Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Er min grund forurenet?

Region Hovedstaden kortlægger forurenede grunde

Oplysninger om forurenede grunde samles i Region Hovedstaden. Regionen kortlægger grunde, hvor der konstateres forurening eller hvor der er oplysninger om aktiviteter, der kan medføre forurening. Hvis din grund er kortlagt på vidensniveau 2 (V2) er der konstateret forurening, mens regionen har oplysninger om potentielt forurenende aktiviteter, hvis den er kortlagt på vidensniveau 1 (V1).

Læs mere om regionens opgaver inden for jordforurening.

Jordforureningsattest

Regionen kan oplyse om kortlægningsstatus på ejendomme samt årsag til kortlægningen. Du kan nu også selv hente oplysninger om jordforurening på en given matrikel ved at hente en "jordforureningsattest" fra Danmarks Miljøportal.

Områdeklassificering

Din grund kan være omfattet af områdeklassificering, hvilket betyder, at den er beliggende i et område, hvor der på grund af områdets anvendelseshistorie er stor sandsynlighed for, at jorden er lettere forurenet. Jord inden for de områdeklassificerede arealer formodes at være lettere forurenet på grund af mange års påvirkning fra trafik o.l. Du kan læse mere om områdeklassificering.

Køb af muligt forurenede grunde

Hvis du køber en ejendom, der er kortlagt på vidensniveau 1, er der risiko for at ejendommen er forurenet, men det vides endnu ikke med sikkerhed. Du kan ikke gøres ansvarlig for en forurening, du ikke har forårsaget, men en kortlagt ejendom er underlagt visse restriktioner. Hvis du skal flytte jord, skal det anmeldes til kommunen og hvis du skal foretage bygge- og anlægsarbejder skal du måske søge om en særlig tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Forureningsundersøgelser

Du har altid ret til selv at iværksætte undersøgelser på din egen grund, men du skal selvfølgelig indhente de nødvendige tilladelser (fx tilladelse til at udføre boringer). Du bør få undersøgelserne udført af et miljøteknisk firma samt sende et undersøgelsesoplæg til Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden inden du starter. På den måde sikrer du dig, at undersøgelserne er dækkende. Hvis du udfører en frivillig undersøgelse skal du selv (eller din forsikring) betale.

Hvis du ønsker at få udført en undersøgelse på en ejendom, du overvejer at købe, skal du aftale det med sælger.

Hvis ejendommen er kortlagt, er det muligt, at Region Hovedstaden på et tidspunkt vil iværksætte undersøgelser. For at få mere at vide om dette, kan du henvende dig til regionen. Frederikssund Kommune foretager ikke undersøgelser.

Forurening fra villaolietanke

Tanken følger ejeren. Det vil sige, at hvis der er sket forurening fra tanken eller rørføringen, så påhviler ansvaret den, der ejer tanken på det tidspunkt, hvor forureningen konstateres. Dette gælder også selv om forureningen er startet under en anden ejer. Såfremt der er tale om en ulovlig tank, dækker forsikringen ikke i tilfælde af, at der er sket forurening. Sørg derfor for at undersøge, om tanken er lovlig.

Ejere af lovlige tanke er dækket af den obligatoriske villaolietankforsikring, der dækker forureninger fra villaolietanke (tanke på under 5900 L, der anvendes til opvarmning af beboelse).