Frederikssund Kommunes logo

Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. februar 2023

Mødelokale Sælen, Slangerup Idræts- og Kulturcenter, 3550 Slangerup kl. 16.30

Referat
Fold alle punkter

1Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

2Beslutning om Folkeoplysningsområdets økonomi 2023

Resume

Udvalget skal træffe beslutning om Folkeoplysningsområdets økonomi 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning
 2. Disponere området midler for 2023 og beslutte hvilke indsatsområdet udvalget ønsker at prioritere i 2023

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Udvalget har disponeret følgende:

 • 50.000 Ferieaktiviteter
 • 27.000 Fritidspas, administration
 • 145.000 Idræts- og lederprisfest
 • 150.000 Aktiv Fritid (fritidsfolder)
 • 40.000 Kurser for foreninger
 • 50.000 Internationalt samarbejde
 • 3.600.000 Medlems- og aktivitetstilskud
 • 1.050.000 Lokaletilskud

Resterende midler afventer senere disponering.

Udvalget har godkendt reviderede kriterier for internationalt samarbejde (kriterier som bilag)

Fraværende:

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid vil på mødet give en orientering om Folkeoplysningsområdets økonomi pr. februar 2023.

Aktuel økonomioversigt udleveres på mødet.

Derudover skal udvalget disponere områdets samlede midler for 2023, herunder beslutter hvilke indsatsområdet udvalget ønsker at prioriterer i 2023.

Udvalget har tidligere år blandt andet besluttet at nedsætte følgende puljer:

 • Organisationsudvikling
 • Initiativpuljen
 • Integration / Fritidspas
 • Internationalt samarbejde
 • Talentudvikling
 • Økonomiske støtte til ferieaktiviteter

Vedlagt som bilag er en oversigt over Folkeoplysningsudvalgets disponering af budget 2022 inden for de enkelte kontoområder, samt en oversigt over det faktiske forbrug. Derudover bilag med beskrivelse af tidligere indsatsområdet og puljer på Folkeoplysningsområdet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Bilag

3Beslutning om godkendelse af Viking Scale Racing som folkeoplysende forening

Resume

Folkeoplysningsloven §§ 4 og 14.

Frederikssund Kommunes retningslinjer for tilskud til foreninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Godkende foreningen som en frivillig folkeoplysende forening.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Michael Stehr

Sagsfremstilling

Viking Scale Racing Club ansøger om at blive godkendt som folkeoplysende forening.

Foreningens formål er at drive modelracerbane og derigennem udvikle interessen til modelbilsrace, samt medvirke til at skabe en aktiv fritid for unge og voksne i Frederikssund og omegn.

Foreningen har den 22.11.22 afholdt en stiftende generalforsamling.

Foreningen har oplyst, at de har 9 medlemmer alle over 25 år.

I henhold til Folkeoplysningsloven og tilhørende bekendtgørelse skal foreningens vedtægter indeholde oplysninger om:

 1. Foreningens formål.
 2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.
 3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.
 4. Foreningens hjemsted.
 5. Betingelser for medlemskab.
 6. Tegningsret for foreningen.
 7. Procedure for vedtægtsændringer.
 8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør.

Derudover skal foreningen:

 1. Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten.
 2. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov.
 3. Have en bestyrelse.
 4. Være demokratisk opbygget.
 5. Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer.
 6. Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
 7. Være hjemmehørende i tilskudskommunen.
 8. Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Center for Kultur og Fritid vurderer, at foreningens vedtægter lever op til kravene.

Foreningen benytter et kælderlokale på Trekløverskolen afd. Marienlyst og ønsker nu et mere formaliseret brug af lokalet og en aftale med kommunen om brugsret.

Inddragelse

Center for Kultur og Fritid har haft dialogen med foreningen om ansøgning til at blive folkeoplysende.

Bilag

4Drøftelse af evaluering af Aktiv Fritid, 2022

Resume

Med denne sag præsenteres Folkeoplysningsudvalget for en evaluering af udgivelse af hæftet Aktiv Fritid 2022-2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Drøfte sagen.

Beslutning

Drøftet.

Udvalget ønsker, at Aktiv Fritid udgives i 2023.

Udvalget ønsker, at der ses på, hvordan Aktiv Fritid husstandsomdeles.

Fraværende:

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Michael Stehr

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har for 15 år i træk udgivet hæftet Aktiv Fritid. Hæftet er igen i år produceret efter de højeste miljøstandarder, hvilket betyder at Aktiv Fritid er produceret helt uden nogen former for skadelige kemikalier eller tungmetaller. Der er blevet trykt 20.400 eksemplarer af Aktiv Fritid 2022-2023, som er på i alt 71 sider.

Aktiv Fritid er blevet omdelt til ca. 20.000 husstande i Frederikssund Kommune.

Administrationen har modtaget information om, at nogle husstande i Frederikssund Kommune ikke har modtaget Aktiv Fritid. Gennemgående for de borgere vi har været i dialog med har været, at borgerne har haft "Nej tak til reklamer" på deres adresse ved omdelingen. Forbruger Kontakt der står for distribueringen fastholder, at de har leveret til alle borgere i Frederikssund Kommune, og at de som har "Nej tak til reklamer" har modtaget Aktiv Fritid i et omslag med lokalavisen.

Foruden husstandsomdelingen er Aktiv Fritid hæftet distribueret til biblioteker, haller og diverse afdelinger i kommunen. Hæftet bliver desuden udelt til nytilkomne borgere og kan ses på Frederikssund Kommunes hjemmeside.

For fjerde år i træk har der været flere foreninger med end de foregående år. De deltagende foreninger i Aktiv Fritid fordeler sig med 7 aftenskoler, 79 idrætsforeninger, 48 kulturelle foreninger, 6 spejder og 34 øvrige – i alt 174 foreninger. Siden udgivelsen af Aktiv Fritid har flere foreninger henvendt sig med et ønske om at være med i Aktiv Fritid. Nogle af foreningerne er ikke kommet med i hæftet, som følge af de ikke har været opmærksomme på tidsfristen for tilmelding. Sammenlagt er der stor interesse for at deltage i Aktiv Fritid, og foreningerne finder det værdifuldt.

Repræsentanter fra Aftenskolernes Samråd, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Kulturrådet i Frederikssund og Frederikssund Idrætsråd har stillet sig til rådighed som arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har bidraget med hjælp og støtte i forbindelse med udgivelsen af hæftet, blandet andet opsøgende arbejde i forhold til at få flest mulig foreninger med samt korrekturlæsning.

Den samlede udgift for produktionen af Aktiv Fritid samt husstandsomdeling for 2022 var 149.836 kr.

I 2023 forventer Center for Kultur og Fritid igen at gennemføre udgivelsen af Aktiv Fritid på baggrund af det budget som Folkeoplysningsudvalget fastsætter. Udarbejdelsen af hæftet påbegyndes i marts måned og hæftes forventes at blive husstandsomdelt i august 2023. Arbejdsgruppen vil igen blive invitereret til at deltage i arbejdet med udarbejdelsen af hæftet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

5Drøftelse af forankring af projekt Fritidspas

Resume

Med denne sag skal Folkeoplysningsudvalget og Unge, fritid og idræt drøfte, hvorledes projekt Fritidspas kan gå fra projekt til drift i Frederikssund Kommune. Folkeoplysningsudvalget og Unge, fritid og idræt modtager med sagen et notat med et kort status skriv, samt en omkostningsvurdering baseret på tre forskellige modeller for forankring i kommunen (vedhæftet). Notatet har til formål, at give et overblik over indsatsen samt tjene som grundlag for drøftelsen af Fritidspassets fremtid i Frederikssund Kommunen efter endt projektperiode.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget samt Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfte mulighederne for forankring af Fritidspas i Frederikssund Kommune

Beslutning

Drøftet.

Folkeoplysningsudvalget finder Fritidspas som et fortsat vigtigt projekt, som Folkeoplysningsudvalget ønsker fortsætter fremadrettet. Udvalget ønsker, at der arbejdes på en mere fleksibel model, hvor det bliver lettere at indstille børn/unge til et Fritidspas. Dette med ønsket om at lette administrationen og kunne hjælpe endnu flere børn/unge til deltagelse i fritidslivet.

Fraværende:

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Michael Stehr

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune modtog i januar 2022 en bevilling på 1.678.390 kr. til projekt ”Fritidspas til socialt udsatte børn og unge” af Socialstyrelsen. Projektperioden løber fra 1. januar 2022 – 31. december 2023. Folkeoplysningsudvalget afsatte yderligere 29.713 kr. til at dække en manglende finansiering fra Socialstyrelsen til administration i 2022.

Erfaringer fra projektet første år viser at, 1) det er lykkedes, at udbrede kendskabet til Fritidspasset, og de muligheder indsatsen rummer i forhold til at engagere børn og unge i positive fritidsfællesskaber 2) Fritidspasset er vurderet som et positivt og relevant tiltag af fagprofessionelle, beslutningstagere internt i kommunen samt de frivillige foreninger 3) de børn, unge og familier, som har modtaget et Fritidspas udtrykker, at indsatsen er afgørende for deres deltagelse i fritidslivet.

Det blev muligt at indstille børn og unge til et Fritidspas 1. maj 2022.

Status pr. 1. maj 2022 - 1. februar 2023:

 • 81 børn og unge er blevet indstillet til et Fritidspas
 • 57 børn og unge er startet til en fritidsaktivitet
 • 14 børn og unge er endnu ikke startet til en fritidsaktivitet, men er i dialog med fritidsvejleder herom
 • 10 børn og unge er af forskellige årsager sat på standby/annulleret

Der er i gennemsnit blevet indstillet 8.9 børn pr. måned i perioden 1. maj 2022 - 1. februar 2023.

Med denne sag fremsendes et notat med en uddybende status for Fritidspas indsatsen i perioden 1. maj 2022 - 1. februar 2023, med en omkostningsvurdering baseret på tre forskellige modeller for forankring i kommunen. Notatet har til formål, at give et overblik over indsatsen samt tjene som grundlag for drøftelsen af Fritidspassets fremtid i Frederikssund Kommunen efter endt projektperiode. Ved projektets udløb 31. december 2023 er der ikke afsat midler til Fritidspassets fortsættelse i Frederiksund Kommune. Notatet præsenterer perspektiverne og mulighederne for, at Fritidspasset i kommunen kan gå projekt til drift fra januar 2024 og frem.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2023. Eventuelle budgetmæssige konsekvenser for 2024-2027 skal indgå i arbejdet med budget 2024-2027.

Bilag

6Orientering om status på Fritidspolitik 2022

Resume

Med denne sag præsenteres Folkeoplysningsudvalget for en status af fritidspolitikken 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 6. september 2022, pkt. 110:

Udsat – bilag med handleplaner tilføjes som bilag.

Indstilling til Unge, fritid og idræt, 27. september 2022, pkt. 124:

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.
 2. Sende orienteringen til Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 27. september 2022, pkt. 124:

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Michael Stehr

Tommy Fritzen

Sagsfremstilling

Denne sag har været sendt til orientering for udvalgene Unge, fritid og idræt og Job, erhverv og kultur, da fritidspolitikken omhandler idræts-, fritids- og kulturlivet i Frederikssund Kommune. Sagen sendes til orientering hos Folkeoplysningsudvalget.

Byrådet vedtog 29. april 2020 en ny Fritidspolitik for Frederikssund Kommune gældende for perioden 2020 – 2023 (se politikken i vedhæftet bilag).

I forlængelse af Fritidspolitikken blev der udarbejdet en handleplan til udmøntning af handlinger, som skal understøtte de fastlagte mål i Fritidspolitikken. Handlingerne iværksættes og afsluttes i løbet af perioden 2020-2023.

Med denne sag præsenteres udvalget for en status for 2022 (se bilag). Handleplanen og status er opbygget i forhold til de fem hovedafsnit i Fritidspolitikken. De enkelte handlinger er beskrevet ud for hvert af de målsætninger, der er beskrevet i de enkelte afsnit i Fritidspolitikken. Status er beskrevet ud for hver enkelt handling.

Overordnet set er der fremdrift i arbejdet med realiseringen af fritidspolitikken. I det følgende afsnit fremhæves handlinger, som er blevet implementeret i 2021/2022 som har særlig stor betydning for fritidslivet i Frederikssund Kommune i indeværende år og fremadrettet.

Oplev Frederikssund

Oplev Frederikssund er valgt som kommunikationsstrategi for oplevelser, begivenheder og events med offentlig adgang. Platformen er blevet udviklet og lanceret den 30. juni 2022.

Foreninger opfordres til at melde ind til hjemmesiden KultuNaut, som leverer information til Oplev Frederikssund.

Nyt booking system

KMD-booking er implementeret som nyt bookingsystem, som gør det mere tilgængeligt for brugerne. Faciliteterne er synliggjort med beskrivelser på KMD, således at brugere kan orientere sig om faciliteternes indhold direkte på hjemmesiden. Administrationen har modtaget positive tilkendegivelser fra foreningerne, som er de primære brugere af bookingsystemet.

Renovering og opgradering af Willumsens Museum

Med fondsstøtte på i alt 36,5 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, VILLUM FONDEN og Louis-Hansen Fonden bliver det nu muligt at realisere en ambitiøs renovering og opgradering af museets bygninger, så forholdene for både kunsten og publikum forbedres markant. Renoveringen vil også gøre det lettere for museet at udstille værker fra samarbejdsmuseer fra ind og udland.

Fritidspas til børn og unge

Fritidspas er finansieret med puljemidler på i alt 1.678.390 kr. fra Socialstyrelsen, samt 259.426 kr. fra Folkeoplysningsudvalget (målrettet børn og unge med flygtninge- eller asylstatus).

Fritidspas yder støtte til at styrke børn og unges (0-18 år), som befinder sig i en udsat eller sårbar position, muligheder for at deltage i fritidsaktivitet. Fritidspas er en kombination af fritidsvejledning og økonomisk støtte til børn og unge til kontingent og udstyr. Projektperioden løber fra d. 1. januar 2022 til 31. december 2023.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Orienteringspunktet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

7Beslutning om indstillinger til Idræts-, Leder, og Fritidspris (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1: Nominerede valgt.

Indstillingspinkt 2: Vindere valgt.

Indstillingspunkt 3: Godkendt.

Fraværende:

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Michael Stehr

Tommy Fritzen

8Meddelelser

Beslutning

-

9Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.