Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Byrådets møde den 10. oktober 2018

Byrådssalen kl. 18.00

Referat

Fold alle punkter [ud] [ind]
Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

Lovgrundlag

I medfør af styrelsesloven § 38, stk. 1 skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives to behandlinger i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum.

I medfør af bekendtgørelse nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. skal Byrådets 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

Sagsfremstilling

Byrådet oversendte den 5. september 2018 borgmesterens forslag til budget 2019-2022 til andenbehandling.

Budgetforslaget har i perioden 3.-16. september været i høring. Høringen gav i alt anledning til 263 høringssvar, som løbende er blevet viderebragt til Byrådets medlemmer.

Frist for politiske ændringsforslag fra Byrådets medlemmer er fastsat til fredag den 28. september kl. 18.00. Ændringsforslag modtaget inden for fristen vil blive vedlagt dagsordenen inden Økonomiudvalgets møde 3. oktober.

Tekniske korrektioner

Siden Byrådets førstebehandling er budgettet blevet øget med 1,7 mio. kr. i perioden 2019-2022 via tekniske korrektioner. Heraf er budgettet øget med 0,543 mio. kr. i 2019 som følge af færre lejeindtægter grundet politisk beslutning om salg af Park Alle, Østergade 36-42 og Bellisvej 19, hvilket ligeledes er tilfældet i årene 2020-2022. I årene 2020-2022 reduceres budgettet desuden samlet set med 0,437 mio. kr. som følge af højere indtægter fra skatter, tilskud og udligning. En ændring der bl.a. skyldes nye skøn med afsæt i regeringens Økonomisk Redegørelse fra august 2018. De ændrede skøn har ingen betydning i 2019 for Frederikssund Kommune, idet der forudsættes valg af statsgaranti, jf. særskilt punkt på dagsordenen.

Af vedlagte bilag 1 fremgår en samlet oversigt over tekniske korrektioner, hvoraf det fremgår, at budgettet er blevet reduceret med 362,7 mio. kr. via tekniske korrektioner i 2019-2022, hvoraf de 139,4 mio. kr. reduceres i 2019. Reduktionen skal ses i lyset af, at budgettet henover årsskiftet 2017/2018 blev reduceret med i alt 423,6 mio. kr. i forbindelse med genåbning af budget samt nulstilling af budget til Vinge Centrum. Korrigeres herfor er der i 2019 indarbejdet merudgifter på 16,6 mio. kr. og merudgifter på 60,9 mio. kr. i perioden 2019-2022.

Takster

Vedlagte bilag 2 indeholder takstark med de forventede takster for budgetåret 2019. Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budgetforslaget drøftet på førstebehandlingen.

En række af taksterne vil således blive konsekvensrettet, når der er indgået budgetforlig og de politiske besluttede ændringer er kendte. I den forbindelse skal det nævnes, at følgende takster fastsættes i henhold til takstcirkulære:

 • Taksterne for dagpleje, børnehave samt integrerede institutioner fastsættes som 25 pct. af de budgetterede udgifter på området.
 • Takster for klubberne fastsættes som 20 pct. af de budgetterede udgifter til området.

Endvidere er der en række takster, som følger lovgivningen på de respektive områder, og hvor den konkrete takst for 2019 endnu ikke er udmeldt. Af bilag 2 fremgår det af kolonnen "takstprincipper", hvilke takster der konkret er tale om.

For øvrige takster gælder, at de er fastsat med udgangspunkt i budgettets økonomiske og aktivitetsmæssige forudsætninger. 

Taksterne på de forskellige fagområder er blevet drøftet på de respektive udvalg på september-møderne.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets 2. behandling:

Med budgetforliget, som er specificeret i bilag 4, er der aftalt samlede driftsforbedringer på 38,2 mio. kr. i 2019. I 2022, når samtlige driftsforbedringer er effektueret, er besparelsen 46 mio. kr.

Samtidig er forslaget om træghed i ansættelser udgået siden 1. behandlingen.

Endelig er der aftalt driftsudvidelser for 21,7 mio. kr. i 2019 stigende til 42,5 mio. kr. i 2022.

Der er aftalt en skatteforhøjelse på personskatten på 0,5 procentpoint fra 1. januar 2019.

Når budgetaftalens konsekvenser er indarbejdet ses et overskud på driften på 177,6 mio. kr. i 2019 til finansiering af anlægsudgifter på i alt 143,5 mio. kr. og finansielle poster på 38,5 mio. kr. 

I 2019 er der således et likviditetstræk på 4,4 mio. kr. Tages overslagsårene 2020-2022 med ses en samlet opsparing i perioden på 122,6 mio. kr.

Økonomien er specificeret i bilagene:

 • Budgetoversigten, som fremgår af Bilag 5, og viser kommunens samlede økonomi for de kommende 4 år incl. tekniske korrektioner.
 • Investeringsoversigten fremgår af bilag 6
 • Likviditetsoversigten, som fremgår af bilag 7 viser udviklingen i den gennemsnitlige likviditet i budgetperioden 2019-2022.

Der er endvidere vedlagt et endeligt takstark – bilag 2.1 - hvor et mindre antal takster er tilrettet, som en konsekvens af budgetaftalen.

De konkrete rettelser i.f.t. det foreløbige takstark, fremgår af bilag 2.2.

Økonomi

Forslaget har vidtgående økonomiske konsekvenser, idet budgettet fastlægger alle bevillinger i 2018.

Når der er indgået budgetforlig vil de økonomiske konsekvenser heraf blive indarbejdet i materiale, der vedlægges til Byrådets endelige vedtagelse af budget 2019-2022 ved andenbehandlingen den 10. oktober.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling med følgende indstilling:

 1. Tekniske ændringsforslag fra 1. til 2. behandlingen godkendes.
 2. Det vedlagte takstark - samt at der konsekvensrettes i henhold til de i budgetforliget besluttede ændringer - godkendes.
Historik

Økonomiudvalget, 3. oktober 2018, pkt. 275:

Indledningsvist blev der omdelt et revideret takstark, hvor taksterne er tilrettet som en konsekvens af budgetaftalen samt et bilag, der særskilt viser, hvilke takster der ændres som følge af aftalen. Begge dele vedhæftes dagsordenen til byrådets møde.

Indstillingspunkt 1: Anbefales

Borgmesteren stillede forslag om, at udvalget stemte om ændringsforslagene fra Enhedslisten (jf. bilag 8). Forslaget blev bragt til afstemning.

For Enhedslistens ændringsforslag stemte: Ingen.

Imod Enhedslistens ændringsforslag stemte: Poul Erik Skov Christensen (A), Tina Tving Stauning (A), Kenneth Jensen (A), Ole Frimann (F), Maria Katarina Nielsen (B), Inge Messerschmidt (O) og John Schmidt Andersen (V).

Ændringsforslaget afvist.

Borgmesteren stillede forslag om, at udvalget stemte om ændringsforslagene fra V, A, O, F og B (jf. bilag 3, 4, 5, 6 og 7). Forslaget blev bragt til afstemning.

For ændringsforslaget stemte: Poul Erik Skov Christensen (A), Tina Tving Stauning (A), Kenneth Jensen (A), Ole Frimann (F), Maria Katarina Nielsen (B), Inge Messerschmidt (O) og John Schmidt Andersen (V).

Imod ændringsforslaget stemte: Ingen 

Forslaget anbefales.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

Dagsordenspunktet vil i forbindelse med udsendelse til Byrådet blive opdateret med et kort afsnit, der overordnet set beskriver konsekvenserne af den indgåede budgetaftale.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Ole Søbæk (C)

Beslutning

Borgmester John Schmidt Andersen (V) stillede forslag om, at Byrådet stemte om ændringsforslaget fra Enhedslisten (jf. bilag 8). Forslaget blev bragt til afstemning.

For Enhedslistens ændringsforslag stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø)

Imod Enhedslistens ændringsforslag stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Niels Martin Viuff (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Søbæk (C), Ole Frimann Hansen (F), Inge Messerschmidt (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue Aagaard (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V)

Ændringsforslaget afvist.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) stillede forslag om, at Byrådet stemte om ændringsforslaget fra V, A, O, F og B (jf. bilag 3, 4, 5, 6 og 7). Forslaget blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Niels Martin Viuff (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Frimann Hansen (F), Inge Messerschmidt (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue Aagaard (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V)

Imod stemte: Ole Søbæk (C), Pelle Andersen-Harild (Ø)

Forslaget tiltrådt.

Indstillingspunkt 1 tiltrådt.

Indstillingspunkt 2 blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Niels Martin Viuff (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Frimann Hansen (F), Inge Messerschmidt (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue Aagaard (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V), Pelle Andersen-Harild (Ø)

Imod indstillingen stemte: Ole Søbæk (C)

Indstillingspunkt 2 tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om kommunal indkomstskat. 

Lov om kommunal ejendomsskat. 

Lov om kommunernes styrelse kapitel V. 

Budget-og regnskabsbekendtgørelsen § 3.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet skal Byrådet beslutte, om der skal anvendes statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

Fastsættelsen af den kommunale udskrivningsprocent sker ved, at Byrådet i budgettet beslutter, hvilket provenu, der ønskes fra kommunal indkomstskat, og om der skal anvendes selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Herefter er det en beregningsmæssig opgave at fastsætte udskrivningsprocenten.

Udover udskrivningsprocenten skal Byrådet fastsætte grundskyldspromille og dækningsafgifter indenfor de grænser, der er fastsat i lovgivningen.

Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprocent

Byrådet skal vælge mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering. Vælges der statsgaranterede udskrivningsgrundlag vil skatteindtægter og de heraf afledte tilskuds- og udligningsbeløb ligge fast. Vælges derimod selvbudgettering foretages der en efterregulering i 2022 af såvel skatteindtægter som tilskud og udligning.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har opgjort Frederikssund Kommunes statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2019 til 8,187 mia. kr. Budgetforslaget indeholder en forudsætning om at der vælges statsgaranti. Udskrivningsprocenten i budgetforslaget er uændret 25,3. Ved en udskrivningsprocent på 25,3 er provenuet 2,071 mia. kr. på indkomstskat.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag beregnes ved hjælp af KL´s skatte- og tilskudsmodel og Frederikssund Kommunes egen befolkningsprognose. Forventningen til folketallet primo 2019 er dog reguleret som følge af det nuværende folketal pr. 1. september 2018 som udgør 81 flere borgere end kommunens egen prognose tilsiger der vil være 1. januar 2019. Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag tager derfor afsæt i et befolkningstal pr. 1. januar 2019, som ligger 100 personer over den vedtagende prognose.   

Den seneste beregning over et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2019, som tager udgangspunkt i det reviderede skøn over befolkningstallet pr. 1. januar 2019, indikerer en mindreindtægt ved valg af selvbudgettering på ca. 1,544 mio. kr. i 2019, men en positiv efterregulering i 2022 på 0,520 mio. kr. Samlet mindreprovenu ved selvbudgettering på 1,024 mio. kr. Skønnet er dog afhængigt af at samtlige forudsætninger for landet, hovedstaden og Frederikssund udvikler sig som forudsat.

Erfaringen viser, at KL´s skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget kan afvige betydeligt fra den endelige opgørelse, hvilket kan betyde en efterregulering af betydeligt omfang. Økonomi anbefaler, at der vælges statsgaranti for 2019. Se vedlagte bilag for yderligere beskrivelse af valget mellem statsgaranti og selvbudgettering.

Grundskyld

Kommunens afgiftspligtige grundværdier ekskl. landbrug mv. udgør 9,689 mia. kr. Ved uændret grundskyldspromille på 32,5 medfører dette et provenu på 314,9 mio. kr. Afgiftspligtige grundværdier for landbrug mv. udgør 981,4 mio. kr. For disse gælder et loft på 7,2 promille og det budgetterede provenu er 7,066 mio. kr. Kommunen modtager fortsat tilbagebetalingskrav, som følge af enkelte boligejeres manglende fradrag for forbedringer de såkaldte RAFN sager. Kommunernes Landsforening vurderer at der fortsat kan komme sager, men i et mindre omfang, samt at niveauet kan variere fra kommune til kommune. På baggrund af historiske tilbagebetalinger, indeholder budgettet en forventning om samlede tilbagebetalinger for 1,0. mio. kr. i 2019. Det samlede provenu for grundskyld udgør herefter 321,0 mio. kr.

Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi

De dækningsafgiftspligtige grundværdier for offentlige ejendomme er 95,6 mio. kr. Med en uændret dækningsafgift for disse på 15,0 promille udgør provenuet 1,4 mio. kr.

Dækningsafgift af forskelsværdien af offentlige ejendomme

De opgjorte dækningsafgiftspligtige forskelsværdier for offentlige ejendomme er 493,9 mio. kr. Med en uændret dækningsafgift for disse på 8,75 promille udgør provenuet 4,3 mio. kr.

Dækningsafgift af forskelsværdien af erhvervsejendomme

Med en uændret dækningsafgift på 0 promille udgør provenuet 0,0 mio. kr.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, med udgangspunkt i budgetforslaget, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2019.
 2. Udskrivningsprocenten fastsættes til 25,3.
 3. Grundskyldspromillen holdes uændret på 32,5 promille og grundskyldspromillen for landbrug med videre holdes uændret på 7,2 promille.
 4. Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi med en uændret sats på 15,0 promille.
 5. Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi med en uændret sats på 8,75 promille.
 6. Dækningsafgift af erhvervsejendommes fortsat fastsættes til 0 promille.
Historik

Økonomiudvalget, 3. oktober 2018, pkt. 276:

Borgmesteren stillede forslag om, at indstillingspunkt 2 ændres, således at det fremgår, at udskrivningsprocenten fastsættes til 25,8. Forslaget blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte: Inge Messerschmidt (O), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Frimann Hansen (F), Tina Tving Stauning (A), Kenneth Jensen (A) og Poul Erik Skov Christensen (A).

Imod stemte: Ingen.

Forslaget anbefales.

Indstillingspunkt 1-6 (herunder det justerede indstillingspunkt 2) anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

Beslutning

Borgmester John Schmidt Andersen (V) stillede forslag om, at indstillingspunkt 2 ændres, således at det fremgår, at udskrivningsprocenten fastsættes til 25,8 %. Forslaget blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Niels Martin Viuff (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Frimann Hansen (F), Inge Messerschmidt (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue Aagaard (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V)

Imod forslaget stemte: Ole Søbæk (C), Pelle Andersen-Harild (Ø).

Forslaget tiltrådt.

Indstillingspunkt 1-6 - herunder det justerede indstillingspunkt 2 - blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Niels Martin Viuff (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Frimann Hansen (F), Inge Messerschmidt (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue Aagaard (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V)

Imod stemte 2: Ole Søbæk (C), Pelle Andersen-Harild (Ø)

Indstillingspunkt 1-6 tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om folkekirkens økonomi.

Sagsfremstilling

Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi, kirkeskatteprocenten for det kommende år. Fastsættelsen af kirkeskatteprocenten sker på følgende måde:

1.    Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten.

2.    Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kommunens kirkekasser og Provstiudvalgskassen.

3.    På baggrund af Byrådets beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering fastsættes kirkeskatteprocenten, således at udgifterne til landskirkeskat, kirkekasser og provstiudvalgskasse finansieres.

Byrådet har således ikke mulighed for at påvirke kirkens udgiftsniveau, men træffer alene beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering. I 2018 udgør kirkeskatten 0,96 %.

Kirkeministeren har i brev af 5. juli 2018 meddelt, at landskirkeskatten i 2019 for medlemmer af folkekirken i Frederikssund Kommune udgør 9,832 mio. kr. og Frederikssund Provstiudvalg har i brev af 11. september 2018 oplyst, at bidraget til kirke- og provstiudvalgskasser udgør 53,430 mio. kr.

Af § 18 i lov om folkekirkens økonomi fremgår det, at ligningsbeløb til kirke- og provstiudvalgskasser samt landskirkeskat pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til pågældende kommune, dog at den kirkelige ligning fastsættes med 2 decimaler. Dette indebærer, at kommunens valg mellem statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag også er bestemmende for, hvilken kirkeskatteprocent der skal anvendes for at dække det samlede finansieringsbehov til folkekirken.

Under forudsætning af, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2019, forbliver kirkeskatteprocenten uændret 0,96 %.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Kirkeskatteprocenten for 2019 fastsættes til 0,96 % på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat.
Historik

Økonomiudvalget, 3. oktober 2018, pkt. 277:

Anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C)

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Niels Martin Viuff (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Søbæk (C), Ole Frimann Hansen (F), Inge Messerschmidt (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue Aagaard (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V)

Pelle Andersen-Harild (Ø) undlod at stemme.

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning

Charlotte Drue Aagaard (V) takkede for Byrådets erkendtlighed i forbindelse med, at hun for nylig er blevet gift.