Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Krav til indretning af bygninger

Hvordan skal stalde indrettes?

Stalde skal overholde krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelens kap. 2

Stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr skal placeres og indrettes således, at forurening af grundvand og overfladevand (f.eks. sø, å og dræn) ikke finder sted, og således at de ikke er til gene for de omkringboende.

Etablering, ændringer og udvidelse af stalde skal anmeldes. Benyt anmeldeskemaet for landbrugsbyggeri i højre side.

Stald med gulv

Gulvene skal være tætte og udført af et materiale, der er vanskeligt gennemtrængeligt for fugt. De skal være modstandsdygtige for slid fra såvel dyrene som fra de redskaber, der anvendes.

Afløb fra stalde skal føres i tætte lukkede ledninger og udføres af en autoriseret kloakmester efter anmeldelse til kommunen. Afløb fra stalde, herunder vaskevand, skal føres til beholdere for flydende husdyrgødning.

Stald uden gulv

Ammekøer og ungdyr, får og geder kan holdes i stalde uden fast gulv. Landbrugets byggeblade skal følges: Stald uden fast bund til ammekøer og Stald uden fast bund til får/geder.

Hvordan skal folde og læskure indrettes?


Læskur

Opførelse af læskure skal overholde reglerne i Planloven og Bygningsreglementet. Husk at anmelde læskuret til kommunen inden opførelsen. Anmeldelsesskema for landbrugsbyggeri kan findes i højre side.

Dyrene bør vandes og fodres uden for læskuret på skiftende pladser. Hvis der fodres i skuret kan kommunen stille krav om ekstra strøelse eller fast bund.

Folde

Folde skal have en vis størrelse så overgødskning undgås. Som tommelfingerregel kan der holdes 1½ ammeko med opdræt eller 3 heste pr. hektar. Det er en god idé, at skifte mellem flere folde.

Der gælder særlige regler for frilandsgrise. I folde til frilandsgrise bør der være mindst 200 m2 græsmark pr. svin på 30-100 kg. Der skal være dobbelt hegn med 5 meter mellem indre og ydre hegn. I øvrigt henvises til Veterinær- direktoratets bestemmelser.

På arealer langs vandløb, der benyttes til græsning for løsgående dyr kan vandløbsmyndigheden påbyde bredejerne at anbringe og vedligeholde forsvarligt hegn langs vandløbet. Vedrørende hegning i øvrigt henvises til Hegnsloven og Lov om mark- og vejfred.

Dyrene skal ifølge dyreværnsloven have adgang til frisk vand og bygning eller læskur om vinteren. Kravet om læskur kan afviges i visse tilfælde, fx hvis der er adgang til lægivende bevoksning og arealer med græsdække.

Afstandskrav til anlæg, stalde og markstakke.