Frederikssund Kommunes logo

Fremrykning af betalinger

Coronaudbruddet har alvorlige økonomiske konsekvenser for mange private virksomheder og skaber i nogle tilfælde akutte likviditetsproblemer.

For at afbøde konsekvenserne af corona-virusset for erhvervslivet suspenderer Frederikssund Kommune med øjeblikkelig virkning de normale betalingsfrister til kommunens leverandører. Det vil sige, at hvis en virksomhed ønsker det, kan den modtage betalingen straks efter kommunens godkendelse af fakturaen.

Konkret betyder beslutningen, at Frederikssund Kommune ændrer betalingsbetingelserne for de leverandører, der måtte ønske det – der er altså tale om en frivillig ordning. Fakturaerne vil efter modtagelse i kommunens økonomisystem følge det normale godkendelsesflow. Betalingen vil som udgangspunkt være leverandøren i hænde 3 bankdage efter fakturagodkendelse.

De ændrede betalingsbetingelser vil være gældende for alle betalinger til den pågældende leverandør.

Frederikssund Kommune har generelt stort fokus på rettidig betaling af kommunens leverandører, men vil i den kommende tid, have øget fokus på hurtig fakturabehandling.

Der henvises til Frederikssund Kommunes betalingsbetingelser

Ovenstående træder i kraft med øjeblikkelig virkning (19. marts 2020), og vil være gældende så længe det vurderes nødvendigt. Leverandører, der ønsker fremrykket betaling, får direkte besked ved ophør.

Kontaktpersoner:

Afdelingsleder Løn og Regnskab Johannes Køhler, telefon 24 62 00 91

Hvorfor betaler kommunen ikke bare alle regninger hurtigst muligt

Det vil ikke være alle virksomheder, der er interesseret i tilbuddet om en fremrykket betaling fra kommunen, hvorfor det er nødvendigt, at du giver særskilt besked.

Hvad skal jeg gøre

Leverandører, der ønsker at få fremrykket betalingsbetingelserne, bedes udfylde nedenstående blanket.
Du vil ikke modtage en egentlig kvitteringsmail på din anmodning, men blot en besked på skærmen med - "Tak ! Vi har modtaget din anmodning"

Angiv firmaets navn

Angiv CVR nummer

Hvem kan vi kontakte, såfremt der er spørgsmål til anmodningen

Angiv e-mailadresse på kontaktperson

Angiv mobilnummer på kontaktperson

Samtykke

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Dette får virkning for vores behandling af oplysninger om dig fra det tidspunkt, du tilbagekalder samtykket.

Tilbagekaldelsen sker skriftligt ved at kontakte det fagcenter i Frederikssund Kommune som er ansvarlig for databehandlingen.

Oplysningspligt

Frederikssund Kommune er dataansvarlig ved behandling af dine personoplysninger, og du er velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgivere John Larsen og/eller Jakob Sønderlund Sørensen via digital post hvis du har spørgsmål i forbindelse med behandlingen.

Formål og retsgrundlag

Frederikssund Kommune behandler dine personoplysninger for at kunne besvare denne henvendelse om fremrykket betaling af tilgodehavende.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelseslovens §1, stk. 2.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, CPR-nr. m.v. jf. databeskyttelsesloven §6, stk. 1.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi deler dine oplysninger med andre afdelinger i kommunen, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din sag. Herudover kan vi, afhængigt af oplysningernes karakter og formål, udveksle personoplysninger efter databeskyttelseslovens §6, stk. 1 og/eller §7, stk. 1.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

Mange af de personoplysninger vi behandler, får vi fra dig selv, fx. i forbindelse med en henvendelse eller ansøgning. Nogle informationer henter vi selv fra offentlige registre. Hvis vi har brug for at indhente oplysninger fra fx egen læge, hospital, arbejdsgiver eller lignende, vil vi forinden bede om et samtykke fra dig, medmindre det fremgår af særlovgivningen at vi må behandle oplysninger om dig uden at indhente dit samtykke.

Opbevaring af dine personoplysninger

Der er forskel på hvor længe vi gemmer dine oplysninger, alt efter hvilken type sag eller sammenhæng oplysningerne indgår i.

Kommunen er forpligtet til at håndtere oplysninger efter arkivreglerne. Der er fx regler om at kommunen skal aflevere nogle typer oplysninger til Rigsarkivet, og at kommunen ikke må slette eller kassere data uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.

Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Du har således ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler, få berigtiget urigtige oplysninger om dig, få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, gøre indsigelse mod kommunens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger og i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for kommunens almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreres rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.