Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Folkeoplysningsudvalgets møde den 27. november 2017

Mødelokale F7 kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kristian Moberg (V).

Alice Linning.

Jens Jørgen Andersen, Johanna Gadgaard deltog som suppleant.

Sagsfremstilling

- status på svømmehaller.

- status på Wannasport.

- opfølgning på temamødet om flygtninge og foreninger.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kristian Moberg (V).

Alice Linning.

Jens Jørgen Andersen, Johanna Gadgaard deltog som suppleant.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Frederikssund Kommunens retningslinjer for tilskud til voksenundervisning.

Sagsfremstilling

Regnskab for tilskud til voksenundervisning

I henhold til folkeoplysningsloven yder kommunen tilskud til voksenundervisning. Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter de nærmere regler for tilskuddets størrelse under hensyntagen til folkeoplysningslovens regler om, at der maksimalt må ydes tilskud med 1/3 af foreningens udgift til lærer- og lederløn.

Kommunalbestyrelsen har dog mulighed for at yde supplerende tilskud til foreningens lønudgifter, hvis der er tale om undervisning af deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne jf. folkeoplysningslovens § 8 stk. 2. Hvis der ydes et sådant tilskud, skal det fremgå af kommunens regler for tilskud.

I henhold til Frederikssund Kommunes regler for tilskud ydes der ekstra tilskud til foreningens lønudgifter i forbindelse med handicapundervisning. Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning i Frederikssund Kommune er vedlagt som bilag.

Reglerne blev sidste år ændret, så der fra 1. januar 2017 ydes tilskud med 7/9 af lønudgiften til handicapundervisning. Inden da var tilskuddet til handicapundervisning på 8/9 af foreningens lønudgifter. Hvis foreningen modtager forhøjet tilskud til undervisning af handicappede kræves det samtidig, at foreningen indhenter handicaperklæringer, hvilket i praksis betyder, at deltagerne skal underskrive en erklæring om, at de er handicappede i forhold til undervisningen. Disse handicaperklæringer skal fremvises på forlangende af kommunen.

I henhold til reglerne skal foreningen hvert år, inden den 1. april, aflevere regnskab for det modtagne tilskud året før. Er der uforbrugt tilskud, fratrækkes det i det efterfølgende års tilskud.

Hvert år udtages et antal foreninger til revision i form af stikprøver. I den forbindelse skal der bl.a. fremsendes dokumentation for foreningens afholdte lønudgifter samt handicaperklæringer på deltagere, der har erklæret sig handicappede i forhold til undervisningen.  

I foråret 2017 blev AOF udtaget til revision vedrørende tilskudsregnskabet for 2016. I forbindelse med revisionen fremlægger foreningen dokumentation for de afholdte timer til voksenundervisning. Det har dog ikke været muligt for foreningen at fremlægge handicaperklæringer på foreningens handicaphold.

Hvis timerne omregnes fra handicapundervisning til almen undervisning, svarer det til, at foreningen skal tilbagebetale ca. 67.000 kr. som for meget modtaget i tilskud i 2016. Beløbet er indtil videre tilbageholdt i foreningens tilskud for 2017, som samlet er på ca. 147.000 kr.

Vi har bedt AOF kommentere sagen, og foreningen har meldt tilbage at

-       De beklager de manglende handicaperklæringer

-       Der fremadrettet vil blive rettet op på det

-       De gerne ser foreningen udtaget til revision igen til næste år.

-       Samtidig gør AOF opmærksom på, at det vil have store økonomiske konsekvenser for foreningen, hvis de skal tilbagebetale tilskud som nævnt ovenfor.

Foreningens brev vedlægges som bilag til orientering.

Efterfølgende har folkeoplysningsudvalgets formand sammen med administrationen afholdt et møde med foreningen repræsenteret ved deres kasserer.

På mødet udtrykte foreningen fortsat sin beklagelse for de manglende erklæringer. Samtidig udtrykte foreningen forståelse for at de manglende handicaperklæringer, kunne få som konsekvens at deres tilskud blev reduceret fra handicaptilskud til almindeligt undervisningstilskud. Dog udtrykte foreningen ønske om, at en eventuel tilbagebetaling kunne gennemføres i rater over tid.

Der har ikke tidligere i Frederikssund Kommune været en sag, hvor en aftenskole ved revision ikke har kunnet fremvise handicaperklæringer. Derfor har administrationen indhentet erfaringer fra andre kommuner. Disse er vedlagt i bilag.

Der kan opstilles en række forskellige reaktionsmuligheder over for foreningen. Hvor af folkeoplysningsudvalget skal træffe beslutning om en eller flere:

 1. Der gives advarsel og påbud om fremover at indhente handicaperklæringer.
 2. Foreningen udtages til revision næste år.
 3. Tilskud for 2016 tilbagebetales for så vidt angår handicapundervisningen, som i stedet afregnes som almen undervisning. Det betyder et mindre tilskud på ca. 67.000 kr.
 4. Tilskud for 2016 tilbagebetales, men afdrages over en årrække.
 5. Tidligere års regnskab indhentes til revision (max. 5 år).
Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller til folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Ovenstående sanktionsmuligheder drøftes, og der træffes beslutning.
Beslutning

Tilskud for 2016 tilbagebetales for så vidt angår handicapundervisningen, som i stedet afregnes som almen undervisning. AOF udtages til revision i 2018 og 2019.

Fraværende:

Kristian Moberg (V).

Alice Linning.

Jens Jørgen Andersen, Johanna Gadgaard deltog som suppleant.

Lovgrundlag

Frederikssund Kommunes kriterier for Idræts- og lederpriser.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget afholdt den årlige prisfest i Skibby Hallen den 28. februar 2017.

Idrætsprisen gik til HK73 u14 pige hold. Lederprisen gik til Lene Lyberg, Jægerspris Gymnastikforening, mens fritidsprisen gik til 60+ fodbold fitness i Frederikssund Idræts Klub. Derudover modtog 79 idrætsudøvere anerkendelse for deres resultater i 2016 enten som enkeltudøvere eller som deltagere på et hold.

Næsten 300 personer deltog i festen - hvilket er flere end året før.

Deltagerne overværede afsløringen af prismodtagerne og ind i mellem sang Jubelkoret. I år leverede Skibby Badminton det underholdende indslag.

Forbruget på arrangementet blev på 91.889 kr., en del mere end forrige år som beløb sig til 44.209 kr. En del af forklaringen er antallet af overrakt fritidspris og antal modtagere af anerkendelser, samt øget deltagerantal.

Udvalget har i sin årsplan indlagt evaluering og planlægning af prisfesten til oktobermødet (som i år er flyttet til november).

Udvalget skal således også tage stilling til prisfesten 2018 for så vidt angår dato, sted og indhold.

Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Udvalget evaluerer prisfesten 2017.
 2. Udvalget fastlægger dato, sted og indhold for prisfesten 2018.
Beslutning

Folkeoplysningsudvalget beslutter, at arrangementet afholdes i Kignæshallen tirsdag den 27. februar 2018. Arrangementets indhold fastlægges af det nye udvalg i januar.

Fraværende:

Kristian Moberg (V).

Alice Linning.

Jens Jørgen Andersen, Johanna Gadgaard deltog som suppleant.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Sekretariatet vil på mødet give en orientering om folkeoplysningsområdets økonomi pr. november 2017. Aktuel økonomioversigt udleveres på mødet.

Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller til folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.
 2. Udvalget drøfter det samlede forbrug i 2017.
Beslutning

Ad 1. Orienteringen taget til efterretning.

Ad 2. Med afsæt i et oplæg fra sekretariatet vil udvalget vil på mødet i december fordele ekstra tilskud.

Fraværende:

Kristian Moberg (V).

Alice Linning.

Jens Jørgen Andersen, Johanna Gadgaard deltog som suppleant.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

På baggrund af oplysninger fra økonomiafdelingen ser folkeoplysningsområdets økonomi 2018 på nuværende tidspunkt således ud:

Samlet budget 7.192.000 kr. fordel på kontoområderne:

 • Kontoområde 70 - fælles formål 458.000kr.
 • Kontoområde 72 - Voksenundervisning:1.781.000kr.
 • Kontoområde 73 - foreningerne: 3.600.000kr.
 • Kontoområde 74 - lokaletilskud: 1.353.000kr.

Budgettet afventer tekniske justeringer, hvorfor beløbene ikke er helt korrekte, da de er anført i hele 1.000 kr.

Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Udvalget prioriterer og fordeler områdets midler for 2018.
Beslutning

Der afsættes 1.845.500 kr. til aftenskolerne. Resten af fordelingen venter til januar 2018.

Fraværende:

Kristian Moberg (V).

Alice Linning.

Jens Jørgen Andersen, Johanna Gadgaard deltog som suppleant.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven § 8.

Frederikssund Kommunes retningslinjer for tilskud til voksenundervisning.

Sagsfremstilling

Aftenskolerne skal inden den 1. oktober hvert år indsende ansøgning til Folkeoplysningsudvalget, hvis der ønsket tilskud i det efterfølgende kalenderår.

1. deres lønudgift pr. 1. januar og frem til ansøgningsdatoen

2. det forventede forbrug af lønudgift for den resterende del af kalenderåret.

Disse tal lægges til grund for tilskudsberegningen.

Jf. tilskudsretningslinjerne punkt G kan Folkeoplysningsudvalget i særlige tilfælde foretage en regulering i tilskuddet, eksempelvis ved en initiativtager i kraftig vækst eller ved en opdeling eller sammenlægning af initiativtagere.

Aftenskolernes ansøgninger er vedlagt som bilag sammen med udkast til tilskudsfordeling.

Indstilling

Kultur - og fritidssekretariatet indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Udvalget foretager fordeling af tilskud for 2017.
Beslutning

Udvalget afsætter 1.845.500 kr til aftenskolerne.

På opfordring fra Aftenskolernes Samråd ønsker udvalget en drøftelse på mødet i december om 10 % reglen til debatskabende aktiviteter, i forhold til grundlaget for udreging af tilskud.

Fraværende:

Kristian Moberg (V).

Alice Linning.

Jens Jørgen Andersen, Johanna Gadgaard deltog som suppleant.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven §§ 4 og 14.

Frederikssund Kommunes retningslinjer for tilskud til foreninger.

Sagsfremstilling

Schæferhundeklubben Kreds 6 Frederikssund ønsker at være en godkendt folkeoplysende forening med henblik på et tættere samarbejde med Frederikssund Kommune.

Schæferhundeklubben for Danmark er bygget op over ca. 80 kredse fordelt overalt i Danmark. Kreds 6 er stiftet i foråret 1966. Foreningens formål er at arbejde for at fremme kendskabet til schæferhunden og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-standarden, herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.

Kreds 6 tilbyder træning til alle, der ønsker at arbejde med deres schæferhund, både almindelig lydighed - så hunden kommer når man kalder, træning til bl.a. brugsprøver og træning til udstillinger.

Kreds 6 har overfor sekretariatet oplyst, at den pr. oktober 2017 har 42aktive medlemmer og heraf 6 under 25 år.

I henhold til Folkeoplysningslovens og tilhørende bekendtgørelse skal foreningens vedtægter indeholde oplysninger om:

 1. Foreningens formål.
 2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.
 3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.
 4. Foreningens hjemsted.
 5. Betingelser for medlemskab.
 6. Tegningsret for foreningen.
 7. Procedure for vedtægtsændringer.
 8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør.

Derudover skal foreningen:

 1. Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten.
 2. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov.
 3. Have en bestyrelse.
 4. Være demokratisk opbygget.
 5. Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer.
 6. Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
 7. Være hjemmehørende i tilskudskommunen.
 8. Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Sekretariatet vurderer, at foreningens vedtægter lever op til kravene.

Indstilling

Kultur - og fritidssekretariatet indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Udvalget godkender foreningen som en frivillig folkeoplysende forening, og at den indgår i tilskudsfordelingen 2018.
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kristian Moberg (V).

Alice Linning.

Jens Jørgen Andersen, Johanna Gadgaard deltog som suppleant.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven §§ 4 og 14.

Frederikssund Kommunes retningslinjer for tilskud til foreninger.

Sagsfremstilling

Foreningen Samspil ønsker at være en godkendt folkeoplysende forening med henblik på et tættere samarbejde med Frederikssund Kommune.

Foreningen Samspil har til formål, med udgangspunkt i idrætterne tennis, minitennis og bordtennis, at skabe aktiviteter med fokus på leg og læring for børn og voksne. I denne forståelse er det en kerneværdi, at medlemmerne kan spille og lege med og mod hinanden på tværs af niveau og alder. Dette gøres igennem forskellige særligt udviklede spilsystemer til de forskellige discipliner, der muliggør, at man kan udfordre hinanden på trods af niveau forskel. Endvidere er foreningens Samspils formål at skabe samspilsaktiviteter, der kan tilbydes i Åben Skole sammenhæng.

Foreningens Samspil tilbyder aktiviteter til alle, der kan bakke op om foreningens formålsparagraf.

Foreningen Samspil har overfor sekretariatet oplyst, at den pr. oktober 2017 har 5medlemmer og heraf 0under 25 år.

I henhold til Folkeoplysningslovens og tilhørende bekendtgørelse skal foreningens vedtægter indeholde oplysninger om:

 1. Foreningens formål.
 2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.
 3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.
 4. Foreningens hjemsted.
 5. Betingelser for medlemskab.
 6. Tegningsret for foreningen.
 7. Procedure for vedtægtsændringer.
 8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør.

Derudover skal foreningen:

 1. Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten.
 2. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov.
 3. Have en bestyrelse.
 4. Være demokratisk opbygget.
 5. Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer.
 6. Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
 7. Være hjemmehørende i tilskudskommunen.
 8. Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

 Sekretariatet vurderer, at foreningens vedtægter lever op til kravene.

Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Udvalget godkender foreningen som en frivillig folkeoplysende forening, og at den indgår i tilskudsfordelingen 2018.
Beslutning

Kan ikke godkendes. Der mangler en revisor.

Fraværende:

Kristian Moberg (V).

Alice Linning.

Jens Jørgen Andersen, Johanna Gadgaard deltog som suppleant.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har for tiende gang udgivet og husstandsomdelt Aktiv Fritid.

Målt på henvendelse fra foreninger så er Aktiv Fritid attraktiv at være en del af. Antallet af deltagende foreninger ligger på et meget stabilt niveau. I 2017 deltager i alt 176 foreninger fordelt på 12 aftenskoler (14), 82 idrætsforeninger (82), 43 kulturelle foreninger (44), 12 spejdergrupper (12) og 43 øvrige foreninger (44). Tallene i parentes angiver deltagende foreninger i 2016.

Foreningerne er efterhånden blevet fortrolige med indberetningssystemet, men der er stadig mange, der har brug for hjælp på forskellig vis. Denne hjælp gives af den frivillige arbejdsgruppe på fire personer, som er den samme persongruppe gennem flere år. Det giver et godt og kontinuerligt arbejde.

Der blev igen i år tilkøbt professionel korrekturhjælp, men der er stadig behov for øvrig korrekturlæsning af personer med lokalkendskab. Her er arbejdsgruppen en stor vidensbank der kan trækkes på.

Hæftet er i år på 92 sider. Det er blevet omdelt til ca. 20.000 husstande, distribueret til biblioteker, haller og diverse afdelinger i kommunen og har et samlet oplag på 22.000 stk. Hæftet kan desuden ses på Frederikssund Kommunes hjemmeside: Aktiv Fritid

Udvalget afsatte 200.000 kr., og den samlede udgift blev 180.472 kr.

Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Udvalget evaluerer Aktiv Fritid 2017/2018.
Beslutning

Udvalget evaluerede Aktiv Fritid og besluttede at opfordre det nye udvalg til fortsætte med udgivelse af Aktiv Fritid.

Fraværende:

Kristian Moberg (V).

Alice Linning.

Jens Jørgen Andersen, Johanna Gadgaard deltog som suppleant.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

Sagsfremstilling

I henhold til § 13 i styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes Folkeoplysningsudvalg aflægger Folkeoplysningsudvalget hvert år en beretning for udvalgets virksomhed over for Byrådet. Sekretariatet har udarbejdet udkast til beretning, som Folkeoplysningsudvalget skal drøfte og godkende. Denne er vedlagt som bilag.

Beretningen skal fremsendes til Fritidsudvalget til orientering.

Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Udvalget godkender udkast til beretning.
Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kristian Moberg (V).

Alice Linning.

Jens Jørgen Andersen, Johanna Gadgaard deltog som suppleant.