Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2022

Specialtandpleje

Formål med indsatsen

Formålet med Specialtandplejen er at tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til dig, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i privat praksis eller i Omsorgstandplejen.

Målgruppe

Du kan blive tilbudt specialtandpleje, hvis du for eksempel har en sindslidelse eller er psykisk udviklingshæmmet, og dette gør, at du ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i Omsorgstandplejen eller i privat praksis.

Du kan også blive tilbudt specialtandpleje, hvis du har særlige behov på grund af cerebral parese (motoriske handikap, som skyldes hjerneskade opstået i en umoden hjerne), autisme eller patienter med svær sklerose.

For at være berettiget til specialtandpleje skal du som minimum modtage socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85, midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 eller længerevarende botilbud efter servicelovens § 108.

Indhold

Specialtandpleje indeholder opsøgende og regelmæssig tandpleje med fokus på at forebygge og fremme din tand-sundhed. Specialtandpleje indeholder også nødvendig behandling af sygdomme i mund og tænder.

Behandlingen sker i et tæt samarbejde med det personale, som støtter dig i det daglige, for eksempel personale tilknyttet dit botilbud.

Omfang og varighed

Indsatsen er et samlet tandplejetilbud og indeholder behandling af symptomer og sygdomme. Behandlingen er tilpasset dig og skal sikre, at du er symptomfri og har en god tyggefunktion.

Tildeling

Du kan blive henvist til specialtandpleje af Voksenstøtte, personalet i dit botilbud eller af de medarbejdere, som kommer i dit hjem. En henvisning er ikke ensbetydende med, at du bliver visiteret til specialtandpleje. Når Voksenstøtte har fået en henvisning, vil de vurdere om du er i målgruppen for specialtandplejen.

Det vil løbende blive vurderet, om du er berettiget til specialtandpleje.

Tilbuddet er frivilligt.

Egenbetaling

Du skal selv betale en del af udgiften efter gældende takst. Udgiften kan dog maksimalt være 1975 kr. om året (pr. 1. januar 2019). Egenbetalingen reguleres årligt og kan ses på kommunens hjemmeside.

Du kan få tilskud til omsorgstandpleje fra Sygeforsikringen ”Danmark”.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §§ 133 og 134.

Bekendtgørelse om tandpleje kapitel 3;

Vejledning af 31. august 2018 om ”omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje”; autorisationsloven LBK 1141 af 13. september 2018; Journalføringsbekendtgørelsen BEK 530 af 24. maj 2018

Hvem skal jeg kontakte

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Voksenstøtte i Center for Vok-senstøtte og Ældre. Ring på telefonnummer 47 35 10 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Social- og sundhed