Frederikssund Kommunes logo

Træning (efter serviceloven)

Lovgrundlag

Serviceloven § 86 stk. 1 og § 86 stk. 2.

Formål med indsatsen

Formålet med træning efter serviceloven er, at du forbedrer eller fastholder dit funktionsniveau, så du får bedre mulighed for at klare dig i hverdagen og genoptage vante aktiviteter.

Målet er at yde en indsats på primært det fysiske, men også på det psykiske og sociale område, så du oplever mere livskvalitet og mening i hverdagen.

Målgruppe

Du skal være aktivt deltagende og motiveret for træning. Hvis du modtager vederlagsfri fysioterapi fra en privat klinik, kan du ikke få bevilget et træningstilbud med samme formål efter serviceloven.

Der er to forskellige former for træning efter serviceloven:

Genoptræning (efter servicelovens § 86, stk. 1)
Du kan blive tilbudt genoptræning, hvis du har haft en funktionsnedsættelse over en længere periode på grund af sygdom. Du kan også blive tilbudt genoptræning, hvis du bliver svagere og derfor er mindre aktiv end tidligere.

Genoptræningen bevilges til dig med behov for faglig vejledning af en ergoterapeut og/eller fysioterapeut under genoptræningen. Det vil sige til dig, som ikke kan få dit træningsbehov opfyldt i et motionscenter eller i andre af kommunens tilbud. Kommunens tilbud fremgår af kataloget ”Aktiv fritid”, som du kan finde på Rådhuset, bibliotekerne, idrætshaller eller på kommunens hjemmeside.

Vedligeholdende træning (efter servicelovens § 86 stk. 2)
Du kan blive tilbudt vedligeholdende træning, hvis du har brug for en individuel træningsindsats, som udgangspunkt i en begrænset periode, for at kunne vedligeholde dine fysiske eller psykiske færdigheder.

Indhold

Genoptræning (efter servicelovens § 86, stk. 1)
Kommunens fysio- eller ergoterapeuter beslutter ud fra en faglig vurdering om genoptræningen skal foregå i dit eget hjem eller i et af kommunens træningscentre, individuelt eller på hold.

Der indgår ikke passiv behandling i form af massage eller ultralyd i tilbuddet.

Genoptræning forventes at begynde højst ti hverdage efter, at du har modtaget en afgørelse fra Visitation og Hjælpemidler.

Vedligeholdende træning (efter servicelovens § 86 stk. 2)
Den vedligeholdende træning udføres af din hjemmehjælper i samarbejde med dig, ud fra dine mål, idet det tilstræbes, at du på sigt selvstændigt vil kunne vedligeholde dit funktionsniveau.

Omfang og varighed

Du kan få træningsøvelser, som du skal selv skal udføre derhjemme. Øvelserne er et supplement til træningen.

Genoptræning (efter servicelovens § 86, stk. 1)
Genoptræningens omfang og varighed bliver fastsat efter en individuel faglig vurdering af fysio- eller ergoterapeuten.

Det er et krav, at du møder op til træningen, og det forventes, at du melder afbud ved sygdom eller andet. Hvis du uden lovligt forfald udebliver fra træningen mere end to gange, kan træningen afsluttes. Der tilbydes ikke træning i aftentimerne samt weekend og helligdage.

Vedligeholdende træning (efter servicelovens § 86 stk. 2)
Vedligeholdende træning tilbydes kun som:
• En integreret del af dit ophold i plejebolig eller i daghjem.
• En separat indsats i forbindelse med levering af praktisk hjælp eller personlig pleje i dit eget hjem.

Vedligeholdende træning ydes efter en konkret og individuel vurdering. Indsatsen leveres af medarbejdere, der er oplært til at udføre vedligeholdende træning.

Egenbetaling

Der er ikke egenbetaling til kørsel til træning efter serviceloven. Transport Genoptræning (efter servicelovens § 86, stk. 1) Du kan blive visiteret til kørsel, hvis du ikke selv kan transportere dig til og fra træning.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for træning, kan du henvende dig til afdelingen Visitation og Hjælpemidler. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Omsorg og ældre.