Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Sygepleje

Formål med indsatsen

Formålet med den kommunale sygepleje og akut sygepleje er, at:

 • Forbygge sygdom
 • Fremme sundhed
 • Yde sygepleje, behandling og rehabilitering
 • Yde palliation (lindrende behandling) og terminal pleje (pleje ved livets afslutning)

Målgruppe

Du kan modtage sygepleje og akutsygepleje, hvis du lider af en sygdom, som kræver en sygeplejefaglig indsats. Dette gælder uanset om din sygdom er akut opstået eller kronisk.

Du kan blive tilbudt sygepleje efter en faglig vurdering. Denne vurdering vil ofte foregå på baggrund af en henvisning fra din læge eller hospital.

Du kan blive tilbudt akut sygepleje, hvis du er:

 • Lægehenvist patient med akut opstået eller forværring af kendt sygdom med behov for observation, pleje og/eller behandling, men uden behov for sygehusindlæggelse.
 • Lægehenvist patient, der efter udskrivning fra sygehus fortsat har komplekse pleje og/eller behandlingsbehov, der kræver de særlige sygeplejefaglige kompetencer, som er til stede i akutfunktionen.
 • Patient, henvist fra hjemmesygeplejen, hvor der er behov for sparring med akutfunktionens personale, med henblik på hjælp til vurdering eller indsats.

Indhold

Sygepleje kan indeholde mange forskellige aktiviteter, for eksempel;

Behandling:

 • Lægeordinerede undersøgelser og behandlinger
 • Behandling af sår
 • Medicinhåndtering, hvis ikke du selv kan administrere medicin eller dosispakket medicin ikke er en mulighed
 • Observation af dit helbred og effekten af den behandling, du modtager
 • Indsatser til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser på hospitalet
 • Sygepleje, hvis du bliver sendt hjem fra hospitalet
 • Kompression (også undervisning i at bruge kompressionsstrømper)
 • Skift af kateter
 • Fjernelse af suturer (tråde) og agraffer (hæfteklammer)
 • Ernæring, herunder sondeernæring

Faglig koordination:

 • Sygeplejen kan skabe sammenhæng i den pleje og behandling, du modtager
 • Sygeplejen kan skabe en tværfaglig og sammenhængende indsats med de forskellige faggrupper, du møder i hverdagen.

Rådgivning, oplæring og vejledning omkring:

 • Medicinhåndtering, sårpleje og stomipleje
 • Sygdomme/diagnoser og din mestring (håndtering) heraf
 • Almen sundhed i forhold til fysiske, psykiske og sociale problemstillinger
 • Forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag

Palliation og terminal pleje:

 • Lindring ved svær sygdom og ved livets afslutning
 • Støtte og vejledning til dine pårørende

Udredning og bevilling af inkontinenshjælpemidler (hjælpemidler til dig, der har ufrivillig vandladning):

 • Sygeplejen kan koordinere en tværfaglig indsats. Hvis din læge diagnosticerer dig med inkontinens (ufrivillig vandladning) som en varig lidelse, så kan du få bevilget inkontinenshjælpemidler. Sygeplejersken vil ud fra en faglig vurdering bevilge dig hjælpemidler fra kommunens standardsortiment, for eksempel bleer.

Akut sygepleje

Akut sygepleje omfatter blandt andet:

 • Behandling og pleje ved akut og kompleks sygdom
 • Helhedsvurdering af din situation
 • Måling af dit blodtryk, puls og temperatur
 • Smertebehandling
 • Injektioner via centralt venekateter (indsprøjtning af medicin via en blød, tynd plastslange, som føres ind i en blodåre og derfra videre frem til den store vene oven over hjertet)

Akut sygepleje leveres som udgangspunkt i dit eget hjem.

Omfang og varighed

Medicin og behandlingsopgaver skal være ordineret af en læge.

Du kan ikke modtage sygepleje, hvis du eller dine pårørende selv kan klare opgaven. Det vil blive vurderet om du efter vejledning og oplæring selv vil være i stand til at klare opgaven.

Du kan modtage sygepleje døgnet rundt efter behov.

Hvis du bor i egen bolig, så udføres sygeplejen på en af kommunens tre sygeplejeklinikker. Du skal selv transportere dig til klinikken.

Hvis ikke det er muligt at behandle dig på klinik, så udføres behandlingen i dit hjem. Der vil i den forbindelse blive foretaget en lovpligtig arbejdspladsvurdering, der skal sikre, at sygeplejerskens arbejdsstilling og arbejdsmiljø er i orden.

Du kan modtage sygepleje i hjemmet, hvis:

 • Du er fysisk immobil, og derfor ikke er i stand til selv at komme eller blive transporteret til klinikken. Altså, at du ikke kan flyttes eller bevæge dig fra ét sted til et andet.
 • Du har en svært kompleks sundhedsmæssig tilstand
 • Du er aktiv smittebærer. Altså, hvis du har en sygdom, hvor der er særlig smittefare.

Du kan modtage sygepleje, hvis du er borger med ophold i Frederikssund. Dette gælder også, hvis du bor i plejebolig, i botilbud eller er på ophold på korttidsplads.

Egenbetaling

Sygepleje er gratis.

Du skal selv betale for medicin og levering heraf. Du skal også betale for materialer og produkter, som ikke er en del af kommunens standardsortiment. Dette kan for eksempel være hudplejeprodukter, produkter til sårbehandling, doseringsæsker til medicin og specielle inkontinenshjælpemidler.

Lovgrundlag

Sygepleje bevilges efter sundhedslovens § 138.

Inkontinenshjælpemidler bevilges efter servicelovens § 112.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk  udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget.