Frederikssund Kommunes logo

Behandling for stofmisbrug

Lovgrundlag

Servicelovens § 101.

Formål med indsatsen

Formålet med behandlingen er at skabe rammer og muligheder for, at du kan ændre på dit forbrug af stoffer. Derigennem skal du opnå bedre livskvalitet og flere muligheder.

Derudover er formålet med behandling for stofmisbrug at du kan:
• Øge din og dine pårørendes livskvalitet
• Stoppe dit forbrug af stoffer eller
• Reducere dit indtag af stoffer og/eller forebygge, at dit misbrug bliver værre
• Reducere skaderne ved misbruget

Værdier og normer
Vi stræber efter, at din behandling er helhedsorienteret og koordineres med de eventuelle andre indsatser, som du eller din familie modtager.

Alle tilbud om støtte har til formål, at rusmidler ikke skal være styrende og ødelæggende for dit liv – og dermed også for omgivelserne.

Familieperspektivet og børns og unges trivsel tænkes ind i alle faser af behandlingen.

Målgruppe

Du kan blive tilbudt behandling af stofmisbrug, hvis du har et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende stoffer og ønsker behandling.

Der er fokus på dig, som både er afhængig og har en psykisk lidelse. Fra starten af behandlingen vil der derfor være opsporing og afdækning af eventuelle psykiske lidelser ved siden af din afhængighed.

Der er også særligt fokus på unge med stofmisbrug.

Der er skærpet underretningspligt, hvis du er gravid eller har hjemmeboende børn under 18 år.

Indhold

Behandling for stofmisbrug indeholder ambulant behandling (lægebehandling, der ikke kræver indlæggelse på sygehus) eller dagbehandling til dig, der har misbrugs- eller afhængighedsproblemer. I særlige tilfælde kan du blive tilbudt døgnbehandling.

Frederikssund Kommune har ikke sit eget misbrugsbehandlingstilbud. I stedet har kommunen indgået en aftale med Novavi som hovedleverandør af misbrugsbehandling til dig, som er afhængig af stoffer eller alkohol.

Derudover arbejder kommunen sammen med KABS om anonym behandling af stofmisbrug efter servicelovens § 101 a. som et tilbud til borgere, der ønsker et behandlingstilbud udenfor kommunen. 

Du kan blive tilbudt rådgivning og vejledning om misbrugsbehandling. Derudover kan du blive tilbudt ambulant behandling, dagbehandling og i helt særlige tilfælde døgnbehandling, hvis du bor i Frederikssund Kommune.

Der udarbejdes en behandlingsplan og mål i et samarbejde mellem dig, Frederikssund Kommune og Novavi.

Behandlingstilbud
Du kan blive visiteret til forskellige behandlingsforløb alt afhængig af dine udfordringer, behov og livsvilkår.

Udgangspunktet for behandlingen er, at du får den behandling som matcher dit behov. Ud fra dine problemstillinger vil det blive vurderet, hvor intensivt et forløb, som skal sættes i gang. Som udgangspunkt vil du blive tilbudt ambulant stofmisbrugsbehandling. Helt overordnet består den ambulante stofmisbrugsbehandling af en social behandling og en lægelig behandling.

Behandlingen består af:
• Medicinsk behandling.
• Psykosocial behandling (behandling, der berører både det psykologiske og det sociale), for eksempel cafétilbud.
• Familie- og pårørendetilbud.
• Individuelle samtaler.
• Gruppeforløb.

Afslutning og efterbehandling
Som udgangspunkt varer den ambulante behandling seks måneder, hvorefter der tages stilling til, om du har nået målsætningerne. Hvis ikke du har nået dine mål, tages der stilling til, om du skal fortsætte behandlingen, eller om du har brug for anden støtte. Denne vurdering bliver foretaget af Frederikssund Kommune i samarbejde med Novavi.

Når du nærmer dig afslutningen af din behandling, skifter du til efterbehandling. Efterbehandling er en lavintensiv indsats, der planlægges individuelt.

Tildeling

Der er behandlingsgaranti, og derfor skal behandlingen iværksættes senest 14 dage efter, at du har henvendt dig til kommunen eller Novavi med et ønske om at komme i behandling. Dette gælder kun i forhold til ambulante behandlingsforløb.

Hvis du søger om døgnbehandling, må du forvente længere sagsbehandlingstid. I ventetiden vil du altid kunne deltage i ambulant behandling.

Det er Frederikssund Kommune, som er myndighed og visiterer til misbrugsbehandling.

Hvis det bliver skønnet, at et ambulant behandlingstilbud eller et dagtilbud ikke er nok, kan du eller behandlingsstedet søge om et døgntilbud. En rådgiver fra Rådgivningshuset vil derefter udarbejde en faglig voksenudredning af dig. Udredningen vil tage udgangspunkt i det forløb, som misbrugsbehandleren starter med dig.

Rådgiveren indhenter i den forbindelse oplysninger om:
• Personoplysninger.
• Beskrivelse af misbrugets omfang og historik.
• Behandlingsbehovet.
• Dine målsætninger.
• Din motivation for behandling.
• Din nuværende livssituation.
• Din helbredsmæssige og psykiske tilstand.
• Tidligere behandlingstilbud, gennemførelse og tilbagefaldsmønster.
• Hjemmeboende børn.
• Materiale fra øvrige fagområder, der er involveret i sagen.

Hvis du bliver tilbudt døgnbehandling, skal der være en plan for strukturerede indsatser efter døgnbehandlingen. Der skal i planen være fokus på for eksempel bolig, beskæftigelse og efterbehandling. Derfor skal alle relevante samarbejdspartnere inddrages i planen, så den kan startes i forlængelse af din døgnbehandling.

Procedure
Behandlingsforløbet starter ved, at du kontakter Novavi med henblik på at starte behandling.

Du bliver orienteret om, at det er din bopælskommune, der afgør, om du bliver tilbudt et behandlingsforløb. Det er også kommunen, der afgør, hvornår behandlingen sættes i gang.

Bagefter aftaler du en tid med Novavi til en visitationssamtale inden for en uge. På baggrund af samtalen udarbejdes der en behandlingsplan.

Hvis du vælger at bruge din ret til frit valg (altså din ret til at vælge en anden leverandør), skal du have udarbejdet en behandlingsplan hos Novavi. Samtidig bortfalder behandlingsgarantien på 14 dage.

Behandlingsplanen skal bruges til bevilling af behandling på et andet behandlingssted.

Frederikssund Kommune afgør, om du bliver tilbudt behandling for stofmisbrug, og derefter kan du begynde din behandling.

Der er et tæt samarbejde med rådgiveren i Frederikssund Kommune og Novavi.

Levering af indsatsen

Du kan selv vælge din leverandør af ambulant behandling. Leverandøren skal dog indgå i den kommunale forsyning, hvilket vil sige at tilbuddet skal have en samarbejdsaftale med mindst én kommune. Du kan altså vælge tilbud i hele landet.

Frederikssund Kommune har ikke sit eget misbrugsbehandlingstilbud. I stedet har kommunen indgået en aftale med Novavi som hovedleverandør af misbrugsbehandling til dig, som er afhængig af stoffer eller alkohol.

Derudover arbejder kommunen sammen med KABS om anonym behandling af stofmisbrug efter servicelovens § 101 a. som et tilbud til borgere der ønsker et behandlingstilbud udenfor kommunen.

Valg af døgntilbud bliver foretaget på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Der benyttes ikke faste leverandører af døgnbehandling.

Der er frit valg af døgnbehandlingstilbud. Det skal være af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret dig til.

Du kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt tilbud eller godkendt privat behandlingstilbud, som svarer til det tilbud, som Frederikssund Kommune har visiteret dig til (Novavi). Kommunen skal informere dig om dette.

Personalets faglige kvalifikationer
Novavi har en personalegruppe med forskellige fagligheder, blandt andet læge med speciale i misbrugsbehandling og sygeplejersker.

Medarbejderne deltager løbende i kurser, efteruddannelse og lignende. Der er fokus på hele tiden at have et fagligt kompetent behandlerteam.

Kvalitetskrav til leverandøren

Hvis Frederikssund Kommune vil indgå en samarbejdsaftale med et behandlingstilbud, skal tilbuddet pris- og kvalitetsmæssigt være sammenligneligt med kommunens hovedleverandør, Novavi.

Novavi og andre leverandører skal:
• Levere behandling efter evidensbaserede behandlingsmetoder (det vil sige metoder, hvor det er dokumenteret, at de virker).
• Have relevant sundheds- og/eller socialfaglig uddannet personale.
• Være godkendt af Socialtilsynet.
• Fremgå af Tilbudsportalen.

Tilsynsrapporten fra Socialtilsynet skal vurderes, inden der indgås kontrakt med en leverandør om behandling af dig.

Opfølgning

Novavis behandlere følger løbende op på dit behandlingsforløb.

Novavi udarbejder midtvejsstatus og afsluttende behandlingsstatus på alle, der er visiteret til et behandlingsforløb for stofmisbrug i deres regi.

Frederikssund Kommune følger tæt op på dit behandlingsforløb via statusnotater fra behandlingsstedet. Dette sker for at sikre, at din behandling går fremad.

Hvis du ikke følger behandlingen som aftalt, kan behandlingen stoppes uden varsel.

Egenbetaling

Du skal ikke betale for behandling og substitutionsmedicin (altså medicin, der erstatter det stof, du er afhængig af). Eventuelle udgifter til andet medicin og transport skal du selv betale.

Døgnbehandling består af en behandlingsdel og en opholdsdel. Du skal selv betale for opholdsdelen. Hvis du under døgnbehandlingen stadig skal betale husleje, skal du ikke betale for ophold, men kun for kost, vask med videre.

Brugerinddragelse

Du skal inddrages i behandlingen af din sag. Derudover skal støtten tilrettelægges i samarbejde med dig på baggrund af dine behov og dine forudsætninger.

Brugerinddragelse indgår i sagsbehandlingen i Frederikssund Kommune. Brugerinddragelse indgår også hos Novavi og andre private leverandører, som kommunen samarbejder med.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til Rådgivningshuset. Ring på telefonnummer 70 22 22 10. Hvis du er under 30 år, skal du henvende dig i Ungekontakten. Ring på telefonnummer 47 35 11 64.

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Social og sundhed.