Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder  - Støtte til voksne 2020

Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie

Formål

Formålet er at sikre, at dig, som er over 18 år og bor i et af kommunens botilbud, har mulighed for at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under din ferie.

Målgruppe

Du kan tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til under din ferie, hvis du har betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Samtidig skal du bo i et af kommunens sociale botilbud eller bofællesskaber, som er omfattet af lov om socialtilsyn.

Indhold

Tilkøbsordningen indebærer, at du kan betale for at få det personale som du kender med på ferie.

Ordningen er et supplement til den kommunalt betalte borgerferie, som indebærer syv dages ferie sammen med de andre beboere i dit botilbud. Med ordningen kan du komme på én ekstra ferie.

Hvis du har lyst, så kan du bruge tilkøbsordningen til at rejse sammen med flere andre. Ordningen kan også bruges i forlængelse af de kommunalt betalte borgerferier.

Det er en betingelse for tilkøbet, at du:

• Søger botilbuddet om ledsagelse mindst 3 måneder inden du skal rejse.
• Er på ferie i mindst to og maksimalt syv døgn i træk.
• Tegner en afbestillings- og hjemrejseforsikring for ledsageren og dig selv. Du skal selv betale denne udgift.
• Dækker alle udgifter til løn og ledsagerudgifter (kost, logi, transport, entrebilletter og så videre). Du skal ikke selv betale for den del af støtten, som du allerede er visiteret til.
• Betaler botilbuddets forberedelse af rejsen – dog maksimalt 3 timer pr. rejse.

Hvis din rejse bliver aflyst, for eksempel på grund af sygdom, så er dette en sag mellem dig og forsikringsselskabet.

For hver rejse, som afvikles af botilbuddet skal der udarbejdes et budget over de udgifter for tilkøbet, der er kendte på forhånd. Budgettet skal laves i samarbejde med dig og dine pårørende. Budgettet skal sikre, at der ikke opstår uenighed om de aftaler, som du har lavet med botilbuddet.

Lederen af botilbuddet kan fastsætte relevante betingelser for afvikling af ferien, hvis der er behov for dette.

Det er lederen af dit botilbud, der afgør om din ansøgning kan blive godkendt. Det er også lederen af dit botilbud, som afgør det omfang af personaleressourcer, som kan blive stillet til rådighed for ledsagelse på ferien.

Hvis du får afslag på en ansøgning, så skal du have en begrundelse for afslaget. I samarbejde med dig og dine pårørende, skal du desuden tilbydes alternativer til tilkøb af ledsagelse.

Omfang og varighed

Tilkøbsordningen kan bruges ved ledsagelse under ferie i mindst to og maksimalt syv døgn i træk.

Egenbetaling

Du skal selv betale alle udgifter, der er forbundet med ledsagelse til din ferie. Dit botilbud vil opkræve for de udgifter, som der faktisk har været i forbindelse med personalets ledsagelse af dig. Hvis du rejser sammen med andre, som også har brug for ledsagelse, så bliver udgiften fordelt lige i mellem jer.

Lovgrundlag

Lov nr. 649 af 8. juni 2017 om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 10 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Social- og Sundhedsudvalget.