Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo
Frederikssund Kommunes logo

Lettere forurenet jord og områdeklassificering

I byerne er jorden ofte lettere forurenet. Den forurening der er tale om, stammer fra mange års spredning af stoffer fra forskellige kilder, f.eks. bilers udstødning og udledning, røg og støv fra industri m.m.

Jordforureningsloven indeholder en bestemmelse om at al jord i byzone som udgangspunkt skal betragtes som lettere forurenet (er områdeklassificeret) gældende fra den 1. januar 2008.

Reglerne betyder at hver gang du flytter jord væk fra en ejendom i et områdeklassificeret område, har du pligt til at anmelde flytningen til kommunen så vi undgår at få forureningen spredt mere.

Kommunen har mulighed for at undtage områder fra klassificeringen eller inddrage områder i klassificeringen. Undtagelse af et område kan ske hvis den foreliggende viden gør det sandsynligt at der ikke er sket en diffus forurening (lettere forurening) af jorden i området.

Undtagelse eller inddragelse sker i praksis ved at kommunen udarbejder et regulativ. Det er kun større, sammenhængende områder indenfor byzonen der kan undtages fra områdeklassificeringen og ikke enkeltejendomme.

I Frederikssund Kommune er der lavet en nuancering af områdeklassificeringen i form af et regulativ, og derfor er det ikke alle områder i byzonen der er områdeklassificerede. Der er desuden enkelte områder uden for byzonen som er inddraget.

Er min ejendom omfattet af områdeklassificeringen?

Du kan se om din ejendom er områdeklassificeret på kommunes digitale kort 

Hvis du bor i et af de områder der er udpeget som områdeklassificeret, har du pligt til at anmelde jordflytningen til kommunen. Drejer det sig om højst 1 m3, kan du dog køre jorden til den kommunale genbrugsstation uden at anmelde det. Formålet med anmeldepligten er at sikre at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til andre arealer.

Som udgangspunkt skal man ikke anmelde jordflytninger eller udtage prøver af den jord, der skal bortskaffes fra de arealer i byzonen der er undtaget fra områdeklassificeringen. Der er dog undtagelser (f.eks. hvis arealet er påvist forurenet, kortlagt eller er et vejareal), se under jordflytning.

Regulativ for områdeklassificeringen

Frederikssund Kommune har udarbejdet et regulativ, som beskriver de kriterier, der er anvendt for henholdsvis at undtage og inddrage arealer i områdeklassificeringen. Regulativet beskriver også hvilke områder, der er vurderet og begrundelserne for at de er undtaget eller inddraget. Regulativet med bilag der beskriver enkeltområderne kan findes her.

Børn og lettere forurenet jord

Små børn har en tendens til at proppe alt i munden: jord, beskidte fingre, legetøj og meget andet. Netop små børn er særligt følsomme over for forurening, da deres krop er under udvikling. Hvis man har med små børn at gøre, bør man derfor følge rådene i pjecen En hverdag med jord i byen.