Frederikssund Kommunes logo

Byrådets møde den 26. januar 2022

Via Teams kl. 19.00

Tillægsreferat – sag 29 – sag 30 – sag 31 – sag 32 – sag 33
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Resume

På Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2022 anmodede udvalget om, at der udarbejdes et udkast til brev til Transportministeren vedrørende den nye udkørsel til rute 211 i nordlig retning ved afkørsel fra fjordforbindelsen og Vinge. Administrationen anbefaler, at henvendelsen stiles til Vejdirektoratet, da de allerede er opmærksomme på problemstillingen og arbejder på en løsning.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

  1. Beslutte, hvorvidt vedlagte brev skal fremsendes til Vejdirektoratet.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2022 anmodede Økonomiudvalget om, at der udarbejdes et udkast til brev til Transportministeren vedrørende den nye udkørsel til rute 211 i nordlig retning ved afkørsel fra fjordforbindelsen og Vinge.

Administrationen har på møde med Vejdirektoratet den 11. januar 2022 påpeget, at udkørselsforholdene til rute 211, Frederikssundsvejen ved afkørselsrampen i nordlig rampe er meget farlig. Bilisterne tror, at det er en rampe med flettereglen, men det er en ubetinget vigepligt. Dette fremgår ikke klart, hvorfor der opstår farlige situationer med trafikuheld til følge. Vejdirektoratet fortalte, at de var klar over problemstillingen og var i færd med at få ændret og tydeliggjort vigepligtsforholdene. Dertil skulle tilkørselsvinklen muligvis ændres, således at bilister ikke får associationer om en rampe, hvor man skal flette sammen, men at der køres frem til en ubetinget vigepligtslinje.

Det skal til sagen nævnes, at det er en midlertidig løsning, da tilkørslen ændres, når motorvejen etableres.

Administrationen er i fortsat dialog med Vejdirektoratet og anbefaler, at henvendelsen derfor stiles til Vejdirektoratet, da de allerede er opmærksomme på problemstillingen og arbejder på en løsning.

Administrationen anmoder om, at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt udvalget skal anbefale over for Byrådet, at fremsende brev til Vejdirektoratet.

Brev til afsendelse er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Ingen former for inddragelse ud over Vejdirektoratet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 26. januar 2022, pkt. 3:

Økonomiudvalget anbefaler, at det vedlagte brev udbygges med et afsnit om trafiksikkerhed og efterfølgende fremsendes til Vejdirektoratet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 26. januar 2022, pkt. 3:

Økonomiudvalget anbefaler, at det vedlagte brev udbygges med et afsnit om trafiksikkerhed og efterfølgende fremsendes til Vejdirektoratet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Resume

På Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2022 anmodede udvalget om, at der udarbejdes et udkast til brev til Transportministeren vedrørende opretholdelse af forbud mod kørsel med lastbiler på over 3500 kg på Kronprins Frederiks Bro.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

  1. Beslutte, hvorvidt vedlagte brev om opretholdelse af forbuddet mod kørsel med lastbiler på over 3500 kg på Kronprins Frederiks Bro skal fremsendes til Transportministeren.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2022 anmodede Økonomiudvalget om, at der er udarbejdes et udkast til brev til Transportministeren vedrørende opretholdelse af forbud mod kørsel med lastbiler på over 3500 kg på Kronprins Frederiks Bro.

Alle Folketingets partier indgik den 28. juni 2021 aftale om Infrastrukturplan 2035. Som led i denne aftale, har et flertal af partierne besluttet at afskaffe brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro, og i den forbindelse at nedlægge selskabet Fjordforbindelsen Frederikssund med virkning fra 2022.

Administrationen er i dialog om anmodningen vedrørende fortsat opretholdelse af forbuddet for lastbiler på Kronprins Frederiks Bro, da det er Vejdirektoratet og ikke Frederikssund Kommune, der er myndighed på J. F. Willumsens Vej og Kronprins Frederiks Bro.

Administrationen anbefaler, at forbuddet mod kørsel med lastbiler over 3500 kg på Kronprins Frederiks Bro fastholdes ud fra følgende forhold:

Sliddet på en vej fra en lastbil over 3500 kg. svarer til sliddet fra 10.000 personbiler.

Kronprins Frederiks Bro blev indviet den 30. oktober 1935. Broen er således 86 år gammel. Større broer er normalt dimensioneret med en levetid på ca. 100 år. Levetiden for Kronprins Frederiks Bro kan forventes forlænget, såfremt der ikke tillades kørsel med lastbiler over 3500 kg.

Trafikken på J. F. Willumsens Vej ønskes begrænset, således at adgangen fra Frederikssund Syd til Frederikssund Nord og omvendt bliver så let så om muligt (barriereeffekten ønskes minimal).

Administrationen anmoder om at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt udvalget skal anbefale over for Byrådet at fremsende brev til Transportministeren, om at forbuddet opretholdes mod kørsel med lastbiler på over 3500 kg på Kronprins Frederiks Bro. Udkast til brev er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Ingen former for inddragelse ud over med Vejdirektoratet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 26. januar 2022, pkt. 2:

Økonomiudvalget anbefaler, at det vedlagte brev - med enkelte præciseringer - fremsendes til Transportministeren samt Vejdirektoratet. Brevet sendes endvidere til Folketingets Trafikudvalg til orientering.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 26. januar 2022, pkt. 2:

Økonomiudvalget anbefaler, at det vedlagte brev - med enkelte præciseringer - fremsendes til Transportministeren samt Vejdirektoratet. Brevet sendes endvidere til Folketingets Trafikudvalg til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

For Økonomiudvalgets indstilling stemte: Tina Tving Stauning (A), Anna Poulsen (F), Anne Sofie Uhrskov (V), Anne-Lise Kuhre (A), Charlotte Drue Aagaard (V), Hans Andersen (V), Inge Messerschmidt (O), Jesper Wittenburg (A), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kirsten Weiland (N), Lars Jepsen (A), Maibritt Møller Nielsen (D), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V), Niels Martin Viuff (C), Ole Frimann Hansen (F), Poul Erik Skov Christensen (A), Rasmus Petersen (Ø), Susanne Bettina Jørgensen (A), Søren Weimann (B), Therese Hejnelt (C).

Imod Økonomiudvalgets indstilling stemte: Kenneth Jensen (A).

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til udpegning af en politisk repræsentant til Fishing Zealands styregruppe. Udpegning sker efter hvert kommunalvalg.

Frederikssund Kommune blev medlem af Fishing Zealand i begyndelsen af 2018. Fishing Zealand er et projekt, hvis formål er at forbedre naturen, vandmiljø og fiskemuligheder på Sjælland og Øerne med henblik på at udvikle sportsfiskeriets potentiale som oplevelseserhverv.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller over for Byrådet, at:

  1. Udpege en politisk repræsentant til Fishing Zealands styregruppe.

Sagsfremstilling

Baggrund

Frederikssund Kommune blev medlem af Fishing Zealand-projektet i begyndelse af 2018. Hvert år afholder Frederikssund Kommune en række aktiviteter i samarbejde med Fishing Zealand.

Fishing Zealand består af henholdsvis en styregruppe og en projektgruppe (Fælles Forum). Styregruppen har det overordnede ansvar for Fishing Zealand og består af udpegende politiske repræsentanter i medlemskommunerne og en repræsentant fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Styregruppen mødes 2 gange årligt.

Fælles Forum mødes flere gang om året og står for drift og løbende beslutninger om indsatser i projektet. Medlemmer i Fælles Forum er Danmarks Sportsfiskerforbund, Oplandsgrupperne, Grusbanden, en lystfiskervirksomhed, destinationsselskaber, Fishing Zealands projektleder samt administrationen fra medlemskommunerne. Sekretariatsfunktionen ligger hos Odsherred Kommune, hvor Fishing Zealands økonomiske administration ligger i Kalundborg Kommune.

Proces

Af kommissoriet for Fishing Zealand fremgår intet krav om, at repræsentanten er medlem af Byrådet. Det er dog oplyst af Fishing Zealands sekretariat, at der er tale om en politisk styregruppe, og at det derfor forstås, at der er tale om et medlem af Byrådet i den enkelte kommune.

Inddragelse

Fishing Zealand og administrationen i Odsherred Kommune er blevet inddraget i sagen for at tilvejebringe information om proces. Fishing Zealand, styregruppen og Fælles Forum er tidligere blevet inddraget i indsatser mv., da der er tale om et samarbejdsprojekt på tværs af Sjælland. Dette vil også ske fremadrettet.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Som repræsentant til styregruppen blev valgt:

Charlotte Drue Aagaard (V).

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

.

Referater fra tidligere år

Læs referater fra Byrådets møder før 1. januar 2022.