Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Træning (efter Serviceloven)

Formål med indsatsen

Formålet med træning efter serviceloven er at forbedre eller fastholde dit funktionsniveau, så du får bedre mulighed for at klare dig i hverdagen og genoptage vante aktiviteter.

Målet er at yde en indsats på det fysiske, psykiske og sociale område, så du oplever mere livskvalitet og mening i hverdagen.

Målgruppe

Du kan blive tilbudt to forskellige former for træning efter serviceloven.

Genoptræning (efter servicelovens § 86, stk. 1)

Du kan blive tilbudt genoptræning, hvis du har haft en funktionsnedsættelse over en længere periode på grund af sygdom, som ikke kan behandles i forbindelse med indlæggelse på sygehus. Du kan også blive tilbudt genoptræning, hvis du bliver svagere og derfor er mindre aktiv end tidligere.

Genoptræningen bevilges til dig med behov for faglig vejledning af en ergoterapeut og/eller fysioterapeut under genoptræningen. Det vil sige til dig, som ikke kan få dit træningsbehov opfyldt i et motionscenter eller i andre af kommunens tilbud. Kommunens tilbud fremgår af kataloget ”Aktiv fritid”, som du kan finde på Rådhuset, bibliotekerne, idrætshaller eller på kommunens hjemmeside.

Du kan blive tilbudt genoptræning som en del af udredningen i forhold til at vurdere, om du er i målgruppen for anden støtte af kommunen, for eksempel rengøring og personlig støtte. Genoptræning kan bevilges for at træne brugen af et hjælpemiddel.

Vedligeholdende træning (efter servicelovens § 86 stk. 2)

Du kan blive tilbudt vedligeholdende træning, hvis du har brug for en individuel træningsindsats, som udgangspunkt i en begrænset periode for at kunne vedligeholde dine fysiske eller psykiske færdigheder.

Den vedligeholdende træning udføres af din hjemmehjælper i samarbejde med dig, ud fra dine mål, så du selvstændigt på sigt ville kunne vedligeholde dit funktionsniveau.

Du kan modtage genoptræning efter serviceloven, hvis du har et af følgende funktionsniveauer:

  • Funktionsniveau er totalt begrænset, du er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance (funktionsniveau 4).
  • Svært begrænset funktionsniveau og et omfattende behov for personassistance til at udføre aktiviteter (funktionsniveau 3).
  • Begrænset funktionsniveau og et moderat behov for personassistance til at udføre aktiviteter (funktionsniveau 2).

Du skal være aktivt deltagende og motiveret for træningen. Hvis du modtager vederlagsfri fysioterapi fra en privat klinik, kan du ikke få bevilget et træningstilbud med samme formål efter serviceloven.

Indhold

Kommunens fysio- eller ergoterapeut vurderer om genoptræningen skal foregå i dit eget hjem eller i et af kommunens træningscentre.

Genoptræning i kommunens center:

  • Træning ved brug af træningsredskaber og træningsøvelser.
  • Træning af daglige færdigheder, hvor rammerne udvælges efter formålet med din træning.

Genoptræning i dit eget hjem:

  • Fysioterapeutisk træning med henblik på, at du kan komme til kommunens træningscenter og fortsætte træningen.
  • Ergoterapeutisk træning så længe, der er fremgang i forhold til dine udfordringer, eller det vurderes, at du selv kan varetage træningen.

I nogle tilfælde, kan du få udleveret et hjemmetræningsprogram.

Der indgår ikke passiv behandling i form af massage eller ultralyd i tilbuddet.

Genoptræning forventes at starte højst ti hverdage efter, at du har modtaget en afgørelse fra Myndighed.

Omfang og varighed

Genoptræningens omfang og varighed bliver fastsat efter en faglig vurdering af fysio- eller ergoterapeuten. Genoptræningen er som udgangspunkt to gange om ugen.

Din træning kan i perioder blive varetaget af fysio- og ergoterapeutstuderende under vejledning af en klinisk underviser. 

Vedligeholdende træning tilbydes kun som:

  • En integreret del af dit ophold i plejebolig eller i daghjem
  • En separat ydelse i forbindelse med levering af praktisk hjælp eller personlig pleje i dit eget hjem. 

Ydelsen leveres af medarbejdere, der er oplært til at udføre vedligeholdende træning. 

Det er et krav, at du møder op til træningen og vi forventer, at du melder afbud ved sygdom eller andet. Hvis du bliver væk mere end en uge, så kan træningen afsluttes. 

Der tilbydes ikke træning i aftentimerne samt weekend og helligdage.

Egenbetaling

Der er ikke egenbetaling til kørsel til træning efter Serviceloven.

Transport

Du kan blive visiteret til kørsel, hvis du ikke selv kan transportere dig til og fra træning.

Lovgrundlag

Serviceloven § 86 stk. 1 og § 86 stk. 2.

Hvem skal jeg kontakte

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Politisk udvalg Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget.