Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Halmlader, maskinhaller og kornsiloer 

Etablering, udvidelse eller ændringer af halmlader, maskinhaller eller kornsiloer på eksisterende husdyrbrug, skal anmeldes efter § 19 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunen skal i den forbindelse vurdere:

  • om byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende landbrugsejendom,
  • om beliggenheden sker i tilknytning til eksisterende byggeri,
  • om det planlagte er til skade for miljøet, herunder sørge for at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes,
  • om det planlagte vil påvirke naboerne væsentligt.

Frederikssund Kommune kvitterer for modtagelsen af ansøgningen inden for en frist af 14 dage efter den er modtaget. Inden der træffes afgørelse skal kommunen gøre naboer skriftligt bekendte med sagen og give dem ret til at udtale sig inden 14 dage.

Når der er truffet afgørelse i sagen, meddeles denne skriftligt til naboer og andre klageberettigede, der kan påklage afgørelsen inden en frist på 4 uger.