Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - støtte til voksne 2022

Afløsning og aflastning

Formål med indsatsen

Formålet er at afløse eller aflaste dig, der er ægtefælle, forælder eller nær pårørende til en borger med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som du passer i jeres hjem. Herigennem skal du fortsat have mulighed for at leve et aktivt liv med egne interesser og sociale kontakter.

Afløsning betyder, at kommunen tager hånd om din nærtstående i jeres hjem, således at du kan være tryg ved at forlade hjemmet. Aflastning betyder, at din nærtstående bliver taget hånd om uden for jeres hjem.

Tilbuddet skal samtidig være med til at sikre, at man som borger kan blive boende længst muligt i egen bolig.

Målgruppe

Du kan blive tilbudt afløsning og aflastning, hvis du som nærtstående pårørende (f.eks. ægtefælle eller forælder) passer en person over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i eget hjem.

For at være i målgruppen skal du varetage væsentlige opgaver hos den person, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Samtidig skal personen ikke kunne være alene.

Hvorvidt du er i målgruppen for afløsning og aflastning bliver blandt andet vurderet på baggrund af:

 • En helhedsvurdering af hjemmets samlede ressourcer.
 • Om alle alternative muligheder er tilstrækkeligt afprøvet.
 • Din nærtståendes egne ressourcer og behov.
 • Dine ressourcer og behov.

Indhold

Afløsning ydes som udgangspunkt i tidsrummet 8-16 på hverdage. Afløsning gives i hjemmet og omfatter omsorg og samvær.

Aflastning ydes uden for hjemmet som dag-, nat- eller døgnophold i et passende tilbud. Ophold i tilbud skal:

 • Dække din nærtståendes behov for støtte til personlig pleje og praktisk hjælp.
 • Dække din nærtståendes behov for omsorg og tryghed i forudsigelige rammer.
 • Tilbyde aktivitet og samvær i et tilstrækkeligt omfang.
 • Sikre at din pårørende bliver støttet og motiveret til at blive mere selvstændig gennem træning og vejledning.

Indsatsen indeholder som udgangspunkt ikke overvågning.

Afløsning og aflastning er uafhængig af hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83.

Omfang og varighed

Afløsning ydes efter en konkret og individuel vurdering som et antal timer pr. døgn eller måned.

Aflastning ydes efter en konkret og individuel vurdering som et antal dage eller døgn pr. år.

Det samlede antal timer eller døgn kan blive fordelt på hverdage, weekender og i sammenhængende ferieperioder.

Levering af indsatsen

Valget af din leverandør af afløsning bliver aftalt med dig.

Aflastning leveres af dagtilbud eller midlertidige nat- eller døgntilbud, som er godkendt og optaget på Tilbudsportalen. Døgnaflastningsophold tilbydes i midlertidige botilbud, jævnfør servicelovens § 107. Der er ikke frit valg af aflastningstilbud.

Kvalitetskrav til leverandøren

Leverandører af dag-, nat- eller døgntilbud skal overholde disse krav:

 • Arbejdsmiljøloven, som siger, at arbejdet skal udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
 • Leverandøren skal sikre, at arbejdet udføres med respekt og tager hensyn til dig og dine nærtståendes behov i hjemmet.
 • Leverandøren skal sikre, at de metoder der bruges i det pædagogiske arbejde, tager udgangspunkt i dit og dine nærtståendes behov. Metoderne skal bruges ud fra et individuelt og helhedsorienteret perspektiv.
 • Frederikssund kommunes kvalitetstandard.
 • Reglerne om tavshedspligt.
 • Det er tilbuddets ansvar, at der altid er ansat personale, der har de faglige kvalifikationer til at løse arbejdsopgaverne.

Egenbetaling

Der er ingen egenbetaling for afløsning.

Voksenstøtte og Hjælpemidler vil vurdere dit indkomstgrundlag, og derefter afgøre, om du selv skal betale for aflastningstilbuddet.

Lovgrundlag

Servicelovens §84.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Visitation og Hjælpemidler i Center for Voksenstøtte og Ældre. Ring på telefonnummer 47 35 10 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Social- og sundhed.