Frederikssund Kommunes logo

Byrådets møde den 26. januar 2022

Via Teams kl. 19.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Sagsfremstilling

Regler for Byrådets spørgetid i Frederikssund Kommune

Formålet med spørgetiden:

1. Formålet med spørgetiden er at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse som vedrører kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Hvordan og hvornår afvikles spørgetiden:

2. Umiddelbart før hvert ordinært offentligt byrådsmøde afholdes offentlig spørgetid i maximalt 30 minutter.

3. Foreligger der ingen spørgsmål, eller udnyttes spørgetiden ikke fuldt ud, påbegyndes forhandlingerne om sagerne på dagsordenen. Når forhandlinger er påbegyndt, bortfalder spørgetiden.

4. Spørgsmål kan stilles af enhver borger i Frederikssund Kommune, og rettes til Byrådet. Spørgeren skal være til stede i byrådssalen. Borgmesteren afgør hvem der skal besvare forespørgslen.

5. Spørgetiden suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver byrådsperiode. Der er ikke spørgetid forud for møder, hvor forslag til kommunens årsbudget behandles.

Præcisering omkring spørgsmålene:

6. Spørgsmål skal formuleres skriftligt og de skal være Byrådet i hænde senest 8 dage før det byrådsmøde hvor de ønskes besvaret. Spørgsmålene fremsendes via en formular på hjemmesiden, hvor spørger samtidig giver samtykke til at spørgsmålet må offentliggøres, eller sendes til Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund. Spørgsmål stiles til Byrådet. Spørgeren skal oplyse navn og adresse, og brevet skal mærkes ”Spørgetid”.

7. Administrationen står til rådighed for borgere, der ønsker hjælp til formulering og nedskrivning af spørgsmål. Borgere kan henvende sig på et af de 4 folkebiblioteker og få hjælp til formulering og nedskrivning af spørgsmål.

8. Spørgsmål der besvare i spørgetiden skal have relation til kommunale forhold, og de skal være af almen interesse for kommunens borgere.

9. Spørgsmål der ikke anses for at være af generel interesse og dermed ikke er egnet til besvarelse i et offentligt møde, vil blive besvaret af administrationen og svar sendt direkte til borgeren.

10. Spørgsmål vedrørende punkter der er optaget på dagsordenen på det pågældende møde, besvares under sagens behandling.

11. Spørgsmålene skal være korte og må normalt kun tage 1 minut at stille og 2 minutter at besvare, herudover kan gives tid til kort replik og duplik.

12. Hvis spørgeren ikke møder op til det pågældende byrådsmøde udskydes spørgsmålet til næste byrådsmøde. Hvis spørgeren ikke møder op til dette møde, bortfalder spørgsmålet.

13. Der kan højst stilles 2 spørgsmål på samme møde af en spørger.

14. Det er Borgmesteren der læser spørgsmålene op inden de besvares.

15. Spørgsmål og svar offentliggøres på kommunens hjemmeside efter mødet. Der vil være link hertil i referatet.

16. Spørgetiden ledes af Borgmesteren, der også afgør eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende reglerne for spørgetid.

Beslutning

Der var ikke indkommet nogen spørgsmål til Byrådets spørgetid.

Beslutning

Godkendt.

Indstilling

Chefen for Center for Politik og HR indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Status tages til efterretning
 2. Drøfter og tager stilling til de foreslåede aktiviteter i fase 3.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 3:

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Sagen drøftet. Økonomiudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med planlægning af de aktiviteter, der er beskrevet i fase 3 i sagen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opstart af byrådsperioden planlægges en introduktion af Byrådet med det formål at:

 • Give det samlede Byråd et fælles billede af byrådsarbejdet og rollen som byrådsmedlem.
 • Give det samlede Byråd indsigt i kommunens opgaver samt den kommunale økonomi og budgetlægning.
 • Skabe et fælles udgangspunkt for det nye Byråd og understøtte en god start på byrådsperioden.

Introduktionen forløber i tre faser og har taget udgangspunkt i en evaluering i den tidligere byrådsperiode i bl.a. fagudvalgene. Ligeledes har det tidligere Byråd over to temadrøftelser og en afsluttende behandling den 15. december 2021 tiltrådt en række initiativer til introduktion af det nye Byråd. Med denne sag gives en status på faserne, ligesom der lægges op til en drøftelse af indholdet i den fortsatte introduktion (fase 3).

Fase 1 - før årsskiftet: Er gennemført

Denne fase er gennemført med en række praktiske ting, herunder bl.a. fotografering af Byrådets medlemmer, indhentning af oplysninger til kommunens hjemmeside, udlevering af adgangskort, valg af IT-udstyr. Alt sammen for at sikre, at byrådsmedlemmerne var klar til at gå i gang med byrådsarbejdet fra den 1. januar 2022.

De konstituerende møder er afholdt torsdag den 16. december 2021.

Fase 2 - fra 1. januar 2022: Er gennemført eller planlagt

I denne fase er der især fokus på at få udvalgsarbejdet godt fra start - det omfatter:

 • På januar møderne og frem vil der ske en introduktion i de enkelte udvalg. Der er udarbejdet en fælles skabelon for udvalgsintroduktionerne, som tilpasses de enkelte udvalg.
 • Der er tilmeldt deltagere til henholdsvis "Kommunaløkonomisk Forum ” (som afholdes digitalt) samt til Børn og Unge Topmøde den 27.-28. januar 2022.
 • Nyvalgte byrådsmedlemmer er tilbudt deltagelse i "Kattegat 2022" den 3.-5. marts 2022 i Sorø.
 • Alle byrådsmedlemmer vil få adgang til "Håndbog for byrådsmedlemmer" i First Agenda Prepare. Håndbogen samler en række relevante informationer til brug for byrådets medlemmer.
 • Ny dagsorden-skabelon, som gennemføres primo 2022.
 • Forslag til mødekalender for 2022 er drøftet på gruppeformandsmødet den 4. januar 2022. Mødeplanen godkendes endeligt på udvalgsmøderne i februar.
 • Forslag til forretningsorden for fagudvalgene er drøftet på gruppeformandsmødet den 4. januar 2022. Forretningsordenerne godkendes endeligt på udvalgsmøderne i februar.

Fase 3 - første halvår 2022: Skal drøftes

Med denne sag bedes Økonomiudvalget og Byrådet drøfte yderligere - også mere langsigtede - elementer i den fælles introduktion for hele Byrådet. Indenfor det første halve år foreslås til drøftelse følgende aktiviteter:

 1. Afholdelse af et byrådsseminar (fra kl. 12.00 til kl. 12.00 den efterfølgende dag på et kursussted).
 2. Afholdelse af lokalt introduktionskursus for direktører, formænd og næstformand.
 3. En bustur rundt i kommunen.
 4. Temadrøftelser i Byrådet i 2022.
 5. Evt. yderligere aktiviteter målrettet de nye medlemmer af Byrådet.

1. Seminar for Byrådet

Økonomiudvalget godkendte på udvalgets møde den 8. december 2021, at der skal afholdes et fælles seminar for Byrådet i januar. Set i lyset af den aktuelle situation med COVID-19 foreslår administrationen, at det udsættes til første halvdel af marts måned.

På seminaret vil en række mere tværgående temaer blive belyst og drøftet, herunder bl.a. samarbejdet i udvalg og Byråd, kommunens økonomi og budgetlægning samt arbejdet med en fælles strategi for organisationen under overskriften "Sammen om Frederikssund". Endvidere foreslås det, at der på seminaret indledes et arbejde med en ny politisk vision for Frederikssund Kommune. Dette arbejde kan bygge videre på den nuværende politiske vision: Gode Forbindelser.

Det foreslås, at en del af seminaret også har fokus på rollen som byrådsmedlem og de formelle rammer omkring byrådsarbejdet. Et fælles seminar for Byrådet vil også kunne bidrage til at styrke de sociale relationer i det nye Byråd.

2. Afholdelse af lokale introduktionskursus for udvalgsformænd, næstformænd og direktører

En ekstern kursusudbyder tilbyder skræddersyede kurser om ”Samarbejdet mellem udvalgsformand og direktør”. Administrationen har undersøgt mulighederne for at afholde et lignende kursus lokalt. Fordelen vil være, at kurset kan skræddersyes til vores ønsker og struktur. Blandt andet kan kurset tilbydes til både formand og næstformand, så det passer til den arbejdsform, der lægges op til i byrådsperioden. Endvidere forventer administrationen, at det vil være billigere at afholde kurset lokalt.

3. Bustur rundt i kommunen

I løbet af foråret planlægges en bustur rundt i hele kommunen - så alle har indblik i kommunens geografi, historie, og hvor en række centrale institutioner og tilbud ligger henne.

4. Temadrøftelser i Byrådet i 2022

Forud for hvert byrådsmøde er der reserveret to timer til temadrøftelser (kl. 16-18). Formålet med temadrøftelserne er at give Byrådet lejlighed til at blive introduceret til større sager, der er under opsejling samt have nogle mere indledende og uformelle drøftelser, end det er muligt på byrådsmøderne. Efter Byrådets ønsker vil administrationen løbende planlægge temadrøftelserne hen over året.

Umiddelbart er der 4 temamøder, som administrationen foreslår bliver planlagt:

 • Temadrøftelse om Vinge. Hele introduktionen til Vinge bør have en helt særlig status, så de nye byrådsmedlemmer både får en forståelse for historikken omkring hele projektet og samtidig får en viden om de aktuelle tiltag og de kommende planer.
 • Temadrøftelse om klima og bæredygtighed. Der gives en status for de allerede besluttede indsatser med henblik på en fremadrettet drøftelse af ambitionsniveauet.
 • Temadrøftelse om inddragelse. Der lægges op til en drøftelse af, hvorledes det nye Byråd vil arbejde med inddragelse i forhold til de politiske beslutningsprocesser, herunder i relation til borgere, virksomheder, faglige organisationer, MED-organisationen, råd og nævn m.fl.
 • Temadrøftelse om samarbejdet med KKR Hovedstaden. KKR Hovedstaden er et samarbejde mellem de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Den politiske retning skabes i dialog - og med afsæt i kommunernes forskellige vilkår, udfordringer og holdninger. KKR Hovedstaden mødes som udgangspunkt fem gange om året.

5. Evt. yderligere aktiviteter målrettet de nye medlemmer af Byrådet

Det bør endvidere drøftes, om der er behov for evt. yderligere aktiviteter, der er målrettet de nye medlemmer af Byrådet. Det kunne f.eks. være emner relateret til de formelle rammer for byrådsarbejdet, kommunal budgetlægning og økonomistyring, It-systemer og It-sikkerhed, udvalgsspecifikke aktiviteter m.m.

De anslåede merudgifter ved introduktionen (Kattegatkurser, fælles introduktionsseminar for hele byrådet og lokalt introduktionskursus for udvalgsformænd, næstformænd og direktører) forventes at udgøre ca. 300.000 kr.

På lidt længere sigt

På den lidt længere bane vil der også være fokus byrådsmedlemmernes rolle og forpligtelser i bestyrelser.

Midtvejs i byrådsperioden vil der blive gennemført en midtvejsstatus med fokus på det gode samarbejde og de fælles spilleregler for byrådsarbejdet.

Inddragelse

Beskriv kort hvis der har været inddragelse af eksterne eller der efterfølgende påtænkes nogen inddraget - eksempelvis borgere, brugere, inddragelse af civilsamfund, foreninger eller lignende.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da merudgifterne på ca. 300.000 kr. afholdes inden for eksisterende budget.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Tiltrådt.

Indstillingspunkt 2: Sagen drøftet. Der var - med en række bemærkninger - opbakning til de aktiviteter, der er foreslået i sagen.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender første status på implementering af aftalen om budget 2022-2025 til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Økonomiudvalget 19. januar 2022:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2022-2025 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 77 ændringer, hvoraf 30 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 23 ændringer, som er delvis implementeret (gul) og 24 ændringer, som har status endnu ikke implementeret (rød). Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - januar", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Økonomiudvalget indeholder bilag 2 otte ændringer, hvoraf tre er implementeret, fire delvis implementeret og én endnu ikke implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på maj-, september-, og november-møderne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, der behandles på maj mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2023-2026.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Resume

Byrådet skal tage stilling til et forslag om at opsparingen til betaling af fremtidige tjenestemandspersioner reducres i 2022 med henblik på at sikre overholdelse af kommunens serviceramme.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Opsparingen til betaling af fremtidige tjenestemandspensioner reduceres med 5,201 mio. kr. i 2022.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 7:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune ser ind i budgetudfordringer for 2022 i forhold til serviceudgifterne, hvilket primært skyldes udfordringer på ældreområdet. Økonomiudvalget er i den forbindelse forelagt en sag den 8. december 2021 med en handleplan for håndtering af de økonomiske udfordringer. Handleplanens indhold følges frem imod de kvartalsvise budgetopfølgninger i 2022, ligesom Økonomiudvalget har bedt Omsorg og Ældre til marts måned give en status på arbejdet med handleplanerne. Størrelsen på budgetudfordringen medfører, at bidrag fra implementeringspuljen ikke forventes at være tilstrækkelig til at dække det forventede merforbrug. Derfor er det vigtigt, at der sideløbende med de allerede igangsatte handleinitiativer i forhold til ældreområdet iværksættes supplerende tiltag til sikring af økonomisk balance i 2022.

Serviceudgifter er udgifter til kommunale kerneområder såsom skoler, børnepasning, ældre, udsatte grupper mv. Områder, hvor den enkelte kommune som udgangspunkt selv kan fastsætte det ønskede serviceniveau og dermed også udgiftsniveauet. Derfor er de samlede serviceudgifter i kommunerne underlagt en udmeldt serviceramme. Såfremt de samlede serviceudgifter i kommunerne overstiger dette beløb, vil sanktionslovgivningen træde i kraft. Sanktionen vil dels være af kollektiv karakter (40 pct.) og dels af individuel karakter (60 pct.). Hvorvidt den enkelte kommune vil blive ramt af den individuelle sanktion afhænger af, om det kommunespecifikke sigtepunkt overskrides. Sanktionen træder dog under alle omstændigheder kun i kraft, hvis den samlede serviceramme overskrides.

Med henblik på at sikre overholdelse af servicerammen foreslår administrationen derfor, at opsparingen til betaling af fremtidige tjenestemandspensioner reduceres med 5,201 mio. kr. (med antagelse af virkning fra den 1. februar 2022). Dette er muligt, idet kommunen har en bonuskonto hos Sampension med tilstrækkeligt indestående til at finansiere den manglende opsparing.

Det er alene i 2022, at opsparingen til pensionsforpligtigelser nedsættes. Budgettet til opsparing vedrørende pensionsforpligtelser fastholdes således fremadrettet i 2023-2025. Udgifterne til betaling af tjenestemandspensioner til nuværende tjenestemændspensionister er afsat særskilt i budgettet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

En lavere opsparing til fremtidige tjenestemandspensioner vil medføre et mindreforbrug på 5,201 mio. kr. i 2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Byrådet har fået tilsendt et notat, der uddyber sagen. Notatet bilægges sagen, når referatet fra Byrådets møde sendes ud.

Resume

Med denne sag skal Byrådet beslutte, om der skal frigives midler fra anlægsbudgettet til kommunale fællesprojekter til kystbeskyttelse (lokale digeprojekter).

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. 500.000 kr. af det budgetterede rådighedsbeløb frigives til arbejdet med de prioriterede lokale digeprojekter Hyllingeriis, Kulhuse og Frederikssund Nord.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 12. januar 2022, pkt. 7:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 9:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2021-2024 afsat 1,8 mio. til at understøtte arbejdet med de lokale digeprojekter i kommunen. Administrationen søger hermed om at få frigivet en del af midlerne til arbejdet med de tre prioriterede digeprojekter, hhv. Kulhuse, Frederikssund Nord og Hyllingeriis. Lokalt er der et stort pres for at komme videre i projekterne og behov for kontinuerlig fremdrift. Den største udgift på dette stadie i projekterne er finansiering af rådgivere til at udarbejde og modne løsningsforslag til kystbeskyttelsen.

Status for de enkelte projekter, proces og tidsplan fremgår af kommunens hjemmeside, som løbende opdateres.

Hyllingeriis

Der anvendes ca. 100.000 kr. til at gøre myndighedsansøgning færdig i begyndelsen af 2022 og efterfølgende udarbejdelse af udbudsmateriale til anlægsprojekt. Endvidere færdiggøres arbejdet med ekstern juridisk gennemgang og evt. justering af udkast til vedtægter og bidragsfordelingsnøgle. Myndighedsbehandling og politisk behandling forventes igangsat herefter. Administrationen planlægger at afholde et grundejermøde i forbindelse med offentlig høring af projekt og bidragsfordeling.

Kulhuse

Der anvendes ca. 200.000 kr. til at udarbejde et dispositionsforslag, der indeholder én realiserbar løsning for højvandsbeskyttelsen. Dispositionsforslaget udarbejdes på baggrund af tidligere skitser, suppleret med ny viden og beslutninger, der træffes i tæt dialog med Frederikssund Kommune og Digeforeningen. Endvidere færdiggøres arbejdet med ekstern juridisk gennemgang og evt. justering af udkast til vedtægter og bidragsfordelingsnøgle.

Arbejdet med det opdaterede skitseprojekt identificerede nye tekniske udfordringer, og der er behov for yderligere beregninger og kvalificering af nye løsningsforslag. Administrationen planlægger at afholde et grundejermøde i februar 2022.

Frederikssund Nord

Der anvendes ca. 200.000 kr. til at udarbejde detail- og myndighedsprojekt med forslag til vedtægter og bidragsfordeling.

I 2021 har administrationen i samarbejde med dige-arbejdsgruppen og med teknisk rådgivning fra rådgivende ingeniørfirma Niras udarbejdet et dispositionsforslag for digeprojektet, samt en væsentlighedsvurdering af projektets mulige påvirkning af natura 2000 områder. I august 2021 besluttede byrådet at fremme stormflodssikring af Frederikssund Nord som et kommunalt fællesprojekt.

Eventuelt senere behov for frigivelse af midler i 2022

For at sikre fremdrift i de nævnte prioriterede projekter forventes det blive nødvendigt at frigive yderligere midler senere i 2022. Med budgetforliget 2022 der blev tilført en ekstra personaleressource til digeprojekterne, hvilket forventes at betyde igangsættelse af hvilende projekter og dermed nye behov for anlægsmidler i andet halvår af 2022. Udvalget vil få en ny sag ved behov for yderligere frigivelser.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 0,9 mio. kr. til Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og Fjordlandet. Med nærværende sag søges 0,5 mio. kr. frigivet.

Til orientering er der i budget 2023 afsat 22,8 mio. kr. og i 2024 er der afsat 20,8 mio. kr. til kystbeskyttelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Igangsætte og godkende varmeprojektforslaget til høring efter reglerne i bekendtgørelse om projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 12. januar 2022, pkt. 6:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 10:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Byrådet beslutte om et projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet i Jægerspris, Møllevej 87, Elmehøj skal igangsættes og sendes i høring. Efter høring forelægges sagen igen til endelig beslutning. Efter hidtidig delegationspraksis er det fagudvalget, Klima, natur og energi, der godkender varmeprojekter endeligt efter høring.

Hvis varmeprojekt vedtages endeligt kan i alt 63 boliger, med et samlet varmebehov på 430 MWh årligt inklusiv nettab, forsynes med fjernvarme. Boligernes varmebehov skal dækkes af de varmeproduktioner Jægerspris Kraftvarme har i dag.

Varmeproduktionerne hos Jægerspris Kraftvarme består af to naturgasmotorer (begge med effekt på 3,5MW-varme og 2,75MW-el) og en naturgaskedel (8MW) fra 1995 og et nyt anlæg fra 2019 med en naturgas hedtvandskedel (5,5MW), absorptions- og elvarmepumpe i et indbyrdes forbundet system. Herudover findes et solvarmeanlæg fra 2010 (10.000 m2) og udvidet i 2013 (3.405 m2) placeret 200 meter fra værket samt tre akkumuleringstanke lige ved værket med samlet kapacitet på 4.500 m3.

Udvidelsen af fjernvarmeområdet vil øge varmeproduktion fra absorptionsvarmepumpen og solvarme, naturgaskedlerne og naturgasmotorerne. Projektforslaget indeholder ikke ændringer af selve varmeproduktionsmetoden.

Fjernvarmen er i projektforslaget sammenholdt med et alternativt scenarie med opvarmning med individuelle luft til vand varmepumper. Projektforslaget viser et samfundsøkonomisk overskud på 2,48 mio. kr. over en levetid på 20 år i forhold til det alternative scenarie. Projektforslaget viser et selskabsøkonomisk overskud på 148.000 kr./år. Det selskabsøkonomiske overskud er med til at sikre, at de eksisterende forbrugere ikke påvirkes økonomisk af udvidelsen af fjernvarmeområdet. Brugerøkonomisk er fjernvarmen billigere end individuelle luft til vand varmepumper for nye forbrugere. Den økonomiske fordel for nye forbrugere ved fjernvarme i forhold til en varmepumpe vil være mellem 528-577 kr./ pr. år afhængigt af boligstørrelse.

Kommunen skal, jf. varmeforsyningslovens § 1 og projektbekendtgørelsens § 6, ved behandlingen af forsyningsvirksomheders varmeprojekter sørge for, at et projekt, som godkendes ud fra en konkret vurdering, er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Kommunen er, jf. projektbekendtgørelsens § 19, forpligtet til at lægge de på ansøgningstidspunktet senest udmeldte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet (Energistyrelsens senest udsendte samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner) til grund.

Klima

Både før og efter udvidelsen af forsyningsområdet dækkes ca. 39 % af den samlede varmeproduktion af vedvarende energi, hvor ca. 15 % kommer fra solvarmeanlægget og ca. 24 % kommer fra den eldrevne varmepumpe. Dette betyder, at projektforslaget om udvidelse af forsyningsområdet godkendes vil det øge naturgasforbruget, forbruget af et fossilt brændsel.

Frederikssund Kommunes Klimastrategi 2019 fastsætter en målsætning om, at Frederikssund Kommune sigter mod, at kommunen som geografisk enhed er CO2-neutral senest i 2045. Strategien beskriver samtidig det politiske ønske om at nedsætte vores CO2-udledning og rammesætte kommunens arbejde med at forebygge yderligere klimaændringer.

I Frederikssund Kommunes Klimahandleplan 2020-2024, som klimastrategien følges op ad, er energisektoren et af fokusområderne, da energisektoren står for den største del af drivhusgasudledningerne i kommunen. I klimahandleplanen fastsættes mål om at udfase olie- og naturgasfyr samt i samarbejde med kommuner og forsyningsselskaber i hovedstadsregionen at planlægge for en fossilfri el- og varmeforsyning.

Jægerspris Kraftvarme er opmærksomme på de politiske målsætninger på klimaområdet i kommunen. Jægerspris Kraftvarme har søgt Energistyrelsens pulje ’etableringsstøtte til kollektive eldrevne varmepumper og har fået tilsagn og tilskud til etablering af en 6 MW eldrevet varmepumpe. Den eldrevne varmepumpe vil kunne dække 80 % af fjernvarmeproduktionen, hvilket vil gøre varmeproduktionen overvejende el-baseret.

Etablering af den eldrevne varmepumpe vil kræve udarbejdelse og vedtagelse af et nyt varmeprojekt, der skal være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Administrationen anbefaler, at varmeprojektforslaget om udvidelse af fjernvarmeområdet i Jægerspris godkendes til høring på trods af, at det vil betyde et øget naturgasforbrug. Dette skyldes, at projektforslaget samfundsøkonomisk er bedre end det alternative scenarie med individuelle varmepumper og at Jægerspris Kraftvarme er i gang med at undersøge løsninger, der kan omstille varmeproduktionen til at blive el-baseret.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Tiltrådt.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. De afsatte anlægsmidler frigives.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 19. januar 2022, pkt. 8:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 11:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har i investeringsplanen 2022 besluttet at afsætte 0,3 mio. kr. til forundersøgelse vedrørende Tippen med henblik på at undersøge mulighed for musikhus og parkeringskælder eventuelt suppleret med andre offentlige funktioner.

Der er behov for at undersøge jordbund/geologi, trafikale forhold og logistik samt de planmæssige forhold.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 0,3 mio. kr. til forundersøgelse vedrørende Tippen. Hele rådighedsbeløbet søges frigivet med nærværende sag.

Beslutning

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende ændring af Destination Fjordlandets vedtægter § 5.
 2. Udpege 2 turisme/erhvervsaktører til Destination Fjordlandets bestyrelse.

Historik

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 18. januar 2022, pkt. 4:

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Job, erhverv og kultur anbefaler, at det overlades til Destination Fjordlandet at udpege det professionelle medlem.

Job, erhverv og kultur anbefaler Camilla Dupont fra Frederikssund Vikingespil som det lokale medlem, og Jakob Buus, Bautahøj og Marie Laulund, Jægerspris Slot som suppleanter.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 8:

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Indstillingen fra Job, erhverv og kultur anbefales med den præcisering, at det overlades til Destination Fjordlandet at pege på et professionelt medlem med henblik på, at Byrådet efterfølgende kan foretage den formelle udpegning.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til en vedtægtsændring i Destination Fjordlandets vedtægter samt tage stilling til valg af repræsentanter til destinationsselskabets bestyrelse for 2022-2025.

Vedtægtsændring af § 5

Sammensætningen af Destination Fjordlandets bestyrelse reguleres i vedtægternes § 5 (bilag). Vedtægterne blev tiltrådt af Byrådet d. 28. oktober 2020 under punkt 209.

Den nuværende § 5 lyder jf. de underskrevne vedtægter af den 26. april 2021 som værende: ”Heraf skal minimum 1 medlem fra hver kommune være professionel turisme/erhvervsaktør med solid professionel indsigt i turismeområdet. De 2 øvrige pr. kommune er kommunalbestyrelsesmedlemmer.”

Den nuværende ordlyd var med henblik på at sikre et bredt politisk ejerskab af Destination Fjordlandet.

Ved den ordinære generalforsamling i Destination Fjordlandet den 22. november 2021 anbefalede bestyrelsen ændring af vedtægternes § 5 til godkendelse i Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner, således at vedtægternes § 5 vil være følgende: ”Heraf skal 2 medlemmer fra hver kommune være professionel turisme/erhvervsaktør med solid professionel indsigt i turismeområdet. Det 3. medlem skal være medlem af byrådet/kommunalbestyrelsen.”

Destination Fjordlandets bestyrelse anbefaler ændringen af vedtægternes § 5, så sammensætningen af bestyrelsen bliver mere turismefaglig med seks bestyrelsesmedlemmer som repræsenterer turisme og oplevelsesbranchen og tre politiske medlemmer.

Vedtægtsændringen vil ikke have betydning for hvordan, der træffes beslutninger i bestyrelsen, men det er sekretariatet for Destination Fjordlandets vurdering, at vedtægtsændringen er så væsentlig, at denne skal vedtages af medlemskommunerne.

Valg af repræsentanter til Destination Fjordlandets bestyrelse

Destination Fjordlandets bestyrelse består af 10 medlemmer, der udpeges som følger:

 • Tre medlemmer udpeges af Frederikssund Kommune
 • Tre medlemmer udpeges af Lejre Kommune
 • Tre medlemmer udpeges af Roskilde Kommune
 • Et medlem udpeges af medarbejderne i sekretariatet

Jf. vedtægtsændringerne under § 5 skal Byrådet vælge 2 medlemmer, som skal være turisme/erhvervsaktør med solid professionel indsigt i turismeområdet samt 1 medlem af Byrådet til Destination Fjordlandets bestyrelse.

Udpegninger i de tre medlemskommuner er gældende for hele byrådsperioden, og den nye bestyrelse tiltræder ved Fjordlandets ordinære generalforsamling i april 2022. Vedtægtsændringen vil derfor have betydning for de respektive kommuners styrelsesvedtægt gældende for byrådsperiode 2022-2025, der vedtages på de konstituerende møder for de nyvalgte byråd i december måned 2021. Vedtægtsændringen skal derfor hurtigst muligt anbefales til politisk behandling i kommunerne.

Ved det konstituerende møde i Byrådet d. 1. december under punkt 359 udpegede Byrådet Poul Erik Skov Christensen (A) som repræsentant samt Jesper Wittenburg (A) som suppleant til Destination Fjordlandets bestyrelse. Byrådet skal således på nærværende møde udpege 2 medlemmer, som er turisme/erhvervsaktører.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Byrådet, at:

 1. Udpege 1 plantsagkyndigt medlem.
 2. Udpege 1 bygningskyndigt medlem.
 3. Udpege yderligere 1 medlem.
 4. Udpege en formand blandt ovenstående medlemmer.
 5. Udpege en suppleant for hvert medlem.

Historik

Beslutning fra Byrådet, 1. december 2021, pkt. 312:

Til Hegnssyn og vurderingsmænd blev valgt:

Inge Messerschmidt (O).

Anders Madsen (F) (plantesagkyndig).

Inge Messerschmidt (O) blev udpeget som formand.

Det sidste medlem (en bygningssagkyndig) samt suppleanter vil bliver udpeget på byrådets møde i januar måned.

Sagsfremstilling

Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse.

Byrådet udpeger tre personer til varetagelse af hegnssyn samt til vurdering af erstatningskrav efter mark- og vejfredsloven:

 • En plantesagkyndig.
 • En bygningskyndig.
 • Et medlem, som ikke behøver være plantnings- eller bygningskyndig.
 • Et af de tre udpeges som formand.

Der udpeges endvidere en personlig suppleant for hver.

Beslutning

Som bygningskyndig blev udpeget Morten Jørgensen (A) med Flemming Andersen (A) som suppleant.

Som suppleant for Anders Madsen (F) blev udpeget Ole Frimann Hansen (F).

Som suppleant for Inge Messerschmidt (O) blev udpeget Tobias Weische (O).

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Byrådet, at:

 1. Udpege 1 medlem til listen over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter Frederikssund Kommune.

Historik

Beslutning fra Byrådet, 1. december 2021, pkt. 315:

Sagen udgik.

Sagsfremstilling

Ekspropriations- og taksationskommissionerne afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom. Ekspropriationskommissionen er 1. instans og taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

En taksationskommission består af fem medlemmer. Formanden udnævnes af kongen for en seks-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag fire medlemmer, heraf to medlemmer fra en af Transport-, bygnings- og boligministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste.

Byrådet skal udpege en person, der for Byrådets funktionstid optages på en liste over kommunale medlemmer af taksationskommissionen.

Personen behøver ikke at være et byrådsmedlem.

Det samme medlem kan ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet oplyser, at den udpegede person bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Endvidere opfordres byrådet til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer til ekspropriations- og taksationskommissioner.

Beslutning

Til Taksationskommissionen blev udpeget Lene Boholm (A).

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Byrådet, at:

 1. Udpege 2 personer til listen over medlemmer af taksationskommissionen, der omfatter Frederikssund Kommune. De udpegede medlemmer skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Historik

Beslutning fra Byrådet, 1. december 2021, pkt. 316:

Til Taksationskommisionen (1. instans) blev valgt:

Kristian Moberg (V).

Det andet medlem udpeges på Byrådets møde i januar måned 2022.

Sagsfremstilling

Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål m.v. i henhold til lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, lov om planlægning, lov om okker, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., vandløbsloven og vandforsyningsloven samt en række andre love. Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

En taksationskommission består af tre medlemmer.

Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af Transport-, bygnings- og boligministeren for en seks-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag to medlemmer fra en kommunal liste.

Byrådet skal udpege to personer, der for Byrådets funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, der omfatter kommunen.

Medlemmer, der deltager i behandlingen af en taksations- eller overtaksationssag må ikke være medlemmer af de vejbestyrelser, dvs. byråd, der har truffet beslutning om ekspropriation.

Det samme medlem kan ikke deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv. Medlemmer af taksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Transpor-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder om, at Byrådet så vidt muligt vælger medlemmer, som har sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelser såvel i landområder som i byområder. Endvidere opfordres Byrådet til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer til taksations- og overtaksationskommissioner.

Inddragelse

Punktet skal altid udfyldes. Beskriv kort hvis der har været inddragelse af eksterne eller der efterfølgende påtænkes nogen inddraget - eksempelvis borgere, brugere, inddragelse af civilsamfund, foreninger eller lignende.

Hvis der ikke er sket eller skal ske nogen former for inddragelse noteres dette, fx Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Beslutning

Til Taksationskommissionen (1. instans) blev valgt:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Byrådet, at:

 1. Udpege 1 medlem, som har indsigt i vurdering af ejendomme, til listen over medlemmer til overtakstionskommissionen.

Historik

Beslutning fra Byrådet, 1. december 2021, pkt. 317:

Sagen udgik.

Sagsfremstilling

Opgaver:

Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål m.v. i henhold til lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, lov om planlægning, lov om okker, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., vandløbsloven og vandforsyningsloven samt en række andre love. Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

Sammensætning:

En overtaksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af Transport-, bygnings- og boligministeren for en seks-årig periode. Regeringen udnævner endvidere to faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere to medlemmer fra en kommunal liste.

Byrådet skal udpege en person, der for Byrådets funktionstid optages på en liste over medlemmer af overtaksationskommissionen, der omfatter kommunen.

Medlemmer, der deltager i behandlingen af en taksations- eller overtaksationssag må ikke være medlemmer af de vejbestyrelser, dvs. byråd, der har truffet beslutning om ekspropriation.

Det samme medlem kan ikke deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

Medlemmer af overtaksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder om, at Byrådet så vidt muligt vælger medlemmer, som har sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelser såvel i landområder som i byområder. Endvidere opfordres Byrådet til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer til taksations- og overtaksationskommissioner.

Beslutning

Til Overtaksationskommissionen blev valgt:

John Schmidt Andersen (V).

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Byrådet, at:

 1. Indstille 2 medlemmer med kendskab til ejendomsvurdering til Vurderingsankenævn Midtsjælland.

Historik

Beslutning fra Byrådet, 1. december 2021, pkt. 319:

Til Vurderingsankenævn blev valgt:

Lars Møller (V).

Det andet medlem udpeges på byrådets møde i januar måned.

Sagsfremstilling

Vurderingsankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter:

 • Lov om vurdering af landets faste ejendomme
 • Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3.

Vurderingsankenævn Midtsjælland, der dækker kommunerne Frederikssund, Lejre, Roskilde, Solrød, Albertslund, Ballerup, Egedal, Furesø, Greve, Høje-Taastrup og Ishøj har 48 medlemmer (inkl. repræsentanter fra Finans Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening).

Byrådet skal indstille to kandidater til kommunens plads til Vurderingsankenævn Midtsjælland med kendskab til ejendomsvurdering. Funktionsperioden begynder 1. juli 2022.

Der skal ikke indstilles en suppleant for hvert medlem.

Der kan ikke udnævnes kandidater, som er ansat i Skatteforvaltningen eller i Skatteankestyrelsen. Medlemmer og suppleanter må heller ikke samtidigt være medlem af eller stedfortræder i flere kollegiale organer på skatte- og vurderingsområdet (fx skatteankenævn, vurderingsankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten), jf. skatteforvaltningslovens § 15. Eksempelvis kan et medlem af Skatterådet ikke blive medlem af et skatteankenævn.

Byrådet skal tilstræbe, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen (bl.a. for så vidt angår alder og køn).

Beslutning

Til Vurderingsankenævnet blev valgt:

Lars Eitmann (A).

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Byrådet, at:

 1. Indstille 1 medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg.

Historik

Beslutning fra Byrådet, 1. december 2021, pkt. 320:

Sagen udgik.

Sagsfremstilling

Udvalget træffer afgørelser om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

Hjemmeværnets distriktsudvalg består af en formand og fire til ti medlemmer.

Formanden udpeges af Forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hvert af landets byråd.

Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget. Funktionsperioden begynder 1. september 2022.

Beslutning

Til Hjemmeværnets distriksudvalg blev valgt:

Susanne Bettina Jørgensen (A).

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Byrådet, at:

 1. Udpege 3 medlemmer til Bevillingsnævnet blandt Byrådets medlemmer.
 2. Udpege 1 medlem til Bevillingsnævnet blandt de politiske partier.

Historik

Beslutning fra Byrådet, 1. december 2021, pkt. 322:

Sagen udgik.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes Bevillingsnævn tildeler og fornyer alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid, når virksomheder i kommunen søger om dette i forbindelse med opstart af virksomhed, eller ved udløb af nuværende tilladelser.

Midlertidige alkoholbevillinger og bevillinger til enkeltstående arrangementer bliver udstedt af Nordsjællands Politi. Den midlertidige bevilling udsteder politiet efter en konkret vurdering. For at få en midlertidig tilladelse, skal det være overvejende sandsynligt, at Bevillingsnævnet efterfølgende vil godkende ansøgningen.

Bevillingsmyndigheden skal ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives, iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn.

Bevillingsnævnet består i henhold til Bevillingsnævnets Forretningsorden, underskrevet den 20. juni 2017, af:

 • Tre repræsentanter udpeget af Byrådet blandt dets medlemmer.
 • Et medlem valgt blandt de politiske partier.
 • Et sagkyndigt medlem med relevant viden om virksomhedsøkonomi valgt efter indstilling fra HORESTA
 • En repræsentant for politiet.

Beslutning

Til Bevillingsnævnet blev valgt:

Heidi Jørgensen (O)

Tina Tving Stauning (A)

John Schmidt Andersen (V)

Kirsten Weiland (N)

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Byrådet, at:

 1. Udpege 3 medlemmer til valgbestyrelsen ved Europa-Parlamentsvalg.
 2. Udpege 3 stedfortrædere for overstående medlemmer.
 3. Udpege 1 stedfortræder for Borgmesteren.
 4. Udpege en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.

Historik

Beslutning fra Byrådet, 1. december 2021, pkt. 323:

Sagen udgik.

Sagsfremstilling

Byrådet, skal blandt dets medlemmer, efter forholdstalsvalg udpege medlemmer til valgbestyrelsen ved Europa-Parlamentsvalg for opstillingskredsen Frederikssund.

Frederikssund Kommune er kredskommune ved afholdelse af Europa-Parlamentsvalg.

Borgmesteren er født medlem, og er samtidig formand for valgbestyrelsen. Derudover skal der vælges tre medlemmer blandt Byrådets medlemmer. Der skal endvidere vælges stedfortrædere for alle.

Ingen, der er opstillet som kandidat til Europa-Parlamentsvalg, kan vælges som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen.

Byrådet i kredskommunen vælger en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.

Beslutning

Til Valgbestyrelsen ved Europa-Parlamentvalg blev valgt:

Morten Skovgaard (V) med Charlotte Drue Aagaard (V) som stedfortræder.

Susanne Bettina Jørgensen (A) med Anne-Lise Kuhre (A) som stedfortræder.

Niels Martin Viuff (C) med John Schmidt Andersen (V) som stedfortræder.

Poul Erik Skov Christensen (A) som stedfortræder for borgmesteren.

Niels Martin Viuff (C) som næstformand.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Byrådet, at:

 1. Udpege 3 medlemmer til valgbestyrelsen ved folketingsvalg.
 2. Udpege 3 stedfortrædere for overstående medlemmer.
 3. Udpege 1 stedfortræder for Borgmesteren.
 4. Udpege en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.

Historik

Beslutning fra Byrådet, 1. december 2021, pkt. 324:

Sagen udgik.

Sagsfremstilling

Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.

Byrådet skal efter forholdstalsvalg udpege medlemmer til valgbestyrelsen ved folketingsvalg for opstillingskredsen Frederikssund.

Frederikssund Kommune er kredskommune ved afholdelse af folketingsvalg.

Borgmesteren er født medlem, og er samtidig formand for valgbestyrelsen. Derudover skal der vælges tre medlemmer blandt Byrådets medlemmer. Der skal endvidere vælges stedfortrædere for alle.

Ingen, der er opstillet som folketinget kan vælges som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen.

Byrådet i kredskommunen vælger en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.

Beslutning

Til Valgbestyrelsen ved folketingsvalg blev valgt:

Morten Skovgaard (V) med Charlotte Drue Aagaard (V) som stedfortræder.

Søren Weimann (B) med Lars Jepsen (A) som stedfortræder.

Maibritt Møller Nielsen (D) med Jørgen Bech (V) som stedfortræder.

Poul Erik Skov Christensen (A) som stedfortræder for borgmesteren.

Morten Skovgaard (V) som næstformand.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Byrådet, at:

 1. Udpege 5 medlemmer til valgbestyrelsen ved kommunale valg i lighed med hidtidige praksis.
 2. Udpege 5 stedfortrædere for overstående medlemmer.
 3. Udpege 1 stedfortræder for Borgmesteren.
 4. Udpege en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.

Historik

Beslutning fra Byrådet, 1. december 2021, pkt. 325:

Sagen udgik.

Sagsfremstilling

Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintælling), samt opgørelsen af valget.

For hver kommune vælger Byrådet en valgbestyrelse senest tirsdagen 13 uger før valgdagen.

Der skal vælges mindst fem og højst syv medlemmer til valgbestyrelsen ved kommunale valg. I dag udgøres valgbestyrelsen af seks medlemmer (inklusiv Borgmesteren).

Borgmesteren er født medlem og er formand for valgbestyrelsen.

Den gruppe i Byrådet, der har valgt et medlem til valgbestyrelsen, udpeger tillige en stedfortræder.

Byrådet vælger en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.

Et medlem af kommunalbestyrelsen, der er opstillet som kandidat til kommunalvalget, kan vælges som medlem af eller stedfortræder til valgbestyrelsen. Valgbestyrelsens medlemmer har pligt til at udføre de hverv, der påhviler dem, medmindre de har forfald.

Hvis et medlem af valgbestyrelsen har forfald, indtræder den pågældendes stedfortræder i valgbestyrelsen.

Beslutning

Til Valgbestyrelsen ved kommunale valg blev valgt:

Inge Messerschmidt (O) med Morten Skovgaard (V) som stedfortræder.

John Schmidt Andersen (V) med Hans Andersen (V) som stedfortræder.

Rasmus Petersen (Ø) med Anne-Lise Kuhre (A) som stedfortræder.

Kirsten Weiland (N) med Søren Weimann (B) som stedfortræder.

Niels Martin Viuff (C) med Maibritt Møller Nielsen (D) som stedfortræder.

Jesper Wittenburg (A) som stedfortræder for borgmesteren.

John Schmidt Andersen (V) som næstformand.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Byrådet, at:

 1. Udpege en valgstyrerformand for afstemningssted Frederikssundhallen.
 2. Udpege en valgstyrerformand for afstemningssted Ådalens Skole.
 3. Udpege en valgstyrerformand for afstemningssted Trekløverskolen, Afd. Græse Bakkeby.
 4. Udpege en valgstyrerformand for afstemningssted Skibby Idrætshal.
 5. Udpege en valgstyrerformand for afstemningssted Jægerspris Skole, Hallen, Møllevej 100.
 6. Udpege en valgstyrerformand for afstemningssted Slangerup Idræts- og Kulturcenter, SIK.

Historik

Beslutning fra Byrådet, 1. december 2021, pkt. 326:

Sagen udgik.

Sagsfremstilling

Der skal blandt valgstyrerne vælges en formand for hvert afstemningssted.

Der er seks afstemningssteder i Frederikssund Kommune:

 • Frederikssundhallen.
 • Ådalens Skole
 • Trekløverskolen, Afd. Græse Bakkeby
 • Skibby Idrætshal
 • Jægerspris Skole, Hallen, Møllevej 100
 • Slangerup Idræts- og Kulturcenter, SIK

Beslutning

Som valgstyrerformænd blev valgt:

Frederikssundhallen: Jesper Wittenburg (A).

Ådalens Skole: Morten Skovgaard (V).

Trekløverskolen, Afd. Græse Bakkeby: Thomas Sander Hansen (B).

Skibby Idrætshal: Charlotte Drue Aagaard (V).

Jægerspris Skole, Hallen, Møllevej 100: Nicolai Pandorff (C).

Slangerup Idræts- og Kulturcenter, SIK: Anne-Lise Kuhre (A).

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Byrådet, at:

 1. Udpege en valgstyrerformand for afstemningssted Frederikssundhallen.
 2. Udpege en valgstyrerformand for afstemningssted Ådalens Skole.
 3. Udpege en valgstyrerformand for afstemningssted Trekløverskolen, Afd. Græse Bakkeby.
 4. Udpege en valgstyrerformand for afstemningssted Skibby Idrætshal.
 5. Udpege en valgstyrerformand for afstemningssted Jægerspris Skole. Hallen, Møllevej 100.
 6. Udpege en valgstyrerformand for afstemningssted Slangerup Idræts- og Kulturcenter, SIK.

Historik

Beslutning fra Byrådet, 1. december 2021, pkt. 327:

Sagen udgik.

Sagsfremstilling

Der skal blandt valgstyrerne vælges en formand for hvert afstemningssted.

Der er seks afstemningssteder i Frederikssund Kommune:

 • Frederikssundhallen
 • Ådalens Skole
 • Treklæverskolen, Afd. Græse Bakkeby
 • Skibby Idrætshal
 • Jægerspris Skole, Hallen, Møllevej 100
 • Slangerup Idræts- og Kulturcenter, SIK

Beslutning

Som valgstyrerformænd blev valgt:

Frederikssundhallen: Morten Skovgaard (V).

Ådalens Skole: Charlotte Drue Aagaard (V).

Trekløverskolen, Afd. Græse Bakkeby: Lars Jepsen (A).

Skibby Idrætshal: Henrik Biel (C).

Jægerspris Skole, Hallen, Møllevej 100: Susanne Bettina Jørgensen (A).

Slangerup Idræts- og Kulturcenter, SIK: Poul Erik Skov Christensen (A).

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Byrådet, at:

 1. Udpege 1 medlem til bedømmelseskomiteen for Bygningspræmiering.

Historik

Beslutning fra Byrådet, 1. december 2021, pkt. 342:

Sagen udgik.

Sagsfremstilling

Efter udgangen af hvert kalenderår foretager bedømmelseskomiteen bedømmelse og præmiering af egnede byggearbejder i Frederikssund Kommune. Byggearbejderne skal være afsluttet i det foregående kalenderår.

Bedømmelseskomiteen består af fire personer:

 • Et medlem udpeget af Byrådet.
 • Museumsinspektøren på Egnsmuseet Færgegården.
 • Et medlem udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund (Akademisk Arkitektforening AA).
 • Et i kommunen bosiddende medlem af Sammenslutningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Beslutning

Til bedømmelseskomitéen blev valgt: Carsten Cederholm (A)

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Byrådet, at:

 1. Udpege 1 medlem til Naturparkrådet blandt Byrådets medlemmer.

Sagsfremstilling

Naturparkrådet for Naturpark Mølleåen er et rådgivende debatforum for lodsejere, organisationer og offentlige myndigheder med interesse for natur, turisme, friluftsliv og kultur inden for Naturpark Mølleåens område.

Naturparkrådets arbejde har til formål at fremme og synliggøre muligheder for natur- og friluftsoplevelser i Naturpark Mølleåen.

Naturparkrådet er rådgivende for de kommuner, som er involverede i Naturpark Mølleåens drift og udvikling. Naturparkrådet kan komme med gode råd til kommunerne og Naturstyrelsen Østsjælland, både på eget initiativ og på opfordring fra kommunerne.

De fire byråd, som består af Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund Kommune, udpeger hver af deres midte et medlem til naturparkrådet. Et af de fire byrådsmedlemmer udpeges som formand for rådet. Der udpeges desuden en næstformand.

Herudover består naturparkrådet af følgende organisationer:

 • Et medlem af det Grønne Råd/Miljøråd fra hver kommune
 • En repræsentant fra museerne i området omkring naturparken
 • Et medlem fra foreningen Naturparkens Venner
 • Et medlem fra Danmarks Naturfredningsforening
 • En repræsentant for Naturstyrelsen Østsjælland
 • 1-2 lodsejerrepræsentanter fra hver kommune
 • Et medlem af Friluftsrådets lokalkreds
 • Et medlem af Nordsjællands Landboforening/Gefion

Lodsejerrepræsentanter udpeges på baggrund af ansøgning med mandat fra 20 lodsejere indenfor naturparkens område. Lodsejerrepræsentanter skal have bopæl indenfor naturparkens område.

Beslutning

Til Naturpark Mølleåen blev valgt:

Ole Frimann Hansen (F).

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Byrådet, at:

 1. Lars Møllers anmodning om at udtræde af Grundlisteudvalget imødekommes.
 2. Michael Grünfeld-Bierre (V) udpeges som medlem af Grundlisteudvalget.

Historik

Indstilling og beslutning fra Byrådet, 1. december 2021, pkt. 311:

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Byrådet, at:

 1. Udpege 5 medlemmer til Grundlisteudvalget i overensstemmelse med tidligere praksis.

Til Grundlisteudvalg blev valgt:

Jørgen Olsen (N)

Kristian Moberg (V)

Lars Møller (V)

Claus Kuhre (A)

Michael Ernst Hansen (F)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen udpeger et grundlisteudvalg bestående af mindst fem medlemmer.

Grundlisteudvalget udpeges for kommunalbestyrelsens valgperiode, og medlemmerne behøver ikke være kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Det bemærkes, at en lovændring af retsplejelovens regler om lægdommere er trådt i kraft d. 1. juli 2017. Ændringen betyder, at Grundlisteudvalg ikke som før vedtagelsen skal bestå af fem medlemmer, men efter de nye regler har kommunalbestyrelsen nu mulighed for at udpege flere end fem medlemmer til udvalget, jævnfør retsplejelovens § 72, 1. pkt.

Muligheden for at udpege flere end fem medlemmer begrundes med at, der efter kommunalreformen er blevet færre og større kommuner, og grundlisteudvalgenes arbejde med at udarbejde grundlister er derfor blevet mere krævende, idet grundlisteudvalgene nu skal udtage et større antal personer til grundlisterne end tidligere.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 26. januar 2022

Lars Møller, formand for Venstre i Frederikssund Kommune har i mail af den 7. december oplyst, at Venstre ønsker at indstille Michael Grünfeld-Bierre (V) til Grundlisteudvalget i stedet for Lars Møller (V). Sagen forelægges derfor Byrådet på ny.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Tiltrådt.

Indstillingspunkt 2: Til Grundlisteudvalget blev valgt Michael Grünfeld-Bierre (V).

Resume

Udpegning af medlemmer og suppleanter til Folkeoplysningsudvalget fra de fem paraplyorganisationer i Frederikssund.

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at varetage Frederikssund Kommunes forpligtigelser i henhold til lovbekendtgørelsen nr. 574 af 7. juni 2011 om støtte til folkeoplysning inden for de retningslinjer, regler og økonomiske rammer, der fastsættes af Byrådet.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Byrådet, at:

 1. Udpege et medlem til Folkeoplysningsudvalget fra hver af de fem paraplyorganisationer samt 1. og 2. suppleant for hvert af medlemmerne.

Historik

På Byrådets møde den 1. december 2021 blev tre medlemmer samt 1. og 2. suppleant for hvert af medlemmerne til Folkeoplysningsudvalget blandt Byrådets medlemmer valgt.

Kenneth Jensen (A) med Jesper Wittenburg (A) som 1. suppleant og Lars Jepsen (A) som 2. suppleant.

Anne Sofie Uhrskov (V) med Michael Tøgersen (V) som 1. suppleant og Charlotte Drue Aagaard (V) som 2. suppleant.

Kenneth Jensen (A) blev udpeget som formand.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at varetage Frederikssund Kommunes forpligtigelser i henhold til lovbekendtgørelsen nr. 574 af 7. juni 2011 om støtte til folkeoplysning inden for de retningslinjer, regler og økonomiske rammer, der fastsættes af Byrådet.

Folkeoplysningsudvalget består af syv stemmeberettigede medlemmer:

To medlemmer vælges af Byrådet blandt dets medlemmer. Disse medlemmer varetager desuden de selvorganiseredes interesser på det folkeoplysende område.

 • Byrådet udpeger formand for Folkeoplysningsudvalget blandt de to politiske valgte medlemmer.
 • Et medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra aftenskoler og andre foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne.
 • Et medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra de lokale idrætsklubber- og foreninger.
 • Et medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra de lokale klubber og foreninger, hvis virksomhed er af kulturel, hobbybetonet eller almennyttig karakter.
 • Et medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra de lokale uniformerede børne- og ungdomsforeninger.
 • Et medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra de lokale handicapforeninger. Såfremt der ikke findes lokale handicapforeninger – eller disse ikke ønsker at lade sig repræsentere – overgår mandatet til en repræsentant under folkeoplysningslovens kapital 4 eller 5, i henhold til § 2 stk. 3, 4, 5 eller 6.
 • For hvert medlem udpeges en 1. og 2. suppleant.

Fortsat sagsfremstilling til Byrådets møde den 26. januar 2022

Indstilling af kandidater

I forbindelse med indstilling af kandidater har de enkelte paraplyorganisationer forholdt sig til lov om ligestilling. Organisationernes indstilling inklusiv eventuelle bemærkninger er vedlagt som bilag.

Følgende kandidater er blevet indstillet. De er opstillet i organisationernes prioriteret rækkefølge:

Aftenskolernes Samråd indstiller:

Kandidater

Første suppleanter

Anden suppleant

Kai Raun, formand for Aftenskolernes Samråd

Søren Holmgaard, formand for FOF

John Kalo, skoleleder for Gigtskolen

Frederikssund Idrætsråd indstiller:

Kandidater

Første suppleanter

Anden suppleant

Michael Stehr

Søren Højlyng

Lis Lunn

Kulturrådet i Frederikssund indstiller:

Kandidater

Første suppleanter

Anden suppleant

Gitte Stagis

Erik Zangenberg

Ulla Madsen

Erik Zangenberg

Gitte Stagis

Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationerne i Frederikssund indstiller:

Kandidater

Første suppleanter

Anden suppleant

Alice Linning, Ege Division Det Danske Spejderkorps

Bente Christensen, De Grønne Pigespejdere

Brian Pedersen, Ræven, Skibby Trop og Flok, Det Danske Spejderkorps

Brian Pedersen, Ræven, Skibby Trop og Flok, Det Danske Spejderkorps

Jan Paaske

Bente Christensen, De Grønne Pigespejdere

Danske Handicaporganisationer i Frederikssund indstiller:

Kandidater

Første suppleanter

Anden suppleant

Stig Jensen, Polioforeningen og Ulykkespatientforeningen

Tommy Fritzen, LEV

Danske Handicaporganisationer i Frederikssund, har oplyst administrationen om følgende begrundelse for, hvorfor der ikke indstilles en kvinde fra deres side:

Danske Handicaporganisationer har ikke mulighed for, at indstille en kvinde til deltagelse i Folkeoplysningsudvalget. De kvinder som er medlem af Danske Handicaporganisationer har ikke mulighed for at påtage sig opgaven som medlem eller suppleant til Folkeoplysningsudvalget.

Inddragelse

Aftenskolernes samråd, Frederikssund Idrætsråd, Kulturrådet i Frederikssund, Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationerne i Frederikssund og Danske Handicapporganisationer er alle blevet spurgt i forhold til indstilling af medlemmer og suppleanter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Til Folkeoplysningsudvalget blev udpeget:

Kai Raun med Søren Holmgaard som 1. suppleant og John Kalo som 2. suppleant.

Michael Stehr med Søren Højlyng som 1. suppleant og Lis Lunn som 2. suppleant.

Gitte Stagis med Erik Zangenberg som 1. suppleant og Ulla Madsen som 2. suppleant.

Alice Linning med Bente Christensen som 1. suppleant og Brian Pedersen som 2. suppleant.

Stig Jensen med Tommy Fritzen som 1. suppleant.

Resume

På Byrådets konstituerende møde den 1. december 2021 udpegede Byrådet fire byrådsmedlemmer til Handicaprådet. Derudover skal Byrådet - på baggrund af indstilling fra Danske Handicaporganisationer - udpege yderligere fire medlemmer.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Byrådet, at:

 1. Byrådet udpeger fire medlemmer, efter indstilling af Danske Handicaporganisationer (DH) til Handicaprådet i Frederikssund Kommune. Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen.
 2. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert af de fire medlemmer.

Sagsfremstilling

Handicaprådets formål er at rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og rådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Samarbejdet mellem Frederikssund Kommune og Handicaprådet har yderligere til formål at fremme lige muligheder for mennesker med handicap i forhold til kommunens tilbud til borgerne.

Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn med handicap.

Handicaprådet er nedsat af Byrådet:

 • Byrådet udpeger fire medlemmer, efter indstilling af Danske Handicaporganisationer (DH) til bestyrelsen. Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen.
 • Byrådet udpeger et medlem blandt Byrådets medlemmer til bestyrelsen.
 • Byrådet udpeger tre medlemmer blandt Byrådets medlemmer, ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen.
 • Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af Handicaprådet.

På Byrådets konstituerende møde den 1. december 2021 blev følgende udpeget:

Anne-Lise Kuhre (A) med Jesper Wittenburg (A) som stedfortræder.

Susanne Bettina Jørgensen (A) med Poul Erik Skov Christensen (A) som stedfortræder.

Maibritt Møller Nielsen (D) med Signe Sysse Grünfeld-Bierre (V) som stedfortræder.

Inge Messerschmidt (O) med Charlotte Drue Aagaard (V) som stedfortræder.

På vegne af Danske Handicaporganisationer (DH) fremsender Tommy Fritzen følgende indstillinger til Handicaprådet i Frederikssund Kommune:

 1. Bente Schousboe, Fibromyalgi og Smerteforeningen med Anne Marie Mathiesen, Diabetesforeningen som suppleant.
 2. Tommy Fritzen, LEV med Thina Priis, socialpædagog med arbejde inden for ADHA m.fl. som suppleant.
 3. Stig Jensen, Polioforeningen / Ulykkespatientforeningen som stedfortræder med Dorte Hammershøi Johansson som stedfortræder.
 4. Jette Lund Pedersen, Bedre Psykiatri med Erik Kolding, Handicapkonsulent som stedfortræder.

Inddragelse

Udpegningen sker efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Beslutning

Til Handicaprådet blev valgt:

Bente Schousboe med Anne Marie Mathiesen som stedfortræder.

Tommy Fritzen med Thina Priis som stedfortræder.

Stig Jensen med Dorte Hammershøi Johansson som stedfortræder.

Jette Lund Pedersen med Erik Kolding som stedfortræder.

Sagsfremstilling

Orientering om afgørelser fra Planklagenævnet

Planklagenævnet har afvist en klage over kommunes afgørelse om, at der ikke er lavet miljøvurdering af lokalplan 127 for Thorstedlund. Desuden har nævnet i forløbet ikke imødekommet en anmodning om at give sagen opsættende virkning. Endelig har nævnet ikke givet medhold i en klage over den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har samtidig stadfæstet kommunens afgørelse om, at der ikke er adgang til Thorstedlund for offentligheden. Afgørelsen er vedlagt som bilag

Som følge heraf er den foreliggende lokalplan upåankelig, hvorefter betingelserne for betaling af sidste den af købesummen på 10 mio. kr. er opfyldt. Administrationen har således afsendt krav om betaling til restkøbesummen til køber af ejendommen.

Planklagenævnet har nu truffet afgørelse i klagesag om Frederikssund Kommunes screeningsafgørelse om, at lokalplan nr. 136 for fællesmagasin i Vinge, ikke skal miljøvurderes, samt endelig vedtagelse af planen. De har behandlet alle 4 klager i én samlet afgørelse. Planklagenævnet har ikke givet medhold i klagen over screeningsafgørelsen og har heller ikke givet medhold i klagen over vedtagelsen af lokalplan nr. 136, Fællesmagasin i Vinge. Afgørelsen er vedlagt som bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

.

Referater fra tidligere år

Læs referater fra Byrådets møder før 1. januar 2022.