Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Hvorfor er du flyttet fra Frederikssund Kommune?

Udvalget for By og Land vil gerne spørge dig om, hvorfor du er flyttet fra Frederikssund Kommune. 

Spørgeskemaet består af  17 spørgsmål og tager cirka 10 minutter at besvare. Svarene skal bruges som et led i en bosætningsstrategi for Frederikssund Kommune, som skal fremlægges i 2020. 


11) Var nogen af følgende familieforhold medvirkende til at du flyttede?

Familie-/pardannelse
Familie-/paropløsning
Familieforøgelse
Børnene flyttede hjemmefra

12) Hvor vigtigt var følgende forhold i forbindelse med din flytning?

Boligtypen
Boligprisen/lejeudgiften
Flere boligkvadratmeter
Adgang til egen have, altan, el.lign.
Byliv og indkøbsmuligheder
Naturoplevelser (fjord, skov, osv.)
Kulturoplevelser (Museer, teater, film, osv.)
Sport- og fritidsaktiviteter
Foreningslivet
Fællesskaber (naboskab, o.l.)
Skole og daginstitutioner
Kommunal service
Kollektiv transport
Nærhed til familie og venner
Job- eller uddannelsesmuligheder
Digital infrastruktur (f.eks. internet og mobilsignal)

13) I hvor høj grad levede det at bo i Frederikssund Kommune op til dine forventninger i forhold til følgende?

Byliv og indkøbsmuligheder
Naturoplevelser (fjord, skov, osv.)
Kulturoplevelser (Museer, teater, film, osv.)
Sport- og fritidsaktiviteter
Foreningslivet
Fællesskaber (naboskab, o.l.)
Skole og daginstitutioner
Kommunal service
Kollektiv transport
Nærhed til familie og venner
Job- eller uddannelsesmuligheder
Digital infrastruktur (f.eks. internet og mobilsignal)
17) Alt i alt: Hvor tilfreds var du med at bo i Frederikssund Kommune?
Samtykke

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Dette får virkning for vores behandling af oplysninger om dig fra det tidspunkt, du tilbagekalder samtykket.

Tilbagekaldelsen sker skriftligt ved at kontakte det fagcenter i Frederikssund Kommune som er ansvarlig for databehandlingen.

Information om databehandling

Frederikssund Kommune er dataansvarlig ved behandling af dine personoplysninger, og du er velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgivere John Larsen og/eller Jakob Sønderlund Sørensen via digital post hvis du har spørgsmål i forbindelse med behandlingen.

Formål og retsgrundlag

Frederikssund Kommune behandler dine personoplysninger for at kunne besvare denne henvendelse om [UDFYLD].

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af [indsæt konkret lovgivning] og databeskyttelseslovens §1, stk. 2.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, CPR-nr. m.v. jf. databeskyttelsesloven §6, stk. 1.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi deler dine oplysninger med andre afdelinger i kommunen, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din sag. Herudover kan vi, afhængigt af oplysningernes karakter og formål, udveksle personoplysninger efter databeskyttelseslovens §6, stk. 1 og/eller §7, stk. 1.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

Mange af de personoplysninger vi behandler, får vi fra dig selv, fx. i forbindelse med en henvendelse eller ansøgning. Nogle informationer henter vi selv fra offentlige registre. Hvis vi har brug for at indhente oplysninger fra fx egen læge, hospital, arbejdsgiver eller lignende, vil vi forinden bede om et samtykke fra dig, medmindre det fremgår af særlovgivningen at vi må behandle oplysninger om dig uden at indhente dit samtykke.

Opbevaring af dine personoplysninger

Der er forskel på hvor længe vi gemmer dine oplysninger, alt efter hvilken type sag eller sammenhæng oplysningerne indgår i.

Kommunen er forpligtet til at håndtere oplysninger efter arkivreglerne. Der er fx regler om at kommunen skal aflevere nogle typer oplysninger til Rigsarkivet, og at kommunen ikke må slette eller kassere data uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.

Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Du har således ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler, få berigtiget urigtige oplysninger om dig, få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, gøre indsigelse mod kommunens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger og i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for kommunens almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreres rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.