Frederikssund Kommunes logo

Genoptræning (efter sundhedsloven)

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 140.

Formål med indsatsen

Formålet er at sikre målrettede, sammenhængende og effektive genoptræningsforløb, så du i videst muligt omfang genvinder dit tidligere funktionsniveau.

Målgruppe

Du kan modtage et genoptræningsforløb, hvis du har fået en genoptræningsplan med henvisning til almen genoptræning.

Genoptræningsplanen udarbejdes af hospitalet, hvis:
• Hospitalet eller skadestuen vurderer, at du har brug for genoptræning. og
• Hospitalet eller skadestuen vurderer, at genoptræningen kan foregå uden for hospitalsregi.

Indhold

Genoptræningen foregår som udgangspunkt på et af kommunens genoptræningscentre. Genoptræningen foregår på hold eller som individuel træning. Kommunens fysio- eller ergoterapeut kan dog vurdere, at genoptræningen skal foregå i dit eget hjem.

Genoptræningen tager udgangspunkt i dine ressourcer. For at genoptræningen kan lykkes, skal du være motiveret og medvirke aktivt.

Omfang og varighed Fra modtagelse af din genoptræningsplan eller fra dit udskrivelsestidspunkt, vil du inden for fire dage blive kontaktet af en medarbejder fra træningsområdet angående påbegyndelse af dit genoptræningsforløb.

Vi kontakter dig indledningsvist via telefon. Hvis ikke det lykkes, fremsender vi et brev via elektronisk post (med mindre du er fritaget).

Genoptræningsforløbet vil blive startet senest syv dage, efter at kommunen har modtaget din genoptræningsplan, med mindre at der står i din genoptræningsplan, at forløbet skal starte på et andet tidspunkt.

Genoptræningen ydes med udgangspunkt i din individuelle genoptræningsplan samt dine individuelle mål og behov. Genoptræningens omfang og varighed bliver fastsat efter en faglig vurdering af fysio- eller ergoterapeuten.

Genoptræningens frekvens er en individuel vurdering med henblik på, at du på sigt selv kan varetage din træning. I nogle forløb kan genoptræningen blive varetaget af dig selv med terapeuten som konsulent.

Der tilbydes ikke genoptræning i aftentimerne eller i weekend og helligdage. I ferieperioder kan træningsfrekvensen blive sat ned, men der tages hensyn til dine træningsbehov.

Frit valg

Genoptræning er omfattet af frit valg. Du har derfor mulighed for at vælge et genoptræningstilbud i en anden kommune. Andre kommuner kan afslå at genoptræne dig, hvis de ikke har plads til dig af hensyn til deres egne borgere.

Du kan kun vælge at modtage genoptræningen hos en privat leverandør, hvis ikke kommunen kan tilbyde dig at starte genoptræningen inden for syv kalenderdage efter, at genoptræningsplanen er modtaget i kommunen. Genoptræningen hos den private leverandør skal samtidig kunne startes tidligere end det tidspunkt, som kommunen tilbyder dig.

Du kan vælge private leverandører, som Kommunernes Landsforening (KL) har en aftale med. Frit valg gælder ikke, hvis genoptræningen skal foregå på hospitalet i form af specialiseret genoptræning.

Egenbetaling

Genoptræning efter sundhedsloven er gratis.

Transport

Som udgangspunkt er du selv ansvarlig for at komme til og fra genoptræningsstedet. I visse tilfælde kan du få dækket udgifter til transport eller blive kørt til og fra behandling på genoptræningsstedet. Fysio- eller ergoterapeuten vurderer dit eventuelle behov for transport.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Forebyggelse og Træning. Ring på telefon 47 35 20 70.

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Omsorg og ældre.