (O)

Fritids- og Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Maria Katarina Nielsen (B)

Tobias Weische (O)

Ole Søbæk (C)

Sagen sendes retur til Fritids- og Kulturudvalget med henblik på en fornyet drøftelse.

Fraværende: Maria Katarina Nielsen (B)

Tobias Weische (O)

Ole Søbæk (C)