Frederikssund Kommunes logo

Ophængning af plakater og skilte

Nedenstående retningslinjer omfatter procedure, bestemmelser og krav for ophængning af plakater og skilte i forbindelse med afholdelse af festival, byfester, loppemarkeder, messer, musikarrangementer, cirkus og lignende.

Ansøgningsskema for ophængning af plakater.

Retningslinjerne er gældende for plakater ophængt indenfor vejareal, der er administreret af Frederikssund Kommune.

Lovhjemmel til ophængning af plakater og skilte

Lov om offentlige Veje § 80 og 81

Generelle bestemmelser

 1. Ophængning af plakater og skilte kræver forudgående tilladelse (se nedenfor) ved kommunen.
 2. Ophængning af plakater og skilte må kun finde sted, hvis kommunens skriftlige tilladelse foreligger.
 3. Plakater og skilte der ønskes ophængt på vejbelysningsmaster, elmaster eller lignende kræver særskilt tilladelse fra masteejeren.
 4. Ansøger er ansvarlig for plakaternes og skiltenes ophængning, tilstedeværelse og nedtagning.

Periode for ophængning og nedtagning af plakater og skilte

 1. Plakater og skilte må tidligst ophænges 2 uger før begivenheden. 
 2. Plakater og skilte skal være fjernet senest 3 dage efter begivenheden.

Hvor må plakater og skilte ophænges

 1. Plakater og skilte skal anbringes således, at nærmeste del er mindst 0,5 meter fra kørebanekant og 0,3 meter fra cykelstikant. Plakater skal hænge mindst 2,20m over gade niveau.
 2. Plakater og skilte må ikke anbringes højere end 1,5 meter under laveste elførende ledning. Tilladelsen, jf. pkt. 3, kan fastsætte yderligere krav herom.
 3. Plakater og skilte må ikke ophænges:
  • på transformerstationer, kabelskabe, buslæskure og lignende.
  • på broer, bygværker og portaler.
  • i midterrabat.
  • på højspændingsmaster.
  • på ramper og rastepladser m.v.
 4. Plakater og skilte må ikke ophænges tættere på end 50 m fra rundkørsler, lysreguleringer eller anden signalregulering i landzone og ikke tættere på end 10 m fra tilsvarende anlæg i byzone.
 5. Plakater og skilte må ikke ophænges på eller dække for udsynet til den officielle afmærkning, dvs. færdselstavler, standere, vejvisningstavler, signalreguleringer samt andet vejudstyr.
 6. Plakater, skilte og bannere må kun ophænges eller udspændes over kørebanearealer, broer, bygværker, cykelstier eller fortove med særlig tilladelse.

Teknisk - Hvordan må plakater og skilte ophænges, og hvilken størrelse må plakater og skilte have

 1. Plakater og skilte skal være sikret mod at vælte og skal være forsvarligt fastgjort.
 2. Plakater og skilte må højst have en størrelse på max 1,20 x 0,6m.
 3. Plakater og skilte må ikke påklæbes direkte, men skal være opklæbet på plade, f. eks. masonit, finer eller lignende.
 4. Plakater og skilte må ikke opsættes på jernstativer i vejrabatten.
 5. Plakater og skilte skal fastgøres med ikke metallisk binding (brug gerne strips).

Konsekvenser - Fjernelse af plakater og skilte

 1. Frederikssund kommune forbeholder sig ret til, jf. vejlovens § 81, stk. 3, uden forudgående varsel, at fjerne plakater og skilte på ejers regning, hvis de er til ulempe eller fare for færdslen, eller overskridelse af pkt. 12.
 2. Fjernede plakater og skilte opbevares på kommunens materielgårde i 2 uger, hvorefter de bortskaffes.

Læs særlige regler om opsætning af valgplakater. Du finder siden under det aktuelle valgår.