Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - støtte til voksne 2020

Socialpædagogisk støtte

Formål med indsatsen

Formålet er at tilbyde en målrettet indsats, der skal udvikle, udrede eller stabilisere dit funktionsniveau. Samtidig skal støtten give dig, som har betydelige funktionsned-sættelser eller sociale problemer mulighed for at leve et selvstændigt liv på dine egne præmisser.

Målgruppe

Du kan blive tilbudt socialpædagogisk støtte, hvis du har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Samtidig skal du have behov for:

• Et målrettet udviklingsforløb, der skal hjælpe dig til et selvstændigt liv på egne præmisser.
• Et varigt udviklings- og vedligeholdelsesforløb.
• Et udredningsforløb, som kan klarlægge dit behov for støtte
• En kortvarig rehabiliterings- og stabiliseringsperiode, når der er særlige udfordringer. Dette for at forebygge, at udfordringerne vokser.

Socialpædagogisk støtte kræver, at du er indstillet på at indgå i et samarbejde med kommunen.

Indhold

Der er fokus på samarbejde og udvikling af dine muligheder og kompetencer – dette med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Du bliver støttet og trænet, så du kan tage styring i det eget liv ud fra dine evner. Forløbene kan være individuelle, i grupper eller foregå med brug af digitale hjælpemidler.

Socialpædagogisk støtte kan for eksempel indeholde:

• En målrettet pædagogisk indsats, der støtter og styrker dine muligheder for at klare hverdagens gøremål. Det kan for eksempel handle om medicin, indkøb, økonomi og kontakt til offentlige instanser.
• Fokus på udvikling af sociale kompetencer og opbygning af netværk.
• Støtte til fritidsaktiviteter og aktiv livsstil (for eksempel idrætsforeninger, klub og aktivitets- og samværstilbud).
• Tæt samarbejde og fælles mål med samarbejdspartnere omkring dig.

Omfang og varighed

Omfang og varighed bestemmes af dine behov og ønsker ud fra en individuel faglig vurdering. Socialpædagogisk støtte kan gives som en kortvarigt, længerevarende eller varig indsats.

Støtten kan ydes som døgndækning. Støtten kan gives som fysisk tilstedeværelse og som virtuel bostøtte (bostøtte over web-cam, eventuelt suppleret med apps til smartphones) når det er hensigtsmæssigt.

I samarbejde med dig vil der blive sat mål for indsatsen. Når dine mål er nået eller ikke kan nås, så ophører indsatsen.

Hvis du er i selvstændig boform, så vil du som udgangspunkt modtage socialpædagogisk støtte mellem kl. 08.30 og 22.00 på hverdage.

Hvis det bliver vurderet, at du på sigt kan blive i din egen bolig, så kan du i en tidsbegrænset periode modtage en intensiv indsats med døgndækning. Den intensive indsats skal støtte dig i at blive mere selvstændig.

Egenbetaling

Du skal ikke selv betale for socialpædagogisk støtte. Der kan være udgifter, hvis dig og medarbejderen aftaler at deltage i forskellige aktiviteter. Det kan for eksempel være udgifter til transport eller besøg på café.

Lovgrundlag

Servicelovens § 85

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 10 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Social- og Sundhedsudvalget.