Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2022

Rehabiliteringsforløb

Formål med indsatsen

Formålet med et rehabiliteringsforløb er, at du får mulighed for at forbedre dit funktionsniveau. På den måde får du bedre mulighed for selv at klare personlig pleje og praktiske opgaver i hverdagen. Ved at få mulighed for igen at klare mere selv kan du som regel få en væsentligt større livskvalitet.

Målgruppe

Du kan blive tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvis du er i målgruppen for praktisk hjælp og personlig pleje. Samtidig skal der være en forventning om, at et rehabiliteringsforløb vil nedsætte dit behov for praktisk hjælp og personlig pleje.

Indhold

Dit behov og dine ressourcer er med til at bestemme indholdet og omfanget af den hjælp og støtte, som indgår i rehabiliteringsforløbet. I samarbejde med dig, og eventuelt dine pårørende, fastsættes der konkrete mål for rehabiliteringsforløbet. De mål vil løbende blive evalueret i samarbejde mellem dig og din forløbskoordinator.

Rehabiliteringsforløb kan kombineres med andre indsatser fra serviceloven som for eksempel socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 og genoptræning efter servicelovens § 86 stk. 1.

Et rehabiliteringsforløb er helhedsorienteret og tværfagligt. Forløbet kan indeholde følgende indsatser:

  • Fysisk træning.
  • Motivation.
  • Vejledning i arbejdsstillinger, brugen af dine ressourcer og lignende
  • Bedre brug af hjælpemidler.
  • Kostvejledning.
  • Indsatser rettet mod ensomhed.
  • Indsatser rettet mod nedsat deltagelse i samfundslivet.
  • Andre tiltag, der kan gøre dig mere selvhjulpen.

Rehabilitering omhandler primært de opgaver, der er beskrevet i kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp. Rehabilitering kan også handle om forebyggelse i form af råd og vejledning, for eksempel i forhold til indretning af din bolig, at planlægge og strukturere dine dagligdagsopgaver samt håndtering af mindre hjælpemidler.

Omfang og varighed

Rehabilitering kan udføres døgnet rundt afhængigt af dit behov for træning, støtte og vejledning, når indsatsen omhandler personlig pleje.

Støtte, vejledning og træning i forhold til praktisk hjælp gives i hverdagen i dagtimerne.

Rehabilitering er altid tidsbegrænset og har altid afgrænsede mål. Forløbet leveres af medarbejdere med de relevante kompetencer.

Du har frit valg blandt de leverandører, der har indgået aftale med Frederikssund Kommune om at levere rehabiliteringsforløb. Visitation og Hjælpemidler kan oplyse dig om, hvilke leverandører, der har indgået aftale om at levere rehabiliteringsforløb.

En kommunalt ansat rehabiliteringsterapeut vil fungere som forløbsansvarlig, uanset om du vælger en privat leverandør eller den kommunale døgnpleje til dit rehabiliteringsforløb.

Lovgrundlag

Serviceloven § 83a.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Visitation og Hjælpemidler i Center for Voksenstøtte og Ældre. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget, som pr. 1. januar 2022 hedder Udvalget for Omsorg og Ældre.