Frederikssund Kommunes logo

Byrådets møde den 01. marts 2023

Byrådssalen kl. 19.00

Referat
Fold alle punkter

22Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

Beslutning

Der var indsendt to skriftlige spørgsmål vedr. henholdsvis etablering af en dæmning samt billigere offentlig transport til pensionister. Såvel spørgsmål som svar er tilgængelig på kommunens hjemmeside (frederikssund.dk/byrådets spoergetid).

På mødet blev der derudover stillet tre mundtlige spørgsmål om:

 • Udarbejdelse af en lokalplan for Marbæk-området.
 • Hvorvidt kommunen har foretaget økonomiske beregninger af, hvad det betyder, hvis sager på børneområdet behandles hurtigere.
 • Sagsbehandlingstider i sager indenfor socialområdet - herunder hvorvidt Børn, familie og rådgivning vil bede om kvartalsvise opgørelser over sagsbehandlingstider indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Formål og rammer for Byrådets spørgetid i Frederikssund Kommune

Formål med spørgetiden

Formålet med Byrådets spørgetid er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse om kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Spørgsmål, der ikke anses for at være af generel interesse og dermed ikke er egnet til besvarelse i et offentligt møde, vil blive besvaret af administrationen, og svaret sendes direkte til borgeren.

Byrådets møder er offentlige og livestreames. Dette gælder også spørgetiden.

Hvordan og hvornår afvikles spørgetiden

Byrådets spørgetid afvikles umiddelbart før Byrådets ordinære møder. Spørgetiden er højst 30 minutter.

I spørgetiden besvares de skriftlige spørgsmål først.

Hvis der er så mange spørgsmål, at de ikke kan besvares inden for spørgetiden, udsættes de sidst indkomne spørgsmål til næste spørgetid.

Er der ingen spørgsmål, eller bruges spørgetiden ikke helt, så begynder forhandlingerne om sagerne på dagsordenen. Når de politiske forhandlinger er begyndt, slutter spørgetiden.

Spørgsmål til Byrådet kan stilles af enhver borger i Frederikssund Kommune. Den der stiller spørgsmålet skal være til stede i byrådssalen. Borgmesteren afgør, hvem der skal besvare spørgsmålet.

Borgmesteren kan afvise spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form mindre end 6 måneder efter den seneste besvarelse.

Spørgetiden suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver byrådsperiode. Der er ikke spørgetid forud for møder, hvor forslag til kommunens årsbudget behandles.

Præcisering omkring spørgsmålene

 1. Spørgsmål kan stilles skriftligt forud for Byrådets møde, så spørgeren kan være sikker på at få et fyldestgørende svar. Spørgsmål kan også stilles mundtligt på selve mødet.

Skriftlige spørgsmål skal være modtaget på Rådhuset senest 8 dage før det byrådsmøde, hvor det ønskes besvaret. Spørgeren kan indsende spørgsmål via en formular på hjemmesiden, hvor der samtidig gives samtykke til, at spørgsmålet må offentliggøres.

 1. Spørgsmål kan også sendes til: Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund. Skriv på kuverten ”Til Byrådets spørgetid”. Der skal oplyses navn og adresse. Hvis spørgeren har brug for hjælp til formulering og nedskrivning af spørgsmålet, kan spørgeren henvende

  sig på et af kommunens folkebiblioteker og få hjælp.

 1. Det er Borgmesteren, der læser de skriftlige spørgsmål op, inden de besvares. Spørgeren får dernæst mulighed for kort at uddybe spørgsmålet.
 1. Spørgeren kan også møde op i spørgetiden og stille sit spørgsmål mundtligt, når Borgmesteren giver spørgeren taletid. Inden spørgsmålet stilles, skal oplyses navn og adresse. Det er ikke sikkert, at spørgeren kan få svar på spørgsmålet med det samme, hvis noget skal undersøges nærmere – og spørgeren vil i så fald i stedet modtage et skriftligt svar fra administrationen efterfølgende.
 1. Alle spørgsmål skal være korte og må normalt kun tage 1 minut at stille og 2 minutter at besvare. Herudover kan gives tid til kort replik og duplik.
 1. Hver spørger kan højst stille 2 spørgsmål på et møde.
 1. Spørgsmål skal være formuleret i en ordentlig tone, må ikke omtale navngivne medarbejdere eller have karakter af at være chikanerende, injurierende eller racistiske.
 1. Spørgsmål vedrørende punkter der er optaget på dagsordenen på det pågældende møde, besvares under sagens behandling.
 1. Har spørgeren stillet et spørgsmål til Byrådet, skal spørgeren være til stede ved besvarelsen, ellers bliver spørgsmålet ikke besvaret.
 1. Spørgsmål, der er stillet skriftlig, vil – sammen med svaret – blive offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Byrådets møde. Der er link hertil i referatet.
 1. Spørgetiden ledes af Borgmesteren, der også afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om reglerne for spørgetiden

23Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Ole Frimann Hansen (F) var fraværende. I stedet deltog Lone Terp (F).

Anne-Lise Kuhre (A) var fraværende. I stedet deltog Ozgür Bardakci (A).

24Beslutning om tids- og procesplan for budget 2024-2027

Resume

I nærværende sag fremlægges forslag til tids- og procesplan for arbejdet med budget 2024-2027.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til tids- og procesplan for arbejdet med budget 2024-2027 godkendes.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 31:

Anbefales med den bemærkning, at høringsfristen forlænges til den 11. september 2023.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling

Den foreslåede tids- og procesplan for budgetlægningen for 2024-2027 er følgende:

 • Der afholdes tre temamøder om budget 2023-2026 for det samlede Byråd henholdsvis den 26. april, 21. juni samt 23. august.
 • I fortsættelse af Byrådets første temamøde om budget 2024-2027 den 26. april afholdes de indledende politiske drøftelser i maj og juni måned.
 • Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2024-2027 den 23. august til Byrådets efterfølgende første behandling den 30. august.
 • De politiske forhandlinger om budget 2024-2027 planlægges i weekenden den 15.-17. september.
 • I forhold til partiernes eventuelle fremsendelse af ændringsforslag til budgettets 2. behandling foreslås, at fristen er tirsdag den 19. september kl. 12.00.
 • Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag den 4. oktober. Byrådet 2. behandler - og vedtager - budgettet onsdag den 11. oktober.

Uddybende forslag til politisk tidsplan er vedlagt som bilag.

Budgetmateriale

Alt det foreløbige budgetmateriale håndteres via den elektroniske budgetmappe i First Agenda. Budgetmappen udsendes ad fire omgange således, at første udsendelse til Byrådet sker før sommerferien i forbindelse med Byrådets anden temadrøftelse den 21. juni med en foreløbig status på en evt. indgået økonomiaftale mellem Regeringen og KL.

Budgetmappen indeholder ligeledes de administrativt udarbejdede budgetinitiativer.

Anden udsendelse sker fredag den 18. august til temadrøftelsen den 23. august og vil omfatte opdaterede økonomiske oversigter samt supplerende notater.

Tredje udsendelse sker i forbindelse med Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet og indeholder budgetinitiativer, som sendes i høring.

Herudover vil der være en særlig budgetmappe i forbindelse med høringsprocessen, som opdateres løbende og indeholder svar på politiske spørgsmål etc.

Udarbejdelse og behandling af det tekniske budget marts-august 2023

Der foretages tekniske korrektioner som følge af KL´s reviderede pris- og lønskøn, som forventes at foreligge i marts måned. Desuden korrigeres for de demografiske ændringer som følge af en revideret befolkningsprognose, som forventes forelagt fagudvalg og Byråd i april måned. Herudover korrigeres der for eventuelle konsekvenser af de politisk behandlede budgetopfølgningssager pr. 31. marts, ligesom der korrigeres for konsekvenser af øvrige politiske beslutninger efter vedtagelsen af budget 2023. Desuden indgår et opdateret teknisk budget i anden budgetmappe inden Byrådets temadrøftelse III den 23. august med de sidste tekniske korrektioner, herunder konsekvenserne af den indgåede økonomiaftale, lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) samt eventuelle konsekvenser af budgetopfølgningen pr. 30. juni.

Udarbejdelse og behandling af budgetinitiativer

Til budgetprocessen udarbejder administrationen budgetinitiativer således, at der hvert år tilvejebringes midler i budgetarbejdet til finansiering af den demografiske vækst samt andre udefrakommende ændringer, herunder nye politiske tiltag, jf. den økonomiske politik for 2022 -2025 vedtaget af Byrådet den 2. marts 2022. Formålet med den økonomiske politik er at sikre en fortsat sund og robust økonomi.

Budgetprocessen er på et tidligt stadie, hvorfor der kun i begrænset omfang kan siges noget nagelfast om de økonomiske rammer for arbejdet med budget 2024-2027. Blot som eksempler på nogle af de største usikkerhedselementer, hvor afklaring fortsat udestår, kan nævnes:

 • Indgåelse af økonomiaftale for 2024 i juni 2023, hvor kommunens indtægter fra tilskud og udligning fastlægges. Ligesom rammer vedrørende serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter fastlægges.
 • Det fortløbende arbejde med kommunens udgiftsside, der bl.a. er afhængig af udviklingen på de demografiregulerede områder, strukturelle og styringsmæssige forhold på de store velfærdsområder mv.
 • Konkret ser Frederikssund Kommune – ligesom det er tilfældet i de fleste af landets kommuner – ind i budgetudfordringer på især specialundervisningsområdet. Men også ældreområdet og voksenhandicapområdet vil blive fuldt tæt.

I forhold til budgetinitiativerne vil effektiviseringer og reduktioner på serviceudgifterne være helt centrale i det videre arbejde. Der vil dog også være behov for at undersøge andre udgiftsposter – herunder bruttoanlægsudgifter, overførsler mv.

En orientering om hvilke temaer, der arbejdes med i administrationen, vil indgå i fagudvalgenes drøftelser på møderne i maj-juni måned. Ligeledes vil de konkrete budgetinitiativer fremgå af budgetmappen inden sommerferien.

Særligt om anlægsbudgettet

I 2024 budgetteres p.t. med skattefinansierede anlægsudgifter på 200,8 mio. kr. I 2023 udgjorde kommunernes samlede bruttoanlægsramme 18,5 mia. kr., hvilket gav anledning til en teknisk vejledende anlægsramme for Frederikssund Kommune på 149,6 mio. kr.

I forlængelse heraf henledes opmærksomheden på, at der i forbindelse med budget 2023-2026 blev aftalt, at der tidligt i 2023 indledes drøftelser om anlægsinvesteringer i 2023-2026 med henblik på fremtidige prioriteringer. Dette vil ske i forbindelse med særskilt sag på dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 22. februar.

Inddragelse

Borgerinddragelse og inddragelse af MED-organisationen, råd og nævn m.m. i budgetprocessen:

1. Digital borgerinvolvering

På hjemmesiden vi.skaber.frederikssund.dk kan alle komme med deres input, som bliver videregivet til politikerne. Siden opdeles i følgende emner:

 • Erhverv, kultur, unge og fritid
 • Ældre og sundhed
 • Byplanlægning, natur og den grønne omstilling
 • Børn og undervisning

Der er åbent for ideer og forslag foreløbigt frem til den 24. august 2023.

2. Fagudvalgenes dialog med brugerbestyrelser, råd og nævn

En række af fagudvalgene har løbende dialog med bestyrelser, råd og nævn indenfor deres ansvarsområde - typisk i form af halvårlige eller årlige møder. De enkelte fagudvalg vil vurdere, hvordan de vil kunne invitere bestyrelser, råd og nævn med ind i en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.

3. Fysisk og/eller digitalt borgermøde

Tirsdag den 6. juni inviterer Frederikssund Kommune til borgermøde om Budget 2024. På mødet kan man høre, hvordan et budget bliver til, og hvad det er for nogle rammer og vilkår, som Byrådet har, når der skal lægges budget for 2024 og overslagsårene. Man kan deltage digitalt eller fysisk til mødet.

4. Høringsprocessen

Den 31. august vil der blive afholdt endnu et borgermøde. Borgerne kan gå i dialog med Byrådets medlemmer om budget 2024-2027 samt udviklingstiltag og initiativer indenfor det enkelte område. Borgermødet har til formål at give mulighed for en drøftelse af det budgetforslag, der er sendt i høring.

Ved siden af de skitserede initiativer sendes budgetforslaget i høring i perioden fra den 25. august - 8. september, hvor alle interesserede kan afgive høringssvar. Høringssvarene bliver som udgangspunkt offentliggjort på kommunens hjemmeside, ligesom de bliver gjort tilgængelige for Byrådets medlemmer. Ydermere kommunikeres der løbende omkring budgetarbejdet via nyheder og kommunens hjemmeside, f.eks. i forbindelse med høringsperiodens start, vedr. afholdelse af borgermødet m.m.

Hoved MED-udvalget kvalificerer de enkelte budgetinitiativer inden Byrådets temadrøftelse III (23. august). Budgetforslaget planlægges drøftet på møde mellem Hoved MED-udvalget og Økonomiudvalget den 30. august.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

25Beslutning om temaer i Planstrategi 2023

Resume

På baggrund af en temadrøftelse om planstrategi 2023 i Byrådet den 26. oktober 2022 og en yderligere temadrøftelse i Byrådet den 1. februar 2023 skal Byrådet med denne sag træffe beslutning om temaer for Planstrategi 2023. Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens langsigtede udvikling 2023-2035. Den skal vedtages inden udgangen af 2023. Økonomiudvalget fik forelagt sagen den 25. januar 2023 (pkt. 10), men udsatte sagen med ønsket om afholdelse af det yderligere temamøde for Byrådet. Temamødet er nu afholdt. Med det udgangspunkt behandles sagen påny.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende de fire foreslåede temaer for Planstrategi 23.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 33:

Anbefales med følgende bemærkninger:

Under temaet ”Stærke lokale fællesskaber”, punkt 2 præciseres, at mål 2 skal skabe rammer for, at kommunen har et bredt boligudbud med boliger for alle, hvorfor ”service” ikke skal omtales.

Ligeledes skal temaet ”Det gode erhvervs- og arbejdsliv”, punkt 4 præciseres, idet målet er at arbejde for et bredt udbud af bedre forbindelser. Delsætningen ”en hurtig etablering af Frederikssundmotorvejen, bedre S-togforbindelse til hovedstadsområdet og bedre forbindelse til internettet” slettes derfor.

Målene bør herudover fremstå som punkter, da der ikke er tale om en prioriteret tilgang.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt med den tilføjelse, at punkt 2 under overskriften "Stærke lokale fællesskaber" justeres, så den hedder "Understøtte lokale initiativer og en fortsat udvikling, der er med til at skabe levende og forskelligartede byer med fællesskaber og et rigt kultur- og fritidsliv".

Sagsfremstilling

Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens langsigtede udvikling 2023-2035. Den skal vedtages inden udgangen af 2023. Planstrategien skal sætte rammer og mål for, at Frederikssund Kommune kan udvikle sig til en stærk bosætningskommune, der går foran i den grønne omstilling og bevaring af naturen - og som inviterer til samskabelse med borgere og erhvervsliv.

Planstrategien vil tage udgangspunkt i DK2020 klimaarbejdet 22-, byudviklingsstrategien (2021), Bosætningsstrategien (2021), igangværende analyser af detailhandelsudviklingen i hele kommunen og helhedsplanlægning i Frederikssund By. Planstrategien skal sætte retning for en fremtid, hvor klimadagsordenen sætter nye vilkår for, hvordan vi skal leve, arbejde og indrette os. Vi skal tænke nyt om vores byers indretning, vores forbrug, energiforsyning, placering af service og handel, vores mobilitet, læringsmiljøer mv. Vi når kun målene, hvis vi samarbejder med borgere, virksomheder og foreninger i kommunen. Derfor lægger administrationen op til, at Planstrategi 2023 både i målformulering og i arbejdet med at realisere strategiens mål fokuserer på samskabelse og partnerskaber. Målet er at få skabt et stærkt politisk fundament for den fremtidige udvikling.

Administrationen anbefaler, at Planstrategi 2023 har klima som gennemgående tema. Strategien foreslås opbygget på fire hovedtemaer, som blev drøftet på Byrådets temadrøftelser i oktober 2022 og februar 2023. Ud fra temadrøftelserne og de udsagn, som Byrådet afleverede på mødet, foreslår administrationen 4-5 underliggende mål for hvert hovedtema, som kan sætte retning for Byrådets ønsker om den fremtidige udvikling. Herunder fremgår forslag til mål, som kan drøftes i Økonomiudvalget for at give administrationen en retning for arbejdet med at udarbejde et forslag til Planstrategi 2023, som forventes forelagt politisk medio 2023.

Stærke lokale fællesskaber

Vi vil:

1. Understøtte lokale initiativer, der er med til at skabe levende og forskelligartede byer med fællesskaber og et rigt kultur- og fritidsliv.

2. Skabe rammer for, at kommunen har et bredt boligudbud med boliger for alle og service svarende til bystørrelsen.

3. Medtænke bæredygtighed og klimatilpasning, når lokalsamfund udvikles.

4. Arbejde for gode trafikforbindelser fra attraktive, lokale trafikknudepunkter.

Attraktiv og klimavenlig købstad

Vi vil:

1. Understøtte en fortsat udvikling i Frederikssund By, så der er grundlag for en høj kvalitet i tilbud til alle kommunens borgere indenfor kultur, handel og sundhed.

2. Bevare og udbygge købstadens bykvaliteter.

3. Skabe rammer for en levende og klimatilpasset købstad for alle aldre ved at styrke byens grønne og blå rum og ved at etablere gode forhold for gående og cyklister.

4. Udvikle bymiljøet omkring ungdomsuddannelserne og sikre plads til fællesskaber - Sammen med de unge, Campusrådet og byens kultur- og byaktører.

Fjordlandet – vores rige natur

Vi vil:

1. Værne om og styrke vores mangfoldige natur med sammenhængende naturområder og smukke landskaber med udsigtspunkter og kulturarv.

2. Understøtte et aktivt fritidsliv med naturoplevelser omkring fjordene og i landområderne.

3. Styrke muligheden for bynære naturoplevelser.

4. Bruge landskabets muligheder for at håndtere klimaforandringer og reducere klimaftrykket.

Det gode erhvervs- og arbejdsliv

Vi vil:

1. Fremme samarbejde og partnerskaber med erhvervslivet for at sikre alsidige og attraktive uddannelser og arbejdspladser.

2. Planlægge for nye erhvervsområder, så det er muligt at tiltrække nye virksomheder til kommunen.

3. Arbejde for udviklingsmuligheder i eksisterende erhvervsområder og evt. omdanne erhvervsområder, hvor erhvervsfunktioner ophører.

4. Arbejde for bedre forbindelser - en hurtig etablering af Frederikssundmotorvejen, bedre S-togforbindelse til hovedstadsområdet og bedre forbindelse til internettet.

5. Indgå i partnerskaber med erhvervslivet, forsyningsselskaber og andre relevante interessenter på klima- og energiområdet.

Processen frem til endelig vedtagelse

 • Temaer, målsætninger og proces behandles i Økonomiudvalget i februar 2023.
 • Inddragelse af interessenter i marts/april.
 • Temamøde i Byrådet den 29. marts 2022 om ét eller flere temaer forud for forslagsudarbejdelse.
 • Politisk behandling af forslag til Planstrategi i juni/august 2023.
 • Offentlig høring af planstrategi efterår 2023.
 • Endelig vedtagelse i 2023.

De interne opsamlinger fra Byrådets temamøder den 26. oktober 2022 og 1. februar 2023 er vedlagt som bilag til de to temamøder (i mappen "Temamøder - Byrådet" i First Agenda Prepare).

Inddragelse

Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens udvikling og skal dermed i første omgang forankres i Byrådet. Når temaerne er valgt, vil administrationen inddrage lokale aktører indenfor de fire temaer. Det er vigtigt, at strategien målrettes fremtidens udfordringer. Inddragelse kan ske ved ved særlige planstrategimøder, men kan i lige så høj grad ske gennem indsatser i DK2020 planarbejdet, bymidtesamarbejdet mv. Når Byrådet har vedtaget et forslag til strategi sendes strategien i 8 ugers høring.

Sammen om fremtidens Frederikssund

Planstrategien og kommuneplanlægningen inviterer til samskabelse. Administrationen vil derfor allerede i forbindelse med formuleringen af forslaget til Planstrategi 23 og hele vejen til den færdige kommuneplan kontakte væsentlige interessenter for at afsøge muligheder for at realisere Byrådets mål via samarbejde. Yderligere temaer for inddragelse, som evt. kan ligge i høringsperioden, kan f.eks. være bæredygtigt byggeri, boliger med fællesskaber eller grønne fællesskaber om energi og klima, herunder fx principper for solceller, vindmøller og energistationer.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

26Beslutning om vedtagelse af kommuneplantillæg 005 og lokalplan 145 for Engkvarteret i Vinge

Resume

Byrådet skal med denne sag vedtage Kommuneplantillæg 005 og Lokalplan 145 for nye boliger i det sydlige Vinge endeligt. Samtidigt skal Byrådet godkende en udbygningsaftale, hvor bygherren medfinansierer en del af områdets infrastruktur.

Planerne muliggør etableringen af 75-100 boliger syd for Fællesmagasinet, hvor de 60 boliger opføres som andelsboliger for seniorer. De øvrige boliger opføres som rækkehuse i 2 etager.

Plan- og Miljøudvalget igangsatte udarbejdelsen af planerne den 25. november 2020, og byrådet vedtog forslagene den 31. august 2022, hvorefter planforslagene var i høring fra den 9. september til den 24. oktober 2022. Det blev efterfølgende vurderet, at den udbygningsaftale, der fulgte planerne ikke var fyldestgørende. Udbygningsaftale blev revideret, og der er gennemført en ny 14 dages høring af det samlede høringsmateriale i december 2022 og januar 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Vedtage kommuneplantillæg 005 og lokalplan 145 for boliger i det sydlige Vinge.
 2. Godkende en udbygningsaftale, hvor ansøger medfinansierer en del af områdets nødvendige infrastruktur.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 1. februar 2023, pkt. 24:

Indstillingspunkterne 1-2: Anbefales.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 34:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Beslutning fra Plan og teknik, 1. februar 2023, pkt. 24:

Indstillingspunkterne 1-2: Anbefales.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I)

Sagsfremstilling

Planlægning af boliger i den sydlige del af Vinge er en del af en etapeopdelt plan, der omfatter store dele af arealerne mellem Fællesmagasinet og St. Rørbæk. Projektet er også en del af Byrådets 8-punktsplan fra 2019 for udvikling af Vinge, hvor ønsket bl.a. er at planlægge for 75-100 boliger syd for Fællesmagasinet. Lokalplanen sætter rammen for denne udvikling. Den foreslåede bebyggelse vil udelukkende blive placeret på privatejede arealer.

Projektet omfatter et grundareal på 14.200 m², der ligger placeret syd for Fællesmagasinet og nord for St. Rørbæk. Ansøger har revideret projektet i forhold til det oprindelige, men projektet ligger stadig indenfor de rammer, der blev fastlagt for bebyggelsen i forbindelse med igangsættelse af lokalplanarbejdet. Den primære ændring er, at projektet kommer til at indeholde en afdeling af Bovieran, som svarer til det, der er opført på Frikvarteret 2 i Frederikssund. Bovieran er et andelsboligfællesskab for seniorer. I dette tilfælde rummer bebyggelsen 60 lejligheder. På den resterende del af arealet planlægges for opførelse af rækkehuse. Rækkehusene vil blive opført i 2 etager og Bovieran i 3 etager. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 70, hvilket svarer til et byggeri på 9.940 m2..

Kommuneplan

Området er i henhold til kommuneplan 2021-2033 beliggende indenfor et rækkefølgebelagt areal, hvor byudviklingen først ville blive frigivet i anden halvdel af kommuneplanperioden, dvs. 2027 - 2033. En afvigelse fra rækkefølgeplanen, der er en del af kommuneplanens hovedstruktur, kræver et kommuneplantillæg. Administrationen valgte at gennemføre en forhøring/indkaldelse af ideer og forslag med en 2 ugers høringsperiode. Forhøringen medførte ikke, at der skulle tages højde for særlige forhold i udarbejdelsen af kommuneplantillægget.

Lokalplan

Med lokalplanen fastsættes der krav til bebyggelsens omfang, placering og arkitektur. Desuden fastlægges der med lokalplanen en disponering af området med hensyn til parkering, vej- og stiføring, adgangsforhold m.m.

I lokalplanen er der lagt vægt på mulighed for bevægelse igennem lokalplanområdet, så boligerne bliver godt forbundet i nærområdet, og til de overordnede stisystemer i Vinge. Beplantning fra de grønne områder vil blive trukket med ind i bebyggelsen, så overgangen mellem det grønne og boligen vil komme til at fremstå som en naturlig overgang, og færdslen mellem den grønne kile og bebyggelsen kan foregå uhindret.

Udbygningsaftale

På opfordring fra ejeren af det område, der er omfattet af lokalplanen, er der blevet udarbejdet et forslag til en udbygningsaftale, hvor formålet er at få anlagt en ny vej, som angivet på oversigtskortet. Vejen vil give grundejeren mulighed for at forbinde det kommende boligområde med Store Rørbækvej. Kommunen vil med den nye vej få mulighed for at tilgå kommunens kommende udstykninger mod øst. Udkast til udbygningsaftale har været offentliggjort som en del af høringsmaterialet.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af forslaget til kommuneplantillægget og lokalplansforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at planforslagene ikke vil medføre en så væsentlig indvirkning på miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen begrundes med:

 • at lokalplanområdet er beliggende uden for indvindingsoplandet for særlige drikkevandsinteresse til Marbæk Vandværk.
 • at der ikke er registreret § 3-beskyttet natur inden for området, ligesom der ikke har været forekomster af fredede eller beskyttede arter, jf. Habitatdirektivet.
 • at lokalplanområdet ligger ca. 2,4 km øst for nærmeste Natura 2000-område, hvorfor planen ikke har konsekvenser for dette.
 • at omdannelsen fra intensivt dyrket landbrugsareal til boliger med en bæredygtig profil betyder, at miljøpåvirkninger forventes at blive minimale.

Inddragelse

Planforslagene har været i høring fra den 9. september til den 24. oktober 2022. Det er efterfølgende vurderet, at den udbygningsaftale, der fulgte planerne ikke var fyldestgørende. Derfor er der gennemført en ny 14 dages høring af det samlede høringsmateriale i december 2022 og januar 2023. Høringssvaret er gennemgået og vurderet i hvidbogen. Høringssvaret giver anledning til, at administrationen anbefaler, at der bliver etableret et vejbump på St. Rørbækvej ved børnehuset.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

27Beslutning om vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for boliger i Søkvarteret og Solsikken i Vinge

Resume

Byrådet skal med denne sag godkende lokalplan 153 og kommuneplantillæg 007 for boliger i Søkvarteret i Vinge. Formålet med planerne er at muliggøre etablering af et nyt boligområde med åben lav bebyggelse i form af parcelhuse og et område med ’Tiny Houses’. Lokalplanen understøtter visionen om, at Vinge bliver en mangfoldig by, hvor fællesskaberne kan trives i og omkring byens grønne hjerte.

Supplerende resume til Byrådets møde den 1. marts 2023

På Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2023 blev der spurgt til fordelingen af grundstørrelser for parcelhusene. Nederst i sagen fremgår en opsummering af de omtrentlige grundstørrelser, som også er vist på et vedlagt kortbilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til lokalplan 153 og kommuneplantillæg 007 vedtages endeligt med de anbefalede rettelser.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 1. februar 2023, pkt. 25:

Anbefales.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 35:

Anbefales.

Beslutning fra Plan og teknik, 1. februar 2023, pkt. 25:

Anbefales.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I)

Sagsfremstilling

Lokalplanen for Søkvarteret og Solsikken i Vinge giver mulighed for, at der kan opføres 45 parcelhuse med grundstørrelser fra 550-750 m2 i den vestligedel af planområdet. Desuden åbnes mulighed for, at der kan opføres op til 18 'Tiny Houses' i den østlige del af planområdet med grundstørrelser fra 150-250 m2. Det østlige planområde kan alternativt benyttes til parcelhuse med grundstørrelser fra 450-550 m². Lokalplanen sikrer, at området udbygges på baggrund af en varieret bebyggelsesplan, og at der bliver en god forbindelse mellem boligerne og det grønne hjerte.

Planlægning for området er en del af Byrådets 8 punkts plan fra 2019, hvor visionen bl.a. er, at Vinge skal udvikles som en varieret by. I den centrale del af Vinge skal der primært opføres etageboliger på grund af den stationsnære placering. Lokalplanen for Søkvarteret og Solsikken tilfører et område med åben lav boliger for at skabe en varieret by.

Parallelt med lokalplanen er der udarbejdet et tilhørende kommuneplantillæg, der bringer lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplantillægget ændrer kommuneplanens rækkefølgeplan, så der kan planlægges for området nu frem for i anden halvdel af kommuneplanperioden (2027 – 2033).

Høringssvar og tilpasning af planerne

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 24. juni til den 19. august 2022. I høringsperioden er der modtaget 18 høringssvar fra borgere i Snostrup, Snostrup Grundejerforenings bestyrelse og Novafos.

Høringssvarene omhandler bl.a. trafikale forhold til det østlige Tiny House område, herunder placering af adgangsvej og sikker cykelsti, miljøscreeningen samt diverse forsyningsforhold, herunder hensynet til forsyningsledning. Alle høringssvarene er behandlet i hvidbogen.

Høringssvarene og den videre dialog har ført til tekniske rettelser af lokalplanen. Herunder er nogle af de væsentligste ændringer oplistet:

 • Vejforsyningen til det østlige planområde vil kun ske fra vest gennem det kommende parcelhusområde, og det vil ikke længere være muligt at køre i bil til området fra syd via Solvænget.
 • Tilpasning af diverse forsyningsforhold, herunder det kommende byggeris hensyn til en eksisterende pumpestation og forsyningsledning, tilpasning af afløbskoefficient og en tilføjelse om at forsyningsselskaber undtages for medlemspligten til grundejerforeningen.
 • Bestemmelser omkring 'Tiny Houses' er tilpasset Økonomiudvalgets 6 godkendte principper for Tiny Houses fra d. 21. december 2022. Der gives mulighed for at etablere op til 45 m2 bebyggelse, parcelstørrelserne hæves til 150-250 m2, parkeringsnormen for Tiny Houses nedsættes til 0,6, der gives mulighed for byggeri i op til 5,5 meters højde, der indføres ingen begrænsninger i forhold til etageantal, der er krav om helårsbeboelse og slutteligt skal Tiny Houses tilsluttes forsyningsnettet.
 • Ovenstående tilpasninger bevirker, at antallet af Tiny Houses nedsættes fra 20 til 18, og det mulige byggeområde samt vende- og parkeringsplads i det østlige planområde er tilpasset. Endvidere er den byggefrie grønne bufferzone mellem Snostrup og det nye boligområde ændret til 20-25m for bl.a. at sikre plads til den ændrede infrastruktur. Zonen sikrer, at Snostrup fortsat fremtræder som en afgrænset landsby.
 • Der er tilføjet en bestemmelse om, at Tiny Houses skal opføres med min. 2,5 m til alle skel. Dertil er muligheden for at etablere et fælleshus indenfor lokalplanområdet fjernet, da der etableres et større fælleshus nord for planområdet.
 • Afsnittet om Fingerplanen er, efter dialog med Bolig- og planstyrelsen, udvidet og præciseret i redegørelsesteksten i hhv. lokalplanen og kommuneplantillægget. Det er således udfoldet, at planområdet indgår i en samlet større udvikling af det sydøstlige Vinge, hvor byudviklingen foregår som et sammenhængende træk, der udstråler fra Vinge Station og i sydlig retning og som bindes sammen af en løbende udbygning af infrastrukturen og skabelsen af en sammenhængende grøn struktur - det ”grønne hjerte”.

Samlet set har høringen således givet anledning til flere tekniske præciseringer og suppleringer i lokalplanen og kommuneplantillægget, men ingen større ændringer. Der er redegjort for resultatet af den offentlige høring i hvidbogen.

Lokalplan 153, kommuneplantillæg 007, høringssvar og hvidbogen er vedlagt som bilag.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 1. marts 2023

På Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2023 blev der spurgt til fordelingen af grundstørrelser for parcelhusene. Nedenfor fremgår en opsummering af de omtrentlige grundstørrelser, som også er vist på et vedlagt kortbilag. Det skal understreges at der endnu ikke er udarbejdet endelig udstykningsplan, så mindre tilpasninger kan forekomme i den videre proces.

Parcelhusgrunde

I størrelserne 514 - 558 m² er der 24 grunde

I størrelserne 682 - 762 m² er der 20 grunde

Der er én enkelt grund på 614 m²

Tiny House grunde

18 grunde i spændet 153 – 257 m²

Inddragelse

I januar 2023 har administrationen afholdt et informationsmøde for de borgere der har indsendt høringssvar til planforslagene. På mødet blev der givet en status for planarbejdet, herunder en gennemgang af de behandlede høringssvar og administrationens indstilling til ændringer i planerne, og borgerne kunne stille spørgsmål.

I august 2022 har der været afholdt et dialogmøde i Vinge om Tiny Houses. Der er også afholdt et for-dialogmøde med borgerne i nærområdet i marts 2022 forud for udarbejdelse af planforslagene.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

28Beslutning om forslag til lokalplan 164 for erhvervsområde nord for Haldor Topsøe Park i Vinge

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til om forslag til lokalplan 164 for erhvervsområde nord for Haldor Topsøe Park i Vinge skal godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger. Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af et nyt erhvervsområde med god plads til grønne og blå strukturer, gode forbindelser og mulighed for produktion af vedvarende energi. Lokalplanen understøtter visionen om Vinge som en grøn by.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til lokalplan 164 for erhvervsområde nord for Haldor Topsøe Park i Vinge godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 1. februar 2023, pkt. 23:

Anbefales.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 36:

Anbefales.

Beslutning fra Plan og teknik, 1. februar 2023, pkt. 23:

Anbefales.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 2. juni 2022, i forbindelse med accept af købstilbud, at igangsætte udarbejdelse af et lokalplanforslag. Planen giver mulighed for at opføre ny produktionsfacilitet for FOSS A/S. Lokalplanen skal sikre, at der skabes et attraktivt erhvervsområde med god adgang til infrastruktur og med vægt på bæredygtig erhvervsudvikling med mulighed for produktion af vedvarende energi. Området er beliggende nord for Haldor Topsøe Park i Vinge.

Lokalplanens indhold

Planområdet udgør en del af erhvervsområdet i det nordlige Vinge og ligger i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde i det sydøstlige Frederikssund. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 22 ha, der afgrænses af Sillebro Å mod nord og øst, Frederikssundvej mod vest og Haldor Topsøe Park mod syd. Området er beliggende i landzone og ikke tidligere omfattet af en lokalplan. Lokalplansområdet er omfattet af kommuneplanramme E 2.1 i Kommuneplan 2021, og lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Parallelt med udarbejdelsen af lokalplanen er der udarbejdet spildevandstillæg for området. Området er udlagt til separatkloakering. Regnvand skal derfor føres til regnvandsledning, hvorfra vandet ledes til områdets to bassiner, hvor det renses og forsinkes før det ledes til Sillebro Å.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for et større erhvervsbyggeri med mulighed for produktion af vedvarende energi. Planen tager afsæt i de naturværdier, der findes i området og understøtter disse med grønne og blå landskabstræk. Lokalplanen har bestemmelser om områdets friarealer og stiforbindelser, så disse indgår i områdets overordnede grønne struktur. Der udlægges bl.a. et areal til offentlig sti langs Sillebro Å og en stiføring i planområdets sydvestlige grænse kobles op på den planlagte nord-sydgående hovedsti-forbindelse i Vinges grønne hjerte. Derudover sikres en sammenhængende beplantning langs Haldor Topsøe Park, der er en vigtig forbindelse for de bilag IV arter (flagermus), der lever i tilknytning til et eksisterende skovareal i lokalplanområdets sydvestlige hjørne og beplantningen langs Sillebro Å.

Lokalplanen opdeler området i to delområder. Ved vedtagelse af lokalplanen overføres delområde 1 til byzone med erhvervsformål, mens delområde 2 forbliver landzone.

Delområde 1 - Erhvervsområdet

Lokalplanen fastlægger, at delområde 1 skal anvendes til erhvervsformål, herunder produktionserhverv, transport- og logistik samt lager. Lokalplanen muliggør bebyggelse i op til 15 meters højde indenfor fastlagte byggelinjer langs vejskel og langs Sillebro Å. Det sikres, at de nære arealer langs åen friholdes for bebyggelse. Maksimalt 50 % af grundarealer af den enkelte ejendom må bebygges. Vejbetjening vil ske fra Haldor Topsøe Park og lokalplanen indeholder mulighed for en fremtidig vejføring med tilkobling til den kommende udbygning af Frederikssundsmotorvejen. Erhvervsbyggeriet øst for vejtilkoblingen DGNB certificeres.

Delområde 2 - Landzone

Denne del af lokalplanområde forbliver i landzone. I dette område gives mulighed for etablering af stier, regnvandsbassin med tilhørende kørevej og tekniske installationer, vedvarende energianlæg som solceller, solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg o.l., friluftfaciliteter såsom shelters og steder til udendørs ophold. I henhold til Planlovens § 15, stk. 4 tillægges lokalplanen bonusvirkning og erstatter tilladelser efter Planlovens § 35 stk. 1 (landzonetilladelser) til disse anlæg.

Høring af risikomyndighed for nærliggende risikovirksomhed Topsoe A/S

Topsoe A/S er en risikovirksomhed. Virksomheden har lagerfaciliteter (Topsoe A/S Export warehouse) på Centervej sydvest for lokalplanområdet. Den sydvestlige del af lokalplanområdet er omfattet af risikovirksomhedens konsekvenszone og der er derfor foretaget høring af berørte risikomyndigheder jf. § 3, stk. 1 i Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder. Der er modtaget 2 høringssvar. Høringssvarene gav ikke anledning til at fortage sikkerhedsmæssige foranstaltninger i planlægningen.

Miljøscreening

Der er foretaget en screening for miljøvurdering af lokalplanforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at planforslaget ikke vil medføre en så væsentlig indvirkning på miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen er baseret på en vurdering af:

 • At planerne ikke påvirker kystlandskab, Natura 2000 områder og kulturarv.
 • At lokalplanen ikke påvirker internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, eller medfører beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
 • At grundvand/drikkevandsinteresser sikres ved, at arealer, der anvendes til vej- og parkeringsarealer skal etableres med kørefast belægning og overfladevand ledes til regnvandsbassiner, hvor det forsinkes og renses inden det ledes videre til recipient.
 • At mertrafikken og dennes fordeling på vejnettet i Vinge allerede indgår i den samlede udviklingsplan for Vinge (Udviklingsplan 2021 – ’Fremtidens Vinge – en strategisk tilgang’).

Lokalplansforslag 164 og miljøscreeningen vedlægges som bilag.

Inddragelse

Forslag til lokalplan sendes i 4 ugers offentlig høring, når forslaget er politisk godkendt.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

29Beslutning om at igangsætte projektering til opgradering af Jægerspris og Skibby genbrugsstationer

Resume

Jægerspris og Skibby genbrugspladser skal opgraderes, både miljøteknisk og i forhold til arbejdsmiljø og serviceniveau. Administrationen samarbejder med I/S Vestforbrænding om udformning og prisoverslag. Udvalget skal træffe beslutning om at igangsætte projekteringsdelen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Bevilge og afsætte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til projektering af opgradering af Jægerspris og Skibby genbrugspladser.
 2. Rådighedsbeløbet på 1,5 mio. kr. på anlægsprojektet frigives.

Supplerende indstilling til mødet den 1. februar 2023:

Eller:

3. Bevilge, afsætte og frigive rådighedsbeløb på 5,8 mio. kr. til projektering og udførelse af delprojekterne vedr. ny mandskabsbygning på Jægerspris genbrugsplads og ny lagerbygning på Skibby genbrugsplads.

Historik

Sagen har tidligere være drøftet i Teknisk udvalg, og dette dagsordenspunkt er en opfølgning på beslutning truffet på udvalgsmøde den 09-09-2020 (127. Lukket punkt).

Beslutning fra Plan og teknik, 11. januar 2023, pkt. 4:

Udsat. Udvalget ønsker afdækket muligheden for opsætning af mandskabsvogne eller lign. med henblik på opgradering af medarbejderfaciliteter hurtigst muligt.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Beslutning fra Plan og teknik, 1. februar 2023, pkt. 28:

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales med den bemærkning, at indstillingspunkt 1 og 2 reduceres med det modsvarende projekteringsbeløb, som er indeholdt i indstillingspunkt 3.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 38:

Indstillingen fra Plan og teknik anbefales med den bemærkning, at der sker en afdækning af mulighederne for en fælles genbrugsstation i Hornsherred.

Beslutning fra Plan og teknik, 1. februar 2023, pkt. 28:

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales med den bemærkning, at indstillingspunkt 1 og 2 reduceres med det modsvarende projekteringsbeløb, som er indeholdt i indstillingspunkt 3.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I)

Sagsfremstilling

Begge genbrugspladser har nået en alder, hvor bygninger og anlæg fremstår slidte og utidssvarende.

Skibby genbrugsplads er etableret i 1990 og udvidet i 1992. Jægerspris genbrugsplads er etableret i 1994. Begge pladser er løbende vedligeholdt, men der er ikke foretaget grundlæggende fornyelser af bygninger og anlæg.

Administrationen har gennemført en miljøteknisk tilstandsvurdering med udgiftsoverslag til forsvarlig stand for Jægerspris og Skibby genbrugspladser. I tilstandsvurderingen er det konstateret, at der er forhold, der ikke kan leve op til standardvilkårene for genbrugspladser. Tilstandsvurderingen er vedlagt sagen i bilag 1A og 1B. Miljømyndigheden er underrettet om resultaterne af gennemgangen.

Sammen med I/S Vestforbrænding, der driver pladserne for kommunen, har administrationen foretaget en gennemgang af bygninger og arealer for andre forhold, som det i længere tid har været relevant og nødvendigt at renovere af hensyn til arbejdsmiljøforhold og besøgsforhold. Gennemgangen er vedlagt i bilag 2.

Resultatet af de to vurderinger viser, at der er et betydeligt behov for investeringer. Der er et samlet overslag på ca. 11,4 mio. kr. for at bringe pladserne på et tidssvarende og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt niveau. Heraf er de samlede projekteringsudgifter vurderet til at udgøre ca. 1,5 mio.

3F Frederiksværk-Frederikssund har i 2022 udtrykt bekymring om arbejdsmiljøet på Jægerspris og Skibby genbrugspladser. Generelt er det I/S Vestforbrænding, der har ansvar for overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen. Frederikssund Kommune ejer bygningerne og skal derfor sikre standen af disse, så det er muligt for I/S Vestforbrænding at overholde lovgivningen. Så vidt Frederikssund Kommune er orienteret, har der ikke været konkrete sager om, at arbejdsmiljøforholdene ikke er overholdt.

Opførsel af ny mandskabsbygning på Jægerspris genbrugsplads vurderes at være det mest presserende delprojekt i forhold til arbejdsmiljø (se bilag 2, s. 1 - 3 for beskrivelse af forholdet), og der er lavet et prisoverslag dertil på ca. 3,2 mio. kr. medregnet i det samlede prisoverslag jf. bilag 3.

Når resultatet af projekteringen foreligger, fremlægger administrationen en ny sag om anlægsbevilling til gennemførelse af opgradering af de to genbrugspladser.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 1. februar 2023

Mandskabsfaciliteter på Jægerspris genbrugsstation

Den oprindelige mandskabsbygning blev i 2020 erstattet af skurvogne, som skulle tjene som midlertidig løsning på en akut situation med vandskade (jf. bilag 2). Det er således midlertidigt opsatte skurvogne med utilstrækkelige faciliteter, som ønskes erstattet med en permanent og arbejdsmiljørigtig bygning. Der er i den forbindelse indhentet tilbud på en pavillonbygning, som vil være relativt hurtig at opføre.

Den anslåede projekteringsudgift på 1,5 mio. kr. udgør ca. 15 % af de samlede anslåede omkostninger for opgradering af de to genbrugsstationer, herunder både bygninger (lagerhal i Skibby og ny mandskabsbygning i Jægerspris) og tekniske anlæg for at forbedre arbejdsmiljøforhold og miljøtekniske forhold. De 15 % er et skøn baseret på erfaringer fra lignende projekter, og indeholder desuden omkostninger til udarbejdelse af udbudsmateriale. Der lægges op til i første omgang at udføre projektering af alle delprojekter for dernæst at beslutte en prioriteringsrækkefølge og udarbejde en tidsplan. Når den samlede projektering er gennemført, vil omkostningerne forbundet med de enkelte aktiviteter og delopgaver naturligt kunne bruges i den videre prioritering og beslutningsproces. Bilag 4 (supplerende) indeholder en beskrivelse af, hvad projektering forventes at indeholde.

Et alternativ forslag:

Et alternativ til ovenstående model er i første omgang at fokusere på arbejdsmiljøforhold (vedr. bygninger) og lade beslutning om opgradering af anlæg og miljøtekniske forhold ske ved behandling af særskilt sag. I så fald foreslår administrationen, at der træffes beslutning om at igangsætte projektering af følgende:

 • Nedtagning af eksisterende mandskabsvogne på Jægerspris genbrugsplads samt opførsel af ny mandskabsbygning
 • Nedtagning af eksisterende lagerbygning på Skibby genbrugsplads samt opførsel af ny lagerbygning

Bilag 5 (supplerende) indeholder prisoverslag for disse delprojekter. Det samlede prisoverslag for de to delprojekter er på 5,8 mio. kr., herunder 0,7 mio. kr. til projektering. Administrationen anbefaler i denne henseende frigivelse af det samlede beløb, dvs. både bevilling til projektering og udførelse af arbejdet. Sagen er derfor suppleret med yderligere et indstillingspunkt (indstillingspunkt 3).

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget d. 22. februar 2023:

På baggrund af beslutning truffet af Plan og teknik på mødet den 1. februar 2023 redegøres her nærmere for udvalgets anbefaling.

Anbefalingen indebærer, at igangsættelse og udførelse af delprojekter indeholdt i indstillingspunkt 3 prioriteres først. Anbefalingen forudsætter desuden, at prisoverslag på den samlede projektering indeholdt i indstillingspunkt 1 og 2 reduceres med samlet prisoverslag for delprojekter indeholdt i indstillingspunkt 3. Det vil sige, at prisoverslag på samlet projektering indeholdt i indstillingspunkt 1 og 2 reduceres til kr. 0,8 mio. kr.

Inddragelse

Kommunen er i tæt dialog med Vestforbrænding om sagen.

Økonomi

Alt efter hvilket indstillingspunkt der vælges, gives der et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. eller 5,8 mio. kr. I begge tilfælde indstilles at rådighedsbeløbene frigives, til projektering af opgradering af Jægerspris og Skibby genbrugspladser.

Da der er tale om et brugerfinansieret anlægsprojekt, vil dette ikke påvirke anlægsrammen. Ligeledes vil den likviditetsmæssige effekt blive udlignet over tid, idet der på det takstfinansierede område skal være balance mellem udgifter og indtægter. Dermed vil en stigning i udgifterne, føre til en stigning i taksten, som vil medføre en stigning i indtægterne.

Bilag

30Beslutning om godkendelse af Klimatilpasningsplan 2023 inkl. miljøvurdering

Resume

Frederikssund Kommunes Klimatilpasningsplan 2023 har været i 8 ugers høring. Klimatilpasningsplan 2023 er desuden blevet miljøvurderet på samme overordnede strategiske niveau som planen selv. Tilpasninger som følge af høringen, DK2020-partnerskabet og miljøvurderingen præsenteres i sagsfremstillingen. Administrationen indstiller, at Klimatilpasningsplan 2023 godkendes i sin færdige form.

Supplerende resume til Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2023

På mødet i Klima, natur og energi blev aftalt nogle redaktionelle ændringer i klimatilpasningsplanen, derfor er der også vedlagt en ny plan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende Klimatilpasningsplanen i sin endelige form.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 7. februar 2023, pkt. 13:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 39:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Høringsversion Klimatilpasningsplan 2023 blev godkendt af byrådet 28/9 2022

Klimatilpasningsplan 2023 er et led i DK2020-arbejdet. Planen indeholder en vurdering af væsentlige klimarisici samt mål og handlinger, som understøtter målsætningen om at være en klimarobust kommune i 2050.

Planen beskriver oversvømmelse som den væsentligste klimafaktor i Frederikssund Kommune og kortlægger oversvømmelsestruede områder. Klimatilpasningsplan 2023 fremlægger risikokort, som en metode til at prioritere klimatilpasningstiltag, på baggrund af overlap mellem værdier og oversvømmelseskort.

På baggrund af den høring, som foregik i efteråret 2022, er der lavet mindre ændringer i planen, som præsenteres herunder sammen med miljøvurderingen af planen.

Ændringer i Klimatilpasningsplan 2023 siden høringsversionen

Novafos og DN har afgivet høringssvar til klimatilpasningsplanen. Novafos har foreslået en omformulering af handleplanens indsats om at indtænke klimatilpasning i den nye spildevandsplan. Forslaget er indarbejdet i den endelige version.

Der er krav om, at DK2020-klimaplanerne skal vise vejen mod en klimarobust kommune. Det betyder, at Frederikssund Kommune skal opstille delmål for klimatilpasningen for at leve op til DK2020-standarden.

I handleplanen til klimatilpasningsplanen er der derfor tilføjet følgende delmål for hver indsats:

HAVVAND:

I 2023 er der vedtaget en prioriteringsplan for kystbeskyttelsesområder

I 2025 er der etableret et tværkommunalt samarbejde, der kan fremme større regionale projekter

I 2026 er igangværende kystbeskyttelsesprojekter gennemført

I 2035 er risikoområder i Frederikssund by sikret mod oversvømmelser fra havvand

KLOAKSYSTEMET:

I 2030 er der godkendte områdeplaner for at håndtere øgede regnmængder i kloaksystemet

I 2050 er kloaksystemet klimatilpasset til et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt niveau

VANDLØB

I 2035 er risikoområder omkring byer sikret mod oversvømmelse fra vandløb

TØRKE, HEDE, VARME

I 2025 har vi kortlagt risici og handlemuligheder vedrørende tørke, hede og varme

Miljøvurdering - Klimatilpasningsplanen vil ikke i sig selv medføre negative konsekvenser for miljøet

Klimatilpasningsplanen har karakter af en overordnet og strategisk plan, hvilket betyder, at miljøvurderingen er lavet på et tilsvarende overordnet niveau.

Det er reelt kun de fire kystbeskyttelsesprojekter, som var konkrete nok til at kunne miljøvurderes på nuværende tidspunkt og miljørapporten er derfor primært fokuseret på disse.

Planen er blevet vurderet for dens indvirkning på følgende emner:

 • Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
 • Befolkningen og menneskers sundhed
 • Jordbund og jordarealer
 • Overfladevand
 • Kulturarv og fredede områder
 • Landskab

Klimatilpasningsplanen er vurderet til ikke i sig selv at medføre konsekvenser for nogen af de vurderede emner. Desuden er det vurderet, at der på baggrund at klimatilpasningsplanen, hverken behøves at indføres afværgeforanstaltninger eller overvågning.

Det gælder dog, at alle projekter, som i fremtiden planlægges på baggrund af Klimatilpasningsplanens overordnende mål, inklusiv de 4 kystbeskyttelsesprojekter, skal vurderes særskilt i forhold til miljøvurderingsloven, når der foreligger et endeligt projekt. Dette inkluderer vurdering af nødvendighed for afværgeforanstaltninger og overvågning.

Miljøvurderingen kan ses i Bilag 2.

Økonomi og ressourcer

Omkostningerne til at gennemføre klimatilpasningsplanens handlinger kommer til at indgå løbende i den kommunale budgetproces. Nogle af indsatserne er allerede indeholdt i afsatte driftsmidler og i investeringsplan 2022-2032, mens andre indsatser skal afholdes af Novafos og berørte grundejere. Der vil også være indsatser, der ikke kan gennemføres med nuværende ressourcer og kræver omprioritering af opgaver eller forøgelse ressourcer. Det gælder fx helhedsorienteret klimatilpasning, igangsættelse af hvilende digeprojekter og samarbejde om sluseløsning mellem Hundested og Rørvig.

Inddragelse

Klimatilpasningsplanen har været i offentlig høring i 8 uger. Novafos har været inddraget i udarbejdelse af planen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

31Beslutning om konkurrenceprogram for Maritimt Center Frederikssund

Resume

Med denne beslutningssag skal Unge, fritid og idræt anbefale, at Byrådet godkender konkurrenceprogram, dommerkomité og bedømmelseskriterier for den kommende arkitektkonkurrence om Maritimt Center Frederikssund. Unge, fritid og idræt skal med sagen også anbefale, at de afsatte anlægsmidler frigives. Derudover skal Byrådet beslutte, hvorvidt realisering af visionsprojektet skal understøttes af en projektleder.

Sagen sendes samtidig til orientering i Plan og teknik og Klima, natur og energi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Konkurrenceprogrammet godkendes.
 2. Bedømmelseskriterierne godkendes.
 3. Sammensætning af dommerkomité godkendes.
 4. De afsatte anlægsmidler 8,560 mio. kr. frigives.
 5. Der afsættes 0,750 mio.kr. årligt af den samlede projektsum til projektledelse af visionsprojektet.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 7. februar 2023, pkt. 13:

Anbefales med følgende bemærkninger:

Ønske om involvering af havnerådet som repræsentant for de øvrige havne.

Behov for klarhed om primære og sekundære brugergrupper.

Ønske om at det arkitektoniske kommer længere frem i materialet og synliggøres.

150KW ladestation rettes til lynladestation

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 40:

Indstillingen fra Unge, fritid og idræt anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 15. december 2021 at igangsætte forberedelserne til en arkitektkonkurrence om Maritimt Center og at tilknytte en ekstern rådgiver som konkurrencesekretær.

Konkurrencesekretæren har i tæt samarbejde med brugerne og Administrationen udarbejdet et konkurrenceprogram for Maritimt Center. Konkurrenceprogrammet er det samlede materiale til arkitektkonkurrencen, som de konkurrerende teams baserer deres projektforslag på.

Konkurrenceprogrammet er vedlagt som bilag.

Visionsprojekt og basisprojekt

Konkurrenceprogrammet er baseret på fire hovedvisioner for Maritimt Center, behandlet af Byrådet på møderne 15. december 2021 og 22. juni 2022 samt ved en temadrøftelse i Byrådet 11. oktober 2022. Visionerne er udviklet sammen med de maritime foreninger og sigter mod at skabe et attraktivt havneområde for alle.

Konkurrenceprogrammet beskriver et visionsprojekt og et basisprojekt, som de konkurrerende teams skal give deres bud på.

Visionsprojektet skal udfolde de fire hovedvisioner:

 • Byrummet helt ned til havnen: Maritimt Center og de tilstødende arealer åbnes op og bliver lettere tilgængelige fra Frederikssund by samt tilgængelig for alle borgere.
 • Nytænkende maritime faciliteter: Samspillet mellem aktiviteter på land og i vand skal nytænkes. De nye faciliteter skal åbne sig op for alle forbipasserende, og der må gerne være fælles offentlige arealer i tæt sammenhæng med dedikerede foreningsarealer.
 • En åben havn for alle: Lystbådehavnen råder over et stort areal, der i dag har den primære funktion at opbevare både. Arealet skal sættes i spil med henblik på at åbne området op for rekreative aktiviteter.
 • En moderne bæredygtig havn: Frederikssund Lystbådehavn skal være en moderne og bæredygtig havn. Det betyder, at havnen skal drives med fokus på minimal miljøbelastning på Roskilde Fjord og at landarealerne bruges fleksibelt hele året.

Visionerne kan læses i deres helhed i vedlagte konkurrenceprogram.

Igennem arkitektkonkurrencen gives bud på, hvordan visionerne kan indfries for hele lystbådehavnens område i en sammenhængende og visionær plan. For at kunne indfri det fulde visionsprojekt kræver det yderligere bidrag fra fonde. I alt vurderes visionsprojektet at kunne gennemføres for 90-110 mio. kr.

Frederikssund Kommune har gode aktuelle erfaringer med at indgå i samarbejder med fonde om projekter, der er understøttet af en stor kommunal bevilling. På Willumsen Museum blev det muligt med fondsbevillinger i 2021-2022 på sammenlagt 36,5 mio. kr. og en kommunal bevilling på 41,2 mio. kr. at realisere en omfattende renovering og opgradering af museet.

Lokale og Anlægsfonden har allerede tilkendegivet deres engagement i Maritimt Center visionsprojektet med en fondsdonation på 15 mio. kr. Fondsdonation og bevillingskriterier behandles i særskilt sag på februar møderækken. Administrationen er i gang med at afsøge mulige samarbejder med flere fonde, der vil være med til at gøre visionsprojektet til virkelighed. Administrationen forventer, at fondsdialogen vil forløbe fra primo 2023 og frem til primo 2024.

Basisprojektet omfatter design, projektering og realisering af et nyt Maritimt Center med tilhørende udearealer og havnefaciliteter til de maritime foreninger. Basisprojektet løser de funktioner og behov de maritime foreninger har til basisfaciliteter. Basisprojektet, inkl. byggefaglig projektledelse, forventes løst inden for den afsatte kommunale bevilling på 51,5 mio. kr.

Projektledelse

Det er administrationens vurdering, at visionsprojektet i sit omfang og kompleksitet nu har en størrelse, som kræver en fuldtids projektleder for at kunne realiseres. Disse ressourcer er ikke til stede i organisationen i dag. Det foreslås derfor, at der ansættes en projektleder til projektet, der bl.a. forestår samarbejdet med fonde, brugere, foreninger m.v. – altså hele den del, der ikke handler om basisprojektet. Udgifterne hertil anslås til at være ca. 0,750 mio. kr. årligt. Udgiften vil søges dækket af den fondsfinansiering, der skal etableres for at realisere visionsprojektet. Men da det er tvingende nødvendigt at projektlederen tilknyttes projektet i foråret 2023, vil udgiften i første omgang blive afholdt af den kommunale andel af den samlede projektsum.

Bedømmelseskriterier

For at afgøre hvem der vinder arkitektkonkurrencen, skal det på forhånd beskrives, hvilke kriterier der vurderes på og hvordan de vægtes. Dette for at give de bydende en forhåndsviden om, hvordan deres tilbud vil blive vurderet og vægtet.

Administrationen anbefaler nedenstående vægtning, hvor der lægges størst vægt på dét materiale, de konkurrerende teams udarbejder i forbindelse med konkurrencen. Herudover prioriteres pris, hvordan de vil gennemføre processen (f.eks. inddragelse af diverse aktører) samt hvilke medarbejdere de sætter på opgaven (organisation):

55 % Konkurrenceforslag

15 % Organisation

15 % Proces

15 % Pris

Dommerkomité

Til at bedømme de indkomne forslag nedsættes en dommerkomité. Dommerkomitéen har til opgave at udpege en vinder af arkitektkonkurrencen. Dommerkomitéen udarbejder en dommerbetænkning, som beskriver den fagligt funderede begrundelse for valg af vinderprojektet. Byrådet præsenteres for det vindende forslag samt dommerbetænkningen og skal herefter beslutte, om vinderprojektet skal realiseres. Det er Administrationens anbefaling, at brugere fra følgegruppen bliver repræsenteret i dommerkomitéen, ligesom det anbefales at Lokale og Anlægsfonden er repræsenteret.

Administrationen anbefaler, at dommerkomitéen består af henholdsvis en faglig del og en politisk del:

Faglig del:

To fagdommere

To brugerrepræsentanter

En repræsentant fra Lokale og Anlægsfonden

Fem faglige bygherrerepræsentanter

Politisk del:

Tre politiske repræsentanter: Borgmesteren og formandskab for udvalget for Unge, Fritid og Idræt.

Arbejdet tilrettelægges således, at den faglige del af komitéen vurderer de indkomne forslag med henblik på at reducere de forslag, der skal realitetsbehandles til 2-3 forslag. Herefter gennemfører den faglige del af komitéen en grundig faglig analyse og vurdering af de tilbageværende forslag, hvorefter den politiske del indtræder. Det endelige vinderforslag udvælges af den samlede komité bestående af både den faglige og den politiske del.

Myndighedsbehandling

Hvis Byrådet beslutter at realisere vinderprojektet vil der, for at kunne anlægge det vindende projektforslag, være en forudgående proces med myndighedsbehandling.

I forbindelse med projektering skal der parallelt udarbejdes en lokalplan for området og en miljøvurdering af planen og de enkelte anlægsprojekter, herunder konsekvensvurderinger for Natura2000 området. Myndighedsbehandlingen indebærer desuden blandt andet tilladelser knyttet til den forurenede jord, spildevandsløsning, byggeprojekter m.m.

Delelementer af projektet som udgravning af havnebassinet skal have en myndighedsgodkendelse fra Miljøstyrelsen og anlæggelse af den bølgebrydende flydebro yderst i havnebassinet skal have en myndighedsgodkendelse af Kystdirektoratet. Alle myndighedsgodkendelser er blevet vurderet af rådgivere i forundersøgelser.

Myndighedsbehandlingen er indregnet i projektets hovedtidsplan.

Tidsplan

Konkurrencen planlægges gennemført fra 6. marts til 30. juni 2023, med bedømmelse af de indkomne forslag fra medio juni og offentliggørelse af det vindende projekt primo juli.

Til august 2023 indstilles til Byrådet, at der indgås kontrakt med det vindende team. Godkendes dette påbegyndes projektering i september 2023. Vælger Byrådet ikke at påbegynde projektet honoreres det vindende team med 400.000 kr.

En detaljeret tidsplan er vedlagt som bilag.

Økonomi

Med denne sag anmodes om frigivelse af 8,560 mio. kr. til gennemførsel af arkitektkonkurrencen samt opstart af projektering.

Inddragelse

To følgegrupper har fulgt udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet. Den ene følgegruppe består af Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a., Frederikssund Sejlklub, Frederikssund Roklub, Frederikssund Ungdomsskole og Spejderne Ege Division. Disse har indgået i tæt samarbejde med administrationen og konkurrencesekretæren om udvikling af visioner og konkurrenceprogram. Den anden følgegruppe består af øvrige aktører i området og omkring projektet, fx naboer, andre foreninger og havne. Disse er inddraget ved følgegruppemøder og løbende dialog.

Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. er andelshaverforeningen, der driver lystbådehavnen. Andelshaverforeningen ser det som særdeles vigtigt, at det fulde visionsprojekt gennemføres. Lystbådehavnen udtrykker bekymring for, at havnen kun bliver en bedre og mere miljørigtig havn, hvis visionsprojektet udføres fuldt ud.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 8,560 mio. kr. til Maritimt Center, der søges frigivet i nærværende sag.

Bilag

32Beslutning om indtægtsbevilling og bevillingskriterier fra Lokale og Anlægsfonden

Resume

Frederikssund Kommune har modtaget en bevilling på 15 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden til Maritimt Center Frederikssund. Bevillingen er betinget af, at projektet lever op til en række bevillingskriterier. Byrådet skal godkende indtægtsbevilling og bevillingskriterier.

Sagen sendes samtidig til orientering i Plan og teknik og Klima, natur og energi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Indtægtsbevilling på 15 mio. kr. og bevillingskriterier fra Lokale og Anlægsfonden godkendes.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 7. februar 2023, pkt. 14:

Anbefales.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 41:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Lokale og Anlægsfonden har tilkendegivet deres engagement i Maritimt Center visionsprojekt. Visionsprojektet er beskrevet i beslutningssag om konkurrenceprogram til Unge, fritid og idræt, Økonomiudvalg og Byråd på februar møderækken 2023.

Lokale og Anlægsfondens bestyrelse har besluttet at bevillige et etableringstilskud på 15 mio. kr. til visionsprojektet. Tilskuddet er afhængig af realisering af visionsprojektet til fulde.

Den indledende bevillingsskrivelse fra fonden er vedlagt som bilag.

Bevillingsskrivelsen beskriver Lokale og Anlægsfondens forventninger til, hvordan Maritimt Center Frederikssund lever op til visionerne om blandt andet bæredygtighed og adgang for flere borgere. Visioner som danner grundlaget for, at Lokale og Anlægsfonden vil støtte projektet.

Lokale og Anlægsfondens krav til indhold i visionsprojektet omfatter bl.a. forventninger til:

 • Etablering af vinterhavn der sikrer, at minimum 2/3 af den eksisterende bådpark fremadrettet får permanent ophold på vandet.
 • Etablering af et attraktivt landskabsprojekt på de frigivne landarealer.
 • Etablering af bygningsfaciliteter der understøtter blå brugere, friluftsbrugere og ungesegmentet som i dag ikke benytter området.
 • Sikring af en økonomisk ramme i projektet til landskabsprojekt og nye brugergrupper på mellem 8-10 mio. kr.
 • En bæredygtig miljøstation og driftspraksis som sikrer, at der ikke udledes mikroplast eller giftstoffer i nærmiljøet.
 • En samlet anlægsramme på 83,6 mio. kr. til at gennemføre Visionsprojektet, hvilket forudsætter, at der rejses yderligere medfinansiering.

Alle ovenstående elementer er indarbejdet i konkurrenceprogrammet.

Desuden ønsker fonden med tilsagnsskrivelsen at sikre, at visionerne for projektet efterleves også efter byggeriet er gennemført. Dette omhandler sikkerhed for, at drifts-, organiserings- og vedligeholdelsesplaner for det samlede maritime center og for Frederikssund Lystbådehavn samt fremtidig lejeaftale mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Lystbådehavn a.m.b.a. udarbejdes så visionerne for projektet fastholdes og gennemføres.

Det er almindelig praksis, at fonde opstiller krav til de projekter de støtter. Det gør de for at beskytte deres investering og for at sikre, at investeringen bruges i overensstemmelse med fondens formål og incitament for at yde støtten.

De endelige aftaler om betingelser for etableringstilskuddet skal indgås i forlængelse af, at vinderprojektet i arkitektkonkurrencen godkendes af Byrådet og af Lokale og Anlægsfondens bestyrelse i august 2023.

Inddragelse

To følgegrupper er tilknyttet Maritimt Center projektet. Den ene følgegruppe består af Frederikssund Lystbådehavn a.m.b.a., Frederikssund Sejlklub, Frederikssund Roklub, Frederikssund Ungdomsskole og Spejderne Ege Division. Disse har indgået i tæt samarbejde med administrationen og rådgiver (konkurrencesekretær) om udvikling af det fulde visionsprojekt, som Lokale og Anlægsfonden ønsker at støtte.

Den anden følgegruppe består af øvrige aktører i området og omkring projektet, fx naboer, andre foreninger og havne. Disse er inddraget ved følgegruppemøder og løbende dialog.

Økonomi

Indtægtsbevillingen på 15,0 mio. kr. øger kommunens likviditet. Men øger isoleret set ikke kommunens adgang til at anvende bruttoanlægsudgifter udover de allerede afsatte 8,6 mio. kr. til Maritimt Center i 2023, idet bruttoanlægsudgifterne er underlagt en ramme i 2023 fastlagt i økonomiaftalen for 2023.

Bilag

33Beslutning om godkendelse af Handicap- og psykiatripolitik 2023-2026

Resume

I denne sag forelægges Social og sundhed udkast til en revideret handicap- og psykiatripolitik med henblik på at oversende udkastet til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende Handicap- og psykiatripolitik 2023-2026.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 2. februar 2023, pkt. 14:

Godkendt.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 42:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

På møde i Social og sundhed den 29. september 2022 (sag 105) besluttede udvalget, at sende udkast til Handicap- og psykiatripolitik 2023-2026 i høring i perioden fra den 5. oktober til den 6. november 2022.

I forbindelse med høringen har kommunens tilbud gjort en ekstra indsats for at borgerne i kommunens forskellige tilbud har haft mulighed for at afgive høringssvar. Dette i form af blandt andet mindre dialogmøder og samtaler med enkeltborgere i tilbuddene og i enkelte borgeres hjem.

Efter høringsperiodens udløb, har administrationen udarbejdet en samlet oversigt over høringssvarene. Oversigten er vedlagt sagen som bilag.

Dialogmøde i november med udgangspunkt i høringssvar

På møde i Social og sundhed den 8. september 2022 (sag 95) besluttede udvalget, at der skulle afholdes et dialogmøde efter høringsperiodens udløb og inden vedtagelsen af det endelige udkast.

Derfor blev der den 21. november 2022 afholdt dialogmøde på Elværket i Frederikssund. Blandt ca. 28 deltagere var repræsentanter fra Social og sundhed, Handicaprådet, bruger-/pårørenderådene, medarbejdere, pårørende og foreninger.

Formålet med dialogmødet var at kvalificere den høringsversion af politikken, der har været sendt ud. Kvalificeringen skulle ske ved at give mulighed for gensidig dialog om forslaget til ny handicap og psykiatripolitik på voksenområdet. Samtidig var formålet at give mulighed for at kvalificere og drøfte de pointer, der er kommet ind som høringssvar.

Dialogmødet blev indledt med et oplæg af Louise Bojsen fra Substans, der fortalte om det gode samarbejde mellem kommunen og borgerne. Dette med fokus på, hvad der er vigtigt for henholdsvis borgeren, pårørende og medarbejderen.

Dernæst drøftede deltagerne i mindre grupper politikkens fire indsatsområder (livskvalitet, deltagelse, overgang fra ung til voksen og kvalitet i sagsbehandlingen) samt hovedpointerne fra de indkomne høringssvar.

Slutteligt blev der foretaget en opsamling i plenum, der kort opridsede de mest væsentlige pointer fra drøftelserne af hvert enkelt indsatsområde.

En opsamling af dialogmødet er vedlagt sagen som bilag.

Politikken er rettet på baggrund af høringssvar og dialogmøde

På baggrund af de indkomne høringssvar og drøftelserne på dialogmødet den 21. november 2022, har administrationen revideret høringsversionen af politikken. Det reviderede udkast blev drøftet på temamøde i Social og sundhed den 3. januar 2023 med henblik på at fremsætte eventuelle ønsker til ændringer. Herefter har administrationen tilrettet udkastet med de ønskede sproglige ændringer.

Det reviderede udkast er vedlagt sagen som bilag i to versioner. I den ene version er ændringerne anført med tydelige rettemarkeringer, mens den anden version er uden rettemarkeringer.

I det reviderede udkast, har administrationen forsøgt at tydeliggøre borgerens rolle og ansvar, Tilsvarende er det tydeliggjort, at der arbejdes med anerkendte metoder, herunder recovery, ligesom det er tydeliggjort, at kommunen tror på, at borgeren kan komme sig helt eller delvist fra sine psykiske vanskeligheder.

Under indsatsområdet ”Deltagelse” er det tilføjet, at deltagelse også omhandler fællesskaber med mennesker uden handicap og/eller psykiske udfordringer.

Under indsatsområdet ”Overgang fra ung til voksen” er det er specificeret, at kommunen skal forsøge at blive bedre at forberede overgangen samt at man skal have mulighed for kende muligheder og krav.

Under indsatsområdet ”Kvalitet i sagsbehandlingen” er det tilføjet, at den rigtige afgørelse tager udgangspunkt i og henviser til kommunens kvalitetsstandarder, og at rådgivernes faglige ekspertise er afgørende for, at den rigtige afgørelse kan træffes. Derudover, er det tilføjet, at der er fokus på at nedbringe antallet af kontakter, man som borger har med kommunen. Tilsvarende er det tydeliggjort, at informationen på kommunens hjemmeside skal være til at finde, og samtidig være udarbejdet på en måde, som er til at forstå.

Derudover er der foretaget forskellige sproglige ændringer.

Forventet forelæggelse af handleplaner i juni

Efter behandlingen af udkast til Handicap- og psykiatripolitik 2023-2026 på dagens møde, oversendes denne til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Administrationen påbegynder derefter arbejdet med udarbejdelse af handleplaner for implementering af politikken. Handleplanerne forventes forelagt for udvalget til godkendelse i juni 2023.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådet vil desuden blive inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af handleplaner på dialogmøde den 20. april 2023.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Seniorrådet tager Handicap- og Psykiatripolitikken til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet synes, det er positivt at livskvalitet og deltagelse er medtaget som indsatsområder i politikken. Vi henviser dog til vores tidligere høringssvar (kommentar til Social og Sundhed 29.9.2022 sag 105), hvoraf det fremgår, at kommunikation/information fra kommunen til borgerne fyldte meget på workshoppen i august. Dette tema bør få en særlig opmærksomhed, når der skal udarbejdes handleplaner for temaerne i handicap-og psykiatriplanen – således at det ikke bare forbliver en målsætning i politikken, men omsættes til konkrete aktiviteter: ”Vi vil arbejde for, at du kan finde den information, du har brug for, eksempelvis på kommunens hjemmeside – og at informationen er udformet på en måde så du kan forstå det.”

Der er ligeledes grund til at fremhæve værdigrundlagets princip om lige muligheder.

En af de måder man kan leve op til dette er at sikre, at såvel fysisk syge som psykisk syge/sårbare har adgang til de samme tilbud.

Dette er imidlertid IKKE tilfældet i dag, hvor der er en forskelsbehandling mellem somatiske og psykiske sygdomme for så vidt angår akutindsatsen.

Handicaprådet mener, at dette tema bør få en særlig opmærksomhed, når politikken skal udmøntes i handleplaner. Vi vil derfor opfordre til, at der under målsætningens tema ”attraktive tilbud” medtages psykisk syges mulighed for at få akut hjælp, når det brænder på.

Bedre kommunal akuthjælp er den indsats, de fleste pårørende i Frederikssund efterspørger hos kommunen. Det skyldes, at ansvaret for den syge ender hos de pårørende, når den psykisk syge ikke kan få akuthjælp i psykiatrien/regionen, typisk fordi de ikke er til fare for sig selv eller andre og derfor afvises på den psykiatriske modtagelse. Omvendt kan hurtig hjælp og støtte forhindre alvorlig behandlingskrævende sygdom og selvmordsrisiko.

Handicaprådet opfordrer derfor til, at der gøres en ende på denne forskelsbehandling mellem somatiske og psykiske sygdomme, så de stilles lige i forhold til akutindsatsen.

Økonomi

Godkendelse af Handicap- og psykiatripolitik 2023-2026 har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det skal dog bemærkes, at der kan være økonomiske konsekvenser forbundet med konkrete handleplaner afledt af politikken. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser af handleplaner vil indgå som del af forelæggelse af de konkrete handleplaner.

Bilag

34Beslutning om borgmesterens bemyndigelse til at disponere midler i sundhedsklyngen

Resume

Kommunerne er tildelt midler, der kan bruges i de nye klyngesamarbejder på sundhedsområdet. Borgmesteren er kommunens repræsentant i samarbejdet, og skal derfor i samarbejde med de øvrige kommuner og regionen kunne disponere over de tildelte midler.

Denne sag er til samtidig beslutning i kommunerne, som er en del af Politisk sundhedsklynge Nord (Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm). Politisk sundhedsklynge Nord ønsker i 2023 at prioritere indsatser målrettet børn og unges mentale mistrivsel og skal i den forbindelse gøre brug af de tildelte midler til sundhedsklyngerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Sundhedsklyngemidlerne, der er tildelt Frederikssund Kommune i 2022 og 2023, på i alt 468.027 kr. i 2023 anvendes til indsatser målrettet børn og unges mentale mistrivsel
 2. Borgmesteren, som er kommunens repræsentant i Politisk sundhedsklynge Nord i Region Hovedstaden, bemyndiges til at disponere over de tildelte sundhedsklyngemidler i forhold til specifikke initiativer indenfor børn og unges mentale mistrivsel
 3. Byrådet umiddelbart efter der er udmøntet sundhedsmidler, får en orientering om, hvilke specifikke initiativer indenfor børn og unges mentale mistrivsel, sundhedsklyngemidlerne er anvendt til
 4. Såfremt sundhedsklyngerne får tildelt yderligere midler i 2024 og frem, forelægges der en ny sag for Byrådet, hvor fremtidige indsatsområder besluttes.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 2. februar 2023, pkt. 17:

Anbefalet.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 43:

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Midler afsat til sundhedsklyngerne

Med aftalen om etablering af sundhedsklynger er der i 2022 prioriteret i alt 40 mio. kr. på landsplan på tværs af kommuner og regioner som fælles midler til at understøtte opstart af sundhedsklyngernes arbejde i anden halvdel af 2022 (halvårseffekt). Midlerne er fordelt efter indbyggertal, og er tilgået kommunerne som en del af bloktilskuddet. Midlerne fra 2022 er i Frederikssund Kommune overført til brug i 2023.

I økonomiaftalerne for både regioner og kommuner for 2023 er det aftalt at afsætte i alt 80 mio. til sundhedsklyngerne i 2023 – 40 mio. kr. til henholdsvis kommunerne og regioner. Der er pt. ikke aftalt økonomi for overslagsårene.

De 80 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023 skal understøtte klyngerne som en drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen gennem bl.a. udvikling af konkrete indsatser. Midlerne skal anvendes til udviklingsinitiativer og ikke generel sekretariatsbetjening eller drift. Klyngernes arbejde skal fokusere på konkrete indsatser målrettet de fælles patienter og patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommune.

Prioritering af sundhedsklyngemidler i Politisk sundhedsklynge Nord

Frederikssund Kommune er en del af Politisk sundhedsklynge Nord, hvor der er deltagelse af Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner, Nordsjællands Hospital, regionens psykiatri, brugerrepræsentanter samt to repræsentanter fra almen praksis. Kommunerne er repræsenteret i den politiske sundhedsklynge ved borgmestrene.

På det første møde i Politisk sundhedsklynge Nord den 23. september 2022, blev det besluttet, at sundhedsklyngen fremadrettet skal sætte særlig fokus på to områder:

 • børn og unges mentale mistrivsel, samt psykiske udfordringer hos (unge) voksne
 • den ældre medicinske patient, ift. bl.a. at undgå unødige genindlæggelser og kronikerområdet.

På møde i Politisk sundhedsklynge Nord den 5. januar 2023, blev det besluttet at prioritere konkrete indsatser målrettet børn og unges mentale mistrivsel i 2023. I udvælgelsen af forslag til indsatser er der vægtet indsatser, som dels allerede er afprøvet eller er ved at blive afprøvet samt indsatser, der allerede er opnået positive erfaringer med.

Med henblik på at sikre fremdrift i sundhedsklyngens arbejde og sikre, at der kan iværksættes konkrete udviklingstiltag i løbet af 2023, har borgmestrene i Politisk sundhedsklynge Nord stillet forslag om, at få bemyndigelse til at disponere over de tildelte sundhedsklyngemidler i 2023 inden for de to områder, som Politisk sundhedsklynge Nord besluttede på sit møde den 23. september 2022. Hvis denne bemyndigelse gives til borgmesteren i Frederikssund Kommune, vil byrådet når der bliver udmøntet sundhedsmidler, få en orientering om, hvilke indsatser Frederikssund Kommune har anvendt sundhedsklynge midler til. Såfremt sundhedsklyngerne får tildelt yderligere midler fra 2024 og frem, vil byrådet få forelagt en ny sag om borgmesterens bemyndigelse til at disponere over midlerne.

Politisk sundhedsklynge Nord har besluttet, at der er behov for i 2023 at kvalificere mulige indsatser med fokus på psykiske udfordringer hos (unge) voksne samt den ældre medicinske patient, med henblik på at fremlægge en eller flere relevante indsatser i løbet af 2024 for Politisk sundhedsklynge Nord.

Midler tildelt Politisk sundhedsklynge Nord

Nedenfor fremgår de tildelte midler til kommunerne i Sundhedsklynge Nord i 2022 og 2023 til brug for de fælles prioriterede indsatser i klyngen. Nordsjællands Hospital har i 2022 fået tildelt ca. 1,1 mio. kr. til sundhedsklyngeindsatser og i 2023 ca. 2,2 mio. kr.

De kommunale midler er fordelt efter indbyggertal. Når kommunerne fremadrettet indgår i sundhedsklyngeindsatser, vil udgiften til den enkelte kommune beregnes ud fra den fordelingsnøgle, som sundhedsklyngemidlerne er blevet tildelt efter, dvs. indbyggertal.

Tildelte midler til Sundhedsklynge Nord i 2022 og 2023

KommuneIndbyggertal i 2. kvartal 2022BefolkningsandelTildelte midler i 2022 i kr. (halvårseffekt)Tildelte midler i 2023 i kr.Midler i alt – 2022 og 2023 i kr.
Allerød25.8767, 9 %87.940175.880263.820
Fredensborg41.33712,6 %140.485280.969421.454
Frederikssund45.90514 %156.009312.018468.027
Gribskov41.26912,6 %140.254280.507420.761
Halsnæs31.4339,6 %106.826213.651320.477
Helsingør62.94719,3 %213.927427.853641.780
Hillerød53.40516,3 %181.498362.996544.494
Hørsholm24.7357,6 %84.062168.125252.187
I alt326.907100 %1.111.0002.222.0003.333.000

Baggrund for klyngesamarbejdet

Baggrunden for de nye sundhedsklynger er, at regeringen den 20. maj 2022 indgik en bred politisk aftale om en sundhedsreform, der betyder etablering af politiske sundhedsklynger omkring hvert af landets 21 akuthospitaler.

Sundhedsklyngerne omfatter både somatik og psykiatri og skal bidrage til bedre sammenhæng i behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud. Sundhedsklyngen skal løfte det fælles populationsansvar med udgangspunkt i akutsygehusenes optageområde og sikre sammenhæng i behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af sundhedsområdet og i relevant omfang mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Kommunen har tildelt midler, der kan bruges i de nye, klyngesamarbejder på sundhedsområdet. Borgmesteren er kommunens repræsentant i samarbejdet. Administrationen anbefaler at Borgmesteren får bemyndigelse til at disponere over midlerne og samtidig orienterer Byrådet efter prioriteringen.

Seniorrådet anbefaler indstillingen.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet er enig i Sundhedsklyngens prioritering af indsatser målrettet børn og unges mentale mistrivsel for midlerne fra 2022 og 2023.

Derudover at der er behov for i 2024 at have fokus på psykiske udfordringer hos (unge) voksne samt den ældre medicinske patient, således at både psykiatrien og somatikken tilgodeses med indsatsen.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 300.000 kr. til klyngesamarbejder på sundhedsområdet og godkendelse af indstillingspunkt 1 med anvendelse af i alt 468.027 kr. i 2023 giver anledning til et merforbrug af serviceudgifter på i alt 168.027 kr. Finansieringen heraf vil indgå i overførselssagen for 2022 til udvalgets senere godkendelse.

35Orientering om status på velfærdsteknologiske indsatser bevilget i 2021

Resume

Med denne sag orienteres udvalg og Byråd om effekterne af de velfærdsteknologiske indsatser. Samtidig orienteres om, at evaluering af den politiske proces, i forhold til behandling af puljeansøgningerne, udskydes til 3. kvartal 2023.

Sagen behandles sideløbende i Social og sundhed, Omsorg og ældre samt Børn, familier og forebyggelse.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd, at:

 1. Orientering om status og effekter på velfærdsteknologiske indsatser fra den velfærdsteknologiske pulje (2021) tages til efterretning.
 2. Orientering om at evalueringen af den politiske proces i forhold til behandlingen af puljeansøgninger udskydes til 3. kvartal 2023 tages til efterretning.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 2. februar 2023, pkt. 18:

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Beslutning fra Omsorg og ældre, 2. februar 2023, pkt. 17:

Taget til efterretning.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 8. februar 2023, pkt. 19:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 45:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet 23. november 2022 (Sag nr. 291) blev det besluttet, at alle involverede udvalg skal modtage en afrapportering/status for de løsninger, der er bevilget midler fra den velfærdsteknologiske pulje. Som følge deraf orienteres Omsorg og ældre, Social og sundhed samt Børn, familier og forebyggelse, Økonomiudvalget og Byrådet om denne sag.

Nedenfor ses en status på de velfærdsteknologiske indsatser, der i 2021 fik midler fra den velfærdsteknologiske pulje.

Intelligente sengebunde medvirker til optimalt brug af særligt nattevagtens tid, medarbejdernes arbejdsmiljø og borgernes tryksår (Omsorg og Ældre)

Soft Tilt har frigivet tid hos personalet til andre opgaver. Særligt nattevagten profiterer af Soft Tilt og oplever, at der frigives tid til andre opgaver. Omsorgscentrene har i forvejen minimumsnormeringer jf. velfærdsudvalgets møde den 10. august 2021 (Sag nr. 105) og budgetanalyse vedr. driften af de kommunale omsorgscentre i Frederikssund Kommune 2022 fra den 23. februar 2022.

Soft Tilt bruges kun sparsomt som APV-hjælpemiddel. Der er dog alligevel tilkendegivelser fra medarbejdere, som oplever, at deres krop aflastes fysisk, når de anvender Soft Tilt. Det skal undersøges om mere oplæring i Soft Tilts manuelle funktioner, kan øge brugen af Soft Tilt som APV-hjælpemiddel.

Soft Tilt har forbedret borgernes nattesøvn, fordi borgerne forstyrres mindre af Soft Tilt end af manuelle vendinger af personalet om natten. Soft Tilt har tillige forbedret helingen/forebyggelsen af tryksår. Ud af 19 borgere, der i en periode havde Soft Tilt, oplevede 18 borgere efter 2 uger lidt effekt på deres tryksår. Efter 4 uger oplevede 7 borgere stor effekt på deres tryksår.

Touchskærme understøtter digital kommunikation til borgere/pårørende og medarbejdere (Omsorg og Ældre, Social og sundhed)

Der er indkøbt i alt 28 touchskærme i størrelsen 43 og 55 tommer. 18 skærme er tilgængelige for borgere/pårørende. 10 skærme er tilgængelige for medarbejdere.

De nye skærme er installeret i forskellige afdelinger på omsorgscentrene og på social- og psykiatriområdet til visning og anvendelse af informations- og kommunikationsplatformen "DialogNet".

DialogNet anvendes til at kommunikere envejs, skriftlig eller via billede- eller videoinformation.

Skærmene har en betydning for at informationen fra en mindre afdeling nemt kan kommunikeres målrettet ud til borgere og medarbejdere. Hermed øges kvaliteten af den samlede information.

Afdelingens information på dialognet kan tilgås med adgangskonto fra andre digitale devices.

Medarbejderne bruger mindre tid på:

- at printe og udskifte fysiske papiropslag, telefonlister, vejledninger, instrukser osv.

- at søge efter opdaterede vejledninger, instrukser, da disse er opbevaret struktureret i DialogNet

- at kommunikere om emner, der ikke er direkte relevante i forhold til det daglige arbejde med borgerne

Borgere/pårørende får et nemt overblik over afdelingens:

- aktiviteter/arrangementer, mærkedage

- nyheder

- praktisk viden fx. madplaner

- galleri

- udbud af opgaver til frivillige

Touchskærmene hænger tilgængelige på både fællesarealer til borgere/pårørende og i personalerum til medarbejderne.

Kommunikationsapp implementeres i 2. og 3. kvartal 2023 (Børn, familie og forebyggelse)

Kommunikationsappen er først endelig blevet godkendt til webtilgængelighed i december 2022. Det har ikke tidligere været muligt at underskrive kontrakt med leverandøren, da det har været nødvendigt at afvente leverandørens tilpasning af kommunikationsappen således, at den lever op til Frederikssund Kommunes krav om tilgængelighed og datasikkerhed. Kontrakt og databehandleraftale forventes at blive godkendt ultimo januar. Derefter planlægges en sag til Økonomiudvalget om frigivelse af midlerne. Herefter følger opsætning, implementering og forankring af kommunikationsappen. Det er forventningen af kommunikationsappen er i drift blandt relevante medarbejder og borgere i 3-4. kvartal 2023.

Center for Familie og Rådgivning forventer flere effekter af denne kommunikationsapp, herunder:

- højere serviceniveau for borgerne via en moderne og mere fleksibel kommunikationsform

- færre afbud grundet automatisk genererede påmindelser til borgerne

- bedre og kortere mødeforløb grundet mulighed for at forberede borgerne bedre til mødernes indhold

- mulighed for at supplere med digital behandling/dialog undervejs i et borgerforløb

Evaluering af den politiske proces i forhold til behandling af puljeansøgninger

På Byrådsmødet den 30. marts 2022 (Sag nr. 59) blev det besluttet, at ansøgninger til velfærdsteknologiske indsatser skal prioriteres af den velfærdsteknologiske programstyregruppe to gange årligt. Herefter skal ansøgningerne præsenteres for relevante fagudvalg, Økonomi og Byråd, før der kan træffes beslutning om fordeling af midlerne. Processen for fordeling og frigivelse af midler skulle evalueres efter et år.

Processen for fordeling og frigivelse af midler har været gennemført en gang i 2022. Programstyregruppen for velfærdsteknologi vurderer derfor, at der ikke er tilstrækkelig med viden og erfaring til at kunne evaluere den administrative og politiske proces i forhold til behandling af puljeansøgninger på velfærdsteknologiområdet.

Programstyregruppen vurderer derfor, at udvalgene skal behandle ansøgninger fra første halvår 2023, før der er grundlag for en evaluering af processen.

Programstyregruppen lægger en sag op til fagudvalgene, Økonomi og Byråd om evaluering af processen i 3. kvartal 2023.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Udvalget orienteres her om effekterne af de velfærdsteknologiske indsatser.

Midler blev i 2021 givet til Intelligente sengebunde, der sparer tid for personalet og forhindrer tryksår hos sengeliggende borgere.

Touchskærme, der er tilgængelige for borgere, pårørende og medarbejdere, hvilket sparer tid og giver god kommunikation og tryghed.

Samt kommunikationsapp der implementeres i 2023.

Programstyrgruppen vurderer at der først er viden til en evaluering i 2023

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet tager såvel orienteringen som udskydelse af evalueringen til efterretning.

Økonomi

Orientering om status og effekter på velfærdsteknologiske indsatser samt udskydelse af evalueringen af den politiske proces i forhold til behandlingen af puljeansøgninger har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

36Meddelelser

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

37Udbudssag (Lukket punkt)

Åben beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Lars Jepsen (A).

38Beslutning om ekspropriation for Novafos (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

Fraværende:

Lars Jepsen (A).

39Fast ejendom (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt, idet Byrådet præciserede salgsprisen.

40Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er godkendt.