Frederikssund Kommunes logo

Byrådets møde den 27. april 2022

Byrådssalen kl. 19.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Der var indkommet ét skriftligt spørgsmål til byrådets spørgetid vedr. fjernvarme. Dette er tilgængeligt på kommunens hjemmeside (frederikssund.dk/spoergetid).

Der blev derudover stillet to mundtlige spørgsmål vedr. genbrugsstationer samt sag 98 og sag 112 på Byrådets dagsorden.

Sagsfremstilling

Formål og rammer for Byrådets spørgetid i Frederikssund Kommune

Formål med spørgetiden

Formålet med Byrådets spørgetid er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse om kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Spørgsmål, der ikke anses for at være af generel interesse og dermed ikke er egnet til besvarelse i et offentligt møde, vil blive besvaret af administrationen, og svaret sendes direkte til borgeren.

Byrådets møder er offentlige og livestreames. Dette gælder også spørgetiden.

Hvordan og hvornår afvikles spørgetiden

Byrådets spørgetid afvikles umiddelbart før Byrådets ordinære møder. Spørgetiden er højst 30 minutter.

I spørgetiden besvares de skriftlige spørgsmål først.

Hvis der er så mange spørgsmål, at de ikke kan besvares inden for spørgetiden, udsættes de sidst indkomne spørgsmål til næste spørgetid.

Er der ingen spørgsmål, eller bruges spørgetiden ikke helt, så begynder forhandlingerne om sagerne på dagsordenen. Når de politiske forhandlinger er begyndt, slutter spørgetiden.

Spørgsmål til Byrådet kan stilles af enhver borger i Frederikssund Kommune. Den der stiller spørgsmålet skal være til stede i byrådssalen. Borgmesteren afgør, hvem der skal besvare spørgsmålet.

Borgmesteren kan afvise spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form mindre end 6 måneder efter den seneste besvarelse.

Spørgetiden suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver byrådsperiode. Der er ikke spørgetid forud for møder, hvor forslag til kommunens årsbudget behandles.

Præcisering omkring spørgsmålene

 1. Spørgsmål kan stilles skriftligt forud for Byrådets møde, så spørgeren kan være sikker på at få et fyldestgørende svar. Spørgsmål kan også stilles mundtligt på selve mødet.
 1. Skriftlige spørgsmål skal være modtaget på Rådhuset senest 8 dage før det byrådsmøde, hvor det ønskes besvaret. Spørgeren kan indsende spørgsmål via en formular på hjemmesiden, hvor der samtidig gives samtykke til, at spørgsmålet må offentliggøres.
 1. Spørgsmål kan også sendes til: Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund. Skriv på kuverten ”Til Byrådets spørgetid”. Der skal oplyses navn og adresse. Hvis spørgeren har brug for hjælp til formulering og nedskrivning af spørgsmålet, kan spørgeren henvende sig på et af kommunens folkebiblioteker og få hjælp.
 1. Det er Borgmesteren, der læser de skriftlige spørgsmål op, inden de besvares. Spørgeren får dernæst mulighed for kort at uddybe spørgsmålet.
 1. Spørgeren kan også møde op i spørgetiden og stille sit spørgsmål mundtligt, når Borgmesteren giver spørgeren taletid. Inden spørgsmålet stilles, skal oplyses navn og adresse. Det er ikke sikkert, at spørgeren kan få svar på spørgsmålet med det samme, hvis noget skal undersøges nærmere – og spørgeren vil i så fald i stedet modtage et skriftligt svar fra administrationen efterfølgende.
 1. Alle spørgsmål skal være korte og må normalt kun tage 1 minut at stille og 2 minutter at besvare. Herudover kan gives tid til kort replik og duplik.
 1. Hver spørger kan højst stille 2 spørgsmål på et møde.
 1. Spørgsmål skal være formuleret i en ordentlig tone, må ikke omtale navngivne medarbejdere eller have karakter af at være chikanerende, injurierende eller racistiske.
 1. Spørgsmål vedrørende punkter der er optaget på dagsordenen på det pågældende møde, besvares under sagens behandling.
 1. Har spørgeren stillet et spørgsmål til Byrådet, skal spørgeren være til stede ved besvarelsen, ellers bliver spørgsmålet ikke besvaret.
 1. Spørgsmål, der er stillet skriftlig, vil – sammen med svaret – blive offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Byrådets møde. Der er link hertil i referatet.
 1. Spørgetiden ledes af Borgmesteren, der også afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om reglerne for spørgetiden

Beslutning

Godkendt.

Resume

Byrådet skal senest den 1. maj 2022 oversende kommunens regnskab fra foregående år til revisionen, således at revisionen inden den 15. juni 2022 kan afgive beretning, og Byrådet herefter endeligt kan godkende kommunens regnskab. Årets resultat viser et underskud på 25,7 mio. kr. som dog skal ses i lyset af, at der er foretaget en ekstraordinær gældsafvikling på 90,5 mio. kr. i 2021. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 154,4 mio. kr. i løbet af 2021 og udgør 422,3 mio. kr. ultimo 2021.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Årsregnskabet for 2021 oversendes til revisionen.
 2. Afskrivninger for 2021 godkendes.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 86:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Anne Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø).

Maibritt Møller Nielsen (D) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal aflægge regnskab for 2021 til Byrådet, hvorefter Byrådet senest den 1. maj 2022 skal oversende regnskabet til revisionen. Revisionen skal herefter inden den 15. juni 2022 afgive beretning således, at Byrådet kan foretage endelig behandling af regnskabet inden udgangen af august måned.

Økonomisk resultat

Resultatet for 2021 udviser et underskud på 25,7 mio. kr. Et underskud, der skal ses i lyset af, at der i 2021 et blevet foretaget en ekstraordinær gældsafvikling på 90,5 mio. kr. som en del af det vedtagne budget for 2022-2025. Korrigeres årets resultat herfor, udviser årets resultat et overskud på 64,8 mio. kr., hvilket er 20,8 mio. kr. bedre end forudsat.

På driften udgør overskuddet 247,5 mio. kr. svarende til en forbedring på 29,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Et driftsoverskud, der har finansieret anlægsudgifter, renter og ordinær gældsafvikling samtidig med, at der sikres et overskud på 64,8 mio. kr.

Efter den ekstraordinære gældsafvikling på 90,5 mio. kr. fås altså et underskud på 25,7 mio. kr. Et underskud, som kommunens økonomi er robust nok til at absorbere, hvilket kommer til udtryk ved, at den gennemsnitlige likviditet over de sidste 12 måneder med udgangen af 2021 udgjorde 422,3 mio. kr.

Indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Det oprindelige budget vedrørende indtægter fra skatter, tilskud og udligning er 3.204,0 mio. kr., mens regnskabet viser en indtægt på 3.208,3 mio. kr. Merindtægten på 4,3 mio. kr. kan primært henføres til:

 • Mindreindtægt på 7,9 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen for 2021:

Mindreindtægt på 5,8 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning primært som følge af færre overførselsudgifter på landsplan end oprindeligt forventet. Kommunes andel af den samlede regulering udgør 10,8 mio. kr., men i og med der var afsat en reserve på 5,0 mio. kr. netop til en sådan regulering, blev kommunens indtægter fra tilskud og udligning kun nedskrevet med 5,8 mio. kr.

Mindreindtægt på 1,5 mio. kr. vedrørende skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft.

Mindreindtægt på 7,1 mio. kr. vedrørende endelig afregning af beskæftigelsestilskuddet for 2020.

Mindreindtægt på 1,1 mio. kr. vedrørende særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden.

Merindtægt på 0,7 mio. kr. vedrørende tilskud til styrkelse af rehabilitering mv.

Merindtægt på 6,9 mio. kr. vedrørende COVID-19 kompensation.

 • Merindtægt på 6,7 mio. kr. vedrørende den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.
 • Mindreindtægt på 1,3 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af for meget betalt grundskyld af borgere som følge af klager over udsendte ejendomsvurderinger.
 • Mindreudgift på 4,9 mio. kr., idet modregningen i bloktilskuddet af kommunens andel af udlodningen af HMN-midler fandt sted i 2021.

Serviceudgifter

Som følge af ændrede pris- og lønforudsætninger, lov- og cirkulæreprogram mv. blev Frederikssund Kommunes oprindelige serviceramme (sigtepunkt) øget med 8,6 mio. kr. i løbet af 2021. Sigtepunktet udgør herefter 2.211,4 mio. kr. Efter yderligere korrektion for modtaget COVID-19 kompensation fra staten på 6,9 mio. kr. udgør sigtepunktet de facto 2.218,3 mio. kr. Og med et forbrug på 2.203,6 mio. kr. er sigtepunktet (servicerammen) således overholdt med et mindreforbrug på 14,7 mio. kr.

I forhold til serviceudgifter var der i 2021 et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Et merforbrug, der dækker over en række modsat rettede bevægelser herunder følgende:

 • Merforbrug på ældreområdet på 28,3 mio. kr. primært vedrørende de kommunale omsorgscentre og døgnplejen.
 • Merforbrug på voksenhandicapområdet på 10,7 mio. kr. primært som følge af stigende gennemsnitspriser på botilbud.
 • Merforbrug på sundheds- og forebyggelsesområdet på 4,2 mio. kr., der primært kan henføres til COVID-19.
 • Mindreforbrug på skole- og klubområdet på 11,4 mio. kr. primært som følge af færre stillinger og generel tilbageholdenhed på skoler, klub og sfo samt mindreforbrug på driften af de kommunale specialskoler.
 • Mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på dagtilbudsområdet primært som følge af generel tilbageholdenhed på dagplejen, områder og børnehuse.
 • Mindreforbrug på det tekniske område på 2,8 mio. kr. bl.a. vedrørende bygherreleverancer.
 • Mindreforbrug på administrationsområdet på 22,1 mio. kr., der primært kan henføres til den centrale implementeringspulje på 15,0 mio. kr. afsat til uforudsete udgifter, hvor 10,8 mio. kr. i løbet af 2021 er blevet lagt i kassen til finansiering af budgetudfordringer på andre områder, mens der ved udgangen af 2021 var et restbudget på 4,8 mio. kr. Derudover har der bl.a. været et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. til tjenestemandspensioner.

Overførselsudgifter

På overførselsudgifterne var der i 2021 et merforbrug på 78,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Et resultat, der dækker over flere modsatrettede bevægelser, hvor de største udgøres af følgende:

 • Merforbrug 73,7 mio. kr. vedrørende udgifterne til forsikrede ledige. Indtil 2020 blev udgifter hertil finansieret via et særskilt beskæftigelsesbidrag, men fra 2021 udgør de en integreret del af overførselsudgifterne. Merforbruget skal ses i lyset af, at det oprindelige budget til forsikrede ledige på 93,6 mio. kr. i løbet af 2021 blev flyttet til overførselsudgifterne. Samtidig var der et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. i forhold til forsikrede ledige i 2021, der kan henføres til, at færre blev ramt af arbejdsløshed som følge af COVID-19 end oprindeligt antaget.
 • Merforbrug på 19,5 mio. kr. vedrørende sygedagpenge grundet øget aktivitet som følge af COVID-19.
 • Mindreforbrug på 6,9 mio. kr. vedrørende ressource- og jobafklaring, da flere borgere er blevet fastholdt på sygedagpenge.
 • Mindreforbrug på 10,7 mio. kr. vedrørende kontant- og uddannelseshjælp, da flere unge er kommet i beskæftigelse.

Forsikrede ledige

På forsikrede ledige var der i 2021 et mindreforbrug på 93,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes, at udgifter hertil fra 2021 er en integreret del af overførselsudgifterne, hvorfor det oprindelige budget i 2021 er blevet overført til overførselsudgifterne, jf. ovenfor.

Den centrale refusionsordning

Den centrale refusionsordning blev i forbindelse med udligningsreformen ændret og udvidet på flere områder. Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2021, og det er således første gang, at der er foretaget en detaljeret refusionsberegning på individniveau under den nye ordning. Endelig refusionshjemtagelse har resulteret i en merindtægt på 5,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

På den aktivitetsbestemte medfinansiering var der i 2021 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, der kan henføres til lavere udmeldt aconto afregning for 2021.

Ældreboliger

På ældreboliger var der i 2021 en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreindtægten skyldes primært færre indtægter fra brugernes lejebetaling for deres brug af ældreboliger.

Lønmodtagernes feriemidler

På lønmodtagernes feriemidler var der i 2021 et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette skyldes en ændring i den autoriserede kontoplan, hvorefter udgifter til skyldige feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler skal udgiftsføres under finansielle poster og ikke på driften. Som følge heraf er det oprindelige budget på 5,9 mio. kr. blevet flyttet til finansielle poster.

Renter

Det oprindelige budget til renter er en samlet udgift på 2,7 mio. kr., mens regnskabet viser en indtægt på 0,8 mio. kr. Der er altså en merindtægt i forhold til det oprindelige budget på 3,5 mio. kr. Merindtægten skyldes til dels det lave renteniveau samt udbytte i forbindelse med kapitalforvaltningen.

Forsyningsområdet

Drift

På forsyningsområdet var der i 2021 en merindtægt på 4,3 mio. kr. på driften, der primært kan henføres til følgende:

 • Mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende indførsel af nye affaldsordninger.
 • Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende it-systemer.
 • Merindtægt på 1,1 mio. kr. vedrørende salg af genanvendelige materialer.

Anlæg

I løbet af 2021 er anlægsbudgettet under forsyningsvirksomheder øget med 2,4 mio. kr. til renovering af udløbsbassin.

Herefter udgør det korrigerede budget 2,4 mio. kr. Og med et forbrug på 0,06 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., idet renoveringen af udløbsbassinet er forsinket.

Forsyningsområdet er brugerfinansieret og indeholder både drift og anlæg, hvor der over en årrække skal være balance mellem indtægter og udgifter. Det akkumulerede mellemværende ultimo 2021 mellem kommune og forsyningen udgør 15,1 mio. kr. i forsyningens favør.

Anlæg

Det oprindelige budget i forhold til skattefinansierede anlæg udgør en nettoudgift på 109,3 mio. kr. fordelt med bruttoanlægsudgifter på 159,7 mio. kr. og bruttoanlægsindtægter på 50,3 mio. kr.

Regnskabet viser en nettoudgift på 43,5 mio. kr. fordelt med bruttoanlægsudgifter på 105,8 mio. kr. og bruttoanlægsindtægter på 62,2 mio. kr. Samlet set er der således et mindreforbrug på 65,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget fordelt med et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifter på 53,9 mio. kr. og merindtægter vedrørende bruttoanlægsindtægterne på 11,9 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifter

I forhold til det oprindelige budget ses en mindreudgift vedrørende de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter på 53,9 mio. kr. Mindreforbruget dækker over en række modsatrettede resultater, hvoraf de største udgøres af:

 • Mindreforbrug på 3,8 mio. kr. vedrørende Adgangsforhold og station i Vinge. Arbejdet fortsætter i 2022.
 • Mindreforbrug på 7,1 mio. kr. vedrørende Ombygning til dagtilbud. Der er foretaget periodisering på projektet, som fortsætter i 2022.
 • Mindreforbrug på 5,3 mio. kr. vedrørende Kulhusecykelstien. Anlægsprojektet fortsætter i 2022.
 • Mindreforbrug på 5,6 mio. kr. vedrørende Renovering af Willumsens museum. Der er foretaget periodisering på projektet, som fortsætter i 2022.
 • Mindreforbrug på 9,3 mio. kr. vedrørende Kultur- og Havnebad. Der er foretaget periodisering på projektet, som fortsætter i 2022.
 • Mindreforbrug på 15,2 mio. kr. vedrørende Vingeinvesteringer. Budgettet er udmøntet på en række investeringer vedrørende Vinge i 2021.
 • Mindreforbrug på 8,4 mio. kr. vedrørende Vejbelægning Deltakvarteret Vinge. Anlægsprojektet fortsætter i 2022.

Bruttoanlægsindtægter

I forhold til det oprindelige budget ses en merindtægt på 11,9 mio. kr. på bruttoanlægsindtægterne, der primært dækker over:

 • Merindtægt på 12,9 mio. kr. vedrørende Udbud af storparceller A+B, Vinge.
 • Merindtægt på 1,5 mio. kr. vedrørende Vinge Delta – salg af byggegrunde
 • Mindreindtægt på 10 mio. kr. vedrørende Thorstedlund. Indtægtsbevillingen er overført til 2022.
 • Mindreindtægt på 6 mio. kr. vedrørende Aktivitetspladsen Idrætsbyen. Der er tale om et tilskud fra LOA, som forfalder når alle udgifter på projektet er afholdt.
 • Merindtægt på 12,5 mio. kr. vedrørende Udbud af 3 storparceller i Vinge I/C område.

Likviditet

Fra 2020 til 2021 er den gennemsnitlige likviditet steget med 154,4 mio. kr. og udgør ultimo 2021 422,3 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet har været stigende hele året.

Afskrivninger

Jævnfør kommunens principper for økonomistyring vedrørende ”Interne kontroller og afstemning” skal Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af regnskabet forelægges de afskrivninger over 25.000 kr. der er foretaget. Afskrivningerne over 25.000 kr. udgør samlet set 2,7 mio. kr. Der henvises endvidere til bilag "Notat afskrivninger 2021".

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

I nærværende sag redegøres for samlede overførsler fra regnskab 2021 vedrørende drift og anlæg.

Indstilling

Skole, klub og SFO, Børn, familier og forebyggelse, Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Omsorg og ældre, Job, erhverv og kultur, Plan og teknik, Klima, natur og energi samt Økonomiudvalget har anbefalet overførselssagen for deres områder til Byrådets godkendelse.

Centerchefen for Økonomi indstiller, på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at Økonomiudvalget overfør Byrådet anbefaler, at:

 1. Serviceudgifter: Der overføres i alt et mindreforbrug på 6,5 mio.kr., hvoraf et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. overføres til 2022, og dermed udgør en tillægsbevilling i 2022, mens et merforbrug på 2,1 mio. kr. overføres til 2023 og indarbejdes i det oprindelige budget for 2023.
 2. Bruttoanlægsudgifter: Der overføres i alt et mindreforbrug på 25,0 mio. kr., hvoraf 23,1 mio. kr. overføres til 2022, og dermed udgør en tillægsbevilling i 2023, mens 1,9 mio. kr. overføres til 2023 og indarbejdes i det oprindelige budget for 2023.
 3. Bruttoanlægsindtægter: Der overføres i alt en mindreindtægt på 12,9 mio. kr., hvoraf 12,6 mio. kr. overføres til 2022 og dermed udgør en tillægsbevilling i 2022, mens 0,3 mio. kr. overføres til 2023 og indarbejdes i oprindeligt budget for 2023.
 4. Anlæg - forsyningsvirksomheder: Der overføres et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til 2022, der dermed udgør en tillægsbevilling i 2022.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 88:

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Anne Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø).

Maibritt Møller Nielsen (D) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 1-4 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Center for økonomi har sammen med fagområderne gennemgået regnskab 2021 med henblik på en opgørelse af regnskabets konsekvenser for overførsler til efterfølgende år på serviceudgifter, bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter.

Det overordnede formål med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der medgår til at sikre, at institutionerne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger.

Samlet set overføres der et mindreforbrug på 21,1 mio. kr. fra 2021 fordelt med overført mindreforbrug til 2022 på 21,6 mio. kr. og overført merforbrug på 0,5 mio. kr. til 2023.

Serviceudgifter

Der overføres i alt 6,5 mio. kr. fordelt med overførsel af mindreforbrug på 8,6 mio. kr. til 2022 og overførsel af merforbrug på 2,1 mio. kr. til 2023.

Overførslen af mindreforbrug på 8,6 mio. kr. til 2022 er at betragte som en tillægsbevilling til det vedtagne budget i 2022, og vil derfor medgå til at udfordre servicerammeoverholdelsen i 2022. Samtidig skal overførslen ses i sammenhæng med, at der ligeledes forventes en overførsel fra 2022 til 2023, hvis størrelse dog er vanskelig at estimere præcist på nuværende tidspunkt. Fra 2020 til 2021 blev der overført 7,2 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifter

Der overføres i alt mindreforbrug 25,0 mio. kr. fordelt med 23,1 mio. kr. til 2022 og 1,9 mio. kr. til 2023.

Overførslen på 23,1 mio. kr. til 2022 er at betragte som en tillægsbevilling til det vedtagne budget i 2022 og vil derfor medgå til at udfordre anlægsrammmeoverholdelsen i 2022. Samtidig skal overførslen ses i sammenhæng med, at der ligeledes forventes en overførsel fra 2022 til 2023, hvis størrelse dog er vanskelig at estimere præcist på nuværende tidspunkt. Fra 2020 til 2021 blev der overført 19,8 mio. kr.

Bruttoanlægsindtægter

Der overføres i alt mindreindtægter på 12,9 mio. kr. fordelt med 12,6 mio. kr. til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023.

Anlæg - forsyningsvirksomheder

Der overføres et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til 2022.

I vedlagte bilag "Oversigtnotat - overførsler 2021" udspecificeres overførsler på udvalg og bevillingsområder.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Regnskabet for 2021 giver anledning til en samlet overførsel fra 2021 på 21,1 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 21,6 mio. kr. til 2022 og et merforbrug på 0,5 mio. kr. til 2023.

Det overførte mindreforbrug til 2022 indarbejdes som en tillægsbevilling til det oprindelige budget for 2022, mens det overførte merforbrug til 2023 indarbejdes som en del af budget 2023-2026.

Resume

Byrådet godkendte på mødet den 29. maj 2019, at administrationen fremlægger en sag om status på udviklingen af Vinge, herunder økonomiafrapportering, i slutningen af hvert kvartal, og at der hvert år i første kvartal redegøres for evt. fremtidige budgetbehov, hvilket nu fremgår i den 10-årige investeringsplan og som en del af den ordinære budgetproces.

I denne sag anbefales Økonomiudvalget og Byrådet at tage status for seneste kvartal til efterretning.

Indstilling

Centerchef for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 92:

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Inge Messerschmidt (O) undlod at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Generelle udviklingstendenser i Vinge

Der er indgået salgsaftaler for alle de parceller, der har været til salg i Vinge og projekterne er godt i gang med at blive projekteret. Flere udviklere oplever udfordringer i tidsplanerne grundet manglende entreprenører og lange leveringstider på materialer. Dog forventes alle projekter at påbegynde opførelsen i 1. halvår 2022. Samtidig er der fortsat dialog med flere investorer, som har rettet blikket mod Vinge. Det er en positiv udvikling for byen.

Der er dog en række eksterne forhold som kan udfordre den fortsatte udviklingstakt, såsom stigende renteniveau og materialepriser hvilket kan mærkes i markedets generelle interesse i boligudvikling.

Igangværende projekter i Vinge

Herunder følger en kort status for de igangværende bolig- og erhvervsprojekter i Vinge. Til sagen er vedlagt et foreløbigt oversigtskort som angiver de igangværende indsatser i Vinge.

Domea (198 almene lejeboliger i Vinge C)

Domea er i gang med klargøring af arealerne til byggesart og der bortkøres jord og klargøres til byggeplads. Domea er desværre ramt af tidsmæssige udfordringer grundet stigende materialepriser og leveringstider. Der arbejdes for at understøtte projektet så byggeriet kan igangsættes i 2. kvartal 2022 og første indflytning sker i 2023. Der er meddelt byggetilladelse til boliggruppe 1 og 2, mens boliggruppe 3 afventer endelige projekttilpasning i dialogen mellem Rosenvænget og Domea. Sideløbende med arbejdet er påbegyndt det indledende arbejde med at realisere parkeringshuset, som sker i det nedsatte parkeringslaug mellem Domea, Frederikssund Kommune og Innovater.

Innovater (188 lejeboliger, netto, apotek og café i vinge C)

Der er meddelt byggetilladelse til hele projektet og der forventes byggestart i juni 2022 med første indflytning ultimo 2023.

Fabulas (110 leje, andel og ejerboliger som bofællesskab i område A+B)

Der er meddelt byggetilladelse til første etape af projektet og de påbegynder byggeriet 1. halvår 2022 med første indflytning ultimo 2023.

Bærebo (70 leje og andelsboliger som bofællesskab i område A+B)

Bærebo er i gang med promovering af deres projekt og finde kommende borgere og afholder løbende informationsmøder – optionen udløber ultimo april 2022 og det forventes at Bærebo fremsender ansøgning om byggetilladelse umiddelbart efter. Byggestart er endnu ikke afklaret.

Kuben Management (100 lejeboliger i det sydlige Vinge)

Det forventes, at lokalplanen for deres endelige projektønsker fremlægges til politisk behandling og derefter sendes i offentlig høring 2. kvartal 2022 og endelig vedtagelse af lokalplanen inden sommerferien 2022 således, at det indledende anlægsarbejde kan påbegyndes 2. halvår 2022.

Kommunal byggemodning til enfamiliehuse i det sydlige Vinge (45 enfamiliehuse og 15 tiny house)

Administrationen er godt i gang med lokalplanarbejdet og tilhørende byggemodningsproces. Det forventes, at lokalplanen fremlægges til politisk behandling i 2. kvartal 2022 og derefter sendes i offentlig høring og endelig vedtagelse umiddelbart efter sommerferien 2022. Anlægsarbejde til byggemodning påbegyndes sensommeren 2022 og det forventes, at salg af grunde påbegyndes sideløbende med byggemodningen. I løbet af 2. kvartal 2022 afholdes

Liqtech (Virksomhed med 150 arbejdspladser i det nordlige Vinge)

Liqtech har købt arealet i det nordlige Vinge og der arbejdes for en lokalplan for området, som forventes forslaget fremlagt til politisk behandling 2. kvartal 2022 og derefter udsendt i offentlig høring og endelig vedtagelse 3. kvartal 2022. Liqtech forventer at påbegynde anlægsarbejdet i 2. halvår 2022.

Fællesmagasinet (Slots- og Kulturstyrelsens bygning til opbevaring af Danmarks kulturskat)

Byggeriet af Fællesmagasinet er færdigt og der forventes en endelig aflevering af byggeriet i 2. kvartal 2022. Slots- og Kulturstyrelsen fortæller at det tager 8 år at flytte genstande til magasinet grundet de særlige præserveringshensyn.

Lokalplan og udbud af storparceller ved Mekongvej

På Byrådets møde den 24. november 2021 (sag nr. 279) godkendte Byrådet, at arealet syd for Deltakvarteret (ved Mekongvej) udbydes til boligformål. På byrådets møde i marts 2022 blev lokalplanforslaget godkendt og udsendes nu i høring. Sideløbende udbydes arealerne med 6-8 ugers udbudsfrist og det forventes at fremlægge indkomne bud for Byrådet umiddelbart efter udbudsfristen. Det forventes at området kan indeholde ca. 75 boliger i en karrebebyggelse i 2-5 etager langs Dalvejen.

Ikano Bolig i Vinge

Ikano Bolig satser stort på boligudviklingen i Vinge og har opkøbt private arealer, ca. 78 hektar som primært ligger i det nordlige Vinge. Det forventes at opføre ca. 1.500 boliger over de næste 15 år. Der er påbegyndt det indledende arbejde for første etape som ligger umiddelbart nord for Snostrup. Her forventes det at fremlægge igangsættelse af lokalplan 2. kvartal 2022 hvor der kan opføres 150-180 boliger. Ikano forventer byggestart i 2023 og det undersøges hvor deres første nærværshus (fælleshus for hele området) skal opføres. Der skal sideløbende igangsættes arbejdet med en helhedsplanlægning for arealerne i det nordlige Vinge, hvor der vil være fokus på en gradvis byudvikling som skal afstemmes med Frederikssund Kommune.

Udbud af erhvervsarealer i det nordlige Vinge

Med afsæt i Byrådets godkendelse på mødet i marts 2022 udbydes et større areal til erhvervsformål i 2. kvartal 2022 og det forventes at fremlægge indkomne bud for Byrådet umiddelbart inden sommerferien.

Bæredygtig jordhåndtering og pilotcase med Slots- og Kulturstyrelsen

Der arbejdes for en genbesøgt og redefineret jordhåndteringsstrategi der skal ligge klar til politisk behandling i 2. kvartal 2022. I den forbindelse arbejdes der sideløbende med en pilotcase i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen hvor Fællesmagasinets overskudsjord skal indgå i et projekt hvor kunst og formidling i landskabet skal omdanne overskudsjorden til et attraktivt element i Vinge. Det forventes at projektbeskrivelse og procesplan fremlægges i de respektive udvalg 2. kvartal 2022.

Bykontor ved Vinge Station

Der er tidligere orienteret om opstilling af bykontor ved Vinge Station, som desværre har været udsat grundet Corona situationen. Det er nu ved at blive realiseret i samarbejde med Fabulas (der skal bygge boliger i vest for Deltakvarteret) som opfører et energirigtigt prøvehus ved Vinge Station og er blevet døbt "klimakassen". Huset skal fungere som udstilling for bæredygtigt byggeri og bykontor i Vinge. Huset forventes opstillet og klar til brug sommeren 2022 og være opstillet i en midlertidig periode på 2-3 år. Der arbejdes for kommunale åbningstider således at borgere kan komme forbi huset og drøfte udviklingen i Vinge, og det foreslås bemandet én gang om ugen. Huset skal også fungere som mødelokale for investordialog o.lign.

Cykelparkering ved Vinge Station

Opførelse af cykelparkeringspladser ved Vinge Station er i gang og forventes klar til brug 2. kvartal 2022. Der opstilles cykeloverdækning med plads til elcykler og på dele af tagkonstruktionen er der lagt solceller til lokal elproduktion.

Dalvejen og interne boligveje i Deltakvarteret

Med afsæt i tidligere beslutninger og budget 2022 er projekterings- og udbudsarbejdet igangsat for hhv. opgradering af Dalvejen og belægningsarbejdet på de interne boligveje i Deltakvarteret. Anlægsarbejdet er igangsat i efteråret 2021 og belægningen på boligvejene er nu anlagt. Opgraderingen af Dalvejen er godt i gang, men dog ramt af tekniske udfordringer ved identificeringen af et større blødbundshul under vejkassen, som har forsinket arbejdet. Det forventes at snlægsarbejdet er færdigt i løbet 2022.

Det Grønne Hjerte og landskabsbroen

Der er igangsat en omfattende proces for at programmere og fastlægge åbningstræk i det Grønne Hjerte. I 2. kvartal fremlægges for Byrådet en procesplan for dette arbejde. Det er særdeles afgørende for Vinges bosætningspotentiale at arbejdet med at præcisere indholdet i Det Grønne Hjerte og programmeringen af landskabsbroen prioriteres, hvorfor arbejdet er vigtigt. I processen er der indlagt et særligt fokus på inddragelse af borgere og lokale relevante nøglepersoner, foreninger og interessenter. Der vil ligeledes være et særligt fokus på at inddrage Byrådet løbende i dette arbejde.

Kommunale servicefunktioner

Der er afholdt temamøder med Byrådet hhv. 8. december 2021 og 30. marts 2022 hvor det blev drøftet hvor kommende kommunale servicefunktioner skal placeres nu og fremadrettet. På temamøderne blev det aftalt at der til maj møderne fremlægges en sag med beslutning om placering af første multifunktionelle børnehus og igangsættelse af arbejdet herfor. Ligeledes fremlægges oplæg til yderligere områder der skal planlægges for næstkommende arealer til skole, børnehus og øvrige servicefunktioner.

Kommunikation og borgerinddragelse

Borgerinddragelse

Der er et særligt fokus på tidlig inddragelse af områdets borgere i forbindelse med opstart af lokalplaner og processer, hvilket vil fortsætte i 2022.

Som en yderligere inddragelse af borgerne i arbejdet med Vinge er det administrationens ambition at genoplive Vingevandringerne.

Der er tidligere afholdt flere offentlige Vingevandringer, der har opnået god tilslutning fra 50 – 100 deltagere. Vandringerne har typisk indeholdt en fælles velkomst og kort introduktion til Vinge, hvorefter forsamlingen – evt. opdelt i hold har vandret rundt i Vinge med en guide. Seneste Vingevandring blev afholdt i 2017.

Administrationen lægger op til at holde to årlige faste Vingevandringer i hhv. maj og september. Vandringerne kan have forskellige temaer, som f.eks. det grønne hjerte, nye byggerier, naturen og dyrelivet og lign., men vil altid have en fælles velkomst med en kort introduktion til Vinge og status på projektet.

Der arbejdes indtil videre med den 17. maj kl. 18.30 – 20.00 som førstkommende Vingevandring. Når planlægningen er nået længere vil dato og tidspunkt blive meldt offentligt ud, ligesom Byrådet vil blive inviteret.

Kommunikation

Der arbejdes fortsat med en ambitiøs kommunikationsstrategi for Vinge, som sikrer at potentielle investorer og tilflyttere fortsat orienteres om Vinges kvaliteter og udvikling. I løbet af 2022 vil der være et særligt fokus på initiativer der målretter sig kommunens egne borgere.

I sommerhalvåret 2022 vil kommunikationsindsatsen vedr. Vinge særligt have fokus på følgende begivenheder:

 • Byggestarter (Fabulas, Innovater, Bærebo, Domea) med tilhørende videoproduktioner af byggearbejdet
 • Byggeriet samt indvielsen af Fabulas’ prøvehus ved Vinge Station, der også skal fungere som bykontor. Her forventes huset opført i juni 2022 hvor der inviteres til en stor åbningsfest. Byrådet vil blive inviteret når den endelige dato er fastlagt.
 • Byggemodning til parcelhuse og Tiny-Houses, samt salg af huse. Der forventes afholdt et større informationsmøde og workshop omkring tiny-houses i 2. kvartal 2022 hvor Frederikssund Kommune vil orientere om det kommende salg parceller og inddrage kommende interessenter i tiny-house segmentet. Byrådet inviteres til arrangementet når datoen foreligger.
 • Der planlægges et netværksmøde for Byggesociotetet hvor netværket kommer til Vinge og ser udviklingen. Det forventes at arrangementet holdes i juni og Byrådet inviteres når dato er fastlagt.
 • Hjemmesiden for Vinge er opdateret således at det muligt at orientere sig om igangværende indsatser. Der arbejdes på at formidle byudviklingen i en tredimensionel fremvisning, så det er nemmere at orientere sig om byens udvikling. Mere følger når arbejdet er mere fremskreden.

Kommunikationsindsatsen vil dels bestå at produktion af nyheder til Frederikssund Kommunes hjemmeside samt pressemeddelelser til en bred kreds af medier. Og dels opslag og deling af nyheder mv. på Vinges sociale medier.

Inddragelse

Der holdes løbende inddragende møder og processer som sikrer en bred forankring af Vinge udviklingen.

Økonomi

Denne sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der kan henvises til vedlagte bilag, som indeholder en status på Vinge økonomien fra 1. januar 2018 til ultimo marts 2022.

Resume

Med denne sag gives der en generel status på indsatserne i forhold til de ukrainske flygtninge i Frederikssund Kommune. Sagen indeholder en status pr. 6. april 2022 i antal ukrainske flygtninge, iværksatte aktiviteter i kommunen, og hvad der sker, når ukrainerne opnår opholdstilladelse. Endvidere redegøres der for tiltag, der er under udvikling/iværksættelse, herunder med vægt på beskrivelse af partnerskaber/samarbejder, initiativer på børneområdet og allerede iværksatte indkvarteringstiltag og forslag til igangsætning af yderligere klargøring af kommunale ejendomme. Sagen beskriver dernæst forlængelse af kompensationen til logiværter, der huser flygtninge, og til sidst redegøres der for en iværksat analyse af scenarier for modtagelse af flere flygtninge i Frederikssund Kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
 2. Der afsættes anlægsmidler på 762.000 kr., som frigives til indretning af boliger. Anlægsudgiften finansieres i 2. budgetopfølgning.
 3. Den nuværende praksis om kompensation til logiværter, der huser flygtninge, forlænges, indtil den fremadrettede lovgivning træder i kraft.
 4. Merudgifterne til drift indarbejdes i 2. budgetopfølgning med henblik på, at merudgifterne i 2022 eventuelt kompenseres som led i de økonomiske forhandlinger mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 94:

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Udvalget anbefaler, at der afsættes anmidler på 374.000 kr. som frigives til indretning af boliger på Tolleruphøj og tidligere Ferslev Skole. Anlægsudgiften finansieres i 2. budgetopfølgning.

Indstillingspunkt 3: Anbefales.

Indstillingspunkt 4: Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstillingspunkt 1-4 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Status over antal ukrainske flygtninge

4,2 mio. ukrainere er flygtet fra Ukraine. Regeringens seneste estimat er, at der kan komme 100.000 ukrainske flygtninge til Danmark. Tallet er naturligvis behæftet med stor usikkerhed. Det skønnes, at omkring 20-25.000 ukrainere ind til nu er kommet til Danmark. Der er indgivet 16.146 ansøgninger efter særloven. 2.482 ukrainere er indkvarteret i asylsystemet i Danmark. 1.571 ukrainere har fået opholdstilladelse i Danmark. Kommunen har kendskab til ca. 40 ukrainere, som opholder sig hos private i Frederikssund Kommune, og som har søgt opholdstilladelse efter særloven. 11 ukrainere er boligplaceret på Skuldelev kro, og de har søgt opholdstilladelse efter særloven. Frederikssund Kommune har pr. 5 april 2022 modtaget 9 ukrainske flygtninge, der har fået opholdstilladelse. Der er endnu ikke nogen udmelding om, hvor mange ukrainske flygtninge Frederikssund Kommune kan forvente at modtage. Der er på nuværende tidspunkt ikke overblik over antallet af ukrainske børn og unge under 18 år, som opholder sig i Frederikssund Kommune, men på landsplan anslår man, at ca. halvdelen af de ukrainere, der er kommet til Danmark, er under 18 år.

Hvad Frederikssund Kommune foreløbigt har foretaget sig for at støtte bedst muligt

Kommunens indkvartering af ukrainere sker ind til videre på Skuldelev kro, hvor der bliver sørget for forplejning og andre mindre fornødenheder. De 11 ukrainere har en fast kontaktperson, der er til stede mindst to gange om ugen. Hvis der kommer flere borgere til kommunen i den kommende tid, vil disse ligeledes foreløbigt blive indkvarteret på Skuldelev kro.

Der afholdes hver uge ”kontortid” på rådhuset, hvor ukrainere og eventuelle logiværter kan komme og få hjælp til ansøgninger om opholdstilladelse og få generel rådgivning og vejledning. I kontortiden er der repræsentanter til stede fra alle relevante områder i kommunen. Til den første kontortid den 29. marts 2022 var der omkring 40 borgere, der mødte op. Til den anden kontortid den 5. april 2022 mødte 6 ukrainere op. På kommunens hjemmeside udbygges informationerne til ukrainere, borgere og virksomheder m.fl. løbende – se link: Konflikt i Ukraine - Frederikssund Kommune. På kommunens hjemmeside er der en funktionspostkasse, hvor alle kan skrive spørgsmål og give tilbud om hjælp og støtte. Funktionspostkassen tømmes dagligt.

Når der opnås opholdstilladelse

Når ukrainerne opnår opholdstilladelse, har kommunen 4 dage til at registrere borgerne (Cpr-nr., sygesikringsbevis m.m.), iværksætte ydelser, anvise bolig og sørge for den praktiske modtagelse. Når flygtningene får tildelt opholdstilladelse, vil de voksne være berettiget til hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse, ligesom de vil modtage danskundervisning og beskæftigelsesfremmende indsatser. Børn og unge vil få tilbudt pasning og komme i skole. De har ligeledes ret til sundhedsydelser o. lign på lige fod med danske statsborgere. Center for Job og Rådgivning varetager den samlede opgave med at modtage de nye borgere. De får en hurtig tid til registrering i Borgercenteret, og der er sat en dedikeret ressource af i Jobcenteret til hurtigt at få afklaret kompetencer og beskæftigelsesønsker samt skabe kontakt til potentielle arbejdsgivere.

Initiativer, der er under udvikling

Partnerskaber og samarbejder

Byrådet besluttede ved mødet den 30. marts 2022, at Frederikssund Kommune skal indgå partnerskaber på f.eks. fritids- job- og boligområdet for at forene alle kræfter om at hjælpe flest mulige ukrainere bedst muligt.

Center for Job og Rådgivning tager kontakt til de virksomheder, der allerede har givet udtryk for ønsker om at ansætte eventuelle ukrainere, og samtidig vil der blive taget kontakt til de ”key account” virksomheder (typisk store og mellemstore virksomheder), som Jobcenteret i forvejen har et tæt samarbejde med - med henblik på at afdække muligheder og indgå partnerskabsaftaler. Beskæftigelsesmulighederne vurderes, grundet mange virksomheders forhåndsinteresse og den generelle mangel på arbejdskraft, at være gode. Endvidere stiller Frederikssund Erhverv sig til rådighed for, i samarbejde med kommunen, at hjælpe med at skaffe ukrainske flygtninge hurtigt i beskæftigelse, efter at de har opnået opholdstilladelse. Frederikssund Erhverv vil indgå i dialogen omkring opnåelse af partnerskabsaftaler og konkrete samarbejder med de lokale virksomheder.

Center for Job og Rådgivning vil i samarbejde med Center for Politik og HR invitere boligselskaberne til et møde om mulighederne for at kunne anvise boliger til de ukrainske flygtninge med opholdstilladelse. Kommunen har 25 % anvisningsret på boliger bygget efter almenboligloven. I 2021 fik kommunen tilbudt 59 boliger. Mere end halvdelen koster mere end 6.500 kr. om måneden i leje uden forbrugsudgifter, og er dermed ikke muligt at betale for borgere på hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse. Samtidig er der 126 borgere på den kommunale boligbehovsliste til samme boliger.

Der vil ligeledes blive taget kontakt til private udlejere (herunder også udlejere af erhvervslejemål). Der tages kontakt til de udlejere, der har givet udtryk for et ønske om at udleje specifikt til de ukrainske flygtninge.

Center for Sundhed og Forebyggelse er i dialog med kommunens Lægefaglige udvalg for at høre om muligheden for lægetjek og medicinudskrivelse, idet der er modtaget et par henvendelser fra borgere angående livsvigtig medicin. Så snart borgerne har fået tildelt opholdstilladelse, vil de få de samme muligheder for lægekonsultation mv. som de øvrige borgere.

Center for Kultur og Fritid er i tæt samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors om at hjælpe ukrainske flygtninge i Frederikssund Kommune. Dansk Flygtningehjælp tilbyder bl.a. ”Tal Dansk Cafe” hver torsdag i Frivillighuset samt bistår med diverse papirer, herunder ansøgning om ophold. Dansk Røde Kors tilbyder bl.a. besøgsvenner og har etableret en samarbejdsaftale med Frederikssund Kommune.

Center for Kultur og Fritid er endvidere i løbende dialog med en række foreninger vedr. idræts- og fritidsmuligheder for ukrainske flygtninge - voksne såvel som børn. Her kan bl.a. nævnes svømning, fodbold og løb. Flere af kommunens foreninger på kultur og fritidsområdet har rettet henvendelse til administrationen med gratis fritidstilbud til ukrainske flygtninge.

Frederikssund Kommune fik i december 2021 bevilliget midler til en Fritidspasordning af Socialstyrelsen. Fritidspasordningen skal sikre, at børn og unge i alderen 0-18 år, der af sociale, økonomiske og/eller kulturelle årsager er begrænset i at deltage i fritidsaktiviteter, får mulighed for at blive en del af fritidslivet. Fritidspasordningen omfatter økonomisk støtte til medlemskontingent samt mulighed for støtte i forbindelse med valg af aktivitet, tilmelding og opstart i en fritidsaktivitet, fra kommunens Fritidsvejledere. I forbindelse med krigen i Ukraine har Folkeoplysningsudvalget besluttet at afsætte yderligere 200.000 kr. til Frederikssund Kommunes Fritidspasordning. Midlerne er afsat med målet om at sikre tilstrækkelig økonomi til kontingentstøtte - både til de børn og unge, som bor i Frederikssund Kommune, og til de børn og unge, som kommer til Frederikssund Kommune som flygtninge. Fritidspasset forventes at kunne søges fra maj måned 2022. Projektet er et tværfagligt samarbejde mellem Center for Kultur og Fritid, Center for Familie og Rådgivning, Center for Børn og Skole samt Center for Sundhed og Forebyggelse. Derudover samarbejder Frederikssund Kommune med organisationen BROEN - Danmarks afdeling i Frederikssund Kommune.

Tilbud om daginstitution og skole

Dagtilbuds- og skoleområdet er på den korte bane klar til at byde 50 børn og unge velkomne og er samtidig klar til at skalere op, i takt med, at behovet opstår. En beregning med 50 børn svarer til en økonomisk merudgift for kommunen svarende til 2,0 mio. kr. årligt på dagtilbudsområdet (10 børn i alderen 0-2 år, 10 børn i alderen 3-5 år) og 1,3 mio.kr. årligt på skoleområdet (30 børn i alderen 6-16 år i modtageklasse) - i alt 3,3 mio.kr årligt i form af serviceudgifter. Den afledte udgift i den resterende del af 2022 skønnes på op til 2,2 mio. kr. under de givne forudsætninger. Det foreslås, at skønnede merudgifter til drift indarbejdes i 2. budgetopfølgning med henblik på, at merudgifterne i 2022 eventuelt kompenseres som led i de økonomiske forhandlinger mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023.

Indkvartering i kommunale ejendomme

Økonomiudvalget er ved sag 52 den 23. marts 2022 blevet orienteret om hvilke muligheder, der er for indkvartering i kommunale ejendomme. Notatet fra Center for Ejendomme og IT er vedlagt som bilag. Der er indtil videre disponeret ca. 100.000 kr. på klargøring af lokaler til indkvartering af ukrainske flygtninge. Pengene anvendes på det tidligere rehabiliteringsområde på Tolleruphøj. Pengene vil blive anvendt til flytning af de aktiviteter, der har været i lokalerne samt etablering af et fælleskøkken. Fra den 11. april 2022 vil der være 13 værelser på Tolleruphøj til brug for flygtninge. Da der er leveringstid på køkken, vil det i første omgang primært være kold mad, der kan tilberedes. Inden for 4 uger forventes køkkenet færdigt, og det vil være muligt at lave varmt mad.

For at udnytte værelseskapaciteten fuldt ud anbefales det, at der indkøbes køjesenge. Der er ikke midler til dette i den afsatte sum på 100.000 kr., hvorfor det anbefales, at der bevilges yderligere 50.000 kr. til indkøb af køjesenge. Det anbefales endvidere, at enlige flygtninge tilbydes rum sammen med andre for at udnytte kapaciteten bedst muligt. Det forventes, at de 13 værelser hurtigt vil blive fyldt op, efterhånden som flere og flere opnår opholdstilladelse. Derfor anbefales det også at igangsætte klargøringen af Skolevejens Børnehave. I børnehaven kan indrettes yderligere ophold til 7 familier. Pris for etablering forventes at udgøre 388.000 kr. Samtidig anbefales det at igangsætte klargøringen af den tidligere Ferslev skole. Skolen har tomme klasselokaler, der kan anvendes til fælles sovesale. Der er desuden køkkenfaciliteter og omklædningsfaciliteter, som - mens der ikke er så mange flygtninge på skolen - kan deles med foreningslivet i Ferslev. På sigt kan bygningen klargøres til at modtage ca. 140 flygtninge alt efter hvilke forhold, man ønsker at tilbyde. Her og nu anbefales det at klargøre til 40 personer og vente med ekstra klargøring, til behovet kendes nærmere. Den fulde udnyttelse af skolen vil blive analyseret yderligere frem mod Økonomiudvalgets møde den 19. april 2022. Pris for etablering af op til 40 sovepladser (sovesal) er 224.000 kr. Benyttelse af bygninger, der har stået tomme, vil medføre afledte driftsudgifter til bl.a. vand, varme og el samt rengøring i fællesområder, serviceaftaler på installationer med videre.

Nedenfor økonomisk oversigt over etablering og drift for de anbefalede tiltag.

Bygning

Etableringsudgift

Afledt drift pr. måned

Klar til indflytning

Antal værelser/ pladser

Tolleruphøj

150.000 kr.

5.000 kr.

Uge 15

13 /52

Skolevejens Børnehave

388.000 kr.

45.000 kr.

Uge 16

7/28

Tidl. Ferslev skole

224.000 kr.

107.000 kr.

Uge 16

0/40

Sum tal

762.000 kr.

157.000 kr.

Det foreslås, at der afsættes og frigives anlægsbevilling til boligindretning på 762.000 kr., som finansieres i 2. budgetopfølgning. Det foreslås endvidere, at skønnede driftsudgifter på op til 1,3 mio. kr. for 2022 indarbejdes i 2. budgetopfølgning med henblik på, at merudgifterne i 2022 eventuelt kompenseres som led i de økonomiske forhandlinger mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023.

Forlængelse af kompensation til logiværter for ukrainske flygtninge

Folketingets Finansudvalg tiltrådte den 10. marts 2022 aktstykke nr. 213, som gav kommunerne hjemmel til at tilvejebringe indkvartering og forplejning til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Den 16. marts 2022 blev aktstykke nr. 219 vedtaget, og det betød, at kommunerne fik mulighed for at kompensere private, der huser ukrainere. Byrådet besluttede ved mødet den 30. marts 2022 at følge Økonomiudvalgets anbefaling om at give en samlet økonomisk kompensation til logiværter på 150 kr. pr. person pr. døgn i perioden 10. marts til og med 4. april.

Siden er førnævnte aktstykke, der sikrer, at kommunerne fortsat kan tilbyde indkvartering og forplejning til fordrevne fra Ukraine, blevet forlænget – jf. aktstykke nr. 232. Aftalen om forlængelsen trådte i kraft den 5. april 2022 og løber frem til, at en lovændring om tilføjelse til Særloven, efter en hastebehandling i Folketinget, træder i kraft. KL har oplyst, at det nye lovgrundlag forventeligt vil træde i kraft om måneds tid fra den 5. april 2022. Frederikssund Kommunes praksis i forhold til kompensationsordningen fortsætter foreløbigt frem til mødet i Økonomiudvalget den 19. april 2022 på baggrund af Byrådets opbakning til borgmesterens anbefaling heraf, jf. mail af 7. april 2022 fra borgmesteren.

Det er fortsat ikke et krav, at kommunerne skal yde økonomisk kompensation til private/værtsfamilier. Det er således op til de enkelte kommuner at beslutte, hvordan de vil forholde sig til den givne hjemmel. KL har i en mail præciseret reglerne om kommunernes mulighed for at give kompensation til private, der huser ukrainere. Det er således præciseret, at kommunerne kan lade private varetage opgaven for kommunen, således at kommunen udbetaler kostpenge til de ukrainske borgere og evt. logi/husleje til udlejere.

Efter henvendelse fra de 11 ukrainske borgere, som opholder sig på Skuldelev kro om, at de selv ønsker at stå for madlavning, har Integrationsteamet det seneste stykke tid sørget for at foretage indkøb af madvarer og andre fornødenheder sammen med borgerne. Administrationen forventer, at de nævnte borgere får deres opholdstilladelse tildelt i løbet af de næste 4-5 uger. Herefter vil de være berettiget til en ydelse og skal selv sørge for mad mv. Indtil da fortsættes denne praksis.

Modeller for fremtidige scenarier

Administrationen er i gang med at udarbejde en analyse af konsekvenserne af og forslag til Frederikssund Kommunes håndtering af situationen ud fra tre scenarier – hvis kommunen modtager henholdsvis 100, 200 eller 500 ukrainere med opholdstilladelse. Økonomiudvalget og Byrådet vil få forelagt en sag herom på maj-møderne.

Økonomiudvalget vil også fremover få generelle sager vedr. Ukraine-indsatserne forelagt. Specifikke faglige emner vil blive forelagt og uddybet i de respektive fagudvalg.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen omtaler de forventede bruttoudgifter for Frederikssund Kommune i 2022 som følge af modtagelsen af Ukrainske flygtninge. I første omgang indstilles en anlægsbevilling på 0,762 mio kr., til indretning af midlertidige boliger, som forudsættes finansieret i 2. budgetopfølgning.

Forventede merudgifter til driftsområderne, herunder kompensation til logiværter, skole, dagpasning og indkvartering m.m., vil blive yderligere kvalificeret frem imod 2. budgetopfølgning. På dette tidspunkt vil der ligeledes være en afklaring af kommunernes samlede kompensation, hvilket vil gøre det muligt at opgøre den samlede nettokonsekvens for Frederikssund Kommune.

Generelt omkring finansiering:

Den økonomiske kompensation til kommunerne, som følge af modtagelsen af Ukraine flygtninge, forventes først afklaret i forbindelse med de økonomiske forhandlinger omkring budget 2023 - mellem Regeringen og KL. Resultatet af forhandlingerne forventes at foreligge primo juni, og en eventuel kompensation til 2022 vil blive udbetalt som en midtvejsregulering og udbetalt til kommunerne i september, oktober og november måned 2022. En række af de kommunale merudgifter vil bestå af overførselsudgifter og være omfattet af statsrefusion, hvorfor en eventuel kompensation kun vil omfatte de forventede nettoudgifter. Derudover vil en eventuel kompensation typisk vil blive beregnet for kommunerne under et, og fordelt efter befolkningstallet. Det kan derfor ikke udelukkes, at den enkelte kommune kan opleve at blive over- eller underkompenseret, afhængig af kommunens faktiske udgiftsniveau i forhold til landsgennemsnittet. Det kan endvidere oplyses, at regeringen i bemærkningerne til særloven om ukrainske flygtninge afviser, at kommunerne skal sikres fuld kompensation for de ekstra udgifter, som loven udløser i kommunerne, som ellers er normalt ved den slags lovændringer. Det er derimod vurderingen, at en ændring i antallet af overgivne udlændinge til kommunerne og regionerne vil have karakter af en demografisk ændring, der falder uden for rammerne af det udvidede totalbalanceprincip, hedder det i bemærkningerne. Modsat er det KL´s holdning, at kommunerne bør kompenseres krone til krone for afledte omkostninger – for såvel direkte og afledte omkostninger.

En eventuel kompensation vil derfor komme til at fylde i de kommende forhandlinger, og på længere sigte er et muligt scenarie, at flere kommuner kan blive tvunget til at overveje at selvbudgettere deres indtægtsgrundlag i 2023, såfremt man vil oppebære den skatte- og tilskudsmæssige andel fra de nye Ukrainske borgere, idet disse formentlig ikke vil være indeholdt i befolkningstallene fra Danmarks Statistik, som vil ligge til grund for den tilbudte statsgarantien i 2023.

Konsekvenserne for Frederikssund Kommune vil derfor blive fulgt tæt i de kommende måneder, med henblik på at belyse de økonomiske nettokonsekvenser for 2022, samt de afledte virkninger for arbejdet med budget 2023 - 2026.

Det kan desuden oplyses, at den kommunale lånebekendtgørelse indeholder muligheden for, at kommunerne kan lånefinansiere " Udgiften til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven".

De eventuelle anlægsudgifter hertil, forudsættes afholdt indenfor den aftalte anlægsramme.

Resume

Der skal afholdes folkeafstemning om forsvarsforbeholdene onsdag den 1. juni 2022. Det betyder, at kommunerne allerede er i fuld gang med forberedelserne omkring afstemningen. Med denne sag beskrives rammerne for folkeafstemningen i Frederikssund Kommune, og Byrådet skal tage stilling til antal tilforordnede.

Der gives samtidig en kort opsamling på Kommunal- og Regionsrådsvalget den 16. november 2021.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at :

 1. Der udpeges 30 valgstyrere og 30 tilforordnede vælgere med afsæt i den skitserede fordeling på partier.
 2. Godkende de beskrevne rammer for afholdelse af folkeafstemningen.
 3. Administrationen bemyndiges til at foretage de nødvendige tilpasninger i forhold til bemanding og afvikling af valget, hvis der også skulle blive udskrevet et Folketingsvalg til afholdelse den 1. juni 2022.
 4. Der træffes beslutning om, hvorvidt administrationen skal udarbejde et oplæg til bemanding med "delte vagter" med henblik på kommunal- og regionsrådsvalget i 2025.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 95:

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Før afholdelse af folkeafstemningen den 1. juni 2022 skal Byrådet tage stilling til en række forhold i forbindelse med afholdelse af afstemningen.

Det drejer sig om:

 • Udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere.
 • Rammerne for afholdelse af folkeafstemningen.

Byrådet har tidligere besluttet, at der er nedenstående seks valgsteder i Frederikssund Kommune, og følgende er udpeget som valgstyrerformænd på Byrådets møde den 26. januar 2021:

 • Frederikssund Hallen, Jesper Wittenburg (A)
 • Ådalens Skole, Morten Skovgaard (V)
 • Trekløverskolen, Afdeling Græse Bakkeby, Thomas Sander Hansen (B)
 • Skibby Idrætshal, Charlotte Drue Aagaard (V)
 • Jægerspris Skole (Hallen Møllevej 100), Nicolai Pandorff (C)
 • Slangerup Idræts- og Kulturcenter, Anne-Lise Kuhre (A)

Byrådet har på byrådsmødet den 23. november 2016 besluttet, at op imod 20 % af det samlede antal tilforordnede vælgere rekrutteres blandt frivillige (vælgere med stemmeret i kommunen).

I henhold til valglovgivningen skal der vælges 5-9 valgstyrere pr. afstemningssted. Tidligere er der udpeget fem valgstyrere pr. afstemningssted. Fastholder Byrådet dette, skal der således udpeges i alt 30 valgstyrere.

Tidligere har Byrådet fordelt valgstyrere og tilforordnede vælgere forholdsmæssigt ud fra deres repræsentation i det siddende Byråd. Det indebærer, at partierne skal rekruttere følgende antal valgstyrere og tilforordnede vælgere til den 1. juni 2022:

Samlet fordeling den 1. juni 2022

Tilforordnede i alt

Valgstyrere (Incl. Formand)

Tilforordnede

A - Socialdemokratiet

18

10

8

B - Radikal Venstre

3

1

2

C - Det Konservative Folkeparti

5

3

2

D - Nye Borgerlige

3

1

2

F - Socialistisk Folkeparti

5

3

2

N - Fjordlandslisten

3

1

2

O - Dansk Folkeparti

3

1

2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti

17

9

8

Ø - Enhedslisten

3

1

2

I alt

60

30

30

Administrationen foreslår, at Byrådets medlemmer som udgangspunkt udpeges som valgstyrere, og at de 30 tilforordnede findes blandt partiforeninger, frivillige mv. Valgstyrerformænd og valgstyrere må ikke forlade afstemningsstedet, før optællingen er afsluttet og afstemningsbogen er underskrevet.

Der foretages en fintælling dagen efter valget. Når fintællingen er afsluttet og valget er godkendt af valgbestyrelsen, kendes det endelige resultat. Ved folkeafstemningen er Frederikssund Kommune "kredskommune", hvilket indebærer, at fintællingen foretages på alle stemmer afgivet i Halsnæs Kommune og i Frederikssund Kommune - og at Frederikssund Kommune skal sikre den samlede indberetning af stemmerne fra de to kommuner. Fintællingen foretages af medarbejdere fra administrationen.

Hvis der skulle blive udskrevet et Folketingsvalg til afholdelse den 1. juni 2022, får det betydning for bemandingen og økonomien. Folketingsvalg kan udskrives med tre ugers varsel, og i så fald er det nødvendigt, at administrationen bemyndiges til at sikre de nødvendige justeringer i bemandingen og valgets afholdelse (samt den deraf afledte økonomi).

Enkelte partier har henvendt sig med spørgsmål vedr. antal tilforordnede og valgstyrere. Administrationen har derfor på grund af det lidt pressede tidsforløb allerede skrevet ud til partierne med en vejledende fordeling på antal tilforordnede som beskrevet i denne sag. Rekrutteringen er derfor så småt gået i gang. Der afholdes et informationsmøde, eventuelt på teams, for interesserede tilforordnede og valgstyrere.

Afgivning af brevstemmer

I lighed med tidligere valg foreslår administrationen, at der gives mulighed for at brevstemme i Borgercentret på Rådhuset samt på alle kommunens biblioteker i den bemandede åbningstid. Der skal kunne brevstemmes 6 uger før valget. Borgercentret holder ekstraordinært åbent for brevstemme-afgivning lørdagene den 21. maj og den 28. maj 2022.

Ud over ovenstående tilforordnede til selve valgdagen, skal der rekrutteres 7 personer som til brev-stemmetilforordnede. Det kan være frivillige, der er tilforordnede i forbindelse med afhentning af brevstemmer i eget hjem. Brevstemmer skal gennemgås af valgstyrerne 1-2 dage før valgdagen, og ved denne gennemgang skal medvirke mindst to valgstyrere pr. valgsted. Administrationen foreslår, at gennemgangen foretages af valgstyrerformanden og en valgstyrer fra hvert valgsted. Valgstyrerne til dette møde udvælges administrativt.

Kort opfølgning vedr. Kommunal- og Regionsrådsvalget den 16. november 2021

Valget var på mange måder præget af Covid-19 - der var derfor ekstra travlhed men generelt set forløb det godt.

Der var næsten dobbelt så mange brevstemmer som ved sidste kommunalvalg, hvilket administrationen vurderer primært skyldes covid-19 men også at valgbussen som brevstemmested kan have medvirket til flere brevstemmer. Brevstemmerne giver en del ekstra processer i forhold til håndtering og optællingen.

Byrådet havde besluttet, at Frederikssund Kommune skulle søge om midler fra puljen vedr. Valgbusser som brevstemmesteder. Frederikssund Kommune havde fået andel i puljemidlerne, hvilket medførte, at der var en brevstemme-bus, der kørte rundt i 10 dage til fx. Vellerup, Kyndby huse, Venslev, Skuldelev, Jørlunde og Kulhuse, hvor borgerne kunne afgive deres brevstemmer.

På selve valgdagen var der også en hel del flere bilstemmer (borgere der ønsker at stemme ude i deres bil). Særligt på Slangerup Kultur og Fritidscenter og i Skibby Idrætshal var der mange bilstemmer. Ved modtagelse af bilstemmer fra smittede med Covid19 skulle medarbejderne iklædes forklæde, visir, mundbind mv., som naturligt nok tog en del tid, og gav ekstra travlhed på valgstederne i løbet af hele dagen.

Det opleves ved hvert valg, at der er valgplakater, i nærheden af valgstederne, som bliver genstand for diskussioner. Der vil derfor blive udarbejdet en kort præciserende vejledning omkring reglerne for ophængning af plakater i nærheden af valgstederne, som vil blive præsenteret i forbindelse med valget i 2025.

Der var en række ønsker til opstillingen i valglokalerne. Dette vil der blive taget højde for i forbindelse med næste kommunal- og regionsrådsvalg.

I forbindelse med rekrutteringen er der blev udtrykt ønske om, at man kan melde sig til "delte vagter", hvor praksis hidtil har været, at man deltager i hele valgdagen fra kl. 7.00 om morgenen og til, at stemmerne er talt op og godkendt om aftenen/natten. Det er således en lang dag, hvor man står meget op. Omvendt har det også fordele, at de personer, der deltager i valgets afvikling, er bekendt med opgaven, og at der ikke skiftes ud i bemandingen henover dagen. Byrådet bedes tage stilling til, om administrationen skal arbejde videre med et forslag til en bemanding med en række "delte vagter" for tilforordnede frem mod næste kommunal- og regionsrådsvalg.

Kommunal- og Regionsrådsvalg er et stort valg med to stemmesedler og med en forholdsvis høj valgdeltagelse. Det betyder, at det erfaringsmæssigt tager tid på selve valgaftenen, inden den foreløbige optælling af stemmer er afsluttet. Der er efterfølgende en del processer, som skal overholdes i forhold til kontrol, afstemning og indberetninger, hvilket giver ventetid. Administrationen arbejder hele tiden på at forbedre processerne omkring valg.

Udgifter til afholdes af folkeafstemningen

Der vil være udgifter i forbindelse med afholdelse af folkeafstemningen, som ikke er budgetlagt. Valgbudgettet skal derfor justeres, hvilke skal ske via tillægsbevilling.

Der søges om en tillægsbevilling på 506.022 kr., som søges finansieret i forbindelse med 1. budgetopfølgning.

Inddragelse

Partiforeningerne vil blive inddraget i af finde tilforordnede, endvidere vil der blive annonceret efter frivillige blandt borgerne der har lyst til deltage på selve valgdagen.

Økonomi

Der søges om en tillægsbevilling på i alt 506.022 kr. i 2022.

Finansiering søges tilvejebragt som en del af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.

Resume

Ældrerådet har foreslået at ændre navn til Seniorrådet. I denne sag skal Omsorg og ældre tage stilling til, om man ønsker at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at Ældrerådet ændrer navn til Seniorrådet.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller til Omsorg og ældre, at udvalget anbefaler over Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. Godkende, at Ældrerådet ændrer navn til Seniorrådet.
 2. Godkende Ældrerådets udkast til vedtægter for Seniorrådet.

Historik

Beslutning fra Omsorg og ældre, 3. marts 2022, pkt. 26:

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Udsat.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 96:

Indstillingspunkt 1 anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 30 skal Byrådet et ældreråd. Ældrerådet rådgiver Byrådet om ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Af lovens § 33 fremgår endvidere, at Byrådet i samarbejde med ældrerådet skal fastsætte vedtægter for Ældrerådet.

Ældrerådet har i brev af 2. januar 2022 til borgmester Tina Tving Stauning (A) forslået, at Ældrerådet ændrer navn til Seniorrådet. Brevet er vedlagt som bilag.

Begrundelsen for navneændringen er ifølge Ældrerådet, at rådet ofte forveksles med Ældre Sagen, hvilket giver nogle kommunikationsmæssige udfordringer. Ældrerådet påpeger også, at ældreråd i andre kommuner enten har skiftet betegnelse til seniorråd eller overvejer det.

Administrationen vurderer, at der lovgivningsmæssigt ikke er noget til hinder for, at Ældrerådet i Frederikssund Kommune ændrer navn til Seniorrådet. Som Ældrerådet selv påpeger, har en række kommuner allerede foretaget denne navneforandring. I Nordsjælland er det eksempelvis Egedal, Fredensborg, Allerød og Helsingør kommuner.

Som følge af navneændringen skal Ældrerådets vedtægter tilpasses. Ældrerådet har derfor udarbejdet et udkast til reviderede vedtægter. Udkastet er vedlagt som bilag til sagen.

Udover navneændringen har Ældrerådet i udkastet til vedtægter foretaget enkelte justeringer angående Ældrerådets behandling af enkeltsager samt fremsendelse af udvalgsdagsordener til høring i Ældrerådet. Justeringerne er markeret med rød skrift i bilaget.

Det er administrationens vurdering, at justeringerne har karakter af præciseringer og ikke medfører ændringer i forhold til de gældende vedtægter og praksis.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet bakker op om Ældrerådets ønske om at skifte navn til Seniorrådet.Mht. vedtægterne vil Handicaprådet opfordre til, at der laves en ensartet praksis for såvel Seniorrådet som Handicaprådet i forhold til: -frister for udsendelse af materiale (som bør være minimum 96 timer før mødet, hvor søndag ikke tæller med) og-regler for udbetaling af diæter.Handicaprådet udbeder sig et svar på, om det er muligt at lave en ensartet praksis.

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet opfordrer Omsorg og ældre udvalget til at følge indstillingen, så Ældrerådet Frederikssund kommune ændre navn til Seniorrådet Frederikssund Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Omsorg og ældre har på møde den 3. marts anbefalet over for Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Ældrerådets ønske om at ændre navn til Seniorrådet. I forbindelse med navneændringen skal Ældrerådets vedtægter revideres, og Ældrerådet har derfor fremsendt et udkast til vedtægter for Seniorrådet. På mødet den 3. marts 2022 ønskede udvalget, at proceduren for høringssvar blev præciseret. I denne sag forelægges udvalget et revideret udkast til vedtægter for Seniorrådet, hvor administrationen har foretaget en præcisering af proceduren for høringssvar, til godkendelse.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller, at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende Ældrerådets udkast til vedtægter for Seniorrådet med den af administrationen foreslåede justering af procedure for høringssvar.

Historik

Beslutning fra Omsorg og ældre, 31. marts 2022, pkt. 36:

Godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 97:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

På møde den 3. marts 2022 behandlede Omsorg og ældre Ældrerådets ønske om at ændre navn til Seniorrådet. Som følge af navneændringen havde Ældrerådet udarbejdet et udkast til reviderede vedtægter, som udover navneændringen indeholder enkelte justeringer angående Ældrerådets behandling af enkeltsager samt fremsendelse af udvalgsdagsordener til høring i Ældrerådet.

Omsorg og ældre besluttede på mødet den 3. marts 2022 at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende Ældrerådets ønske om navneændring til Seniorrådet. Samtidig besluttede udvalget at udsætte godkendelsen af vedtægterne med henblik på at få præciseret proceduren for høringssvar.

Administrationen har udarbejdet et forslag til procedure for høringssvar, som vurderes at være mulig set i forhold til de interne tidsfrister for udarbejde af dagsordener, og som følger den nuværende praksis.

Den af Ældrerådet foreslåede procedure lyder som følger:

"4.2. Omsorg og ældre og Social og sundheds dagsordener med bilag sendes elektronisk til Seniorrådets medlemmer i god tid og i videst mulige omfang senest 3 dage før Seniorrådets møde."

Administrationen forslår følgende formulering:

"4.2. Omsorg og ældre og Social og sundheds foreløbige dagsordener sendes elektronisk og i videst muligt omfang med bilag til Seniorrådets medlemmer dagen før den endelige dagsorden sendes til udvalgene og offentliggøres på kommunens hjemmeside."

Ældrerådets udkast til vedtægter for Seniorrådet med administrationens forslag til justering af procedure for høringssvar er vedlagt som bilag til sagen. Ældrerådets ændringer fremgår med rød skrift, mens administrationens ændringer fremgår med blå skrift.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet synes, det er en god præcisering, at dagsordenen udsendes med bilag.Vi er enige i Ældrerådets forslag om, at der bør indsættes en konkret tidsfrist ( som f.eks. kunne være 96 timer – eller andet tilsvarende - før mødet) for udsendelse af materialet – og er derfor ikke enige i administrationens forslag om, at ”dagsordenen udsendes til medlemmerne dagen før den endelige dagsorden sendes til udvalgene og offentliggøres på kommunens hjemmeside”.

Det gælder for både Seniorrådet og Handicaprådet, at der er tale om frivilligt arbejde for rådsmedlemmerne – og god tid til forberedelse af møderne og herunder især udarbejdelse af høringssvar er vigtigt, for at rådsmedlemmerne kan leve op til deres opgave om at rådgive kommunalbestyrelsen bedst muligt. Derfor er det særligt vigtigt at fastlægge procedurer, som også tidmæssigt gør det muligt at nå vigtige høringer med respekt for medlemmernes roller og opgaver, så det derved er muligt for de to råd at leve op til de opgaver, der er fastsat i lovgivningen.

Ældrerådets høringssvar:

Omsorg og ælde har tidligere overfor Økonomiudvalget anbefalet Ældrerådets forslag om at ændre navn til Ældrerådet.

Ældrerådet foreslog i forbindelse med navneændringen at opdaterede Vedtægterne, som alligevel skulle genforhandles for en ny Byrådsperiode.

Ældrerådets forslag til Vedtægter er blevet opdateret med bl.a. navneskift til Ældrerådet for Frederikssund Kommune, samt mindre rettelser af paragrafferne 3 og 4, for endelig godkendelse i Byrådet.

Udvalget ønskede at få præciseret proceduren for høringssvar, hvor der i den nuværende Vedtægt står:

"4.2. Omsorg og ældre og Social og sundheds dagsordener med bilag sendes elektronisk til Ældrerådets medlemmer i god tid og i videst mulige omfang senest 3 dage før Ældrerådets møde."

Administrationen foreslår følgende formulering:

"4.2. Omsorg og ældre og Social og sundheds foreløbige dagsordener sendes elektronisk og i videst muligt omfang med bilag til Ældrerådets medlemmer dagen før den endelige dagsorden sendes til udvalgene og offentliggøres på kommunens hjemmeside”.

Ældrerådet accepterer administrationens forslag idet, det ift. den kommunale nuværende arbejdsgang med udvalgsdagsordenerne betyder, at Ældrerådet skal have foreløbig dagsorden og bilag mindst 3 dage før Ældrerådets møde, hvilket er samme tidsperspektiv som den tidligere tekst.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Byrådet skal træffe beslutning om den reviderede udgave af "Kompetencefordeling på det folkeoplysende område" kan godkendes.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget over for Unge, fritid og idræt, Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende det revideret udkast til "Kompetencefordeling på det folkeoplysende område".

Historik

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 23. marts 2022, pkt. 14:

Anbefales.

Fraværende:

Stig Jensen

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 29. marts 2022, pkt. 46:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 102:

Indstillingen fra Unge, fritid og idræt blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Tina Tving Stauning (A), Anna Poulsen (F), Inge Messerschmidt (O), John Schmidt Andersen (V), Kirsten Weiland (N), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V), Niels Martin Viuff (C), Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B).

Poul Erik Skov Christensen (A) undlod at stemme.

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget besluttede på udvalgets møde den 22. februar 2022, at administrationen skulle fremlægge en revideret udgave af "Kompetencefordeling på det folkeoplysende område", hvori Folkeoplysningslovens § 35 blev beskrevet. Revisionen er foretager på baggrund af udvalgets drøftelser.

Byrådet skal træffe beslutning om den reviderede udgave kan godkendes.

De foreslåede tilføjelser er markeret med rød i bilaget ”Kompetencefordeling på det folkeoplysende område - med tilføjelser".

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Udkast til Naturstrategi 2022-2027 har været i offentlig høring og samtidigt været drøftet i de øvrige relevante fagudvalg. Uddrag af høringssvarene og bemærkninger fra fagudvalgene er samlet i vedlagte hvidbog. Administrationen har i hvidbogen kommenteret på de indkomne høringssvar og anbefalet ændringer til naturstrategien. Med denne sag skal udvalget drøfte i hvilket omfang de indkomne høringssvar og kommentarer fra fagudvalgene til udkast til Naturstrategi 2022 - 2027, giver anledning til ændringer i Naturstrategien og endeligt godkende Naturstrategien 2022-2027. Udvalget skal endvidere beslutte om udarbejdelse af en handlingsplan, med retningslinjer og prioritering af indsatser og aktiviteter for implementering af naturstrategien, kan igangsættes efter den skitserede procesplan.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Naturstrategi 2022 - 2027 godkendes med de ændringsforslag der fremgår af vedlagte reviderede udgave af naturstrategien.
 2. Udarbejdelse af handlingsplan for implementering af naturstrategien igangsættes efter den skitserede procesplan

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 5. april 2022, pkt. 37:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 99:

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Anna Poulsen (F), Søren Weimann (B), Poul Erik Skov Christensen (A), Tina Tving Stauning (A), John Schmidt Andersen (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V), Niels Martin Viuff (C), Inge Messerschmidt (O) og Kirsten Weiland (N).

Rasmus Petersen (Ø) undlod at stemme.

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Anne Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V).

Maibritt Møller Nielsen (D) og Rasmus Petersen (Ø) undlod at stemme.

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der har i flere år været mange interessenter og stor borgerinddragelse omkring arbejdet med en naturpolitik/Grøn plan. I Budgetaftalen 2021 vedtog forligspartierne i Frederikssund Kommune et ønske om: "at styrke den grønne indsats gennem en strategi for naturforvaltning". I foråret 2021 påbegyndte Frederikssund Kommune udarbejdelsen af en naturstrategi i samarbejde med Grønt Forum og andre interessenter. Byrådet besluttede den 27. oktober 2021 at sende udkast til Naturstrategi 2022-2027 i otte ugers offentlig høring og til drøftelse i relevante fagudvalg. Strategien har været i høring fra den 10. november 2021 til den 10. januar 2022, og der er indkommet 16 høringssvar. Uddrag af høringssvarene og bemærkninger fra fagudvalgene er samlet i vedlagte hvidbog. Administrationen har kommenteret på de indkomne høringssvar i hvidbogen.

Administrationen har samlet set vurderet, at høringssvarene ikke giver anledning til væsentlige ændringer i Naturstrategien af betydende karakter og anbefaler, at Naturstrategien godkendes med de foreslåede ændringer uden ny offentlig høringsrunde.

Indkomne høringssvar

Administrationen har behandlet de indkomne høringssvar samt kommentarer fra fagudvalgene i vedlagte hvidbog. De fleste indkomne høringssvar indeholder forslag til konkrete indsatser, der forventes at ville indgå i arbejdet med en handlingsplan som fx aktiviteter på konkrete lokaliteter. Naturstrategien er holdt på et strategisk plan med vision, målsætning og generelle indsatser på tværs af lokaliteter i kommunen. I strategien indgår kun konkrete lokaliteter og aktiviteter som eksempler ved billeder og figurer.

Der er også indkommet høringssvar, der ønsker et bredere fokus indeholdt i naturstrategien - fx inden for klima og friluftsliv. Administrationen anbefaler at fastholde fokus i naturstrategien på, at naturen er udgangspunkt for strategien og henvise mål og indsatser for fx klima og friluftsliv til Frederikssund Kommunes strategier og handlingsplaner på de øvrige områder. Det fremgår af naturstrategien, at udmøntningen af denne skal tænkes sammen med kommunens øvrige strategier.

En del af høringssvarene handler om retningslinjer for prioritering samt indsatser og økonomiske ressourcer. Administrationen foreslår, at retningslinjer for prioritering af indsatser samt de økonomiske rammer fastlægges i udmøntningen af strategien ved en handlingsplan, såfremt dette besluttes med denne sag.

Nedenfor er fremhævet eksempler på gennemgående temaer i de indkomne høringssvar:

Vision

Danmarks Naturfredningsforeningen (DN) har foreslået en tekstændring i visionen, om at skærpe indsatsen for naturen på naturens egne præmisser samt i fremtidig planlægning. Administrationen anbefaler at fastholde den nuværende formulering, da den sikrer en god balance mellem beskyttelse og benyttelse af naturen i Frederikssund Kommune.

Derudover har DN foreslået et ekstra punkt i visionen under ”Det gør vi ved at”: "-afsætte de nødvendige ressourcer til at sikre planernes gennemførelse ift. ambitionsniveauet i strategien." Administrationen foreslår at fastholde teksten, da den økonomiske ramme for realisering af indsatser først fastlægges i forbindelse med udmøntningen af strategien.

Rekreativ brug af naturen

I flere høringssvar fra bl.a. DN og Dansk Cyklistforbund efterspørges flere rekreative stier, samt bedre vedligehold af eksisterende stier. Der opfordres endvidere til, at ulovlige skilte nedtages i naturområder. Administrationen anbefaler at fastholde det aktuelle fokus i naturstrategien med, at sikre en bæredygtig brug af naturen, således at rekreative faciliteter placeres så de ikke påvirker sårbare naturværdier. Stisystemet har flere andre formål end naturoplevelser og friluftsliv, hvorfor planlægning for udbygning af stinettet skal være en del af naturstrategien.

Pleje og beskyttelse af naturværdier

Der udtrykkes i flere høringssvar et ønske om at begrænse offentlighedens adgang til visse naturområder, samt til at igangsætte yderligere pleje af beskyttede naturområder, både kommunale og private. Administrationen vurderer, at evt. begrænsning af offentlig adgang på konkrete kommunalt ejede arealer kan indgå i arbejdet med en handleplan, hvor det vurderes hensigtsmæssigt.

Pleje og beskyttede fortidsminder og diger

Slots- og Kulturstyrelsen opfordrer til, at pleje af beskyttede fortidsminder og diger inddrages i Naturstrategien. Administrationen er enig i dette og har suppleret teksten med pleje af fortidsminder og diger på kommunalt ejede arealer, jf. bemærkning i hvidbogen.

Høring i relevante fagudvalg

Fagudvalgene udtrykker støtte til Naturstrategien og de indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i teksten i naturstrategien, men vil blive inddraget i arbejdet med en handlingsplan, så udmøntningen af naturstrategien tænkes sammen med kommunens øvrige strategier.

Proces for udmøntning af indsatser i naturstrategien

Administrationen anbefaler at Byrådet efter godkendelse af Naturstrategien igangsætter proces for at udarbejde en handlingsplan 2022-27 for udmøntning af naturstrategien. Administrationen vurderer, at en handlingsplan med retningslinjer for prioritering af indsatser, aktiviteter og økonomi, kan skabe grundlag for realisering af de prioriterede indsatserne indenfor de afsatte ressourcer på området. Enkelte af de foreslåede nye indsatser bliver allerede udmøntet i 2022, da der med budgetaftalen for 2022 blev tilført driftsmidler til konkrete projekter og 1 ÅV til naturområdet. Derudover vil en fortsættelse af den eksisterende økonomiske ramme overvejende give en indsats svarende til det Frederikssund Kommune allerede gør og som fremgår af naturstrategien i afsnittene "Hvad vi gør i dag for..". De foreslåede nye indsatser i Naturstrategien vil kun kunne gennemføres med tilførsel af nye ressourcer eller omprioritering af den nuværende indsats som vil kunne klarlægges og prioriteres i en handlingsplan.

Når Naturstrategien er godkendt vil Grønt Forum blive inddraget i arbejdet med at skabe et prioriteringsgrundlag for konkrete indsatser i handlingsplan 2022-27.

Hvis udarbejdelse af handlingsplanen kan igangsættes inden sommerferien 2022, forventer administrationen at kunne fremlægge et udkast til en handlingsplan ultimo 2022.

Inddragelse

Frederikssund Kommune inviterede organisationer og samarbejdspartnere til en naturaften den 10. juni 2021, hvor relevante interessenter fra bl.a. Grønt Forum, Nationalpark Skjoldungernes Land m.fl. havde mulighed for at kommentere på et udkast til vision og målsætninger i en naturstrategi samt foreslå og drøfte mulige indsatser for de fire indsatsområder. Efterfølgende har Grønt Forum og andre relevante interessenter som fx Naturstyrelsen og Nationalpark Skjoldungernes Land haft mulighed for at bidrage i processen. På denne baggrund har administrationen udarbejdet udkast til strategien, hvor der er tilstræbt en afvejning af forskellige hensyn og interesser.

Administrationen lægger op til, at relevante interessenter såsom Grønt Forum, Naturstyrelsen og Nationalpark Skjoldungernes land m.fl. inddrages i arbejdet med handlingsplanen for udmøntning af naturstrategien.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Med denne sag skal Byrådet beslutte, om der skal igangsættes en ekspropriationsproces for arealer på 20 privatejede matrikler, der skal anvendes til etablering af højvandsbeskyttelse i sommerhusområdet Hyllingeriis som en del af det kommunale fællesprojekt.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Ekspropriationsproces efter kystbeskyttelseslovens § 6 igangsættes for de 20 berørte matrikler.
 2. Der udpeges et byrådsmedlem til deltagelse i Åstedsforretning.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 5. april 2022, pkt. 34:

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Udvalget anbefaler Søren Andreasen Weimann (B).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 100:

Indstillingen fra Klima, natur og energi anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2021/2022 har Frederikssund Kommune udarbejdet et endeligt dispositionsforslag for højvandsbeskyttelse af Hyllingeriis. Dispositionsforslaget beskriver den bedste mulige tekniske løsning, der ikke påvirker det tilstødende natura2000 område, og samtidigt påvirker grundejerne i området mindst muligt. Den valgte tekniske løsning består af et jorddige kombineret med en spunsvæg, med grøfter/lavninger på bagsiden til opsamling af overfladevand og bølgeoverskyl. I den nordlige del af området hæves en adgangsvej til Novafos renseanlæg som en del af den tekniske løsning. Før myndighedsbehandling af projektet kan påbegyndes, er det nødvendigt at opnå råderet over alle arealer, hvor kystbeskyttelsen skal anlægges, samt midlertidig råderet over arbejdsarealer, der skal benyttes i anlægsfasen.

Der har i sommeren 2021 været afholdt individuelle møder med de 18 grundejere, der skal tåle, at højvandsbeskyttelsen placeres på deres matrikler. Grundejerne i området er overvejende positive overfor dispositionsforslaget, og 11 har på forhånd givet samtykke til, at højvandsbeskyttelsen kan anlægges på deres matrikler. Det har af forskellige årsager ikke været muligt at indgå frivillige aftaler med alle lodsejere. Der er desuden flere grundejere, der ønsker en forhandling om erstatning for de arealer, de afgiver til projektet. Erfaringer fra andre anlægsprojekter viser, at frivillige aftaler er svære at styre. Frivillige aftaler er også svære for lodsejerne, fordi der ikke er nogen klagemuligheder. En ekspropriation medfører en mere sikker tidsplan klageadgang for lodsejer.

Ekspropriationsproces efter kystbeskyttelsesloven

Kystbeskyttelseslovens § 6 giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at ekspropriere i forbindelse med kommunale digeprojekter. For at sikre fremdriften i projektet, anbefaler administrationen, at Byrådet igangsætter en ekspropriationsproces efter kystbeskyttelseslovens § 6, for samtlige de 20 berørte matrikler.

Ekspropriationsprocessen er designet til at sikre, at grundejerne får mulighed for at gøre indsigelser samt mulighed for evt. at anke erstatningssum og afgørelser til overtaksationskommissionen. Ved at ekspropriere samtlige matrikler og ikke kun de matrikler, som ønsker forhandling, sikres ligebehandling af alle grundejere. Ekspropriationsprocessen skal ledes af et Landinspektørfirma, der har stor erfaring fra lignende projekter. Det er et lovkrav, at et byrådsmedlem deltager i Åstedsforretning på samtlige berørte matrikler, sammen med projektleder og evt. landinspektør. Årsagen er, at grundejere skal have mulighed for at give indsigelser til en folkevalgt politiker. Ekspropriationsprocessen er nærmere beskrevet i vedlagte vejledning om ekspropriation.

Ekspropriationens omfang

Højvandsbeskyttelsen er designet ud fra et ønske om at påvirke privatejede matrikler mindst muligt. Der er i alt 20 matrikler der berøres. Heraf er de 13 sommerhushaver, hvor højvandsbeskyttelsen placeres så tæt på skel som muligt. Fire øvrige matrikler er landbrugsjord, hvor der samlet eksproprieres ca. 770 m2 langs skel. De sidste tre matrikler er vejarealer og fællesarealer, ejet af hhv. grundejerforening, Novafos og Vejdirektoratet. Nærmere beskrivelse af ekspropriationens omfang kan findes i vedlagte bilag.

Forventet ressourceforbrug

Administrationen har indhentet et prisoverslag for gennemførsel af ekspropriationsproces. Gennemførsel af ekspropriationsproces for de 20 berørte matrikler kan gennemføres for 185.000 kr. Denne merudgift vil påvirke det samlede budget for lokale digeprojekter i 2022, og vil være medvirkende til, at der i anden halvdel af 2022 bliver behov for at tilføre yderligere midler til igangværende digeprojekter, hvis fremdriften skal sikres. Dette er nærmere beskrevet i statussag om prioritering af midler til kommunale digeprojekter.

Inddragelse

Frederikssund Kommune er i tæt dialog med områdets grundejere. Derudover kan borgere finde information om digeprojektet ved Hyllingeriis på projektets hjemmeside www.frederikssund.dk/hyllingeriisdige

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Der redegøres i nærværende sag for status, tidsplan og forventet ressourceforbrug for kommunale digeprojekter. Digeprojekterne ved Dalby Huse og Kignæs har siden 2018 ikke været prioriterede inden for budgetrammen. Der redegøres for, hvordan der kan opnås fremdrift i disse projekter. Udvalget skal beslutte, hvordan kommunale digeprojekter skal prioriteres fremover.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Administrationens anbefaling til prioritering af digeprojekter i 2022 godkendes.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 5. april 2022, pkt. 33:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 101:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Anne Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø).

Therese Hejnfelt (C) og Maibritt Møller Nielsen (D) undlod at stemme.

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Klima, natur og energi anmodede ved udvalgsmødet den 8. februar 2022 om en sag, der redegør for status, prioritering og proces for digeprojekter. Der skal i sagen endvidere redegøres for kommunikation med borgerne. Herefter træffer udvalget beslutning om videre proces for Dalby Huse og Kignæs.

Om Kommunale Fællesprojekter efter kystbeskyttelsesloven

Ifølge dansk lovgivning er det grundejeres eget ansvar at sikre sig imod oversvømmelse. Kystbeskyttelsens kapital 1. a giver dog en kommune hjemmel til at igangsætte et såkaldt kommunalt fællesprojekt. Kommunale fællesprojekter igangsættes i områder, hvor mange borgere ønsker kystbeskyttelse, men hvor borgerne ikke kan nå til enighed om projektets udformning og finansiering. Når et projekt igangsættes som et kommunalt fællesprojekt, bliver kommunen projektejer. Kommunen udarbejder et projekt for et område, og når kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til projektet, anlægges kystbeskyttelsen. Grundejerne der opnår beskyttelse pålægges herefter at betale for den etablerede kystbeskyttelse.

Processen for kommunale fællesprojekter er uddybet i vedlagte procesdiagram.

Finansiering af kommunale fællesprojekter

En kommune kan vælge at give udlæg til projektering og anlæg af kommunale fællesprojekter. Når kystbeskyttelsen er anlagt, bliver alle grundejere, der opnår beskyttelse, parter i et digelag. Parterne i digelaget bliver pålagt at tilbagebetale udlæg for projektering samt anlæg og drift af kystbeskyttelsen. Størrelsen af de enkelte parters bidrag fastlægges i en bidragsfordelingsnøgle, der godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunen kan vælge at stille kommunegaranti for et lån, der optages af digelaget til at finansiere anlæg af kystbeskyttelsen, eksempelvis igennem Kommunekredit. Kommunalbestyrelsen i Frederikssund Kommune har endnu ikke besluttet, om den ønsker at stille kommunegaranti for digelagenes lån til anlæg af kystbeskyttelse. Finansiering af kommunale digeprojekter er uddybet i vedlagte notat udarbejdet af Niras i 2019. Hvis projekterne ikke bliver realiseret, vil kommunens udlæg til projektering ikke blive tilbagebetalt.

Nuværende prioritering af Kommunale fællesprojekter i Frederikssund Kommune

Flere områder i Frederikssund Kommune blev hårdt ramt af oversvømmelser under Bodilstormen i 2013. Efterfølgende har Frederikssund Kommune, efter anmodning fra borgere i seks udsatte områder, lagt ud for udarbejdelse af skitseprojektering af højvandsbeskyttelse. Byrådet besluttede i december 2019 at prioritere den økonomiske ramme for digeprojekterne til projekterne ved Kulhuse, Hyllingeriis og Frederikssund Nord. Projekterne ved Dalby Huse, Kignæs og Over Draaby blev sat i bero, og der har ikke været fremdrift i projekterne siden. Projektet ved Over Draaby mangler opbakning fra grundejerne.

Status for igangværende kommunale fællesprojekter

Projekterne ved Kulhuse, Hyllingeriis og Frederikssund Nord er fremmet som kommunale fællesprojekter og drives af Frederikssund Kommune, i tæt samarbejde med repræsentanter for de berørte borgere i områderne. De tre projekter går i 2022 ind i en intensiv fase, og administrationen forventer at færdiggøre bidragsfordelinger og myndighedsansøgninger for projekterne. Sideløbende forventer administrationen at ekspropriationsprocesser i Hyllingeriis og Kulhuse kan gennemføres i 2022. Projekterne Hyllingeriis og Frederikssund Nord opfylder kriterierne for at kunne ansøge statens pulje til kystbeskyttelse. Administrationen forventer at kunne forberede ansøgningsmateriale og indgive ansøgning i efteråret 2022. Klima, natur og energi vil træffe beslutning om en evt. fremsendelse af ansøgning hertil. Yderligere information om status for igangværende projekter kan findes i bilag 2 - status for igangværende projekter.

Ressourcer til igangværende projekter

Der er i budget 2021 - 2024 afsat 1,8 mio. kr. til lokale digeprojekter. I 2021 blev anvendt 600.000 kr. Klima, natur og energi frigav i januar 2022 500.000 kr. til det videre arbejde med de igangværende digeprojekter. Midlerne går primært til arbejdet med at udarbejde myndighedsansøgninger med tilhørende miljøvurderinger m.m.

Administrationen anslår, at der kan være behov for at frigive yderligere 700.000 kr. i 2022 til gennemførsel af ekspropriationsprocesser og til udarbejdelse af datagrundlag til bidragsfordelingsnøgler. Dette vil kræve, at midler afsat i 2023 fremrykkes til 2022. De bevillingsmæssige konsekvenser af den ændrede periodisering medtages i budgetopfølgningen pr. 31.03.2022.

Status for Dalby Huse og Kignæs

Områderne blev hårdt ramt af oversvømmelser under Bodil-stormen samt flere efterfølgende storme. Der er udarbejdet skitseprojekter for hvert område i 2017. I Dalby Huse skal etableres et simpelt jorddige og grøfter, der beskytter grundejerne imod oversvømmelse fra Isefjord. Der er ikke identificeret væsentlige lovmæssige- eller tekniske udfordringer, der komplicerer projektet. Ved Kignæs skal et eksisterende digeforløb udbygges og forhøjes, men projektet kompliceres af, at det eksisterende dige er beliggende i et beskyttet Natura2000 område. I 2018 er der indhentet interessetilkendegivelser fra grundejere i områderne, hvor der var stor tilslutning til begge projekter.

For at skabe fremdrift i projekterne er det nødvendigt, at Byrådet beslutter at fremme begge projekter som kommunale fællesprojekter, og herefter tilfører nye anlægsmidler til projektering og udarbejdelse af bidragsfordeling m.m.. Hvis Byrådet beslutter at fremme projekterne som kommunale fællesprojekter, vil Frederikssund Kommune overtage ansvaret for at drive projekterne. Det er derfor også nødvendigt at prioritere de afsatte medarbejderressourcer til projektledelse mellem fremdrift på de igangværende kommunale fællesprojekter og disse to mulige nye projekter.

Anbefaling til prioritering af kystbeskyttelsesprojekter i 2022

Administrationen anbefaler, at de igangværende projekter i Kulhuse, Frederikssund Nord og Hyllingeriis prioriteres i 2022 for at sikre fremdrift i projekter, der er tæt på myndighedsbehandling og realisering. Denne anbefaling betyder, at projekterne ved Dalby Huse og Kignæs tidligst igangsættes primo 2023. Anbefalingen vil betyde et behov for at fremrykke afsatte anlægsmidler fra 2023 til 2022 samt nye anlægsmidler til projekterne ved Dalby Huse og Kignæs i 2023. Hvis anbefalingen tiltrædes, fremlægges ny sag om fremrykning af anlægsmidler fra 2023 til 2022.

Inddragelse

Frederikssund Kommune faciliterer projekteringen af de igangværende projekter i tæt samarbejde med områdets grundejere. Frederikssund Kommune er endvidere ansvarlige for løbende kommunikation til grundejerne, via borgermøder, informationsbreve og lignende. Frederikssund Kommune udarbejder også en bidragsfordelingsnøgle i samarbejde med grundejerne. Status og fremdrift for de enkelte digeprojekter opdateres løbende på Frederikssund Kommunes hjemmeside: https://www.frederikssund.dk/Borger/Natur-og-trafik/Klima/Kystbeskyttelse/Digeprojekter

Hvis de to hvilende projekter ved Dalby Huse og Kignæs bliver prioriteret, og der afsættes nye anlægsmidler, vil Frederikssund Kommune igangsætte den videre proces i projekterne og tilsvarende kommunikation som i de igangværende projekter. Der er således ikke behov for nye bidrag fra grundejerne på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet den ændrede periodisering og den dertil afledte bevillingsmæssige konsekvens medtages i budgetopfølgningen pr. 31.03.2022.

Resume

I denne sag anmodes om frigivelse af midlerne for 2022 på 1,0 mio. kr. til brug for etablering af MakerVærk-satellitter på de skoler, som endnu ikke har en. Det er tre folkeskoler og den forberedende grunduddannelse (FGU) som skal have etableret MakerVærk satellitter i 2022. Desuden skal etableres mobile MakerVærk enheder, som kan bruges alle steder.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frigive bruttoanlægsindtægter og bruttoanlægsudgifter afsat til MakerVærket i 2022.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 6. april 2022, pkt. 36:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 105:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

VILLUM FONDEN har støttet MakerVærket i Frederikssund Kommune med 6,7 millioner kroner over en treårige periode fra 2021-2023.

Ambitionen med MakerVærket er, at elever i folkeskolen sammen med erhvervslivet skal løse virkelige udfordringer med nye tilgange og redskaber. Teknologiforståelse er afgørende i fremtidens skole og teknologier skal forstås i en sammenhæng. Det sikres ved, at eleverne, når de er i MakerVærket, arbejder med aktuelle og virkelige problemstillinger fra især erhvervslivet.

Udover teknologiforståelse er forventningen, at de metodiske tilgange i MakerVærket vil løfte elevernes kapacitet indenfor innovation, kreativitet, designtænkning og projektbaseret læring. MakerVærket er, som fortælling, forankret i kommunen generelt. Foråret 2021 var svært grundet covid-19, men i efteråret har der været aktiviteter for alle målgrupper, som understøtter forankringen yderligere. Der er et bredt kendskab, engagement og stor efterspørgsel fra både erhvervsliv, skoler og uddannelser, kommunale enheder/projekter, borgere. Konkret har der i 3 kvartal 2021 været 580 elever, 58 ledelsespersoner (fx politikere, skoleledere, forvaltningsledere), 10 borgere, 40 virksomheder og 287 lærere igennem et forløb i MakerVærk, central.

Det daværende Uddannelsesudvalg har den 5. februar 2020 godkendt projektbeskrivelsen og yderligere den 12. august 2020 godkendt konceptet for MakerVærket. Derudover er der den 9. september 2020 frigivet 2 mio. kr. i anlægsmidler til indretning af MakerVærket. Med denne sag ønskes yderligere 1 mio. kr. af bevillingen frigivet. Herudover anvendes 1,2 mio. kr. i driftsudgifter i 2022 af Fondsbevillingen.

Fondens bevilling anvendes til teknologi, materialer, indretning, udvikling af undervisningsmaterialer og en digital platform samt to projektansættelser med fokus henholdsvis på det tekniske og det pædagogiske aspekt. I 2022 forventes der at bliver opbygget Maker-satellitter på alle skoler. Da teknologi, materialer og indretning er anlægsudgifter skal midlerne frigives.

For at få første rate for 2021 udbetalt fra VILLUM FONDEN blev der i november 2021 udarbejdet en status for projektet. Fondens tilbagemelding på status var: ”Tak for en meget veldisponeret og læsevenlig statusrapport, som hermed er godkendt. Det er et imponerende aktivitetsniveau, som I allerede har opnået i MakerVærket. Det ser også ud til, at I på trods af Coronaudfordringer, har fået etableret jeres projekt blandt brugere og eksterne samarbejdspartnere”.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 1 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter til MakerVærket og 1 mio. kr. i bruttoanlægsindtægter til MakerVærket. Rådighedsbeløbet på både bruttoanlægsudgifter og -indtægter søges frigivet med nærværende sag.

Resume

Med nærværende sag fremlægges regnskabet for Aktivitetsbåndet i Jægerspris. Regnskabet viser, at anlægsprojektet er afsluttet med et marginalt merforbrug på 0,02 mio. kr.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 29. marts 2022, pkt. 52:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 106:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2021. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Jægerspris aktivitetsbånd.

Der blev på Byrådets møde den 27. maj 2020 givet en anlægsbevilling på 6,283 mio. kr. til Jægerspris aktivitetsbånd. Der er tale om et fremrykket anlægsprojekt i forbindelse med afskaffelsen af anlægsloftet i 2020 som følge af COVID-19 pandemien. Det var desuden muligt, at lånefinansiere projektet, hvorfor udgiften i 2020 er lånefinansieret. I 2021 valgte man ikke at hjemtage lån.

Der er anvendt 6,298 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en overskridelse af anlægsbevillingen på 0,015 mio. kr. svarende til 0,24 pct.

1.000 kr.

Bevilling

Regnskab

Afvigelse

Udgifter

6.283

6.298

-15

I alt

6.283

6.298

-15

Anlægsmidlerne er anvendt til etablering af aktivitetsbåndet i Jægerspris. Aktivitetsbåndet i Jægerspris er en udbygning af de idrætsfaciliteter der i dag er på stadionområdet. Udover fodboldbaner, tennis- og padelbaner er området blevet udbygget med en ny multibane, parkourbane og udendørs fitness område. Aktivitetsbåndet er samtidigt en opgradering af den eksisterende stiforbindelse mellem Jægerspris Skole og Jægerspris Bibliotek til et aktivt strøg der tiltrækker både foreningsidrætten, men også de selvorganiserede og områdets børn og unge. Aktivitetsbåndet er udført i rød gummibelægning med faldunderlag i grå gummi. Langs stien er opsat nye lysmaster, der oplyser aktiviteterne og skaber en tryg forbindelse på området.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2021.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Resume

Med nærværende sag fremlægges anlægsregnskabet for Kunstgræsbaner.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 29. marts 2022, pkt. 53:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 107:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2021. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Kunstgræsbaner ved Idrætsbyen og Kalvøen.

Der blev på Byrådets møde den 27. maj 2020 givet en anlægsbevilling på 20,497 mio. kr. til kunstgræsbaner på Kalvøen samt ved Idrætsbyen.

Derudover blev der i forbindelse med årsregnskabet 2020 lagt et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i kassen. Dermed udgør den samlede anlægsbevilling til projektet 17,3 mio. kr.

Der er tale om et fremrykket anlægsprojekt i forbindelse med afskaffelsen af anlægsloftet i 2020 som følge af COVID-19 pandemien. Det var desuden muligt, at lånefinansiere projektet, hvorfor udgiften i 2020 er lånefinansieret. I 2021 valgte man ikke at hjemtage lån.

Der er anvendt 17,180 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,136 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,79 pct. i forhold til anlægsbevillingen.

1.000 kr.

Bevilling

Regnskab

Afvigelse

Udgifter

17.316

17.180

136

I alt

17.316

17.180

136

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2021.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Resume

Med nærværende sag fremlægges anlægsregnskabet for Faglokaler på Ådalens Skole.

Årsregnskabet viser, at anlægsprojektet slutter med et marginalt merforbrug på 6.021 kr. i forhold til korrigeret budget.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 6. april 2022, pkt. 33:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 108:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2021. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Faglokaler på Ådalen.

Anlægsprojektet vedrører renovering af faglokaler på Ådalens skole.

Der er i alt givet en anlægsbevilling på 8,240 mio. kr. til anlægsprojektet på Byrådets møde den 29. april 2020.

Derudover blev mindreforbruget på 1,6 mio. kr. i 2020 lagt i kassen i forbindelse med årsregnskabet.

Der er anvendt 6,6 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et marginalt merforbrug på 6.021 kr.

1.000 kr.

Bevilling

Regnskab

Afvigelse

Udgifter

6.614

6.620

6

I alt

6.614

6.620

6

Anlægsprojektet vedrører en generel opgradering af faglokaler og udstyr på skolen, herunder i forhold til nye pædagogiske krav.

Under posten uforudsete udgifter findes blandt andet udgifter til et noget større gulvarbejde end forventet, i sløjdlokalet, flytning af varmeanlægget airmaster og etablering af en funktionsvæg i billedkunst, ombygning af emfang i madkundskab.

Under posten tilkøb/ bygherreleverance, findes blandt andet udgifter til udekøkkener og malerbehandlinger. Under posten anskaffelse skole, findes blandt andet udgifter til skolens indkøb af udstyr til faglokaler.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2021.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Resume

Med nærværende sag fremlægges anlægsregnskabet for Faglokaler på Trekløverskolens afdeling Marielyst.

Årsregnskabet viser, at anlægsprojektet slutter med en overholdelse af anlægsbevillingen.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 6. april 2022, pkt. 34:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 109:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2021. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Faglokaler på Trekløverskolen.

Anlægsprojektet vedrører renovering af faglokaler på Trekløverskolens afdeling Marielyst.

Der er i alt givet en anlægsbevilling på 7,6 mio. kr. til anlægsprojektet.

Der blev på Byrådets møde den 27. maj 2020 givet en anlægsbevilling på 8,240 mio. kr. til renoveringen af faglokalerne, mens der på Byrådets møde den 16. december 2020 blev lagt 0,6 mio. kr. i kassen som det forventede mindreforbrug.

Derudover blev der i forbindelse med årsregnskabet 2020 lagt 0,9 mio. kr. i kassen.

Der er anvendt 6,7 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en overholdelse af anlægsbevillingen.

1.000 kr.

Bevilling

Regnskab

Afvigelse

Udgifter

6.699

6.696

3

I alt

6.699

6.696

3

Anlægsprojektet vedrører en generel opgradering af faglokaler og udstyr på skolen, herunder i forhold til nye pædagogiske krav. Under posten uforudsete udgifter (se vedlagte bilag) findes blandt andet udgifter til at håndtere fugtproblemer i musik og dramalokalet i kælderen, mørklægningsgardiner, beskadigede gulve, vandinstallation til nyt billedkunstlokale. Under posten tilkøb/bygherreleverancer findes blandt andet udgifter til ekstra lys flere steder, udekøkkener, nye gulve og malerbehandling i 12 klasserum.

Under posten anskaffelse skole findes blandt andet udgifter til skolens indkøb af udstyr til faglokaler.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2021.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Resume

Med nærværende sag fremlægges anlægsregnskabet for Ådalens skole.

Årsregnskabet viser, at der er anvendt 136,1 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en overholdelse af anlægsbevillingen.

Anlægsprojektet vedrører renovering af de oprindelige bygninger på skolen samt opførelse af to nye blokke og en ny hal.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 6. april 2022, pkt. 32:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 110:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2021. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Ådalens skole.

Anlægsprojektet vedrører renovering af de oprindelige bygninger på Ådalens skole.Der er i alt afsat budget på 136,1 mio. kr. til Ådalens skole.

Der blev på Byrådets møde den 14. december 2011 givet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til opstart af arbejdet med en helhedsplan for Ådalens skole.

På Byrådets møde den 19. marts 2013 blev der afgivet en anlægsbevilling på 108,3 mio. kr. til renovering af eksisterende bygninger, og totalentreprise for nybyggeri af skolebygninger, en idrætshal samt etableringen af parkeringsareal.

På Byrådets møde den 29. april 2015 blev der givet en tillægsbevilling på 22,6 mio. kr. til fjernelse af asbest.

Grundede ændrede periodisering af udgifterne set i forhold til bevillingen, er bevillingerne prisfremskrevet med samlet 3,6 mio. kr.

Der er anvendt 136,1 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en overholdelse af anlægsbevillingen.

1.000 kr.

Bevilling

Regnskab

Afvigelse

Udgifter

136.085

136.084

1

I alt

136.085

136.084

1

Anlægsprojektet bestod af to dele: deles en totalentreprise og dels en renovering af skolen.

Totalentreprisen indeholdt opførelse af to nye blokke og en ny hal, mens renoveringen af skolen betød nye ventilationsanlæg, fjernelse af skydedøre, indretning til lærerforberedelser, nyt lærerværelse/kontor, nye gulvbelægninger, nye facader og nye lofter. Der blev etableret nyt, fordi der blev fundet asbest i det gamle.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2021.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Resume

Med nærværende sag gennemgås anlægsregnskabet for Bygningsoptimering på skolen (Samling af Jægerspris skole, Skolen i Herredet, Kølholm samt Jægerspris bibliotek på Jægerspris skole).

Årsregnskabet viser, at anlægsprojektet slutter med en overholdelse af anlægsbevillingen.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 6. april 2022, pkt. 35:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 111:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2021. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Bygningsoptimering på skolen.

Der er i alt givet en anlægsbevilling på 18,871 mio. kr. til anlægsprojektet vedrørende bygningsoptimering på skolen.

Der blev på Byrådets møde den 19. december 2018 givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., mens der på Byrådets møde den 27. marts 2019 blev givet en anlægsbevilling på 18,4 mio. kr.

Der er anvendt 18,859 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en overholdelse af anlægsbevillingen.

1.000 kr.

Bevilling

Regnskab

Afvigelse

Udgifter

18.871

18.859

12

I alt

18.871

18.859

12

Anlægsprojektet vedrører en samling af Skolen i Herredet, Kølholm samt Jægerspris bibliotek på Jægerspris skole.

Projektet er opdelt i følgende etaper:

Etape B:

Ombygning af Møllevej nr. 90, for samling af alm skole fra 0-9 kl. på nr. 90.

Ombygning af lav bygning på Møllevej nr. 100 til skolen i Herredet, samt etablering af udeareal/legeplads.

Etape C:

Ombygning af Møllevej nr. 100 til Kølholm (specialskole tilbud) der lå på Marbækvej 43 C i Frederikssund, samt etablering af udearealer/legeplads

Desuden ombygning af nr. 100 til Jægerspris bibliotek.

Etape D:

Ombygning og opgradering af skolekøkken på Møllevej nr. 90.

Etape A er for projektet for selve samlingen af funktioner på Møllevej nr. 90 og 100., midler til dette indgår i den samlede rådgiverhonorar.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2021.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Resume

Med nærværende sag præsenteres anlægsregnskabet for Slidlagsarbejder.

Årsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 30. marts 2022, pkt. 64:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 112:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2021. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Slidlagsarbejder.

Der blev på Byrådets møde den 16. december 2020 givet en anlægsbevilling på 11,445 mio. kr. til slidlagsarbejder, dvs. renovering af kommunens kørebaner, stier, fortov og broer m.v.

Derudover blev der givet en negativ anlægsbevilling på 0,476 mio. kr. i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning i 2021.

Der er anvendt 11,262 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en overskridelse af anlægsbevillingen på 0,293 mio. kr. svarende til 2,6 pct.

1.000 kr.

Bevilling

Regnskab

Afvigelse

Udgifter

10.969

11.262

-293

I alt

10.969

11.262

-293

Anlægsmidlerne er anvendt til renovering af kørebaner, stier, fortov efter tidligere besluttet plan samt udført i forhold til omstændighederne ved vejrforhold, regn, temperaturer m.v. sent på året.Merforbruget skyldes udskiftning af udtjente fortove, som skete samtidig med renovering af regnvandssystemet. Det at samle arbejdet, gav en synergieffekt i form af en samlet besparelse på dette projekt.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2021.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Resume

Med nærværende sag præsenteres anlægsregnskabet for Forebyggelse af legionella.

Årsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med en overholdelse af anlægsbevillingen.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 30. marts 2022, pkt. 63:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 113:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2021. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Forebyggelse af legionella.

Anlægsprojektet vedrører forebyggelse af legionella på omsorgscentre og øvrige bygninger med sårbare borgere.

Den samlede anlægsbevilling udgør 3,2 mio. kr. til forebyggelse af legionella.

Der blev på Byrådets møde den 2. april 2020 givet en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr., mens der på Byrådets møde den 26. maj 2021 blev der givet en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til projektet.

Der er anvendt 3,2 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en overholdelse af anlægsbevillingen.

1.000 kr.

Bevilling

Regnskab

Afvigelse

Udgifter

3.200

3.199

1

I alt

3.200

3.199

1

Der er udført flere delprojekter på skoler, haller og omsorgscentre, blandt andet på Tolleruphøj, Marienlystskolen, De Tre Ege, Solgården, Nordhøj samt på idrætsanlæg.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2021.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Resume

Nærværende sag fremlægger anlægsregnskabet for Opsætning af målere i tændskabe.

Årsregnskabet viser, at projektet slutter med en overholdelse af anlægsbevillingen.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 30. marts 2022, pkt. 66:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 114:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2021. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Opsætning af målere i tændskabe.

Der blev på Byrådets møde den 26. september 2018 givet en anlægsbevilling på 2,768 mio. kr. til Opsætning af målere i tændskabe.

Der er anvendt 2,754 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et marginalt mindreforbrug på 13.628 kr.

1.000 kr.

Bevilling

Regnskab

Afvigelse

Udgifter

2.768

2.754

14

I alt

2.768

2.754

14

I 2018 blev der afsat en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til opsætning af målere.

I 2019 blev det et krav, at alle landets tændskabe har etableret målere. I Frederikssund Kommune betød det, at der skulle etableres 171 målere.Anlægsbevillingen er anvendt på, at opsætte målerne.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2021.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Resume

Nærværende sag fremlægger anlægsregnskabet for Adgang til Idrætsby fra Kornvænget.

Årsregnskabet viser, at projektet slutter med et merforbrug på 0,161 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 30. marts 2022, pkt. 65:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 115:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2021. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Adgangsvej til Idrætsby til Kornvænget.

Anlægsprojektet vedrører etablering af adgangsvej for bløde trafikanter til Idrætsbyen fra Kornvænget.

Der er i alt givet en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til anlægsprojektet.

På Byrådets møde den 28. oktober 2020 givet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til etableringen af adgangsvejen. I forbindelse med årsregnskabet 2020 blev der lagt et forventet mindreforbrug på 0,25 mio. kr. i kassen.

Med et realiseret forbrug på 2,4 mio. kr. afsluttes anlægsprojektet med et merforbrug på 0,161 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 6,66 pct. fra anlægsbevillingen.

1.000 kr.

Bevilling

Regnskab

Afvigelse

Udgifter

2.250

2.410

-161

I alt

2.250

2.410

-161

Anlægsprojektet vedrører etablering af cykel- og gangsti fra Ådalens skole frem til krydset Kornvænget/Bonderupvej samt ny krydsningshelle på Kornvænget.

Ved parkeringspladsen på Bonderupvej er ligeledes etableret permanente hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2021.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Beslutning

Sagen oversendes til Job, erhverv og kultur.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Inge Messerschmidt (O) anmoder i mail af 6. april 2022 om optagelse af sag på Byrådets dagsorden:

“Skal Frederikssund Kommune have en ukrainsk venskabsby?

Vi lægger alle afstand til Putin, og den meningsløse krig han fører i og mod Ukraine.

Udover de sanktioner Frederikssund Kommune har indledt mod Rusland, har kommunen hejst det ukrainske flag i en periode foran rådhuset, har taget imod de første flygtninge og har besluttet, at værtsfamilierne kan modtage 150 kr pr flygtning de har boende privat. Der har været afholdt infomøde på rådhuset, og i det hele taget forsøger kommunen og private at tage så godt imod som muligt.

Men vi kan gå endnu længere.

Dansk Folkeparti vil derfor stille et forslag om, at Frederikssund Kommune skal have en venskabsby i Ukraine.

Forhold der kan drøftes:

• Hvem skal den lokale målgruppe være?

• Hvilken by skal det være?

• Hvilken økonomi skal det medføre?

Tidligere har Frederikssund haft venskabsbyer i England, Polen, Spanien, Sverige, Norge og Finland.

Her handlede samarbejdet om bl.a. udveksling af børn og unge via skoler, institutioner og ungdomsskolen, men også om kulturel udveksling som Vikingespillet og Musikskolen

Dansk Folkeparti stiller derfor forslag om, at byrådet drøfter og beslutter, at Frederikssund Kommune skal have en venskabsby i Ukraine?

Dansk Folkeparti anbefaler over for byrådet, at:

Indstilling:

 1. Frederikssund Kommune skal have en ukrainsk venskabsby
 2. Et arbejde sættes i gang mht etablering af venskabsby i Ukraine bl.a. vedr. målgruppe, by, økonomi mv“

Beslutning

Ingen meddelelser.

Indstillingspunkt 1-3 blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Anne Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø).

Therese Hejnfelt (C) og Maibritt Møller Nielsen (D) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 1-3 tiltrådt.

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er godkendt.

Referater fra tidligere år

Læs referater fra Byrådets møder før 1. januar 2022.